/ Skolepartnerskaber EN MANUAL UNDERVISNINGSMINISTERIETS TIPS- OG LOTTOMIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ Skolepartnerskaber EN MANUAL UNDERVISNINGSMINISTERIETS TIPS- OG LOTTOMIDLER"

Transkript

1 / Skolepartnerskaber EN MANUAL Udarbejdet af Globale Skolepartnerskaber Med støtte fra Undervisningsministeriet UNDERVISNINGSMINISTERIETS TIPS- OG LOTTOMIDLER

2 / INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Før man går i gang Hvad er et skolepartnerskab? Hvad kan et skolepartnerskab bidrage med? Anbefalinger til et succesfuldt partnerskab Partnerskabet etableres Find den rigtige partnerskole Lærerkontakt Partnerskabsaftale Indledende aktiviteter Hvordan arbejder vi med forskellighed? Identifikation af aktiviteter og forløb Case: Introforløb Case: Sammenligning af ungdomskulturer Case: Fred & konflikt Lærerudveksling Formålet med besøg Rejseforberedelse Det videre forløb Involvering af hele skolen Ressourcer Baggrund og vejledninger Forslag til undervisningsforløb Bilag School Information Form Teacher to Teacher Information Partnership Agreement Checklist GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 2

3 / INDLEDNING Verden er blevet større for de fleste. Virksomheder åbner afdelinger i udlandet, danske arbejdspladser fusionerer med internationale, og medarbejdere udstationeres i perioder. Nyheder fra verdens brændpunkter fylder mediebilledet, nye teknologier giver os adgang til viden fra nær og fjern, og vi knytter kontakter med folk i andre dele af verden. Globale temaer fylder den politiske dagsorden og præger vores hverdag lokalt og nationalt. Derfor har både folkeskoler og ungdomsuddannelser fået fokus på at styrke det globale perspektiv i undervisningen, så børn og unge klædes på til at kunne agere i en global verden og være med til at forme den verden, de er del af. Det kræver interkulturelle kompetencer, forstået som sprogkundskab, viden om regionale og internationale forhold og handlekompetencer. Nogle af de kompetencer, der er vigtige at besidde i en global verden, er evnen til at kunne håndtere værdiforskelle, samarbejde på tværs af forskelligheder og fortolke de kulturelle input, som børn og unge allerede får i kraft af deres brug af nye og traditionelle medier. For den enkelte underviser er udfordringen at identificere, hvordan det globale perspektiv kan integreres i undervisningen. Ikke begrænset til et enkelt fag, men som en dimension der relaterer sig til alle fagområder i skolerne. Skolepartnerskaber er blot en model ud af mange, men partnerskaber mellem skoler i forskellige dele af verden har vist sig som et velfungerende redskab til at styrke det globale perspektiv i undervisningen. Det har blandt andet ført til, at det britiske undervisningsministerium i 2004 lancerede en strategi om, at alle britiske skoler skulle have et internationalt skolepartnerskab. Det er håbet, at denne manual kan være en hjælp på vejen til skoler og undervisere, som ønsker inspiration til at give undervisningen globalt perspektiv og til at etablere velfungerende og langsigtede skolepartnerskaber. Kristine Fjord Tolborg Projektleder på Globale Skolepartnerskaber April 2011 Globale Skolepartnerskaber støtter danske skoler i at etablere undervisningsbaserede partnerskaber med skoler i andre dele af verden. Målet er at styrke elevernes forståelse af det globale samfund, de er del af og deres engagement i det. Programmet er støttet af blandt andet Danida og Undervisningsministeriet. Se mere på: GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 3

4 / FØR MAN GÅR I GANG Hvad er et skolepartnerskab? Skolepartnerskaber begynder ofte som samarbejder mellem enkelte klasser og udvalgte lærere. Men det, der adskiller skolepartnerskaber fra for eksempel venskabsklasser, er målet om, at hele skolen på sigt kan få gavn af partnerskabet. Velfungerende partnerskaber strækker sig derfor ofte over lang tid og er ikke udelukkende afhængige af enkelte læreres engagement. Det betyder også, at skolens ledelse ser partnerskaber som et vigtigt led i udviklingen af skolens globale profil. Selvom skoler, der indgår i et partnerskab, kan være vidt forskellige, både hvad angår økonomi, størrelse og skolekultur, ligger det i partnerskabstanken, at der er tale om symmetriske partnerskaber, hvilket vil sige, at man er ligeværdige deltagere og beslutningstagere. De enkelte aktiviteter inden for et skolepartnerskab kan godt være af relativ kort varighed og alligevel få afgørende betydning for, at det globale perspektiv integreres i undervisningen fremover. Selvom hensigten er, at man finder fælles temaer at samarbejde om, kan man meget vel arbejde forskelligt med det på de to skoler og blot beslutte enkelte udvekslinger undervejs, hvor eleverne får lejlighed til at præsentere og diskutere deres arbejde. At gennemføre fælles undervisningsforløb kræver altså ikke, at alle aktiviteter gøres i fællesskab eller udføres på begge skoler. I tabellen er listet eksempler på temaer, materialer og udvekslingsformer til inspiration. Temaer Viden Udvekslet og Fælles materialer Feltarbejde diskuteret via Klima Tekstbøger Interview Mail 2015-målene Artikler Egne tekster Blogs/Youtube/fotos Ressourcer Film Dokumentation Skype/web-konferencer Mediernes rolle Internet Undersøgelse Facebook Migration Billeder Projekter Chat/SMS/MMS Historiske temaer Lyd/musik Eksperimenter Face-to-face-møder Målet er, at partnerskabet ikke skal blive en ekstra opgave eller en byrde, men at det fungerer som en ramme, der kan inspirere og sætte et globalt perspektiv på undervisningen og samtidig skabe forståelse blandt eleverne for globale temaer og motivation til at beskæftige sig med dem. Hvad kan et skolepartnerskab bidrage med? Erfaringerne fra Storbritannien, hvor man de seneste år har gennemført en storstilet evaluering af skolepartnerskabsprogrammerne, viser, at skolepartnerskaber bidrager positivt til udvikling på lærer-, elev- og skoleniveau. (Se rapporten: The Influence of North South School Partnerships). De britiske erfaringer med skolepartnerskaber viser, at partnerskaberne overordnet set kan være med til at opbygge: Evnen til at anvende redskaber interaktivt (teknologi, sprog, kommunikation) Evnen til at kunne samarbejde med folk med forskellige baggrunde GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 4

5 Evnen til at handle selvstændigt OECD udpegede i projektet Definition and Selection of Competencies netop de færdigheder som de vigtigste overordnede kompetencer for at begå sig i det 21. århundrede. Lærere Flere lærere giver i evalueringen udtryk for at have ændret undervisningspraksis som følge af involveringen i partnerskabet. Det kan skyldes, at partnerskabet giver anledning til at udveksle ideer, at blive inspireret til at afprøve nye undervisningsmetoder og til i det hele taget at reflektere over egen undervisningspraksis. Mødet med lærere fra en anden del af verden bidrager ligeledes med idéer til undervisningsmetoder, der baserer sig på færre ressourcer eller finder sted i helt andre rammer. Generelt er det erfaringen, at lærerne opnår større viden om globale temaer, større forståelse for kulturforskelle og -ligheder og bedre redskaber til interkulturel dialog. Derudover kan involveringen i et skolepartnerskab være med til at styrke evner inden for blandt andet lederskab, planlægning, nytænkning og it. Elever Elevernes udbytte af skolepartnerskabet varierer alt efter, hvilken type partnerskabsaktiviteter de deltager i. Evalueringen slår dog fast, at en høj grad af interaktion fra elevernes side fremmer udviklingen af interkulturel forståelse, sprog- og it-evner. Det er ligeledes tydeligt, at elevernes motivation hænger sammen med den personlige relation, de kan opbygge til eleverne på partnerskolen eller opnå ved gæstelærerbesøg fra partnerskolen. Etableringen af venskaber, kontakter og netværk fremmer ganske enkelt interessen for globale temaer. Generelt peger undersøgelserne på, at eleverne typisk opnår viden om partnerlandet og om globale temaer, de får udfordret forestillinger og fordomme og kan gennem engagementet i partnerskabet også styrke evner inden for it, lederskab og kreativitet. Skole Når skolepartnerskaber formår at involvere hele skolen, kan partnerskaberne være en drivkraft for skoleudvikling. Partnerskaberne kan være med til at fremme en kultur for medarbejderlæring og en positiv holdning til personlig og professionel udvikling. Dette element fremmes ifølge de britiske erfaringer især på skoler, hvor man har en handlingsplan for, hvordan enkelte læreres deltagelse i et skolepartnerskab kan bidrage til forandringer på skolen, og hvordan erfaringerne kan deles, så de bidrager til den generelle læring for alle lærere på skolen. Fordi partnerskaberne giver inspiration og mulighed for at opleve andre skolers arbejdsform og strukturer, lægger de naturligt op til at reflektere over interne skoleforhold og kan give anledning til at eksperimentere med former, metoder og redskaber. Derudover kan skolepartnerskaberne bidrage til en større grad af elevinvolvering i skolens udvikling. Anbefalinger til et succesfuldt partnerskab Det bedste udgangspunkt for et velfungerende skolepartnerskab er, at de deltagende skoler hver især har afklaret, hvorfor de ønsker at indgå i et partnerskab. Et eller flere fælles formål med partnerskabet betyder større sandsynlighed for, at partnerskabet på sigt bliver en succes. Eksempler på formål kunne være: kulturudveksling og bedre forståelse af omverdenen; inspiration til måder at undervise på; fokus på globalt medborgerskab; styrkelse af sprogundervisningen; styrkelse af en række elevfærdigheder; ønske om større globalt udsyn på skolen eller skoleudvikling, elevindflydelse og medarbejderlæring. Udover klarhed om formålet viser de britiske erfaringer, at der er en række andre faktorer, der spiller ind, når man etablerer et skolepartnerskab. Anbefalingerne lyder: At der finder lærerudveksling sted tidligt i forløbet At der er månedlig kontakt mellem partnerlærerne At de indledende aktiviteter begrænser sig til enkelte klasser eller fag, så skolen i første omgang koncentrerer sine ressourcer og sikrer fokus på aktiviteterne. Hvis målet er fokuseret og omfanget begrænset, er der større sandsynlighed for, at partnerskabet bliver del af GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 5

6 undervisningsplanen At flere fag inkluderes over tid At hele skolen involveres over tid At der er tydelig støtte fra ledelsen, og at partnerskabet skrives ind i skolens vision eller handlingsplan At der etableres en projekt- eller partnerskabsgruppe til støtte for de involverede lærere At partnerskabet er forbundet til skolens overordnede arbejde og prioriteter At der anvendes flere forskellige kommunikationsmidler i kontakten med partnerskolen (for eksempel mail, Skype, telefon, breve, video, blog) At eleverne selv kommunikerer med partnerskolens elever og involveres for eksempel via elevkomiteer, der er med til at sætte partnerskabet på skolens dagsorden At skolen (gerne i samarbejde med eleverne) arrangerer partnerskabsrelaterede aktiviteter, som ligger uden for den almindelige undervisning GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 6

7 / PARTNERSKABET ETABLERES Find den rigtige partnerskole Første skridt er at få lokaliseret en partnerskole, som er interesseret i et partnerskab. Man kan benytte sig af netværk, hvis skolen eller skolens lærere/elever selv har gode kontakter til bestemte lande. En anden mulighed er British Councils partnersøgningsdatabase Global Gateway (http://www.globalgateway.org). Fordelen ved databasen er, at den rummer kontaktannoncer fra skoler rundt omkring i hele verden, som allerede er bekendte med skolepartnerskabsidéen og interesserede i et partnerskab. Nogle af skolerne angiver, i hvilke lande de er interesserede i at indgå partnerskaber, men der er ingen grund til at holde sig tilbage, selvom Danmark ikke er nævnt på den liste. Det skyldes ofte blot manglende kendskab til landet. Udvælg en 5-10 stykker og skriv til dem. Nogle af kontaktannoncerne er gamle, så der er risiko for, at skolerne ikke længere efterlyser et partnerskab og derfor ikke besvarer henvendelsen. Første henvendelse Send et introducerende brev til rektor eller skolelederen, hvor du forklarer, hvorfor du er interesseret i et partnerskab med den pågældende skole. Første mail bør indeholde følgende: Information om din skole Formålet med partnerskabet (fx at det har undervisningsfokus og skal basere sig på et ligeværdigt samarbejde mellem lærere med henblik på at udvikle fælles undervisningsaktiviteter) Indikation af hvilke fag der i første omgang skal inkluderes Indikation af hvilke klassetrin/aldersgrupper der i første omgang skal involveres Hvordan skal kontakten foregå (mail, Skype, blogs eller andet?) Evt. idéer eller udkast til en plan for aktiviteter og hyppighed Hvis det er en lærer, du henvender dig til i første omgang, bør du også gøre det klart, at det vil være nødvendigt med opbakning fra partnerskolens ledelse til partnerskabet. Ledelsesopbakning er afgørende for partnerskabets levedygtighed, både fordi læreren skal kunne afse den nødvendige tid til at holde kontakten og gennemføre fælles aktiviteter, og fordi partnerskabet på sigt gerne skulle kunne involvere flere lærere og flere klasser på partnerskolen. En School Information Form (se bilag) kan være med til at sikre, at man får udvekslet de relevante informationer. Send evt. indledningsvist en kortere mail med de ovenstående punkter og følg op med en udfyldt School Information Form, når du har fået svar tilbage. Du kan sende en tom formular med mailen og bede partnerskolen udfylde den. Det giver et godt grundlag for at identificere samarbejdsmuligheder og for at vurdere om det er den rette samarbejdspartner, man har fundet. Det kan godt være en langvarig proces at finde den rigtige partnerskole, så det er nødvendigt at væbne sig med tålmodighed og en vis vedholdenhed. Det er ikke unormalt, at der kan gå lang tid i mellem, at man får svar på mails. Har man brug for et hurtigt svar, er det derfor en rigtig god idé at følge sine mails op med et telefonopkald. Lærerkontakt Næste skridt er at få etableret en lærerkontakt. Hvis den indledende kontakt har været ført med partnerskolens rektor/skoleleder, er det vigtigt, at partnerskolen udpeger en lærer, som den danske lærer GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 7

8 kan samarbejde med. Dertil kan en Teacher To Teacher Information formular (se bilag) anvendes. Den kan også anvendes ved overdragelse af kontakten fra en lærer til en anden. Lærerne bør sammen aftale retningslinjer for samarbejdet, for eksempel: Hvor ofte vil I kommunikere? (Mindst en gang om måneden anbefales) Hvordan vil I kommunikere? (Fx mail, Skype, telefon) I hvilke perioder skal der laves fælles aktiviteter, som involverer eleverne? Hvis en del af korrespondancen skal foregå via telefon, hvilket kan blive nødvendigt, hvis det ikke er muligt at gennemføre Skype-opkald, kan det anbefales at anskaffe sig et taletidskort til mobiltelefonen, hvilket gør opkaldene billigere og giver mere fleksibilitet i forhold til at foretage opkald andre steder end via skolens kontor. En udfordring kan være, at mange skoler i udlandet kører efter meget fastlagte læreplaner/curriculum, som ikke giver meget rum for at inddrage nye emner eller aktiviteter. Find ud af, hvordan I kan knytte an til de temaer, partnerskolen allerede har planlagt, og hvor den danske skole kan være fleksibel. Aftal et egentlig møde, som I holder over telefonen eller som et Skype-møde. Vær forberedt på, at der kan være sproglige såvel som tekniske barrierer, som besværliggør kommunikationen og tal åbent om det. Styrelsen for International Uddannelse har udgivet en folder på engelsk, som beskriver det danske uddannelsessystem. Den kan være en hjælp, når skolesystemer og klassetrin skal sammenlignes: Da mange kulturer og dermed skolesystemer er mere hierarkiske end det danske, kan det anbefales at fastholde en kontakt på rektor-/skolelederniveau for at sikre fortsat ledelsesopbakning til partnerskabet. For at det skal fungere bedst, er det nødvendigt, at kontakten foregår på det rette niveau, hvilket vil sige, at det ofte er den danske rektor/skoleleder, der bør stå for kontakten til partnerskolens ledelse, efter partnerskabet er etableret. Partnerskabsaftale Begynd tidligt i samarbejdet at tale med partnerskolen om at få lavet en partnerskabsaftale. Aftalen skal danne grundlaget for partnerskabet og sikre, at det fra begge skolers side er tænkt som et forpligtende samarbejde, som begge skoler prioriterer og deler interessen i. Brug tjeklisten (se bilag) som diskussionsoplæg med partnerskolen. Måske vælger I kun nogle af punkterne ud i første omgang, når I skriver partnerskabsaftalen, men husk løbende at vende tilbage til den for at sikre, at den stadig er tidssvarende og dækkende. Aftalen bør løbende kunne udbygges og justeres, efterhånden som partnerskabet udvikler sig. For danske skoler, der har indgået partnerskab med skoler i udviklingslande, kan det være værd at overveje, om der i aftalen også skal indgå et punkt om velgørenhed. Hvordan stiller man sig til at samle penge ind til partnerskolen? Og hvis man lader det være en mulighed, hvordan sikrer man, at det ikke fjerner fokus fra det undervisningsmæssige samarbejde? Det vil være relevant sammen med partnerskolen at diskutere, hvordan man opretholder et ligeværdigt samarbejde, hvis der er penge involveret i det. Erfaringerne fra Storbritannien viser, at en god løsning er at lave fundraising til partnerskabet frem for til partnerskolen. Det vil sige, at man fundraiser til fx lærer- og elevrejser eller til materialer, man vil bruge i undervisningen, og som dermed er til gavn for begge skoler i partnerskabet. Sørg for, at skolelederne fra begge skoler skriver under på aftalen, så det ikke blot er et arbejdspapir men en egentlig samarbejdsaftale. GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 8

9 / INDLEDENDE AKTIVITETER Hvordan arbejder vi med forskellighed? Når man skal i gang med de første fælles aktiviteter, kan det anbefales ikke at lægge for ambitiøst ud. Det er meget bedre indledningsvist at få nogle succesoplevelser i hus med nogle mindre aktiviteter end at starte med et kæmpe samarbejdsprojekt, som risikerer aldrig rigtigt at komme i gang, fordi det var tænkt for stort. Opstarten kan godt være langsom og blot bestå af nogle få udvekslinger mellem klasserne om fx skolen, hverdagsbeskrivelser og overvejelser om forskelle og ligheder. Den type aktiviteter kan anspore elevernes interesse for partnerskabet, og output kan vise sig at være overraskende stort, hvis undervisningen tilrettelægges, så der i forlængelse af den indledende udveksling tages tematikker op med tilknytning til partnerlandet (se casen Introforløb ). Især i de indledende aktiviteter, hvor eleverne skal lære hinanden at kende, er det vigtigt at være opmærksom på ikke at styrke eksisterende fordomme men i stedet at skabe et nuanceret billede af partnerlandet og partnerskolen. Den internationale organisation Oxfam har listet en række do s and don ts i forbindelse med undervisning om andre lande, folk og kulturer. De overordnede råd lyder: Giv et alsidigt billede af steder, lande eller folk, du præsenterer eleverne for, ved at vise billeder af både land og by, moderne og traditionelle, rige og fattige, gamle og unge, fritid og arbejde. Undgå så vidt muligt generaliseringer det er lige så svært at beskrive et afrikansk hus som et europæisk hus. Overvej, hvordan elevaktiviteter vil fremme forståelsen for forskellighed? Hvordan vil de udfordre fordomme? Undgå at tænke på visse kulturer som eksotiske eller primitive. Vær med til at fremme positive billeder af andre kulturer og lande. Overvej konteksten. Byggematerialer, mad, transportformer etc. har ofte en forklaring i lokale forhold. Anspor eleverne til anerkendelse og respekt for andre måder at gøre tingene på og undgå unfair sammenligninger. Når man samarbejder på tværs af kulturer, vil man nødvendigvis skulle forholde sig til emner, som den ene eller begge partner anser for at være kontroversielle. Det er en naturlig del af samarbejdet, og kontroversielle emner skal ikke undgås, men det er vigtigt at være opmærksom på, at emner, som man selv anser for at være lige til, kan være kontroversielle for den anden part og at have en åbenhed i samarbejdet, som gør, at man kan adressere det. Det er også vigtigt for det videre forløb, at der bliver lavet en klar forventningsafstemning med partnerlæreren, inden de første aktiviteter går i gang, så begge parter er indforståede med, hvor hyppige og omfangsrige udvekslingerne skal være, hvilken form de skal tage, og om de skal skaleres op over tid. Det kan være en god idé at lave en egentlig aktivitetsplan, som dækker det kommende hele eller halve skoleår. Hvor partnerskabsaftalen lægger de overordnede formelle rammer for samarbejdet mellem de to skoler, skal aktivitetsplanen konkretisere, hvilke aktiviteter der skal finde sted i forhold til bestemte klasser og fag. Identifikation af aktiviteter og forløb Når man sammen med partnerskolen skal finde undervisningsaktiviteter, er det bedst at begynde samarbejdet om temaer, som man allerede har kendskab til at undervise i. Det er lettere at tage udgangspunkt i et materiale, som er kendt for begge parter, og det giver mere overskud til at diskutere formen, og hvordan udvekslingen kan integreres i den øvrige undervisning. GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 9

10 Øvelse Brug følgende øvelse til at identificere mulige temaer og få overblik over, hvor I selv er stærke, eller hvor jeres skole allerede har haft en satsning. Øvelsen kan også laves sammen med lærere fra partnerskolen som en fælles øvelse via mail eller fx Google Docs. Del lærergruppen op i 4 grupper. List 4 globale temaer, for eksempel: Social retfærdighed og lighed Mangfoldighed Bæredygtig udvikling og globalt ansvar Fred og konflikt Skriv hvert tema på en planche og lad hver gruppe brainstorme på, hvad et af begreberne dækker over. Notér alle forslag på planchen. Derefter cirkulerer grupperne til næste planche, hvor de fylder flere forslag på planchen. Fortsæt til alle grupper har været ved alle plancher. Plancherne kan skiftes ud med worddokumenter, hvis øvelsen laves med partnerskolens lærere. Notér herefter på planchen: Hvilke temaer er repræsenteret hos jer (i jeres fag, på jeres skole)? Hvilke er ikke? Vælg et af de temaer, hvor begge parter er stærke og har stor erfaring med undervisning. GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 10

11 / CASE: INTROFORLØB Partnere: Langkær Gymnasium i Århus og en skole i Karachi i Pakistan FAG: ENGELSK INTRO FORLØB OMFANG: 7 LEKTIONER UDVEKSLING VIA BLOG, SKYPE, YOUTUBE Indhold: Projektets omdrejningspunkt var temaet Scenes and Sounds of My City. Eleverne på de to skoler præsenterede deres bidrag i form af tanker, billeder og små videofilm til hinanden på en fælles blog og 3 virtuelle møder via Skype. Elevernes materiale blev publiceret på bloggen inden Skype seancerne, så dialogen kunne tage udgangspunkt i materialet. Som en introduktion havde den pakistanske lærer filmet og uploadet sin første snak med nogle af sine elever om Danmark og danskere. Hun spurgte dem, hvad de vidste om Danmark, og hvad de mente, at danskernes forestillinger om Pakistan og pakistanere var. Eleverne gav udtryk for, at danskerne nok havde et negativt indtryk af Pakistan, og læreren spurgte derfor, hvorfor danskerne mon havde det indtryk. HVAD VED I OM DANMARK? HVAD TROR I, AT DE FORE- STILLER SIG OM OS? HVORFOR TROR I, AT DE HAR DEN FORESTILLING? HVOR HAR DE FÅET DET INDTRYK ELLER DE BILLEDER FRA? Ved at spørge Hvad tror I, at de forestiller sig om os i stedet for Hvad forestiller I jer om dem kunne læreren føre diskussionen fra det meget personlige og måske fordomsfulde og over til en mere generel diskussion af, hvor vi får vores forestillinger om andre kulturer og lande fra. Videoen gav klassen i Danmark mulighed for en lignende diskussion og refleksion. Udvekslingen førte til et ønske blandt de danske elever om et længere forløb om Pakistan, hvilket udmøntede sig i temaer som britisk imperialisme, Indiens uafhængighed og Pakistans selvstændighed, som udover engelsk involverede både samfundsfag og historie. Se beskrivelsen af forløbet på Globale Gymnasiers hjemmeside: GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 11

12 / CASE: SAMMENLIGNING AF UNGDOMSKULTURER Partnere: ZBC Ringsted og Elwy Schools i Egypten FAG: KULTUR- FORSTÅELSE UNGDOMS- KULTURER OMFANG: 14 LEKTIONER UDVEKSLING VIA BLOG Indhold: De danske og egyptiske elever diskuterede forskelle og ligheder mellem moderne ungdomskulturer i de to lande. På baggrund af undersøgelsen Factsheet on Attitudes of Young People in Denmark udarbejdet af Europakommissionen iværksatte den egyptiske skole en lignede undersøgelse. De udarbejdede et spørgeskema med tilsvarende spørgsmål, udleverede det til skolens ældste elever og bearbejdede efterfølgende tallene. Formålet var at sammenligne de danske unges holdninger og værdier til en række emner såsom religion, demokrati og familie med de egyptiske unges holdninger og værdier. Begge undersøgelser blev lagt ud på en fælles blog, hvor eleverne kunne læse, sammenligne og diskutere data. I den danske klasse indgik der desuden en række tekster og en film om ungdomskultur i Danmark og Egypten i forløbet. GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 12

13 / CASE: FRED & KONFLIKT Partnere: Ikast-Brande Gymnasium og Braeside High School i Kenya FAG: SAMFUNDSFAG FRED OG KONFLIKT OMFANG: 14 MODULER Á 70 MIN. UDVEKSLING VIA BLOG Indhold: Den danske klasse samarbejdede med en gruppe elever fra partnerskolen Braeside High School i Nairobi, Kenya, der sideløbende med den danske klasse arbejdede med et forløb om Fred og konflikt. I den danske klasse tog forløbet udgangspunkt i nye former for trusler så som international terror og global opvarmning, hvilket blev forholdt til internationale politikteorier. Selvom det overordnede tema blev behandlet forskelligt på de to skoler, arbejdede de danske og kenyanske elever med nogle af de samme begreber og teorier samt empiriske eksempler og diskuterede emnet på en fælles blog. Se flere forløb på Globale Skolepartnerskabers hjemmeside: GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 13

14 / LÆRERUDVEKSLING Formålet med besøg Erfaringer fra etablerede partnerskaber viser, at gensidige lærerbesøg spiller en afgørende rolle for forankringen af partnerskaberne og opbygningen af en fælles forståelse af partnerskabets rolle og formål. Derudover giver møderne lærerne lejlighed til at arbejde sammen og lære af hinandens metoder og tilgang til undervisning og uddannelse. Begge dele bidrager til at styrke og kvalificere samarbejdet, så det globale perspektiv bliver en meningsfuld reference i den daglige undervisning. Lærerudvekslingen skaber en relation mellem de involverede lærere og giver tid og mulighed for at diskutere undervisningsaktiviteter, at møde partnerskolens elever og at få partnerskabsaftalen på plads. Det anbefales, at lærerudveklingen placeres relativt tidligt i forløbet, men man får det største udbytte af besøget, hvis partnerskabet er etableret og formaliseret på ledelsesniveau, før besøget finder sted. Dermed kan lærerudvekslingen fokusere på det pædagogiske samarbejde fremfor etableringen af de formelle rammer. Det er også vigtigt, at der har været tid til at forberede besøget ordentligt for at få mest muligt udbytte ud af det. De danske skoler har typisk bedre muligheder for at finansiere et besøg på partnerskolen end omvendt enten ved selv at betale besøget eller ved at søge funding til det. Men for at sikre partnerskabets ligeværdighed har det stor betydning, at besøget er gensidigt, så ikke kun danske lærere får lejlighed til at opleve partnerskolen men lærere fra partnerskolen også får mulighed for at besøge den danske skole. Hvad enten den danske skole vælger at finansiere begge besøg eller opnår funding til en gensidig udveksling, er det vigtigt, at udvekslingen gøres til et fælles projekt for begge skoler, så det ikke blot er den danske skole, som kommer med en gave og for at sikre at dét at få en rejse ikke bliver motivationen for at indgå i partnerskabet. Rejseforberedelse Sørg for at få lavet et udkast til program for opholdet i fællesskab med partnerskolen inden afrejsen og få forventningsafstemt med partnerskolen, hvad indholdet i besøget skal være. Fælles undervisning sammen med partnerskolens lærere er ofte med til at give de største oplevelser og udbytte, fordi det skaber forståelse for både undervisningspraksis og partnerskolens elevgruppe. Få også aftalt møde med partnerskolens rektor/skoleleder og med andre relevante parter inden afrejse, så de ved, at du kommer. Aftal evt. med partnerlæreren, at I sammen (alt efter de tekniske muligheder på partnerskolen) undersøger muligheden for at anvende forskellige medier og kommunikationsmidler (fx Skype, YouTube, blogs, sms, mms) og får talt om, hvilke platforme I begge kender til, eller som I hurtigt kan tilegne jer sammen. Fælles for de nye medier er, at de er meget lette at bruge, så I vil typisk hurtigt kunne introducere dem til hinanden og eventuelt lave en manual sammen, så I ikke glemmer det, når I er hver for sig. Når du planlægger dit besøg, er det værd at overveje, om du har lyst til privat indkvartering, hvis det er noget, partnerskolen kan tilbyde. Nogle skoler har gæsteboliger, hvor man kan bo enten gratis eller mod betaling, men man skal være indstillet på, at standarden ikke nødvendigvis er på hotelniveau. Man vil typisk også være overladt til sig selv om aftenen, og det er derfor en god idé at underøge, om det er sikkert at tage lokale taxaer, eller om partnerskolen kan være behjælpelig med transport, hvis du har planer om at besøge andet end skolen under dit besøg. Hvis der er mulighed for privat indkvartering hos en lærer fra partnerskolen, kan det være en rigtig god mulighed for at opleve et privat hjem og lære kulturen bedre at kende. Det vil være naturligt, at man i så fald betaler for forplejning og evt. også transport (fx udgifter til benzin), overvej hvad der vil være en rimelig betaling i forhold til det, der afsat til forplejning i rejsebudgettet. Man vil typisk komme til at indgå i familiens hverdag, og man skal derfor være indstillet på, at man ikke får meget tid på egen hånd. GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 14

15 En række andre praktiske punkter er listet nedenfor. Rejsetjekliste for danske lærere Tjek Udenrigsministeriets rejsevejledninger og sider med landefakta for generel information om destinationen og rådgivning i forhold til sikkerhedssituationen. Se Rejsevejledninger og Landefakta. Undersøg om visa er nødvendigt og gør det i god tid inden rejsen. Se visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside: Sørg for at dine værter er informerede om: - Særlige kostvaner og evt. allergier - Evt. religiøse forhold - Personlige præferencer ift. kæledyr, rygning og lign. Undersøg om du skal have vaccinationer, malariamedicin eller lign. Spørg din læge eller læs Seruminstituttets anbefalinger på deres hjemmeside. Undersøg det i god tid inden rejsen nogle vaccinationer skal foretages et stykke tid inden afrejse. Overvej at medbringe et imprægneret myggenet, hvis du skal til et område med malaria. Sørg for at du selv eller skolen har en dækkende rejseforsikring, inkl. ansvarsforsikring. Sørg for at videregive kontaktinformation på partnerskolen/-læreren til din familie og skole, så de har mulighed for at kontakte dig ad den vej, hvis du mister din egen telefon eller opholder dig et sted uden dækning. Giv også partnerskolen besked om, hvem de i tilfælde af en ulykke skal kontakte i Danmark. Undersøg hvad der vil være passende påklædning (i forhold til vejr, kulturelle normer og religion). Medbring tøj til evt. formelle arrangementer. Find ud af, hvordan du bedst dækker udgifter under rejsen, og hvordan du kan hæve penge undervejs. Medbring det udstyr du skal bruge: kamera, batterier, opladere, computer etc. Adaptere kan købes hjemmefra eller med fordel i elbutikker på stedet. Overvej hvilke gaver du kan medbringe, og hvad der vil være passende. Bed dine elever forberede materiale, som du kan medbringe (tegninger, fotos, video, spørgsmål som de gerne vil have svar på fra partnerskolens elever). Spørg dine kolleger, hvilken information de gerne vil have, du indsamler på rejsen, og hvordan de gerne vil have det præsenteret (tekst, foto, video etc.). Aftal eventuelt med kollegaer og klassen, at du skyper eller blogger, mens du er af sted, så de også får mulighed for at opleve partnerskolen under dit besøg (afhængigt af de tekniske muligheder og den lokale internetforbindelse). Øvelse Det siger sig selv, at besøg i lande, man ikke på forhånd kender ret meget til eller primært forbinder med noget negativt (fx fattigdom) kræver en stor portion åbenhed over for alt det, der er anderledes. For at undgå blot at få bekræftet sine fordomme eller at komme til at drage forhastede konklusioner kan det være en god idé selv aktivt at gøre noget for at komme ind under overfladen. Denne øvelse går ud på, at du under dit besøg i partnerlandet stiller dig selv opgaver for at komme til at lære landet bedre at kende: Undersøg fx hver dag 1 ting, som undrer dig ved kulturen eller landet. Stil spørgsmål til folk omkring dig og find ud af, hvad deres forklaring(er) er. Dokumenter gerne opgaverne ved hjælp af billeder og evt. små videointerviews med de folk, du spørger. Det kan du efterfølgende bruge til at give eleverne et bedre indtryk af landet. GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 15

16 Visum i forbindelse med besøg fra partnerskolen Hvis en lærer fra partnerskolen skal på besøg i Danmark, er det vigtigt tidligt i processen at undersøge, om visum til Danmark er nødvendigt. Det anbefales, at man får indleveret ansøgningen ca. 3 måneder inden rejsen skal finde sted, da behandlingstiden for visse lande kan være meget lang. Inden læreren fra partnerskolen kan indgive en visumansøgning, skal den danske skole udfylde en invitation, som sendes til den danske repræsentation i det pågældende land samt til partnerskolen. Retningslinjer og link til invitationsblanketten findes på Udlændingeservices hjemmeside: www. nyidanmark.dk Informer partnerskolen om, at visumansøgningen udover selve ansøgningsformularerne skal indeholde følgende, inden den kan indleveres til den danske repræsentation: Invitation fra den danske skole Et pas (gyldigt i mindst tre måneder ud over opholdet og udstedt inden for de seneste ti år) Et pasfoto Betaling af visumgebyr Bevis for rejsesygeforsikring. Forsikringen skal gælde for hele Schengenområdet og dække hele visumperioden. Der er adresser på de danske repræsentationer i udlandet, hvor visumansøgning kan indleveres, på Udenrigsministeriets hjemmeside: GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 16

17 / DET VIDERE FORLØB Involvering af hele skolen En skole, der indgår i et skolepartnerskab, bør for at få størst muligt udbytte af partnerskabet overveje, hvordan det trinvis kan udbygges fra at være en relation mellem en eller få lærere til at blive forankret og del af hele skolen: Hvordan involverer man flere fag i partnerskabet? Hvordan involverer man flere klassetrin? Hvordan involverer man hele skolen? Hvordan kan partnerskabet spille en rolle i elevernes fritidsaktiviteter? Hvordan kan partnerskabet spille en rolle i lokalsamfundet? Det anbefales, at man nedsætter en koordinatorgruppe eller et projektteam, så partnerskabet ikke hviler på en enkelt lærer. Gruppen bør indeholde mindst to lærere og en skoleleder/rektor. Det vil styrke prioriteringen af partnerskabet og videndelingen med kolleger og dermed også partnerskabets bæredygtighed i de tilfælde, hvor den lærer, der er aktiv i samarbejdet, forlader skolen. Samtidig kan eleverne opfordres til at danne elevkomitéer eller følgegrupper med fokus på partnerskabet, så aktiviteterne ikke er lærerstyrede alene men også baseret på elevinitiativer. Det kan være en god idé at udarbejde retningslinjer for overlevering, for eksempel at det hvert skoleår er en ny faglærer og en ny årgang elever, der står for hovedparten af aktiviteterne med partnerskolen. Endelig peger anbefalingerne fra Storbritannien på, at det et vigtigt element, at partnerskabet på sigt bliver skrevet ind i skolens værdigrundlag. Husk også løbende at evaluere partnerskabet. Aftal en procedure både internt på din egen skole og eksternt i forhold til partnerskolen (og skriv proceduren ind i partnerskabsaftalen). Det er den bedste måde at sikre, at man lærer af sine erfaringer og får justeret eventuelle uhensigtsmæssigheder undervejs, samt at erfaringerne dokumenteres til brug for andre lærere på skolen. GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 17

18 / RESSOURCER Baggrund og vejledninger Evaluering af Globale Skolepartnerskabers pilotår: Eksternt review Det britiske skolepartnerskabsprogram DGSP s vejledning til etablering af partnerskaber: Building Effective Partnerships Evaluering af de britiske skolepartnerskabsprogrammer fra Institute of Education ved University of London: The Influence of North South School Partnerships Oxfams vejledning til skolepartnerskaber: Building Successful School Partnerships (nederst på siden) Council of Europes manual i menneskerettighedsundervisning (inkl. 49 forslag til aktiviteter kapitel 2): Compass A Manual on Human Rights Education for Young People Oxfams vejledning til at undervise om kontroversielle emner: Teaching Controversial Issues (nederst på siden) Forslag til undervisningsforløb Der findes mange forskellige ressourcer med forslag til undervisningsforløb og -aktiviteter om globale temaer udviklet af danske og udenlandske organisationer og skoler. Her er nogle forslag til, hvor man kan søge inspiration. De engelsksprogede ressourcer kan evt. anvendes, som de er, sammen med partnerskolen. Portaler: EMU.dk - Danmarks Undervisningsportal: Skoleniverden.dk: Globalskole.dk: Evam.dk - En verden af muligheder (afsluttet pilotprojekt): Engelsksprogede materialer: British Red Cross: Oxfam: Global Dimension: Danske organisationer - materialer til både grundskolen og ungdomsuddannelserne: Care: CAREs storytellers tilbyder skoler foredrag om ulande og ulandsproblematikker fx som supplement til undervisningen i globale temaer eller emneuger: GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 18

19 Institut for Menneskerettigheder: Elever og lærere kan hente viden og færdigheder om menneskerettigheder hos Institut for Menneskerettigheder: Danske organisationer materialer til grundskolen: Zapp: ZAPP jorden rundt sætter fokus på aktuelle globale temaer til bl.a. geografi, samfundsfag og historie i og 10. klasse: Amnesty International: Amnesty Interactive tilbyder lærere endagskurser i at undervise i menneskerettigheder: Folkekirkens Nødhjælp: U-landsfrekvens er et inspirationssite om emner, der omhandler ulande, udviklings- og nødhjælpsarbejde: Red Barnet: Megafonen har tekster, video, billedserier og læringsspil om udsatte børns liv i Danmark, Grønland og udviklingslandene: Ibis: Hele Skolen i Verden er en kampagne, der sætter børns ret til uddannelse på skoleskemaet i Danmark. Kampagnen består af bogen LæseRaketten med lærermateriale, Den Globale Aktionsuge samt en klassekonkurrence, hvor elever har mulighed for at samle ind til børns skolegang i fattige lande: O3V: O3V udgiver undervisningsmapper, som er en samling af idéer og aktiviteter til undervisningen med forslag til gæstelærere og litteratur: Røde Kors: Skoletjenesten tilbyder forskellige materialer delt op på temaer, klassetrin og fag: Danske organisationer - materialer til ungdomsuddannelserne: Mellemfolkeligt Samvirke: MS Training for Change afdeling tilbyder kurser i kulturforståelse, projektsamarbejde, globalt medborgerskab og lignende. CoffeeRoad: Spillet ToughRoad Spil for dit liv handler om hvordan fattigdommen i udviklingslandene hænger sammen med vores egen handel og handlinger: Nepenthes: Tilbyder materialer om skov, klima og oprindelige folk samt adgang til bogen SKOV klima og mennesker : Operation Dagsværk: OD Undervisning er et webværktøj, hvor Operation Dagsværk stiller de sidste års undervisningsmaterialer gratis til rådighed: GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 19

20 SCHOOL INFORMATION FORM School name: School address: City: Area Code: School Phone Number: Age range of students: Number of Students: Number of Teachers: Describe the type of daily scheduling your school follows: During what periods of time throughout the calendar year are students on holiday or vacation: Why are you interested in establishing a partnership at your school? What do you hope your students will learn from the partnership? GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 20

21 Describe your student body (their background, interests, aspirations): Describe the community in which your school is located: If you already have ideas for partnership activities or know which class(es) would be involved, please describe. What makes your school unique? What would you want a partner school to know about you? GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 21

22 Please describe your school s technological capacity and students access to computers in classrooms. Please include your school s internet bandwith. Partnership coordinator name (and subject taught): Principal: Work Work Work Phone Number: Work Phone Number: School Information Form ligger også i en word-udgave, der kan udfyldes og deles med partnerskolen: GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 22

23 TEACHER TO TEACHER INFORMATION Place and date: Name of school: Name of teacher: Phone number (incl. country code): Skype: Classes taught (incl. average age of students): Subjects taught: Suggestions for joint themes/ curriculum activities: Time frame (when would joint activities best fit into curriculum): Other relevant information (expected timeframe of involvement, expectations, etc.): Personal information and interests: Insert photo, link to video-introduction or link to introduction through blog: Teacher To Teacher Information formularen findes i en word-udgave, der kan udfyldes og deles med partnerskolen: GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 23

24 PARTNERSHIP AGREEMENT CHECKLIST 1. Vision What is the vision for the partnership? 2. Quality How will high standards be established and maintained? Is there a commitment to improving the quality of the relationship over time? Is the quality of teaching and learning integral to your agreement? 3. Educational objectives How will the partnership contribute to the schools curricula and ethos? What are your agreed educational goals? Have you identified areas of potential or actual curricular collaboration? Will educational outcomes: support mutual respect between learners? challenge and inform perceptions of global citizenship and sustainable development? develop critical thinking? encourage open-mindedness? develop participatory skills? 4. Values and principles What are the schools values and principles? How do these complement each other? Are there any nonnegotiable expectations concerning values and principles? 5. Mutual trust and respect How can mutual trust and respect be established? Should agreed indicators be identified and built into the Partnership Agreement? How will a breakdown of trust and/or respect be dealt with? Should the Partnership Agreement take account of this possibility? 6. Sustainability What resources (people, time, skills, finance, external support) are needed to sustain the partnership? Who is actively involved in the partnership? What can be done to reduce dependency on individuals and on particular funding sources? How might community involvement make the partnership more sustainable? 7. Inclusiveness How inclusive is the partnership? Can this be improved upon? How can marginalised individuals and groups (in school and local communities) be more involved? 8. Obligations and responsibilities What roles and responsibilities does each school have? What happens when/if roles change? What rights and obligations do the schools have? 9. Reporting What methods will be used for reporting? What will be done to ensure that this is a two-way process? 10. Monitoring progress How will progress be measured, including the development of the partnership itself? When will this happen and who will be involved/responsible? What will be done to ensure that this is an open and collaborative process? What will be the indicators for success? Who will determine these? 11. Evaluation Who will be responsible for evaluating the overall achievements and impact of the partnership? How will this happen and when? GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 24

25 12. Timelines Are there indicative and actual timelines related to specific tasks and outcomes? How detailed do these have to be in the Partnership Agreement? 13. Financial issues If money is being transacted, what are the terms, conditions, accounting standards, means of accountability? 14. Fundraising If fundraising is involved, is there a procedure in place to ensure the equal participation of all partners in planning, undertaking fundraising activities and in agreeing on the use of funds raised? 15. Opportunities to develop and expand How and by whom will decisions be made about developing the partnership? 16. Conflict resolution What mechanisms will be used to resolve conflicts? What role might third parties play (if any)? Should this be included in the Partnership Agreement? 17. Exit strategy What are the plans for exiting from the agreement? Under what conditions might the partnership be terminated prematurely? Should this be included in the Partnership Agreement? 18. Definitions of terms Do you have a glossary of the terms used in the agreement? Clarification and agreement of terms can be an important part of the negotiation process and may avoid future problems. Before you finalise your agreement make sure that: it reflects the views of both partner schools equally it is important that it is not a document written by one school. it includes reasonable, acceptable and achievable aims. it is easy to read and remember. it is going to be presented in a language or languages that all those involved will understand. that the names of the partner schools feature prominently. Partnership Agreement Checklist is copied from DGSP Partners in Learning and based on WWF-UK Organisation Development Unit Tookit. GLOBALE SKOLEPARTNERSKABER - EN MANUAL / 25

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Statusrapport Første halvår af pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber

Statusrapport Første halvår af pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber Statusrapport Første halvår af pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber Baggrund Pilotprojektet Globale Skolepartnerskaber blev etableret 1. marts 2010 på initiativ af netværket Globale Gymnasier og med

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog.

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog. Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I skoleåret 2013/14 sammelægges 4. og 5. Klasse i Engelsk. Selvom de overordnede emner og målsætninger er de samme, lægges der vægt på undervisningsdifferentiering

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem?

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Hvorfor læring? Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Vanskeligheder ved at forandre uddannelse inviterer til et nyt fokus på det at lære Hvorfor innovation? Omverdenen

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24.

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. januar 2014 Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere