KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib"

Transkript

1 KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

2 Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed gøre? FAQ 2

3 3 MEDIERNE: KVINDER I LEDELSE

4 HVORFOR ER DET RELEVANT? Tallene taler sit tydelige sprog der er mangel på kvinder i toppen af dansk erhvervsliv De seneste 10 år er andelen af kvindelige topledere i den private sektor kun steget fra ca. 4 procent til 6 procent I virksomhedsbestyrelser udgør kvinderne i dag mindre end 12 procent af bestyrelsesmedlemmerne i de børsnoterede aktieselskaber. Trækker man de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra, er tallet 6 procent 4 Kilde: Kirke og ligestillingsministeriet, Redegørelse/Perspektiv- og Handlingsplan 2012

5 ET STIK DYBERE END TALLENE Toplederniveau 6 % kvinder Udfasning 2: Direktørniveau: den mandlige majoritet sætter dagsordnen Udfasning 1: Mellemlederniveau: de ti første karriereår (barsel og forventninger) Merkantile, juridiske og tekniske videregående uddannelser 40 % kvinder 65 % kvinder Generel videregående uddannelse 5

6 ANDRE GODE GRUNDE END AT OVERHOLDE LOVEN I tråd med Anbefalinger for God Selskabsledelse Afspejle kønssammensætningen hos kunderne Adgang til flere ledertalenter Anderledes lederkompetencer Dynamisk ledergruppe Omdømme Tiltrækning af nye medarbejdere 6

7 FORMÅLET MED LOVEN At skabe reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser At skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i ledelse generelt 7

8 HVEM ER OMFATTET? De nye lovregler er gældende for børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber i regnskabsklasse D samt for store virksomheder, herunder erhvervsdrivende fonde, omfattet af regnskabsklasse C Med store virksomheder forstås virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i to på hinanden følgende regnskabsår: en balancesum på kr. 143 mio. en nettoomsætning på kr. 286 mio. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250 8

9 HVILKE KRAV STILLES TIL VIRKSOMHEDERNE? Selskabslovens 139 a og årsregnskabslovens 99 b -> De omfattede virksomheder skal inden 1 april 2013 fastlægge: måltal politikker og i næste årsrapport udarbejde redegørelse for opfyldelse af det opstillede måltal 9

10 MÅLTAL Måltallet skal omfatte de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen Medarbejderrepræsentation skal ikke skal indgå i det opstillede måltal Måltallet skal være ambitiøst og realistisk for den enkelte virksomhed Tidshorisonten bør som udgangspunkt, i henhold til bemærkningerne til loven, fastsættes til højst fire år, hvilket er den periode, det maksimalt tager at udskifte bestyrelsesmedlemmer Pligten til at opstille måltal ophører, når bestyrelsen har opnået en lige fordeling dvs. at begge køn er repræsenteret med 40 % eller mere 10

11 HVORDAN TÆLLER MAN OP? Den mest almengyldige afrundingsmetode er at afrunde til nærmeste hele tal En bestyrelse på 3 medlemmer indebærer et krav om 1 kvinde, eftersom 40 % af 3 bestyrelsesmedlemmer er 1,2 (rundes ned til 1) En bestyrelse på 6 medlemmer indebærer et krav om 2 kvinder, eftersom 40 % af 6 bestyrelsesmedlemmer er 2,4 (rundes ned til 2) En bestyrelse på 7 medlemmer indebærer et krav om 3 kvinder eftersom 40 % af 7 bestyrelsesmedlemmer er 2,8 (rundes op til 3) 11

12 HVORDAN TÆLLER MAN OP? Som udgangspunkt kan en virksomhed også vælge at runde ned til 2, såfremt afrundingsmetoden fremgår af redegørelsen i årsrapporten, og det deraf fremgår, at man runder ned til nærmeste hele tal En bestyrelse på 7 medlemmer indebærer et krav om 2 kvinder eftersom 40 % af 7 bestyrelsesmedlemmer er 2,8 (rundes ned til 2) 12

13 EKSEMPLER PÅ MÅLTAL FOR BESTYRELSER DFDS bestyrelse har sat en ambition om at øge andelen af kvinder i bestyrelsen til mindst 33 % inden for de næste fire år og til mindst 40 % i I dag består bestyrelsen af 27 % kvinder Carlsberg besluttede i 2011 at sætte et mål for virksomhedens mangfoldighed i forhold til blandt andet køn. Siden da har Carlsberg valgt tre kvinder ind i bestyrelsen I TDC har bestyrelsen sat som mål, at kvinderne med udgangen af 2015 skal udgøre 33 % i top 250 for andel af kvinder i TDC s topledelse. Ved udgangen af 2011 var andelen på 22,4 % 13

14 POLITIK De omfattede virksomheder er forpligtede til at have en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedernes ledelsesniveauer Hvorvidt der er tale om et ledelsesniveau, vil bero på den enkelte virksomheds ledelsesstruktur. Kan både være stillinger, hvortil der er knyttet et personalesansvar og/eller et fagligt ansvar Har virksomheden færre end 50 medarbejdere, er den undtaget fra at udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer Pligten til at udarbejde en politik bortfalder, når det ene køn ikke længere er underrepræsenteret i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer 14

15 UDARBEJDELSE AF POLITIK 15 Politikken skal beskrive, hvordan virksomhederne vil sikre en mere ligelig kønsmæssig fordeling. Der er krav om, at politikken skal indeholde virksomhedens konkrete tiltag for at forbedre ligestillingen i den generelle ledelse af virksomheden Mulige tiltag er eksempelvis: Karriereudviklingsinitiativer Samarbejde med andre virksomheder Mentorordninger Interne mål Ansættelses- og rekrutteringsprocedurer At tænke politikken ind i virksomhedens overordnede HR-strategi

16 EKSEMPLER PÅ MÅLTAL FOR ØVRIGE LEDELSESLAG I Novozymes skal mindst 30 % af alle nyansatte ledere være kvinder Novo Nordisk har sat som mål, at alle i øverste ledelsesteams skal have medlemmer af begge køn i 2014 FLSmidth vil have 10 % kvinder i ledelsesteam i 2014 mod de nuværende 8 % DONG Energy har opstillet følgende langsigtede måltal for kvindelige ledere: Ledere Status 2013 Måltal 2020 Ledere i DONG Energy's strategiske forum Mænd: 89% Kvinder: 11% Mænd: 75% Kvinder: 25% Ledere i DONG Energy's Leadership Forum Mænd: 81% Kvinder: 19% Mænd: 70% Kvinder: 30% 16 Alle ledere i DONG Energy Mænd: 72% Kvinder: 28% Mænd: 65% Kvinder: 35%

17 REDEGØRELSE Virksomhederne skal afrapportere om efterlevelsen af de nye regler Som udgangspunkt i ledelsesberetningen i årsrapporten Skal indeholde oplysninger om politikken, hvordan den gennemføres, måltal og resultater, herunder hvorfor den opstillede målsætning ikke er nået (hvis relevant) Virksomheden kan også vælge at redegøre i en supplerende beretning til årsrapporten (med henvisning i ledelsesberetningen) herunder: UN Global Compact og CSR rapport Virksomhedens hjemmeside 17

18 HVAD MED DATTERSELSKABER? Et datterselskab, som indgår i en koncern, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik, hvis moderselskabet opstiller måltal og udarbejder en politik for den samlede koncern I koncerner med udenlandske datterselskaber vil disse ikke være direkte omfattet af reglerne om måltal og politikker. De kan dog indirekte blive omfattet af reglerne, såfremt moderselskabet indfører regler herom for koncernen som helhed 18 Hvis en udenlandsk koncern er moderselskab til et danske datterselskab, skal det danske datterselskab opstille måltal og politikker, såfremt det er omfattet af bestemmelserne

19 SANKTIONER Bødestraf på mellem og kroner Måltal: Straffebestemmelsen i selskabslovens 367 er udvidet. Manglende opstilling af måltal efter selskabslovens 139 a, stk. 1, nr. 1 kan således straffes med almindelige strafferetlige bøder (i det strafferetlige system) Politik: Manglende udarbejdelse af en politik vil kunne medføre bødestraf efter årsregnskabsloven 99 b, stk. 2 Redegørelse: Manglende redegørelse kan straffes med bøde efter årsregnskabslovens 164 Manglende opfyldelse af det opstillede måltal udløser ikke bødestraf. 19

20 VEJLEDNING Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom Ministeriet for Ligestilling og Kirke har oprettet portalen kvinderiledelse.dk med adgang til viden, vejledning og værktøjer 20

21 AFGØRELSE I LIGEBEHANDLINGSNÆVNET Ligebehandlingsnævnet afgjorde i november 2012, at det ikke var i strid med ligestillingsloven, at en virksomhed i kompetenceprofilen for bestyrelsesmedlemmer havde fastsat en målsætning for, at der i løbet af 2015 bør være mindst 40 procent kvinder i bestyrelsen Nævnet lagde vægt på, at bestyrelsesmedlemmerne først og fremmest vælges på baggrund af de fornødne kompetencer, at det ikke var en fast og ufravigelig kvote men derimod en målsætning, samt at det er legitimt at fremme ligestilling indenfor områder, hvor det ene køn er underrepræsenteret 21

22 TENDENSER I EU De seneste tal fra kommissionen viser, at andelen af kvinder i børsnoterede selskabers bestyrelser er steget fra 13,7 % i januar 2012 til 15,8 % i 2013 Tallene dækker over et gennemsnit på 17 % af de menige bestyrelsesposter (en stigning fra 15 % i januar 2012) og på 10 % af de ledende bestyrelsesposter (en stigning fra 8,9 %) Med undtagelse af tre EU-lande (Bulgarien, Polen og Irland) er der konstateret en stigning i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i alle EU-medlemsstater 22

23 23 VIL DU VIDE MERE: MORGENSEMINAR DEN 10 JUNI

24 KONTAKT ARBEJDSRET M&A CORPORATE Mette Klingsten Partner København T M E Monica Reib Partner København T M E

25 København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere