Dæk og fælge. Dæk og fælge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dæk og fælge. Dæk og fælge"

Transkript

1 Dæk og fælge Dækket danner bilens kontaktflade til kørebanen. På disse forholdsvis små arealer skal de forskellige kræfter forenes der bringer bilen i fart påvirker bilen ved kørsel især i sving og når bilen igen skal standses. Kræfterne er overvejende langsgående acce lerations - og bremsekræfter eller sidekræfter fra centrifugal kraften. Dækket skal undertiden også overføre blandede kræfter, der virker skråt på køreretningen. Høje hastig heder og temperaturvariationer er også forhold, dækket skal ind rettes til at kunne modstå. Fælgen er det næste led efter dækket, der skal videreføre kræfter i varierede retninger. Det kræver, at fælgens ud formning er i stand til at fastholde dækket ved side påvirkninger. Dækkets opbygning Dækket opbygges på en karkasse, der består af stærke kunstfibertråde som kevlar, glasfibre, nylon, polyester eller rayon. Dækkets placering på fælgen sikres med vulsten, der er forstærket med en kanttråd. Samtidig har kanttråden den opgave at være strop for karkassen, idet karkassens trådlag er viklet omkring kanttråden fra side til side. Kanttråden består af ståltråde, der er rustbeskyttet og hver især omstøbt af gummi. Herefter samles trådene i form af en wire, der indstøbes i vulsten. Skulder Slidbane Mønster Dækside Banelag Inderliner (lufttæt) Karkasse Klinch Omvikling Centreringslinje Kanttråd Enkeltheder i dækkets opbygning

2 7 Styretøj og hjulophæng Dæk Der findes forskellige former for dæktyper, men grundlæg gende er dækkene konstrueret efter det samme prin cip. Egenskaberne i de forskellige dæktyper kan dog vari ere en hel del. Dækket består af ca. 15 % naturgummi og ca. 7 % synte tiske polymer samt ca. 8 % kulstofmaterialer, der ud vindes af råolie. Der indgår stål og kunstfibre, samt en hel del kemiske produkter for at tilføre dækket særlige egen skaber, hvoraf enkelte i ganske små mængder. Gummiblandingen i dækket varierer efter den opgave, der skal løses. Der kan indgå helt op til ti forskellige gummi blandinger i dækket. I bøjningszonen er det vigtigt, at gummiblandingen har en god fleksibilitet for at kunne mod stå dækkets konstante bevægelser i dette område, hvorimod slidegenskaber er uden betydning. Slidbanen skal derimod kunne modstå sliddet over mange tusinde kilometer. Ved at anvende en forholdsvis hård gummi blanding kan levetiden blive endda særdeles lang. Til gengæld er vejgrebet forringet. Derfor tilegner dækfa bri kanten ofte dækket til en speciel anvendelse. Person bil dæk har en begrænset udformning af slidbanen i forhold til eksempelvis tunge lastbiler. Køremåden og kørsels forhold har dog en stor indflydelse på holdbarheden. De to grundlæggende dæktyper er: Diagonaldæk Radialdæk Gennem årene har udviklingen i dækteknologien medført en del konstruktionsændringer, der har fået stor betydning for dækkets funktion. En af de væsentligste landvindinger på dækfronten var radialdækket, der i 1960-erne så småt begyndte at afløse diagonaldækket. Pigdæk Pigdæk må kun benyttes på alle fire hjul samtidig, og hvert hjul skal have samme antal pigge. Pigdæk må kun benyttes i visse perioder af året. Reglerne er meget forskellige fra land til land. Vinterdæk Sommerdæk Sommer/vinter-dæk Jo større den tilladte højeste hastighed er, desto mere varmebestandigt skal slidbanematerialet være. Dette har den konsekvens, at dækket bliver temmelig hårdt i kold tilstand. Derfor egner dæk beregnet til høj hastighed sig ikke til vinterkørsel, da de ved lave temperaturer ikke længere har tilstrækkeligt vejgreb, selv om mønstret er groft. Materialerne til vinterdæk er meget elastiske ved lave temperaturer. Disse dæk slides meget hurtigt ved sommervarme, og de egner sig ikke til høje hastigheder. Helårsdæk er et kompromis mellem kravene til sommerdrift og vinterdrift.

3 Diagonaldæk I forhold til radialdækket har diagonaldækket store skrå løbsvinkler og en meget stor variation af slidbanen ved høje hastigheder. Forandringerne af slidbanen og dæk mønsterets form har stor betydning for dækkets vejgreb under normale kørselsforhold, men kan blive kata strofalt for vejgrebet, når der er meget vand på kørebanen. Diagonaldækkets karkasse er konstrueret med en tråd vinkel på i forhold til kanttråden. De enkelte lag ligger skiftevis modsat, således at trådene krydser hin anden. Det bevirker, at dækket bliver meget fleksibelt, men får også den uheldige virkning, at dækprofilen ændres ved tiltagende hastighed og belastning. Bevægel serne ska ber også varme, som er en anden uheldig indvirkning på dæk kets levetid og stabilitet. Ved skift fra diagonaldæk til radialdæk kunne sektionsbredden på det nye dæk for øges til næste dimension i forhold til diagonaldækket. Bilen fik en mærkbar forbedring af køresikkerheden også ved store vandmængder på kørebanen. Det større areal på dæk kets trædeflade nedsætter arealtrykket pr. cm², men fordelen vindes ved dækmønsterets stabilitet. Radialdæk Radialdækket er betegnet efter kar kassens opbygning. Trå dene er vik let næsten vinkelret på kanttråden. Det be virker, at bevægelserne mel lem slid banen og kanttråden bliver for holds vis rette og derfor ikke skaber væ sentlige forandringer på slid banen. Slidbanen er understøttet af et bælte, der er flettet i en vinkel på ca. 15 i forhold til dækkets midterplan. Stål- eller kunstfiberlagene er lagt skiftevis i et antal, der er bestemt af dækkets belastningsindeks. Bæltet virker stabi liserende på slidbanens form, ikke mindst når dækket rote rer med høj hastighed, hvor der ellers ved diagonaldæk ville opstå en bølgende slidbane med risiko for dårligt vejgreb. Slidbane Karkasse Mellemlæg Dækside med parkeringskant Slidbane Karkasse Dækside med parkeringskant Bælte Vulst Vulst Diagonaldæk Radialdæk Diagonaldækket anvendes stort set ikke mere, men kan dog købes til ældre biler. Alle nye biler leveres med radial dæk. Dækreparation DS 044 indeholder anvisninger på, hvordan et dæk skal repareres, for at dækket igen kan anvendes ved de belastninger, hastigheder og dæktryk, der er specificeret for det tilsvarende nye dæk. Dækslitage Følgende faktorer har indflydelse på dækslitagen: Temperatur Hastighed Køremåde Kraftig opbremsning Dæktryk Sporingsfejl Støddæmperfejl Ubalance Slør i styretøjsdele/ophæng

4 7 Styretøj og hjulophæng Radialdækkets konstruktion giver en god konstant kon taktflade med små skråløbsvinkler. Dækket har en for holdsvis lav rullemodstand. Dækmønsteret varierer meget ef ter det formål, dækket skal an vendes til. Personbildæk har for det meste et dækmønster, der består af forholds vis grove tværgående riller med en eller to meget brede langs gående midterriller. Mellem de grove riller på slidbanen er klodser ne gennem skåret af fine riller de såkaldte sipes. Gummi blokke og si pes vil ved de forskellige kræfters på virkning i tvær- og længde ret nin gen bevæges således, at skarpe gummi kanter medvirker til at forbedre dækkets evne til at udnytte vejens friktion. På nogle dæktyper er dækmønste ret udformet således, at dækket skal rotere i en bestemt retning. Dækmøn sterets form er blandt andet kon strueret til at dræne store vandmæng der fra kørebanen for at undgå akvaplaning. Regummiering af dæk Hensyn til pris, ressourcer og miljø taler for at anvende regummierede dæk (slidbanedæk). Kravene til disse dæk er beskrevet i standarden DS 168. Et regummieret dæk skal have følgende mærkning: DS 168 regummieret Fabrikantnavn Trecifret kode, hvor de to første cifre angiver ugen, og det sidste angiver årstallet for regummieringen (årstallets sidste ciffer) Spare-reservehjul Dette er et nødhjul med samme omkreds som vognens øvrige hjul. Det ret smalle dæk er monteret på en speciel fælg. Disse nødhjul må kun anvendes med begrænset hastighed og kørestrækning. De kan fx være mærket med hastighedssymbol F = maks. 80 km/h. Et letvægtsdæk, der ligeledes anvendes som reservehjul, kan have hastighedssymbol M = maks. 130 km/h. Lavprofildæk Ved anvendelse af brede dæk med samme luftvolumen som standarddæk og med bredere fælge opnås: Høj bæreevne trods lav dækhøjde Plads til større bremser Lille skråløbsvinkel Bedre vejgreb ved bremsning, acceleration og i kurver Mindre direkte reaktion på styretøjsbevægelser Mindre fladebelastning og dermed mindre rullemodstand Bilfabrikanterne angiver fælg- og dækserier, der af hensyn til køreegenskaber og lovkrav, må anvendes på køretøjet. Forskellige typer sipes i dækkets slidbanemønster sikrer en god gribeevne især ved langsgående kræfter brems ning eller acceleration. Ubelastet Belastet Dæksidens og kontaktfladens variationer ved forskellige belastningsforhold

5 Akvaplaning Akvaplaning er et fænomen, der op står, når dækket ikke kan fortrænge den vandmængde, der er på kørebanen. Årsagerne kan være flere, men en af de hyppigste er, når bilis ten kører for stækt i forhold til om stændighederne. Dækteknisk danner dæk ket en vandkile foran træde fla den, der kan blive så kraftig, at dæk ket glider på kilen. Et dæk mønster med smalle kanaler eller lav møn ster dybde vil være udsat for dette fæ no men ved meget vand på kørebanen. Med kombinationen brede og slidte dæk kan akvaplaning fore komme ved en forholdsvis lav hastighed. Dækprofiler Profiludformningen af slidbanen (dækmønstret) har indflydelse på dækkets: evne til at stå fast på tør og våd vejbane evne til at stå fast på sne og is tendens til akvaplaning støjniveau levetid Lameldæk Lamellerne hælder fremad, så de danner en gribevinkel i forhold til vejbanen. Lamellerne åbner og lukker hver gang hjulet drejer en omgang, hvorved der opnås et fremragende vejgreb i sne. 1 3 Kontaktzone, næsten tør vedhæftningsfriktion Overgangszone med restvand, vådfriktion Skillezone med vandkile, akvaplaning Forholdsvist åbent dækmønster, der er velegnet til skiftende køreforhold. Dækmønsteret vil i særdeleshed modstå akvaplaning på grund af de meget dybe midterriller. Kontrollér altid, om dækket kræver en bestemt rotations retning, før hjulet monteres på bilen.

6 7 Styretøj og hjulophæng Slangeløs dæk Slangeløse dæk er en stor sikkerhed mod pludselige luft tab, der kan forløbe som dækeksplosioner. Et særligt lufttæt gummilag, der er vul kaniseret fast på indersiden af dækket, erstatter slangen, men til gengæld mangler dækket slangens sty rende funktion ved kraftige sidepåvirkninger. Der for må slangeløse dæk kun monteres på sikkerheds fælge. Et slangeløs dæk modstår i højere grad pludselige lufttab fra dæk ket. Højde/bredde-forholdet er for standarddæk 80 %. Dækket betegnes som et serie 80-dæk. Højde/ bredde-forholdet er angivet på dæksiden i forbindelse med dækstørrelsen. Dæk med slange Luften passerer mellem slange og dæk Hurtigt trykfald Eksempel: 185/65 14 I daglig tale benævnes dette dæk som et serie 65- dæk. Standarddæk, serie 80, har ingen angivelse af højde/bredde-forholdet. Eksempel: 155 R 13 Slangeløs dæk Et tætningslag erstatter slangen Ventilen sidder fast i fælgen Langsomt trykfald S = største bredde på dæk ket i op pumpet, men ubelastet stand. Betegnet som sektionsbredden H = dækkets højde i ubelastet tilstand Ø = fælgens diameter.tommer eller mm. Fælge med mål i tommer er mest almindelige Ø max = dækkets største diameter ubelastet R = ubelastet radius R = belastet radius S Ø R R Ø max S H Eksempelvis er sektionshøjden på et Serie 70 -dæk 0,70 af sektionsbredden. Dækkets sektionsbredde (S) og dækkets højde (H) er her vist i ubelastet tilstand. Dimensioner på dæk og fælg Højde-bredde-forhold

7 Betegnelserne på dæksiden Betegnelserne beskriver alle de vigtige data for dækkets dimensioner og belastning. Dækket kan yderligere være mærket med DOT-kode ( Department Of Transportation), eller E-mærkning, der er officielle godkendelser. TWI (Tread Wear Indicator) = indstøbte advarselsfelter i dækmønsteret for lav mønsterdybde Firmamærke Belastningsindeks (88 = 560 kg) Dæktype Eksempel: 185/70 R 14 88H Slidindikator Dækket er forsynet med slidindikatorer TWI ( Tread Wear Indicator), som træder frem i mønsteret, når der er 1,6 mm mønster tilbage. Disse tværstreger kan være i en anden farve. Dækkets bredde i mm Dækkets sektionshøjde i % (højde/bredde = 70) R 14 = radial type. Ind ven dig diameter i tommer (14) Tubeless = slangeløs Hastighedsindeks (H = maksimalt 10 km/h) Varemærke Belastnings- og hastighedsindeks Oversigt over belastningskoder og de tilsvarende vægtgrænser samt kodebogstaver for dækkets hastighedsbegrænsning. Belastningsindeks Dækbelastning Belastningsindeks Dækbelastning Belastningsindeks Dækbelastning Hastighedsindeks Hastighed J 100 K 110 L 10 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 00 H 10 V 40 W 70 VR >10 ZR >40

8 7 Styretøj og hjulophæng Fælge Stålpladefælge fremstilles i for skellige typer. Fælgens form indgår som en del af fælgkoden. Radialdæk må kun monteres på sikkerhedsfælge. Hump-fælge hører til typerne af sikkerhedsfælge. Fælgen har en eller to riller tæt ved fælgkanten, der sik rer dækket mod forskydning ved kraftige sidepåvirk nin ger. Letmetalfælge Letmetalfælge støbes eller smedes i ét stykke. Materialet, der anvendes, er over vejende aluminiumslegerin ger, men magnesium anvendes også. Fælgene fremstil les og forarbejdes med stor nøjagtighed, hvilket betyder, at ubalance eller skævheder kun stammer fra dækket. Hjulet får dermed et bedre løb med minimal indvirkning på hjul ophæng og styretøj. Alu fælge er normalt lettere end stålfælge og har bedre egen skaber til at bortlede den varme, der opstår i brem serne Pukkel (H) Dobbelt pukkel (H) Anlægsflade med flad pukkel (FH) Forsænket standardfælg Forskellige fælgtyper Anlægsfladeafsats (FL) Contre-pente (CP) Kombineret flad og normal pukkel (CH) Forsænket midte, afsats 15 Fælghornshøjde Fælgens indvendige bredde i tommer eller mm. Fælghornshøjde Fælgens indvendige bredde i tommer eller mm. Fælgdiameter fra kant til kant af fælghornet Centrumhullets diameter Hjulboltenes delingsdiameter Diameteren på anlægsfladen mod navet Fælghornshøjde Fælgens vigtigste mål Indpresningsdybde (afstanden mellem fælgens midterplan og anlægsfladen mod navet) Eksempelvis kan en fælg være påstemplet: 5½ J x 14 H som betyder 5½ = fælgens indvendige bredde i tommer J = fælghornets type 14 = fælgens diameter i tommer H = tosidet hump

9 Ubalance Fremstillingsproceduren for dæk indebærer, at der kan forekomme urundheder og vægtmæssige forskelle i dækket. Vægtforskelle i dækket medfører et uensartet slid og uro i hjulet, der belaster hjulophæng, giver rystelser i rattet og nedsat køresikkerhed på grund af dækkets ringere kontakt med kørebanen. Ud over vægtforskelle i dækket kan skævheder i fælgen også medvirke til ubalance i hjulet. De forskellige skævheder og vægtforskelle kan resultere i to former for ubalance; statisk og dynamisk ubalance. Kraftens størrelse af en statisk ubalance kan beregnes med formlen: F 1 = G 1 v 1 r 1 G 1 = ubalance i kg v 1 = bilens hastighed r 1 = dækkets radius F 1 = kraft i N O = omdrejningsakse G = ubalance r = dækkets radius r f = fælgens radius T = tyngdepunkt = udligningsvægte L = styreakse M 1 = Midterplan i den vaklende bevægelse M = Midterplan i den vaklende bevægelse (hjulet drejet en halv omdrejning videre) S = tyngdepunktsakse Pilene angiver centrifugalkræfter r G T O G r r f G L M 1 M M O S Statisk ubalance Der er tale om en vægtmæssig forskel i forhold til hjulets centrum. Ubalancen skaber rystelser, der forplanter sig til hjulophænget, men ikke nødvendigvis til rattet, idet hjulet får hoppende bevægelser. Dækket bli ver slidt i bølger. Den vægtmæssige forskel udlignes med en modvægt (af ba lanceringsvægt), der i teorien bør deles på hver side af fælgen. I praksis udmåler og placerer hjul afbalance ringsmaskinen både den statiske og dyna mi ske modvægt samtidig med en modvægt på hver side af hjulet. Dynamisk ubalance Hjulet er i ubalance på grund af en vægtmæssig forskel i forhold til hjulets midterplan. Ubalancen medfører en slingrende bevægelse, der over føres til styretøj og rat som rystelser i rattet. Dæksliddet bliver afraspende på grund af hjulets flagrende be væ gelser på kørebanen. Den vægtmæssige forskel ud lignes med modvægte modsat ubalancen i hjulets plan. Hjul med brede dæk er mere følsomme over for dynamisk ubalance på grund af den større afstand fra hjulets plan.

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om dæk.

Alt hvad der er værd at vide om dæk. Dækmærkninger og deres betydning 17 Continental Dæk Danmark A/S Banemarksvej 50E, 1, 2605 Brøndby Telefon: 43230400 www.conti.dk & www.continental-tyres.com Koden på dine dæk (fx.. 255/50 R20 V) 255 Bredde

Læs mere

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV SOMMER DÆK Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV Ultra High Performance Lavprofildæk skabt til sportspræget kørsel, hvor chaufføren lægger vægt på optimalt vejgreb og gode svingegenskaber.

Læs mere

SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL

SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL 2012 SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL Model Vinterdæk Størrelse Varenr. Stålfælg Pris Spark Bridgestone LM18 155/80QR13 451715 95975379 4.495,- Spark Firestone Winterhawk 2 Evo 155/80TR13 451716 95975379

Læs mere

God stil til din bil.

God stil til din bil. 2014 God stil til din bil. FORD SERVICE ford.dk Sommer- og vinterhjul fra Bridgestone til din Ford FORD KA Ka Bridgestone T001 195/50HR15 1543873 454238 7.495,- Ka Bridgestone T001 195/50HR15 1543875 446580

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Den store fælge guide

Den store fælge guide 1 Den store fælge guide Hos Bigwheels.dk er vi både eksperter og nørder når det kommer til dæk og fælge. Her i den store fælge-guide kan du læse næsten alt hvad der er at vide om fælge lige fra gode køberåd,

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Ny start til sommer. Sikker undervejs med sommerdæk og komplette sommerhjul fra Mercedes-Benz.

Ny start til sommer. Sikker undervejs med sommerdæk og komplette sommerhjul fra Mercedes-Benz. Ny start til sommer. Sikker undervejs med sommerdæk og komplette sommerhjul fra Mercedes-Benz. Ny start. Endelig forår Så er det på tide at sætte sommerhjulene på din bil, således at du er klar til den

Læs mere

LYKKEN ER GARANTI FOR REN KØREGLÆDE.

LYKKEN ER GARANTI FOR REN KØREGLÆDE. BMW originale komplethjul Katalog 2010 www.bmw.dk Ren køreglæde LYKKEN ER GARANTI FOR REN KØREGLÆDE. BMW originale sommer- og vinter komplethjul. Behøver jeg at købe vinterdæk? - Jeg kører jo ikke så meget.

Læs mere

Vinterklar. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. års innovation

Vinterklar. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. års innovation Vinterklar. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. års innovation Vinterfest. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. Nu er det tiden hvor din Mercedes-Benz skal gøres

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Produktguide nr. 5 2014. Dæk. Til lastvogne og busser. Vi får din forretning til at rulle

Produktguide nr. 5 2014. Dæk. Til lastvogne og busser. Vi får din forretning til at rulle Produktguide nr. 5 2014 Dæk Til lastvogne og busser www.ndi.eu Vi får din forretning til at rulle Produktguide nr. 5 2014 nordisk Dæk import er en af Skandinaviens største leverandører af dæk og fælge

Læs mere

Guide til køb af nye fælge

Guide til køb af nye fælge Guide til køb af nye fælge Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye fælge. Der vil også være svar på en række af de oftest stillede spørgsmål, som vi håber kan hjælpe

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Generelt om dæk. Gadedæk. Mønstre slicks. Slicks

Generelt om dæk. Gadedæk. Mønstre slicks. Slicks Generelt om dæk Generelt kan man sige om dæk at temperaturen i dækket er afgørende for hvor godt det står fast på vejen. Jo mere specielt og avanceret et dæk er, jo sværere er det at holde varmt rundt

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel info og sikkerhed............

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

VINTERDÆK OG FÆLGE TIL DIG OG DIN BIL

VINTERDÆK OG FÆLGE TIL DIG OG DIN BIL VINTERDÆK OG FÆLGE TIL DIG OG DIN BIL 2013 2 Testresultater Issue 38/2011 185/60 R 15 Vario V2+ Proxes T1 Sport Snowprox S953 Vario V2+ Proxes T1 Sport SUV Open Country WT Open Country MT TIRE OF THE YEAR

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Skift til vinterdæk nu!

Skift til vinterdæk nu! Skift til vinterdæk nu! Se vores udvidede åbningstider på bagsiden KØB4 BETAL FOR 3 Vælg mellem Michelin og Goodyear vinterdæk. Se tilbuddene på side 4 og 5. HJULCENTRET er blevet til EUROMASTER Alt er

Læs mere

Falck Køreklar. Kør årstiden sikkert i møde

Falck Køreklar. Kør årstiden sikkert i møde Falck Køreklar Kør årstiden sikkert i møde Det danske vejr er lidt af hvert Det kræver sin mand eller kvinde at holde hovedet koldt i en varm bil og hjulene på vejen i glat føre. Og det kræver sin kølervæske

Læs mere

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress originale volvo-bremser Det kræver måske 500 hk for at accelerere en tung lastbil, men vidste du at der kræves 10 gange mere effekt

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

Gear. Når så gearet står perfekt sætter vi den anden lodning.

Gear. Når så gearet står perfekt sætter vi den anden lodning. Gear Gear til slotcars kommer i 3 forskellige Pitch s. Pitch er det antal tænder der ville være på et gearhjul med en diameter på en tomme, eller med andre ord, antallet af tænder divideret med diameteren

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

PLYFA. KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber<

PLYFA. KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber< PLYFA KASSER & KUFFERTER >høj kvalitet og stærke egenskaber< PLYFA produktprogrammet er forbundet med stor tradition, og er kendt og foretrukket for sin kvalitet af de fleste håndværkere landet over. Siden

Læs mere

DÆK & TILBEHØR. Industri, Park & Landbrug BPW THE QUALITY FACTOR

DÆK & TILBEHØR. Industri, Park & Landbrug BPW THE QUALITY FACTOR DÆK & TILBEHØR Industri, Park & Landbrug BPW THE QUALITY FACTOR Dæk-katalog Industri, park og landbrug Dette katalog indeholder et udpluk af vores varesortiment af dæk, slanger, fælge, hjul og nav. Vi

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

partner tepee tilbehør Få mere ud af din peugeot

partner tepee tilbehør Få mere ud af din peugeot partner tepee tilbehør Få mere ud af din peugeot 3 1 2 4 4 2 1. Baksensor Praktisk original baksensor specielt konstrueret til Peugeot fire sensorer er monteret i bagkofangeren (kan indfarves). Perfekt

Læs mere

ORIGINALE FÆLGE TILBEHØR TECHNOLOGY TO ENJOY

ORIGINALE FÆLGE TILBEHØR TECHNOLOGY TO ENJOY ORIGINALE FÆLGE TILBEHØR TECHNOLOGY TO ENJOY ALTID ORIGINAL Dækkene er den eneste forbindelse mellem bilen og kørebanen. Derfor anbefaler vi altid SEAT originale fælge samt at vælge dæk, der passer med

Læs mere

Nord-Lock s hjulmøtrik. Produkt information

Nord-Lock s hjulmøtrik. Produkt information Nord-Lock s hjulmøtrik Produkt information 2 Løse hjulmøtrikker kan forårsage større problem end bare løse hjul Løse hjulmøtrikker på tunge køretøjer er et dyrt, farligt og uløst problem. Heldigvis er

Læs mere

Vinterens bedste De fleste vinterdæk klarer opgaven på tør vej og ved kørsel på sne og is, mens egenskaberne på våd vej skiller fårene fra bukkene.

Vinterens bedste De fleste vinterdæk klarer opgaven på tør vej og ved kørsel på sne og is, mens egenskaberne på våd vej skiller fårene fra bukkene. Vinterens bedste De fleste vinterdæk klarer opgaven på tør vej og ved kørsel på sne og is, mens egenskaberne på våd vej skiller fårene fra bukkene. Sammen med ADAC har Motor testet 34 vinterdæk i to størrelser.

Læs mere

VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION AFSNIT 8

VEJLEDNING for STATENS BILINSPEKTION AFSNIT 8 BÆRENDE ELEMENTER Indholdsoversigt Side 1 8.01 Chassis 8.01.001 Generelle bestemmelser 8.01.002 Chassisramme 8.01.V Rust og tæringer 8.01.V01 Generelle bestemmelser 8.01.V02 Vurdering ved syn af personbil

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Dolphin. Manual dansk

Dolphin. Manual dansk Dolphin Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I denne test skal I finde ud af, hvilket transportmiddel, I kan køre hurtigst på? Hypotese Hvilket transportmiddel tror I, I kan køre hurtigst på? Hvorfor? Det skal I bruge:

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Det' billigt! 4 alufælge med 16" First Stop sommerdæk Kun 5.999,-

Det' billigt! 4 alufælge med 16 First Stop sommerdæk Kun 5.999,- Det' billigt! 16" First Stop sommerdæk Kun 5.999,- Str. 91H Autec Zenit Dezent L Frit valg: 4 Dezent L eller Autec Zenit alufælge med First Stop sommerdæk - alt inklusiv! Har du kontaktbesvær? Min. lovkrav

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Betontransport. -hurtig og sikker. the specialist

Betontransport. -hurtig og sikker. the specialist Betontransport -hurtig og sikker the specialist 1400 liter Duo-trans-curve betontransportvogn i position under en spulestation for rengøring. Betontransportvogne til ethvert formål 2000 og 1000 liter Duo-trans-curve

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Acceptable og ikke acceptable skader

Acceptable og ikke acceptable skader Acceptable og ikke acceptable skader UDVENDIG På de følgende sider finder du eksempler på acceptable og ikke acceptable skader. Med denne viden om hvordan bilen vurderes, kan du undgå omkostninger udover

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold

Beregninger Microsoft Excel 2010 Grundforløb Indhold Indhold Arealberegning... 2 Kvadrat/rektangulær... 2 Rektangel... 2 Kvadrat... 2 Cirkel... 2 Omkredsberegning... 3 Kvadrat/rektangulær... 3 Rektangel... 3 Kvadrat... 3 Cirkel... 3 Rumfangsberegning...

Læs mere

Net til legepladser Katalog 2013

Net til legepladser Katalog 2013 Net til legepladser Katalog 2013 Indholdsfortegnelse Strandby Net A/S legeplads katalog 2013 Hos Strandby Net er stolte over at kunne præsentere vores nye standard Program for net til legepladsen. For

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Murerværktøj. www.svalk.dk

Murerværktøj. www.svalk.dk Murerværktøj www.svalk.dk Murerhjørne Murerhjørne alu Mål. 50x50x3 mm. Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som kan lette byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtigt og hurtig opbygning af murerværket.

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

4 forskellige produkter! Team-Track serien består af 4 forskellige produkter, som kan indgå i spændende springopstillinger.

4 forskellige produkter! Team-Track serien består af 4 forskellige produkter, som kan indgå i spændende springopstillinger. Team-Track Serien Det er sjovt! Det skal være sjovt og spændende! Baggrunden for Team-Track Serien er et behov for redskaber, som gør det sjovt og spændende at gå til gymnastik. Multifunktionalitet, lydløs,

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

L: Kørestolsramper. Foldbare køreskinner Model CH. Teleskop-Ramper TR og LR

L: Kørestolsramper. Foldbare køreskinner Model CH. Teleskop-Ramper TR og LR Foldbare køreskinner Model CH Ramperne er fremstillet af aluminium og belagt med skridsikkert materiale. Størrelsen er 23,5 x 1. Sættet består af 2 ramper, der klappes sammen på midten, og bæres som en

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere