Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens"

Transkript

1 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b

2 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b Denne lovpligtige redegørelse omfatter perioden 1. april december 2013 og er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens 99b, i henhold til hvilken Novo Nordisk skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i Novo Nordisks bestyrelse og udarbejde en mangfoldighedspolitik med henblik på at øge andelen af det underrepræsenterede køn på andre ledelsesniveauer. Desuden skal Novo Nordisk som en del af ledelsesberetningen i årsrapporten redegøre for status for opfyldelsen af måltallene, herunder om og i givet fald hvorfor et givet måltal ikke er nået, samt for mangfoldighedspolitikken. Denne redegørelse supplerer ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 og FN s Global Compact Communication on Progress. Novo Nordisks tilgang til at fremme mangfoldighed fokuserer på køn og nationalitet. Disse prioriteter er reflekteret i mangfoldighedspolitikken og måltallene. Novo Nordisk er dog af den opfattelse, at mangfoldighed også omfatter erfaring, kompetencer, kulturel baggrund osv. Det er derfor vigtigt, at alle tiltag er baseret på en bredere helhedsvurdering, så der opnås den rette balance i virksomheden. I denne redegørelse beskrives måltallene for Novo Nordisks bestyrelse samt Novo Nordisks mangfoldighedspolitik for andre ledelsesniveauer. Måltal for bestyrelsen for Novo Nordisk A/S Det er bestyrelsens ambition, at der skal være mangfoldighed med hensyn til køn og nationalitet for at sikre, at drøftelserne inddrager perspektiver, der afspejler den komplekse globale lægemiddelindustri. Aktuelt er ét generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem kvinde, og fem ud af syv generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er af anden nationalitet end dansk. Bestyrelsen hævede ambitionsniveauet i 2013 og opstillede nye måltal. Målet er nu, at bestyrelsen i 2017 skal bestå af mindst to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af dansk nationalitet og mindst to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af anden nationalitet end dansk samt mindst to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af hvert køn. For at optimere processen for nominering af medlemmer til bestyrelsen, herunder opfyldelsen af måltallene, etablerede bestyrelsen i 2013 et nomineringsudvalg bestående af fire medlemmer. Nomineringsudvalget bistår bestyrelsen med at føre tilsyn med bestyrelsens kompetenceprofil og sammensætning, udvælgelse, samtaler med og nominering af medlemmer til bestyrelsen og til bestyrelsesudvalg samt andre opgaver på ad hoc-basis efter bestyrelsens beslutning. Når nomineringsudvalget udvælger og foreslår kandidater til bestyrelsen, vil udvalget have fokus på at sikre mangfoldighed i bestyrelsen. Mangfoldighedspolitik for Novo Nordisk Mangfoldighed er og har altid været vigtig for Novo Nordisk, da vi dermed får et bedre grundlag for at forstå kundernes behov i forskellige kulturer, at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere fra hele verden og at arbejde mere effektivt i et globalt forretningsmiljø. Novo Nordisks mangfoldighedspolitik fremgår af virksomhedens mangfoldighed og inklusionsprogram og bygger på fire principper: troen på, at mangfoldighed giver de bedste forretningsmæssige resultater, sikring af lige muligheder uden nogen form for diskrimination, en ambition om, at alle de øverste ledelsesteam skal være mangfoldige hvad angår køn og nationalitet ( mangfoldighedskriteriet ) og altid vælge den bedste kandidat til en givet stilling. Novo Nordisk mener, at mangfoldighed giver en mere international tankegang, der fremmer innovation og evnen til at arbejde på tværs af kulturer og vokse på nye markeder. Mangfoldighed giver os en bedre forståelse af de samfund, vi arbejder i, og øger vores evne til at skabe værdi for interessenterne. Udvikling af en mangfoldig organisation på alle niveauer og indenfor alle funktionsområder sætter os i stand til at drive en global virksomhed, afspejler vores sociale ansvar og sikrer virksomhedens fremtidige succes. Vi er ikke i tvivl om, at en mangfoldig organisation giver bedre forretningsmæssige resultater og er med til at skabe en kultur, hvor man respekterer hinanden. Mangfoldighed hos Novo Nordisk hænger sammen med Novo Nordisk Way og People Policy. Novo Nordisk Way beskriver virksomhedens overordnede ambitioner og strategiske prioriteter samt de værdier, der kendetegner virksomheden. Novo Nordisk Way er beskrevet i 10 udsagn (Essentials), som kendetegner Novo Nordisks måde at drive virksomhed på. De kan ses på NNway_essentials.asp. To af udsagnene i Novo Nordisk Way hænger direkte sammen med vores mangfoldighedstilgang: Mangfoldighed er afgørende for vores evne til at levere innovation til gavn for vores interessenter (Essential 4) og for at skabe en kultur, hvor vi behandler alle med respekt (Essential 6). People Policy er de globale HR-retningslinjer, hvorigennem Novo Nordisk forpligter sig til at være en attraktiv, engagerende og effektiv arbejdsplads for medarbejdere i hele verden. Den er en af de 13 Novo Nordisk-politikker, der fastlægger grundlæggende principper for, hvordan vi driver virksomhed. Novo Nordisks politikker hænger sammen med Novo Nordisk Way, og hvordan vi arbejder hos Novo Nordisk. De fungerer som interne retningslinjer og som information til eksterne interessenter. People Policy understreger også vores forpligtelse til at sikre lige muligheder for alle medarbejdere, overholde de standarder for menneskerettigheder, der fremgår af FN s Guiding Principles on Business and Human Rights samt FN s Global Compact, og skabe en holdbar, rummelig kultur. Mere specifikt erklærer vi i People Policy, at vi skaber en mangfoldig og inklusiv arbejdsplads, hvor vi tilbyder lige muligheder for alle, og vi tilbyder en arbejdsplads, der støtter en sund livsstil og lever op til lovgivningen, relevante krav samt UN Global Compact. For at sikre, at organisationen efterlever Novo Nordisk Way og de 10 Essentials, har virksomheden et team af facilitatorer, der regelmæssigt gennemgår ledelsespraksis på alle Novo Nordisks adresser. Facilitatorerne vurderer overholdelsesgraden på en skala (fra en høj grad af overholdelse til ikke-overholdelse) og fastlægger på grundlag af observationerne de handlinger, som skal gennemføres inden for en given frist. Desuden foretager Organisational Audit en årlig revision af virksomheden (se nedenfor). Mangfoldighedsledelse hos Novo Nordisk Novo Nordisks bestyrelse er ansvarlig for og træffer beslutninger vedrørende Novo Nordisks overordnede mangfoldighedstilgang

3 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for og følger op på dens gennemførelse, sikrer en tilstrækkelig ledelse og organisation og fører tilsyn med resultaterne. Det overordnede organisatoriske ansvar ligger hos koncerndirektøren for Corporate Relations og Chief of Staffs. Koncerndirektionen har udpeget Global People Board som ledelsesorgan for mangfoldighed hos Novo Nordisk. Koncerndirektøren for Corporate Relations er formand for Global People Board, og udvalget ledes af direktøren for Corporate People & Organisation. Global People Board har til opgave at fremme udvikling og gennemførelse af virksomhedens People Policy og sikre globale standarder for People & Organisation-processer og leverancer overalt i verden. Global People Board rapporterer kvartalsvis til Corporate Risk Management Office om globale People & Organisation-risici. Resultater, tendenser, udvikling og problemstillinger indenfor People & Organisations område rapporteres til koncerndirektionen som led i den årlige Organisational Audit-proces. Global People Board omfatter cheferne for alle HR-funktionsområder i hovedkontoret samt en HR-repræsentant fra hver region og fra hvert forretningsområde. Mangfoldighedsmilepæle hos Novo Nordisk Resultatmål forankret 2011 Organisational Audit-prioritet Corporate Balanced Scorecard 2002 Handlingsplaner for mangfoldighed Situationsanalyse 1998 Menneskerettigheder Lige muligheder 2009 Femårskriterium Køb og nationalitet Novo Nordisks rejse mod mangfoldighed begyndte for over år siden og i mellemtiden har området udviklet sig markant. Det går tilbage til 1998, hvor det var omfattet af dagsordenen for lige muligheder og menneskerettigheder. I 2002 fik Novo Nordisk lavet en analyse for at få bekræftet, om der var ligeløn for mænd og kvinder, og resultatet af undersøgelsen viste, at Novo Nordisk kunne garantere, at virksomheden gav medarbejderne lige løn uanset køn. Desuden blev der iværksat lokale handlingsplaner, og alle forretningsområder rundt om i verden skulle dokumentere, at de arbejdede aktivt med mangfoldighed for at høste fordelene deraf og sikre lige muligheder for alle medarbejdere. Novo Nordisk introducerede i 2009 et ambitiøst femårigt mangfoldighedskriterium, der fokuserer på køn og nationalitet, og som skal sikre mangfoldighed i alle de øverste ledelsesteam. Selvom alle aspekter af mangfoldighed anses for vigtige, blev det besluttet, at fokus skulle være på de to dimensioner, der blev anset for at være væsentligst for virksomheden en bedre balance med hensyn til køn og nationalitet. Mangfoldighedskriteriet er et eksempel på synlig ledelse øverst i organisationen, og det er med til at sikre øget overvågning af og gennemsigtighed i vores mangfoldighedsbestræbelser. Det tager udgangspunkt i en tro på, at forandring, som kommer oppefra, vil påvirke hele organisationens tankegang på området. For at sikre en yderligere forankring i de centrale koncernprocesser blev der i 2011 indført nøgletal (KPI er) for mangfoldighed på Corporate Balanced Scorecard (BSC), og mangfoldighed fik høj prioritet i forbindelse med den årlige revision af organisationen (se næste afsnit). I dag er det klart for alle i virksomheden, at mangfoldighed er en integreret del af de forretningsmæssige og organisatoriske processer, og at overvågning og målinger har været med til at sikre dette. Mangfoldighedsmål og resultater Med FN s Universal Declaration of Human Rights som retningslinje og i overensstemmelse med FN s Guiding Principles on Business and Human Rights arbejder Novo Nordisk på at sikre lige muligheder med hensyn til rekruttering, arbejdsforhold, aflønning, uddannelse og forfremmelse samt opsigelse af ansættelsesforhold. Dette betyder, at hverken jobansøgere eller ansatte må blive udsat for diskrimination baseret på køn, seksuel orientering, alder, invaliditet, ægteskabelig status, religion, hudfarve eller race. Novo Nordisks arbejder i øvrigt i retning af at støtte et rummeligt arbejdsmiljø, hvor menneskers forskellighed værdsættes og udnyttes. For at sætte fokus på og fremme en holdbar langsigtet forandring omfatter Novo Nordisks mangfoldighedskriterium et mål om, at alle Novo Nordisks 33 øverste ledelsesteam ved udgangen af 2014 skal have mindst én udlænding (dvs. en person fra et andet land end det, hvor bestyrelsen eller ledelsesgruppen hører til) og mindst én af hvert køn. De øverste ledelsesteam defineres som dem, der ligger 1 2 lag under den administrerende direktør, hvilket vil sige koncerndirektørernes og direktørernes ledelsesteam. Målet håndhæves gennem følg eller forklar -princippet, som betyder, at den ansvarlige for hvert ledelsesteam enten skal opfylde mangfoldighedskriteriet eller forklare over for koncernledelsen, hvorfor det ikke har været muligt at opfylde kriteriet. Siden indførelsen af det femårige mangfoldighedskriterium er der sket løbende fremskridt, og langt de fleste af Novo Nordisks øverste ledelsesteam vil opfylde målet inden udgangen af Novo Nordisk har oplevet støt fremgang de sidste fem år, som det fremgår af grafen. I 2013 opfyldte 70% af de øverste ledelsesteam mangfoldighedskriteriet (23 af 33 team), 91% opfyldte kriteriet for køn (30 af 33), mens 73% opfyldte kriteriet for nationalitet (24 af 33). Fremskridt i forhold til mangfoldighedskriteriet overvåges og rapporteres internt kvartalsvis. I 2014 vil Novo Nordisk øge indsatsen for at opfylde mangfoldighedskriteriet. Desuden vil mangfoldighed fortsat have høj prioritet hos Novo Nordisk efter Annelise Goldstein, som er funktionschef og ambassadør for kønsmangfoldighed hos Novo Nordisk, forklarer: For os er mangfoldighed noget langsigtet. Det handler om at være den virksomhed, som vi ønsker at være, som vi er stolte af, og som gør det rigtige og investerer i fremtiden. Det er en virksomhed, som ved, at grupper bestående af forskellige mennesker skaber synergier, der gør dem mere kreative og innovative end ensartede grupper Mangfoldighedskriterium (i alt: 33 team) Køn Nationalitet Opfylder aspiration

4 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for Udover mangfoldighedskriteriet, som har været med til at skabe fremdrift og ansvarlighed i alle de øverste ledelsesteam, bruger virksomheden to andre værktøjer til at overvåge, hvordan det går med mangfoldigheden indenfor de forskellige områder: Organisational Audit og Corporate Balanced Scorecard. a. Organisational Audit Organisational Audit (OA) er en intensiv årlig proces, der går ud på at analysere og evaluere centrale forretningsmæssige behov og udfordringer og kortlægge de skridt, der skal tages i det kommende år. I den forbindelse vurderes virksomhedens kapacitet med særligt fokus på at identificere efterfølgere til globale nøgleposter og finde de bedste talenter rundt omkring i virksomheden. Hvert virksomhedsområde forbereder en Organisational Audit-rapport, og de vigtigste forretningsmæssige udfordringer bliver diskuteret og færdigbehandlet af koncerndirektionen. Bestyrelsen godkender den endelige rapport. I 2010 integrerede koncerndirektionen mangfoldighed i Organisational Audit som et tema, som alle forretningsområder skal beskæftige sig med. Foruden at sætte fokus på opbygning af en stærk global talentmasse kræver processen, at alle forretningsenheder udvikler og nominerer kvindelige efterfølgere til globale nøglestillinger for at sikre en solid pipeline og repræsentation af kvinder i de globale talentprogrammer. De enkelte ledelsesniveauer skal registrere og dokumentere, hvordan de gør fremskridt mod at udvikle dygtige medarbejdere, så de er parat til at tage næste skridt på karrierestigen: Afdelingslederne bliver spurgt om, hvordan de håndterer efterfølgerplanlægning og de udfordringer, de står overfor. b. Corporate Balanced Scorecard Corporate Balanced Scorecard er et strategisk præstationsværktøj, der definerer og holder styr på Novo Nordisks årsmål. I 2011 integrerede Novo Nordisk mangfoldighed i Corporate Balanced Scorecard, så alle forretningsområder skulle opstille lokalt forankrede resultatmål for mangfoldighed. Hvordan man vil opfylde mangfoldighedskriteriet, håndtere udfordringer på området og skabe forandring, defineres lokalt, da kultur, forretningsmæssige behov og udfordringer varierer betydeligt fra sted til sted. Hvert af hovedområderne på direktørniveau skal definere de mest relevante nøgletal (KPI er) og resultatmål for mangfoldighed indenfor deres forretningsområde. KPI erne opdateres hvert år, og fremskridt måles og indrapporteres to gange om året. På Corporate Balanced Scorecard defineres der specifikke mangfoldighedsmål for hver direktørs område i hele den globale organisation, og lokale udfordringer på området skal tages op. For eksempel var Region Europas mål for mangfoldighed i 2013 at fastholde andelen af kvinder i talentpuljen på over 40%; resultatet var 41,4%. I Region Kina var målet at opnå en andel af kvinder på mindst 50% af efterfølgerne på VP-1-niveau for at udvikle talentpipelinen. Det faktiske resultat i 2013 var over 50%. I Biopharmaceutical Research Unit (BRU) indenfor forskningsog udviklingsområdet blev målet defineret som, at der for alle stillinger som funktionschef eller afdelingsleder skulle være mindst én kvindelig kandidat, der snart ville være i stand til at tage over, og dette mål blev nået i i Diabetes Research Unit (DRU) blev der fastsat et mål om, at mindst 50% af deltagerne i talentprogrammer skulle være kvinder, og det lykkedes inden årets udgang. i Device Research and Development (DRD) var mangfoldighedsmålet at rekruttere mindst 25% udlændinge indenfor området, og det mål blev også opfyldt. i det japanske datterselskab blev der fastlagt en KPI for 2013 om, at der skulle være mindst én kvinde, som var parat til at indtræde i den øverste ledelse. Målet blev nået. endelig var målet i Legal Affairs at øge andelen af kvinder i specialist- og afdelingslederstillinger til mindst 25%. Dette mål blev overgået i Eksempler på kvindeinitiativer i 2013 Novo Nordisk har en række udviklingsprogrammer og netværksinitiativer, som er rettet mod både internationale og kvindelige talenter med henblik på at udvikle deres lederkompetencer og øge deres synlighed. Programmerne gennemføres på koncernniveau i forskellige geografiske regioner og tager fat på de væsentligste udfordringer for kvinder, som vil gøre karriere. Det kan f.eks. være emner som opbygning af netværk, personlig branding, organisatoriske hindringer og karriereudvikling. Koncernens lederudviklingsprogram for kvinder hedder SPECTRA og strækker sig over tre dage. Formålet er at opfordre kvinder til at formulere deres egne karrieremæssige ambitioner, øge deres gennemslagskraft og indflydelse og udvikle karrierestrategier. Desuden får deltagerne mulighed for at lade sig inspirere af kvindelige rollemodeller i høje stillinger og udbygge deres globale netværk. I 2013 blev der gennemført to SPECTRA-ledelsesprogrammer. Det ene foregik i Rom og blev afholdt af International Operations med deltagelse af 21 kvindelige ledere, der repræsenterede 13 lande. Det andet blev afholdt af hovedkontoret i København med deltagelse af 22 kvindelige ledere fra syv lande. Siden programmet blev indført i 2010, har det været gennemført 10 gange på globalt plan, og over 200 kvindelige ledere har deltaget. Women in Novo Nordisk (WINN) er et kvindenetværk, der søger at give kvinder muligheder for at netværke, diskutere karriereudvikling samt opnå inspiration fra interne og eksterne foredragsholdere. WINN-initiativet blev startet i det amerikanske datterselskab i 2006, og siden da er der blevet afholdt årlige arrangementer med deltagelse af mere end 200 kvindelige ledere hvert år. I 2009 blev der lanceret et lignende WINN-initiativ på hovedkontoret, og i 2013 kom der endnu to WINN-grupper til i Indien i Global Service Center og i datterselskabet. Der har også været gennemført WINN-inspirerede aktiviteter i Japan og Kina. I 2013 blev der præsenteret et yderligere WINN-initiativ i København med betegnelsen WINN2. Dette netværk er rettet mod kvinder, der kandiderer til lederstillinger. I 2013 blev der afholdt tre WINN2-arrangementer i København. I marts organiserede Novo Nordisks koncerndirektør for Corporate Relations et arrangement for ca. 0 kvinder fra næsten alle forretningsområder, hvor hun sammen med andre interne talere drøftede vigtigheden af at investere i netværk, hvis man vil fremme karrieren. Novo Nordisk i USA afholdt et WINN-arrangement i september, hvor 200 kvindelige ledere fra hele USA deltog. Novo Nordisks datterselskab i Bangalore i Indien lancerede også et WINNnetværk i november Der deltog ca. 200 indiske kvinder i forskellige stillinger indenfor organisationen. Temaet på det første møde var Involve, Influence and Inspire, og der var lejlighed til at netværke og drøfte mulighederne for kvindelige ledere i Indien. Udover arrangementer på koncern- og regionalplan gennemfører de enkelte forretningsområder også lokale programmer med fokus på specifikke udfordringer. Her er en række eksempler fra forskellige dele af organisationen:

5 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for I begyndelsen af 2010 var der ingen kvinder ansat i Novo Nordisks datterselskab i Pakistan. Ved at fokusere på at øge andelen af kvinder i salgsfunktioner gennem målrettet rekruttering havde dette tal nået 16% ultimo 2012/primo I Device Research & Development (DRD) er der blevet udviklet et årligt program rettet mod kvinder på niveauet under afdelingsleder med henblik på at sikre en mere stabil pipeline til lederstillinger ved at udvikle flere kvindelige og internationale talenter nedefra. På produktionsområdet er der en synlig lækkende pipeline af dygtige kvindelige medarbejdere, hvilket ses i næsten alle organisationer. Ved at fokusere på udvikling af kvinder med lederambitioner er produktionen blevet bedre til at udnytte evnerne hos en mere komplet talentpulje, og lækket i pipelinen af kvindelige talenter er mindsket (talentpuljen er steget fra 17% til 25%).

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE FOR 2013 2 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2012, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2012, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2012, jf. årsregnskabslovens 107b Indhold Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse... 3 Ledelse og bestyrelsesudvalg... 3 Bestyrelse... 3 Formandskab...

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Kvinder i Microsoft Dine muligheder

Kvinder i Microsoft Dine muligheder Kvinder i Microsoft Dine muligheder Vores værdier - Vis integritet og vær ærlig - Udlev passionen når det gælder teknologi, kunder og forretningspartnere - Lyt til andre, respekter andre, og hjælp dem

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere