Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift- og vedligeholdelsesanvisninger"

Transkript

1 Ventilationsvarmepumpe Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning

2

3 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Tilsigtet anvendelse Sikkerhedsanvisninger Producent Betegnelser CE-mærkning og EF-overensstemmelseserklæring Vedligeholdelse Håndtering af kølemiddel Udvidet garanti Reservedele Konstruktion og funktion 2. Konstruktion Funktion Indkoblingsanvisninger og sikringer 3. Sikkerhedsafbryder Anbefalet sikring Krafttilførsel Eldiagram Idriftsættelse 4. Generelle forskrifter Forskrifter for Ventilatordel/ventilation, idriftsættelse Varmepumpe/genvinding, idriftsættelse Vedligeholdelsesanvisninger 5. Serviceskema Filter (kode ELEF) Genvindingsbatteri (DX-batteri) Ventilatorenhed (kode ENF) Spjæld (kode EMT-0) Lyddæmper (kode EMT-02) Fejlfinding 6. Fejlfinding ved alarm Fejlfinding via symptomer og statusmeddelelser Kodenøgler... 24

4 Side 2 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Generelt. Tilsigtet anvendelse.2 Sikkerhedsanvisninger Aflåselig sikkerhedsafbryder er en serie af højeffektive afgangsluftaggregater med indbygget og trinløst effektreguleret varmepumpe. er beregnet til varmegenvinding fra komfortventilation i energieffektive lejlighedskomplekser. Overhold anvisningerne på aggregatets advarselsskilte samt følgende sikkerhedsanvisninger: ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Ved indgreb/service - Sluk for aggregatet via automatikken, drej sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. OBS! Sikkerhedsafbryderen er ikke beregnet til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. Inspektionsluger ADVARSEL! Overtryk i aggregatet risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Sluk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes. OBS! Døre ud for de bevægelige dele skal normalt være låste. Der er ingen berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medfølgende nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Der må ikke tilsluttes strøm til aggregatet, før alle kanaler er tilsluttet. OBS! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en autoriseret elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt.

5 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 3.3 Producent -ventilationsvarmepumpen er fremstillet af: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 S Växjö.4 Betegnelser -ventilationsvarmepumpen består af to blokdele. De relevante blokdele er forsynet med et modelskilt, som er placeret på fronten. De nødvendige betegnelser til identificering af blokdelen fremgår af modelskiltet. Modell Model Kodnyckel Code key EHP-C-90-AA--00 Beteckning Project name VP POS Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 406 YYMM Art. Nr Eksempel på modelskilt.5 CE-mærkning og EF-overensstemmelseserklæring -ventilationsvarmepumper er CE-mærkede. Det betyder, at de ved levering opfylder de relevante krav i EU's maskindirektiv 2006/42/EF samt de øvrige EU-direktiver, der er gældende for aggregattyperne. Som dokumentation for opfyldelse af kravene findes dokumentet EF-overensstemmelseserklæring. Dette dokument kan også findes på CE-mærkningen gælder de aggregater, som IV Produkt AB fremstiller og leverer med indbygget automatik s 2 3 Art. Nr _0 Eksempel på CE-mærke til luftbehandlingsaggregat

6 Side 4 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger.6 Vedligeholdelse Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med et velrenommeret servicefirma..7 Håndtering af kølemiddel Nedenstående oplysninger er en sammenfatning af krav og retningslinjer i forbindelse med håndtering af kølemiddel til køleaggregatet. For yderligere information henvises til EF-forordningen om fluorholdige drivhusgasser og den svenske kølemiddelforordning KMF. Hensigten med forordningerne er at bidrage til EU's mål om reduceret klimapåvirkning i henhold til Kyotoprotokollen. Operatørens ansvar Generelt skal operatøren af køleaggregatet: minimere og forebygge lækage iværksætte foranstaltninger, hvis der opstår lækage sørge for, at service og reparation af kølemiddelkredsen udføres af en kølecertificeret person sørge for, at kølemiddel håndteres på en miljørigtig måde og i henhold til gældende nationale bestemmelser. Med operatør menes "enhver fysisk eller juridisk person, som har det faktiske tekniske ansvar for det udstyr og de systemer, der omfattes af denne forordning". Lækagekontrol og kontrolrapport Der gælder følgende for enhedsaggregater med et indhold på 3 kg kølemiddel eller mere pr. kreds ( størrelse 50 og 90): Lækagekontrol skal udføres af en kølecertificeret person - ved installation/idriftsættelse - regelmæssigt, mindst en gang for hver 2 måneder, det vil sige, der højst må være 2 måneder mellem kontrollerne - senest en måned efter et indgreb (f.eks. efter tætning af læk, komponentudskiftning). Operatøren skal registrere hændelser, f.eks. påfyldt mængde kølemedie og type, håndteret kølemedie, resultater af kontroller og indgreb, samt hvilke personer og virksomheder der har udført service- og vedligeholdelsesarbejde..8 Udvidet garanti Hvis leverancen er omfattet af en 5-årig garanti i henhold til ABM 07 med tillæg ABM-V 07 eller i henhold til NL 0 med tillæg VU03, er IV Produkts service- og garantibog vedlagt. For at kunne gøre krav på udvidet garanti skal der fremvises en komplet dokumenteret og underskrevet IV Produkt Service- og garantibog..9 Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Ved bestilling skal ordrenummer og betegnelse angives. Disse er angivet på et dataskilt, som er placeret på den relevante funktionsdel. Der er en separat reservedelsliste til aggregatet.

7 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 5 2 Konstruktion og funktion 2. Konstruktion -ventilationsvarmepumpen er opbygget af to funktionsdele: en varmepumpesektion og en ventilatorsektion. Varmepumpesektion Ventilatorsektion Varmepumpesektion Varmepumpesektionen består af et DX-genvindingsbatteri, en elektronisk ekspansionsventil, en trinløst omdrejningstalstyret kompressor, en fuldloddet pladevarmeveksler (mellem kølemiddel og radiatorkredsens væskeside), et frostbeskyttet kondensvandafløb og integreret automatik med elkobling. Kølekredsen er integreret i varmepumpesektionen. Kompressoren og automatikkomponenterne er afskærmet fra luftstrømmen. Kølekredsen er fabrikstestet og bygget iht. direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr, Modul A. Konstruktion udført iht. EN 378. Kølekredsen er forsynet med højtrykspressostat (manuel nulstilling) samt beskyttelses- og alarmfunktioner til højt/lavt tryk. Kølekredsen styres således, at der ikke forekommer tilisning i afgangsluftbatteriet. Kølemidlet er R34a. Samtlige rør- og eltilslutninger foretages via forsiden. Frostsikring (varmekabel) til kondensafløb indgår med maks. meter fra varmepumpe. Ventilatorsektion Ventilatorsektionen har en direkte drevet kammerventilator med EC-motor og tykvægget filter (filterklasse M5 som standard). Ventilatorenheden er udtrækkelig. Skift af filter sker fra aggregatets forside. Varianter og tilbehør Aggregatet kan leveres i indendørs eller udendørs udførelse med afgangslufttilslutning til højre eller venstre. Afkasttilslutningen kan vælges som tagtilslutning (øverst) eller som gavltilslutning. Valgfrit tilbehør: Kanallyddæmper, længde 080 mm Inspektionsrude, belysning Kanalspjæld Filtermanometer, U-rør enten Kytölä eller Magnehelic

8 Side 6 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 2.2 Funktion Generelt er beregnet til energigenvinding af afgangsluften i lejlighedskomplekser. Genvundet energi føres tilbage via radiatorkredsens returledning. Se principskemaet nedenfor. Funktionen i er konstrueret til varmesystemer, hvor sekundærsidens temperatur er mindst 20 C (indkommende vand til ). GT3 GT4 ET4 GP2 GT2 GP4 +2 C EV EP FF +20 C HP ET Drain C F0 GT5 OP max temp out = 60 C normal t = 6 C min temp in = 20 C GT6 GF P2 P C Kompressor, omdrejningstalstyret GT2 Temperaturføler afgangsluft Drain Kondensafløb, frostbeskyttet GT3 Temperaturføler friskluft (placering nord-øst) EP Trykføler kølekreds GT4 Temperaturføler afkastluft ET Temperaturføler kølekreds GT5 Temperaturføler vand ud (til radiatorkreds) ET4 Temperaturføler fordamper GT6 Temperaturføler vand ind (retur) EV Ekspansionsventil, elektronisk HP Højtrykspressostat F0 Frekvensomformer til kompressor OP Højtryksføler kølekreds FF Afgangsluftventilator, omdrejningstalstyret P Cirkulationspumpe radiatorkreds GF Vandgennemstrømningsføler P2 Cirkulationspumpe varmepumpe, skal GP2/GP4 Trykføler til strømningsregulering afspærre

9 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 7 Betjening har et tidsprogram, som fra fabrikken er indstillet til kontinuerlig drift og en hastighed. Tidsprogrammet kan i procesenheden ændres til styring i op til tre hastigheder. Ved driftsfejl på FF (afgangsluftventilator) udløses en alarm, og aggregatet standser. skal være afspærret via cirkulationspumpe P2. Hvis GT6 (temperaturføler vand ind) registrerer en for høj temperatur, standses kompressoren. Genstart sker automatisk, når temperaturen falder til den tilladte værdi. Hvis EP (trykføler kølekreds) og/eller GT4 (temperaturføler afkastluft) registrerer en for lav temperatur, sænkes kompressorens omdrejningstal, indtil temperaturen har nået den tilladte værdi. Hvis OP (højtryksføler kølekreds) registrerer en for høj kondenseringstemperatur, sænkes kompressorens omdrejningstal. Hvis GT4 (temperaturføler afkastluft) er lavere end 2 C, blokeres kompressorstart. Hvis GT4 (temperaturføler afkastluft) er mere end 3 C lavere end GT2 (temperaturføler afgangsluft), blokeres kompressorstart. Hvis GF (vandgennemstrømningsføler) registrerer for lav gennemstrømning, blokeres kompressorstart. Kompressorbeskyttelse Ved alarm fra F0 (frekvensomformer) eller HP (højtrykspressostat) standses kompressoren. Højtrykspressostaten nulstilles manuelt. Temperaturregulering Varmebehovet fra kan styres via eksternt styresignal (0-0 V DC fra fjernvarmecentral), således at den fulde kapacitet fra varmepumpen udnyttes, inden der anvendes fjernvarme. Alternativt kan styres via intern radiatorkurve. Trykregulering Der kan anvendes trykregulering, ved at GP4 holder trykket i afgangsluftkanalen konstant. Hvis kanaltrykket afviger fra indstillingsværdien efter den indstillede tid, aktiveres alarmen. Den aktuelle luftstrømning kan aflæses på håndterminalen. Røg/Brand Hvis GT2 (temperaturføler afgangsluft) registrerer en højere temperatur end den indstillede alarmgrænse, udløses en alarm vedrørende røg/brand. Kommunikation Kommunikation via modbus TCP/IP samt text-web indgår som standard.

10 Side 8 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3 Indkoblingsanvisninger og sikringer 3. Sikkerhedsafbryder 3.2 Anbefalet sikring Sikkerhedsafbrydere bør monteres og tilkobles på krafttilførslen. Størrelse Ventilatorvariant Anbefalet sikring (3 400V+N) Sikringer med C-karakteristisk 060- EC250R63D, 230V 6A EC280R63D, 230V EC280R63D, 3 400V EC30R63D, 230V EC280R63D, 230V EC280R63D, 3 400V EC30R63D, 230V EC355R63D, 3 400V EC400R63D, 3 400V EC400R63D, 3 400V EC355R63D, 3 400V EC400R63D, 3 400V EC400R63D, 3 400V 20A 6A 20A 25A 20A 25A 25A 25A 32A 32A 32A 40A 3.3 Krafttilførsel Krafttilførsel 3 400V+N sluttes til afbryderen i kompressordelen.

11 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Eldiagram Se også det ordrespecifikke eldiagram, der fulgte med aggregatet. Alternativ ekstern styring af varmebehov (0-0 VDC) Alternativ 2 intern styring af varmebehov (radiatorkurve) EVT. CENTRAL BRANDALARM (ÅBEN KONTAKT VED ALARM) EVT. CENTRAL BRANDALARM (ÅBEN KONTAKT VED ALARM) AFSPÆRRING FRA CIRKULATIONSPUMPE AFSPÆRRING FRA CIRKULATIONSPUMPE SIGNALJORD (MÅLENUL) ØNSKEVÆRDI VARME 0-0 V FREMLØBS- TEMPERATURFØLER (GT7) TEMPERATURFØLER FRISKLUFT (GT3) TEMPERATURFØLER FRISKLUFT (GT3) SUMALARM SUMALARM PE PE N L 3 L 2 L TILFØRSEL 3 400V ~50Hz N L 3 L 2 L TILFØRSEL 3 400V ~50Hz HB HB

12 Side 0 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 4 Idriftsættelse 4. Generelle forskrifter 4.2 Forskrifter for Idriftsættelsen skal ske i henhold til de medfølgende tjeklister og idriftsættelsesprotokollen. En kopi af idriftsættelsesprotokollen skal efter underskrivelse af den person, der udførte idriftsættelsen, også underskrives af sælgeren og derefter sendes til IV Produkts ordremodtagelse. En korrekt udført idriftsættelse er en forudsætning for dækning i henhold til produktgarantien. I garantiperioden må der ikke foretages indgreb i kølemiddelkredsen uden godkendelse fra IV Produkt. Inden evt. bestilling af service i henhold til garantien skal fejlfindingsanvisningerne i fejlfindingsskemaet følges, så der undgås unødige servicebesøg. Ventilationsvarmepumpen er et modulaggregat, der består af blokdele, komponenter til kanalmontering og tilbehør. Aggregatet kræver ingen særskilt idriftsættelse af en autoriseret person, men til størrelse 50 og 90 skal der foretages lækagekontrol ved installation. Se ".7 Håndtering af kølemiddel" sid 4. Ved idriftsættelse af en ventilationsvarmepumpe til en beboet ejendom skal ventilatordelen startes hurtigst muligt efter installationen for at undgå forstyrrelser i ejendommens ventilation. Varmepumpedelen idriftsættes derefter separat.

13 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 4.3 Ventilatordel/ventilation, idriftsættelse Tjekliste Kontrollér, at ventilatordelen er:. korrekt opstillet på en vandtæt, afbalanceret og plan flade, at service- og flytteafstanden er tilstrækkelig, og at det medfølgende materiel er taget ud af aggregatet. 2. sluttet til afgangsluftkanalen (via varmepumpedelen) og til afkastluftkanalen. 3. sluttet til krafttilførsel. Om nødvendigt kontaktes en autoriseret elektriker eller servicetekniker. Startprocedure ventilator (via Climatix): A. Stil hovedafbryderen i positionen Til (On) B. Kontrollér, at der ikke vises nogen fejlmeddelelser. Afhjælp eventuelle fejl. C. Start ved at gå ind på menulinjen OMKOPPLARE SERVICE (OMKOBLER SERVICE), tryk på drejeknappen, og vælg Auto. Side

14 Side 2 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 4.4 Varmepumpe/genvinding, idriftsættelse Tjekliste Kontrollér, at varmepumpen:. har et 0-lederkabel koblet til en undercentral med f.eks. følgende tilslutninger: afspærring via væskesidens cirkulationspumpe, signal fra temperaturføler friskluft ved ekstern styring: signal til varmebehov (fra f.eks. fjernvarmecentral) ved intern styring: signal temperaturføler fremløb (fra f.eks. radiatorkreds) Se det ordrespecifikke eldiagram vedrørende en detaljeret indkoblingsanvisning. 2. er tilsluttet på væskesiden, udluftet på væskens højeste punkt, og at væskestrømningen er justeret til den værdi, der passer til de dimensionerende data. 3. har kondensafløb sluttet til gulvbrønd/afløb (ikke via vandlås. Røret skal være isoleret, hvis stedet er koldt). 4. ved intern styring: indstillet med parallelle temperaturkurver mod ejendommen (der anbefales en 3 C højere kurve for fremløbstemperatur i Climatix end i ejendommen) Startprocedure varmepumpe (via CAREL): A. VIGTIGT! Kompressorens krumtap skal varmes op inden start. Opvarmning sker automatisk med indbygget varmesløjfe, når kompressoren er strømforsynet. Opvarmningstiden afhænger af omgivelsestemperaturen. Når kompressorens underside føles lunken, er det tilladt at starte. B. Lad kompressoren starte iht. følgende: IV Produkt Demand: 083% Status: OFFbyKEY Inv % 000 OFF Main Menu On/Off Unit IV Produkt OFF ON 2 Inv OFF IV Produkt IV Produkt Demand: 083% Status: UnitOn % 087 ON ON

15 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 3 5 Vedligeholdelsesanvisninger 5. Serviceskema Serviceskemaet omfatter foranstaltninger og serviceintervaller for funktionsdele, der kan indgå i luftbehandlingsaggregatet. Det er en god ide at kopiere serviceskemaet, inden det udfyldes første gang, da det dermed kan bruges som basis for service de efterfølgende år. Serviceår til aggr.nr... Service udført * (dato og underskrift) Funktionsdel Kode Anbefalet foranstaltning (kontrol) Sidehenv. 6 måneder 2 måneder 8 måneder 24 måneder dato dato dato dato Filter afgangsluft ELEF Kontrol trykfald Evt. filterskift 4 underskrift underskrift underskrift underskrift DX DX-batteri Visuel kontrol Kontrol afløb Evt. rengøring Funktionskontrol 7 underskrift underskrift underskrift underskrift Ventilatorenhed ENF Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol luftstrømning 8 underskrift underskrift underskrift underskrift Spjæld EMT-0 Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol tæthed 20 underskrift underskrift underskrift underskrift Lyddæmper EMT-02 Visuel kontrol Evt. rengøring 2 underskrift underskrift underskrift underskrift * I visse miljøer kan der være behov for hyppigere service.

16 Side 4 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 5.2 Filter (kode ELEF) Luftfiltret skal beskytte aggregatets følsomme dele, såsom genvindingsbatteriet, mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan variere meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterskift er det derfor vigtigt at anvende et filter med samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelser: Filter Grundfilter G4 Mediumfilter M5, M6 Finfilter F7, F8 og F9 Højere tal angiver en højere udskillelsesgrad. Filtrene er beregnet til engangsbrug. Hvis filtrene bliver sat i igen, mindskes aggregatets kapacitet. Filtrene skal derfor udskiftes, hvis trykfaldet over filtret overstiger det angivne sluttrykfald. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Derfor skal filterdelene rengøres samtidig med skift af filtrene. Kontrol Kontrollér trykfaldene over filtrene. Trykfaldene måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtrene. + xx Pa Hvis det angivne sluttrykfald er nået, skal filtrene udskiftes. Sluttrykfaldet skal være angivet på filterdelenes mærkat (der udfyldes ved idriftsættelsen af aggregatet).

17 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 5 Filterdata Filtertype Antal filtre B H Mål (mm) Længde Antal poser/ filtre Aggr.- størrelse Filteroverflade i alt (m²) Posefilter G ,4 Posefilter M , 060 Posefilter M6 F ,5 Panelfilter G ,3 Aluminiumsfilter ,4 Posefilter G ,4 Posefilter M ,3 00 Posefilter M6 F , Panelfilter G ,3 Aluminiumsfilter ,4 50 Posefilter G4 Posefilter M5 Posefilter M6 Posefilter F7 F9 Panelfilter G4 Aluminiumsfilter Posefilter G ,8 3,6 6,3 8, 9,9 0,5 0,5 Posefilter M ,4 90 Posefilter M ,8 Posefilter F7 F ,2 Panelfilter G ,7 Aluminiumsfilter ,7

18 Side 6 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Filterskift (ELEF). Sluk for aggregatet vha. automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen fast i position 0. OBS! Sikkerhedsafbryderen er ikke beregnet til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. 2. Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. 3. Løsn excenterskinnerne. Excenterskinner 4. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. Kasserede filtre skal håndteres miljømæssigt korrekt. Filtrene er brændbare. 5. Rengør filterhuset. 6. Indsæt det nye filter, og luk excenterskinnerne og inspektionslugen. 7. Sæt sonderne fast på hver side af filtret, hvis der findes fastmonteret filtervagt. 8. Start aggregatet.

19 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Genvindingsbatteri (DX-batteri) Genvindingsbatteriet anvendes til at genvinde varme fra afgangsluften og overføre denne varme til den vandbårne radiatorkreds. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelægning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Kontrol Kontrollér:. batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. at batteriet ikke lækker 3. dråbeskål og afløb (rengøres efter behov). 4. frostbeskyttelse af afløbsrør (isolering og frostbeskyttelseskabel). Rengøring Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres vha. støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem forsigtigt rene fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning: Lav en blanding af varmt vand og en smule opvaskemiddel (en type, der ikke korroderer aluminium), og spray det på. Skyl efter med vand.

20 Side 8 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 5.4 Ventilatorenhed (kode ENF) Ventilatorens opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den modstand, der findes i armatur, kanaler og aggregater. Ventilatorens omdrejningstal er tilpasset til at give den rette luftstrømning. Hvis ventilatoren giver en lavere strømning, medfører dette, at anlæggets funktion forstyrres. 2 Hvis afgangsluftstrømningen er for lav, bliver ventilationseffekten for dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft presses ud i bygningskonstruktionen. Ventilatorenhed. EC-motor med reguleringsenhed 2. Ventilatorhjul 3. Vibrationsdæmper En årsag til, at ventilatorerne giver for lille luftstrømning, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. Hvis en radialventilator har forkert rotationsretning, føres luftstrømningen den rette vej, men med stort kapacitetsfald. Derfor skal rotationsretningen kontrolleres. ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Ved indgreb/service - Sluk for aggregatet via automatikken, drej sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. 3 ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Sluk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes.

21 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 9 Ventilator, kontrol. Løsn skruerne (pos. ) og splitterne/skruerne (pos. 2), og træk ventilatorenheden udad (ventilator og motor er monteret på skinner). 2. Kontrollér, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontrollér også, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyden fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende og hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver serviceeftersyn. 4. Kontrollér, at ventilatorhjulet sidder fast og overlapper mod indløbskonussen. 5. Ventilatorhjul og motor er monteret på et stativ, der er forsynet med gummidæmpere. Kontrollér, at dæmperne sidder fast og er intakte. 6. Kontrollér faste skruer samt ventilatorophæng og stativ. 7. Kontrollér, at pakninger på tilslutningsplader omkring tilslutningshullerne er intakte og sidder fast. 8. Kontrollér, at måleslangerne sidder fast på de relevante måleudtag. 9. Monter ventilatorenheden igen. Ventilator, rengøring. Følg punkt under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en klud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug derefter inde i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontrollér, at indtagskonusserne sidder forsvarligt fast. 6. Følg punkt 9 under Kontrol. Nulstilling af overophedningsbeskyttelse. Afbryd krafttilførslen til ventilatorens motor. 2. Vent i mindst 20 sekunder, efter at ventilatorhjulet er holdt op med at rotere. 3. Slut krafttilførslen til ventilatorens motor. 2

22 Side 20 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 5.5 Spjæld (kode EMT-0) Spjæld (kode EMT-0) Spjældets opgave er at regulere luftstrømningen. Utilstrækkelig funktion medfører forstyrrelser, der kan resultere i alvorlige problemer. Kontrol Rengøring. Kontrollér indstillingsfunktionen. 2. Kontrollér, at spjældet slutter tæt, når det skal være lukket. Hvis ikke, skal indstillingen justeres, så det bliver tæt (gælder ikke drøvlespjældet). 3. Kontrollér tætningslisterne. 4. Hvis spjældet ikke fungerer, skal man kontrollere, at der ikke er skruet skruer igennem drivmekanismen/spjældlamellerne, der hindrer funktionen. Rengør spjældlameller med en klud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel.

23 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Lyddæmper (kode EMT-02) Lyddæmper (kode EMT-02) Lydfældens funktion er at reducere lydniveauet i systemet. Kontrol Rengøring Kontrollér, at baflerne har intakte og rene overflader. Fejl skal udbedres efter behov. Støvsug og/eller aftør alle overflader med en fugtig klud. Ved grundigere rengøring kan roterende børster af nylon anvendes.

24 Side 22 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 6 Fejlfinding 6. Fejlfinding ved alarm Alarmer vedr. kølemiddelkredsen vises på trinkoblingens display. Se 2.2 Funktion automatik. Alarmer kan f.eks. genereres fra højtrykspressostaten og frekvensomformeren. Foretag nedenstående kontroller for at finde årsagen til alarmen. Kontrol Mulig årsag Foranstaltning Er højtrykspressostaten blevet udløst? NEJ Alarm for lav fordampningstemperatur? Det kan ses via menuen "Status: Alarm". NEJ Blinker lysdioden på frekvensomformeren rødt? JA Ingen eller for lav vandmængde over kondensatoren Defekt højtrykspressostat JA Mangel på kølemiddel Ingen eller for lav luftstrømning via fordamperen Defekt ekspansionsventil eller lavtrykspressostat JA Faseudfald/spændingsfald Overbelastning/defekt trinløs kompressor Kontrollér vandmængden, der går over kondensatoren. Nulstil pressostaten manuelt. Kontrolleres/udskiftes. Find og tætn lækagen, og påfyld kølemedie. Kontrollér/juster strømningen. Kontrolleres/udskiftes. Kontrollér 3-fase, mål indgående spænding. Nulstil frekvensomformeren ved at afbryde strømmen i mindst et minut. Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt uden mislyde. Nulstil frekvensomformeren ved at afbryde strømmen i mindst et minut. Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt uden mislyde.

25 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Fejlfinding via symptomer og statusmeddelelser Symptom Kompressoren starter ikke Kompressorens omdrejningstal mangler. Statusmeddelelse varmepumpe OFFbyKey Mulig årsag Menu i Carel " On/Off Unit" er ikke indstillet til ON. Foranstaltning Indstil til ON. OFFbyDIN Afspærring fra Climatix mangler. Indstil OMKOPPLARE SERVICE (OMKOBLER SERVICE) i positionen "Auto". UnitOn. Behovssignal er lavere end 0 % (menu i Climatix "Varme behov"). FrostTemp HiPress 2. Kompressorens startforsinkelse er ikke regnet ned til 0.. Forskellen mellem afkaststemperaturen og afgangslufttemperaturen er større end 3 C (menu "End defrostdiff"). 2. Afkaststemperaturen er lavere end 2 C (menu "End temp min freq:"). 3. Kompressoren er stoppet på grund af, at fordampningstemperaturen eller afkasttemperaturen/overfladetemperaturen på fordamperen er faldet til under den relevante minimumstemperatur ved kompressorens lavest mulige omdrejningstal.. For lav vandmængde gennem varmepumpen. 2. Høj returvandtemperatur ind til varmepumpen.. Kontrollér ekstern styring 0-0V, varmekurve og temperaturføler friskluft. 2. Afvent, eller foretag en hurtigstart. a. Afvent, indtil afkaststemperaturen er steget til startniveau. b. Foretag en hurtigstart. 2. Afvent, at afkasttemperaturen stiger. 3. Kontrollér, at luftstrømningen ikke er for lav.. Juster vandmængden. 2. Kontrollér den indkommende vandtemperatur.

26 Side 24 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 7 Kodenøgler 7. Blokdele Ventilatorsektion (kode EHP-F) EHP-F -a-b-c-d-00 Ventilatordel a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Kabinet AA = Standard (klasse T3) PA = ThermoLine lavenergi (klasse T2) BA = Isolering i brandklasse EI 30 c - Ventilatorvariant C = 00 D, E = 060, 00, 50, 90 F = 50, 90 d - Tilslutning EHPF -a-b-c-0 0 = Kanaltilslutning gavl 02 = Aggregattilslutning gavl Ventilatorsystem a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Ventilatorhjul 025, 028, 03, 035, 040 c - Motor Eksempel EC-000 = EC-motor,0 kw Kompressorsektion (kode EHP-C) EHP-C -a-b-c-00 Kompressordel a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Kabinet AA = Standard (klasse T3) PA = ThermoLine lavenergi (klasse T2) BA = Isolering i brandklasse EI 30 c - Effektvariant 060, = 00 =, 2 EHP-CT-0 -a-b-c Tilslutningssæt a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Kabinet AA = Standard (klasse T3) PA = ThermoLine lavenergi (klasse T2) BA = Isolering i brandklasse EI 30 c - Udførelse 0 = Kanaltilslutning gavl 03 = Kanaltilslutning tag EHP-FT-0 -a-b-c Tilslutningssæt a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Kabinet AA = Standard (klasse T3) PA = ThermoLine lavenergi (klasse T2) BA = Isolering i brandklasse EI 30 c - Tilslutning nummer Tilbehør: ELEF -a-b 0,, 2, 3, 20, 2, 22, 23 Filter a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Filterklasse MIET-FB -b b - Type AL, G4, M5, M6, F7-F9, C7 Filtervagt 0 = Manometer U-rør 02 = Manometer Kytölä 03 = Manometer Magnehelic 7.2 Komponenter til kanalmontage Spjæld (kode EMT-0) EMT-0 -a Spjæld ekskl. motor a - Størrelse 060, 00, 50, 90 Tilbehør: KJST-03 Håndregulering KJST-04 Spjældmotor m. fjeder, monteret Lyddæmper (kode EMT-02) EMT-02 -a a - Størrelse 060, 00, 50, 90

27 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Tilbehør 7.4 Automatik Stativbensæt (kode EHPT-0) EHPT-0 -a a - Størrelse 060, 00, 50, 90 Udendørs udførelse (kode EHPT-02) EHPT-02 -a-b Udendørs udførelse a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Længdeinterval 0, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Flex-forbindelse (kode EMMT-03) Fleksibelt væv, I = 0 50 mm. EMMT-03 -a a - Størrelse 060, 00, 50, 90 Stativ (kode EMMT-05) EMMT-05 -a-b a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Længdeinterval = mm -a-b-c-d a - Aggregat b - Motorstyring c - Genvinding d - Styresystem CST = Top CSC = Compact CSF = Flex indendørs CSU = Flex udendørs CSM = Flex MSE = V0 = Omdrejningstalstyret -faset 0 A-230 V V = Omdrejningstalstyret -faset 0 A-230 V V30 = Omdrejningstalstyret 3-faset 0 A-400 V V3 = Omdrejningstalstyret 3-faset 0 A-400 V V36 = Omdrejningstalstyret 3-faset 6 A-400 V V320 = Omdrejningstalstyret 3-faset 20 A-400 V V66 = Omdrejningstalstyret 2 3-faset 6 A-400 V R = Roterende veksler P = Pladeveksler M = Modstrømsveksler H = Genvindingsbatteri CX = Siemens Climatix 600 UC = Automatik til klemrække, uden procesenhed (DUC) MK = Uden automatik, med kabelføring (ventilatorer og rotorer klemkoblede) US = Uden automatik og kabelføring HS = Speciel VVX-styring MX = Varmepumpestyring Inspektionsrude (kode EMMT-06) Plexiglas, ikke til kabinet E3 (Isolering brandklasse EI 30). Indvendig belysning (kode EMMT-07) IP 44, med beskyttelsesgitter. Løftekonsol (kode EMMT-08) Til aluminiumsprofil. Ændringshistorik Udgave nr Opdaterede elskemaer og værdier for sikringer Supplering med GF vandgennemstrømningsføler, ændrede kodenøgler og omslagsbilleder.

28 IV Produkt AB, Box 303, SE Växjö, Sverige Tlf.: +46 (0) Fax: +46 (0) Support Automatik +46 (0)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 950 Udførelse 080-HE, 090-HE Motortype HE = 4- eller 6-polet motor iht. IE2, 8-polet motor med forhøjet virkningsgrad. Eldata Den direkte

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Str. 100 150 190 240 1.1 Sikkerhed 2 300

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Ordre-id :... Emne :... Brugsanvisning i original Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Beregnet anvendelse....

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Compact Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Størrelse 04 06 10 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1)

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Tilslutningsramme, maksimal (kode EMMT-02-a-2) Svingningsdæmpertilslutning, stor (kode EMMT-03-a-1) Svingningsdæmpertilslutning,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING Luftmængde 360-33800 m³/h Integreret automatik Integreret Energibesparelse Enkel installation nye størrelser IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Delt udførelse Advarsel! Produkter må ikke tages i brug, før den pågældende maskine eller anlæg, som de indgår i, er opført i overensstemmelse

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB. Afkast og røgventilator FIB. Fra. Posefilter HRO.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB. Afkast og røgventilator FIB. Fra. Posefilter HRO. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB Afkast og røgventilator Fra FIB HRO Roterende Posefilter Fra luft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW Varme- Frisk

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere