AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: september 2014 J.nr.: NMK Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet efter planlovens 1 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 (landzone). Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Lemvig Kommunes afgørelse af 19. februar 2014 om landzonetilladelse, jf. planlovens 35, til opstilling af en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 42A Vadskærgård Hgd., Tørring, Dusgårdvej 2, 7620 Lemvig. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62. Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning. 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 af lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Lemvig. Som begrundelse for klagen er anført, at vindmøllen placeres i kystnærhedszonen, som skal søges friholdt for bebyggelse, der ikke er afhængig af kystnærhed. Husstandsvindmøller har ikke en særstatus i den henseende. Forvaltningen har skønnet rigtigt i forhold til planloven og kommuneplanens bestemmelser om udpegning af området som et område med særlige landskabelige værdier. Det må være en fejl, at forvaltningen ikke har vurderet Dusgårdvej 2 på samme måde som Stigårdvej 4 og Engdalvej 6. Afstanden mellem adresserne ikke er stor, og Dusgårdvej er tættere på fjorden og ligger ved den store flade, der udgøres af den afvandede Vestre Sø. Forvaltningen har for Stigårdvej 4 og Engdalvej 6 og 5 andre tilsvarende ansøgninger indstillet et afslag på baggrund af en velbegrundet faglig vurdering. Udvalget har dog besluttet at meddele tilladelse til alle ansøgningerne. Landskabet er stort med udsigt over Nissum Bredning til Thy og Thyholm. Det er et roligt landskab uden høje bygninger og vejen, der giver adgang til alle ovennævnte adresser, er skiltet som Margueritrute på grund af det smukke landskab. Ejendommen ligger endvidere tæt på Vadskærvej 11. Når der opstilles husstandsvindmøller i det åbne land, skal der tages størst muligt hensyn til de interesser, der knytter sig til det åbne land, herunder natur- og landskabsværdier. Kravene er skærpede i et beskyttet område. Sagens oplysninger Ejendommen, der er landbrugsnoteret og udgør ca. 27,6 ha, ligger inden for kystnærhedszonen i et område, der i Kommuneplan for Lemvig Kommune er udpeget som landskabeligt interesseområde. Ejendommen ligger med udsigt til Gjellerodde og Limfjorden. Det fremgår af kommuneplanen, at landskabelige værdier primært er de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne karakteristika, men nogle skiller sig ud p.g.a. et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer. Landskabsområderne ligger hovedsageligt langs kysterne, hvor størstedelen af kommunens befolkning bor, og en stor del af aktiviteterne foregår. Udpegningen af værdifulde landskaber sker, hvor landskabet har en særlig karakter, kommunen ønsker at fremhæve og/eller bevare. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier i videst muligt omfang beskyttes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter. De værdifulde landskaber skal som udgangspunkt friholdes for nyt byggeri og anlæg. Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ca. 1,5 km øst for ejendommen. Dusgårdvej 2 er i LIFA-OIS registreret med et stuehus på 230 m 2 opført i 1870, en garage på 36 m 2 opført i 1920, en stald på 150 m 2 opført i 1966 og en lade/maskinhus på 461 m 2 opført i Der er ansøgt om opstilling af en husstandsvindmølle med en navhøjde på 18 m, en rotordiameter på 13 m og en totalhøjde på 25 m placeret ca. 20 m nordvest for de eksisterende bygninger på ejendommen. 2

3 Nærmeste nabo er Vadskærvej 15 (landbrugsejendom) ca. 95 m mod vest. Administrationen har været på besigtigelse i området. Ejendommen ligger i et åbent og kuperet landskab, hvor de eneste tekniske anlæg er små master med højspændingsledninger og et enkelt mindre transformertårn. Beplantningen er hovedsagelig randbevoksning ved eller omkring de enkelte ejendomme. Ansøgningen blev behandlet på et møde i Teknik og Miljøudvalget den 4. november 2013, hvor det blev besluttet sende ansøgningen i nabohøring. Den 29. november 2013 foretog Lemvig Kommune naboorientering, hvor der indkom bemærkninger fra naboen på Vadskærvej 15, som foreslog en alternativ placering øst for driftsbygningerne. Forslaget har været sendt i naboorientering hos ansøger, som afviste den foreslåede placering, idet den valgte placering er den mest optimale, da 60 % af vinden kommer fra syd-vest og vest. Ansøgningen blev behandlet på et møde i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2014, hvor det blev besluttet at meddele en tilladelse. Lemvig Kommune har den 19. februar 2014 meddelt landzonetilladelse til opstilling af den ansøgte husstandsvindmølle og har samtidig vurderet, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Landzonetilladelsen er meddelt på vilkår, at møllen inkl. fundament fjernes, når møllen har været ude af drift i et år, og at det sker uden udgift for Lemvig Kommune, samt at møllens placering ikke medfører vingeoverslag på naboejendomme. Lemvig Kommune har begrundet tilladelsen med, at husstandsvindmøllen ønskes opstillet i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger og i et kuperet landskab, hovedsageligt med randbeplantning omkring de enkelte ejendomme. Landskabet er åbent og kuperet, og ejendommen ligger lavt i landskabet. De eneste tekniske anlæg i området er små træmaster med højspændingsledninger og et enkelt transformertårn. Kommunen har vurderet, at landskabet vil kunne rumme husstandsmøllen, uden at det vil få væsentlig negativ indvirkning på oplevelsen af det åbne land. Lemvig Kommune har vurderet, at Natura 2000-områder og Bilag IV-arter ikke vil blive påvirket negativt af projektet, da afstanden til nærmeste Natura 2000-område er stor. Kommunens bemærkninger Lemvig Kommune har bemærket, at administrationen har været på besigtigelse i området. På baggrund af en samlet vurdering, herunder at ejendommen ligger lavt i landskabet, er det skønnet, at opstilling af husstandsvindmøllen er forenelig med de hensyn, der skal varetages i det landskabelige interesseområde. Sagen har været forelagt kommunens Teknik- og Miljøudvalg den 3. februar 2014 med indstilling om en tilladelse, hvilket blev godkendt af udvalget. Ny Vindenergi ApS bemærkninger Ny Vindenergi ApS, der skal levere den ansøgte mølle, har bl.a. anført, at Lemvig Kommune har foretaget en VVM-screening, hvoraf fremgår, at der ikke er konflikter i forhold til arealanvendelse, naturområder, både Natura 2000 og andre biologiske og fredede områder, samt kirker eller beskyttede områder. 3

4 Det er ikke DN s opgave at gøre sig til tals for, hvad der er landskabeligt foreneligt, når de gennemføret screeninger viser, at der ikke er problemer. DN har fremsendt 6 stort set enslydende klager, hvilket er uforståeligt, eftersom sagerne er forskellige, både f.s.v.a. landskabstyper og set i forhold til kirker, naboer, kyst m.v. Det må antages, at DN ikke er bekendt med den VVM-screening, kommunen har foretaget, der konkluderer, at der ikke er konflikter. Klagers supplerende bemærkninger Danmarks Naturfredningsforening har bemærket, at DN forbeholder sig ret til at være uenig i trufne afgørelser, hvori indgår et skøn, i dette tilfælde om møllen skæmmer eller ikke. Det er ikke korrekt, at DN har anført de samme argumenter i de 6 klager. DN kender landskabet og placeringerne rigtig godt. Hovedsagen for DN er netop, at der er tale om et konkret landskab, som bør friholdes for hurtigtkørende møller. Der er faktisk et par ældre møller, der ikke vil kunne erstattes af større, rolige møller, fordi landskabet ønskes vindmøllefrit ifølge kommuneplanen. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Natur- og Miljøklagenævnet besigtigede ejendommen den 18. september 2014, hvori deltog ejendommens ejer, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Lemvig, Lemvig Kommune og Cirkel Energi. I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Pelle Andersen-Harild, Martin Glerup, John Harpøth, Per Larsen, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. Ifølge planlovens 35, stk. 1, må der i landzone ikke uden tilladelse fra kommunen opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Et af formålene med planlovens landzonebestemmelser er at sikre, at opstilling af anlæg herunder husstandsvindmøller i det åbne land sker under hensyntagen til blandt andet landskabelige værdier samt i overensstemmelse med den overordnede planlægning. Ved afgørelsen henses endvidere til, hvilken betydning, afgørelsen kan få for lignende sager. Kystnærhedszonen skal efter planlovens 5a søges friholdt for bebyggelse, der ikke er afhængig af kystnærhed. I kystnærhedszonen må der, jf. 35, stk. 3, kun gives landzonetilladelse, hvis det ansøgte er af helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne (NMK ). Ifølge 5, stk. 1, i cirkulære nr af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, skal der ved behandling af ansøgninger om landzonetilladelse tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og til de øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land, herunder natur, kulturhistoriske værdier og jordbruget, ligesom møllers forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes. Der må kun meddeles landzonetilladelse, hvis opstillingen er i overensstemmelse med kommuneplanretningslinjer, der udpeger området til opstilling af vindmøller, jf. stk. 2. Undtaget fra stk. 2 er dog opstilling af husstandsmøller med en totalhøjde på op til 25 m i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg, jf. stk. 3. 4

5 Kommunen skal dog altid - på grundlag af den kommunale planlægning - foretage en konkret vurdering af det ansøgte, idet der ved vurderingen skal lægges særlig vægt på varetagelsen af de landskabelige hensyn. Efter praksis og i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret - skal husstandsvindmøller som udgangspunkt opføres i umiddelbar tilknytning til den øvrige bebyggelse på ejendommen, således at den sammen med ejendommens bebyggelse opfattes som en samlet enhed i landskabet. Det følger af nævnets praksis, at der meddeles afslag på opstilling af husstandsvindmøller i områder med særlige landskabsudpegninger, medmindre det på baggrund af en konkret vurdering i den enkelte sag kan udelukkes, at opstilling af husstandsvindmøllen vil på en væsentlig negativ indvirkning på oplevelsen af landskabet. Ejendommen ligger i kystnærhedszonen i et område udpeget som landskabeligt interesseområde. Natur- og Miljøklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde, hvor der kan meddeles tilladelse til opstilling af den ansøgte mølle på ejendommen, selvom ejendommen ligger i et landskabeligt interesseområde. Nævnet har herved lagt vægt på, at ejendommen ligger lavt i landskabet, og at husstandsvindmøllen vil kunne indpasses i området uden at få en væsentlig negativ indvirkning på oplevelsen af landskabet, idet møllen vil være delvist skjult af eksisterende bygninger og randbeplantning. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse går herefter ud på, at Lemvig Kommunes afgørelse af 19. februar 2014 stadfæstes. På nævnets vegne Bibi Søgaard-Bauditz Specialkonsulent Afgørelsen er sendt pr. til: - Lemvig Kommune, j.nr.: P , - Jens Johan Brogaard, DN Lemvig, - Lise Nørgaard, Ny Vindenergi ApS, - Danmarks Naturfredningsforening, Og pr. brev til: - Johannes V. Bjerg Madsen, Dusgårdvej 2, 7620 Lemvig 5

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere