NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads København K CVR-nr Telefon Telefax Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 1/14

2 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse for 1. kvartal Totalindkomstopgørelse for 1. kvartal Balance pr. 31. marts Pengestrømsopgørelse for 1. kvartal Egenkapitalopgørelse for 1. kvartal Noter Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 2/14

3 Hoved- og nøgletal (1.000 kr.) 1. kvartal kvartal 2013 Indeks Året 2013 Resultat Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer valuta Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening Øvrige kursreguleringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Udgifter til nødlidende banker (netto) Resultat før skat Skat Periodens resultat Balance Kassebeholdning og tilgodehavender i kreditinstitutter m.v Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer og aktier Aktiver i alt Indlån og anden gæld Egenkapital Nøgletal Solvensprocent 18,3 15,7 18,9 Kernekapitalprocent 16,6 15,1 16,3 Egenkapitalforrentning før skat p.a. (%) 26,5 10,7 11,0 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. (%) 21,5 8,0 8,1 O/I-nøgle (omkostninger/indtjening) 73,6 78,6 76,4 Renterisiko (%) 3,3 1,7 1,9 Valutaposition (%) 8,3 9,4 7,1 Valutarisiko (%) 0,1 0,2 0,1 Udlån i forhold til indlån (%) 75,0 79,8 75,8 Udlån i forhold til egenkapital 8,7 9,5 8,9 Periodens udlånsvækst (%) 1,0 1,2 4,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (%) 160,3 145,4 160,0 Summen af store engagementer (%) 31,9 50,4 17,4 Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,3 Periodens resultat pr. aktie (kr.) 18,9 6,6 27,3 Indre værdi pr. aktie (kr.) 356,2 326,5 344,4 Udbytte pr. aktie (kr.) 0,0 0,0 7,0 Børskurs 379,0 280,0 295,0 Børskurs/periodens resultat pr. aktie 20,1 42,4 10,8 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,1 0,9 0,9 Gennemsnitlig antal ansatte 370,0 363,0 375,0 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 3/14

4 Ledelsesberetning Periodens resultat udgør 51,0 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen før skat på 26,5 % og efter skat på 21,5 % p.a. Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 41,6 mio. kr., hvilket er 10,8 mio. kr. mere end for samme periode sidste år. Netto rente- og gebyrindtægter udgør 155,7 mio. kr., mens udgifter til personale og administration udgør 111,5 mio. kr. Væksten i basisindtjeningen skyldes kundetilgang og højere forrentning af overskudslikviditeten. Fortsat vækst i udlån og indlån. Nedskrivninger på udlån udgør 6,4 mio. kr., og er fortsat på et meget lavt niveau. Solvensen udgør 18,3 %. Likviditetsmæssig overdækning udgør 160,3 % i forhold til 15 %-kravet og 217,5 % i forhold til 10 %-kravet. Forventninger til basisindtjeningen før nedskrivninger for 2014 fastholdes. Konklusion Periodens resultat udgør 51,0 mio. kr., og forrenter egenkapitalen efter skat med 21,5 %. Kvartalsrapporten viser en basisindtjening før nedskrivninger på 41,6 mio. kr., hvilket er 10,8 mio. kr. mere end for 1. kvartal sidste år. Denne fremgang skyldes kundetilgangen i 2013, som er fortsat i 2014 om end på et lavere niveau. Herudover har en højere forrentning af overskudslikviditeten også bidraget til fremgangen i indtjeningen. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 6,4 mio. kr., og er fortsat meget lave. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør 35,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,3 mio. kr. Ledelsen anser periodens resultat og basisindtjeningen for værende tilfredsstillende. Basisindtjeningen Netto renteindtægter udgør 105,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes væksten i udlånet som følge af kundetilgang og højere forrentning af overskudslikviditeten. Gebyrer og provisionsindtægter udgør 57,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,3 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal Som for udviklingen i renteindtægterne skyldes denne stigning primært kundetilgangen. Afgivne gebyrer udgør 7,8 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end for samme periode sidste år. Samlet udgør netto rente- og gebyrindtægter 155,7 mio. kr., hvilket er en vækst på 12,9 %. Udgifter til personale og administration udgør 111,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,0 mio. kr. Udgifterne er lidt under det forventede for kvartalet. Når omkostningerne sættes i forhold til indtægterne, har vi brugt 74 øre, for hver krone vi har tjent. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 6,4 mio. kr., hvilket svarer til en nedskrivningsprocent på 0,1. For samme periode sidste år udgjorde nedskrivninger på udlån 8,8 mio. kr. Nedskrivningerne vurderes at være meget lave. Øvrige kursreguleringer Banken har indgået aftale om salg af sine aktier i Nets Holding A/S, og har i den forbindelse indregnet en kursregulering på aktierne i 1. kvartal 2014 på 14,3 mio. kr. Kursreguleringer på aktier udgør i alt 17,4 mio. kr. På obligationer er der realiseret en kursgevinst på 11,3 mio. kr. og på afledte finansielle kontrakter en kursgevinst på 3,4 mio. kr. Samlet udgør øvrige kursreguleringer 32,1 mio. kr. Resultat af kapitalandele Resultat af kapitalandele i Invest Administration A/S udgør 0,4 mio. kr. Udgifter til nødlidende banker Udgifter til nødlidende banker udgør 5,0 mio. kr., og vedrører bidrag til Indskydergarantifonden baseret på det dækkede nettoindlån. Skat Skat for perioden udgør 11,7 mio. kr. svarende til en effektiv skattesats på 18,7 %. Den i forhold til selskabsskatteprocenten lave effektive skattesats skyldes, at kursgevinsten ved salget af aktierne i Nets Holding A/S er skattefri. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 4/14

5 Balance, risikoeksponering og kapitalforhold pr. 31. marts 2014 Samlet udgør balancen ,1 mio. kr. pr. 31. marts 2014, mod ,1 mio. kr. ved udgangen af Udlånet udgør 8.332,3 mio. kr., hvilket svarer til en udlånsvækst på 1,0 % på tre måneder. Som for lånemarkedet som helhed kan efterspørgslen på nye lån ikke opveje afviklingen på udlånet. Det er således den fortsatte kundetilgang, som sikrer bankens udlånsvækst. I udlånet indgår akkumulerede nedskrivninger med 125,0 mio. kr., hvilket er et fald på 3,7 mio. kr. siden årsskiftet. Den maksimale krediteksponering ekskl. handelsbeholdningen udgør ,4 mio. kr. Heraf udgør garantier 1.179,4 mio. kr. Detaileksponering, der omfatter udlån og garantier til private, udgør 72,1 % af krediteksponeringen, og er fortsat kendetegnet ved en meget høj kreditkvalitet. Maksimal krediteksponering: Erhvervseksponeringen vedrører primært organisationer og institutionelle investorer. Banken anvender Finanstilsynets bonitetskategorier til klassificering af eksponeringen efter kreditkvalitet. Fordelingen på de enkelte kategorier er vist i tabellen nedenfor. Krediteksponeringen på erhverv: (Mio. kr.) 31. marts december utvivlsom god 49,3 40,3 2a normal 716,2 672,8 2b ingen væsentlige svaghedstegn 165,5 151,2 2c - væsentlige svaghedstegn 18,6 18,9 1 - OIV 65,1 65,8 Erhverv i alt 1.014,7 949,0 (Mio. kr.) 31. marts december 2013 Detail 8.456, ,7 Erhverv 1.014,7 949,0 Institut 361,4 237,3 Stat 1.896, ,5 I alt , ,5 En fordeling af detaileksponeringen efter kreditkvalitet er vist i grafen nedenfor. 63,6 % af detaileksponeringerne er placeret i risikoklasserne 7-10, hvor der er meget lille sandsynlighed for, at kunderne misligholder deres forpligtelser. Misligholdte eksponeringer udgør 60,8 mio. kr. pr. 31. marts 2014, hvilket svarer til 0,7 % af detaileksponeringen. Krediteksponeringen på detail: I kategorierne 3 og 2a er sandsynligheden for tab henholdsvis meget lav og lav, og her er 75,4 % af eksponeringen placeret. Siden årsskiftet er en større del af overskudslikviditeten placeret i obligationer. Obligationsbeholdningen udgjorde ved udgangen af kvartalet 1.878,2 mio. kr., og består stort set udelukkende af almindelige danske realkreditobligationer, som er kendetegnet ved en lav kreditrisiko. Obligationer: (Mio. kr.) 31. marts december 2013 Stat 3,0 30,8 Realkredit 1.847, ,7 Øvrige 27,6 0,6 Obligationer i alt 1.878, ,1 40% 30% 20% 10% Markedsrisikoen omfatter primært renterisiko, aktierisiko og valutarisiko. Renterisikoen ved en rentestigning på 1 %-point udgør 29,8 mio. kr. pr. 31 marts 2014 mod 15,4 mio. kr. pr. 31. december % M Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 5/14

6 Aktiebeholdningen udgør 136,6 mio. kr. Inkl. ikke afregnede handler udgør beholdningen 138,1 mio. kr. Aktierisikoen kan udtrykkes som et fald i markedsværdien på 12 % svarende til en middel negativ markedsudvikling, og vil betyde et kurstab på 16,6 mio. kr. Ved årsskiftet udgjorde aktierisikoen 12,7 mio. kr. Nettoeksponeringen i udenlandsk valuta udgør 74,3 mio. kr. mod 58,5 mio. kr. ved udgangen af Gæld til kreditinstitutter og centralbanker udgør 38,8 mio. kr. pr. 31. marts Indlånet udgør ,7 mio. kr., og er steget 2,1 % siden årsskiftet. Stigningen skyldes en kombination af generelt øget opsparing og kundetilgang. Egenkapitalen udgør 962,5 mio. kr., hvilket er en stigning i 1. kvartal på 32,6 mio. kr. Stigningen består af periodens overskud fratrukket udbetalingen af udbytte for regnskabsåret Solvens: (Mio. kr.) 31. marts december 2013 Egentlig kernekapital 897,3 831,8 Kernekapital 897,3 818,2 Basiskapital 988,4 949,6 Risikovægtede poster 5.391, ,7 Egentlig kernekapitalprocent 16,6 % 16,6 % Kernekapitalprocent 16,6 % 16,3 % Solvens 18,3 % 18,9 % Solvensbehov 10,5 % 10,7 % Nødvendig solvens 10,6 % 11,1 % Tilsynsdiamanten I Finanstilsynet er der fastsat fem grænseværdier, som det enkelte pengeinstitut som udgangspunkt skal holde sig inden for. Tabellen nedenfor viser tallene ultimo marts 2014 for Lån & Spar og de fastsatte grænseværdier. Det lovgivningsmæssige krav til likviditet udgør 1.308,4 mio. kr. pr. 31. marts Likviditeten udgør 4.154,1 mio. kr. svarende til 160,3 % mere end lovkravet (overdækning). I forhold til 10 %-kravet udgør overdækningen 217,5 %. Likviditetsmæssig overdækning: (Mio. kr.) 31. marts december %-krav 1.308, ,7 Tilsynsdiamanten: 31. marts 2014 Grænseværdi Store engagementer 31,9 % Mindre end 125 % Udlånsvækst 4,5 % Mindre end 20 % Ejendomseksponering 1,1 % Mindre end 25 % Stabil funding 0,7 Mindre end 1 Likviditetsoverdækning 160,3 % Større end 50 % 15 %-krav 1.595, ,6 Likviditet 4.154, ,3 Overdækning 160,3 % 160,0 % Den likviditetsmæssige overdækning er på niveau med overdækningen ved årsskiftet. Overdækningen vurderes til at være ganske betryggende. Solvensen udgør 18,3 %, og er faldet 0,6 procentpoint i forhold til solvensen 31. december Solvensbehovet udgør 10,5 %. Den nødvendige solvens er opgjort til 10,6 %. Forskellen op til solvensen udgør 7,7 procentpoint, og svarer til 415,1 mio. kr. i kapital. Forventninger til fremtiden I årsrapporten for 2013 oplyste vi, at ledelsen forventer en basisindtjening før nedskrivninger for 2014 i niveauet mio. kr. Ledelsen fastholder resultatforventningerne for Kontaktinformation Eventuelle henvendelser bedes rettet til adm. direktør John Christiansen på telefon eller bankdirektør Jesper Schiøler på telefon Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 6/14

7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Lov om finansiel virksomhed og Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for 1. kvartal Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. København, den 13. maj 2014 Direktionen John Christiansen Adm. direktør Jesper Schiøler Bankdirektør Bestyrelsen Anders Bondo Christensen Peter Ibsen Finn Rosendal Larsen Formand 1. næstformand 2. næstformand Jørn Rise Andersen Grete Christensen Henrik Horup Bente Sorgenfrey Lars Wallberg Carsten Mærsk Clausen Klaus Jespersen Karsten Poul Jørgensen Peter Christian Sommer Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 7/14

8 Resultatopgørelse for 1. kvartal 2014 NOTE (1.000 kr.) 1. kvartal kvartal 2013 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse for 1. kvartal 2014 Periodens resultat Periodens totalindkomst Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 8/14

9 Balance pr. 31. marts 2014 NOTE (1.000 kr.) 31. marts december 2013 Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger, i alt Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitaltilskud Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 5 Andre forpligtende aftaler Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 9/14

10 Pengestrømsopgørelse for 1. kvartal 2014 (1.000 kr.) 1. kvartal kvartal 2013 Periodens resultat før skat Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre poster uden likviditetseffekt Betalte skatter Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likviditetsforskydning, netto Likvider, primo Likvider, ultimo Likvider, ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker I alt Kreditfaciliteter: Bankens ikke-udnyttede kreditfaciliteter udgør t.kr. ( : t.kr.) heraf t.kr. mod sikkerhed i værdipapirer ( : t.kr.) Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 10/14

11 Egenkapitalopgørelse for 1. kvartal 2014 (1.000 kr.) Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt 2014 Egenkapital, primo Periodens resultat Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital, ultimo Egenkapital, primo Periodens resultat Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital, ultimo Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 11/14

12 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten er aflagt efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed og Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Herudover aflægges kvartalsrapporten i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten For en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises til årsrapporten 2013 side Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med estimater og skøn. De fremtidige resultater vil derfor blive påvirket i det omfang, at de faktiske forhold viser sig at afvige fra tidligere estimater og skøn. Estimater og skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige. Principperne for udøvelse af regnskabsmæssige skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, er uændrede i forhold til tidligere år, og omfatter områderne; nedskrivninger på udlån, fastsættelse af dagsværdien for unoterede aktier, fastsættelse af dagsværdien ved omvurdering af domicilejendomme, nedskrivningstest af goodwill og måling af ydelsesbaserede pensionsordninger. Noter 2 Kursreguleringer (1.000 kr.) 1. kvartal kvartal 2013 Obligationer Aktier Valuta Valuta-, rente-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter i alt I alt Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 12/14

13 Noter 3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. (1.000 kr.) Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt 2014 Udlån: Nedskrivninger, primo Periodens nedskrivninger Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger Endelig tabt, tidligere individuelt nedskrevet Nedskrivninger, ultimo Udlån hvorpå der er foretaget nedskrivninger Garantier og uudnyttet kredit: Hensættelser, primo Periodens hensættelser Tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser Hensættelser, ultimo Garantier og uudnyttet kredit hvorpå der er hensat til tab Udlån: Nedskrivninger, primo Periodens nedskrivninger Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger Endelig tabt, tidligere individuelt nedskrevet Nedskrivninger, ultimo Udlån hvorpå der er foretaget nedskrivninger Garantier og uudnyttet kredit: Hensættelser, primo Periodens hensættelser Tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser Hensættelser, ultimo Garantier og uudnyttet kredit hvorpå der er hensat til tab Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 13/14

14 Noter 4 Eventualforpligtelser (1.000 kr.) 31. marts december 2013 Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Eventualforpligtelser i alt Andre forpligtende aftaler (1.000 kr.) 31. marts december 2013 Lejeforpligtelser Sikkerhedsstillelser Medarbejderforpligtelse ved alvorlig sygdom eller død Forpligtelse ved udtræden af datacentral Andre forpligtende aftaler i alt Lån & Spar er over for Sparbanken Öresund AB forpligtet til at bidrage til funding af aktiviteterne i Konceptbanken. Banken har ydet Sparbanken Öresund AB et lån på 83,4 mio. kr. som følge heraf. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 side 14/14