Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup"

Transkript

1 Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Marts

2

3 Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til spildevandsplan Dette tillæg til spildevandsplanen giver mulighed for at gennemføre separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup i Separatkloakering i Fuglse Bøsserup er ikke gennemført i fuld udstrækning og inden renseanlægget Fuglse Bøsserup kan nedlægges er det nødvendigt at gennemføre separatkloakeringen og omlægge dele af området til spildevandskloakering. Udarbejdet af Teknik og Miljømyndigheden, Lolland Kommune Sags nr, fics: / brevid

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resumé Planlægningsgrundlag Lovgivning Øvrig planlægning Miljøvurdering Status og plan Renseanlæg Kloakoplande Bassiner Tidsplan og økonomi Økonomi for Lolland Spildevand A/S Økonomi for grundejere Tidsplan Administrative forhold i øvrigt, offentliggørelse Offentlig høring Klagevejledning Vedtagelsespåtegning BILAG... 8 Bilag 1. Kort over oplande Bilag 2. Liste over ejendomme Bilag 3. Oplands- og udløbsskemaer 2

5 1 Resumé Dette tillæg til Lolland Kommunes Spildevandsplan er udarbejdet med henblik på at sikre grundlaget for at separatkloakere og spildevandskloakere i Fuglse Bøsserup forud for at Fuglse Bøsserup renseanlæg skal nedlægges. Det er et krav i vandplan 2.6 Østersøen, at Fuglse Bøsserup renseanlæg skal nedlægges senest i Da der kommer en del vand fra Fuglse Bøsserup til renseanlægget, som ikke er spildevand er det nødvendigt at få gennemført en separatkloakering og spildevandskloakering af området. 2 Planlægningsgrundlag Miljølovgivningen, vandplaner, samt Lolland Kommunes Kommuneplan, lokalplaner og Klimatilpasningsplan udstikker rammerne for kommunens Spildevandsplan. I det følgende gennemgås nærværende tillægs forhold til lovgivning og øvrig planlægning. 2.1 Lovgivning Kommunerne udarbejder spildevandsplaner og tillæg hertil i henhold til Miljøbeskyttelseslovens Heri står anført, at "Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand". I spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 11. december 2007) er i 5, stk. 4, anført at: Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen". 2.2 Øvrig planlægning De overordnede retningslinjer for spildevandsplanlægningen i kommunerne fremgår af Vandplanerne. Dette tillæg er omfattet af Vandplan 2.6 Østersøen. Retningslinjer i vandplanerne udgør rammerne for kommunernes spildevandsplanlægning i forhold til grundvandsinteresser og overfladerecipienter. Det er sikret, at ændringerne i nærværende tillæg ikke strider imod Vandplanen, Kommuneplan samt Lolland Kommunes Klimaplan. 3 Miljøvurdering Kommunerne skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer der er omfattet af bilag 3 og 4, i lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. lovbekendtgørelsens 2, 3, stk. 1, nr Jf. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse, inkl. senere ændringer 2 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 939 om miljøvurdering af planer og programmer af 3. juli

6 Teknik- og Miljømyndigheden har derfor foretaget en screening af nærværende tillæg til Spildevandsplan for at afgøre, om planen kan have indvirkninger på miljøet. Det er vurderet, at tillægget ikke udløser krav om miljøvurdering. Separatkloakeringen medvirker til en forbedret spildevandsrensning til gavn for dyre- og planteliv i vandløbene. Fuglse Bøsserup renseanlæg skal nedlægges og spildevandet skal afskæres til Hunseby Strand renseanlæg. Vandløbene friholdes derfor for udledning af spildevand fra renseanlægget og fra overløb på kloakken. Vandføringen i vandløbene sikresved at regnvandet fortsat skal afledes lokalt. 4 Status og plan 4.1 Renseanlæg Kommunen er delt op i seks delområder samt øerne. Fuglse Bøsserup ligger i delområde Nordøst (Maribo) hvor spildevandet skal renses på Hunseby Strand Renseanlæg. Fuglse Bøsserup renseanlæg er et mekanisk biologisk anlæg med nitrifikation. Renseanlægget er et af de renseanlæg, der i Vandplan er udpeget til at skal være nedlagt senest i oktober Da der kommer en del vand fra Fuglse Bøsserup til renseanlægget, som ikke er spildevand, er det nødvendigt at få gennemført en separatkloakering og spildevandskloakering af området, inden renseanlægget kan nedlægges og spildevandet kan afskæres til Hunseby strand Renseanlæg. 4.2 Kloakoplande I spildevandsplanen som blev vedtaget i 2012 er det oplyst, at Fuglse Bøsserup er separatkloakeret. Imidlertid har det vist sig at separatkloakeringen ikke er gennemført i fuld udstrækning og at der indgår rørlagte vandløb i regnvandssystemet. Ledninger i Fuglse Bøsserup skal derfor renoveres og separering af spildevand og regnvand skal gennemføres for alle ejendomme. Fuglse Bøsserup deles op i 4 kloakoplande, hvor opland A og B separatkloakeres, idet der lægges både spildevands- og regnvandsledninger. Der etableres forsinkelsesbassiner i form af rørbassiner med udledning til kvl Holeby. Opland C og D spildevandskloakeres og der lægges kun spildevandsledninger. Regnvandet skal afledes direkte til det rørlagte vandløb Kvl Holeby. På kortbilag 1 fremgår placeringen af kloakoplande, der er omfattet af dette tillæg til spildevandsplan. På bilag 2 er der en liste over de 51 ejendommene i Fuglse Bøsserup der er omfattet af dette tillæg til spildevandsplanen. Ifølge grundejernes oplysninger er spildevandsforholdene allerede i orden på 22 af ejendommene. Disse ejendomme vil ikke få et påbud om separering af kloakledningen på egen grund, medmindre, at der viser sig at være fejl i oplysningerne. 9 adresser er tomme grunde uden bygninger, 4

7 hvis der bygges på disse grunde, skal de kloakeres i overensstemmelse med det planlagte for det opland de ligger i. På 20 ejendomme er kloakeringsformen enten ukendt eller de er pt. fælleskloakerede, disse ejendomme vil få et påbud om at separere ledninger på egen grund og tilslutte spildevandet til spildevandsstik og regnvand til enten regnvandsstik eller aflede det til kvl Oplands- og udløbsskemaer fremgår af bilag 3. På det interaktive spildevandsplankort på hjemmesiden kan man se hvilke ejendomme, der er i de oplande, hvor der er planlagt ændringer, og hvilke ejendomme, der kan forvente at få påbud om separatkloakering, herunder at afløbet ændres til spildevandskloakering. Grundejerne skal for egen regning adskille spildevand og regnvand på egen grund. Alt kloakarbejde på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. I de separatkloakerede oplande A og B skal ejendommenes spildevandsafløb tilsluttes kloakforsyningens indlagte spildevandsstik og regnvandet kan tilsluttes det regnvandsstik, kloakforsyningen lægger ind på grunden. I de spildevandskloakerede oplande C og D skal ejendommenes spildevandsafløb tilsluttes kloakforsyningens indlagte spildevandsstik Regnvandet kan afledes direkte til det rørlagte vandløb. Regnvandet må i alle områder også afledes lokalt på egen grund, f.eks. nedsives i faskine, hvis dette er muligt, og ikke giver gener for omkringboende. 4.3 Bassiner Der etableres to rørbassiner med udløb til kvl Bassinerne skal dimensioneres i henhold til det generelle serviceniveau om at oversvømmelse i separatkloakerede områder højest må ske hvert 5. år, som fastsat i spildevandsplanens afsnit 4.3. Lolland Spildevand A/S skal ansøge om tilladelse til udledning af regnvand. I udledningstilladelses fastsættes nærmere vilkår for udledningshastighed, bassinvolumen m.v.. 5 Tidsplan og økonomi 5.1 Økonomi for Lolland Spildevand A/S I 2015 til 2016 skal Lolland Spildevand A/s afsætte 5,3 mio. kr. til etablering af nye ledninger og bassiner m.v. i det område, som dette tillæg til spildevandsplan gælder for. 5

8 5.2 Økonomi for grundejere For alle de berørte ejendomme kommer der udgifter til separering af regnvand og spildevand på egen grund samt tilslutning til kloakforsyningens pumpebrønd eller stik. Størrelsen af disse udgifter afhænger af de lokale forhold. 5.3 Tidsplan Tidsplanen fremgår af følgende skema. Projekt / årstal Planlægning, projektering af Etablering af regnvandsbassin og afløbsledning Påbud om separering på privat grund og grundejernes tilslutning til kloakforsyningens stik af de ejendomme, der fremgår af bilag 2 Det fremgår af bilag 2 hvilke ejendomme, der skal gennemføres separering af ledninger på egen grund i perioden På det interaktive kort på Lolland Kommunes hjemmeside kan man se hvilke ejendomme, der kan forvente af få påbud, fra Lolland Kommune, om separatkloakering i perioden Administrative forhold i øvrigt, offentliggørelse 6.1 Offentlig høring Dette tillæg til spildevandsplanen, har været offentliggjort med oplysning om, at der var en frist på mindst 8 uger fra offentliggørelsen til at kommentere forslaget 3. Forslaget blev samtidigt sendt til Naturstyrelsen. Byrådet vedtog således den 26. november 2015, at offentliggøre forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen. Tillægget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 1. december 2015 og var i høring frem til den 2, februar Der er i høringsperioden modtaget 3 kommentarer omkring tillægget fra borgere. Bemærkningerne vedrører alle den planlagte omklassificering af en kloak til privat vandløb, som var beskrevet i afsnit 4.4 og bilag 4. De tre kommentarer stillede alle spørgsmål til tilstanden af den gamle rørledning og brøndene på ledningen. Det indgik således i forslag til spildevandsplantillægget, at en ledningsstrækning skulle omklassificeres fra at være et offentligt spildevandsanlæg til at være et privat vandløb. Årsagen er, at når separatkloake- 3 Jf. Spildevandsbekendtgørelsens kap. 4 6

9 ringen er gennemført i Fuglse Bøsserup, så har ledningen ikke længere nogen funktion som kloak, men der er stadig brug for den til afledning af drænvand, derfor skal den overgå til at være et vandløb. Byrådet har taget kommentarerne til efterretning og besluttet at omklassificeringen af rørledningen fra kloak til privat vandløb udskydes, indtil Lolland Forsyning har redegjort for tilstanden af rørledningen og for at den er i en tilfredsstillende og funktionsdygtig tilstand, under hensyn til dens alder. Beslutningen udskydes derfor til næste revision af spildevandsplanen. 6.2 Klagevejledning Spildevandsplanen kan ikke påklages til anden myndighed. Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen af det vedtagne tillæg. 7 Vedtagelsespåtegning Dette tillæg er vedtaget af byrådet for Lolland kommune d. 31. marts Holger Schou Rasmussen Borgmester Thomas Knudsen Kommunaldirektør 7

10 8 BILAG Bilag 1 Kort over oplande Bilag 2 Liste over ejendomme Bilag 3 Oplands- og udløbsskemaer 8

11 Bilag 1 Kort over oplande 9

12 Bilag 2 Liste over ejendomme Opland Ejendomsadresse Postnr. Postdistrikt Ejd. nr. Ejerlav Matr.nr Status for ejendom Plan for ejendom Plan for ejendom er oplyst gennemført A Møllevej Holeby 1128 FUGLSE BY, FUGLSE 4v Separatkloak Separatkloak Ja A Møllevej Holeby 1130 FUGLSE BY, FUGLSE 4n Separatkloak Separatkloak Ja A Møllevej Holeby 1132 FUGLSE BY, FUGLSE 42a Fælleskloak Separatkloak nej A Møllevej Holeby 1138 FUGLSE BY, FUGLSE 39a Tom grund Separatkloak - A Møllevej Holeby 1141 FUGLSE BY, FUGLSE 42c Separatkloak Separatkloak Ja A Møllevej 026B 4960 Holeby 2350 FUGLSE BY, FUGLSE 42d Separatkloak Separatkloak Ja A Møllevej Holeby 1142 FUGLSE BY, FUGLSE 43b Separatkloak Separatkloak Ja A Møllevej Holeby 1145 FUGLSE BY, FUGLSE 43c Tom grund Separatkloak - A Møllevej Holeby 1147 FUGLSE BY, FUGLSE 43d Separatkloak Separatkloak Ja A Møllevej Holeby 1149 FUGLSE BY, FUGLSE 45i? Separatkloak nej A Møllevej Holeby 1151 FUGLSE BY, FUGLSE 45b Separatkloak Separatkloak Ja A Præstevejen Holeby 2043 FUGLSE BY, FUGLSE 4ao? Separatkloak nej A Præstevejen Holeby 1270 FUGLSE BY, FUGLSE 42b? Separatkloak nej A Præstevejen Holeby 2247 FUGLSE BY, FUGLSE 4as? Separatkloak nej A Præstevejen Holeby 1272 FUGLSE BY, FUGLSE 38d? Separatkloak nej A Præstevejen Holeby 2250 FUGLSE BY, FUGLSE 4av Separatkloak Separatkloak Ja A Præstevejen Holeby 2252 FUGLSE BY, FUGLSE 4au Separatkloak Separatkloak Ja A Præstevejen Holeby 1269 FUGLSE BY, FUGLSE 4k Separatkloak Separatkloak Ja A Præstevejen Holeby 1277 FUGLSE BY, FUGLSE 4l Fælleskloak Separatkloak nej A Præstevejen Holeby 1279 FUGLSE BY, FUGLSE 4m? Separatkloak nej A Præstevejen Holeby 1281 FUGLSE BY, FUGLSE 4p? Separatkloak nej B Alsøvej Holeby 26 FUGLSE BY, FUGLSE 13b? Separatkloak nej B Alsøvej Holeby 27 FUGLSE BY, FUGLSE 60 Separatkloak Separatkloak Ja B Alsøvej Holeby 28 FUGLSE BY, FUGLSE 13c? Separatkloak nej B Alsøvej Holeby 29 FUGLSE BY, FUGLSE 13i Tom grund Separatkloak - 10

13 Opland Ejendomsadresse Postnr. Postdistrikt Ejd. nr. Ejerlav Matr.nr Status for ejendom Plan for ejendom Plan for ejendom er oplyst gennemført B Alsøvej Holeby 30 FUGLSE BY, FUGLSE 40b? Separatkloak nej B Alsøvej Holeby 31 FUGLSE BY, FUGLSE 61? Separatkloak nej B Alsøvej Holeby 32 FUGLSE BY, FUGLSE 62? Separatkloak nej B Møllevej Holeby 1140 FUGLSE BY, FUGLSE 11e Separatkloak Separatkloak Ja B Møllevej Holeby 1673 FUGLSE BY, FUGLSE 11a? Separatkloak nej B Møllevej Holeby 1153 FUGLSE BY, FUGLSE 40a? Separatkloak nej B Møllevej Holeby 1154 FUGLSE BY, FUGLSE 59a/59b Separatkloak Separatkloak Ja B Møllevej Holeby 1155 FUGLSE BY, FUGLSE 59b Fælleskloak Separatkloak nej C Kildevænget 001A 4960 Holeby 2299 FUGLSE BY, FUGLSE 39h Spildevandskloak Spildevandskloak Ja C Kildevænget Holeby 2296 FUGLSE BY, FUGLSE 36g Tom grund Spildevandskloak - C Kildevænget Holeby 2295 FUGLSE BY, FUGLSE 39f Spildevandskloak Spildevandskloak Ja C Kildevænget Holeby 2292 FUGLSE BY, FUGLSE 39k Spildevandskloak Spildevandskloak Ja C Kildevænget Holeby 2297 FUGLSE BY, FUGLSE 39e Spildevandskloak Spildevandskloak Ja C Kildevænget Holeby 2294 FUGLSE BY, FUGLSE 39d Tom grund Spildevandskloak - C Kildevænget Holeby 2298 FUGLSE BY, FUGLSE 39c Tom grund Spildevandskloak - C Møllevej Holeby 1134 FUGLSE BY, FUGLSE 39b Spildevandskloak Spildevandskloak Ja C Møllevej Holeby 1136 FUGLSE BY, FUGLSE 38c Tom grund Spildevandskloak - C Præstevejen Holeby 1271 FUGLSE BY, FUGLSE 38a Spildevandskloak Spildevandskloak Ja C Præstevejen 004B 4960 Holeby 1268 FUGLSE BY, FUGLSE 38e Spildevandskloak Spildevandskloak Ja C Præstevejen 004D 4960 Holeby 1268 FUGLSE BY, FUGLSE 38f Tom grund Spildevandskloak - D Alsøvej Holeby 1143 FUGLSE BY, FUGLSE 13a? Spildevandskloak nej D Alsøvej Holeby 33 FUGLSE BY, FUGLSE 16? Spildevandskloak nej D Alsøvej Holeby 38 FUGLSE BY, FUGLSE 14n Spildevandskloak Spildevandskloak Ja D Alsøvej 012A 4960 Holeby 39 FUGLSE BY, FUGLSE 17c Tom grund Spildevandskloak - D Alsøvej Holeby 40 FUGLSE BY, FUGLSE 14p Spildevandskloak Spildevandskloak Ja D Alsøvej Holeby 41 FUGLSE BY, FUGLSE 17b? Spildevandskloak nej 11

14 Bilag 3 Oplands- og udløbsskemaer Oplandsskema Oplandsstørrelse Tørvejrsmængde Opl. Nr Ejer Plan Oplandsnavn Kloak- Areal Status A- koeff. Regnbetingede udløb Bef.areal Bolig Erhverv Total Qspv Qind Total RA.nr. Type Udløb. Bemærkning type ha ha PE PE PE l/s l/s l/s nr. nr. 814_0 F JA Bøsserup (S) S 7,42 0,15 1, ,13 8_hol SE R11.1_hol 814_1 F JA Bøsserup (N) S 3,54 0,15 0, ,04 8_hol SE R11.3_hol Sum 10,96 1, ,17 Planlægning 814_0 F JA Bøsserup A S 3,83 0,18 0, ,06 5_mar RB R11.1_hol 814_1 F JA Bøsserup B S 1,71 0,33 0, ,04 5_mar RB R11.3_hol 814_01 F JA Bøsserup C S-N 2,68 0,06 0, ,02 5_mar _11 F JA Bøsserup D S-N 2,52 0,10 0, ,02 5_mar - - Kun spildevandskloakering, privat udledning af regnvand Kun spildevandskloakering, privat udledning af regnvand Sum 10,74 1, ,14 Forkortelser og beregningsforudsætninger til planlægning se side 13 12

15 Udløbsskema Udløbs nr. Ejer plan Recipientnavn kobl. opl.nr. Type Befæst. Status nedst. areal Max. Regnv. til recipient Afløbs- Bassin- Rense- Årlige gennemsnitsværdier Bemærkninger vandføring volumen foranst. Afl. Vand COD N P [ha] [l/s] [l/s] [m 3 ] [stk]. [m 3 ] [kg] [kg] [kg] R11.1_hol F JA Kvl Holeby 814_0 SE 1, R11.3_hol F JA Kvl Holeby 814_1 SE 0, , Planlægning R11.1_hol F JA Kvl Holeby 814_0 RB 0, Rørbassin R11.3_hol F JA Kvl Holeby 814_1 RB 0, Rørbassin - P Kvl Holeby 814_01 0,15 - P Kvl Holeby 814_11 0, Privat udledning eller nedsivning på egen grund Privat udledning eller nedsivning på egen grund Sum 1, Forkortelser og beregningsforudsætninger til planlægning se side 13 13

16 Bilag 3 fortsat, Oplands- og udløbsskemaer Forkortelser F Lolland Forsyning A/S, Spildevand P Privat regnvandsudledning (eller nedsivning) S Separetkloakering S-N Spildevandskloakering - ingen regnvandsstik SE regnvandsudløb RB udbøb fra regnvandsbassin 8_hol Fugelse Bøsserup renseanlæg 5_mar Hunseby strand renseanlæg Beregningsforudsætninger til planlægning: 2,3 PE pr. hus Vandforbrug: 120 l/døgn/pe Indsivning: 25 % Regnvands udledninger 200 stk./ år Maksmimal regnvandsudledning på 171,6 l/s/ha - bereget ud fra en nedbør på 110 l/s/ha, og klimafaktor 1,3 og sikkerhedsfaktor 1,2, COD: 177,6 kg/red.ha/år Kvælstof 12,8 kg/red.ha/år Fosfor: 1,2 kg/red.ha/år Vand: 4800 m 3 /red.ha/år 14

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Maribo Kommune

Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Maribo Kommune Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2001-2008 Maribo Kommune Separering af Hillested, Haared og Raa Udarbejdet af Lolland Kommune efter oplæg fra Lolland Forsyning og Rambøll Sag nr. 5537671

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af Strandby Syd Forslag 1. november 2016 Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd

Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af 5 oplande i Sæby Syd Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn Kommune

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Lolland Forsyning A/S

Lolland Forsyning A/S Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og spildevandskloakering af Fuglse Bøsserup 18. januar 2016 Lolland Kommune, Rødby Fuglse Bøsserup Program: 1. Indledning om

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af område ved Mette Billes Vej - Forslag 6. december 2016 Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2005-2009 Tillæg nr. 19 til gl. Horsens Spildevandsplan Erhvervsområde Horsens Vest og nyt boligområde, Lund TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning Forslag til tillæg nr. 19 til (gl.) Horsens Kommunes

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan for Odder Kommune Ondrup. Indholdsfortegnelse

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan for Odder Kommune Ondrup. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Ondrup Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Areal og ejerforhold 4. Ændring af spildevandsafledning - status og plan

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK (LOKALPLANOMRÅDE 69 TEGLBAKKEN) MARTS 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - forslag tillæg 3 FORSLAG: Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted. TEKNIK OG MILJØ 1

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Køge Jorddepot og Unitterminal

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Køge Jorddepot og Unitterminal Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2016 Køge Jorddepot og Unitterminal Maj 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Belastning af recipienter og renseanlæg... 1 Indledning... 2 Plangrundlag... 3 Lovgivning...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere