Klima- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg 20. januar 2014 Baggrund Kommunens Klimaplan indeholder en række initiativer om energibesparelser, øget energieffektivitet, og vedvarende energiforsyningsanlæg, der skal medvirke til at opfylde kommunens klimamålsætninger. I forlængelse af kommunens beslutning om at der ikke skal opstilles landvindmøller i kommunen, har udvalget den 28. august 2013 (punkt 332) ønsket at få belyst, hvilke alternative muligheder der er for at opfylde kommunes klimamålsætninger. Formålet med dette notat er at give en oversigt over de handlemuligheder, der har været ønske om at få belyst. De enkelte initiativer analyseres for betydningen af mere vedvarende energi, opfyldelse af klimamålsætningerne samt de økonomiske perspektiver. Forvaltningen har søgt rådgivningsbistand, notater ligger som bilag i sagen. Der er videre redegjort for Klimakommuneaftalen samt Borgmesterpagten og dens CO2 beregninger. De overordnede principper og aktuel vedvarende energi (VE) produktion afslutter notatet. Oversigt 1. Køb af vindmølleanparter/andele. 2. Køb af Grøn Strøm. 3. Vedvarende energianlæg indenfor kommunen. 4. Klimaaftaler og målsætninger. 5. Principper. 6. Indstilling 1. Køb af vindmølleandele Køb af vindmølleandeles betydning for mere vedvarende energi afhænger af, om der investeres i vindmøller der allerede er opsat eller kommende nyopførte vindmøller. Investeres der i nyopførte, vil det betyde mere ny VE i el nettet og derfor opfylder initiativet additionalitetsprincippet (der kommer mere VE). Investeringer i nye møller medvirker dermed positivt til etablering af nye vedvarende energianlæg og opfylder substitutionsprincippet, når der fortrænges fossile brændsler og medvirker dermed til at begrænse CO2-belastningen. (se mere om disse principper i afsnit 5).

2 Side2/5 Hvis der købes vindmølleandele, bør der ikke investeres i havvindmøller, fordi disse vindmøller opføres uanset kommunens investering og derved ikke bidrager til at etablere nye vindmølleanlæg. Betydning for klimamålsætningerne Initiativet opfylder ikke umiddelbart lokalitetsprincippet om mere VE i kommunen som geografi, og det er usikkert hvor meget investeringen i kyst- og landvindmøller, kan medvirke til at opfylde klimamålsætningerne i forhold til Borgmesterpagten. Der er dog eksempler på, at kommuner er indgået i kyst- og landvindmølleprojekter udenfor kommunen og har besluttet, at det opfylder (dele af) deres klimamål. Københavns Kommune har indgået aftale med HOFOR om at købe kyst- og landvindmøller, og sammen med nyetablering af kraftvarmeanlæg baseret på flis opnår Københavns Kommune 100 % CO2 neutralitet i Det er vurderingen, at beregning af CO2-reduktionen, ved investeringer i vindmøller udenfor kommunen, først kan opgøres når KL s nye CO2 beregner kommer i løbet af foråret Der er på nuværende tidspunkt eksempelvis muligt at købe andele i én af tre nye landvindmøller på Prøvestenen på Amager. Ifølge oplysningerne producerer møllerne allerede grøn strøm. To møller ejes af HOFOR/Københavns kommune. Den tredje mølle bliver opdelt i andele til salg til private interessenter. Hver andel forventes årligt at producere 1 MWh og koster ca kroner. Der er en forventet tilbagebetalingstid på 11 år og en beregnet årlig forrentning af investeringen på 7,5 %, der eventuelt kan nyinvesteres i energireduktion. Der er ca. 500 andele ledige. Ved èngangskøb af fx 170 andele ( kr.) vil den årlige produktion være ca. 170 MWh svarende til 1 % af Roskilde Kommunes elforbrug. Investeringen vurderes stort set risikofrit. Det vil løbende være muligt at købe andele i andre nyopførte land- og kystvindmøller end Prøvestenen. Landvindmøller producerer strøm til ca. 40 øre pr. kwh. Havvindmøller producerer strøm til en pris på ca øre pr. kwh. 2. Køb af Grøn Strøm Indkøb af Grøn Strøm er en metode til at sikre at den strøm, der forbruges, er produceret på vedvarende energianlæg (vandkraft, vindkraft etc). Grøn Strøm udbydes af flere elselskaber og findes i flere variationer, hvilket er beskrevet i Branchedeklareringen for elprodukter med klimavalg. Roskilde Kommune køber i forvejen strøm hos SEAS-NVE, der også kan tilbyde Grøn Strøm ved Global Energi, der donerer midlerne til en Klimafond, der investerer i nye vindmøller. Global Energi er i Branchedeklarationen klassificeret som A type, der sikrer additionalitetsprincippet ved opkøb af oprindelsesgarantier. Ved overvejelser om at kommunens eget elforbrug delvist skal dækkes af Grøn Strøm, anbefales det at købe denne variation af Grøn Strøm.

3 Side3/5 Betydning for klimamålsætningerne Grøn Strøm kan indgå i det årlige reduktionsmål i Klimakommuneaftalen, men må højst dække 10 % af den reduktion på 2 %, som kommunen har forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen med årligt. Med dette udgangspunkt kan der højest købes Grøn Strøm til at dække ca. 300 MWh svarende til en årlig merudgift på ca kr. Hvis hele Kommunens samlede elforbrug på ca MWh (2013) skal være 100 % CO2- neutralt vil det medføre en årlig merudgift på ca kr. til indkøb af Grøn Strøm. Frederiksberg Kommune har eksempelvis i forbindelse med budgetaftale 2013 besluttet at indkøbe grøn strøm fra Global Energi svarende til 25 % af elforbruget i 2013, samt 50 % af elforbruget i de kommende år. Merudgiften til Grøn Strøm vil skulle tages af kassebeholdningen, da institutionernes budget til forbrugsafgifter er afstemt i forhold til det faktiske forbrug og omkostningsniveau. I budgettet er der afsat kr. 25 mio. til energirenovering af de kommunale ejendomme og såfremt midlerne bevilges, må det forventes, at forbruget på el og varme vil reduceres væsentligt med positiv effekt for klimabelastningen. 3. Vedvarende energi (VE-) anlæg Samlet set stod elforbrug for 43 % af CO2 udledningen i kommunen i Det årlige elforbrug for hele kommunen lå på MWh. I 2012 blev der produceret MWh vedvarende el indenfor kommunegrænsen ved solceller og vindmøller, svarende til 7 % af det samlede elforbrug i Selvom tallene stammer fra forskellige årstal viser det, at det stadig kun en meget lille del af kommunens elforbrug der bliver dækket af VE anlæg. Solceller Etablering af vedvarende energianlæg i form af solceller der producerer strøm, opfylder både lokalitetsprincippet og additionalitetsprincippet, når anlæggene etableres i kommunen, mens omfanget af opfyldelsen af substitutionsprincippet er uklart (se afsnit 5). Solvarme Opstilling af solvarmeanlæg som supplement til fjernvarmeforsyningen eller som selvstændige nærvarmeanlæg eksempelvis til forsyning af et mindre landsbysamfund, opfylder både lokalitetsprincippet og additionalitets-princippet. Substitutionsprincippet er opfyldt hvis solvarme erstatter olie, gas eller elvarme (se afsnit 5) Ved etablering af solvarme vil det kræve at Roskilde Fjernvarme eller landsbysamfund vil anvende muligheden for at supplere varmeforsyningen med solvarme. Betydning for klimamålsætninger VE anlæg etableret indenfor kommunegrænsen hjælper til med at få opfyldt klimamålsætningerne.

4 Side4/5 Solceller der producerer el giver den største CO2 reduktion. Solvarme og dens betydning for klimamålsætningerne, afhænger af hvilken varmekilde/ energiform, der bliver erstattet. Ligesom mange private har etableret solceller på deres boliger har både Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning etableret solcelleanlæg på egne bygninger. Produktionen på disse anlæg giver mere vedvarende el i elnettet og tæller med i Borgmesterpagtens CO2 opgørelser. Kommunerne har mulighed for at etablere vedvarende energianlæg solceller og solvarme for varmeforsyning. Et eventuelt initiativet kunne gennemføres i samarbejde med Roskilde Forsyning eller andre aktører, der kan udarbejde projektbeskrivelse og økonomi til kommunens godkendelse og eventuelt kommunekredit. Realiseringshorisonten vil i et sådant tilfælde være omkring 3-5 år. Solceller producerer strøm til en pris på ca. 53 øre pr. kwh. Solvarme som supplement til fjernvarme eller selvstændig lille enhed er teknisk muligt, men de økonomiske perspektiver er usikre. Anlæg til solvarme producerer varme til en pris på ca. 25 øre pr. kwh 4. Klimaaftaler og - mål Kommunen har indgået to aftaler om reduktion af CO2-udledningen: Klimakommuneaftalen, indeholder mål om at reducere CO2 udledningen med 2 % årligt i kommunen som virksomhed. Resultaterne opgøres hvert år i kommunens Grønne Regnskab. De tiltag, der tydeligt reducerer CO2 udledningen, er nedsat energiforbrug i kommunens bygninger ved adfærdsændringer og energirenovering af kommunens bygninger, effektivisering af bilparken og IT- besparende indsatser. Ifølge aftalen er det tilladt at købe Grøn Strøm svarende til 10 % af den årlige 2 % CO2 reduktion for kommunens samlede energiforbrug. Kortlægningen af CO2-udledning i kommunen opgøres på baggrund af energiforbruget i skoler, institutioner og administrationsbygninger samt til transport. Borgmesteraftalen, indeholder mål om at reducere CO2 udledningen med mere end 20 % inden 2020 i kommunen som geografisk område. Aftalen inkluderer udarbejdelsen af en Sustainable Energy Action Plan (SEAP). I Roskilde har den 2-årige Klimaplan denne funktion. Regnskabet over CO2 udledningen opgøres hvert 4 år. Første gang i 2010 med data fra 2008, næste gang i 2014 med data fra Der er således ingen status på udviklingen før medio Kortlægningen af den geografiske CO2 udledning er delvist baseret på nationale tal, estimerede data og statiske beregninger. 5. Principper Udover energibesparelser og energieffektiviseringer er der mulighed for at begrænse CO2- udledningen ved at etablere eller indgå i vedvarende energiprojekter i og udenfor kommunen. For at sikre, at initiativerne reelt medfører en begrænsning af CO2 udledningen og medvirker til at opfylde kommunens klimamål bør følgende principper iagttages:

5 Side5/5 Et initiativ der drejer sig om VE-produktion inden for kommunens afgrænsning (lokalitetsprincippet) og gennemført af kommunen, har større effekt i form af kommunens mulighed for at indregne indsatsen som en reduktion i egen klimabelastning (jfr. Borgmesterpagten). Et initiativ skal sikre etablering af nye vedvarende energianlæg, der medfører ny vedvarende energiproduktion (additionalitetsprincippet), for at initiativet kan regnes som en reel reduktion af CO 2 -belastningen. Initiativerne til VE-produktion skal ikke blot medføre en vedvarende energiproduktion men indgå i et system, der medfører en reduktion af forbruget af fossil energi lokalt eller nationalt (substitutionsprincippet). Hvis VE-anlæg skal opfylde substitutionsprincippet, skal initiativet som følge af tidsforskydninger mellem produktion og forbrug i højere grad kunne oplagre energi (el/varme)og opfylde kravet om tidsforskydning af forbrug til tidspunkter, hvor el/varme produceres på basis af kul/olie eller gas. Initiativer bør opfylde flest principper for at sikre reduktion af CO2 udledningen. Energisystemerne er komplekse og initiativernes påvirkning af CO2 udledningen, vil altid være behæftet med en usikkerhed. Endvidere skal det overvejes, hvordan det konkrete initiativ organiseres i relation til selskabsform. Ifølge kommunalfuldmagten har kommunen ikke mulighed for at anvende et afkast fra energiaktiviteter uden at der sker en modregning i bloktilskuddet. Dette problem kan løses ved at aktiviteten gennemføres i et selvstændigt energiselskab, der anvender et overskud til nye energiaktiviteter inden for selskabet. Oprettelse af et selvstændigt selskab til at varetage initiativet er derfor en mulighed. En anden mulighed kunne være at gennemføre initiativerne i anlæg i samarbejde med Roskilde Forsyning, eventuelt som et underselskab. Kommunen deltager i et projekt om Strategisk Energiplanlægning (STEPS), der i løbet af 2015 skal medvirke til at afklare hvilke initiativer, der bør etableres i Region Sjælland for bedst at sikre opfyldelsen af de 3 principper, herunder kommunens muligheder for at opfylde klimamålsætningerne. 6. Indstilling På baggrund af analyserne anbefaler forvaltningen at udvalget drøfter følgende muligheder: 1. Roskilde Kommune indgår i vindmølleprojekter udenfor kommunen ved konkret at erhverve andele i vindmølleprojekt for kr., 2. Roskilde Kommune indgår enten aftale om indkøb af Grøn Strøm for kr. årligt indenfor klimakommuneaftalen, eller 3. Roskilde kommune indgår aftale om indkøb af Grøn Strøm for kr. årligt, der vil gøre kommunens elforbrug CO2 neutralt.

STRATEGISK ENERGIPLAN

STRATEGISK ENERGIPLAN UDkast til Høring 20.08.2015 STRATEGISK ENERGIPLAN Maj 2015 Forord Indhold Du sidder her med forslag til Roskilde Kommunes strategiske energiplan. Planen viser vejen til, hvordan Roskilde kan bidrage

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder.

Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2119036 Ref. PIBE Dir. tlf. 4631 3405 piaberring@roskilde.dk 12. august 2015 Budgetnotat for Klima- og Miljøudvalget - budget 2016 afsluttende budgetdrøftelse

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE 2 Revision 03 Dato 13-08-2014 Udarbejdet af Nadeem

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

ENERGI OG BÆREDYGTIGHED

ENERGI OG BÆREDYGTIGHED ENERGI OG BÆREDYGTIGHED HANDLEPLAN 2014-2016 Forord Indhold Forord 3 Hvad er Borgmesterpagten? 4 Hvad er Klimakommune? 5 Fremtidens Energi-indsats i Struer Kommune 6 Transport 8 Energisparebarometer 10

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere