Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan Vindmølleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan"

Transkript

1 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan Vindmølleplan 1

2 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6. Miljøvurdering af generelle retningslinjer. Bilag 1: Miljøvurderingsskemaer for de enkelte vindmølleområder Bilag 2: Fotovisualiseringer af potentielle projekter 2

3 Forord Næstved Kommune ønsker at bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning i Danmark, og med sit forholdsvis store areal, føler vi en forpligtelse til at finde de egnede placeringer, der måtte være til opførelse af store vindmøller. Alt tyder på, at vindmøller skal spille en stor rolle i forhold til at gøre Danmark mindre afhængigt af fossile brændsler, og folketinget har i flere omgange besluttet, at en del af disse møller skal stå på land. I Næstved føler vi os ikke begrænsede af kun at skulle yde et bidrag i forhold til vores areal eller befolkningstal. Vi vil derfor finde alle velegnede placeringer uden at skele til, om vi har nået en bestemt andel vedvarende energi i forhold til kommunens størrelse. Vi må acceptere, at nogle kommuner har bedre mulighed for at finde egnede placeringer end andre. I de senere år er der på nationalt plan opstået en bevidsthed om, at hvis vi skal have vindkraften til at yde et væsentligt bidrag i forhold til klimaudfordringen, må visse andre interesser vægtes lidt lavere end hidtil. Store landskabelige, naturmæssige, rekreative eller kulturhistoriske interesser er fortsat vigtige at tage hensyn til, og de mest interessante og sårbare områder i den henseende skal fortsat friholdes. Men andre steder må vi erkende, at natur- og nabointeresser må glide i baggrunden, hvis vi skal løse den fælles udfordring. Ved sådanne placeringer gøres der en stor indsats for, at de uheldige effekter minimeres. Det kan for eksempel være ved at standse vindmøllerne i de timer, hvor skyggeeffekten er mest generende hos naboer, eller ved i detaljen at finde den optimale placering af vindmøllerne, så de enkelte anlæg opleves så harmoniske som muligt. 2. Formål og baggrund Formålet med denne planlægning har været, at gennemgå hele kommunen for egnede placeringer til store vindmøller på meters totalhøjde. Kommunen har nu afdækket, hvad det samlede potentiale er. Det giver både en mere gennemskuelig planlægning for eventuelle projektmagere, og det giver også en mere smidig sagsbehandling i kommunen. Kommunen har hidtil behandlet ansøgninger enkeltvis men naturligvis med blik for helheden. Det har resulteret i to vindmølleområder til store vindmøller nemlig sydvest for Kyse og ved Katrineholms Piber. Beslutningen om at lave en samlet gennemgang blev truffet af Økonomiudvalget den 15. marts Udpegningerne i dette tillæg til kommuneplanen er udtryk for en grundig gennemgang af potentialet og giver derfor et samlet overblik, der ikke forventes at ændre sig væsentligt i fremtiden ud fra den teknik og lovgivning, vi kender i dag. Der er ryddet op i de gamle udpegninger til vindmøller, der stammer fra amternes regionplaner på den måde, at nogle er opgraderet og andre helt gledet ud, da de ikke var egnede til den type vindmøller, man ønsker at stille op nu. Processen indtil nu. Arbejdet med en revision af den overordnede vindmølleplanlægning har været i offentlig høring i en såkaldt debatfase i efteråret 2010, hvor borgere og andre interesserede blev bedt om deres idéer og forslag til planlægningen. Nogle områder var valgt ud for at vise, hvor vi som udgangspunkt så store potentialer. Der kom ikke mange kommentarer i offentlighedsfasen, og de modtagne tilkendegivelser var overvejende positive i forhold til de præsenterede, potentielle vindmølleplaceringer. 3

4 En fremmødt borger fra Ringsted Kommune udtrykte på borgermødet stor bekymring for påvirkningen med lavfrekvent støj. I dette kommuneplantillæg er medtaget nogle yderligere placeringer, der efter kommunens vurdering burde analyseres nærmere. Der er indbygget nogle udfordringer i mange af placeringerne, og de behandles overordnet i miljøvurderingen (se kapitel 3 og 6 samt sammenfatningen (separat bilag)). Kommende projekter i vindmølleområderne vil afstedkomme nogle konsekvenser for miljøet herunder natur, landskab og naboer. De konsekvenser er beskrevet i MiljøVurderingen (MV), og skal senere beskrives for de enkelte projekter i en række VVMer (Vurdering af Virkninger på Miljøet). I forbindelse med MV for dette tillæg har vi foretaget en såkaldt scoping, hvor vi har vurderet, hvilke miljøfaktorer, der især skal vurderes. Denne scoping er sendt i høring hos andre myndigheder f.eks. nabokommuner i forbindelse med den ovennævnte debatfase. Den danner også baggrund for miljøvurderingerne for de enkelte placeringer i dette tillæg. De udvalgte, relevante miljøparametre fremgår af skemaerne i bilag 1. Byrådet har den 22. maj 2012 besluttet, hvilke vindmølleplaceringer, der skal tages med i kommuneplantillægget. Det er de placeringer, der er beskrevet nærmere i kapitel 3 og 4. Beslutningen er truffet på baggrund af den eksisterende planregulering og en række besigtigelser og vurderinger i landskabet. Desuden er der udarbejdet en række fotovisualiseringer, der giver en fornemmelse af den fremtidige landskabelige situation i de enkelte lokalområder. Visualiseringerne findes i bilag 2. Et forslag til vindmølleplan har været i offentlig høring fra den 24. oktober til den 20. december 2011, og kommunen har modtaget 116 skriftlige henvendelse med bemærkninger. De har været med til at danne grundlag for den endelige beslutning. Et resume af bemærkningerne og kommunens svar kan ses i den såkaldte hvidbog af 5. marts Resultatet er blevet en række områder, hvor vi på nuværende tidspunkt med kendt viden mener, at der sandsynligvis kan opføres store vindmøller. Når der efterfølgende skal lokalplanlægges og udarbejdes VVM for projekterne, vil vi gå yderligere i detaljer med konsekvenserne. Ved denne lejlighed er kommuneplanens generelle retningslinjer for opførelse af vindmøller også blevet gennemgået for at se, om der var brug for justeringer. Denne gennemgang har dog ikke ført til store ændringer. De fremtidige generelle retningslinjer kan ses i kapitel 5. 4

5 Oversigtskort, de fremtidige 9 vindmølleområder 3. Områder til store vindmøller I dette kapitel gennemgås de nye vindmølleområder til store vindmøller, som er kommet frem efter en gennemgang af hele kommunen. De tidligere vedtagne områder sydvest for Kyse og ved Katrineholms Piber beskrives ikke i denne gennemgang. Disse områder videreføres i deres nuværende form. Tilsammen erstatter de 9 vindmølleområder de områder, som stammer fra de tidligere regionplaner. Vindmølleområderne kan også ses på web-adressen webkort.naestved. dk under Fysisk planlægning Kommuneplantillæg (forslag). De nye placeringer beskrives herunder, og der konkluderes på den sandsynlige miljøpåvirkning. Supplerende oplysninger om de enkelte parametre i MiljøVurderingen kan ses i skemaerne i Bilag 1. Konkrete retningslinjer for de enkelte områder fremgår af kapitel 4. De nye vindmølleområder er angivet med ellipser for at tydeliggøre, at den præcise placering af møllerne først afgøres, når der bagefter udarbejdes et konkret projekt og udføres VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) samt lokalplan. I lokalplanen vil fremgå et præcist afgrænset vindmølleområde. 5

6 A. Vindmøller syd for St. Røttinge Tappernøje Placeringen vurderes at kunne rumme 4 større vindmøller. Naboafstanden på 4 x totalhøjden samt minimumsafstand til overordnede veje på 1 1,7 gange vindmøllernes totalhøjde kan overholdes. Landskabet har stor skala, og der er ikke store bevaringsinteresser i lokalområdet. Landskabsrummet er defineret af landsbyen samt de to nord-sydgående veje (motorvejen mod vest og landevejen mod øst) og er forholdsvis åbent uden store terrænudsving og bevoksninger. Selvom møllerne opstilles tæt på motorvejen, vil møllegruppen kunne opleves som et selvstændigt og sammenhængende anlæg ikke mindst på grund af orienteringen næsten vinkelret på vejen. Det skal dog vurderes, hvordan den vestligste mølle skal placeres af hensyn til trafiksikkerheden (særligt sydgående færdsel, hvor møllen måske bliver forstyrrende midt i synsfeltet). Landsbyen St. Røttinge vurderes af kommunen som støjfølsom arealanvendelse, og vindmøllerne skal derfor overholde skærpede støjkrav i forhold til landsbyens boliger og opholdsarealer. Det forudsættes for en fornuftig landskabelig indpasning, at de eksisterende møller mod nordvest ved motorvejen først nedtages. Miljøvurdering, konklusion: Et projekt på denne placering har ikke væsentlige, uheldige miljøpåvirkninger. Afbødende foranstaltninger kan være miljøstop (relevante møller standses i kritiske tidsrum) i forhold til skyggevirkning hos naboer, hvis påvirkningen overstiger 10 timer på et år. Ved udarbejdelse af det konkrete projekt skal møllernes placering justeres, så påvirkning med støj og skygger gøres så lille som muligt. Denne metode er næppe anvendelig til at ændre væsentligt på møllernes eventuelle synlighed fra boliger og opholdsarealer. Skyggetimer kan eventuelt overvåges ved at bede mølle-ejeren om meteorologiske data ved møllerne, og dokumentation for at møllerne er blevet standset, hvis skyggepåvirkningen har overskredet 10 timer årligt (kommuneplanretningslinje). Derudover skal ansøger i forbindelse med VVM-redegørelsen oplyse om den forventede påvirkning på baggrund af gennemsnitlige tal. Alternativ til projektet er, at de tre eksisterende møller mod nordvest nær motorvejen bliver stående anslået 10 år endnu og leverer en forholdsvis beskeden elproduktion. 6

7 B. Vindmøller mellem Fensmark og Holme-Olstrup Placeringen vurderes at kunne rumme 3 større vindmøller. Naboafstande og skærpede støjkrav til de to byer vurderes at kunne overholdes. Området er tilpasset et uudnyttet boligområde ved Fensmark og en eventuel kommende motortrafikvej nord om Holme-Olstrup. Det aktuelle landskabsrum har stor skala, og området er noget præget af de 4 eksisterende vindmøller opstillet i to par, af det gennemskærende højspændingstrace, samt af den nærliggende tv-mast. For at nye møller kan indpasses er det nødvendigt at nedtage de nuværende vindmøller samt at lægge højspændingskablerne i jorden. Hvis dette gennemføres, vil man til gengæld opnå en mere enkel og harmonisk landskabsoplevelse. Effekten set både fra byerne og fra Køgevej (og en eventuel ny vejføring) skal belyses nærmere, når der foreligger et konkret projekt til VVM-vurdering. Miljøvurdering, konklusion: Et projekt på denne placering har ikke væsentlige, uheldige miljøpåvirkninger. Det er dog en forudsætning / afbødende foranstaltning, at fjerne de nuværende møller og at fjerne luftledningerne nær den påtænkte placering af hensyn til sikkerhed og landskabelig indpasning. Alternativ til projektet er, at de eksisterende møller bliver stående anslået år endnu, og at der ikke opnås et mere harmonisk landskabsbillede. 7

8 C. Vindmøller sydøst for Trælløse Placeringen vurderes at kunne indeholde 3 vindmøller på ca. 125 m. Møllerne vurderes at kunne overholde både naboafstande og skærpede støjkrav til Gelsted, Herlufmagle og Trælløse. Landsbyen Kagstrup udløser efter kommunens vurdering ikke skærpede støjkrav. Landskabet er noget kuperet, men også forholdsvis åbent, så møllerne vil kunne opleves som et samlet og harmonisk anlæg. Det forudsættes for en fornuftig landskabelig indpasning, at de eksisterende møller mod nord nedtages. Disse møller er sandsynligvis ikke særligt slidte, men kan eventuelt videresælges til opførelse et andet sted. Den landskabelige påvirkning særligt fra de omkringliggende byer skal belyses nærmere i en senere VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Miljøvurdering, konklusion: Et projekt på denne placering vil påvirke omgivelserne, men projektet kan gennemføres, så påvirkningen bliver acceptabel. Eventuelle skyggegener kan afhjælpes ved at stoppe møllerne på de mest kritiske tidspunkter og ved fra starten at placere møllerne, så de giver anledning til så få skyggetimer som muligt hos naboer. Møllerne vil blive dominerende i nærzonen, men den noget langsommere rotationshastighed i forhold til de nuværende møller vil gøre dem roligere at se på. At de nye møller tænkes placeret længere mod syd vil være en fordel for nogle naboer og en ulempe for andre. Bedst mulige placering i forhold til landskabelig indpasning og udsigt fra byerne kan opnås ved at anvende fotovisualiseringer i VVM-sammenhæng. Alternativ til projektet er, at de eksisterende møller bliver stående anslået år endnu. Påvirkningen af landskabet er mindre og elproduktionen ca. 1/8 i forhold til tre nye møller. 8

9 D. Vindmøller på Sparresholm Gods Placeringen vurderes at kunne rumme 4 større vindmøller. Der er ikke mange boliger i nærområdet, og placeringen ligger i en lomme i landskabet på tre sider omgivet af skov. Der er tale om typisk herregårdslandskab med store markenheder og få levende hegn. Netop dette bevaringsværdige landskab kan bære store vindmøller. Terrænkoten er høj, og møllerne vil blive synlige en del steder særligt mod syd. De vil dog næppe virke meget dominerende blandt andet på grund af spredt beplantning og det let kuperede terræn. Der skal foretages en konkret vurdering i forhold til naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje og naturindholdet i området. De nævnte virkninger skal belyses nærmere i en senere VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Miljøvurdering, konklusion: Opførelse af vindmøller på denne placering har primært betydning for oplevelsen af skovene og herregårdslandskabet på stedet. Begge dele har dog en styrke og sammenhæng, der gør, at miljøpåvirkningen er acceptabel. Visuel påvirkning i mellemzone og fjernzone skal behandles nærmere i en senere VVM-redegørelse. Der ses ikke at blive uforholdsmæssigt store gener for beboelser tæt på placeringen. 9

10 E. Vindmøller ved Saltø Gods Placeringen vurderes et kunne rumme 4 større vindmøller, der kan overholde naboafstande og skærpede støjkrav i forhold til Bistrup. Placeringen ligger lavt med den markante Margrethe Høj umiddelbart mod vest, og er delvist omkranset af skove mod syd og øst. Der er også en del beplantning omkring selve godset. I området er en del fortidsminder at tage hensyn til ved vurdering af den landskabelige påvirkning, ligesom Saltø Å, der gennemskærer ejendommen, også skal vurderes i den sammenhæng. Det er væsentligt at vurdere forholdet til kystlandskabet, og det er også væsentligt at vurdere påvirkningen set fra vest, hvor møllerne vil blive meget synlige. Umiddelbart virker påvirkningen acceptabel, men dette forhold skal belyses nærmere i en senere VVMredegørelse. Sandsynligvis skal nogle mindre vindmøller i området nedtages, for at projektet kan indpasses landskabeligt. Miljøvurdering, konklusion: Placeringen kan udnyttes til større vindmøller, hvis der tages behørigt hensyn til fortidsminder, skov og å, når projektet detailplanlægges (projekttilpasning). Forholdet til (kyst)landskabet skal belyses nærmere i en VVM og det samme skal påvirkningen i nær-, mellem- og fjernzonen set fra vest og nord. Alternativ til projektet er, at de eksisterende 5 møller bliver stående anslået 5-10 år endnu og leverer en noget mindre elproduktion. 3 af disse er desuden ikke placeret optimalt landskabeligt. 10

11 F Vindmøller nord for Tågeskovgård Placeringen kan måske anvendes til 3 større vindmøller på ca. 125 m. Naboafstande og afstand til motorvejen kan overholdes. Opstillingen vil ske parallelt med motorvejen, og de to tekniske anlæg er ikke uforenelige. Placeringen ligger dog tæt på skoven og desuden i et større område med væsentlige landskabelige interesser (kommuneplanens Beskyttelsesområde), der også rækker ind i nabokommunen. Derudover kan et projekt på dette sted risikere at få uheldige visuelle konsekvenser set i sammenhæng med placering D. på Sparresholm Gods. Den landskabelige påvirkning og især sammenspillet med andre tekniske anlæg skal vurderes nærmere i en eventuel VVM-redegørelse. Miljøvurdering, konklusion: Den væsentligste negative effekt er, at det bliver vanskeligt at indpasse projektet landskabeligt i forhold til skoven og det noget fragmenterede landskab. Det er også væsentligt at få belyst den visuelle sammenhæng med motorvejen (inkl. tilkørselsanlæg), en nærliggende antennemast og med et eventuelt vindmølleprojekt på Sparresholm Gods. Hvis det viser sig, at det ene projekt udelukker det andet, er projektet på Sparresholm at foretrække på grund af færre og mindre uheldige konsekvenser. Afbødende foranstaltninger / projekttilpasning er ikke umiddelbart en løsningsmulighed. 11

12 I. Vindmøller i Nylands Mose Placeringen kan måske anvendes til 3 større vindmøller. Møllerne vil kunne overholde afstandskrav til boliger. Der er dog omfattende kystlandskabelige interesser i området omkring Dybsø Fjord, og møllerne vil blive meget synlige i hele området. Landskabet opleves som uberørt, og længere mod vest er fjorden udpeget som Større Uforstyrret Landskab, der har til formål at friholde store uberørte landskabssammenhænge for store tekniske anlæg og byggerier. De eksisterende halvt så store møller er i dag forholdsvis markante. En eventuel senere VVM skal vise, om de landskabelige interesser i området alligevel er forenelige med nye, store vindmøller. Miljøvurdering, konklusion: Der er væsentlige negative landskabelige påvirkninger i et stort område. Afbødende foranstaltninger er ikke mulige. Alternativ til projektet er, at de eksisterende møller bliver stående anslået 10 år endnu og fortsat giver elproduktion. Den landskabelige påvirkning er væsentligt mindre, og hvis der ikke opføres møller, når de nuværende møller er udtjente, vil opnås en stor forbedring af den uberørte fjord- og kystlandskab. Udpeges området til vindmølleområde nu, vil det betyde, at de nævnte negative påvirkninger vil forekomme i mindst 25 år frem. 12

13 4. Rammer for lokalplanlægning Nedenstående retningslinjer gælder som kommuneplanrammer for lokalplaner i de enkelte vindmølleområder. Der kan ikke gennemføres projekter med lavere møller end angivet eller med et mindre antal på den enkelte placering. 2 T1 St. Røttinge Antal: 4 Højde: ca m Forskel mellem navhøjde og rotordiameter (forskellen delt med navhøjden) kan være mere end 17 %. 2 T2 Tågeskovgård Antal: 3 Højde: ca. 125 m 2 T3 Nylands Mose Antal: 3 Højde: ca. 125 ca. 140 m 3 T1 Sparresholm Antal: 3-4 Højde: ca. 125 ca. 140 m 3 T2 Fensmark / Holme-Olstrup Antal: 3 Højde: ca. 125 ca. 140 m Forskel mellem navhøjde og rotordiameter (forskellen delt med navhøjden) kan være mere end 17 %. 4 T1 Trælløse / Gelsted Antal: 3 Højde: ca. 125 m 5 T1 Katrineholms Piber Antal: 4 Højde: m 6 T1.2 Kyse Antal: 2 Højde: m 6 T3.1 Saltø Gods Antal: 4 Højde: ca. 125 ca. 140 m Forskel mellem navhøjde og rotordiameter (forskellen delt med navhøjden) kan være mere end 17 %. Ved enkelte placeringer er det vurderet, at forskellen mellem navhøjden og rotordiameteren kan være større end 17 %, der fremover vil være den generelle retningslinje. Det skyldes, at vindmøller på disse placeringer fra mange steder i lokalområdet alligevel visuelt vil komme fri af 13

14 terræn m.m., eller at overlappet mellem rotoren og terrænet vurderes at være underordnet. Det kan være, hvor vindmøllegruppen opleves meget harmonisk og sammenhængende, og der i øvrigt ikke er andre væsentlige fokuspunkter / bevaringsværdier i landskabet. Landskabet kan så at sige bære en lidt større forstyrrelse. 5. Generelle retningslinjer Retningslinjerne i dette kapitel erstatter retningslinjerne for vindmøller i Kommuneplan , afsnit Formål Kommunen ønsker at fremme produktionen af vindenergi. De områder, der har den bedste beliggenhed i forhold til naboer og landskab, skal udnyttes effektivt, imens områder med store landskabelige interesser, og hvor forholdet til naboer taler imod, skal friholdes. Retningslinjer Generelt 1. Ved planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal der tages omfattende hensyn til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ved udskiftning af vindmøller skal der tages samme hensyn til omgivelserne som ved nyanlæg. 2. Der kan normalt ikke opføres vindmøller i Større Uforstyrret Landskab, Beskyttelsesområde, Kirkeomgivelser, Kulturmiljøer, inden for naturbeskyttelseslovens og museumslovens bygge- og beskyttelseslinjer, i fredede områder og i områder udlagt til byudvikling. I Kystnærhedszonen, på Lavbundsarealer, i Økologiske Forbindelser, internationale naturbeskyttelsesområder og naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper kan der kun opstilles vindmøller, hvis kommunen efter en nærmere vurdering af konsekvenserne finder det ubetænkeligt. Afstande og fremtræden, generelt 3. Vindmøller skal opstilles i en afstand af mindst 4 x totalhøjden fra fremmed beboelse, fra samlede bebyggelser samt fra skoler, institutioner m.v., der ikke betjenes af møllen. Ved fremmed beboelse forstås alle andre boliger end den, hvor mølleejeren selv bor. 4. Minimumsafstanden til fremmed beboelse er 300 m. For større vindmøller kan en VVM-redegørelse derudover vise, at der bør holdes en større afstand til naboer end de ovenfor angivne f.eks. pga. skyggeeller støjpåvirkningen. For husstandsvindmøller og mindre møller kan kommunen efter en konkret vurdering af den forventede påvirkning tillade, at møllen placeres nærmere fremmed beboelse. 5. Husstandsmøller og større møller skal have tre-bladet rotor. Nacellen må ikke være dominerende i forhold til den øvrige konstruktion. Vindmøllerne skal holdes i ens, lysegrå nuancer og udføres med ikkereflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på møllerne. Set med vinden skal vingerne dreje med uret. På større møller skal rotordiameter og navhøjde være ens. Dog kan der tillades en afvigelse (forskellen divideret med navhøjden) på +/- 17 % efter en konkret vurdering. I særlige tilfælde kan afvigelsen være større. På husstandsmøller og mindre møller kan navhøjden være større end rotordiameteren. 14

15 En afvigelse af sikkerhedsmæssige grunde skal dokumenteres. Større vindmøller skal opstilles på rørtårne. Husstandsvindmøller kan opstilles på gittertårne. Husstandsvindmøller og mindre vindmøller 6. Husstandsvindmøller er mindre, enkeltstående vindmøller på max. 25 m., der primært betjener en enkelt ejendom. Husstandsmøller og mindre møller skal opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen. Større vindmøller generelt 7. Der kan kun planlægges for, opstilles og udskiftes vindmøller med en totalhøjde over 25 m inden for de områder, der er udpeget til vindmølleområder som vist på webkorttemaet, vindmøller. Konkrete forslag til opstilling af vindmøller skal forbedre udnyttelsen af vindressourcen. 8. Antallet af møller, der kan opstilles i de enkelte områder, fremgår af pkt.9. Totalhøjden er bl.a. afhængig af afstanden til fremmed beboelse. Totalhøjde og eventuelt minimumshøjde for vindmøllerne i de enkelte udlagte områder er vurderet konkret jævnfør pkt. 9. I de områder, der ikke er nævnt under pkt. 9, er totalhøjden 80 m (videreførelse af hidtidig planlægning). Områder til store vindmøller 9. Der gælder specifikke retningslinjer for følgende vindmølleområder: A. I området ved Katrineholms Piber Vest for Fuglebjerg kan der opstilles 4 vindmøller med en totalhøjde på max. 130 m. Alternativt kan der opføres 5 vindmøller med en totalhøjde på 120 m. Den mindste tilladte totalhøjde er ca. 120 m. B. I området sydvest for Kyse kan der opstilles 2 vindmøller med en totalhøjde på max. 130 m. Den mindste tilladte totalhøjde er ca. 120 m. Her tilføjes de nye vindmølleområder jf. kapitel 4. Afstande og fremtræden, større møller. 10. Afstanden mellem vindmøllegrupper eller enkeltstående, større vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes som afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Ved planlægning for en eller flere vindmøller mindre end 2,5 km fra en eller flere eksisterende vindmøller eller fra et andet vindmølleområde, skal det godtgøres, at den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét kan anses for ubetænkelig. 11. Ved opstilling af møller i et vindmølleområde, der er nærmere end 2,5 km fra andre mølleområder, skal det undersøges, om opstillingen kan ske med parallelle opstillingsretninger (og med møller, der ligner dem i naboområdet). En konkret landskabelig vurdering er afgørende. 12. Vindmøller inden for det enkelte vindmølleområde skal være ensartede og opstilles, så de opfattes som en harmonisk helhed. Møllerne skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand, som maksimalt må være 5 gange rotordiameteren, og således at deres nav flugter på en ret linje i alle tre dimensioner. En mindre afvigelse i forhold til den rette linje kan accepteres efter en konkret vurdering. 15

16 Lydpåvirkning 13. Husstandsmøller og større møller skal overholde Bekendtgørelse om Støj fra Vindmøllers krav til støj ved naboer. I øvrigt skal vindmøllecirkulæret overholdes. Skyggepåvirkning 14. Vindmøller må maksimalt give anledning til 10 skyggetimer pr. år (reel skyggetid) på naboers boliger og udendørsopholdsarealer. Afmærkning 15. Møller, med en højde over 100 m, skal afmærkes med fast, rødt lys på nacellen (toppen af tårnet). Lysintensiteten skal normalt være lav, ca candela, og afmærkningen må ikke lyse nedad. Den nødvendige afmærkning bestemmes af Trafikstyrelsen. Hensyn til andre tekniske anlæg 16. Opstilling af vindmøller må ikke forstyrre radiokædeforbindelser. Vindmøller må ikke være til gene for luftfarten herunder luftfartens navigationsanlæg. Afstanden til naturgasledninger af stål skal være mindst 2 gange totalhøjden. Afstanden til overordnede veje skal som hovedregel være mindst 1,7 x totalhøjden. Ønskes en afstand mellem 1 og 1,7 x totalhøjden, skal vejdirektoratet godkende dette. Samme afstandskrav gælder jernbaner. Møller må ikke placeres i sigtelinjen for overordnede veje. Den normale nationale praksis i forhold til Natura 2000-områder er, at der skal overholdes en buffer-afstand på 300 m. til områderne. 6. Miljøvurdering af generelle retningslinjer Nogle generelle retningslinjer for vindmøller i hele kommunen er ændret i forbindelse med dette kommuneplantillæg. Alene deres generelle virkning gør, at de bør vurderes efter reglerne om MiljøVurdering. Harmoni mellem tårnhøjde og rotordiameter: I gennem en del år har amter og kommuner holdt fast i, at vindmøller med et nogenlunde ens forhold mellem tårnets højde og rotordiameteren (svarende til ca. 2 vingelængder) er de mest harmoniske, og dette forhold på ca. 1:1 vurderes fortsat at være mest harmonisk. I landskabet er det ønskeligt, at møllernes vinger visuelt kommer fri at terrænet, og kombinationen af lidt længere vinger på et lidt lavere tårn samt et kuperet landskab eventuelt med væsentlig bevoksning, kan være uheldig. Tre forhold gør dog, at det kan overvejes at lempe på dette harmonikrav : 1. I forholdsvis åbne og flade landskaber kommer rotoren uden problemer visuelt fri af landskabet, og det kan derfor efter en nærmere vurdering lade sig gøre at indpasse møller med en større rotordiameter end tårnhøjden. 2. Størrelsen på de ønskede møller i dag (125 meter og derover) betyder i sig selv, at møllevingerne vil komme fri af omgivelserne og 3. Det bestrøgne areal dvs. arealet af rotoren betragtet som en cirkel er afgørende for, hvor meget elektricitet en vindmølle producerer. Jo større vinger, jo større areal og jo større produktion. Det er væsentligt at tage med i sine afvejninger, da vi gerne vil udnytte de få egnede placeringer så godt som muligt. 16

17 I praksis vil ændringen af retningslinjen om forholdet mellem tårnhøjde og rotordiameter ikke have stor betydning, da det i det enkelte tilfælde, typisk i forbindelse med en VVM-redegørelse, vil blive vurderet, om det er relevant at opføre møller med væsentligt større rotordiameter end tårnhøjde. Husstandsmøllers afstand til naboer: Hovedreglen er, at vindmøller skal opstilles med en afstand på min. 300 m. fra fremmed beboelse. Retningslinjen videreføres men med den tilføjelse, at kommunen kan tillade opførelse husstandsmøller nærmere end 300 m, hvis det vurderes, at det ikke vil genere naboer. Der er ikke tale om en ændring af praksis, da kommunen i forvejen har pligt til at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Præciseringen får derfor ikke miljømæssige konsekvenser. Relevante naboer vil under alle omstændigheder blive hørt efter planlovens bestemmelser om naboorientering i landzone, før kommunen træffer afgørelse. 17

18 18

19 Bilag 1: Miljøvurderingsskemaer 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Bilag 2: Fotovisualiseringer af potentielle projekter. Generelt Bilaget indeholder bud på, hvordan nogle sandsynlige projekter på de udvalgte placeringer kan komme til at se ud. Visualiseringerne er en del af baggrundsmaterialet for udarbejdelsen af MiljøVurderingen og beslutningen om placeringer til store vindmøller. Der er ikke tale om præcis de projekter, kommunen har fået ansøgninger på. Der er udført flere visualiseringer for hvert projekt, og de udvalgte i dette bilag giver så vidt muligt en fornemmelse af, hvordan et eventuelt vindmølleprojekt ville tage sig ud. Der vil være vinkler og afstande, hvor projekterne vil opleves anderledes. Forbehold Selvom de viste projekter på nuværende tidspunkt virker sandsynlige, er det ikke ensbetydende med, at de bliver gennemført som vist. Senere undersøgelser og analyser i forbindelse med lokalplanlægningen og VVM-redegørelserne (Vurdering af Virkninger på Miljøet) kan betyde, at projekter må justeres (f.eks. størrelser, antal eller detailplacering af de enkelte møller) eller at enkelte placeringer helt må opgives. I sidstnævnte tilfælde vil placeringen blive taget ud af kommuneplanen igen. De viste projekter overholder heller ikke nødvendigvis helt kommuneplan-retningslinjerne i kapitel 4 og 5. Det skyldes også, at visualiseringerne er en del af baggrundsmaterialet og beslutningsgrundlaget. 26

27 27 Placering A, syd for St. Røttinge. Et potentielt projekt med 4 møller på 143 m. set fra syd-sydvest, afstand ca m.

28 28 Placering B, mellem Fensmark og Holme-Olstrup. Et potentielt projekt med 3 møller på 140 m. set fra Køgevej, afstand ca. 600 m. til nærmeste mølle. Ludtledningerne er fjernet på denne visualisering.

29 Placering C, sydøst for trælløse. Et potentielt projekt med 3 møller på 125 m. set fra Herlufmagle, afstand ca m. De to eksisterende møller ses til højre i billedet. 29

30 30 Placering D. Sparresholm Gods. Et potentielt projekt med 3 møller på 140 m. set nordvest for Dysted, afstand ca m.

31 Placering E, Saltø Gods. Et potentielt projekt med 3 møller på 125 m. set fra sydøst, afstand ca m. 31

32 32 Placering F, nord for Tågeskovgård. Et projekt med 3 møller på 127 m. set fra øst (over motorvejen), afstand ca m.

33 Placering I, Nylands Mose. Et potentielt projekt med 3 møller på 140 m. set fra sydøst, afstand ca m. 33

34 34

35

36 Plan & Trafik Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For vindmøller nord for Ørslev Forslaget er fremlagt fra den er offentliggjort fra d. 15. december 2010 til og med d. 9.

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 17 Vindmøller

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 17 Vindmøller Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 Vindmøller Offentlig høring 23. sep. 2015 til 18. november 2015 Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2015 vedtaget forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Lundsmark

Vindmøller ved Lundsmark Vindmøller ved Lundsmark Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra 18.3. 2016 til 15.4. 2016 Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf: 76 16 16 16 www.esbjerg.dk Idèoplæg Baggrund Esbjerg Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere