Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)"

Transkript

1 Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden /lovkrav der ikke er overholdt, skal der tages en samtale med ansøger /konsulenten. Projektet skal da formentlig tilrettes og/eller der skal stilles vilkår. Se vilkårskataloget. Ansøgt ejendom: Ansøger: Konsulent: Indledende manøvrer Sagen oprettet i SBSYS, i sagsstyringsfil og kvitterings-brev til ansøger Kontroller at, at nødvendigt materiale er indsendt og i orden Ansøgningsskemaet Kortfiler med korrekte stregfarver og marknumre Anlægstegning - med numre på staldafsnit og lagre Kort med transportveje Erklæring om nødv. opbevaringskapacitet Beredskabsplaner Tekstfil o Resume o Redegørelse for BAT o Handlinger ved ophør ( 12) Miljøtekniske data (i skemaform) Anøgning om udlednings-/nedsivningstilladelse (evt.) 1

2 Oplysninger om tidligere godkendelser m.v. Er der sket ændringer, udvidelser el. etableringer indenfor de sidste 8 år gældende fra : Ja: Nej: Findes der en Miljøgodkendelse i forvejen Ja Nej Sags nr. Gl. Kommune: Er der bivirksomhed : Ja: Nej: Hvis JA, hvilken type: Er der tilknyttet en 16 sag (arealgodkendelse) Ja: Nej: Forventet afslutning af ændring, udvidelse eller ændring: Kommentar [HN1]: Se tidligere sag. Hvis Ja, skal tidligere udvidelser vurderes med. Kommentar [knsu2]: Skal muligvis have en godkendelse efter MBL Lokalisering Er anlægget placeret nærmere end 50 m fra: - nabobeboelse Ja: Nej: - fremtidig byzone eller sommerhusområde: Ja: Nej: - et lokalplanlagt område (bolig, erhvervsformål, offentlig formål) Ja: Nej: Kommentar [HN3]: Hvis Ja: En udvidelse, etablering el. ændring er ikke tilladt Er der nybyggeri eller ændring af eksisterende staldanlæg: Ja: Nej: Er der tale om fritliggende byggeri eller anlæg Ja: Nej: Ligger anlægget helt eller delvis i bufferzone 1(indenfor 300m) Ja: Nej: Ligger nye bygninger indenfor Fredninger Ja: Nej: Ligger nye bygninger indenfor bygge- og beskyttelseslinier for: Skov Ja: Nej: Strand/klitfredning Ja: Nej: Å og sø Ja: Nej: Fortidsminder Ja: Nej: Kirke Ja: Nej: Kommentar [HN4]: Skal anmeldes til TBYG, når det er detajlprojekteret Kommentar [knsu5]: Lad Anette se på sagen. Vilkår om beplantning om gyllebeholder og nedrivning. Helst ikke over 8½ m. højt (12½ hvis i tilknytning til dog er siloer undtaget. De må være op til 20 m., hvis under 80m2 i grundplan) ellers kræves disp. Fra byg. MEDDEL TBYG HVIS VI GIR TILLADELSE. Kommentar [HN6]: Her er det fra nærmeste punkt af stald eller opbevaringsanlæg til grænsen af naturområdet Kommentar [A7]: Ja => Undersøg om der er konflikt med udpegningsgrundlaget for fredningen Kommentar [A8]: Hvis ja: Tal med Anette Etablering af stalde og lign samt gødningsopbevaringsanlæg: Er opbevaringsanlægget beliggende indenfor: 25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg Ja: Nej: 50 m til almene vandforsyningsanlæg Ja: Nej: 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer Ja: Nej: 15 m til offentlig vej og privat fællesvej Ja: Nej: Kommentar [HN9]: Hvis Ja, til et af nedenstående punkter må der ikke etableres stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg. Ensilageopbevaringsanlæg må etableres 15 m til beboelse på samme ejendom. Der kan evt. gives disp. til de 4 sidst nævnte punkter. 2

3 25 m til levnedsmiddelvirksomhed Ja: Nej: 15 m til beboelse på samme ejendom Ja: Nej: 30 m til naboskel ( Ved pelsdyr 5 m) Ja: Nej: Hvis pelsdyrproduktion: Antal tæver over stk. Ja: Nej: Overholder anlægget flg. afstande: 200/100 m fra nabobebyggelse Ja: Nej: 300/200 m fra byzone, sommerhuse, områder med lokalplan Ja: Nej: Kommentar [HN10]: Afstandskraven e er anderledes for ræve se bekendtgørelse : Husdyrproduktion og staldindretning Er oplysninger om nuværende husdyrproduktion korrekte Ja: Nej: Er der evt. afvigelser større end usikkerhedsgrænsen (> 5 %) Ja: Nej: Kommentar [K11]: Tjek GeoEnviron, tdl. MGK eller screeninger, sidste tilsyn. Kommentar [HN12]: Hvis ja. Afklar årsag. Korriger ansøgte nudrift eller GeoEnviron Arealer Kortfilerne hentes ind i mapinfo. De kopieres over i det kosmetiske lag og gemmes (fanebladet Kort: gem kosmetiske objekter ) på x-drevet i Team Landbrugs GIS-mappe under ejendommens adresse. Er der arealer i anden kommune Ja: Nej: Hvis ja, hvilken kommune: Er der aftalearealer i nitratfølsomme indvindingsområder: Ja: Nej: Stemmer opgivne JB-numre overens med MapInfo: Ja: Nej: Kommentar [knsu13]: Pågældende kommune skal høres Kommentar [knsu14]: Hvis ja: Arealer skal tages ud, hvis der skal stilles vilkår, eller der skal søges 16 MGK til dem Kommentar [AS-P15]: Særligt relevant hvis fosfor er et problem. Forlang jordbundsanalyser hvis nej. Natur 3 arealer m.v. der overlapper udbringningsarealer: Kultureng Ja Nej Hvis ja: Ca. antal ha og marknr. Natureng Ja Nej Hvis ja: Ca. antal ha og marknr. Mose Ja Nej Hvis ja: Ca. antal ha og marknr. Overdrev Ja Nej Hvis ja: Ca. antal ha og marknr. Hede Ja Nej Hvis ja: Ca. antal ha og marknr. Vandhuller Ja Nej Hvis ja: Ca. antal ha og marknr. Strandeng Ja Nej Hvis ja: Ca. antal ha og marknr. Fredede arealer Ja Nej 3 Kommentar [HN16]: Hvis Ja, skal arealet tages ud som udbringningsareal (-kulturenge). Hvis kultureng, spørg TNatur. Kommentar [HN17]: Hvis Ja: Høring i TNatur

4 Natura 2000-områder Ja Nej Arealer m. > 12% fald mod 3-arealer? Ja Nej Kommentar [HN18]: Hvis Ja: Høring i TNatur Kommentar [K19]: Hvis Ja: Ammoniakfordampning Alle sager skal til udtalelse i TNatur, da der om ikke andet skal bemærkninger med om bilag 4 arter!! TNatur vurderer også depositionen af ammoniak på 7, 3 og Natura2000- områder Bemærkninger TNatur: TNatur udarbejder særskilt udtalelse med resume, der indsættes i MGK Grundvand (se også flowdiagram for analyse) Er der arealer beliggende i område med indsatsplan, og hvor det er et prioritet-område 1 eller 2? Ja: Nej: Er der arealer i kortlagt nitratfølsomt indvindingsområde, registreret med nogen eller stor sårbarhed overfor nitrat Ja: Nej: Er der arealer i kildepladszonen Ja: Nej: Er der arealer i nitratfølsomt indvindingsområde, der endnu ikke er kortlagt Ja: Nej: Kommentar [AST20]: Hvis ja, høring Team Vand Kommentar [AST21]: Hvis ja, krav om max 25 mg/l i grundvandet. Red% i nogen = 50. Red% i stor = 10 Kommentar [KS22]: Team Vand høres om reduktionsprocent Kommentar [AST23]: Hvis ja, der må ikke være nogen merbelastning såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg/l (husdyrlovens krav) Overfladevand Nitrat Er der arealer i Nitratklasse 1 eller 2: Ja: Nej: Er der arealer der afvander til Kattegat Ja Nej Har der været en stigning i DE/ha de senere år på over 0,1 Ja Nej Fosfor Er der arealer i Limfjordsoplandet: (se under nitratklasse 2 i MapInfo) Ja: Nej: Er det lavbundsarealer, der er drænet og grøftet: Ja: Nej: Er det lerjorde, som er drænet og hvor P-tal > 6,0: Ja: Nej: Søer og vandløb: Er der arealer i søopland eller arealer der skråner mod vandløb eller søer: Ja Nej 4 Kommentar [HN24]: Hvis Ja: DEreel skal være mindre end el. lig med DE-max. ELLER Kg N/ha DE-reel skal være mindre end el. lig med Kg N/ha DE-max. Kommentar [KS25]: Hvis ja: Svar på næste? Kommentar [KS26]: Hvis også ja her: Vilkår om ingen stigning i N- udledning fra nudrift til ansøgt Kommentar [HN27]: Hvis ja: se næste spørgsmål vedr. fosfor. Kommentar [HN28]: Hvis nej: OK. Hvis Ja: læs i vejledningen og bekendtgørelsen Kommentar [HN29]: Hvis ansøger hævder nej, skal vi se dokumentation for at P-tal < 6. Hvis ja: vilkår: fosforbalance på arealet i ansøgt. Kræv P-beregning Kommentar [HN30]: Hvis ja, høring i Natur og/eller vilkår

5 Bemærkninger TNatur: Nu kan ansøgningen sendes i høring i de forskellige fagkontorer og evt. i anden kommune. Samt nabo-/partsorientering eller annoncering, sådan: 12 stk Annonce kort til Vendelboposten (frist for bemærkninger 3 uger) 2. Annonce fyldig til kommuneinformation som sendes til Annonce sammen med den korte (min indhold lovens 55 stk 3) 3. Fyldig annonce lægges på hjemmesiden under landbrug/foroffentlighed sammen med oversigtskort/anlægsplan og ansøgers projektoplysninger (normalt bilag 1) 11, 12 stk Nabo/parts- orientering om ansøgning 56 (frist for bemærkninger 3 uger) Lugt Områdetype Byzone/ sommerhusområde Samlet bebyggelse Enkelt bolig Beregnede min. geneafstande, m Aktuelle afstande, m Stemmer oplysninger i ansøgning overens med det målte i GIS Ja: Nej: Er genekriterierne opfyldt: Ja: Nej: Oplysninger om gødningshåndtering Er der en gylletank fra ( ) eller derefter: Ja: Nej: Kommentar [HN31]: Hvis nej, dialog med ansøger - vilkår. Hvis Ja, overvej om der skal stilles yderligere vikår (se evt. s. 72 i vejledningen) Opbevaringskapacitet 9 mrd. (eller.) Ja: Nej: (ved opbevaringsaftaler eller aftaler om levering til f.eks biogasanlæg, så krav om 5 årige skriftlige aftaler) Vurdering af gyllebeholders placering. Risikovurdering Der kan/skal stilles vilkår til gylletanke, pumperør m.v: Kommentar [HN32]: Vilkår: Fast overdækning, hvis svin eller mink og placeret < 300m fra nabobeboelse, samlede bebyggelse i landzone ( 4 stk.3 Gl. husdyrbekendtgørelse) eller er placeret nærmere end 300 m (alle husdyrtyper) fra de beskyttede naturtyper nævnt i 7 i loven om. Bemærk dog ikke forsuret gylle o.l. Bemærkninger TL 5

6 BAT Har ansøger undersøgt mulighed for BAT Ja: Nej: og begrundet fravalg? Kommentar [K33]: Kun staldteknologi i 11. I 12 dette plus 6 andre punkter, mindst. Er der medtaget BAT i projektet: Ja: Nej: Bemærkninger TL 12. stk. 2 Afsluttende manøvrer 1. Udkast til godkendelse sendes til nabo/partshøring, ansøger, konsulent samt organisationer og dem der evt. har anmodet herom (høring 6 uger) 2. Endelig miljøgodk. laves under hensyn til indkomne bemærkninger 3. Annonce til Vendelboposten (kort) + (fyldig til kommuneinformation) 4. Miljøgodk. sendes til ansøger og mailes til konsulent og organisationer 5. Miljøgodk. lægges på hjemmeside 6. Miljøgodk. journaliseres i SB-SYS og sagsstatus ændres til Afgjort 7. Geoenviron opdateres. Tilladt produktion, dato for godk. m.v. 8. Fælles sagsstyringsark opdateres 9. Det sikres, at de rigtige arealer ligger i MapInfo 11, 12 stk Ansøger og organisationer samt evt. parter (f.eks vandværk) høres om udkast (frist 3 uger) 2. Endelig miljøgodk. laves under hensyn til indkomne bemærkninger 3. Punkt 3,4,5,6,7 og 8 samme som under 12 stk 2. 6

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 750 årssøer med smågrise (30 grise/so) til 7,2 kg, produktion af 22.500 smågrise fra 7,2 til 30 kg, samt 2.900 polte/slagtesvin

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Fuglsangsvej 7 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug UDKAST ODDER KOMMUNE Teknisk Område - Miljø Rådhusgade 3,

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere