FLERTALSERKLÆRING efter mødet med SNS på Bornholm, den 19. august 2005:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLERTALSERKLÆRING efter mødet med SNS på Bornholm, den 19. august 2005:"

Transkript

1 FLERTALSERKLÆRING og -REFERAT efter og fra mødet med Skov- og naturstyrelsen(sns), den 19. august 2005 på Bornholm med anledning i deres brev om Nye regler for klippeklatring af FLERTALSERKLÆRING efter mødet med SNS på Bornholm, den 19. august 2005: Flertallet af deltagerne på mødet... - protesterer imod SNS s forsøg på at bruge deltagerne som alibi for en demokratisk skinproces i forbindelse med den nye Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. - protesterer imod, at SNS nægtede at medvirke til et egentligt referat fra mødet, som iflg. SNS skulle dreje om...den nærmere fastlæggelse af klatreruter m.v., og dermed til, at deltagernes synspunkter og beslutninger blev refereret og videreformidlet. - fastslår, at den nye Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen må anses for at være i strid med både naturbeskyttelseslovens 22 og højesterets præcisering deraf, den 11. maj 2004, og dermed klart ulovlig, når det gælder forbuddet imod friklatring med sikringsmidler (ikke hjælpemidler), særligt på kystarealerne. - fastslår, at den nye bekendtgørelse på det punkt derfor selvfølgelig heller ikke vil blive respekteret. BAGGRUND: Om morgenen, den 11. september 2001 afholdt Christian Almer kursus i klippeklatring på kystklipperne på vestsiden af Hammeren på Bornholm. I løbet af formiddagen ankom Jacob Rømer til området for at rapelle med en skoleklasse. På trods af, at Christian Almer altså var der først og, at der i samme område er mange klipper af tilsvarende højde, sværhed og karakter, så forlangte Jacob Rømer via Kim Sørensen (om han brugte som instruktør, både på hans øvrige klatrekurser og på det pågældende kursus), alligevel, at både Christian Almer, øvrige instruktører og deres kursister umiddelbart og øjeblikkeligt skulle forsvinde helt fra de pågældende kystklipper, så Jacob Rømer kunne bruge netop dem til rapelling mv. Det skete med en påstand om, at Jacob Rømer gennem betaling til SNS skulle have erhvervet eneretten til at rapelle på Hammerens kystklipper og på den baggrund dermed også til at bortvise andre, der måtte befinde sig på kystklipperne i forvejen. Med henvisning dels til gældende klatreetik (som den eksempelvis er beskrevet af Jacob Rømer selv på bagsiden af hans bog; 50 udvalgte klatreruter på Bornholm ), hvor folk, der klatrer førstemandsklatring har fortrinsret frem for f.eks. rapellearrangører, og ikke mindst med henvisning til naturbeskyttelseslovens 22, der dels giver adgang til for alle og enhver at færdes og opholde sig på kystarealerne, og dels gør det strafbart at forsøge at forhindre denne frie adgang, nægtede Christian Almer selvfølgelig at flytte sig. Jacob Rømer, der iøvrigt på intet tidspunkt selv viste sig, tilkaldte derefter skovfoged, Tommy Hansen, der ankom og krævede, at Christian Almer skulle flytte sig øjeblikkeligt med henvisning dels til, at Jacob Rømer skulle have lejet klipperne og dels til naturbeskyttelseslovens 24, der imidlertid drejer sig om færdsel på de åbne, udyrkede arealer inde i landet og altså ikke på kysten. Christian Almer fastholdt, at han fuldt lovligt opholdt sig på et kystareal og derfor ikke kunne bortvises, hverken med henvisning til naturbeskyttelseslovens 22 eller 24. Jacob Rømer anmeldte derefter Christian Almer til politiet. Politiet ankom, og på trods af, at også de fik forklaret loven, som de imidlertid tilsyneladende hverken kendte eller forstod, valgte de alligvel at forlange, at Christian Almer skulle forlade området og siden også at sigte ham for overtrædelse af naturbeskyttelseslovens 24, der drejer sig om færdsel i det åbne land (og ikke på kysten). Flertalserklæring og -referat efter og fra møde med SNS, 19/8 2005, side 1

2 Dette skete efter yderligere skriftlig anmeldelse fra skovrider Tom Nielsen (TN), Bornholm. Christian Almer modtog så et bødeforlæg for overtrædelse, dels af en ugyldig bestemmelse og dels af 24, der altså end ikke drejer sig om færdsel på kysten! Med bagrund i, at Christian Almer havde befundet sig på et kystareal, hvor der er fri adgang for alle, nægtede han på den baggrund selvfølgelig at betale, og sagen gik derefter videre til byretten, der måtte give Christian Almer ret i, dels, at den ene bestemmelse, som han var sigtet for at have overtrådt, ikke længere var gyldig og dels, at der ikke var grundlag for at dømme efter den anden bestemmelse, idet der ikke var tale om et åbent udyrket areal ( 24), som Jacob Rømer og skovrideren påstod, men derimod om et kystareal ( 22), som Christian Almer hele tiden havde gjort gældende. Byretten besluttede i stedet at anlægge den vurdering, at friklatring (uden hjælpemidler) ikke skulle være omfattet af den frie ret til at færdes til fods og til at opholde sig på kystarealerne, som 22 ellers giver adgang til, og dømte på den baggrund alligevel Christian Almer, men for en bestemmelse, som han altså end ikke havde været sigtet for (naturbeskyttelseslovens 22). At blive dømt for noget, man ikke har været sigtet for, og som man derfor heller ikke har forsvaret sig imod, er normalt i strid med retsplejelovens bestemmelser. Christian Almer ankede derfor afgørelsen til landsretten, der igen også fastslog, at der var tale om et kystareal. Imidlertid hævdede Landsretten også, at friklatring på kystarealerne (uden hjælpemidler) skulle være i strid med loven, idet man hævdede, at der ikke er tale om færdsel til fods, når man tager hænderne til hjælp! Dermed kriminaliseredes med et slag alle, der bevæger sig på klinter eller klitter på de danske kyststrækninger og i den forbindelse tager hænderne til hjælp, hvilket selvfølgelig var helt uholdbart. Christian Almer besluttede bl.a. derfor at anke denne afgørelse til højesteret. Højst usædvanligt for et banalt bødeforlæg gav procesbevillingsnævnet ret til at føre denne sag for højesteret, tilsyneladende, fordi de også kunne se, at der både var noget galt med grundlaget for sigtelsen, og fordi de fandt, at der var en række principielle spørgsmål i sagen. Sagen kom derefter for højesteret. Den 11. maj 2004 frifandt højesteret Christian Almer. Højesteret fastslog dendvidere, at klatring uden hjælpemidler og med sikringsmidler (friklatring) er færdsel til fods og dermed tilladt, jvf. naturbeskyttelsesloven. Dermed fastslog Højesteret altså også, at friklatring på kystarealerne ikke kan reguleres, hverken med krav om forhåndsanmeldelse eller krav om betaling. Sagen er nærmere beskrevet på: Tilsvarende finder man en beskrivelse af SNSs forståelse af naturbeskyttelsesloven her: Det viste sig imidlertid, at hverken Jacob Rømer eller SNS var indstillede på at respektere højesterets afgørelse! I løbet af september samme år fremsatte SNS således et forslag til ny bekendtgørelse, hvori man bl.a. lagde op til at totalforbyde al udendørs friklatring med sikringsmidler på offentlige arealer i Danmark, herunder også på kyststrækninger, omfattet af 22. SNS sendte forslaget til ny bekendtgørelse ud i første høringsrunde, der sluttede omkring juletid med en længere række indsigelser imod SNS forsøg på via en bekendtgørelse at totalforbyde friklatring. Kort sagt så fastslog mange, at udkastet til bekendtgørelse og SNS førsøg på dermed på at totalforbyde og kriminalisere friklatring var i strid med både naturbeskyttelsesloven og højesterets præcisering deraf, ligesom flere fastslog, at bekendtgørelsen på den baggrund selvfølgelig heller ikke ville blive respekteret. Uden at ændre noget, hvad klatring angik, sendte SNS så forslaget i endnu en høringsrunde, hvor der tilsvarende kom en række velbegrundede indsigelser og protester imod forbuddet mod friklatring. Stadig uden at SNS af den grund fandt anledning til at ændre noget mht. klatring, så meddelte SNS i marts 2005, at den ny bekendtgørelse, der bl.a. lagde op til et forbud imod al udendørs friklatring med både sikrings- og hjælpemidler i Danmark, nu var trådt i kraft! Med udgangspunkt i SNS påstand om, at friklatring nu skulle være totalforbudt havde SNS, både undervejs i høringsrunden og i et notat, som fulgte den nye bekendtgørelse, meddelt; at de var indstillede på at give foreløbig dispensation til grupper på mindre end fem personer, så disse mindre grupper ikke i første omgang behøvede at ansøge eller betale for at klatre. SNS understregede dog, at større grupper skulle have både første- og bortvisningret på visse forud definerede klatreruter, hvis de blot betalte. Flertalserklæring og -referat efter og fra møde med SNS, 19/8 2005, side 2

3 I forbindelse med SNS meddelelse om, at man var indstillede på at give dispensation fra den nye bekendtgørelse, hvis folk betalte, skrev de, den 10. marts 2005, at SNS ville indkalde til et møde, hvor Klatreinteressenterne vil blive indbudt til møde med henblik på den nærmere fastlæggelse af klatreruter m.v. Dette møde indkaldte SNS så til, fredag d. 19 august 2005 på Bornholm. Nednstående flertalsreferat er fra dette møde. Sammen med mødeindkaldelsen fulgte et billede- og kortmateriale, der sammen med beskrivelser, udpegede fire konkrete områder, hvor SNS ville give kommercielle, betalende aktører fortrinsret frem for andre. Blandt disse var to af områderne placeret på kystarealerne, hvorved SNS lagde op til en praksis, der stred med naturbeskyttelsesloven, jvf. højesterets afgørlse. På trods af, at SNS altså flere gange skriftligt inden mødet havde erklæret, at der var tale om et møde med henblik på den nærmere fastlæggelse af klatreruter m.v. så slog skovrider, TN, allerede ved starten af mødet fast, at SNS oplæg, både mht. de enkelte områder og deres anvendelse slet ikke var til diskussion!dette fik størstedelen af mødedeltagerne til at protestere og udtrykke deres utilfredshed med på den måde at være rejst til Bornholm under falske forudsætninger. Skovrider, TN forklarede endvidere, at han ikke ville medvirke til, at der blev taget et egentligt referat fra mødet. Dette undrede flertallet af mødets deltagere yderligere og fik dem til at protestere kraftigt. De mente, at det var væsentligt at få skrevet ned, hvad man diskuterede og eventuelt blev enige om. Flere spurgte, hvorfor SNS havde indkaldt til møde, når det fremsendte udspil ikke stod til diskussion, og de fremmødtes holdninger og synspunkter var så unteressante, at de end ikke skulle refereres? TN fastholdt imidlertid og ønskede ikke yderligere at forklare sig men tilbød dog at notere nogle stikord og sende dusse rundt efterfølgende! Dette førte, både ved starten og ved afslutningen af mødet, til protester fra flertallet af mødedeltagerne over, at de var blevet ulejliget med at rejse til Bornholm for at deltage i et møde vedr. en nærmere fastlæggelse af klatreruter m.v., når virkeligheden i stedet lod til at være, at de mod deres vilje dels skulle legitimere SNS ulovlige forsøg på at totalforbyde friklatring og dels skulle medvirke til at give et vildledende og falsk indtryk af, at SNS havde opnået konsensus hertil via en demokratisk proces. Da ovennævnte begyndte at stå klart for de fremmødte, blev TN bl.a. direkte spurgt, om man fra SNS s side overhovdet var åbne for eventuelt at ændre eller revidere i det fremsendte oplæg på baggrund af f.eks. den dokumentation samt de synspunkter, indlæg og ideer, som kom frem på mødet. Til overraskelse for flertallet af de tilstedeværende oplyste TN, at SNS ikke var indstillet på at ændre noget, uanset, hvad deltagerne på mødet måtte mene eller ønske! På den baggrund er det flertallet af mødedeltageres konklussion, at SNS holdt mødet på skrømt med deltagerne som gidsler i et forsøg på at give et falsk indtryk af en demokratisk proces, der imidlertid aldrig har været virkelighed, og dermed også i et forsøg på at legitimere SNS ulovlige forsøg på at forbyde og kriminalisere friklatring både på de danske kystarealer og iøvrigt gennem en bekendtgørelse, der strider imod både loven og højesterets præcisering deraf. Flertallet af mødedeltagerne protesterer på det grundlag kraftigt imod SNS udemokratiske misbrug af dem og deres interesse i at skabe holdbare løsninger gennem en demokratisk proces. Med baggrund i SNS oplæg til og udtalelser på mødet og samtidige nægtelse af at tage et egentligt referat fra dette, besluttede flertallet af deltagerne på mødet at lave ovenstående flertalserklæring. Efterfølgende har deltagerne så modtaget TNs stikords referat, som desværre kun yderligere bekræfter ovenstående. En række af flertallets væsentligste argumenter og synspunkter er således eksempelvis end ikke nævnt. Flertallet af mødedeltagerne anser derfor TNs stikords referat for både vildledende og manipulativt. På den baggrund tager flertallet afstand fra det fremsendte stikords referat og fremsætter i stedet nedenstående flertalsreferat. Flertalserklæring og -referat efter og fra møde med SNS, 19/8 2005, side 3

4 FLERTALSEFERAT fra mødet med SNS, den 19. august 2005: Skovrider Tom Nielsen (TN) og Skovfoged, Tommy Hansen bød på vegne af Skov- og naturstyrelsen (SNS) velkommen. Til stede var desuden: Ole Andreasen, Action Tour Bornholm Jan Bønding, Dansk Bjergklub Kirsten Harbo, Friluftsrådet Sara Nielsen, Dansk Vejlederkreds Christian Almer, Klatre-Centeret Simon Abrahamsson, Eventyrernes Klatreklub Nis Blaxekjær, Nykøbing Falster Klatreklub John Clausen, Eventyrernes Klatreklub Lasse Scharff, Eventyrernes Klatreklub TN fra SNS indledte med at bekræfte dagsordenen for mødet, som den også tidligere har været beskrevet, nemlig, at Klatreinteressenterne vil blive indbudt til møde med henblik på den nærmere fastlæggelse af klatreruter m.v. Han forklarede bl.a., at SNS indtil videre var indstillet på, at små grupper på op til 5 pers. med instruktør i udgangspunktet ikke skulle søge tilladelse for at klatre Dog fastholdt han, at man ville undtage de fire klipper, som var afbildedede i det fremsendte oplæg, fra denne regel, så eventuelle klatrere, der måtte være i et af de fire klipper i forvejen, skulle flytte sig (og om nødvendigt ville blive fjernet), hvis der siden kom en arrangør, der havde betalt SNS for eksklusivretten til at klatre i det område. TN forklarede derefter, hvordan han så baggrunden for den nye bekendtgørelse og dens forsøg på at totalforbyde al udendørs klatring i Danmark. Han forklarede endvidere, hvordan SNS tænkte sig at administrere det forbud, som bekendtgørelsen lægger op til. Flertallet af de fremmødte protesterede kraftigt imod tanken om, at SNS overhovedet havde hjemmel til at forsøge regulere færdslen, herunder særligt friklatring og i særdeleshed på kystarealerne. Det blev samstemmende kaldt både ufornuftigt, i strid med gældende klatreetik, som den bl.a. er formuleret og offentliggjort af Jacob Rømer, og ulovligt, herunder værende i strid med højesterets afgørelse og præcisering af naturbeskyttelsesloven. Deltagerne fremhævede, at Højesteret havde fastslået, at friklatring med sikringsmidler må anses for at være færdsel til fods, hvorfor det ikke siden tilkommer f.eks. SNS at forsøge at kriminalisere dette ad administrativ vej (via en bekendtgørelse). TN blev spurgt, hvad anledningen overhovedet var til SNS ønske om at give én enkelt kommerciel aktør betalingsbaseret fortrinsret på og bortvisningsret fra de offentlige kystarealer. TN henviste til ønsket om at være medvirkende til at begrænse eller helt undgå konflikter. Deltagerne undrede sig over, hvilke konflikter, der kunne være tale om, og TN blev spurgt, hvor mange aktører, der gennem årene havde brugt og fortsat bruger det i oplægget afbildede område på Hammerkysten. TN svarede klart, at der kun var og havde været én aktør, og han bekræftede, at der var tale om Jacob Rømer, som iøvrigt også var den, der ved at politianmelde klatrere på kystklipperne også var den direkte årsag til retssagerne, der afsluttedes med højesteretsafgørelsen af 11. maj Dette affødte en række protester, der gik ud på, at det, udover at være ulovligt, heller ikke hang sammen, at man skulle indføre en eksklusiv, betalingsbaseret brugs- og bortvisningsret for et kystområde med henvisning til behovet for undgå konflikter, når det kun er tale om én eneste aktør, Jacob Rømer, som tilmed tydeligt har demonstreret, at han er mere end víllig til at benytte en sådan betalingsbaseret fortrinsret til at skabe konflikter, der tilmed bygger på, at han ikke hverken kender eller respekterer loven, jvf. højesterets afgørelse, eller for dens sags skyld respekterer gældende klatreetik, som han ydermere selv har defineret og formuleret den i hans bog; "50 udvalgte klatreruter på Bornholm", hvor han på bagsiden under pkt. 7 f.eks. skriver: Man bør i forbindelse med klatring på Bornholm overholde følgende:... - Spær ikke en rute med topreb, hvis andre vil føre den. Og videre bør de nævnte punkter være helt naturlige for enhver klatrer. Flertalserklæring og -referat efter og fra møde med SNS, 19/8 2005, side 4

5 Deltagerne fra samtlige fremmødte klatreklubber og brancheorganisationer gjorde i den forbindelse opmærksom på, at mange tusinde klatrere gennem mere end 50 år og hundredevis af danske klatrere og klatreinstruktører dagligt har kunnet og kan omgås uden problemer på andre klatresteder, herunder f.eks. klipperne på Kullen, netop fordi de følger gældende klatreetik. Deltagerne så på den baggrund ikke noget behov for nogen form for regulering på de bornholmske kystklipper, hvor der groft set aldrig eller kun meget sjældent kommer klatrere, og man opfordrede i stedet alle, herunder også SNS og Jacob Rømer, til at respektere og følge gældende klatreetik, bl.a. ved ikke at lægge op til at give rapellearrangører mv. ret til at få fjernet almindelige klatrere, der måtte være i områderne i forvejen. Deltagerne udtrykte kraftig undren over og utilfredshed med, at SNS lagde op til konflikt ved at bryde med en mangeårig klatreetisk tradition og ved mod betaling dels at give rapellearrangører mv. ret til at besætte klipperne med reb, og på den måde holde almindelige klatrere væk, og dels at give sådanne rapellearrangører mv. ret til at smide almindelige klatrere, der måtte være i området i forvejen, væk fra dette. Noget som både den aktuelle og eneste arrangør i kystklippeområdet og SNS desværre har vist sig mere end villig til at gøre. Samtlige egentlige klatrere, som var til stede, var enige om, at hvis man havde en ordentlig baggrund i klatring og øvrigt havde sit sikringshåndværk i orden, så burde det ikke være noget problem at finde et andet sted i nærheden, hvis der var andre i området, når man kom, så man på den måde blot kunne sætte sine rapellereb mv. op der i stedet. Tilsvarende gjorde deltagerne opmærksom på, at det alle andre steder er sådan, at kompetente klatreinstruktører selvfølgelig kan opsætte de nødvendige reb groft set hvor som helst. Da det endvidere fremgår af afhøringerne fra både byret og landsret, og det ydermere blev understreget på dette møde, at der findes en længere række ruter af samme karakter, sværhed og højde i det samme område på Hammerens vestkyst (indenfor 50 meter), gjorde de fremmødte det klart, at de ikke så nogen som helst grund til at tildele enkeltpersoner en eksklusiv, fiskalt funderet, fortrinsret. Tværtimod var det flertallets klare opfattelse, at konfliktskaberen i givet fald selvfølgelig er den rapellearrangør, der i strid med gældende klatreetik, via betaling til SNS og med magt, herunder politiets mellemværende, forsøger at få tvangsfjernet klatrere, der i forvejen er på kystarealerne, så rapellearrangørenm på den måde uforstyrret kan være i området med sine rapelleaktiviteter. Flertallet protesterede derfor kraftigt imod at beskytte konflikskaberen ved at give ham både ekslusivret til bestemte kystarealer og bortvisningsret overfor andre. Kirsten Harboe spurgte igen til, hvor mange organiserede brugergrupper, der var på den i notatet nævnte kystklippe. TN understregede igen, at der kun havde været og kun var én organiseret bruger i dette område, nemlig Jacob Rømer. TN henviste til en liste, der var lavet over betalende brugere, altså de folk, som i årenes løb har booket og betalt for at få lov til at lave div. klatreaktiviteter, på de offentligt ejede arealer. Sara Nielsen undrede sig og forklarede, at Vejlederkredsen tidligere har bedt om aktindsigt i netop sådanne oversigter / statistikker men, at man er blevet henvist fra centralt hold i SNS til skovrideren på Bornholm, hvor man imidlertid blot har meddelt, at en sådan oversigt slet ikke fandtes! Efter lidt diskussion, lovede TN, at Vejlederkredsen nu ville få tilsendt disse papirer. Størstedelen af mødedeltagerne stillede sig helt uforstående overfor nødvendigheden af dels, at afgiftsbelægge og bureaukratisere et areal, hvor der reelt kun er én person, der ønsker at arrangere rapelling for større grupper, og dels over, at SNS overhovedet ønskede at blande sig i klatringen i et område, hvor der er så få aktører og så mange forskellige muligheder for at tilrettelægge klatring og rapelling på klipper af samme højde, sværhed og karakter, at der i givet fald nemt ville kunne blive plads til mindst 3-4 andre større grupper med lignende klatreog rapelleaktiviteter i samme område på samme tid. Flertallet af deltagerne anbefalede, at SNS selvfølgelig også burde henvise Jacob Rømer til de angivne områder i Hammerbruddet, hvis han vil være sikker på, at der ikke er andre, når han planlægger at gennemføre sine rapelleaktiviter, helt i overensstemmelse med, hvordan man gør overfor alle andre arrangører af klatre- og rapelleaktiviteter på Bornholm, frem for at forsøge at give ham eksklusiv adgang til et offentligt kystareal. TN blev på den baggrund bedt om at forklare, hvorfor han mente, at en enkelt aktør på Bornholm, som tilsyneladende ikke magter at opsætte sine rapellereb mv. mere end et enkelt sted på de bornholmske kystklipper, skulle begrunde en centraliseret, betalingsbaseret forhåndsbookniing af klipper på kystarealerne, der mulig- og sandsynliggør konflikter, der tilmed bevisligt medfører forsøg på at bortvise boregere fra disse offentlige arealer? Flertalserklæring og -referat efter og fra møde med SNS, 19/8 2005, side 5

6 TN nægtede imidlertid at forklare eller uddybe dette behov, og på trods af de fremlagte synspunkter og kendsgerninger fastholdt skovrideren, at det var en god ide at indføre regulering og betaling for klatring på de bornholmske kyststrækninger og nægtede iøvrigt at diskutere spørgsmålet yderligere. Flertallet af mødedeltagerne protesterede og fastholdt, at der ikke var hverken behov for, grund til, eller lovmæssig hjemmel til at foretage en sådan regulering på kystarealerne. TN gik dernæst videre til at forklare, at SNS havde til hensigt på nettet at udlægge et detaljeret kort over, hvilke arealer, som SNS ville reservere med fortrinsret til kommercielle grupper. Med baggrund i en klage til SNS over en hændelse fra den 7. maj 2005, hvor både andre aktører og SNS igen havde forsøgt at bortvise Christian Almer fra en klippe på trods af, at han dels hverken befandt sig på et af de af SNS opgivne områder, der skulle være behæftet med anmeldelsespligt eller for den sags skyld klatrede i det hele taget, bad deltagerne skovrideren om snarest at sikre, at eventuelle angivelser af områderne og deres afgrænsning bliver kystalklare, så fejltagelser af den nævnte art fremover kan undgås. Derudover bad de af samme grund skovrideren om snarest og kraftfult at indskærpe og tydeliggøre det ulovlige i ovennævnte praksis overfor både medarbejdere i SNS og de berørte rapellearrangører mv. TN lovede at overveje dette. Mht. de konkrete 4 lokaliteter havde flertallet af deltagerne iøvrigt følgende bemærkninger: Område 1, Den store rapelleklippe, ( Spejlet ) og Område 2, Den lille rapelleklippe, ( Bambi-klippen ), (på den solbeskinnede flade på billedet) : Begge disse områder ligger på arealer, der hører under naturbeskyttelseslovens 24, hvilket i udgangspunktet muliggør en regulering af dele af færdslen. Jvf. højesterets afgørelse, herunder i særdeleshed definitionen af friklatring (uden hjælpemidler men med sikringsmidler), er friklatring imidlertid færdsel til fods og dermed ikke omfattet, hverken af mulighederne for at kræve betaling eller forhåndsanmeldelse. Flertallet gav dog udtryk for, at man i første omgang ville være postivt stillede overfor på forsøgsbasis at medvirke i en frivillig ordning, hvor grupper på mere end 5 deltagere kunne koordinere deres rapelling mv. via SNS på de to ovenfor angivne lokaliteter. Flertallet understregede imidlertid samtidigt kraftigt, at forudsætningen herfor selvfølgelig er, at gæster på og brugere af offentlige arealer, herunder altså også grupper af klatrere på mindre end 6 deltagere, lades helt i fred af både de betalende aktører og SNS på alle andre lokaliteter end de to ovenstående. Ved mødet lagde flertallet af mødedeltagerne stor vægt på denne understregning og dermed på, at SNS gjorde sig ekstra og særlige anstrengelser for at præcisere både de arealmæssige og de juridiske begrænsninger, der følger med brug af offentlige arealer til f.eks. rapelling overfor både SNS medarbejdere og overfor de betalende aktører, der måtte være på de to lokaliteter. Årsagen hertil var bl.a., at det kom frem på mødet, at både SNS v. Torben Kure og flere af disse aktører, herunder bl.a. Adapto og Jørgen Bloch, endnu en gang, den 7. maj 2005 havde forsøgt at bortvise Christian Almer fra et område, som han havde fuld ret til at befinde sig i. Der var tilmed tale om, at Christian Almer sammen med to andre befandt sig på en klippe, som SNS specielt har understreget, at det ikke skulle være muligt at booke, og hvor det derfor også skulle være muligt uden videre at klatre på for grupper på mindre end 6 deltagere. Endvidere står det klart, at Christian Almer end ikke klatrede i området den dag, men blot befandt sig på toppen af klippen! TN anerkendte at have modtaget en klage om et sådant forhold men afviste, at det kunne forholde sig sådan og ville iøvrigt ikke kommentere den aktuelle klage ved mødet. Flertallet af mødedeltagerne har siden fået lejlighed til at læse både de vidneudsagnsunderbyggede klager, som hhv. Christian Almer og Dansk Vejlederkreds siden indgav og det svar, som SNS har givet begge parter. Hverken klagerne eller SNS svar ændrer ved flertallets opfattelse af det, som også fremkom på mødet. Flertallet af mødedeltagernes konklussion var, at SNS fortsat ikke, hverken overfor egne medarbejdere eller overfor de rappellearrangører mv., som de får betaling fra, har tydeliggjort hverken gældende lovgivning vedr. offentlighedens adgang til færdsel og ophold på offentlige arealer eller de arealmæssige grænser for de arealer, som SNS lægger op til at lade visse aktører benytte mod betaling. Nødvendigheden heraf er desværre blevet yderligere understreget efter mødet, idet flertallet af mødedeltagerne siden har modtaget yderligere vidnebaseret dokumentation for endnu en hændelse, hvor flere forskellige rapellearrangører, herunder Kent Sorth og Jørgen Bloch (igen), den 10. september 2005, forsøgte at chikanere, true og bortvise Christian Almer bl.a. ved uretmæssigt at kræve, at han skulle forsvinde fra en given klippe med henvisning til, at de havde lejet klippen af SNS med eksklusivret på trods af, at det er dokumenteret, at Christian Almer også denne gang befandt sig klart uden for de områder, som er omfattet af ovennævnte forsøg på begrænsning. Flertalserklæring og -referat efter og fra møde med SNS, 19/8 2005, side 6

7 Flertallet hæfter sig i den forbindelse ved og finder det særligt bekymrende, at den nævnte hændelse fandt sted flere uger efter det møde, hvor SNS påstod, at det så kun ville være på de fire fremlagte områder, at man ville kræve forhåndstilmelding. Efter flertallets opfattelse er det desværre yderligere med til at understrege, at SNS end ikke kan administrere sine egne regler om, at almindelige klatre ikke skal kunne opleve at blive forsøgt bortvist af diverse rapellearrangører fra andre end de fire beskrevne områder, hverken med henvisning til SNS bekendtgørelse eller mht., at de enkelte rapellearrangører måtte have lejet et offentligt areal. På den baggrund må flertallet af mødedeltagerne konkludere, beklage og kritisere, at SNS fortsat ikke har gjort det klart, hverken for deres egne medarbejdere eller for diverse rapellearrangører mv., hvilke konkrete klipper, som de evt. kan operere på ved at indgå lejeaftale med SNS og, hvilke lovbaserede regler de opererer indenfor. Tilsvarende er det desværre en uundgåelig konklussion, at de berørte aktører heller ikke vil eller kan forstå, hvilke rettigheder, pligter og ikke mindst begrænsninger, som evt. betaling til SNS medfører i forhold til rapellingarrangementer på offentlige arealer. Flertallet af mødedeltagerne finder, at det er en særligt skærpende omstændighed, at det seneste eksempel denne gang tilmed foregik kun få uger efter det møde, hvor SNS bl.a. med billeder havde præciseret, at der kun var fire konkrete, geografisk afgrænsede, områder, hvor SNS ville kræve forhåndsgodkendelse for rapelling mv. Uanset dette understregede flertallet gentagne gange, at de under alle omstændigheder ikke ville respektere hverken anmeldelses- eller betalingspligt for at friklatre på kystarealerne, da dette er åbenlyst i strid med både naturbeskyttelsesloven og højesterets præcisering deraf. I lyset af de seneste, gentagne hændelser, hvor forskellige rapelleaktører mv. uden hjemmel i hverken lov eller aftaler med SNS har forsøgt at chimanere almindelige borgere væk fra offentlige arealer (se tidligere) kræver flertallet desuden, at SNS snarest præciserer og tydeliggør både lovgivningen og område 1 og 2 s afgrænsning, som de fremgår af de fremsendte billeder, overfor både SNS medarbejdere og brugere som f.eks. Adapto, Jacob Rømer, Kent Sorth og Jørgen Bloch, så disse ikke kan fortsætte med at misbruge det forhold, at de evt. måtte have betalt et beløb til SNS, til at chikanere og true enkeltpersoner og mindre grupper og på den måde forsøge at tvinge dem væk fra offentlige arealer. Flertallet anbefaler samtidigt, at det bør medføre øjeblikkelige økonomiske og juridiske konsekvenser overfor de rapellearrangører mv., som ikke kan eller vil forstå og respekterer både gældende lovgivning og de arealmæssige begrænsninger, som SNS har lagt op til for område 1 og 2. Område 3, Klatrelokaliteteten ved Lindesdal og Område 4, Rapellelokaliteten ved Lindesdal : Begge disse områder ligger på arealer, der hører under naturbeskyttelseslovens 22, hvilket betyder, at der, jvf. både loven og højesterets præcisering deraf er fri adgang til at gøre kortvarigt ophold og til færdes herunder friklatre med brug af sikringsmidler. Det er envidere strafbart, jvf. 22 stk. 3 at forsøge at forhyindre denne frie adgang. Flertallet af mødedeltagerne fastholder på den baggrund, at det vil være ulovligt at forsøge at give adgang til nogle på kystarealerne på bekostning af andre og fastslår endvidere, at eventuelle forsøg på en regulering af den beskrevne art vil blive anset som stridende imod naturbeskyttelseslovens 22 stk. 3. Flerertallet er i givet fald indstillede på at anmelde eventuelle forsøg på at forhindre den frie adgang til ophold og færdsel til fods, herunder friklatring, på kystarealerne, ligesom man selvføligelig ikke vil respektere, hverken et bekendtgørelsesbaseret forbud imod friklatring på kystarealerne eller, at man af den grund skulle flytte sig for at give plads til rapellearrangører mv. disse steder. Flertallet af deltagerne fastslog, at det både ville være uhensigtsmæssigt og ulovligt at lade en enkelt, navngiven person få brugs- og fortrinsret til at færdes eller opholde sig på kystarealerne mod betaling. Tilsvarende understregede deltagerne igen, at behovet for en evt. regulering heller ikke har bund i de konkrete forhold på Bornholm, når man sammenholder med erfaringerne fra Kullen og andre klatresteder. Tværtimod påpegede flertallet af deltagerne, at forsøgene på at regulere klatringen gennem krav om forhåndstilmelding og -betaling samt gennem forsøg på bortvisninger og politianmeldelser ikke blot havde vist sig at være ulovlige, jvf. højesterets afgørelse, men også havde vist sig at have den stik modsatte virkning. Skovrideren svarede, at flertallet af de bornholmske klipper var offentlige og derfor under administration af SNS, og han uddybede ved at hævde, at det f.eks. drejede sig om hele kyststrækningen fra Jons Kapel til Hammeren. Flere deltagere gjorde skovrideren opmærksom på, at det imidlertid ikke gav SNS ret til at tage betaling for og dermed begrænse og kriminalisere befolkningens frie adgang til at færdes og opholde sig på kystarealerne, som højesteret også fastslog. Flertalserklæring og -referat efter og fra møde med SNS, 19/8 2005, side 7

8 Andre deltagere forsøgte at gøre skovrideren opmærksom på, at selv om SNS administrerer store arealer, så giver dette ikke SNS hjemmel til at forsøge at unddrage visse af disse arealer fra bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og, at SNS derfor måtte respektere, at loven og højesterets præcisering deraf gælder for samtlige danske kystarealer, herunder også for de arealer, som SNS med en ny bekendtgørelse forsøger at holde ude fra lovgivningens bestemmelser ved igen at forsøge at kræve betaling og forhåndstilmelding for at færdes på disse kystarealer. Christian Almer gjorde endvidere opmærksom på, at der findes umatrikuleret jord ved Vang, som ikke umiddelbart kan administreres af SNS, fordi Eventyrernes Klatreklub og Dansk Vejlederkreds for flere år siden skriftligt overfor dommerkontoret har bedt om at få tinglyst deres hævdvundne ret til at klatre på arealet i tilfælde af en overførsel / fastlæggelse af administrationsretten for det umatrikulerede område til f.eks. SNS. Han gjorde opmærksom på, at det derfor formentlig vil være ulovligt at overføre ejerskabet af det umatrikulerede stykke jord uden forinden enten at have tinglyst føromtalte hævdvundne ret eller i det mindste at have gennemført en sag om hævd for området. TN hævdede, at han ikke kendte til sagen og, at hele området på trods heraf hørte under SNS, men lovede samtidigt at undersøgte sagen nærmere. Ole Andreasen undrede sig også over SNS behov for, nu også at skulle styre og kontrollere de små gruppers færden og klatren. Således nævnte han, at han i Hammerbruddet, hvor han ofte arbejder, altid har kunnet finde en fornuftig løsning med disse smågrupper og enkeltpersoner, selv hvis de evt. var i området først. Noget som flere af repræsentanterne for de små grupper bekræftede. Ole Andreasen kom endvidere ind på ornitologerne og deres interesser i områderne, der gjorde at man bl.a. i dette forår havde spærret dele af Hammerbrudet af pga. en måske kommende vandrefalk. Han henviste her til et tidligere møde mellem netop ornitologer og klatrere og påpegede i den forbindelse den manglende vilje, der også er fra andre organisationer til at sætte sig ind i, hvad klatring er, hvad rappelling er og hvad teambuilding, hvor de sejler rundt i gummibåde på Opalsøen, er. Som han sagde, så blev det hele skåret over en kam og kaldt klatring, hvorefter man udråbte det til at være skadeligt for naturen. Han så, som tidligere anført, heller ikke noget behov for en regulering eller for begrænsninger overfor små grupper af almindelige klatrere. Diskussionen kom derefter igen til at dreje sig om klatring på kysten, hvor størsteparten af deltagerne, gav udtryk for, at de hverken kunne forstå eller ville acceptere det forbud mod klatring, som den nye bekendtgørelse lagde op til. Flere gjorde det igen klart, at de anså forbuddet imod friklatring for at stride både mod loven og mod den højesteretsdom, der blev afsagt d. 11 maj 2004 og, at det derfor selvfølgelig ikke ville blive respekteret. På trods, at der altså, iflg skovrideren, kun har været og er tale om en enkelt rapellearrangør på kystklipperne, og på trods af en række skarpe protester imod, at SNS på den baggrund vil kriminalisere den fri færdsel til fods på kystklipperne ved først at forbyde og siden bureaukratisere og afgiftsbelægge friklatring på kystklipperne i strid, både med gældende lov og med højesterets dom, så vedblev skovrideren, på trods af protester fra fletallet af de tilstedeværende, at fastholde, at SNS udspil ikke stod til at ændre. Det vakte stor forundring og forargelse, at skovrideren lagde op til, at SNS ville gennemtvinge et forbud imod friklatring på kystklipperne, til fordel alene for en enkelt person og SNS (der jo vil tjene penge på ordningen), på trods af alle de fremførte praktiske, erfaringsmæssige, etiske og ikke mindst juridiske argumenter for at lade være. En overvejende del af de tilstedeværende påpegede tilmed, at de var overbevist om, at SNS oplæg i væsentlig grad ville være til mere skade end gavn. Skovrideren blev derefter spurgt, om SNS ville være indstillet på at fjerne kravet om anmeldelse og betaling for at færdes på kystklipperne, hvis eventuelt uenige aktører kunne blive enige, men skovrideren gjorde det klart, at han end ikke under denne forudsætning, ville overveje at ophæve kravet om anmeldelse og betaling for at friklatre på kystklipperne eller fortrinsretten til betalende aktører. Flertallet af deltagerne protesterede derefter og på den baggrund imod, at Skovrideren havde indbudt dem til at deltage i mødet på falske præmisser. Således havde SNS ved indkaldelsen til mødet havde lagt op til, at man skulle diskutere områder, hvor der evt. skulle kunne foregå regulering. Flertalserklæring og -referat efter og fra møde med SNS, 19/8 2005, side 8

9 Virkeligheden viste imidlertid, at mødets påståede tema slet ikke var til diskussion og, at TN i stedet blot præsenterede et færdigt og indisuktabelt diktat. Flertallet protesterede endvidere imod SNS forsøg på uden deres viden og mod deres vilje således at tage dem som gidsler i SNS s forsøg op at legitimere styrelsens ulovlige bekendtgørelse gennem en skueproces. TN afbrød herefter mødet, og der blev altså således heller ikke tid til at kigge på de aktuelle områder, som der ellers også var lagt op til i mødeindkaldelsen. Flertallet besluttede på den baggrund selv at lave det mødereferat, som SNS nægtede at lave. Endvidere besluttede flertallet af mødedeltagerne at udsende en fælles flertalserklæring, som klargør både situationen og SNS rolle i den. Ovenstående erklæring og flertalsreferat anses at være dækkende for vor opfattelse af, hvad der foregik og, hvad der var demokratisk enighed om på mødet. Med venlig hilsen Nis Blaxekjær, Nykøbing Falster Klatreklub Simon Abrahamsson, Eventyrernes Klatreklub Bækkebrovej 21, 3320 Tisvildeleje John Clausen, Eventyrernes Klatreklub Markskellet 1, st.t.v. Lasse Schaff, Eventyrernes Klatreklub Bustrupgade 10 A, 4. tv., 1737 Kbh. V. Christian Almer, Klatre-Centeret Hasle, den 25. september Sara Nielsen, Dansk Vejlederkreds Flertalserklæring og -referat efter og fra møde med SNS, 19/8 2005, side 9

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør

Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør 01/09/00 Oplæg om kvalitet og sikkerhedsniveau på Dansk Bjergklubs uddannelse til (klub)klatreinstruktør Denne side er lavet for at hæve niveauet i debatten om sikkerhed ved klatring og ved klatreaktiviteter

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere