KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN Baggrund. Retningslinje. Ramme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme"

Transkript

1 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart øst for landsbyen Turebylille. Nærmeste større byer er Herfølge nordøst for området i ca. 5 km afstand, Hårlev sydøst herfor i ca. 8 km afstand og Haslev sydvest for området i ca. 8,5 km afstand. Opstilling af vindmøller er VVM-pligtigt, og der er udarbejdet en VVMredegørelse, der har ledsaget forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan. Efter planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for enkeltanlæg, der kræver en Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM-pligtige anlæg). Med dette tillæg til kommuneplanen fastlægges retningslinjer, der skal gøre det muligt at etablere op til 5 vindmøller ved Turebylille. Tillægget reducerer og præciserer derudover afgrænsningen af kommuneplanens nuværende vindmøllerammeområde Å-T11. Rammen for vindmølleområdet reduceres, så det bliver tilpasset det konkrete vindmølleprojekt. Retningslinje Kommuneplanens retningslinje nr. 2 om vindmøller ændres til følgende: Der udlægges et nyt vindmølleområde ved Turebylille, som vist på kortet side 29. Der kan opstilles op til 5 vindmøller med en totalhøjde på op til <150 m. Ramme Med dette kommuneplantillæg ændres afgrænsningen af vindmølleområdet ved Turebylille, rammeområde Å-T11. Se næste side. 30

2 Å-T11 Å-T11 Hidtidig ramme Ny ramme, jf. kommuneplantillæg nr , ,0 metres metres Målestok: Rammeområde Å-T11 Hidtidig ramme Ny ramme Rammeområde Å-T11 Å-T11 Navn Vindmøller, Turebylille Vindmøller, Turebylille Anvendelse Område til tekniske anlæg Område til tekniske anlæg Bebyggelsens art Vindmøller med ens udseende, navhøjde og rotordiameter. Max. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom Max. bygningshøjde 150 m <150 m Max. Antal etager Bemærkninger Se de generelle rammebestemelser: 5 vindmøller, totalhøjde 150 m, indbyrdes afstand 400 m eller 6 vindmøller, totalhøjde 120 m, indbyrdes afstand 300 m. Nuværende zoneforhold Landzone Landzone Fremtidige zoneforhold Landzone Landzone Vindmøller med ens udseende, navhøjde og rotordiameter. Se de generelle rammebestemelser: 5 vindmøller, totalhøjde <150 m, indbyrdes afstand ca. 400 m. Målestok:

3 Miljøvurdering af planer og programmer Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planerne er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planerne giver mulighed for et anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøllepark), der er omfattet af lovens bilag 4 (punkt 3i), og det vurderes, at planerne ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. Miljørapporten har været i høring sammen med planforslagene. Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Ifølge bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, skal der offentliggøres forslag til kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for anlæg, som er opført på bekendtgørelsens bilag 1. Vindmølleanlægget, som kommuneplantillægget giver mulighed for at etablere, er omfattet af bilagets punkt 38: Vindmøller over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller. Der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet. Miljørapporten for kommuneplantillægget og lokalplanen er indarbejdet i VVM-redegørelsen for vindmølleprojektet, som således udgør en samlet rapport, der opfylder kravene i henhold til planloven såvel som miljøvurderingsloven. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Den sammenfattende redegørelse er offentliggjprt som et bilag til kommuneplantillægget. Vurdering af påvirkning af flagermus og rød glente Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdet en vurdering af den potentielle påvirkning af rød glente og flagermus ved Turebylille. Alle arter af flagermus i Danmark er opført på habitatdirektivets bilag IV, som fastlægger, at der ikke må vedtages planer, som beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder for disse arter. Den røde glente er opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I over arter, der skal beskyttes i særligt udpegede områder (fuglebeskyttelsesområder). Vindmøllerne placeres ikke i et fuglebeskyttelsesområde, idet det nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger 12,4 km sydøst for vindmøllerne. Flagermus Vindmøller kan virke tiltrækkende på insekter, idet de aften og nat udstråler varme optaget i løbet af dagen. Dermed tiltrækker de også flagermusene, der lever af insekter. Risikoen for flagermus består i kollision med vingerne, eller de kommer så tæt på, at undertrykket fra vingerne ødelægger flagermusenes lunger. Det er især ved lave vind- 32

4 hastigheder, at der er risiko for kollisioner. Ved højere vindhastigheder blæser insekterne væk. De planlagte vindmøller ødelægger ikke værdifulde levesteder som gamle træer, der anvendes af flagermus. Flagermusenes udbredelse i Danmark er kortlagt i kvadrater på 10x10 km2. I kvadratet, hvor vindmøllerne er planlagt og det tilgrænsende område i det nord og øst for beliggende kvadrat, er der registreret 7 arter flagermus: Vandflagermus, sydflagermus, brunflagermus, dværgflagermus, langøret flagermus, skimmelflagermus og bredøret flagermus. De første 4 arter er almindeligt forekommende og udbredte i Danmark. Skimmelflagermus er almindeligt udbredt i Nordsjælland og København, men forekommer kun med 3 kolonier på det øvrige Sjælland. Ingen af dem ligger i nærheden af projektområdet. Det nærmeste fund, som er af ældre dato, er gjort i nabokvadratet. Det vides ikke, om dette var et ynglefund. På grund af afstanden til de nærmeste kendte forekomster vurderes det, at vindmølleprojektet inden for planområdet ikke vil beskadige yngle- eller rasteområder for skimmelflagermus. Bredøret flagermus er sjælden i Danmark og er kun fundet ét sted på Sjælland, Vallø Dyrehave, som ligger 7,8 km NØ for vindmølleanlægget. Den holder til i gamle træer i slotsparker og alléer, samt i store, gamle træbygninger. Den bevæger sig sjældent mere end 1 km væk fra sit tilholdssted. Den jager normalt lavt mellem buske og træer og vurderes ikke som en art med høj risiko for kollision med vindmøllevinger. Der vurderes ikke at være ledelinjer i landskabet fra nærliggende skovområder, der leder hen til møllerne. Med baggrund i dette og den store afstand til det nærmeste registrerede fund, vurderes det, at den bredørede flagermus ikke vil påvirkes af nærværende plan. Rød glente Den røde glente blev udryddet som dansk ynglefugl i begyndelsen af 1900-tallet på grund af efterstræbelse. Den genindvandrede som ynglefugl til Danmark i Der ynglede ca. 120 par i 2011, heraf mange på Sjælland, og bestanden er stigende. Bevaringsstatus i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet er vurderet som gunstig (dvs. bestand og udbredelse har været stabil eller stigende inden for de seneste 20 år, og bestanden vurderes at have en størrelse, som med sikkerhed gør, at arten kan opretholdes som en del af den danske natur på langt sigt). Den røde glente yngler i åbne landskaber med spredte skove, gerne i nærheden af vandløb, søer eller moser. Den hyppigste dødsårsag for den røde glente i Danmark synes at være forgiftning, efterfulgt af kollision med højspændingsledninger og trafikdrab. Kollision med vindmøllevinger er kun kendt fra enkelte tilfælde i Danmark, hvorimod der er en række tilfælde i Tyskland, hvor rød glente er kollideret med vindmøllevinger. Der er på den baggrund opstillet en vejledende retningslinje i delstaten Hessen, hvor det for en række større rovfuglearter, storke mv. anbefales, at der bør være mindst 1000 m fra en vindmølle til redestedet for rød glente. I Turebylille området har optællinger vist, at den nærmeste rede er ca m nordøst for den nordligste vindmølle, og at glenten ikke behøver at passere vindmølleområdet for at komme til velegnede 33

5 fourageringsområder. Det vurderes derfor, at glentebestanden ikke vil påvirkes af de opstillede vindmøller. Konklusion Det planlagte vindmølleanlæg ved Turebylille vurderes på baggrund af ovenstående ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for flagermusarter og for rød glente. Vedtagelsespåtegning Således godkendes af Faxe Byråd, Tillæg nr. 7 til Faxe Kommuneplan Faxe Byråd, den 12. september 2013 Knud Erik Hansen Borgmester Kirsten Jacobsen Direktør 34

6 35

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere