Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan Vindmølleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan"

Transkript

1 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan Vindmølleplan 1

2 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6. Miljøvurdering af generelle retningslinjer. Bilag 1: Miljøvurderingsskemaer for de enkelte vindmølleområder Bilag 2: Fotovisualiseringer af potentielle projekter 2

3 Forord Næstved Kommune ønsker at bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning i Danmark, og med sit forholdsvis store areal, føler vi en forpligtelse til at finde de egnede placeringer, der måtte være til opførelse af store vindmøller. Alt tyder på, at vindmøller skal spille en stor rolle i forhold til at gøre Danmark mindre afhængigt af fossile brændsler, og folketinget har i flere omgange besluttet, at en del af disse møller skal stå på land. I Næstved føler vi os ikke begrænsede af kun at skulle yde et bidrag i forhold til vores areal eller befolkningstal. Vi vil derfor finde alle velegnede placeringer uden at skele til, om vi har nået en bestemt andel vedvarende energi i forhold til kommunens størrelse. Vi må acceptere, at nogle kommuner har bedre mulighed for at finde egnede placeringer end andre. I de senere år er der på nationalt plan opstået en bevidsthed om, at hvis vi skal have vindkraften til at yde et væsentligt bidrag i forhold til klimaudfordringen, må visse andre interesser vægtes lidt lavere end hidtil. Store landskabelige, naturmæssige, rekreative eller kulturhistoriske interesser er fortsat vigtige at tage hensyn til, og de mest interessante og sårbare områder i den henseende skal fortsat friholdes. Men andre steder må vi erkende, at natur- og nabointeresser må glide i baggrunden, hvis vi skal løse den fælles udfordring. Ved sådanne placeringer gøres der en stor indsats for, at de uheldige effekter minimeres. Det kan for eksempel være ved at standse vindmøllerne i de timer, hvor skyggeeffekten er mest generende hos naboer, eller ved i detaljen at finde den optimale placering af vindmøllerne, så de enkelte anlæg opleves så harmoniske som muligt. 2. Formål og baggrund Formålet med denne planlægning har været, at gennemgå hele kommunen for egnede placeringer til store vindmøller på meters totalhøjde. Kommunen har nu afdækket, hvad det samlede potentiale er. Det giver både en mere gennemskuelig planlægning for eventuelle projektmagere, og det giver også en mere smidig sagsbehandling i kommunen. Kommunen har hidtil behandlet ansøgninger enkeltvis men naturligvis med blik for helheden. Det har resulteret i to vindmølleområder til store vindmøller nemlig sydvest for Kyse og ved Katrineholms Piber. Beslutningen om at lave en samlet gennemgang blev truffet af Økonomiudvalget den 15. marts Udpegningerne i dette tillæg til kommuneplanen er udtryk for en grundig gennemgang af potentialet og giver derfor et samlet overblik, der ikke forventes at ændre sig væsentligt i fremtiden ud fra den teknik og lovgivning, vi kender i dag. Der er ryddet op i de gamle udpegninger til vindmøller, der stammer fra amternes regionplaner på den måde, at nogle er opgraderet og andre helt gledet ud, da de ikke var egnede til den type vindmøller, man ønsker at stille op nu. Processen indtil nu. Arbejdet med en revision af den overordnede vindmølleplanlægning har været i offentlig høring i en såkaldt debatfase i efteråret 2010, hvor borgere og andre interesserede blev bedt om deres idéer og forslag til planlægningen. Nogle områder var valgt ud for at vise, hvor vi som udgangspunkt så store potentialer. Der kom ikke mange kommentarer i offentlighedsfasen, og de modtagne tilkendegivelser var overvejende positive i forhold til de præsenterede, potentielle vindmølleplaceringer. 3

4 En fremmødt borger fra Ringsted Kommune udtrykte på borgermødet stor bekymring for påvirkningen med lavfrekvent støj. I dette kommuneplantillæg er medtaget nogle yderligere placeringer, der efter kommunens vurdering burde analyseres nærmere. Der er indbygget nogle udfordringer i mange af placeringerne, og de behandles overordnet i miljøvurderingen (se kapitel 3 og 6 samt sammenfatningen (separat bilag)). Kommende projekter i vindmølleområderne vil afstedkomme nogle konsekvenser for miljøet herunder natur, landskab og naboer. De konsekvenser er beskrevet i MiljøVurderingen (MV), og skal senere beskrives for de enkelte projekter i en række VVMer (Vurdering af Virkninger på Miljøet). I forbindelse med MV for dette tillæg har vi foretaget en såkaldt scoping, hvor vi har vurderet, hvilke miljøfaktorer, der især skal vurderes. Denne scoping er sendt i høring hos andre myndigheder f.eks. nabokommuner i forbindelse med den ovennævnte debatfase. Den danner også baggrund for miljøvurderingerne for de enkelte placeringer i dette tillæg. De udvalgte, relevante miljøparametre fremgår af skemaerne i bilag 1. Byrådet har den 22. maj 2012 besluttet, hvilke vindmølleplaceringer, der skal tages med i kommuneplantillægget. Det er de placeringer, der er beskrevet nærmere i kapitel 3 og 4. Beslutningen er truffet på baggrund af den eksisterende planregulering og en række besigtigelser og vurderinger i landskabet. Desuden er der udarbejdet en række fotovisualiseringer, der giver en fornemmelse af den fremtidige landskabelige situation i de enkelte lokalområder. Visualiseringerne findes i bilag 2. Et forslag til vindmølleplan har været i offentlig høring fra den 24. oktober til den 20. december 2011, og kommunen har modtaget 116 skriftlige henvendelse med bemærkninger. De har været med til at danne grundlag for den endelige beslutning. Et resume af bemærkningerne og kommunens svar kan ses i den såkaldte hvidbog af 5. marts Resultatet er blevet en række områder, hvor vi på nuværende tidspunkt med kendt viden mener, at der sandsynligvis kan opføres store vindmøller. Når der efterfølgende skal lokalplanlægges og udarbejdes VVM for projekterne, vil vi gå yderligere i detaljer med konsekvenserne. Ved denne lejlighed er kommuneplanens generelle retningslinjer for opførelse af vindmøller også blevet gennemgået for at se, om der var brug for justeringer. Denne gennemgang har dog ikke ført til store ændringer. De fremtidige generelle retningslinjer kan ses i kapitel 5. 4

5 Oversigtskort, de fremtidige 9 vindmølleområder 3. Områder til store vindmøller I dette kapitel gennemgås de nye vindmølleområder til store vindmøller, som er kommet frem efter en gennemgang af hele kommunen. De tidligere vedtagne områder sydvest for Kyse og ved Katrineholms Piber beskrives ikke i denne gennemgang. Disse områder videreføres i deres nuværende form. Tilsammen erstatter de 9 vindmølleområder de områder, som stammer fra de tidligere regionplaner. Vindmølleområderne kan også ses på web-adressen webkort.naestved. dk under Fysisk planlægning Kommuneplantillæg (forslag). De nye placeringer beskrives herunder, og der konkluderes på den sandsynlige miljøpåvirkning. Supplerende oplysninger om de enkelte parametre i MiljøVurderingen kan ses i skemaerne i Bilag 1. Konkrete retningslinjer for de enkelte områder fremgår af kapitel 4. De nye vindmølleområder er angivet med ellipser for at tydeliggøre, at den præcise placering af møllerne først afgøres, når der bagefter udarbejdes et konkret projekt og udføres VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) samt lokalplan. I lokalplanen vil fremgå et præcist afgrænset vindmølleområde. 5

6 A. Vindmøller syd for St. Røttinge Tappernøje Placeringen vurderes at kunne rumme 4 større vindmøller. Naboafstanden på 4 x totalhøjden samt minimumsafstand til overordnede veje på 1 1,7 gange vindmøllernes totalhøjde kan overholdes. Landskabet har stor skala, og der er ikke store bevaringsinteresser i lokalområdet. Landskabsrummet er defineret af landsbyen samt de to nord-sydgående veje (motorvejen mod vest og landevejen mod øst) og er forholdsvis åbent uden store terrænudsving og bevoksninger. Selvom møllerne opstilles tæt på motorvejen, vil møllegruppen kunne opleves som et selvstændigt og sammenhængende anlæg ikke mindst på grund af orienteringen næsten vinkelret på vejen. Det skal dog vurderes, hvordan den vestligste mølle skal placeres af hensyn til trafiksikkerheden (særligt sydgående færdsel, hvor møllen måske bliver forstyrrende midt i synsfeltet). Landsbyen St. Røttinge vurderes af kommunen som støjfølsom arealanvendelse, og vindmøllerne skal derfor overholde skærpede støjkrav i forhold til landsbyens boliger og opholdsarealer. Det forudsættes for en fornuftig landskabelig indpasning, at de eksisterende møller mod nordvest ved motorvejen først nedtages. Miljøvurdering, konklusion: Et projekt på denne placering har ikke væsentlige, uheldige miljøpåvirkninger. Afbødende foranstaltninger kan være miljøstop (relevante møller standses i kritiske tidsrum) i forhold til skyggevirkning hos naboer, hvis påvirkningen overstiger 10 timer på et år. Ved udarbejdelse af det konkrete projekt skal møllernes placering justeres, så påvirkning med støj og skygger gøres så lille som muligt. Denne metode er næppe anvendelig til at ændre væsentligt på møllernes eventuelle synlighed fra boliger og opholdsarealer. Skyggetimer kan eventuelt overvåges ved at bede mølle-ejeren om meteorologiske data ved møllerne, og dokumentation for at møllerne er blevet standset, hvis skyggepåvirkningen har overskredet 10 timer årligt (kommuneplanretningslinje). Derudover skal ansøger i forbindelse med VVM-redegørelsen oplyse om den forventede påvirkning på baggrund af gennemsnitlige tal. Alternativ til projektet er, at de tre eksisterende møller mod nordvest nær motorvejen bliver stående anslået 10 år endnu og leverer en forholdsvis beskeden elproduktion. 6

7 B. Vindmøller mellem Fensmark og Holme-Olstrup Placeringen vurderes at kunne rumme 3 større vindmøller. Naboafstande og skærpede støjkrav til de to byer vurderes at kunne overholdes. Området er tilpasset et uudnyttet boligområde ved Fensmark og en eventuel kommende motortrafikvej nord om Holme-Olstrup. Det aktuelle landskabsrum har stor skala, og området er noget præget af de 4 eksisterende vindmøller opstillet i to par, af det gennemskærende højspændingstrace, samt af den nærliggende tv-mast. For at nye møller kan indpasses er det nødvendigt at nedtage de nuværende vindmøller samt at lægge højspændingskablerne i jorden. Hvis dette gennemføres, vil man til gengæld opnå en mere enkel og harmonisk landskabsoplevelse. Effekten set både fra byerne og fra Køgevej (og en eventuel ny vejføring) skal belyses nærmere, når der foreligger et konkret projekt til VVM-vurdering. Miljøvurdering, konklusion: Et projekt på denne placering har ikke væsentlige, uheldige miljøpåvirkninger. Det er dog en forudsætning / afbødende foranstaltning, at fjerne de nuværende møller og at fjerne luftledningerne nær den påtænkte placering af hensyn til sikkerhed og landskabelig indpasning. Alternativ til projektet er, at de eksisterende møller bliver stående anslået år endnu, og at der ikke opnås et mere harmonisk landskabsbillede. 7

8 C. Vindmøller sydøst for Trælløse Placeringen vurderes at kunne indeholde 3 vindmøller på ca. 125 m. Møllerne vurderes at kunne overholde både naboafstande og skærpede støjkrav til Gelsted, Herlufmagle og Trælløse. Landsbyen Kagstrup udløser efter kommunens vurdering ikke skærpede støjkrav. Landskabet er noget kuperet, men også forholdsvis åbent, så møllerne vil kunne opleves som et samlet og harmonisk anlæg. Det forudsættes for en fornuftig landskabelig indpasning, at de eksisterende møller mod nord nedtages. Disse møller er sandsynligvis ikke særligt slidte, men kan eventuelt videresælges til opførelse et andet sted. Den landskabelige påvirkning særligt fra de omkringliggende byer skal belyses nærmere i en senere VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Miljøvurdering, konklusion: Et projekt på denne placering vil påvirke omgivelserne, men projektet kan gennemføres, så påvirkningen bliver acceptabel. Eventuelle skyggegener kan afhjælpes ved at stoppe møllerne på de mest kritiske tidspunkter og ved fra starten at placere møllerne, så de giver anledning til så få skyggetimer som muligt hos naboer. Møllerne vil blive dominerende i nærzonen, men den noget langsommere rotationshastighed i forhold til de nuværende møller vil gøre dem roligere at se på. At de nye møller tænkes placeret længere mod syd vil være en fordel for nogle naboer og en ulempe for andre. Bedst mulige placering i forhold til landskabelig indpasning og udsigt fra byerne kan opnås ved at anvende fotovisualiseringer i VVM-sammenhæng. Alternativ til projektet er, at de eksisterende møller bliver stående anslået år endnu. Påvirkningen af landskabet er mindre og elproduktionen ca. 1/8 i forhold til tre nye møller. 8

9 D. Vindmøller på Sparresholm Gods Placeringen vurderes at kunne rumme 4 større vindmøller. Der er ikke mange boliger i nærområdet, og placeringen ligger i en lomme i landskabet på tre sider omgivet af skov. Der er tale om typisk herregårdslandskab med store markenheder og få levende hegn. Netop dette bevaringsværdige landskab kan bære store vindmøller. Terrænkoten er høj, og møllerne vil blive synlige en del steder særligt mod syd. De vil dog næppe virke meget dominerende blandt andet på grund af spredt beplantning og det let kuperede terræn. Der skal foretages en konkret vurdering i forhold til naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje og naturindholdet i området. De nævnte virkninger skal belyses nærmere i en senere VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Miljøvurdering, konklusion: Opførelse af vindmøller på denne placering har primært betydning for oplevelsen af skovene og herregårdslandskabet på stedet. Begge dele har dog en styrke og sammenhæng, der gør, at miljøpåvirkningen er acceptabel. Visuel påvirkning i mellemzone og fjernzone skal behandles nærmere i en senere VVM-redegørelse. Der ses ikke at blive uforholdsmæssigt store gener for beboelser tæt på placeringen. 9

10 E. Vindmøller ved Saltø Gods Placeringen vurderes et kunne rumme 4 større vindmøller, der kan overholde naboafstande og skærpede støjkrav i forhold til Bistrup. Placeringen ligger lavt med den markante Margrethe Høj umiddelbart mod vest, og er delvist omkranset af skove mod syd og øst. Der er også en del beplantning omkring selve godset. I området er en del fortidsminder at tage hensyn til ved vurdering af den landskabelige påvirkning, ligesom Saltø Å, der gennemskærer ejendommen, også skal vurderes i den sammenhæng. Det er væsentligt at vurdere forholdet til kystlandskabet, og det er også væsentligt at vurdere påvirkningen set fra vest, hvor møllerne vil blive meget synlige. Umiddelbart virker påvirkningen acceptabel, men dette forhold skal belyses nærmere i en senere VVMredegørelse. Sandsynligvis skal nogle mindre vindmøller i området nedtages, for at projektet kan indpasses landskabeligt. Miljøvurdering, konklusion: Placeringen kan udnyttes til større vindmøller, hvis der tages behørigt hensyn til fortidsminder, skov og å, når projektet detailplanlægges (projekttilpasning). Forholdet til (kyst)landskabet skal belyses nærmere i en VVM og det samme skal påvirkningen i nær-, mellem- og fjernzonen set fra vest og nord. Alternativ til projektet er, at de eksisterende 5 møller bliver stående anslået 5-10 år endnu og leverer en noget mindre elproduktion. 3 af disse er desuden ikke placeret optimalt landskabeligt. 10

11 F Vindmøller nord for Tågeskovgård Placeringen kan måske anvendes til 3 større vindmøller på ca. 125 m. Naboafstande og afstand til motorvejen kan overholdes. Opstillingen vil ske parallelt med motorvejen, og de to tekniske anlæg er ikke uforenelige. Placeringen ligger dog tæt på skoven og desuden i et større område med væsentlige landskabelige interesser (kommuneplanens Beskyttelsesområde), der også rækker ind i nabokommunen. Derudover kan et projekt på dette sted risikere at få uheldige visuelle konsekvenser set i sammenhæng med placering D. på Sparresholm Gods. Den landskabelige påvirkning og især sammenspillet med andre tekniske anlæg skal vurderes nærmere i en eventuel VVM-redegørelse. Miljøvurdering, konklusion: Den væsentligste negative effekt er, at det bliver vanskeligt at indpasse projektet landskabeligt i forhold til skoven og det noget fragmenterede landskab. Det er også væsentligt at få belyst den visuelle sammenhæng med motorvejen (inkl. tilkørselsanlæg), en nærliggende antennemast og med et eventuelt vindmølleprojekt på Sparresholm Gods. Hvis det viser sig, at det ene projekt udelukker det andet, er projektet på Sparresholm at foretrække på grund af færre og mindre uheldige konsekvenser. Afbødende foranstaltninger / projekttilpasning er ikke umiddelbart en løsningsmulighed. 11

12 I. Vindmøller i Nylands Mose Placeringen kan måske anvendes til 3 større vindmøller. Møllerne vil kunne overholde afstandskrav til boliger. Der er dog omfattende kystlandskabelige interesser i området omkring Dybsø Fjord, og møllerne vil blive meget synlige i hele området. Landskabet opleves som uberørt, og længere mod vest er fjorden udpeget som Større Uforstyrret Landskab, der har til formål at friholde store uberørte landskabssammenhænge for store tekniske anlæg og byggerier. De eksisterende halvt så store møller er i dag forholdsvis markante. En eventuel senere VVM skal vise, om de landskabelige interesser i området alligevel er forenelige med nye, store vindmøller. Miljøvurdering, konklusion: Der er væsentlige negative landskabelige påvirkninger i et stort område. Afbødende foranstaltninger er ikke mulige. Alternativ til projektet er, at de eksisterende møller bliver stående anslået 10 år endnu og fortsat giver elproduktion. Den landskabelige påvirkning er væsentligt mindre, og hvis der ikke opføres møller, når de nuværende møller er udtjente, vil opnås en stor forbedring af den uberørte fjord- og kystlandskab. Udpeges området til vindmølleområde nu, vil det betyde, at de nævnte negative påvirkninger vil forekomme i mindst 25 år frem. 12

13 4. Rammer for lokalplanlægning Nedenstående retningslinjer gælder som kommuneplanrammer for lokalplaner i de enkelte vindmølleområder. Der kan ikke gennemføres projekter med lavere møller end angivet eller med et mindre antal på den enkelte placering. 2 T1 St. Røttinge Antal: 4 Højde: ca m Forskel mellem navhøjde og rotordiameter (forskellen delt med navhøjden) kan være mere end 17 %. 2 T2 Tågeskovgård Antal: 3 Højde: ca. 125 m 2 T3 Nylands Mose Antal: 3 Højde: ca. 125 ca. 140 m 3 T1 Sparresholm Antal: 3-4 Højde: ca. 125 ca. 140 m 3 T2 Fensmark / Holme-Olstrup Antal: 3 Højde: ca. 125 ca. 140 m Forskel mellem navhøjde og rotordiameter (forskellen delt med navhøjden) kan være mere end 17 %. 4 T1 Trælløse / Gelsted Antal: 3 Højde: ca. 125 m 5 T1 Katrineholms Piber Antal: 4 Højde: m 6 T1.2 Kyse Antal: 2 Højde: m 6 T3.1 Saltø Gods Antal: 4 Højde: ca. 125 ca. 140 m Forskel mellem navhøjde og rotordiameter (forskellen delt med navhøjden) kan være mere end 17 %. Ved enkelte placeringer er det vurderet, at forskellen mellem navhøjden og rotordiameteren kan være større end 17 %, der fremover vil være den generelle retningslinje. Det skyldes, at vindmøller på disse placeringer fra mange steder i lokalområdet alligevel visuelt vil komme fri af 13

14 terræn m.m., eller at overlappet mellem rotoren og terrænet vurderes at være underordnet. Det kan være, hvor vindmøllegruppen opleves meget harmonisk og sammenhængende, og der i øvrigt ikke er andre væsentlige fokuspunkter / bevaringsværdier i landskabet. Landskabet kan så at sige bære en lidt større forstyrrelse. 5. Generelle retningslinjer Retningslinjerne i dette kapitel erstatter retningslinjerne for vindmøller i Kommuneplan , afsnit Formål Kommunen ønsker at fremme produktionen af vindenergi. De områder, der har den bedste beliggenhed i forhold til naboer og landskab, skal udnyttes effektivt, imens områder med store landskabelige interesser, og hvor forholdet til naboer taler imod, skal friholdes. Retningslinjer Generelt 1. Ved planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal der tages omfattende hensyn til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ved udskiftning af vindmøller skal der tages samme hensyn til omgivelserne som ved nyanlæg. 2. Der kan normalt ikke opføres vindmøller i Større Uforstyrret Landskab, Beskyttelsesområde, Kirkeomgivelser, Kulturmiljøer, inden for naturbeskyttelseslovens og museumslovens bygge- og beskyttelseslinjer, i fredede områder og i områder udlagt til byudvikling. I Kystnærhedszonen, på Lavbundsarealer, i Økologiske Forbindelser, internationale naturbeskyttelsesområder og naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper kan der kun opstilles vindmøller, hvis kommunen efter en nærmere vurdering af konsekvenserne finder det ubetænkeligt. Afstande og fremtræden, generelt 3. Vindmøller skal opstilles i en afstand af mindst 4 x totalhøjden fra fremmed beboelse, fra samlede bebyggelser samt fra skoler, institutioner m.v., der ikke betjenes af møllen. Ved fremmed beboelse forstås alle andre boliger end den, hvor mølleejeren selv bor. 4. Minimumsafstanden til fremmed beboelse er 300 m. For større vindmøller kan en VVM-redegørelse derudover vise, at der bør holdes en større afstand til naboer end de ovenfor angivne f.eks. pga. skyggeeller støjpåvirkningen. For husstandsvindmøller og mindre møller kan kommunen efter en konkret vurdering af den forventede påvirkning tillade, at møllen placeres nærmere fremmed beboelse. 5. Husstandsmøller og større møller skal have tre-bladet rotor. Nacellen må ikke være dominerende i forhold til den øvrige konstruktion. Vindmøllerne skal holdes i ens, lysegrå nuancer og udføres med ikkereflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på møllerne. Set med vinden skal vingerne dreje med uret. På større møller skal rotordiameter og navhøjde være ens. Dog kan der tillades en afvigelse (forskellen divideret med navhøjden) på +/- 17 % efter en konkret vurdering. I særlige tilfælde kan afvigelsen være større. På husstandsmøller og mindre møller kan navhøjden være større end rotordiameteren. 14

15 En afvigelse af sikkerhedsmæssige grunde skal dokumenteres. Større vindmøller skal opstilles på rørtårne. Husstandsvindmøller kan opstilles på gittertårne. Husstandsvindmøller og mindre vindmøller 6. Husstandsvindmøller er mindre, enkeltstående vindmøller på max. 25 m., der primært betjener en enkelt ejendom. Husstandsmøller og mindre møller skal opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen. Større vindmøller generelt 7. Der kan kun planlægges for, opstilles og udskiftes vindmøller med en totalhøjde over 25 m inden for de områder, der er udpeget til vindmølleområder som vist på webkorttemaet, vindmøller. Konkrete forslag til opstilling af vindmøller skal forbedre udnyttelsen af vindressourcen. 8. Antallet af møller, der kan opstilles i de enkelte områder, fremgår af pkt.9. Totalhøjden er bl.a. afhængig af afstanden til fremmed beboelse. Totalhøjde og eventuelt minimumshøjde for vindmøllerne i de enkelte udlagte områder er vurderet konkret jævnfør pkt. 9. I de områder, der ikke er nævnt under pkt. 9, er totalhøjden 80 m (videreførelse af hidtidig planlægning). Områder til store vindmøller 9. Der gælder specifikke retningslinjer for følgende vindmølleområder: A. I området ved Katrineholms Piber Vest for Fuglebjerg kan der opstilles 4 vindmøller med en totalhøjde på max. 130 m. Alternativt kan der opføres 5 vindmøller med en totalhøjde på 120 m. Den mindste tilladte totalhøjde er ca. 120 m. B. I området sydvest for Kyse kan der opstilles 2 vindmøller med en totalhøjde på max. 130 m. Den mindste tilladte totalhøjde er ca. 120 m. Her tilføjes de nye vindmølleområder jf. kapitel 4. Afstande og fremtræden, større møller. 10. Afstanden mellem vindmøllegrupper eller enkeltstående, større vindmøller skal være så stor, at anlæggene hver for sig opfattes som afsluttede enkeltanlæg i landskabet. Ved planlægning for en eller flere vindmøller mindre end 2,5 km fra en eller flere eksisterende vindmøller eller fra et andet vindmølleområde, skal det godtgøres, at den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét kan anses for ubetænkelig. 11. Ved opstilling af møller i et vindmølleområde, der er nærmere end 2,5 km fra andre mølleområder, skal det undersøges, om opstillingen kan ske med parallelle opstillingsretninger (og med møller, der ligner dem i naboområdet). En konkret landskabelig vurdering er afgørende. 12. Vindmøller inden for det enkelte vindmølleområde skal være ensartede og opstilles, så de opfattes som en harmonisk helhed. Møllerne skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand, som maksimalt må være 5 gange rotordiameteren, og således at deres nav flugter på en ret linje i alle tre dimensioner. En mindre afvigelse i forhold til den rette linje kan accepteres efter en konkret vurdering. 15

16 Lydpåvirkning 13. Husstandsmøller og større møller skal overholde Bekendtgørelse om Støj fra Vindmøllers krav til støj ved naboer. I øvrigt skal vindmøllecirkulæret overholdes. Skyggepåvirkning 14. Vindmøller må maksimalt give anledning til 10 skyggetimer pr. år (reel skyggetid) på naboers boliger og udendørsopholdsarealer. Afmærkning 15. Møller, med en højde over 100 m, skal afmærkes med fast, rødt lys på nacellen (toppen af tårnet). Lysintensiteten skal normalt være lav, ca candela, og afmærkningen må ikke lyse nedad. Den nødvendige afmærkning bestemmes af Trafikstyrelsen. Hensyn til andre tekniske anlæg 16. Opstilling af vindmøller må ikke forstyrre radiokædeforbindelser. Vindmøller må ikke være til gene for luftfarten herunder luftfartens navigationsanlæg. Afstanden til naturgasledninger af stål skal være mindst 2 gange totalhøjden. Afstanden til overordnede veje skal som hovedregel være mindst 1,7 x totalhøjden. Ønskes en afstand mellem 1 og 1,7 x totalhøjden, skal vejdirektoratet godkende dette. Samme afstandskrav gælder jernbaner. Møller må ikke placeres i sigtelinjen for overordnede veje. Den normale nationale praksis i forhold til Natura 2000-områder er, at der skal overholdes en buffer-afstand på 300 m. til områderne. 6. Miljøvurdering af generelle retningslinjer Nogle generelle retningslinjer for vindmøller i hele kommunen er ændret i forbindelse med dette kommuneplantillæg. Alene deres generelle virkning gør, at de bør vurderes efter reglerne om MiljøVurdering. Harmoni mellem tårnhøjde og rotordiameter: I gennem en del år har amter og kommuner holdt fast i, at vindmøller med et nogenlunde ens forhold mellem tårnets højde og rotordiameteren (svarende til ca. 2 vingelængder) er de mest harmoniske, og dette forhold på ca. 1:1 vurderes fortsat at være mest harmonisk. I landskabet er det ønskeligt, at møllernes vinger visuelt kommer fri at terrænet, og kombinationen af lidt længere vinger på et lidt lavere tårn samt et kuperet landskab eventuelt med væsentlig bevoksning, kan være uheldig. Tre forhold gør dog, at det kan overvejes at lempe på dette harmonikrav : 1. I forholdsvis åbne og flade landskaber kommer rotoren uden problemer visuelt fri af landskabet, og det kan derfor efter en nærmere vurdering lade sig gøre at indpasse møller med en større rotordiameter end tårnhøjden. 2. Størrelsen på de ønskede møller i dag (125 meter og derover) betyder i sig selv, at møllevingerne vil komme fri af omgivelserne og 3. Det bestrøgne areal dvs. arealet af rotoren betragtet som en cirkel er afgørende for, hvor meget elektricitet en vindmølle producerer. Jo større vinger, jo større areal og jo større produktion. Det er væsentligt at tage med i sine afvejninger, da vi gerne vil udnytte de få egnede placeringer så godt som muligt. 16

17 I praksis vil ændringen af retningslinjen om forholdet mellem tårnhøjde og rotordiameter ikke have stor betydning, da det i det enkelte tilfælde, typisk i forbindelse med en VVM-redegørelse, vil blive vurderet, om det er relevant at opføre møller med væsentligt større rotordiameter end tårnhøjde. Husstandsmøllers afstand til naboer: Hovedreglen er, at vindmøller skal opstilles med en afstand på min. 300 m. fra fremmed beboelse. Retningslinjen videreføres men med den tilføjelse, at kommunen kan tillade opførelse husstandsmøller nærmere end 300 m, hvis det vurderes, at det ikke vil genere naboer. Der er ikke tale om en ændring af praksis, da kommunen i forvejen har pligt til at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Præciseringen får derfor ikke miljømæssige konsekvenser. Relevante naboer vil under alle omstændigheder blive hørt efter planlovens bestemmelser om naboorientering i landzone, før kommunen træffer afgørelse. 17

18 18

19 Bilag 1: Miljøvurderingsskemaer 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Bilag 2: Fotovisualiseringer af potentielle projekter. Generelt Bilaget indeholder bud på, hvordan nogle sandsynlige projekter på de udvalgte placeringer kan komme til at se ud. Visualiseringerne er en del af baggrundsmaterialet for udarbejdelsen af MiljøVurderingen og beslutningen om placeringer til store vindmøller. Der er ikke tale om præcis de projekter, kommunen har fået ansøgninger på. Der er udført flere visualiseringer for hvert projekt, og de udvalgte i dette bilag giver så vidt muligt en fornemmelse af, hvordan et eventuelt vindmølleprojekt ville tage sig ud. Der vil være vinkler og afstande, hvor projekterne vil opleves anderledes. Forbehold Selvom de viste projekter på nuværende tidspunkt virker sandsynlige, er det ikke ensbetydende med, at de bliver gennemført som vist. Senere undersøgelser og analyser i forbindelse med lokalplanlægningen og VVM-redegørelserne (Vurdering af Virkninger på Miljøet) kan betyde, at projekter må justeres (f.eks. størrelser, antal eller detailplacering af de enkelte møller) eller at enkelte placeringer helt må opgives. I sidstnævnte tilfælde vil placeringen blive taget ud af kommuneplanen igen. De viste projekter overholder heller ikke nødvendigvis helt kommuneplan-retningslinjerne i kapitel 4 og 5. Det skyldes også, at visualiseringerne er en del af baggrundsmaterialet og beslutningsgrundlaget. 26

27 27 Placering A, syd for St. Røttinge. Et potentielt projekt med 4 møller på 143 m. set fra syd-sydvest, afstand ca m.

28 28 Placering B, mellem Fensmark og Holme-Olstrup. Et potentielt projekt med 3 møller på 140 m. set fra Køgevej, afstand ca. 600 m. til nærmeste mølle. Ludtledningerne er fjernet på denne visualisering.

29 Placering C, sydøst for trælløse. Et potentielt projekt med 3 møller på 125 m. set fra Herlufmagle, afstand ca m. De to eksisterende møller ses til højre i billedet. 29

30 30 Placering D. Sparresholm Gods. Et potentielt projekt med 3 møller på 140 m. set nordvest for Dysted, afstand ca m.

31 Placering E, Saltø Gods. Et potentielt projekt med 3 møller på 125 m. set fra sydøst, afstand ca m. 31

32 32 Placering F, nord for Tågeskovgård. Et projekt med 3 møller på 127 m. set fra øst (over motorvejen), afstand ca m.

33 Placering I, Nylands Mose. Et potentielt projekt med 3 møller på 140 m. set fra sydøst, afstand ca m. 33

34 34

35

36 Plan & Trafik Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Hvidbog for den offentlige høring 25. oktober 20. december 2011. 1 Indhold: Indledning s. 4 VE-ordninger s. 5 Oversigt over modtagne bemærkninger s.

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Grøn energi Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Kommune, maj 2013 1 2 Indhold Baggrundsrapport til afsnit om Grøn Energi i Kommuneplanen 2013-2025 Vindenergi i Kommune 4 Solenergi

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Vindmøller i Nørrekær Enge

Vindmøller i Nørrekær Enge Vindmøller i Nørrekær Enge Miljørapport med VVM og Miljøvurdering August 2007 Vindmøller i Nørrekær Enge - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner - August 2007 Ansvarshavende

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune Vindmøller 1997 Aalborg Kommune Forord om en... en er en del af Kommuneplanen. Dette temahæfte giver en samlet oversigt over de muligheder og begrænsninger der er for at opsætte vindmøller i Aalborg Kommune.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere