I Boperioden. side 5 (Lejekontrakter indgået før 1. juli 1994 eller efter 1.juli 1994) (Farvevalg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Boperioden. side 5 (Lejekontrakter indgået før 1. juli 1994 eller efter 1.juli 1994) (Farvevalg)"

Transkript

1 )UHGHULNVEHUJ%ROLJIRQG )RQGHQ$UHQGDO )RQGHQ(QJKDYHQ )RQGHQ)XJOHY QJHW )RQGHQ+YLGNLOGHJnUG )RQGHQ5 GHJnUG )RQGHQ6 QGHUJnUGHQ )RQGHQ9HVWHUJnUGHQ )RQGHQ9LEHKXVHQH )RQGHQ VWHUJnUGHQ

2 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH )RURUGside1 %HJUHEVEHVWHPPHOVHside 2 (Retsgrundlaget Vedligeholdelsespligtens fordeling),qgio\wqlqj 3UDNWLVNHUHJOHUYHGLQGIO\WQLQJside 3 2P,QGIO\WQLQJside 4 (Indflytningsdag Overdragelse Klage) I Boperioden side 5 (Lejekontrakter indgået før 1 juli 1994 eller efter 1juli 1994) (Farvevalg) $IVQLWRP*XOYEHKDQGOLQJside 6 Anden vedligeholdelse, kvalitet tilladelse) NNHQ±7RLOHWEDG±9 UHOVHUVWXHUside 7 5HWQLQJVOLQLHUIRUDQYHQGHOVHDIGHWOHMHGHLERSHULRGHQ Entreer, stuer og værelser side 8 Entreer, stuer og værelser side 9 Entreer, stuer og værelser side 10 Toiletter, badeværelser, køkkener og andre vådrum side 11 Toiletter, badeværelser, køkkener og andre vådrum side 12 Toiletter, badeværelser, køkkener og andre vådrum side 13 Vinduer side 14 VVS installationer side 15 ELgasinstallationer autoriserede indgreb side 16 Bygningsændringer side 17 Haver, Altaner og udestuer side 18 5nGHUHWORYRPOHMH $) side 19 (Forbedringer mod godtgørelse) (Lov eller myndighedskrav til vedligeholdelseforbedringer) Fraflytning 3UDNWLVNHUHJOHUYHGIUDIO\WQLQg side 20 )UDIO\WQLQJ side 21 (Syn af lejlighed) (syn af lejlighed 1 1Udgave Revideret 62003

3 )RURUG Omfanget af vedligeholdelses og istandsættelsesarbejder ved indflytning, i boperioden og ved fraflytning er altid et aktuelt emne at drøfte mellem administration, beboerrepræsentanter og ejendomsfunktionærer Denne håndbog er blevet til på baggrund af drøftelser i PrivatBo`s Bestyrelse, ejendomsfunktionærernes samarbejdsudvalg samt forslag fra beboerrepræsentationer I februar 1996 afholdt PrivatBo, Frederiksberg Boligfond og boligfondene Arendal, Enghaven, Fuglevænget, Hvidkildegård, Rødegård, Solgården, Søndergården, Vestergården, Vibehusene og Øster gården et fælles seminar over vedligeholdelses og flytteopgør Der var ca 100 deltagere, der repræsenterede bestyrelser, ejendomsfunktionærernes samarbejdsudvalg og beboerrepræsentationerne Der var enighed om, at man burde udarbejde et samlet sæt retningslinier, og denne håndbog er resultatet af seminaret og de efterfølgende høringer overfor ejendomsfunktionærernes samarbejdsudvalg og beboerrepræsentationerne Håndbogen indeholder en beskrivelse af reglerne om vedligeholdelse og flytteopgør samt de retningslinier, der anvendes ved administrationen af reglerne Målet er at give dem, der arbejder med disse spørgsmål i det daglige, et så grundigt indblik i problemstillingerne, at unødige diskussioner undgås Denne udgave er udført med ændringer bla råderetssiderne er revideret på nogle punkter og ændret til Retningslinier for anvendelse af det lejede i boperioden, de er nu indsat under I boperioden Praktiske regler er placeret under henholdsvis indflytning og fraflytning Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 2

4 %HJUHEVEHVWHPPHOVH6DPPHQVNUHYHWRJELOOHGHXGHODGW 5HWVJUXQGODJHWI lejeretten er den indvendige vedligeholdelse: maling hvidtning tapetsering Al anden vedligeholdelse betegnes som udvendig vedligeholdelse Gulvlakering må sidestilles med maling Udskiftning af feks køkkenbordsplade er udvendig vedligeholdelse, med mindre pladen er misligholdt Se nedenfor om misligholdelse Reglerne om vedligeholdelse af det lejede kan ikke fraviges til skade for lejeren, bortset fra aftale om at lejeren overtager pligten til vedligeholdelse En sådan aftale vil være indføjet i lejekontrakten eller som et tillæg 9HGOLJHKROGHOVHVUdlejer har pligt til at vedligeholde det lejede Hvis der ikke er fastsat SOLJWHQVIRUGHOLQJandet i lejekontrakten eller som tillæg hertil, så bærer udlejer dermed risikoen for det lejedes forringelse og undergang Har lejeren den indvendige vedligeholdelse efter aftale i lejekontrakten eller tillæg til denne, skal lejeren forny tapet, hvidtning og maling så ofte, at lejligheden til enhver til er i god vedligeholdt stand Dette betyder, at udlejeren altid bærer risikoen for slid og ælde Lejeren skal dog på egen bekostning sørge for at vedligeholde og forny låse og nøgler Hvis lejeren ikke opfylder pligten inden 8 dage efter, at han er blevet opfordret til det, kan man istandsætte på lejerens regning Har lejeren forsætligt eller groft uagtsomt forringet eller ødelagt inventaret bærer lejeren dog ansvaret for sådanne handlinger Det gælder også, hvis skaderne er forårsaget af lejerens husstand og andre, som lejeren har givet adgang til det lejede Hvis lejeren siger, at skaden er hændelig, skal lejeren føre bevis for rigtigheden heraf Kan der føres bevis for, at der er tale om en hændelig skade, hæfter udlejer 3UDNWLVNHUHJOHUYHGLQGIO\WQLQJ 3

5 På indflytningsdagen som regel den første hverdag i måneden som regel den første hverdag i måneden, efter den 1 evt 15 Skal de henvende Dem på ejendomskontoret, medbringende lejekontrakt samt bevis på, at indskud er betalt Herefter får De udleveret nøgler til lejemålet De må acceptere, at der i den første del af boperioden udføres arbejder i lejligheden Ejendomskontoret bestræber sig på, at disse arbejder udføres hurtigst muligt, inden 14 dage Når de er flyttet ind og har gået boligen igennem, skal De rette henvendelse til ejendomskontoret, inden 14 dage, for at få foretaget indflytningssyn Ved dette syn udfyldes en indflytningsrapport, hvorpå der påføres eventuelle fejl og mangler, der ikke udbedres I den lejlighed, de nu flytter ind i er der vedligeholdelseskonto Beløb på denne konto er beregnet til at vedligeholde lejemålet med ved indflytning og i boperioden De kan vælge selv at gøre lejligheden i stand, eller De kan få en professionel maler til at udføre arbejdet De skal huske, at alle bilagregninger skal være specificerede og inklusive moms Alle vedligeholdelsesarbejder, der skal betales over vedligeholdelseskontoen, skal synes og godkendes af ejendomskontoret Har De problemer omkring lejemålet, skal De kontakte ejendomskontoret i kontortiden eller rette henvendelse til administrationen på telefon I de fleste ejendomme er der fællesvaskeri Det er kun tilladt at bore banke i dagtimerne og ifølge husordenen Husk at kontakte Belysningsvæsenetforsyningsvirksomhederne for at få åbnet for tilmelding til lys og gas, og foretage nødvendige foranstaltninger for eventuel aflæsning af varmen Husk at kontakte Belysningsvæsenetforsyningsvirksomhederne for tilmelding til lys og gas, de vil blive kontaktet af aflæsningsfirmaet, for aflæsning af varmemålere Vi håber, at De vil befinde Dem godt i Deres nye lejlighed Med venlig hilsen PrivatBo 4,QGIO\WQLQJVDPPHQVNUHYHWELOOHGHXGHODGW

6 På indflytningsdagen som regel den første hverdag i måneden henvender lejeren sig på ejendomskontoret, medbringende lejekontrakt samt bevis på, at indskud er betalt Beviset er poststemplet indbetalingskort eller bevis, udstedt af PrivatBo Udlejer skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse Lejemålet skal være rengjort, ruderne hele og alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse og nøgler I forbindelse med lejerens overtagelse af lejligheden udføres der indflytningssyn Beboerrepræsentationen skal indkaldes til indflytningssyn I ejendomsfunktionærhåndbogen findes formularer til brug for dette Der udarbejdes indflytningsrapport over lejemålet, der underskrives af ejendomsfunktionæren og den nye lejer, Formular hertil er optrykt i ejendomsfunktionærhåndbogen I indflytningsrapporten noteres eventuelle fejl og mangler Kopi af rapporten sendes til beboerrepræsentationen og den nye lejer HMOLJKHGHQRYHUGUDJHVQRUPDOWXGHQLVWDQGV WWHOVH Er der ved den tidligere lejers fraflytning konstateret behov for istandsættelse, vil disse arbejder blive iværksat snarest muligt Lejer skal således acceptere, at der i de første 14 dage af boperioden udføres arbejder i lejligheden Ejendomskontoret skal bestræbe sig på, at arbejdet udføres hurtigst muligt og med mindst mulig gene for lejeren 'HQQ\HOHMHUPnDFFHSWHUHDWEROLJHQGHQVWU Y UNLQYHQWDURJ WHNQLVNHLQVWDOODWLRQHUE UHUSU JDI OGH der må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende alder Hvis lejeren vil klage over mangler ved det lejede, skal det ske skriftligt senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse Overholdes fristen ikke, så mister lejeren mulighed for at få: afhjælpning af mangler, forholdsmæssigt afslag i lejen, erstatning Dette gælder dog kun, hvis lejeren ved sædvanlig agtpågivenhed, burde have opdaget manglen,ershulrghq

7 Som nævnt ovenfor er det udlejeren, der har den indvendige vedligeholdelsespligt, medmindre andet er aftalt med lejeren HMHNRQWUDNWHUHvis der er indgået lejekontrakt før 1 juli 1994, kan lejeren have,qgjnhwi Uvalgt at bevare den indvendige vedligeholdelsespligt i ht lejelovens 20, der i så fald har følgende indhold: Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse, nøgler og ruder og holde vandog gasinstallation og elafbrydere forsvarligt ved lige Lejeren skal endvidere vedligeholde wckummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende installationer, medmindre lejeren kan godtgøre, at forringelsen ikke skyldes hanshendes forsømmelse HMHNRQWUDNWHU LQGJnHW RJGHUHIWHU Er der indgået lejekontrakt efter den 1juli 1994, skal lejer i ht Lejelovens 20 foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler Det er meget YLJWLJWat ejendomsfunktionæren er opmærksom på forskellen mellem nye og gamle vedligeholdelsesregler, Når det vurderes, om ejendommen eller lejeren skal betale en given vedligeholdelse, skal kontrolleres, hvilken ordning lejeren er omfattet af Det kan konstateres ved gennemsyn af de lister over beboere, der er udsendt af PrivatBo Lejlighedens vedligeholdelseskonto er til brug for vedligeholdelse af: tapet hvidtning maling (herunder gulvlakering) hverken mere eller mindre )DUYHU Ved vedligeholdelsesarbejder accepteres kun hvidt eller lyse pastelfarver på vægge, lofter og træværk Vinduer accepteres kun i hvidt Ved lyse pastelfarver forståes alle farvenuancer iblandet minimum 70 % hvid maling Ved lyse pastelfarver forståes alle farvenuancer, som kan dækkes helt, ved overmaling med to gange hvid maling 6

8 men ved fraflytning skal farverne være hvide eller lyse pastelfarver, jf ovenstående Alt vedligeholdelsesarbejde skal være håndværksmæssig korrekt ud ført Hvis materialemængden ikke står i et rimeligt forhold til det udførte arbejde, vil der ikke blive udbetalt beløb fra vedligeholdelseskontoen, svarende til prisen for den overskydende mængde materiale *XOYHLudbehandlede gulve accepteres ikke Gulvene skal være lakbehandlet med klar lak Ønsker lejeren at afslibe gulvene, skal der forinden arbejdet påbegyndes, indhentes godkendelse fra ejendomskontoret $QGHQYHGOLJHKROGHOVH Lejeren har ret til at kræve anden vedligeholdelse over vedligeholdel seskontoen Hvis der står mere end 3 års hensættelser (indbetalinger) på vedligeholdelseskontoen, kan det beløb, der overstiger de 3 års hensættelser bruges Der er tale om rimelige og hensigtsmæssige arbejder, og GHWHUHQ EHWLQJHOVHDWOHMOLJKHGHQHUYHOYHGOLJHKROGWLQGYHQGLJWVDPWDW HMHQGRPVPHVWHUHQV\QHUOHMOLJKHGHQLQGHQDUEHMGHWXGI UHV Som eksempeler på anden vedligeholdelse kan nævnes istandsættelse af køkken, badeværelse eller afhøvling af gulve Hverken uopsætlige arbejder arbejder, der skal udføres med henblik på at undgå, at ejendommen beskadiges eller forbedringsarbejder er omfattet af bestemmelsen Følgende arbejder er tilladt at udføre som anden vedligeholdelse For nogle arbejder kræves, at der er ansøgt og meddelt tilladelse fra PrivatBo, før arbejdet sættes i gang markeret ($) (() Se nedenfor: Alt arbejdet skal udføres håndværksmæssigt og VVS & El arbejder skal være autoriserede håndværkere 7 NNHQ Modernisering af Køkken ($)

9 Opsætning af fliser på vægge ($±skal være håndværksmæssigt korrekt udført) Ny gulvbelægning (() Udskiftning af køkkenvask (() Udskiftning af køkkenbord (() Udskiftning af blandingsbatteri (() Udskiftning af elkontakter (() Installation af til opvaskemaskine ($) 7RLOHWEDG Etablering af afløb ($) Opstilling af brusekabine ($) Opsætning af fliser vægge (() ($±skal være håndværksmæssigt korrekt udført) Lægning af gulvklinker ($± skal være håndværksmæssigt udført) (() Modernisering af toiletbad ($) Udskiftning af håndvask (() Udskiftning af toilet (() Installation af til vaskemaskine ($ Gulv og vægbeklædning i vådrum skal udføres i ht gældende Bygningsreglement og anvisninger fra statens Byggeforsknings Institut (SBIanvisninger) Arbejdet skal udføres, så fugtpåvirkninger, mekaniske og kemiske påvirkninger kan undgås Gulve og Vægge skal være vandtætte, bla ved samlinger tilslutninger, rørgennemføringer og lignende 9 UHOVHUVWXHU Nedtagning af skillevægge ($) Udskiftning og forøgelse af stikkontakter (() Afslibning af gulve ($) (() Opsætning af HPFIrelæ (() Brandsikring efter lejerens eget ønske ($ 6\QDI YHGOLJHKROGHOVHVDUEHMGHU Alle arbejder, der dækkes over vedligeholdelseskontoen, skal synes og godkendes af ejendomskontoret Bilag for køb af materialer eller evt faktura fra håndværkere skal afleveres til ejendomsfunktionæren, når det udførte arbejde synes Der udbetales ikke beløb, når bilagfaktura er kopier Alle faktura skal indeholde moms og CVR nummer Der udbetales ikke beløb over vedligeholdelseskontoen til dækning af ikke momsregistrerede håndværkere )RUEHGULQJHU PRGJRGWJ UHOVH For alle arbejder, der finansieres over vedligeholdelseskontoen gælder af bilagregninger skal være specifiseret og indeholde momsbeløb, såvel ved udgifter til tapet, hvidtning og maling samt håndværkerregninger, Bilagregninger, der er ældre end 6 måneder, kan ikke godkendes Beløb til hjælpemidler 20 % max 250,00 kr Lejeren kan foretage forbedringer mod godtgørelse Der er tale om Brug af råderetten samt muligheden for at aftale med udlejer om forbedringsarbejder i lejligheden For alle disse arbejder gælder, at lejeren forudgående skal have anmeldt til eller have indgået aftale med PrivatBo om arbejdernes udførelse 8 5HWQLQJVOLQLHUIRU

10 DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH,ERSHULRGHQ (QWUHHU6WXHURJY UHOVHU Tilladt Tilladt, men skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning Ikke tilladt indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen RIWHU Farveændring, lyse pastelfarver Andre farver i boperioden Beklædning af lofter med tapet Beklædning af lofter med glasfilt Beklædning af lofter med gipsplader Solidt fastgjorte og velfungerende gardinstænger med glidere fastgjort på væg eller loft Gardinstænger i loft eller væg Beklædning af lofter med Glasvæv 9 JJH Farveændring, lyse pastelfarver Andre farver i boperioden Strukturmaling på vægge Maling af tapetserede vægge, hvor tapeter ikke er beregnet til maling Malet savsmuldstapet, Rutex og strukturtapet Vinyltapeter og Glas væv Opsætning af Glas væv Tapet (standard) med overlæg på max 2 mm Et enkelt lag standardtapet, som gør det ud for grundpapir, når det er korrekt udført, fastsiddende og med afslebne samlinger Normalt forekommende bore og sømhuller i tapeter og malede vægge Træbeklædning på vægge ' UH Farveændringer, lyse pastelfarver Andre farver i boperioden Udskiftning af dørhåndtag Nedslidt, men intakt malingslag Afsyring af døre AfsyringLudbehandling af døre Ny dør (som oprindelig type) Ny dør Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 9 5HWQLQJVOLQLHUIRU DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH

11 LERSHULRGHQ (QWUHHUVWXHURJ9 UHOVHU Tilladt Tilladt, men skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning Ikke tilladt indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen *XOYH Lakering uden om tæpper og møbler Opkogning af gulvlak Farveforskelle i laklag efter tæpper løbere olign Gulvafslibning med efterfølgende lakering Ludbehandlede Gulve Malede gulve (oprindeligt lakerede) Fastsiddende påsømmede tæpper Manglende fejelister LinoleumsKorkbelægning i entre Linoleumsbelægning i entre Linoleumsbelægning i stuer eller værelse Pålægning af fliser og kakler Pålægning af linoleumkorkfliser 6DQGOLVWHUNDUPHPY Farveændringer, lyse pastelfarver Andre farver i boperioden Afsyring af de oprindelige malede fodlister, karme og indfatninger Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 10 5HWQLQJVOLQLHUIRU DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH

12 LERSHULRGHQ 7RLOHWWHUEDGHY UHOVHU NNHQHURJDQGUHYnGUXP Tilladt Tilladt, men skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning Ikke tilladt indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen RIWHU Farveændringer, lyse pastelfarver Andet farvevalg i boperioden Beklædning med Glasfilt Beklædning med Glasvæv Tapetbeklædning af lofter 9 JJH Strukturmaling på vægge Farveændring, lyse pastelfarver Andet farvevalg i boperioden Malet strukturtapet Vinyl & Glasvæv Hessianbeklædning Beklædning med Glasvæv Strukturmaling Tapetsering på oprindelig malet overflade med vaskbart tapet Tapet (standard) med overlæg på max 2 mm NXQN NNHQ Tapetsering enkeltlag som gør det ud for grundpapir NXQ N NNHQ Normalt forekommende bore og sømhuller i vægge Træbeklædning på vægge Borehuller i fliser Borehuller i fuger Vinyl & Klæbemærker på fliser Maling af fliser ved certifiseret maler Opsat udstyr udover standard (sæbeholdere ol), såfremt det er funktionsdygtigt stand Glasvæv på køkkenvægge Vinylbeklædning uden på fliser Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 11 5HWQLQJVOLQLHUIRU DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH

13 LERSHULRGHQ 7RLOHWWHUEDGHY NNHQHURJDQGUHYnGUXP Tilladt UHOVHU Tilladt, men skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning Ikke tilladt indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen ' UH Farveændring, lyse pastelfarver Andet farvevalg i boperioden Tapetserede dørflader mv Afsyring af døre Nye døre (som oprindelig type ) 1DJHOIDVWERUGRJVNDEVLQYHQWDU Farveændring, lyse pastelfarver Andet farvevalg i boperioden Maling af ikke i forvejen malede borde og skabsinventar Tapetserede skabssider og skabslåger Afsyring skabslåger Afsyring af Døre Matslidt overflade Mindre skæremærker i belægningen Brune eller mørke ring efter varme genstande (gryder olign) *XOYH Farveforskelle i laklag efter tæpperløbere olign Gulvafslibning med efterfølgende lakering Malede gulve (oprindelige lakerede) Malede betongulve Malet terrassogulv Fastsiddende påsømmede tæpper Manglende fejelister Linoleumskorkbelægning i køkken Pålægning af linoleumskorkfliser entre Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 12 5HWQLQJVOLQLHUIRU DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH

14 LERSHULRGHQ 7RLOHWWHUEDGHY UHOVHU NNHQHURJDQGUHYnGUXP Tilladt Tilladt, men skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning Ikke tilladt indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen 6DQGOLVWHURJNDUPH Farveændringer, lyse pastelfarver Andet farvervalg i boperioden Afsyring af de oprindelig malede fodpaneler, karme og indfatninger 9DVNHRSYDVNHPDVNLQHRJ W UUHWXPEOHU Installation af vask, opvaskemaskine og tørretumbler +nqgydvnhwrlohwnxpphurjflvwhuqhu Beskadiget overflade på grund af manglende rengøring (herunder misfarvning) Beskadiget overflade feks på grund af syrepåvirkning og lignende Mindre skader i overflade forårsaget af almindeligt brug Krakeleret overflade Revner, der ikke skyldes krakelering Skader, der skyldes manglende rapportering til ejendomskontoret Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 13 5HWQLQJVOLQLHUIRU DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH LERSHULRGHQ

15 9LQGXHU Tilladt Tilladt, men skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning Ikke tilladt indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen 9LQGXHVUDPPHUNDUPH Farveændring, kun hvidmalede (ikke tilladt på plast) Ubehandlede vinduesplader Borehuller i plastvinduer Opsætning af vindueskarmeplade Udskiftning af vindueskarmeplade Maling af vinduesplade (marmor fliser) )RUWVDWVYLQGXHU Farveændring, kun hvidmalede Ubehandlede trærammer Lakerede trærammer Opsætning af vindueskarmeplader Udskiftning af vindueskarmeplader + QJVOHURJ%HVODJ Udskiftning af hængsler og beslag Maling af hængsler og beslag Manglende hængsler Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 14 5HWQLQJVOLQLHUIRU DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH LERSHULRQGHQ

16 VVS installationer Tilladt Tilladt, men skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning Ikke tilladt indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen ROGWRJYDUPWYDQGVKDQHU %ODQGLQJVEDWWHULHU Skader, der skyldes manglende rapportering til ejendomskontoret Udskiftning, udføres af autvvs %UXVHUH Skader, der skyldes manglende rapportering til ejendomskontoret Montering af brusehoved med afbryder (brusestop) 5DGLDWRUHU Farveændring, lyse parstelfarver Andet farvevalg i boperioden Skader der skyldes manglende rapportering til ejendomskontoret (feks vandskader på gulv) Flytning af radiator Opsætningnedtagning af radiator Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 15 5HWQLQJVOLQLHUIRU DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH LERSHULRGHQ

17 Elgasinstallationer (autoriserede indgreb jf lovgivningens regler) Tilladt Tilladt, men skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning Ikke tilladt Målerskabe og HPFIrelæer ved autoriserede håndværkere Udskiftning af eksisterende afbryderkontakter samt stikkontakter Beskadigede herunder overmalede dæksler, kontakter osv 380 volt installation indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen Flytningnedtagning af gasmåler Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 16 5HWQLQJVOLQLHUIRU DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH LERSHULRGHQ

18 Bygningsændringer Nedrivning af vægge Tilladt Tilladt, men skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning Ikke tilladt indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen Opsætning af vægge Blænding af døre Flytning af døre Etablering af dørhul Køkkenmodernisering Ændring af køkkenbordshøjde Badeværelsesmodernisering Opsætning af brusekabine Installation af opvaskemaskine Installation af Vaskemaskine Installation af tørretumbler Synlig installation uden på hus Antenner TVParabolRadio på taget Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 17 5HWQLQJVOLQLHUIRU DQYHQGHOVHDIGHWOHMHGH LERSHULRGHQ Tilladt Tilladt, men Ikke

19 +DYHU$OWDQHURJ8GKXVH Opføre fritstående udestue Opføre udestue i forbindelse med skure og bygninger skal evt retableres for lejers regning ved fraflytning tilladt indhentes på ejendomskontor indhentes hos administrationen Lukke åben terrasse ved tilbygning Opføre fritstående drivhus Opføre drivhus i forbindelse med skure eller tilbygning Lukning af Altaner Opsætning af skærmvægge Opføre altan Altangulv males med betonmaling Anden maling Sort tekst er ikke ændrede tekster, Røde markeringer er fjernet eller ændrede tekster, Blå markering er nye tekster 5nGHUHWWHQ 18 Lejeren kan foretage forbedringer mod godtgørelse Der er tale om RYRPOHMH $brug af Råderetten samt muligheden for at indgå aftale med udlejer om forbedringsarbejder i lejligheden For alle disse arbejder gælder, at lejeren forudgående skal have indgået aftale med PrivatBo om arbejdernes udførelse Råderetten giver lejeren ret til følgende forbedringer mv i lejligheden: *energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, fortsatsvinduer, termostatventiler og lignende

20 *andre ressourcebesparende foranstaltninger, feks vandbesparende foranstaltninger *etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkkener samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge, som nødvendiggøres heraf *tekniske installationer, herunder elinstallationer *energibesparende foranstaltninger, herunder termostatventiler, Vandbesparende foranstaltniger som dobbelt skyl toilet, osv *Etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkkener samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge, som nødvendiggøres heraf *tekniske installationer, herunder elinstallationer Det bemærkes, at hårde hvidvarer normalt ikke hører til lejligheden, og derfor heller ikke er omfattet af råderetten! Før lejeren kan gøre brug af råderetten, skal forbedringsarbejdet anmeldes til PrivatBo Senest 6 uger efter anmeldelsen skal PrivatBo komme med en eventuel indsigelse over arbejderne PrivatBo kan modsætte sig råderetsarbejder, hvis vægtige grunde taler for det, feks såfremt der er tale om luksusbetonede og særlig energiforbrugende arbejder, samt arbejder som ejendommens installationer ikke vil kunne magte installeret YDOLWHWVNUDY Alle forbedringsarbejder skal synes af ejendomsinspektøren Som bilag til denne håndbog er der vedligeholdelsesvejledninger, der kan udleveres til de beboere, der ønsker at vide nærmere, hvordan man vedligeholder sin lejlighed Der er dog følgende kvalitetskrav i forbindelse med vedligeholdelse ogeller forbedringer af lejligheden: 0LQLPXPVVWDQGDUGIRUDUEHMGHU RYHOOHUP\QGLJKHGV UDYWLOYHGOLJHKROGHOVH *Håndvask og wc som IFØ eller Gustavsberg *VVS amaturer VA godkendte som Børma eller Grohe *Køkkenvask som Juvel eller Panda *Køkkenelementer som HTH standard *Gulvbelægning i køkken (træ); som Pergo Linoleum: GSOklasifiseret, 3,2 mm med svejste samlinger (med undergulv) *Trægulvbelægning i stuer mv; ovenpå eksisterende gulv som Junckers 12 mm massiv *Gulvstifter i bad som Mettlack 50x50 *Vægfliser som RAKO Der skal forefindes ekstra fliser til reparationsarbejder Alt i henhold til skriftlig tilladelse fra administrationen Bygningsreglementet skal overholdes Lejer skal selv betale omkostningerne ved indhentelse af myndighedsgodkendelse mv IRUEHGULQJGasudstyr, Gasapparatdirektivet samt gasværkernes krav til brug af udstyr skal overholdes Gasudstyr anskaffelse, installation samt brug i henhold til gældende love 19 3UDNWLVNHUHJOHUYHGIUDIO\WQLQJ Der er mulighed for at få foretaget et vejledende førsyn, hvis De er interesseret i at foretage eventuelle vedligeholdelsesreparatiosarbej der selv

21 Når lejemålet er opsagt, kan der ikke bruges penge fra ved ligeholdelseskontoen Kontoen følger lejemålet og overgår til den nye lejer, som så kan istandsætte lejemålet for de penge, der står på kontoen 2SVLJHOVHDIOHMHPnOHWVNDODOWLGVNHVNULIWOLJW Opsigelsen skal være underskrevet af den, der står på kontrakten samt af dennes ægtefællesamlever Henvend Dem på ejendomskontoret for at aftale tid for syn af lejemålet Sker dette ikke, vil ejendomskontoret indkalde til syn 'HKDULNNHDGJDQJWLOOHMHPnOHWHIWHUDWGHWHUV\QHW Inden fraflytningssynet foretages, skal lejemålet være rengjort og tømt for inventar Dette gælder også for eventuelle loftogeller kælderrum Alle nøgler samt vaskelås skal afleveres til ejendomskontoret senest ved fraflytningssynet Administrationen bestræber sig på, at afregning for lejemålet er færdig inden for 6 uger Inden De forlader lejemålet, skal De afmelde el og gas hos belysningsvæsenetforsyningsvirksomhederne samt foretage nødvendige foranstaltninger for evt aflæsning af varme Aflæsning af varmemålere vil PrivatBo sørge for 'HVNDOODGHO\QNREOLQJRJVODQJHVLGGHWLOEDJHQnU'HDIPRQWHUHU NRPIXUHW Hvis De ønsker, at PrivatBo skal forsøge at udleje boligen før udløbet af den normale 3 måneders opsigelsesperiode, opkræves et gebyr på 200 kr Vi håber, De har været tilfreds med at bo i ejendommen Med venlig hilsen PrivatBo 20 )UDIO\WQLQJ Det bemærkes, at den lejer der skal fraflytte, skal give adgang for boligsøgen til at besigtige lejligheden Lejeren fastsætter tidspunk

22 tet, men det skal være mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for besigtigelse Ejendomsfunktionæren Deltager i besigtigelsen, når lejeren ikke er repræsenteret Lejeren skal være fraflyttet senest kl 1200 Det lejede skal afleveres i den stand, som lejeren modtog det i med undtagelse af den forringelse, der kan henføres til slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt (se vedligeholdelsespligt i boperioden med nye og gamle lejekontrakter), samt mangler, som det påhviler udlejer at udbedre (se vedligeholdelsespligt i boperioden) Det kan ikke ved aftale pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand, end hvori lejligheden blev overtaget Som dokumentation for lejlighedens stand ved indflytning anvendes indflytningsrapporten Under fraflytningsforretningen udarbejdes der et endeligt flytteopgør over lejersudlejers vedligeholdelsesforpligtelser, sådan som de indholdesmæssigt er beskrevet ovenfor 6\Q Der gennemføres et fraflytningssyn Lejeren skal orienteres om, at der er mulighed for at lade beboerrepræsentantionen deltage i synet Hvis lejeren ønsker dette, indkaldes beboerrepræsentationen med et rimeligt varsel til at deltage i synet Se blanketter til brug for dett i ejendomsfunktionærhåndbogen Kopi af fraflytningsrapporten sentil beboerrepræsentationen Under fraflytningsforretningen udarbejdes der et endeligt flytteopgør over lejersudlejers vedligeholdelsesforpligtelser, sådan som de indholdesmæssigt er beskrevet ovenfor Møder lejeren ved en person, der hævder, at der er givet den pågældende fuldmagt til at deltage i synet, skal der sikres dokumentation for, at vedkommende kan repræsentere fraflytter,qghqv\qhwiruhwdjhvvndoohmoljkhghqy UHW PWIRULQYHQWDURJ UHQJMRUW'HWVDPPHJ OGHUORIWRJHOOHUN OGHUUXP $OOHQ JOHURJYDVNHOnVHDIOHYHUHVWLOHMHQGRPVNRQWRUHWYHG IUDIO\WQLQJVV\QHW 21 Der er mulighed for at få foretaget førsyn, hvis lejeren selv vil udføre arbejder inden fraflytningen Når lejemålet er opsagt, kan der ikke anvendes midler fra vedligeholdelseskontoen

23 Under selve synet indføjer man de forhold i fraflytningsrapporten, der kan få betydning for fraflytteopgørelsen Hvis ejendommen skal udbedre forhold i lejligheden, bør dette fremgå tydeligt i rapporten, således at den fraflyttende lejer ikke får den opfattelse, at der skal istandsættes udover lejerens forpligtelse hertil Lejeren har pligt til at fjerne hans indføjelse af installationer i eller forbedringer af lejligheden, medmindre andet er aftalt med PrivatBo Er der foretaget ændringer i lejlighden, må lejeren kun fjerne disse, hvis lejligheden bringes i den stand, hvori han overtog den Se ovenfor om vedligeholdelse i boperioden råderet og aftaler om forbedringer Normalt underskriver lejeren og ejendomsfunktionæren rapporten, når synet er færdigt Det har ingen juridisk betydning, hvis fraflytter nægter at underskrive En underskrift er på ingen måde fraflytters accept af de afkrydsede og noterede forhold i rapporten (IWHUV\QHWKDUIUDIO\WWHULNNHO QJHUHDGJDQJWLOOHMOLJKHGHQ De istandsættelsesarbejder, der kan påvirke flytteopgøret, lader sig ikke beskrive udførligt Flytteopgøret er typisk baseret på et konkret skøn, hvor huslejenævnet eller domstolene er afgørende instanser, hvis flytteopgøret udmunder i en konflikt mellem fraflytter og udlejer Som eksempler på forhold, som lejer typisk vil skulle betale, kan nævnes: *håndværksmæssigt forkert udført arbejde: helligdage på malede flader Maling på gulve, grundet mangel på afdækning, ved malerarbejde forkert type maling Maling på elkontakter og ledninger *afslået maling *dybe ridser i gulve *bulet køkkenvask *Køkkenbord anvendt som skærebræt *revnet wc sæde *revnet sanitet *skrabeskader fra husdyr *ekstraordinær rengøring af lejligheden(inventar,sanitet mv) 22

Råderetskatalog for afd. 34-25 Figenparken

Råderetskatalog for afd. 34-25 Figenparken 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1-2 A Lejlighedens overflader m.m. side 3-4 lofter vægge + fliser gulve fodlister, gerigter, karme. lysninger m.m. døre B Vinduer side 4 vindueskarme/rammer forsatsvinduer hængsler

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Grønnehaven Side 1 af 9 sider Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard 2. juli 2001 Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB 2. juli 2001

Læs mere

Side 1 af 20. Råderetskatalog for Boligselskabet Futura Fredericia Afdeling 4512 Thygesminde Allé & Thygesmindevej

Side 1 af 20. Råderetskatalog for Boligselskabet Futura Fredericia Afdeling 4512 Thygesminde Allé & Thygesmindevej Side 1 af 20 Råderetskatalog for Boligselskabet Futura Fredericia Afdeling 4512 Thygesminde Allé & Thygesmindevej Side 2 af 20 Råderet Loven om råderet fra juni 1993 tillader den enkelte lejer at forbedre

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Nygårdsparken. Råderetskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Råderetskatalog. Administreret af Nygårdsparken Råderetskatalog Administreret af Indhold RÅDERETTEN Loven om råderetten... 4 Godkendelse... 4 LEJLIGHEDENS OVERFLADER Lofter... 5 Vægge... 5 Flisebeklæd... 6 Gulve... 6 Fodpaneler, gerigter

Læs mere

Råderetskatalog. Lejet men helt dit eget

Råderetskatalog. Lejet men helt dit eget Råderetskatalog Lejet men helt dit eget Du har gode muligheder for at ændre din lejebolig, så den passer til netop dine ønsker og behov. Reglerne for at ændre din bolig er fastsat af afdelingsmødet i din

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Skovengen Boliger med individuel indretning

Skovengen Boliger med individuel indretning Skovengen Boliger med individuel indretning Læs om mulighederne i Skovengen: B- ordning Råderet i boligen Fri råderet med individuel husleje. Husorden - Fælles vedtagne regler der gælder for alle der bor

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Tinghøjparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 46 Søborgparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup Vedligeholdelsesreglement for afdeling 61 Parkbo, Taastrup BEMÆRK: DETTE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT ER SUPPLERET MED 4 SIDER HVORI REGLERNE FOR VEDLIGEHOLDELSE F DE NYE LTNER ER BESKREVET. ER PÅ HJEMMESIDEN

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Carlshøj afd. D 3304 Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 1 af 10 Carlshøj afd.

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet

RÅDERETSKATALOG Boligselskabet Trollebo afdeling 3401 Nøddehegnet Afdelingsmødets beslutninger om forbedringer og forandringer skal fremgå af et råderetskatalog. Skal gives til alle nuværende og kommende lejere. Skal godkendes af ets bestyrelse. Dette katalog indeholde

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement afd. 929 Vestervang

Standard-vedligeholdelsesreglement afd. 929 Vestervang Vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 2 af 11 sider Afdelingens

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard-vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelse. af 31. maj 2007

Vedligeholdelse. af 31. maj 2007 Vedligeholdelse af 31. maj 2007 Beboerne i Torbenhuse har vedtaget nærværende vedligeholdelsesreglement, der ud over at give regler for lejerens vedligeholdelse af sin bolig giver regler omkring indog

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal etages og hvem der skal betale det. Bedømmelsen sker på grundlag af

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Afd. 24 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 41 Rendsborgvej Afd. 41 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Syvstjernehusene. Model A normalistandsættelse. Generelt

Vedligeholdelsesreglement Syvstjernehusene. Model A normalistandsættelse. Generelt Repræsentantskabsmødet i Hareskov - Værløse Andelsboligforening har på mødet i april 1999 besluttet at Hareskov - Værløse Andelsboligforening skal anvende Model- A- Normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Lejerbo, København afdeling 204-0 Ændringer vedtaget på afdelingsmøde 12-11-2014 Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo afdeling 204-0 Model B -med vedligeholdelseskonto Udlejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere