Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens"

Transkript

1 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b

2 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b Denne lovpligtige redegørelse omfatter perioden 1. april december 2013 og er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens 99b, i henhold til hvilken Novo Nordisk skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i Novo Nordisks bestyrelse og udarbejde en mangfoldighedspolitik med henblik på at øge andelen af det underrepræsenterede køn på andre ledelsesniveauer. Desuden skal Novo Nordisk som en del af ledelsesberetningen i årsrapporten redegøre for status for opfyldelsen af måltallene, herunder om og i givet fald hvorfor et givet måltal ikke er nået, samt for mangfoldighedspolitikken. Denne redegørelse supplerer ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 og FN s Global Compact Communication on Progress. Novo Nordisks tilgang til at fremme mangfoldighed fokuserer på køn og nationalitet. Disse prioriteter er reflekteret i mangfoldighedspolitikken og måltallene. Novo Nordisk er dog af den opfattelse, at mangfoldighed også omfatter erfaring, kompetencer, kulturel baggrund osv. Det er derfor vigtigt, at alle tiltag er baseret på en bredere helhedsvurdering, så der opnås den rette balance i virksomheden. I denne redegørelse beskrives måltallene for Novo Nordisks bestyrelse samt Novo Nordisks mangfoldighedspolitik for andre ledelsesniveauer. Måltal for bestyrelsen for Novo Nordisk A/S Det er bestyrelsens ambition, at der skal være mangfoldighed med hensyn til køn og nationalitet for at sikre, at drøftelserne inddrager perspektiver, der afspejler den komplekse globale lægemiddelindustri. Aktuelt er ét generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem kvinde, og fem ud af syv generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er af anden nationalitet end dansk. Bestyrelsen hævede ambitionsniveauet i 2013 og opstillede nye måltal. Målet er nu, at bestyrelsen i 2017 skal bestå af mindst to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af dansk nationalitet og mindst to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af anden nationalitet end dansk samt mindst to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af hvert køn. For at optimere processen for nominering af medlemmer til bestyrelsen, herunder opfyldelsen af måltallene, etablerede bestyrelsen i 2013 et nomineringsudvalg bestående af fire medlemmer. Nomineringsudvalget bistår bestyrelsen med at føre tilsyn med bestyrelsens kompetenceprofil og sammensætning, udvælgelse, samtaler med og nominering af medlemmer til bestyrelsen og til bestyrelsesudvalg samt andre opgaver på ad hoc-basis efter bestyrelsens beslutning. Når nomineringsudvalget udvælger og foreslår kandidater til bestyrelsen, vil udvalget have fokus på at sikre mangfoldighed i bestyrelsen. Mangfoldighedspolitik for Novo Nordisk Mangfoldighed er og har altid været vigtig for Novo Nordisk, da vi dermed får et bedre grundlag for at forstå kundernes behov i forskellige kulturer, at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere fra hele verden og at arbejde mere effektivt i et globalt forretningsmiljø. Novo Nordisks mangfoldighedspolitik fremgår af virksomhedens mangfoldighed og inklusionsprogram og bygger på fire principper: troen på, at mangfoldighed giver de bedste forretningsmæssige resultater, sikring af lige muligheder uden nogen form for diskrimination, en ambition om, at alle de øverste ledelsesteam skal være mangfoldige hvad angår køn og nationalitet ( mangfoldighedskriteriet ) og altid vælge den bedste kandidat til en givet stilling. Novo Nordisk mener, at mangfoldighed giver en mere international tankegang, der fremmer innovation og evnen til at arbejde på tværs af kulturer og vokse på nye markeder. Mangfoldighed giver os en bedre forståelse af de samfund, vi arbejder i, og øger vores evne til at skabe værdi for interessenterne. Udvikling af en mangfoldig organisation på alle niveauer og indenfor alle funktionsområder sætter os i stand til at drive en global virksomhed, afspejler vores sociale ansvar og sikrer virksomhedens fremtidige succes. Vi er ikke i tvivl om, at en mangfoldig organisation giver bedre forretningsmæssige resultater og er med til at skabe en kultur, hvor man respekterer hinanden. Mangfoldighed hos Novo Nordisk hænger sammen med Novo Nordisk Way og People Policy. Novo Nordisk Way beskriver virksomhedens overordnede ambitioner og strategiske prioriteter samt de værdier, der kendetegner virksomheden. Novo Nordisk Way er beskrevet i 10 udsagn (Essentials), som kendetegner Novo Nordisks måde at drive virksomhed på. De kan ses på NNway_essentials.asp. To af udsagnene i Novo Nordisk Way hænger direkte sammen med vores mangfoldighedstilgang: Mangfoldighed er afgørende for vores evne til at levere innovation til gavn for vores interessenter (Essential 4) og for at skabe en kultur, hvor vi behandler alle med respekt (Essential 6). People Policy er de globale HR-retningslinjer, hvorigennem Novo Nordisk forpligter sig til at være en attraktiv, engagerende og effektiv arbejdsplads for medarbejdere i hele verden. Den er en af de 13 Novo Nordisk-politikker, der fastlægger grundlæggende principper for, hvordan vi driver virksomhed. Novo Nordisks politikker hænger sammen med Novo Nordisk Way, og hvordan vi arbejder hos Novo Nordisk. De fungerer som interne retningslinjer og som information til eksterne interessenter. People Policy understreger også vores forpligtelse til at sikre lige muligheder for alle medarbejdere, overholde de standarder for menneskerettigheder, der fremgår af FN s Guiding Principles on Business and Human Rights samt FN s Global Compact, og skabe en holdbar, rummelig kultur. Mere specifikt erklærer vi i People Policy, at vi skaber en mangfoldig og inklusiv arbejdsplads, hvor vi tilbyder lige muligheder for alle, og vi tilbyder en arbejdsplads, der støtter en sund livsstil og lever op til lovgivningen, relevante krav samt UN Global Compact. For at sikre, at organisationen efterlever Novo Nordisk Way og de 10 Essentials, har virksomheden et team af facilitatorer, der regelmæssigt gennemgår ledelsespraksis på alle Novo Nordisks adresser. Facilitatorerne vurderer overholdelsesgraden på en skala (fra en høj grad af overholdelse til ikke-overholdelse) og fastlægger på grundlag af observationerne de handlinger, som skal gennemføres inden for en given frist. Desuden foretager Organisational Audit en årlig revision af virksomheden (se nedenfor). Mangfoldighedsledelse hos Novo Nordisk Novo Nordisks bestyrelse er ansvarlig for og træffer beslutninger vedrørende Novo Nordisks overordnede mangfoldighedstilgang

3 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for og følger op på dens gennemførelse, sikrer en tilstrækkelig ledelse og organisation og fører tilsyn med resultaterne. Det overordnede organisatoriske ansvar ligger hos koncerndirektøren for Corporate Relations og Chief of Staffs. Koncerndirektionen har udpeget Global People Board som ledelsesorgan for mangfoldighed hos Novo Nordisk. Koncerndirektøren for Corporate Relations er formand for Global People Board, og udvalget ledes af direktøren for Corporate People & Organisation. Global People Board har til opgave at fremme udvikling og gennemførelse af virksomhedens People Policy og sikre globale standarder for People & Organisation-processer og leverancer overalt i verden. Global People Board rapporterer kvartalsvis til Corporate Risk Management Office om globale People & Organisation-risici. Resultater, tendenser, udvikling og problemstillinger indenfor People & Organisations område rapporteres til koncerndirektionen som led i den årlige Organisational Audit-proces. Global People Board omfatter cheferne for alle HR-funktionsområder i hovedkontoret samt en HR-repræsentant fra hver region og fra hvert forretningsområde. Mangfoldighedsmilepæle hos Novo Nordisk Resultatmål forankret 2011 Organisational Audit-prioritet Corporate Balanced Scorecard 2002 Handlingsplaner for mangfoldighed Situationsanalyse 1998 Menneskerettigheder Lige muligheder 2009 Femårskriterium Køb og nationalitet Novo Nordisks rejse mod mangfoldighed begyndte for over år siden og i mellemtiden har området udviklet sig markant. Det går tilbage til 1998, hvor det var omfattet af dagsordenen for lige muligheder og menneskerettigheder. I 2002 fik Novo Nordisk lavet en analyse for at få bekræftet, om der var ligeløn for mænd og kvinder, og resultatet af undersøgelsen viste, at Novo Nordisk kunne garantere, at virksomheden gav medarbejderne lige løn uanset køn. Desuden blev der iværksat lokale handlingsplaner, og alle forretningsområder rundt om i verden skulle dokumentere, at de arbejdede aktivt med mangfoldighed for at høste fordelene deraf og sikre lige muligheder for alle medarbejdere. Novo Nordisk introducerede i 2009 et ambitiøst femårigt mangfoldighedskriterium, der fokuserer på køn og nationalitet, og som skal sikre mangfoldighed i alle de øverste ledelsesteam. Selvom alle aspekter af mangfoldighed anses for vigtige, blev det besluttet, at fokus skulle være på de to dimensioner, der blev anset for at være væsentligst for virksomheden en bedre balance med hensyn til køn og nationalitet. Mangfoldighedskriteriet er et eksempel på synlig ledelse øverst i organisationen, og det er med til at sikre øget overvågning af og gennemsigtighed i vores mangfoldighedsbestræbelser. Det tager udgangspunkt i en tro på, at forandring, som kommer oppefra, vil påvirke hele organisationens tankegang på området. For at sikre en yderligere forankring i de centrale koncernprocesser blev der i 2011 indført nøgletal (KPI er) for mangfoldighed på Corporate Balanced Scorecard (BSC), og mangfoldighed fik høj prioritet i forbindelse med den årlige revision af organisationen (se næste afsnit). I dag er det klart for alle i virksomheden, at mangfoldighed er en integreret del af de forretningsmæssige og organisatoriske processer, og at overvågning og målinger har været med til at sikre dette. Mangfoldighedsmål og resultater Med FN s Universal Declaration of Human Rights som retningslinje og i overensstemmelse med FN s Guiding Principles on Business and Human Rights arbejder Novo Nordisk på at sikre lige muligheder med hensyn til rekruttering, arbejdsforhold, aflønning, uddannelse og forfremmelse samt opsigelse af ansættelsesforhold. Dette betyder, at hverken jobansøgere eller ansatte må blive udsat for diskrimination baseret på køn, seksuel orientering, alder, invaliditet, ægteskabelig status, religion, hudfarve eller race. Novo Nordisks arbejder i øvrigt i retning af at støtte et rummeligt arbejdsmiljø, hvor menneskers forskellighed værdsættes og udnyttes. For at sætte fokus på og fremme en holdbar langsigtet forandring omfatter Novo Nordisks mangfoldighedskriterium et mål om, at alle Novo Nordisks 33 øverste ledelsesteam ved udgangen af 2014 skal have mindst én udlænding (dvs. en person fra et andet land end det, hvor bestyrelsen eller ledelsesgruppen hører til) og mindst én af hvert køn. De øverste ledelsesteam defineres som dem, der ligger 1 2 lag under den administrerende direktør, hvilket vil sige koncerndirektørernes og direktørernes ledelsesteam. Målet håndhæves gennem følg eller forklar -princippet, som betyder, at den ansvarlige for hvert ledelsesteam enten skal opfylde mangfoldighedskriteriet eller forklare over for koncernledelsen, hvorfor det ikke har været muligt at opfylde kriteriet. Siden indførelsen af det femårige mangfoldighedskriterium er der sket løbende fremskridt, og langt de fleste af Novo Nordisks øverste ledelsesteam vil opfylde målet inden udgangen af Novo Nordisk har oplevet støt fremgang de sidste fem år, som det fremgår af grafen. I 2013 opfyldte 70% af de øverste ledelsesteam mangfoldighedskriteriet (23 af 33 team), 91% opfyldte kriteriet for køn (30 af 33), mens 73% opfyldte kriteriet for nationalitet (24 af 33). Fremskridt i forhold til mangfoldighedskriteriet overvåges og rapporteres internt kvartalsvis. I 2014 vil Novo Nordisk øge indsatsen for at opfylde mangfoldighedskriteriet. Desuden vil mangfoldighed fortsat have høj prioritet hos Novo Nordisk efter Annelise Goldstein, som er funktionschef og ambassadør for kønsmangfoldighed hos Novo Nordisk, forklarer: For os er mangfoldighed noget langsigtet. Det handler om at være den virksomhed, som vi ønsker at være, som vi er stolte af, og som gør det rigtige og investerer i fremtiden. Det er en virksomhed, som ved, at grupper bestående af forskellige mennesker skaber synergier, der gør dem mere kreative og innovative end ensartede grupper Mangfoldighedskriterium (i alt: 33 team) Køn Nationalitet Opfylder aspiration

4 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for Udover mangfoldighedskriteriet, som har været med til at skabe fremdrift og ansvarlighed i alle de øverste ledelsesteam, bruger virksomheden to andre værktøjer til at overvåge, hvordan det går med mangfoldigheden indenfor de forskellige områder: Organisational Audit og Corporate Balanced Scorecard. a. Organisational Audit Organisational Audit (OA) er en intensiv årlig proces, der går ud på at analysere og evaluere centrale forretningsmæssige behov og udfordringer og kortlægge de skridt, der skal tages i det kommende år. I den forbindelse vurderes virksomhedens kapacitet med særligt fokus på at identificere efterfølgere til globale nøgleposter og finde de bedste talenter rundt omkring i virksomheden. Hvert virksomhedsområde forbereder en Organisational Audit-rapport, og de vigtigste forretningsmæssige udfordringer bliver diskuteret og færdigbehandlet af koncerndirektionen. Bestyrelsen godkender den endelige rapport. I 2010 integrerede koncerndirektionen mangfoldighed i Organisational Audit som et tema, som alle forretningsområder skal beskæftige sig med. Foruden at sætte fokus på opbygning af en stærk global talentmasse kræver processen, at alle forretningsenheder udvikler og nominerer kvindelige efterfølgere til globale nøglestillinger for at sikre en solid pipeline og repræsentation af kvinder i de globale talentprogrammer. De enkelte ledelsesniveauer skal registrere og dokumentere, hvordan de gør fremskridt mod at udvikle dygtige medarbejdere, så de er parat til at tage næste skridt på karrierestigen: Afdelingslederne bliver spurgt om, hvordan de håndterer efterfølgerplanlægning og de udfordringer, de står overfor. b. Corporate Balanced Scorecard Corporate Balanced Scorecard er et strategisk præstationsværktøj, der definerer og holder styr på Novo Nordisks årsmål. I 2011 integrerede Novo Nordisk mangfoldighed i Corporate Balanced Scorecard, så alle forretningsområder skulle opstille lokalt forankrede resultatmål for mangfoldighed. Hvordan man vil opfylde mangfoldighedskriteriet, håndtere udfordringer på området og skabe forandring, defineres lokalt, da kultur, forretningsmæssige behov og udfordringer varierer betydeligt fra sted til sted. Hvert af hovedområderne på direktørniveau skal definere de mest relevante nøgletal (KPI er) og resultatmål for mangfoldighed indenfor deres forretningsområde. KPI erne opdateres hvert år, og fremskridt måles og indrapporteres to gange om året. På Corporate Balanced Scorecard defineres der specifikke mangfoldighedsmål for hver direktørs område i hele den globale organisation, og lokale udfordringer på området skal tages op. For eksempel var Region Europas mål for mangfoldighed i 2013 at fastholde andelen af kvinder i talentpuljen på over 40%; resultatet var 41,4%. I Region Kina var målet at opnå en andel af kvinder på mindst 50% af efterfølgerne på VP-1-niveau for at udvikle talentpipelinen. Det faktiske resultat i 2013 var over 50%. I Biopharmaceutical Research Unit (BRU) indenfor forskningsog udviklingsområdet blev målet defineret som, at der for alle stillinger som funktionschef eller afdelingsleder skulle være mindst én kvindelig kandidat, der snart ville være i stand til at tage over, og dette mål blev nået i i Diabetes Research Unit (DRU) blev der fastsat et mål om, at mindst 50% af deltagerne i talentprogrammer skulle være kvinder, og det lykkedes inden årets udgang. i Device Research and Development (DRD) var mangfoldighedsmålet at rekruttere mindst 25% udlændinge indenfor området, og det mål blev også opfyldt. i det japanske datterselskab blev der fastlagt en KPI for 2013 om, at der skulle være mindst én kvinde, som var parat til at indtræde i den øverste ledelse. Målet blev nået. endelig var målet i Legal Affairs at øge andelen af kvinder i specialist- og afdelingslederstillinger til mindst 25%. Dette mål blev overgået i Eksempler på kvindeinitiativer i 2013 Novo Nordisk har en række udviklingsprogrammer og netværksinitiativer, som er rettet mod både internationale og kvindelige talenter med henblik på at udvikle deres lederkompetencer og øge deres synlighed. Programmerne gennemføres på koncernniveau i forskellige geografiske regioner og tager fat på de væsentligste udfordringer for kvinder, som vil gøre karriere. Det kan f.eks. være emner som opbygning af netværk, personlig branding, organisatoriske hindringer og karriereudvikling. Koncernens lederudviklingsprogram for kvinder hedder SPECTRA og strækker sig over tre dage. Formålet er at opfordre kvinder til at formulere deres egne karrieremæssige ambitioner, øge deres gennemslagskraft og indflydelse og udvikle karrierestrategier. Desuden får deltagerne mulighed for at lade sig inspirere af kvindelige rollemodeller i høje stillinger og udbygge deres globale netværk. I 2013 blev der gennemført to SPECTRA-ledelsesprogrammer. Det ene foregik i Rom og blev afholdt af International Operations med deltagelse af 21 kvindelige ledere, der repræsenterede 13 lande. Det andet blev afholdt af hovedkontoret i København med deltagelse af 22 kvindelige ledere fra syv lande. Siden programmet blev indført i 2010, har det været gennemført 10 gange på globalt plan, og over 200 kvindelige ledere har deltaget. Women in Novo Nordisk (WINN) er et kvindenetværk, der søger at give kvinder muligheder for at netværke, diskutere karriereudvikling samt opnå inspiration fra interne og eksterne foredragsholdere. WINN-initiativet blev startet i det amerikanske datterselskab i 2006, og siden da er der blevet afholdt årlige arrangementer med deltagelse af mere end 200 kvindelige ledere hvert år. I 2009 blev der lanceret et lignende WINN-initiativ på hovedkontoret, og i 2013 kom der endnu to WINN-grupper til i Indien i Global Service Center og i datterselskabet. Der har også været gennemført WINN-inspirerede aktiviteter i Japan og Kina. I 2013 blev der præsenteret et yderligere WINN-initiativ i København med betegnelsen WINN2. Dette netværk er rettet mod kvinder, der kandiderer til lederstillinger. I 2013 blev der afholdt tre WINN2-arrangementer i København. I marts organiserede Novo Nordisks koncerndirektør for Corporate Relations et arrangement for ca. 0 kvinder fra næsten alle forretningsområder, hvor hun sammen med andre interne talere drøftede vigtigheden af at investere i netværk, hvis man vil fremme karrieren. Novo Nordisk i USA afholdt et WINN-arrangement i september, hvor 200 kvindelige ledere fra hele USA deltog. Novo Nordisks datterselskab i Bangalore i Indien lancerede også et WINNnetværk i november Der deltog ca. 200 indiske kvinder i forskellige stillinger indenfor organisationen. Temaet på det første møde var Involve, Influence and Inspire, og der var lejlighed til at netværke og drøfte mulighederne for kvindelige ledere i Indien. Udover arrangementer på koncern- og regionalplan gennemfører de enkelte forretningsområder også lokale programmer med fokus på specifikke udfordringer. Her er en række eksempler fra forskellige dele af organisationen:

5 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for I begyndelsen af 2010 var der ingen kvinder ansat i Novo Nordisks datterselskab i Pakistan. Ved at fokusere på at øge andelen af kvinder i salgsfunktioner gennem målrettet rekruttering havde dette tal nået 16% ultimo 2012/primo I Device Research & Development (DRD) er der blevet udviklet et årligt program rettet mod kvinder på niveauet under afdelingsleder med henblik på at sikre en mere stabil pipeline til lederstillinger ved at udvikle flere kvindelige og internationale talenter nedefra. På produktionsområdet er der en synlig lækkende pipeline af dygtige kvindelige medarbejdere, hvilket ses i næsten alle organisationer. Ved at fokusere på udvikling af kvinder med lederambitioner er produktionen blevet bedre til at udnytte evnerne hos en mere komplet talentpulje, og lækket i pipelinen af kvindelige talenter er mindsket (talentpuljen er steget fra 17% til 25%).

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7.

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. TALE Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. maj 2009 07-05-2009 J.nr. 2009-3974 (2009-0005757) Ligestillingsafdelingen/asm

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Nomination Committee Charter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende. Kommissorium

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Microsoft Baseline Rapport Charter for Kvinder i Ledelse. Marie-Louise Sachs Grauballe magraub@microsoft.com

Microsoft Baseline Rapport Charter for Kvinder i Ledelse. Marie-Louise Sachs Grauballe magraub@microsoft.com Microsoft Baseline Rapport Charter for Kvinder i Ledelse Marie-Louise Sachs Grauballe magraub@microsoft.com Kvinder i ledelse Mangfoldighed for Microsoft betyder at få det bedste ud af de ansattes individuelle

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politikken Det er Vestjysk Banks politik, at vi konstant stræber mod et højt kompetenceniveau hos både ledelse og medarbejdere.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 ANBEFALINGER

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CBS Executive Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Udarbejdet i forbindelse med Fondens årsrapport for regnskabsperioden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse

Læs mere

CVR-Nr.: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2016, jf. årsregnskabslovens 107b

CVR-Nr.: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2016, jf. årsregnskabslovens 107b CVR-Nr.: 15 90 84 16 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2016, 02 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2016, Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan Metroselskabets opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Anbefaling Opfyldt Ikke 1. Selskabets kommunikation og samspil med investorer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER pris MIA står for Mangfoldighed I Arbejdslivet. miaprisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

CVR-NR.: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2015, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107B

CVR-NR.: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2015, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107B CVR-NR.: 15 90 84 16 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2015, 02 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2015, Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indledning Ved tilslutning til Charter for flere kvinder i ledelse forpligter organisationer sig til at arbejde på syv områder: 1.

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU?

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU? Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 453 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 PER OG LISE AARSLEFFS FOND LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 Per og Lise Aarsleffs Fond 2015/2016 1 PER OG LISE AARSLEFFS FOND Lovpligtig redegørelse for

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Købmand Herman Sallings Fond. Anbefalinger for god Fondsledelse. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Købmand Herman Sallings Fond Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund... 4 2.1 Datagrundlag...

Læs mere

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015 Riisfort Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a April 2015 1 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for følgende regnskabsperiode: 2015. Redegørelsen er

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav.

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel Virksomhed skal pengeinstitutter på hjemmesiden redegøre for efterlevelse af en række centrale

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: ISS har sat sig følgende måltal ifht at ville have flere kvindelige chefer og direktører

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: ISS har sat sig følgende måltal ifht at ville have flere kvindelige chefer og direktører Har virksomheden/organisationen fastsat mål/måltal for kvinder i ledelse? Ja: X Nej: Hvis ja til spørgsmål 2, uddyb venligst punkt 2.A. 2.D. nedenfor: 2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. december

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Marts 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund...

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen Rosenholm fonden Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Anbefalinger

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere