KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura."

Transkript

1 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 23. januar 2012 en formidlingsaftale med indklagede for 6 måneder. I formidlingsaftalen var betaling til indklagede aftalt således:

2 2 Det fremgik videre af formidlingsaftalens pkt. 13 Andre vilkår bl.a. Efter regning princippet Der er mellem sælger og WebM2 A/S aftalt afregning efter regning og IKKE Solgt eller Gratis som er fravalgt. Dette betyder sælger uanset salg af ejendommen skal betale WebM2 A/S vederlag for udførte ydelser og for de udlæg som WebM2 A/S har afholdt i salgsperioden, jf. salgsbudgettet. Medio maj havde indklagede og klager korrespondance vedrørende en interesseret køber. Klager spurgte, hvordan forhandlingerne gik med denne køber. Indklagede oplyste, at køber havde ansøgt om en støtteordning, og at indklagede havde rykket 3 gange for svar fra køber, om bevillingen var opnået. Da der ikke var kommet svar fra køber, meddelte indklagede til klager, at han anså denne køber som spild af tid. Den 27. maj 2012 skrev klager til indklagede bl.a.: Jeg opsiger hermed vores formidlingsaftale, efter jeg har fået en ejendomsmægler til at gennemgå papirerne.

3 3 Jeg erfarer samtidig at webm2 intet har gjort for at sælge min bolig hurtigst mulig Jeg har indbetalt et aconto beløb den 25. jan på 6.995,- [...], som skal dække de ydelser jeg har fået, det første ½ år. [...] aconto beløb er desuden ikke en normal mægler skik at bruge, før han har solgt [...] Ligeledes har jeg bedt om (som webm2 reklamere på hjemmesiden) at ALLE sælger kan få solgt eller gratis, men dette kan jeg ikke tilbydes før jeg har haft min ejendom tilsalg i 3,5 år, hvilket jeg sætter? til [...] ikke normal mægler skik. Den 4. juni 2012 skrev indklagede til klager bl.a.: Vedr. Afregning af sag [...] I henhold til ovennævnte samt opsigelse af 1. d.s. fremsendes hermed vores faktura [...] til indbetaling. Jeg gør samtidig for god ordens skyld opmærksom på vi naturligvis ikke er enige i dine bemærkninger i din opsigelse således har du netop fravalgt Solgt eller Gratis til fordel for et billigere salær og vi har også gjort alt hvad vi kan for at sælge din bolig og har således senest på messen i [...] haft forhandlinger med en potentiel køber som desværre nu må afbrydes pga. din pludselige opsigelse. Jeg skal beklage du ikke har været tilfreds med vores service og såfremt du ønsker en gennemgang af sagen og vores afregning er du velkommen til at booke en aftale med undertegnede. Det fremgik af den medsendte faktura: Den 9. juni 2012 bad klager indklagede om at oplyse navn og telefonnummer på den

4 4 potentielle køber, som indklagede havde haft kontakt til. Klager oplyste videre, at klager ikke havde fravalgt solgt eller gratis. Indklagede svarede samme dag, at da formidlingsaftalen var opsagt, og sagen afsluttet hos indklagede, så indklagede ingen grund til at udlevere oplysninger om, hvilke købere indklagede havde haft kontakt med. Indklagede henviste til formidlingsaftalen, hvor det var anført, at klager havde fravalgt solgt eller gratis, hvorfor klager ved opsigelse skulle betale salær, udlæg mv. Det fremgår af sagen, at klager ikke har betalt indklagedes faktura. Klager har bl.a. anført: Indklagede har ikke krav på betaling af sin faktura. Det blev aftalt på mødet, hvor formidlingsaftalen skulle underskrives, at klager kun skulle betale noget til indklagede, hvis ejendommen blev solgt. Det er således ikke korrekt, at klager har fravalgt solgt eller gratis. Det ser ud som om, der er lavet tilføjelser i formidlingsaftalen, efter klager har underskrevet denne. Klager har heller ikke aftalt, at der skulle ske betaling til indklagede efter regning. Hvis klager havde været klar over, at indklagede alene tilbød dette princip, ville klager slet ikke have valgt indklagede som mægler. Indklagede har intet gjort for at sælge klagers ejendom. I forbindelse med klagers opsigelse af formidlingsaftalen, gav indklagede ikke klager besked om, at indklagede havde deltaget i en messe, hvor der havde vist sig en interesseret køber. Den køber, som indklagede nævner, har henvendt sig til indklagede, har kun kontaktet indklagede, fordi klager har henvist køber til indklagede. Det var en interesseret køber, som klager allerede havde kontakt til, inden ejendommen blev sat til salg hos indklagede. Klager har flere gange meddelt indklagede, at det var spild af tid at forhandle med denne køber, da køber ikke kunne godkendes til køb. Indklagede fjernede ikke klagers ejendom fra sin hjemmeside straks efter opsigelsen. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede fastholder at have krav på betaling efter regning. Formidlingsaftalen er således indgået efter regning, idet klager direkte har fravalgt solgt eller gratis. Dette fremgår udtrykkeligt af formidlingsaftalen. Indklagede har annonceret ejendommen på egen hjemmeside samt flere andre boligsider, hvorfor indklagede står uforstående overfor, hvorfor klager mener, at

5 5 indklagede ikke har gjort noget for at sælge ejendommen. Derudover har indklagede haft realitetsforhandlinger med en interesseret køber, hvilket dog ikke førte til en underskrevet købsaftale på grund af, at køber ikke kunne få bevilget støtte til et erhvervsprojekt på ejendommen. Klager blev orienteret om kontakten og forhandlingerne med denne køber. Den interesserede køber har selv kontaktet indklagede flere gange, siden indklagede fik ejendommen til salg. Det er ikke klager, der oplyste, at forhandlinger med denne køber var spild af tid. Som det fremgår af den fremlagte korrespondance, var det indklagede, der oplyste til klager, at den interesserede køber havde oplyst, at han først skulle have bevilget en støtteordning, og at indklagede ikke kunne få svar herpå fra køber, hvorfor indklagede mente, at videre forhandlinger om pris mv. med denne køber var spild af tid. Salget hos indklagede er sat i bero, og der er givet besked om, at sagen ikke længere skal figurere på Internettet. Indklagedes krav kan specificeres således: For så vidt angår vederlag for udarbejdelse af købsaftale bemærkes, at den udarbejdede købsaftale ikke indeholder oplysninger om tilstandsrapport og el-rapport, idet det var

6 6 aftalt med klager, at disse først skulle bestilles, når realitetsforhandlinger med en potentiel køber var i gang. Af samme grund er der heller ikke i købsaftalen oplysninger om ejerskifteforsikringen. Der forelå allerede en rapport, der ikke skønnedes at være ændringer til. Da sagen står i bero, er kurser og restgældsoplysninger heller ikke blevet opdateret. Nævnet udtaler: Når en sælger har opsagt formidlingsaftalen, skal mægleren straks fjerne sælgers ejendom fra diverse hjemmesider. Klager opsagde formidlingsaftalen den 27. maj 2012, og klager har oplyst, at indklagede stadig ikke den 31. juli 2012 havde fjernet klagers ejendom fra sin hjemmeside. Nævnet skal udtale kritik af indklagede i den forbindelse. Klager har underskrevet en formidlingsaftale, hvori der er aftalt betaling efter regning, jf. aftalens punkt 10. Det fremgår af aftalens punkt 13 Andre vilkår, at dette betyder, at klager uanset salg af ejendommen skal betale vederlag til indklagede for udførte ydelser og for de udlæg, som indklagede har afholdt i salgsperioden. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede efter klagers underskrivelse af aftalen har ændret i aftalens ordlyd, og nævnet finder det heller ikke godtgjort, at der mundtligt er indgået en aftale mellem klager og indklagede om, at der skulle ske salg efter princippet om solgt eller gratis. Nævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har arbejdet for et salg af ejendommen. Nævnet kan herefter godkende, at indklagede har krav på betaling for det mæglerarbejde, der er udført frem til klagers opsigelse af formidlingsaftalen. Indklagede har i forbindelse med klagesagen specificeret, hvad de forskellige fakturabeløb dækker og har herefter reduceret sit tilgodehavende til ,25 kr., idet indklagede har frafaldet krav på betaling for til-salg-skilt. Nævnet kan imidlertid ikke godkende indklagedes krav på betaling på 625 kr. for at udarbejde udkast til købsaftale, jf. salgsbudgettet punkt 4, kr. for at udarbejde udkast til købsaftale med klausuler og frister, jf. salgsbudgettets punkt 4.2 og 625 kr. for gennemgang af tilstandsrapport med køber, jf. salgsbudgettets punkt 4.2, idet der ikke er blevet underskrevet en købsaftale af en køber og klager, og idet der ikke er tale om, at klager har nægtet at underskrive et købstilbud på udbudsprisen. Nævnet finder således ikke, at indklagedes udarbejdelse af en købsaftale, der ikke skal bruges til et konkret købstilbud, giver ret til vederlag. Indklagede har krævet betaling for foto med kr., men da indklagede alene har dokumenteret at have afholdt en udgift til tredjemand til foto for 998,75 kr., kan nævnet

7 7 alene godkende betaling af dette beløb. Konklusion: Indklagede har herefter et tilgodehavende hos klager på kr. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 400 kr. til klager inden 30 dage fra kendelsens dato. Da indklagede ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal indklagede endvidere betale kr.+ moms til nævnet for behandling af nærværende klagesag, jf. 27 i vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling, lov om forbrugerklager 17, stk. 3, og bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn 3. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

J.nr. 2012-0081 UL/bib. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev. ctr.

J.nr. 2012-0081 UL/bib. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Gurli Hansen Nørregade 4 3700 Rønne Nævnet har modtaget klagen den 23. april

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere