Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift- og vedligeholdelsesanvisninger"

Transkript

1 Ventilationsvarmepumpe Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning

2

3 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Tilsigtet anvendelse Sikkerhedsanvisninger Producent Betegnelser CE-mærkning og EF-overensstemmelseserklæring Vedligeholdelse Håndtering af kølemiddel Udvidet garanti Reservedele Konstruktion og funktion 2. Konstruktion Funktion Indkoblingsanvisninger og sikringer 3. Sikkerhedsafbryder Anbefalet sikring Krafttilførsel Eldiagram Idriftsættelse 4. Generelle forskrifter Forskrifter for Ventilatordel/ventilation, idriftsættelse Varmepumpe/genvinding, idriftsættelse Vedligeholdelsesanvisninger 5. Serviceskema Filter (kode ELEF) Genvindingsbatteri (DX-batteri) Ventilatorenhed (kode ENF) Spjæld (kode EMT-0) Lyddæmper (kode EMT-02) Fejlfinding 6. Fejlfinding ved alarm Fejlfinding via symptomer og statusmeddelelser Kodenøgler... 24

4 Side 2 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Generelt. Tilsigtet anvendelse.2 Sikkerhedsanvisninger Aflåselig sikkerhedsafbryder er en serie af højeffektive afgangsluftaggregater med indbygget og trinløst effektreguleret varmepumpe. er beregnet til varmegenvinding fra komfortventilation i energieffektive lejlighedskomplekser. Overhold anvisningerne på aggregatets advarselsskilte samt følgende sikkerhedsanvisninger: ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Ved indgreb/service - Sluk for aggregatet via automatikken, drej sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. OBS! Sikkerhedsafbryderen er ikke beregnet til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. Inspektionsluger ADVARSEL! Overtryk i aggregatet risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Sluk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes. OBS! Døre ud for de bevægelige dele skal normalt være låste. Der er ingen berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medfølgende nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Der må ikke tilsluttes strøm til aggregatet, før alle kanaler er tilsluttet. OBS! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en autoriseret elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt.

5 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 3.3 Producent -ventilationsvarmepumpen er fremstillet af: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 S Växjö.4 Betegnelser -ventilationsvarmepumpen består af to blokdele. De relevante blokdele er forsynet med et modelskilt, som er placeret på fronten. De nødvendige betegnelser til identificering af blokdelen fremgår af modelskiltet. Modell Model Kodnyckel Code key EHP-C-90-AA--00 Beteckning Project name VP POS Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 406 YYMM Art. Nr Eksempel på modelskilt.5 CE-mærkning og EF-overensstemmelseserklæring -ventilationsvarmepumper er CE-mærkede. Det betyder, at de ved levering opfylder de relevante krav i EU's maskindirektiv 2006/42/EF samt de øvrige EU-direktiver, der er gældende for aggregattyperne. Som dokumentation for opfyldelse af kravene findes dokumentet EF-overensstemmelseserklæring. Dette dokument kan også findes på CE-mærkningen gælder de aggregater, som IV Produkt AB fremstiller og leverer med indbygget automatik s 2 3 Art. Nr _0 Eksempel på CE-mærke til luftbehandlingsaggregat

6 Side 4 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger.6 Vedligeholdelse Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med et velrenommeret servicefirma..7 Håndtering af kølemiddel Nedenstående oplysninger er en sammenfatning af krav og retningslinjer i forbindelse med håndtering af kølemiddel til køleaggregatet. For yderligere information henvises til EF-forordningen om fluorholdige drivhusgasser og den svenske kølemiddelforordning KMF. Hensigten med forordningerne er at bidrage til EU's mål om reduceret klimapåvirkning i henhold til Kyotoprotokollen. Operatørens ansvar Generelt skal operatøren af køleaggregatet: minimere og forebygge lækage iværksætte foranstaltninger, hvis der opstår lækage sørge for, at service og reparation af kølemiddelkredsen udføres af en kølecertificeret person sørge for, at kølemiddel håndteres på en miljørigtig måde og i henhold til gældende nationale bestemmelser. Med operatør menes "enhver fysisk eller juridisk person, som har det faktiske tekniske ansvar for det udstyr og de systemer, der omfattes af denne forordning". Lækagekontrol og kontrolrapport Der gælder følgende for enhedsaggregater med et indhold på 3 kg kølemiddel eller mere pr. kreds ( størrelse 50 og 90): Lækagekontrol skal udføres af en kølecertificeret person - ved installation/idriftsættelse - regelmæssigt, mindst en gang for hver 2 måneder, det vil sige, der højst må være 2 måneder mellem kontrollerne - senest en måned efter et indgreb (f.eks. efter tætning af læk, komponentudskiftning). Operatøren skal registrere hændelser, f.eks. påfyldt mængde kølemedie og type, håndteret kølemedie, resultater af kontroller og indgreb, samt hvilke personer og virksomheder der har udført service- og vedligeholdelsesarbejde..8 Udvidet garanti Hvis leverancen er omfattet af en 5-årig garanti i henhold til ABM 07 med tillæg ABM-V 07 eller i henhold til NL 0 med tillæg VU03, er IV Produkts service- og garantibog vedlagt. For at kunne gøre krav på udvidet garanti skal der fremvises en komplet dokumenteret og underskrevet IV Produkt Service- og garantibog..9 Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Ved bestilling skal ordrenummer og betegnelse angives. Disse er angivet på et dataskilt, som er placeret på den relevante funktionsdel. Der er en separat reservedelsliste til aggregatet.

7 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 5 2 Konstruktion og funktion 2. Konstruktion -ventilationsvarmepumpen er opbygget af to funktionsdele: en varmepumpesektion og en ventilatorsektion. Varmepumpesektion Ventilatorsektion Varmepumpesektion Varmepumpesektionen består af et DX-genvindingsbatteri, en elektronisk ekspansionsventil, en trinløst omdrejningstalstyret kompressor, en fuldloddet pladevarmeveksler (mellem kølemiddel og radiatorkredsens væskeside), et frostbeskyttet kondensvandafløb og integreret automatik med elkobling. Kølekredsen er integreret i varmepumpesektionen. Kompressoren og automatikkomponenterne er afskærmet fra luftstrømmen. Kølekredsen er fabrikstestet og bygget iht. direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr, Modul A. Konstruktion udført iht. EN 378. Kølekredsen er forsynet med højtrykspressostat (manuel nulstilling) samt beskyttelses- og alarmfunktioner til højt/lavt tryk. Kølekredsen styres således, at der ikke forekommer tilisning i afgangsluftbatteriet. Kølemidlet er R34a. Samtlige rør- og eltilslutninger foretages via forsiden. Frostsikring (varmekabel) til kondensafløb indgår med maks. meter fra varmepumpe. Ventilatorsektion Ventilatorsektionen har en direkte drevet kammerventilator med EC-motor og tykvægget filter (filterklasse M5 som standard). Ventilatorenheden er udtrækkelig. Skift af filter sker fra aggregatets forside. Varianter og tilbehør Aggregatet kan leveres i indendørs eller udendørs udførelse med afgangslufttilslutning til højre eller venstre. Afkasttilslutningen kan vælges som tagtilslutning (øverst) eller som gavltilslutning. Valgfrit tilbehør: Kanallyddæmper, længde 080 mm Inspektionsrude, belysning Kanalspjæld Filtermanometer, U-rør enten Kytölä eller Magnehelic

8 Side 6 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 2.2 Funktion Generelt er beregnet til energigenvinding af afgangsluften i lejlighedskomplekser. Genvundet energi føres tilbage via radiatorkredsens returledning. Se principskemaet nedenfor. Funktionen i er konstrueret til varmesystemer, hvor sekundærsidens temperatur er mindst 20 C (indkommende vand til ). GT3 GT4 ET4 GP2 GT2 GP4 +2 C EV EP FF +20 C HP ET Drain C F0 GT5 OP max temp out = 60 C normal t = 6 C min temp in = 20 C GT6 GF P2 P C Kompressor, omdrejningstalstyret GT2 Temperaturføler afgangsluft Drain Kondensafløb, frostbeskyttet GT3 Temperaturføler friskluft (placering nord-øst) EP Trykføler kølekreds GT4 Temperaturføler afkastluft ET Temperaturføler kølekreds GT5 Temperaturføler vand ud (til radiatorkreds) ET4 Temperaturføler fordamper GT6 Temperaturføler vand ind (retur) EV Ekspansionsventil, elektronisk HP Højtrykspressostat F0 Frekvensomformer til kompressor OP Højtryksføler kølekreds FF Afgangsluftventilator, omdrejningstalstyret P Cirkulationspumpe radiatorkreds GF Vandgennemstrømningsføler P2 Cirkulationspumpe varmepumpe, skal GP2/GP4 Trykføler til strømningsregulering afspærre

9 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 7 Betjening har et tidsprogram, som fra fabrikken er indstillet til kontinuerlig drift og en hastighed. Tidsprogrammet kan i procesenheden ændres til styring i op til tre hastigheder. Ved driftsfejl på FF (afgangsluftventilator) udløses en alarm, og aggregatet standser. skal være afspærret via cirkulationspumpe P2. Hvis GT6 (temperaturføler vand ind) registrerer en for høj temperatur, standses kompressoren. Genstart sker automatisk, når temperaturen falder til den tilladte værdi. Hvis EP (trykføler kølekreds) og/eller GT4 (temperaturføler afkastluft) registrerer en for lav temperatur, sænkes kompressorens omdrejningstal, indtil temperaturen har nået den tilladte værdi. Hvis OP (højtryksføler kølekreds) registrerer en for høj kondenseringstemperatur, sænkes kompressorens omdrejningstal. Hvis GT4 (temperaturføler afkastluft) er lavere end 2 C, blokeres kompressorstart. Hvis GT4 (temperaturføler afkastluft) er mere end 3 C lavere end GT2 (temperaturføler afgangsluft), blokeres kompressorstart. Hvis GF (vandgennemstrømningsføler) registrerer for lav gennemstrømning, blokeres kompressorstart. Kompressorbeskyttelse Ved alarm fra F0 (frekvensomformer) eller HP (højtrykspressostat) standses kompressoren. Højtrykspressostaten nulstilles manuelt. Temperaturregulering Varmebehovet fra kan styres via eksternt styresignal (0-0 V DC fra fjernvarmecentral), således at den fulde kapacitet fra varmepumpen udnyttes, inden der anvendes fjernvarme. Alternativt kan styres via intern radiatorkurve. Trykregulering Der kan anvendes trykregulering, ved at GP4 holder trykket i afgangsluftkanalen konstant. Hvis kanaltrykket afviger fra indstillingsværdien efter den indstillede tid, aktiveres alarmen. Den aktuelle luftstrømning kan aflæses på håndterminalen. Røg/Brand Hvis GT2 (temperaturføler afgangsluft) registrerer en højere temperatur end den indstillede alarmgrænse, udløses en alarm vedrørende røg/brand. Kommunikation Kommunikation via modbus TCP/IP samt text-web indgår som standard.

10 Side 8 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3 Indkoblingsanvisninger og sikringer 3. Sikkerhedsafbryder 3.2 Anbefalet sikring Sikkerhedsafbrydere bør monteres og tilkobles på krafttilførslen. Størrelse Ventilatorvariant Anbefalet sikring (3 400V+N) Sikringer med C-karakteristisk 060- EC250R63D, 230V 6A EC280R63D, 230V EC280R63D, 3 400V EC30R63D, 230V EC280R63D, 230V EC280R63D, 3 400V EC30R63D, 230V EC355R63D, 3 400V EC400R63D, 3 400V EC400R63D, 3 400V EC355R63D, 3 400V EC400R63D, 3 400V EC400R63D, 3 400V 20A 6A 20A 25A 20A 25A 25A 25A 32A 32A 32A 40A 3.3 Krafttilførsel Krafttilførsel 3 400V+N sluttes til afbryderen i kompressordelen.

11 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Eldiagram Se også det ordrespecifikke eldiagram, der fulgte med aggregatet. Alternativ ekstern styring af varmebehov (0-0 VDC) Alternativ 2 intern styring af varmebehov (radiatorkurve) EVT. CENTRAL BRANDALARM (ÅBEN KONTAKT VED ALARM) EVT. CENTRAL BRANDALARM (ÅBEN KONTAKT VED ALARM) AFSPÆRRING FRA CIRKULATIONSPUMPE AFSPÆRRING FRA CIRKULATIONSPUMPE SIGNALJORD (MÅLENUL) ØNSKEVÆRDI VARME 0-0 V FREMLØBS- TEMPERATURFØLER (GT7) TEMPERATURFØLER FRISKLUFT (GT3) TEMPERATURFØLER FRISKLUFT (GT3) SUMALARM SUMALARM PE PE N L 3 L 2 L TILFØRSEL 3 400V ~50Hz N L 3 L 2 L TILFØRSEL 3 400V ~50Hz HB HB

12 Side 0 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 4 Idriftsættelse 4. Generelle forskrifter 4.2 Forskrifter for Idriftsættelsen skal ske i henhold til de medfølgende tjeklister og idriftsættelsesprotokollen. En kopi af idriftsættelsesprotokollen skal efter underskrivelse af den person, der udførte idriftsættelsen, også underskrives af sælgeren og derefter sendes til IV Produkts ordremodtagelse. En korrekt udført idriftsættelse er en forudsætning for dækning i henhold til produktgarantien. I garantiperioden må der ikke foretages indgreb i kølemiddelkredsen uden godkendelse fra IV Produkt. Inden evt. bestilling af service i henhold til garantien skal fejlfindingsanvisningerne i fejlfindingsskemaet følges, så der undgås unødige servicebesøg. Ventilationsvarmepumpen er et modulaggregat, der består af blokdele, komponenter til kanalmontering og tilbehør. Aggregatet kræver ingen særskilt idriftsættelse af en autoriseret person, men til størrelse 50 og 90 skal der foretages lækagekontrol ved installation. Se ".7 Håndtering af kølemiddel" sid 4. Ved idriftsættelse af en ventilationsvarmepumpe til en beboet ejendom skal ventilatordelen startes hurtigst muligt efter installationen for at undgå forstyrrelser i ejendommens ventilation. Varmepumpedelen idriftsættes derefter separat.

13 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 4.3 Ventilatordel/ventilation, idriftsættelse Tjekliste Kontrollér, at ventilatordelen er:. korrekt opstillet på en vandtæt, afbalanceret og plan flade, at service- og flytteafstanden er tilstrækkelig, og at det medfølgende materiel er taget ud af aggregatet. 2. sluttet til afgangsluftkanalen (via varmepumpedelen) og til afkastluftkanalen. 3. sluttet til krafttilførsel. Om nødvendigt kontaktes en autoriseret elektriker eller servicetekniker. Startprocedure ventilator (via Climatix): A. Stil hovedafbryderen i positionen Til (On) B. Kontrollér, at der ikke vises nogen fejlmeddelelser. Afhjælp eventuelle fejl. C. Start ved at gå ind på menulinjen OMKOPPLARE SERVICE (OMKOBLER SERVICE), tryk på drejeknappen, og vælg Auto. Side

14 Side 2 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 4.4 Varmepumpe/genvinding, idriftsættelse Tjekliste Kontrollér, at varmepumpen:. har et 0-lederkabel koblet til en undercentral med f.eks. følgende tilslutninger: afspærring via væskesidens cirkulationspumpe, signal fra temperaturføler friskluft ved ekstern styring: signal til varmebehov (fra f.eks. fjernvarmecentral) ved intern styring: signal temperaturføler fremløb (fra f.eks. radiatorkreds) Se det ordrespecifikke eldiagram vedrørende en detaljeret indkoblingsanvisning. 2. er tilsluttet på væskesiden, udluftet på væskens højeste punkt, og at væskestrømningen er justeret til den værdi, der passer til de dimensionerende data. 3. har kondensafløb sluttet til gulvbrønd/afløb (ikke via vandlås. Røret skal være isoleret, hvis stedet er koldt). 4. ved intern styring: indstillet med parallelle temperaturkurver mod ejendommen (der anbefales en 3 C højere kurve for fremløbstemperatur i Climatix end i ejendommen) Startprocedure varmepumpe (via CAREL): A. VIGTIGT! Kompressorens krumtap skal varmes op inden start. Opvarmning sker automatisk med indbygget varmesløjfe, når kompressoren er strømforsynet. Opvarmningstiden afhænger af omgivelsestemperaturen. Når kompressorens underside føles lunken, er det tilladt at starte. B. Lad kompressoren starte iht. følgende: IV Produkt Demand: 083% Status: OFFbyKEY Inv % 000 OFF Main Menu On/Off Unit IV Produkt OFF ON 2 Inv OFF IV Produkt IV Produkt Demand: 083% Status: UnitOn % 087 ON ON

15 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 3 5 Vedligeholdelsesanvisninger 5. Serviceskema Serviceskemaet omfatter foranstaltninger og serviceintervaller for funktionsdele, der kan indgå i luftbehandlingsaggregatet. Det er en god ide at kopiere serviceskemaet, inden det udfyldes første gang, da det dermed kan bruges som basis for service de efterfølgende år. Serviceår til aggr.nr... Service udført * (dato og underskrift) Funktionsdel Kode Anbefalet foranstaltning (kontrol) Sidehenv. 6 måneder 2 måneder 8 måneder 24 måneder dato dato dato dato Filter afgangsluft ELEF Kontrol trykfald Evt. filterskift 4 underskrift underskrift underskrift underskrift DX DX-batteri Visuel kontrol Kontrol afløb Evt. rengøring Funktionskontrol 7 underskrift underskrift underskrift underskrift Ventilatorenhed ENF Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol luftstrømning 8 underskrift underskrift underskrift underskrift Spjæld EMT-0 Visuel kontrol Evt. rengøring Kontrol tæthed 20 underskrift underskrift underskrift underskrift Lyddæmper EMT-02 Visuel kontrol Evt. rengøring 2 underskrift underskrift underskrift underskrift * I visse miljøer kan der være behov for hyppigere service.

16 Side 4 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 5.2 Filter (kode ELEF) Luftfiltret skal beskytte aggregatets følsomme dele, såsom genvindingsbatteriet, mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan variere meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterskift er det derfor vigtigt at anvende et filter med samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelser: Filter Grundfilter G4 Mediumfilter M5, M6 Finfilter F7, F8 og F9 Højere tal angiver en højere udskillelsesgrad. Filtrene er beregnet til engangsbrug. Hvis filtrene bliver sat i igen, mindskes aggregatets kapacitet. Filtrene skal derfor udskiftes, hvis trykfaldet over filtret overstiger det angivne sluttrykfald. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Derfor skal filterdelene rengøres samtidig med skift af filtrene. Kontrol Kontrollér trykfaldene over filtrene. Trykfaldene måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne er tilsluttet på hver side af filtrene. + xx Pa Hvis det angivne sluttrykfald er nået, skal filtrene udskiftes. Sluttrykfaldet skal være angivet på filterdelenes mærkat (der udfyldes ved idriftsættelsen af aggregatet).

17 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 5 Filterdata Filtertype Antal filtre B H Mål (mm) Længde Antal poser/ filtre Aggr.- størrelse Filteroverflade i alt (m²) Posefilter G ,4 Posefilter M , 060 Posefilter M6 F ,5 Panelfilter G ,3 Aluminiumsfilter ,4 Posefilter G ,4 Posefilter M ,3 00 Posefilter M6 F , Panelfilter G ,3 Aluminiumsfilter ,4 50 Posefilter G4 Posefilter M5 Posefilter M6 Posefilter F7 F9 Panelfilter G4 Aluminiumsfilter Posefilter G ,8 3,6 6,3 8, 9,9 0,5 0,5 Posefilter M ,4 90 Posefilter M ,8 Posefilter F7 F ,2 Panelfilter G ,7 Aluminiumsfilter ,7

18 Side 6 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Filterskift (ELEF). Sluk for aggregatet vha. automatikken, og lås sikkerhedsafbryderen fast i position 0. OBS! Sikkerhedsafbryderen er ikke beregnet til start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af automatikken. 2. Vent, til ventilatorerne er standset, og åbn inspektionslugen. ADVARSEL! Overtryk i aggregatet risiko for personskade. Lad trykket falde inden åbning af inspektionsluger. 3. Løsn excenterskinnerne. Excenterskinner 4. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. Kasserede filtre skal håndteres miljømæssigt korrekt. Filtrene er brændbare. 5. Rengør filterhuset. 6. Indsæt det nye filter, og luk excenterskinnerne og inspektionslugen. 7. Sæt sonderne fast på hver side af filtret, hvis der findes fastmonteret filtervagt. 8. Start aggregatet.

19 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Genvindingsbatteri (DX-batteri) Genvindingsbatteriet anvendes til at genvinde varme fra afgangsluften og overføre denne varme til den vandbårne radiatorkreds. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelægning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Kontrol Kontrollér:. batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. at batteriet ikke lækker 3. dråbeskål og afløb (rengøres efter behov). 4. frostbeskyttelse af afløbsrør (isolering og frostbeskyttelseskabel). Rengøring Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres vha. støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem forsigtigt rene fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning: Lav en blanding af varmt vand og en smule opvaskemiddel (en type, der ikke korroderer aluminium), og spray det på. Skyl efter med vand.

20 Side 8 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 5.4 Ventilatorenhed (kode ENF) Ventilatorens opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den modstand, der findes i armatur, kanaler og aggregater. Ventilatorens omdrejningstal er tilpasset til at give den rette luftstrømning. Hvis ventilatoren giver en lavere strømning, medfører dette, at anlæggets funktion forstyrres. 2 Hvis afgangsluftstrømningen er for lav, bliver ventilationseffekten for dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft presses ud i bygningskonstruktionen. Ventilatorenhed. EC-motor med reguleringsenhed 2. Ventilatorhjul 3. Vibrationsdæmper En årsag til, at ventilatorerne giver for lille luftstrømning, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. Hvis en radialventilator har forkert rotationsretning, føres luftstrømningen den rette vej, men med stort kapacitetsfald. Derfor skal rotationsretningen kontrolleres. ADVARSEL! Højspænding og roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Ved indgreb/service - Sluk for aggregatet via automatikken, drej sikkerhedsafbryderen til position 0, og lås den. 3 ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul risiko for personskade. Sluk for aggregatet, og vent i mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes.

21 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 9 Ventilator, kontrol. Løsn skruerne (pos. ) og splitterne/skruerne (pos. 2), og træk ventilatorenheden udad (ventilator og motor er monteret på skinner). 2. Kontrollér, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontrollér også, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyden fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende og hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver serviceeftersyn. 4. Kontrollér, at ventilatorhjulet sidder fast og overlapper mod indløbskonussen. 5. Ventilatorhjul og motor er monteret på et stativ, der er forsynet med gummidæmpere. Kontrollér, at dæmperne sidder fast og er intakte. 6. Kontrollér faste skruer samt ventilatorophæng og stativ. 7. Kontrollér, at pakninger på tilslutningsplader omkring tilslutningshullerne er intakte og sidder fast. 8. Kontrollér, at måleslangerne sidder fast på de relevante måleudtag. 9. Monter ventilatorenheden igen. Ventilator, rengøring. Følg punkt under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en klud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug derefter inde i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontrollér, at indtagskonusserne sidder forsvarligt fast. 6. Følg punkt 9 under Kontrol. Nulstilling af overophedningsbeskyttelse. Afbryd krafttilførslen til ventilatorens motor. 2. Vent i mindst 20 sekunder, efter at ventilatorhjulet er holdt op med at rotere. 3. Slut krafttilførslen til ventilatorens motor. 2

22 Side 20 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 5.5 Spjæld (kode EMT-0) Spjæld (kode EMT-0) Spjældets opgave er at regulere luftstrømningen. Utilstrækkelig funktion medfører forstyrrelser, der kan resultere i alvorlige problemer. Kontrol Rengøring. Kontrollér indstillingsfunktionen. 2. Kontrollér, at spjældet slutter tæt, når det skal være lukket. Hvis ikke, skal indstillingen justeres, så det bliver tæt (gælder ikke drøvlespjældet). 3. Kontrollér tætningslisterne. 4. Hvis spjældet ikke fungerer, skal man kontrollere, at der ikke er skruet skruer igennem drivmekanismen/spjældlamellerne, der hindrer funktionen. Rengør spjældlameller med en klud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel.

23 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Lyddæmper (kode EMT-02) Lyddæmper (kode EMT-02) Lydfældens funktion er at reducere lydniveauet i systemet. Kontrol Rengøring Kontrollér, at baflerne har intakte og rene overflader. Fejl skal udbedres efter behov. Støvsug og/eller aftør alle overflader med en fugtig klud. Ved grundigere rengøring kan roterende børster af nylon anvendes.

24 Side 22 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 6 Fejlfinding 6. Fejlfinding ved alarm Alarmer vedr. kølemiddelkredsen vises på trinkoblingens display. Se 2.2 Funktion automatik. Alarmer kan f.eks. genereres fra højtrykspressostaten og frekvensomformeren. Foretag nedenstående kontroller for at finde årsagen til alarmen. Kontrol Mulig årsag Foranstaltning Er højtrykspressostaten blevet udløst? NEJ Alarm for lav fordampningstemperatur? Det kan ses via menuen "Status: Alarm". NEJ Blinker lysdioden på frekvensomformeren rødt? JA Ingen eller for lav vandmængde over kondensatoren Defekt højtrykspressostat JA Mangel på kølemiddel Ingen eller for lav luftstrømning via fordamperen Defekt ekspansionsventil eller lavtrykspressostat JA Faseudfald/spændingsfald Overbelastning/defekt trinløs kompressor Kontrollér vandmængden, der går over kondensatoren. Nulstil pressostaten manuelt. Kontrolleres/udskiftes. Find og tætn lækagen, og påfyld kølemedie. Kontrollér/juster strømningen. Kontrolleres/udskiftes. Kontrollér 3-fase, mål indgående spænding. Nulstil frekvensomformeren ved at afbryde strømmen i mindst et minut. Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt uden mislyde. Nulstil frekvensomformeren ved at afbryde strømmen i mindst et minut. Kontrollér, at kompressoren fungerer korrekt uden mislyde.

25 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Fejlfinding via symptomer og statusmeddelelser Symptom Kompressoren starter ikke Kompressorens omdrejningstal mangler. Statusmeddelelse varmepumpe OFFbyKey Mulig årsag Menu i Carel " On/Off Unit" er ikke indstillet til ON. Foranstaltning Indstil til ON. OFFbyDIN Afspærring fra Climatix mangler. Indstil OMKOPPLARE SERVICE (OMKOBLER SERVICE) i positionen "Auto". UnitOn. Behovssignal er lavere end 0 % (menu i Climatix "Varme behov"). FrostTemp HiPress 2. Kompressorens startforsinkelse er ikke regnet ned til 0.. Forskellen mellem afkaststemperaturen og afgangslufttemperaturen er større end 3 C (menu "End defrostdiff"). 2. Afkaststemperaturen er lavere end 2 C (menu "End temp min freq:"). 3. Kompressoren er stoppet på grund af, at fordampningstemperaturen eller afkasttemperaturen/overfladetemperaturen på fordamperen er faldet til under den relevante minimumstemperatur ved kompressorens lavest mulige omdrejningstal.. For lav vandmængde gennem varmepumpen. 2. Høj returvandtemperatur ind til varmepumpen.. Kontrollér ekstern styring 0-0V, varmekurve og temperaturføler friskluft. 2. Afvent, eller foretag en hurtigstart. a. Afvent, indtil afkaststemperaturen er steget til startniveau. b. Foretag en hurtigstart. 2. Afvent, at afkasttemperaturen stiger. 3. Kontrollér, at luftstrømningen ikke er for lav.. Juster vandmængden. 2. Kontrollér den indkommende vandtemperatur.

26 Side 24 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 7 Kodenøgler 7. Blokdele Ventilatorsektion (kode EHP-F) EHP-F -a-b-c-d-00 Ventilatordel a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Kabinet AA = Standard (klasse T3) PA = ThermoLine lavenergi (klasse T2) BA = Isolering i brandklasse EI 30 c - Ventilatorvariant C = 00 D, E = 060, 00, 50, 90 F = 50, 90 d - Tilslutning EHPF -a-b-c-0 0 = Kanaltilslutning gavl 02 = Aggregattilslutning gavl Ventilatorsystem a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Ventilatorhjul 025, 028, 03, 035, 040 c - Motor Eksempel EC-000 = EC-motor,0 kw Kompressorsektion (kode EHP-C) EHP-C -a-b-c-00 Kompressordel a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Kabinet AA = Standard (klasse T3) PA = ThermoLine lavenergi (klasse T2) BA = Isolering i brandklasse EI 30 c - Effektvariant 060, = 00 =, 2 EHP-CT-0 -a-b-c Tilslutningssæt a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Kabinet AA = Standard (klasse T3) PA = ThermoLine lavenergi (klasse T2) BA = Isolering i brandklasse EI 30 c - Udførelse 0 = Kanaltilslutning gavl 03 = Kanaltilslutning tag EHP-FT-0 -a-b-c Tilslutningssæt a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Kabinet AA = Standard (klasse T3) PA = ThermoLine lavenergi (klasse T2) BA = Isolering i brandklasse EI 30 c - Tilslutning nummer Tilbehør: ELEF -a-b 0,, 2, 3, 20, 2, 22, 23 Filter a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Filterklasse MIET-FB -b b - Type AL, G4, M5, M6, F7-F9, C7 Filtervagt 0 = Manometer U-rør 02 = Manometer Kytölä 03 = Manometer Magnehelic 7.2 Komponenter til kanalmontage Spjæld (kode EMT-0) EMT-0 -a Spjæld ekskl. motor a - Størrelse 060, 00, 50, 90 Tilbehør: KJST-03 Håndregulering KJST-04 Spjældmotor m. fjeder, monteret Lyddæmper (kode EMT-02) EMT-02 -a a - Størrelse 060, 00, 50, 90

27 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Tilbehør 7.4 Automatik Stativbensæt (kode EHPT-0) EHPT-0 -a a - Størrelse 060, 00, 50, 90 Udendørs udførelse (kode EHPT-02) EHPT-02 -a-b Udendørs udførelse a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Længdeinterval 0, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Flex-forbindelse (kode EMMT-03) Fleksibelt væv, I = 0 50 mm. EMMT-03 -a a - Størrelse 060, 00, 50, 90 Stativ (kode EMMT-05) EMMT-05 -a-b a - Størrelse 060, 00, 50, 90 b - Længdeinterval = mm -a-b-c-d a - Aggregat b - Motorstyring c - Genvinding d - Styresystem CST = Top CSC = Compact CSF = Flex indendørs CSU = Flex udendørs CSM = Flex MSE = V0 = Omdrejningstalstyret -faset 0 A-230 V V = Omdrejningstalstyret -faset 0 A-230 V V30 = Omdrejningstalstyret 3-faset 0 A-400 V V3 = Omdrejningstalstyret 3-faset 0 A-400 V V36 = Omdrejningstalstyret 3-faset 6 A-400 V V320 = Omdrejningstalstyret 3-faset 20 A-400 V V66 = Omdrejningstalstyret 2 3-faset 6 A-400 V R = Roterende veksler P = Pladeveksler M = Modstrømsveksler H = Genvindingsbatteri CX = Siemens Climatix 600 UC = Automatik til klemrække, uden procesenhed (DUC) MK = Uden automatik, med kabelføring (ventilatorer og rotorer klemkoblede) US = Uden automatik og kabelføring HS = Speciel VVX-styring MX = Varmepumpestyring Inspektionsrude (kode EMMT-06) Plexiglas, ikke til kabinet E3 (Isolering brandklasse EI 30). Indvendig belysning (kode EMMT-07) IP 44, med beskyttelsesgitter. Løftekonsol (kode EMMT-08) Til aluminiumsprofil. Ændringshistorik Udgave nr Opdaterede elskemaer og værdier for sikringer Supplering med GF vandgennemstrømningsføler, ændrede kodenøgler og omslagsbilleder.

28 IV Produkt AB, Box 303, SE Växjö, Sverige Tlf.: +46 (0) Fax: +46 (0) Support Automatik +46 (0)

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftmængde 360-33800 m³/h Produktkatalog IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive luftbehandlingsprodukter. Dette har vi gjort siden

Læs mere