Værdighedsindsatser Forslag til prioriteringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdighedsindsatser Forslag til prioriteringer"

Transkript

1 Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Værdighedsindsatser Forslag til prioriteringer

2 Indhold Plejehjem Øget normering med fokus på reducering af eksterne vikarer og pleje til beboere med demens Måltidsværter Aftenvagter... 6 Hjemmeplejen Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem... 7 Øvrigt Øget effekt af selvstyre på plejehjem Måltidsmentor Kompetenceudvikling Demens daghjemspladser Tornhøjhaven Dagrehabiliterings tilbud på Aalborg Rehabiliteringscenter Demenssikring Kolofon: Ældre og Handicapforvaltningen 2. maj / /14

3 Forord Den 1. marts 2016 trådte Regeringens forslag om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kraft. Med indførsel af Værdighedspolitikker for ældreplejen, vil kommunerne under et få tilført 1 mia. kr. i 2016 og årerne fremover. Det er midler som ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og som skal gå til nye initiativer eller til udvidelse af eksisterende og komme både borgere på plejecentre/botilbud og i egen bolig til gavn. Midlerne vil blive administreret som tilskud i årene , og der skal årligt aflægges regnskab for, at midlerne er anvendt som forudsat. I foråret 2019 gøres endelig status for ordningen med henblik på, at midlerne fremadrettet udbetales sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet. Aalborg Kommune andel af værdighedsmilliarden udgør 34,212 mio. kr. i 2016 Loven forpligter kommunerne til at udarbejde en værdighedspolitik, som bl.a. skal indeholde beskrivelse af hvordan kommunen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1. Livskvalitet, 2. Selvbestemmelse, 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4. Mad og ernæring samt 5. En værdig død Aalborg Kommunes Værdighedspolitik blev vedtaget af Aalborg Kommunes Byråd den 14. marts Nedenstående forslag til prioritering af de tildelte midler benævnt indsatskataloget har valgt at sætte fokus på, at sikre flere personaleressourcer til de mest sårbare ældre - såvel beboere på plejehjem/botilbud som hjemmeboende. Samtidigt har indsatskataloget også det for øje, at understøtte investeringstankegangen. Det vil sige, at udgifterne på sigt reduceres og at den borgeroplevede kvalitet påvirkes positivt ved iværksættelse af indsatserne. Bærende for kataloget er, at indsatserne fortrinsvis bygger bro til allerede eksisterende indsatser, så der skabes størst mulig sammenhængskraft til den eksisterende opgaveløsning. Borgerne vil dermed kunne opleve en naturlig udvikling og dialog om at kunne bidrage og deltage i aktiviteter, hvor deres kompetencer og handlemuligheder kan udfoldes. Med Indsatskataloget tilgodeses langvarige investeringer på bl.a. plejehjemsområdet, afgrænsede projekter og forløb i hjemmeplejen og indsatser som vil komme den enkelte medarbejder til gode blandt andet via kompetenceudvikling. 3/14

4 Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Nr. Indsats Emne område Refererer til Værdighedspolitikkens fokusområder Plejehjem mio. kr. mio. kr. 1. Øget normering på plejehjem med særlig fokus på: Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 10,8 18,5 Besparelse ved reduktion af vikarforbruget -2,0 Bedre pleje af beboere med demens på somatiske pladser Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Livskvalitet 2. Måltidet (måltidsværter) Mad og ernæring 2,0 3. Styrkelse af aftenvagter Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Livskvalitet 3,15 6,00 15,95 22,5 Hjemmeplejen mio. kr. mio. kr. 4. Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem (Triagering) Effekt af kvalitetsudvikling (Myndighed hjemmeplejen reduktion i perioden : 0 1,0 1,5 2) herud over reduktion i den aktivitetsbestemte medfinansiering. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 7,3 4,8-1,0 7,3 3,8 Øvrigt Mio. kr. Mio. kr. 5. Øget effekt af forsøg med selvstyre på plejehjem Selvbestemmelse 2,0 6. Måltidsmentorer Mad og ernæring 1,8 1,8 7. Kompetenceudvikling af medarbejdere Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 6, Demens daghjemspladser - Tornhøjhaven 0 4,00 9. Dagrehabilitering - Mou 2, Demenssikring 0, ,8 Samlet beløb (netto) 34,212 34,1

5 Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Plejehjem Indsats 2016/2017 Øget normering med fokus på reducering af eksterne vikarer, øget pleje til beboere med demens mio. kr. mio. kr. 10,8 18,5 Besparelse ved reduktion af vikarforbruget -2 Måltidsværter 2,0 0 Aftenvagter 3,15 6 I alt 15,95 22,5 1. Øget normering med fokus på reducering af eksterne vikarer og pleje til beboere med demens Målgruppen for den øgede indsats er beboere på plejehjem, der er udfordret på deres sundhed. Plejehjemmene oplever, at en stigende andel af beboerne har demens eller demenslignende symptomer. Denne gruppe af beboere har ofte brug for større opmærksomhed, da de let kan blive utrygge i et miljø med meget støj og uro. En øget normering kan således være med til skabe overskud til forskellige sociale og praktiske gøremål, men også være med til at skabe trygge rammer for øget kontakt og sociale relationer mellem beboere og medarbejdere. Indsatsen vedrører opnormering af medarbejdere på plejecentre til at kunne varetage plejen og de sociale og sundhedsfaglige indsatser på en værdig og et fagligt højt niveau. Der er flere og flere demente i somatiske plejeboliger. Udfordringerne med at pleje og passe demente og andre ældre sammen byder på særlige udfordringer for medarbejderne. Det betyder, at der er behov for mere personale i mange situationer for at få spisesituationer, samværssituationer mv. til at fungere optimalt. En øget normering vil således kunne give mere ro omkring de demente beboere og bedre arbejdsvilkår for medarbejderne. En øget bemanding på plejehjemsområdet vil yderligere være med til at fremme forudsætningerne for at skabe god pleje og omsorg af høj faglig kvalitet. Samtidig vil en øget bemanding være med til at skabe bedre arbejdsvilkår og mindre arbejdsbelastning, da der er flere hænder til at løse opgaverne. En reducering i arbejdsbelastningen vil yderligere skabe forudsætningerne for at reducere behovet for eksterne vikarer ved sygdom og andet fravær, da normeringen åbner mulighed for at trække på egne medarbejdere. Da vikarer generelt belaster plejehjemmets økonomisk mere end fastansatte (højere afregning til AK Vikar eller private vikarbureauer) er der medregnet en besparelse på 2 mio. kr. fra 2017

6 Midlerne fordeles efter følgende model for 2017 og med 7/12 (virkning fra 1. juni 2016) fordeling i 2016: 1 mio. kr. til store plejehjem dvs. fra 50 boliger og op: Sofiegården, Solsidecenteret, Vestergaarden, Thulebakken, Lundbyesgade, Lollandshus (inkl. demenshuset), Smedegården, Trækbanen, Fremtidens Plejehjem 0,5 mio. kr. til mellemstore plejehjem dvs. fra 31 til 49 boliger: Birkebo, Annebergcentret, Lykkevang, Otiumgården, Storvorde, Mou, Skovbrynet, Malik, Hans Egede, Thomas Minde, Skipper Klement, Gug Geronto, Elmely, Hassinghave, Fjordparken, Uttrupgård, Lions Parken, Riishøj kr. til mindre plejehjem dvs. op til 30 boliger: Drachmannshave, Absalonsgård, Kongerslev, Gug, Egestadshus, Danahøj, Hellashøj, Gabrielsværk, Ulstedparken, Lindholm, Solvang, Toftehaven, Solgården. 2. Måltidsværter Måltidsværten skal være i hver boenhed for at opfylde Mad- og måltidspolitikken. Værten skal være kendt personale, som kender beboerne og har faglig indsigt omkring måltider. Måltidsværten skal sørge for, at rammerne omkring måltidet er så gode som muligt. F.eks. kan det sociale og omgivelserne være med til at stimulere beboernes appetit. Måltidsværten kan være med til at sikre, at maden bliver anrettet og får det sidste pift inden servering. Udgiften til undervisning af medarbejdere i værtsrollen og det gode måltid er medtaget under kompetenceudvikling. 3. Aftenvagter For at skabe trygge rammer og mulighed for øget kontakt og sociale relationer mellem beboere og medarbejdere anbefales det, at øge normeringen i aftenvagten, da denne bemanding bliver reduceret ift. dagvagten. Medarbejderne sikrer en god pleje og omsorg af beboerne, men der er sjældent overskud til den ekstra indsats, som kan bibringe oplevelsen af større tryghed og ro i særlige situationer f.eks. spisesituationer. En øget normering kan således skabe overskud til forskellige sociale og praktiske gøremål, men også være med til at skabe gode rammer for aftensmåltidet og dermed understøtte værtsrollen i måltidet. 6/14

7 Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Hjemmeplejen Indsats 2016/2017 Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem. 7,3 4,8 Myndighed hjemmeplejen reduktion i perioden : 0 1,0 1,5 2 mio. kr. herud over reduktion i den aktivitetsbestemte medfinansiering. Mio. kr. Mio. kr Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem Ældre og Handicap Forvaltningens Vision 2020 har et tydeligt afsæt i det kommunale paradigmeskifte, der i disse år kendetegnes ved, at den kommunale hjælp ændres fra, at gøre noget for borgeren, til at gøre noget i samarbejde med borgeren. I 2013 fremsatte Hjemmehjælpskommissionen 10 konkrete anbefalinger, som har til formål at understøtte, det igangværende paradigmeskifte i den kommunale praksis samt differentierede plejebehov hos ældre i eget hjem. Ligeledes har Sundhedsstyrelsen i en nyudgivet publikation, april 2016 beskrevet en række indsatser for den ældre medicinske patient. Med afsæt i disse anbefalinger, samt Sundhedsstyrelsens og KL s anbefalinger til implementering af værktøjer til tidlig opsporing, har man på plejehjemsområdet i Aalborg Kommune set gode resultater. På plejehjem, hvor værktøjerne er implementeret er antallet indlæggelser reduceret. Og der ses positive tendenser i form af styrket samarbejde og øget koordinering på tværs af funktionerne i Ældre og Sundhed. På basis af resultaterne på plejehjemmene vurderes værktøjerne relevante i forhold til de differentierede behov hos gruppen af ældre og den kompleksitet, som hjemmeplejen møder i stigende grad. Værktøjerne skal understøtte arbejdet med rehabiliteringsforløbene (træning før pleje), således at borgerens sundhedstilstand, mestringsevne og rehabiliteringspotentiale er udgangspunktet for hjemmeplejens indsatser. Implementeringsprocessen vil omfatte kompetenceudvikling af personalet i anvendelsen af værktøjerne samt dokumentation af sundhedslovsindsatserne. En del af arbejdet med værktøjerne omfatter også indførsel af effektive og strukturerede tværfaglige møder, hvor koordineringen af indsatsen omkring borgeren tilrettelægges og evalueres. Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser Set fra borger perspektivet vil anvendelsen af værktøjerne bl.a. betyde færre indlæggelser og bedre sundhedstilstand. På medarbejdersiden forventes der på baggrund af erfaringerne fra plejehjemmene større faglighed, arbejdsglæde samt et tættere tværgående samarbejde med den kommunale sygepleje. Samtidig har indsatsen også en økonomisk effekt i form af sparede udgifter til kommunal medfinansiering og plejebehovet efter indlæggelse. Der er en forventning om, at en implementering af værktøjerne i hjemmeplejen kan bidrage til, at man når ud til en større målgruppe, og dermed forebygger flere uhensigtsmæssige indlæggelser. Økonomiske konsekvenser De økonomiske gevinster og positive erfaringer fra plejehjemsområdet indikerer et uudnyttet potentiale i hjemmeplejen. Dog er vilkårene forskellige i hjemmeplejen, hvorfor en opstart og udrulning af værktøjerne vil foregå gradvis med det formål, løbende at kunne monitorere og

8 evaluere indsatsen, så anvendelsen af værktøjerne bliver tilpasset hjemmeplejens arbejdsfelt og vilkår. En udrulning af nærværende projekt vil foregå i tæt tilknytning til implementering af opgaveoverdragelsesprojektet. Det betyder, at der foretages en afdækning og opkvalificering af medarbejdernes kompetencer, uddannelse af kvalitetsmedarbejdere som bl.a. vil have et særligt ansvar for at understøtte og løfte det dokumentationsfaglige niveau i hjemmeplejen. Disse indsatser vil sammen med de strukturerede tværfaglige møder kvalitetsløfte den faglige indsats i hjemmeplejen, forebygge indlæggelser og øge patientsikkerheden. Opstartsfasen som vil strække sig hen over anden halvdel af 2016 er meget ressourcekrævende. Dels vil der være udgifter til projektledelse, men i endnu større grad vil der være udgifter til at dække vikarer i forbindelse med kompetenceafdækningen og den efterfølgende kompetenceudvikling af medarbejderne samt uddannelse af kvalitetsmedarbejdere. Fra primo 2017 forventes størstedelen af medarbejderne at være kompetenceudviklet. Hvorefter der vil være fokus på, at få etableret de strukturerede tværfaglige møder og implementeringen af opgaveoverdragelses projektet. Der vil derfor først kunne forventes en effekt af indsatsen fra 2017, svarende til 1,0 mio. kr. En besparelse som vil fremgå i Myndighedsafdelingens budget til personlig pleje og praktisk bistand. 8/14

9 Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Øvrigt Indsats 2016/2017 Øget selvstyre på plejehjem 0,0 2,0 Måltidsmentor 1,8 1,8 Kompetenceudvikling - Opkvalificering af elevvejledere - Uddannelse af medarbejdere som måltidsværter - Uddannelse af ressourcepersoner på demensområdet - Forebyggende mundplejeprogram Mio. kr. Mio. kr. 6,662 0 Daghjemspladser Tornhøjhaven 0,0 4,0 Dag rehabiliteringstilbud Aalborg Rehabiliteringscenter 2,0 0 Udvikling af demenssikring 0,5 I alt 10,962 7,8 5. Øget effekt af selvstyre på plejehjem I budgetforliget for 2016 blev det besluttet at: Der gennemføres i 2016 et forsøg med selvstyre på plejehjem i kommunen. Inden for lovgivningens rammer skal man lokalt gennem bestyrelser, medarbejdere og ledere have mulighed for derudover selv at prioritere med det formål at sikre flest mulige ressourcer til kerneydelsen. Formålet med forsøget, med selvstyre på plejehjem, er at kunne sætte kreativiteten og tænkningen fri i forhold til at tænke anderledes om, hvordan Aalborg Kommunes plejehjem drives. De første plejehjem er udpeget og forsøget afvikles i perioden 1. maj Forsøget evalueres i 1. kvartal Fra 2017 afsættes en pulje på 2 mio. kr. til at understøtte plejehjem, der ønsker at gøre lignende forsøg. 6. Måltidsmentor Måltidsmentoren er en ressourceperson hvis opgave er at skabe sammenhæng mellem maden, måltidet og ernæringen. Mentoren arbejder for: Mad som rehabilitering (ernæringsscreening, sikre korrekt mad og konsistens) Det gode måltid (vejlede/undervise plejepersonalet i måltidet og dets betydning) Involvering af borger og netværk (de involveres via ernæringsscreening) Dialog mellem Madservice Aalborg og plejepersonalet om at finde det rigtige tilbud. Sætte fokus på madspild i samarbejde med plejepersonalet. Mentor kan være behjælpelig med at se, om der sker overrekvirering og om det er det rigtige der bestilles i forhold til målgruppen Sikre at ernæringstilstanden kan bidrage til et bedre Træning før pleje forløb Måltidsmentorerne tilknyttes plejeboligfunktions 3 distrikter samt Hjemmepleje Aalborg. Måltidsmentorerne organiseres i Aalborg Madservice.

10 Måltidsmentoren kan have en faglig baggrund som professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i diætetik. Indsatsen forventes at Beboerne og borgere vil oplever større trivsel Reducere madspild til 15% Antallet af undervægtige reduceres Udgift: Med ansættelse af 4 mentorer vil den årlige udgift være 1,8 mio. kr. 10/14

11 Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» 7. Kompetenceudvikling Opkvalificering af elevvejledere SOSU-uddannelsesområdet er inde i en rivende udvikling. Her tænkes på de ændringer, som Erhvervs Uddannelsesreformen (EUD-reform) har medført og den igangværende udvikling af såvel SSH- og SSA-uddannelsen 1. Den nye EUD-reform bevirker, at eleverne kommer med vidt forskellige forudsætninger, kompetencer og med individuelle læringsmål samt uddannelsesplaner. Denne variation i elevernes forudsætninger stiller høje krav til de daglige vejlederes evne til at omstille og differentiere vejledningen. Ældre og Sundhed har en interesse i, at eleverne fortsat uddannes på bedste vis, og at vejlederne fortsat kan honorere de krav, der stilles. Kravene kommer bl.a. fra uddannelsesinstitutionerne, og derudover relaterer de sig til kerneopgaven i kommunen. Dertil kommer, at eleverne er et vigtigt rekrutteringsgrundlag efter endt uddannelse. Ældre og Sundhed har i forbindelse med vejledningen af eleverne en mulighed for at understøtte de kompetencer, som Aalborg Kommune ønsker af fremtidige medarbejdere. Et godt image på uddannelsesdelen vil medvirke til, at kommunen kan tiltrække fremtidige medarbejdere. For at imødekomme organisationens behov for udvikling på SOSU-uddannelsesområdet og fremtidssikre denne, er der behov for at igangsætte en opgaveglidning mellem ansvarlige vejledere, daglige vejledere og uddannelseskoordinatorer samt at sikre, at vejlederfunktionen ift. SOSUeleverne styrkes. Det er målet, at en opgraderet professionel tilgang vil medvirke til at mindske elevfrafaldet for SSHelever med 50 %. Frafaldet er i dag på % for SSH- eleverne. Udgiften dækker kursusafgifter, vikardækning, dækning af løndifference ml. Statens Voksens Uddannelsesstøtte og medarbejderens løn for 50 vejledere. Uddannelsen svarer til et fuldtidsstudie på 6 uger, men vil reelt strække sig over længere tid, da der kun planlægges med én til to undervisningsdage om ugen. Uddannelse af medarbejdere som måltidsvært. For at have de rette forudsætninger og skabe rammerne omkring det gode måltid, skal to medarbejdere fra hver boenhed undervises i hvordan de kan påtage sig værtsrollen. Undervisning vil foregå som en heldags arrangement og vil blive varetaget af Madservice Aalborg. I alt drejer det sig om ca. 320 medarbejdere. Øvrige medarbejdere skal have et kortere forløb af en halvdags undervisning, så de kan støtte op omkring værtsrollen. 1 Den nye EUD-reform trådte i kraft august 2015, og har til formål at tiltrække flere unge under 25 år til erhvervsuddannelserne, skabe bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser samt skabe endnu dygtigere faglærte i fremtiden. Adgangskravene til SOSU-uddannelserne blev skærpet i forbindelse med EDU-reformen, og der skelnes mellem elever under 25 år og voksne elever over 25 år. Fra august 2016 kan elever på SOSU-uddannelserne tage en gymnasial uddannelse (EUX) samtidig med erhvervsuddannelsen.

12 Uddannelse af ressourcepersoner på demensområdet Med Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse af demensstrategien juni 2015 ønsker Aalborg Kommune, at imødegå de udfordringer et stigende antal borgere med demenssygdomme stiller. Strategien fastsætter strategiske mål og principper for arbejdet med borgere, der rammes af demens og deres pårørende. Strategien er bygget op omkring 4 temaer hvoraf et tema handler om Uddannelse og implementering af viden Uddannelse og implementering af viden Der skal kontinuerligt arbejdes med at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer på alle niveauer. Det gælder på alle områder, hvor der er kontakt med borgere med demenssygdomme og deres pårørende. Der skal arbejdes målrettet på at anvende den nyeste viden på demensområdet i samarbejdet med og omkring den enkelte borger og dennes pårørende. Strategiske mål Aalborg Kommune møder borgere med demenssygdomme og deres netværk på deres behov med den rette faglighed, kompetencer og etik Aalborg Kommune vil styrke tværfagligheden på demensområdet ved at: - Uddanne ressourcepersoner på demens inden for alle relevante faggrupper Med ovenstående kompetencemidler vil Videncenter for Demens selvstændigt eller i samarbejde med uddannelsesinstitutioner afvikle en række forløb af forskellig varighed afhængig af målgruppen. Relevante i målgruppen: Aktivitetsmedarbejdere, sygeplejersker, medarbejdere i hjemmeplejen, medarbejdere i rengøringen, ergo- og fysioterapeuter på træningsområdet, medarbejdere ved Senior Digital, selvhjælpskoordinatorer i myndighed, magtrådgivere i myndighed, multitrans chauffører (listen er ikke udtømmende) Forebyggende mundplejeprogram. Mangelfuld mundhygiejne hos plejekrævende ældre er et alment og veldokumenteret sundhedsproblem, der kan føre til massiv udvikling af tandsygdomme, og som yderligere kan være medvirkende årsag til alvorlige almenlidelser. Det er derfor nødvendigt at udvikle effektive mundplejeprogrammer rettet mod denne gruppe borgere. Københavns Kommune har på baggrund af et studie på 5 plejehjem valgt at implementere forebyggelsesprogrammet Shared Oral Care på samtlige plejecentre i Københavns Kommune i alt ca beboere. Shared Oral Care forebyggelsesprogrammet er en ny måde at tænke omsorgstandpleje på og vil sideløbende med de almindelige tilbud om omsorgstandpleje til tilmeldte borgere, blive et tilbud til borgere på alle plejehjem. Programmet omfatter et tæt samarbejde med omsorgstandplejen hvor denne sammenhæng, læring givet som sidemandsoplæring. På kort sigt vil der være gevinster i forhold til det almene helbred hos plejehjemsbeboerne og deraf afledte problemer og omkostninger. På lidt længere sigt vil der opstå gevinster i form af mindre behov for behandling i omsorgstandplejen og dermed mindre behov for tandlæger. Dette vil dog være en langsigtet gevinst, da meget af det nuværende tandlægearbejde omfatter reparation af allerede udført tandlægearbejde. 12/14

13 På lang sigt vil behovet for protesebehandling blive mindre, hvorfor udgifterne til tandteknisk arbejde også må forventes at blive reduceret. Der vil tillige være en gevinst i livskvalitet hos beboerne og formodentlig også gevinster i afledte forhold, fx mulighed for forbedret ernæringstilstand. Midlerne anvendes til ansættelse af en tandplejer. Vedkommende vil dels være projektleder og forestå besøg på plejehjemmene. Tandplejeren vil organisatorisk høre under omsorgstandplejen. 8. Demens daghjemspladser Tornhøjhaven. Daghjem for svært demente er en udvidelse af nuværende tilbud og målgruppe. Tilbuddet var oprindeligt ikke tænkt ind i oplægget til nyt demens plejehjem i Aalborg Øst, hvor alene dagcenterfunktionen er inkorporeret i programmet for Tornhøjhaven. Borgere med svær demens kan være sensitive og skrøbelige og har let til at udvikle angst og mistrivsel. Den pårørendes overskud er lavt, stresstærsklen er lav og konfliktniveauet er derfor ofte højt. Dette er ikke et godt psykisk miljø for nogle af parterne at befinde sig i. Det fremmer hverken borgerens eller den pårørendes situation. Et daghjem for svært demente, vil derfor have til formål at fungere som aflastning for ægtefæller, skabe det gode forløb for borgere og pårørende og skabe et tilbud med socialpædagogiske, ergoog fysioterapeutiske og plejefaglige kompetencer som kan imødekomme borgernes behov. Tilbuddet adskiller sig fra andre tilbud ved at have en fleksibel aflastning, der også dækker aften, nat og weekend/helligdage samt større ferieperioder. Der er således ikke et døgnophold som det kendes fra aflastningsboliger. Umiddelbart vurderes der ikke at være en besparelse i hjemmeplejen i de perioder, hvor daghjemmet tilbydes da ægtefællen fortsat tilbydes praktisk hjælp. Men efter en periode vil det kunne efterprøves. Tilbuddet kan være med til, at borgeren kan forblive i eget hjem længere tid og endda i nogle tilfælde måske helt undgå permanent plejehjemsplads. Det vil også betyde at ægtefælle på arbejdsmarkedet kan få et tilbud fx. i aftentimerne til at deltage i pårørendegruppe, foreningsliv eller fritidsinteresse. Det kunne også være en ægtefælle som ikke får sin nattesøvn, der ville benytte en evt. nat-plads men godt ville kunne have borger hjemme dag, aften. Borgeren kan kun henvises til daghjemmet med samtykke. 9. Dagrehabiliterings tilbud på Aalborg Rehabiliteringscenter. I forhold til livskvalitet og selvbestemmelse ønsker Rehabiliteringscenter Aalborg at udvide sit tilbud med ambulant rehabiliterende funktion. Ambulante forløb vil give mulighed for rehabiliteringsforløb for borgere, som af forskellig årsag ikke ønsker at bo uden for eget hjem. Opstarten vil foretages gradvis på samme måde som opstart af døgntilbuddet, så det passes ind i det eksisterende tilbud. Midlerne anvendes til indkøb af supplerende træningsudstyr, møbler og ansættelse af personale vil bruges til at gøre erfaringer. Forventningen er, at dagtræningen på sigt vil give økonomisk effekt som døgntilbuddet på rehabiliteringscentret og på samme måde finansiere sig selv. Det vil sige at de løbende driftsudgifter vil være selvfinansierende og bevillingen er alene en opstartskapital. 13/14

14 10. Demenssikring. I samarbejde med Aalborg Universitet og Ældresagen udvikles næste generation af demenssikring, der kan implementeres på kommunens ny demensplejehjem Tornhøjhaven. Kommunens finansieringen udgør en 1/3 af det fulde budget, der primært dækker ansættelse af post Doc og videnskabelig assistent på AAU. Der vil blive udviklet en prototype i samarbejde med private virksomheder samt et såkaldt proof of concept med henblik på efterfølgende implementering på Tornhøjhaven. 14/14

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Poul Jacobsen (Formand) Tove Jørgensen (Ældrerådsrepræsentant) / (Næstformand) Maja Larsen Hanne Kringel Axel Bindslev Larsen Steen Frandsen

Poul Jacobsen (Formand) Tove Jørgensen (Ældrerådsrepræsentant) / (Næstformand) Maja Larsen Hanne Kringel Axel Bindslev Larsen Steen Frandsen #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde i Nord Ældre og Sundhedssekretariat Tid 24. oktober 2016 kl. 09:30-12:30 Sted Mødelokale 1, underetagen ved køkkenet, Storemosevej

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 11.10.2017 kl. 09.00 Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Intro og rundvisning

Læs mere

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune 1. Indledning Med baggrund i kerneopgaven og Vision 2020 for Ældre- og Handicapafdelingen ønsker Ældre- og Sundhedsafdelingen at systematisere og kvalitetssikre

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Ældre og Sundhed: Camilla H. Madsen (Chefsekretær) Palle Erik Hansen (Fagligleder for Økonomi og HR i Plejeboligfunktionen)

Ældre og Sundhed: Camilla H. Madsen (Chefsekretær) Palle Erik Hansen (Fagligleder for Økonomi og HR i Plejeboligfunktionen) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde Øst Ældre og Sundhedssekretariat Tid 7. november 2016 kl. 09.00-12.00 Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Mødelokale 1, Vestergården, Annebergvej 73, 9000 Aalborg

Mødelokale 1, Vestergården, Annebergvej 73, 9000 Aalborg #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Lokalrådsmøde i Vest Tid 10. oktober 2016 kl. 09.00-12.00 Ældre og Sundhedssekretariat Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 17-21

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Opfølgning på Udvalgets budgetseminar den 22. juni 2016

Opfølgning på Udvalgets budgetseminar den 22. juni 2016 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Ældre- og Handicapudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Sidse Kristina Kristensen Sagsnr./Dok.nr. 2016-013806 / 2016-013806-22 Økonomiafsnittet.

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune Værdighedspolitik Faaborg-Midtfyn Kommune Den tyske filosof Emmanuel Kant skrev, at mennesket aldrig må betragtes som et middel. Mennesket er nemlig selv et mål. Mennesket har en iboende værdighed, som

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Forslag til indsatser under Værdighedspuljen

Forslag til indsatser under Værdighedspuljen Forslag til indsatser under Værdighedspuljen Center Pleje og Omsorg, april 2016 De fem temaområder Værdighedspolitikken rummer fem temaområder, som bekriver, hvordan Rebild Kommunes ældrepleje skal understøttes

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Indsatser Indhold Estimeret budget Organisatorisk placering. og støtte medarbejdere og kr. borgere i at anvende teknologiske

Indsatser Indhold Estimeret budget Organisatorisk placering. og støtte medarbejdere og kr. borgere i at anvende teknologiske Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Værdighedspuljen Administrationen har udarbejdet nedenstående prioriterede bruttoliste til anvendelsen af værdighedsmilliarden.

Læs mere

Politikere Jørgen Hein Mette Ekstrøm Marianne Brint Nielsen, Knud-Erik Ledet, Hanne Rye Koch

Politikere Jørgen Hein Mette Ekstrøm Marianne Brint Nielsen, Knud-Erik Ledet, Hanne Rye Koch #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Tid Sted Lokalrådsmøde Vest 28. november 2016 kl. 09.00-12.00 - efterfølgende julefrokost. Otiumgården, Solstuen, Otiumvej 7, 9000 Aalborg.

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Værdighedsmilliard Selvbestemmelse/Velfærdsteknologi Indkøb af GPS er til hjemmeplejen og plejecentre 0,75 0,4

Værdighedsmilliard Selvbestemmelse/Velfærdsteknologi Indkøb af GPS er til hjemmeplejen og plejecentre 0,75 0,4 Værdighedsmilliard 2016 2017 Selvbestemmelse/Velfærdsteknologi Indkøb af GPS er til hjemmeplejen og plejecentre 0,75 0,4 GPS trackere kan finde mennesker med demens, når pårørende eller plejepersonale

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 4. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. v/ Hanne Hostrup, Myndighedsafdelingen. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem Erfaringsopsamling om madproduktion på Lindholm Plejehjem Ældre og Sundhed Marts 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 BAGGRUND 3 SAMMENFATNING 3 2. ERNÆRINGSASSISTENTERNES ROLLE 4 3. PROJEKTETS KVALITET 4 4. MAD

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere