Dæk og fælge. Dæk og fælge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dæk og fælge. Dæk og fælge"

Transkript

1 Dæk og fælge Dækket danner bilens kontaktflade til kørebanen. På disse forholdsvis små arealer skal de forskellige kræfter forenes der bringer bilen i fart påvirker bilen ved kørsel især i sving og når bilen igen skal standses. Kræfterne er overvejende langsgående acce lerations - og bremsekræfter eller sidekræfter fra centrifugal kraften. Dækket skal undertiden også overføre blandede kræfter, der virker skråt på køreretningen. Høje hastig heder og temperaturvariationer er også forhold, dækket skal ind rettes til at kunne modstå. Fælgen er det næste led efter dækket, der skal videreføre kræfter i varierede retninger. Det kræver, at fælgens ud formning er i stand til at fastholde dækket ved side påvirkninger. Dækkets opbygning Dækket opbygges på en karkasse, der består af stærke kunstfibertråde som kevlar, glasfibre, nylon, polyester eller rayon. Dækkets placering på fælgen sikres med vulsten, der er forstærket med en kanttråd. Samtidig har kanttråden den opgave at være strop for karkassen, idet karkassens trådlag er viklet omkring kanttråden fra side til side. Kanttråden består af ståltråde, der er rustbeskyttet og hver især omstøbt af gummi. Herefter samles trådene i form af en wire, der indstøbes i vulsten. Skulder Slidbane Mønster Dækside Banelag Inderliner (lufttæt) Karkasse Klinch Omvikling Centreringslinje Kanttråd Enkeltheder i dækkets opbygning

2 7 Styretøj og hjulophæng Dæk Der findes forskellige former for dæktyper, men grundlæg gende er dækkene konstrueret efter det samme prin cip. Egenskaberne i de forskellige dæktyper kan dog vari ere en hel del. Dækket består af ca. 15 % naturgummi og ca. 7 % synte tiske polymer samt ca. 8 % kulstofmaterialer, der ud vindes af råolie. Der indgår stål og kunstfibre, samt en hel del kemiske produkter for at tilføre dækket særlige egen skaber, hvoraf enkelte i ganske små mængder. Gummiblandingen i dækket varierer efter den opgave, der skal løses. Der kan indgå helt op til ti forskellige gummi blandinger i dækket. I bøjningszonen er det vigtigt, at gummiblandingen har en god fleksibilitet for at kunne mod stå dækkets konstante bevægelser i dette område, hvorimod slidegenskaber er uden betydning. Slidbanen skal derimod kunne modstå sliddet over mange tusinde kilometer. Ved at anvende en forholdsvis hård gummi blanding kan levetiden blive endda særdeles lang. Til gengæld er vejgrebet forringet. Derfor tilegner dækfa bri kanten ofte dækket til en speciel anvendelse. Person bil dæk har en begrænset udformning af slidbanen i forhold til eksempelvis tunge lastbiler. Køremåden og kørsels forhold har dog en stor indflydelse på holdbarheden. De to grundlæggende dæktyper er: Diagonaldæk Radialdæk Gennem årene har udviklingen i dækteknologien medført en del konstruktionsændringer, der har fået stor betydning for dækkets funktion. En af de væsentligste landvindinger på dækfronten var radialdækket, der i 1960-erne så småt begyndte at afløse diagonaldækket. Pigdæk Pigdæk må kun benyttes på alle fire hjul samtidig, og hvert hjul skal have samme antal pigge. Pigdæk må kun benyttes i visse perioder af året. Reglerne er meget forskellige fra land til land. Vinterdæk Sommerdæk Sommer/vinter-dæk Jo større den tilladte højeste hastighed er, desto mere varmebestandigt skal slidbanematerialet være. Dette har den konsekvens, at dækket bliver temmelig hårdt i kold tilstand. Derfor egner dæk beregnet til høj hastighed sig ikke til vinterkørsel, da de ved lave temperaturer ikke længere har tilstrækkeligt vejgreb, selv om mønstret er groft. Materialerne til vinterdæk er meget elastiske ved lave temperaturer. Disse dæk slides meget hurtigt ved sommervarme, og de egner sig ikke til høje hastigheder. Helårsdæk er et kompromis mellem kravene til sommerdrift og vinterdrift.

3 Diagonaldæk I forhold til radialdækket har diagonaldækket store skrå løbsvinkler og en meget stor variation af slidbanen ved høje hastigheder. Forandringerne af slidbanen og dæk mønsterets form har stor betydning for dækkets vejgreb under normale kørselsforhold, men kan blive kata strofalt for vejgrebet, når der er meget vand på kørebanen. Diagonaldækkets karkasse er konstrueret med en tråd vinkel på i forhold til kanttråden. De enkelte lag ligger skiftevis modsat, således at trådene krydser hin anden. Det bevirker, at dækket bliver meget fleksibelt, men får også den uheldige virkning, at dækprofilen ændres ved tiltagende hastighed og belastning. Bevægel serne ska ber også varme, som er en anden uheldig indvirkning på dæk kets levetid og stabilitet. Ved skift fra diagonaldæk til radialdæk kunne sektionsbredden på det nye dæk for øges til næste dimension i forhold til diagonaldækket. Bilen fik en mærkbar forbedring af køresikkerheden også ved store vandmængder på kørebanen. Det større areal på dæk kets trædeflade nedsætter arealtrykket pr. cm², men fordelen vindes ved dækmønsterets stabilitet. Radialdæk Radialdækket er betegnet efter kar kassens opbygning. Trå dene er vik let næsten vinkelret på kanttråden. Det be virker, at bevægelserne mel lem slid banen og kanttråden bliver for holds vis rette og derfor ikke skaber væ sentlige forandringer på slid banen. Slidbanen er understøttet af et bælte, der er flettet i en vinkel på ca. 15 i forhold til dækkets midterplan. Stål- eller kunstfiberlagene er lagt skiftevis i et antal, der er bestemt af dækkets belastningsindeks. Bæltet virker stabi liserende på slidbanens form, ikke mindst når dækket rote rer med høj hastighed, hvor der ellers ved diagonaldæk ville opstå en bølgende slidbane med risiko for dårligt vejgreb. Slidbane Karkasse Mellemlæg Dækside med parkeringskant Slidbane Karkasse Dækside med parkeringskant Bælte Vulst Vulst Diagonaldæk Radialdæk Diagonaldækket anvendes stort set ikke mere, men kan dog købes til ældre biler. Alle nye biler leveres med radial dæk. Dækreparation DS 044 indeholder anvisninger på, hvordan et dæk skal repareres, for at dækket igen kan anvendes ved de belastninger, hastigheder og dæktryk, der er specificeret for det tilsvarende nye dæk. Dækslitage Følgende faktorer har indflydelse på dækslitagen: Temperatur Hastighed Køremåde Kraftig opbremsning Dæktryk Sporingsfejl Støddæmperfejl Ubalance Slør i styretøjsdele/ophæng

4 7 Styretøj og hjulophæng Radialdækkets konstruktion giver en god konstant kon taktflade med små skråløbsvinkler. Dækket har en for holdsvis lav rullemodstand. Dækmønsteret varierer meget ef ter det formål, dækket skal an vendes til. Personbildæk har for det meste et dækmønster, der består af forholds vis grove tværgående riller med en eller to meget brede langs gående midterriller. Mellem de grove riller på slidbanen er klodser ne gennem skåret af fine riller de såkaldte sipes. Gummi blokke og si pes vil ved de forskellige kræfters på virkning i tvær- og længde ret nin gen bevæges således, at skarpe gummi kanter medvirker til at forbedre dækkets evne til at udnytte vejens friktion. På nogle dæktyper er dækmønste ret udformet således, at dækket skal rotere i en bestemt retning. Dækmøn sterets form er blandt andet kon strueret til at dræne store vandmæng der fra kørebanen for at undgå akvaplaning. Regummiering af dæk Hensyn til pris, ressourcer og miljø taler for at anvende regummierede dæk (slidbanedæk). Kravene til disse dæk er beskrevet i standarden DS 168. Et regummieret dæk skal have følgende mærkning: DS 168 regummieret Fabrikantnavn Trecifret kode, hvor de to første cifre angiver ugen, og det sidste angiver årstallet for regummieringen (årstallets sidste ciffer) Spare-reservehjul Dette er et nødhjul med samme omkreds som vognens øvrige hjul. Det ret smalle dæk er monteret på en speciel fælg. Disse nødhjul må kun anvendes med begrænset hastighed og kørestrækning. De kan fx være mærket med hastighedssymbol F = maks. 80 km/h. Et letvægtsdæk, der ligeledes anvendes som reservehjul, kan have hastighedssymbol M = maks. 130 km/h. Lavprofildæk Ved anvendelse af brede dæk med samme luftvolumen som standarddæk og med bredere fælge opnås: Høj bæreevne trods lav dækhøjde Plads til større bremser Lille skråløbsvinkel Bedre vejgreb ved bremsning, acceleration og i kurver Mindre direkte reaktion på styretøjsbevægelser Mindre fladebelastning og dermed mindre rullemodstand Bilfabrikanterne angiver fælg- og dækserier, der af hensyn til køreegenskaber og lovkrav, må anvendes på køretøjet. Forskellige typer sipes i dækkets slidbanemønster sikrer en god gribeevne især ved langsgående kræfter brems ning eller acceleration. Ubelastet Belastet Dæksidens og kontaktfladens variationer ved forskellige belastningsforhold

5 Akvaplaning Akvaplaning er et fænomen, der op står, når dækket ikke kan fortrænge den vandmængde, der er på kørebanen. Årsagerne kan være flere, men en af de hyppigste er, når bilis ten kører for stækt i forhold til om stændighederne. Dækteknisk danner dæk ket en vandkile foran træde fla den, der kan blive så kraftig, at dæk ket glider på kilen. Et dæk mønster med smalle kanaler eller lav møn ster dybde vil være udsat for dette fæ no men ved meget vand på kørebanen. Med kombinationen brede og slidte dæk kan akvaplaning fore komme ved en forholdsvis lav hastighed. Dækprofiler Profiludformningen af slidbanen (dækmønstret) har indflydelse på dækkets: evne til at stå fast på tør og våd vejbane evne til at stå fast på sne og is tendens til akvaplaning støjniveau levetid Lameldæk Lamellerne hælder fremad, så de danner en gribevinkel i forhold til vejbanen. Lamellerne åbner og lukker hver gang hjulet drejer en omgang, hvorved der opnås et fremragende vejgreb i sne. 1 3 Kontaktzone, næsten tør vedhæftningsfriktion Overgangszone med restvand, vådfriktion Skillezone med vandkile, akvaplaning Forholdsvist åbent dækmønster, der er velegnet til skiftende køreforhold. Dækmønsteret vil i særdeleshed modstå akvaplaning på grund af de meget dybe midterriller. Kontrollér altid, om dækket kræver en bestemt rotations retning, før hjulet monteres på bilen.

6 7 Styretøj og hjulophæng Slangeløs dæk Slangeløse dæk er en stor sikkerhed mod pludselige luft tab, der kan forløbe som dækeksplosioner. Et særligt lufttæt gummilag, der er vul kaniseret fast på indersiden af dækket, erstatter slangen, men til gengæld mangler dækket slangens sty rende funktion ved kraftige sidepåvirkninger. Der for må slangeløse dæk kun monteres på sikkerheds fælge. Et slangeløs dæk modstår i højere grad pludselige lufttab fra dæk ket. Højde/bredde-forholdet er for standarddæk 80 %. Dækket betegnes som et serie 80-dæk. Højde/ bredde-forholdet er angivet på dæksiden i forbindelse med dækstørrelsen. Dæk med slange Luften passerer mellem slange og dæk Hurtigt trykfald Eksempel: 185/65 14 I daglig tale benævnes dette dæk som et serie 65- dæk. Standarddæk, serie 80, har ingen angivelse af højde/bredde-forholdet. Eksempel: 155 R 13 Slangeløs dæk Et tætningslag erstatter slangen Ventilen sidder fast i fælgen Langsomt trykfald S = største bredde på dæk ket i op pumpet, men ubelastet stand. Betegnet som sektionsbredden H = dækkets højde i ubelastet tilstand Ø = fælgens diameter.tommer eller mm. Fælge med mål i tommer er mest almindelige Ø max = dækkets største diameter ubelastet R = ubelastet radius R = belastet radius S Ø R R Ø max S H Eksempelvis er sektionshøjden på et Serie 70 -dæk 0,70 af sektionsbredden. Dækkets sektionsbredde (S) og dækkets højde (H) er her vist i ubelastet tilstand. Dimensioner på dæk og fælg Højde-bredde-forhold

7 Betegnelserne på dæksiden Betegnelserne beskriver alle de vigtige data for dækkets dimensioner og belastning. Dækket kan yderligere være mærket med DOT-kode ( Department Of Transportation), eller E-mærkning, der er officielle godkendelser. TWI (Tread Wear Indicator) = indstøbte advarselsfelter i dækmønsteret for lav mønsterdybde Firmamærke Belastningsindeks (88 = 560 kg) Dæktype Eksempel: 185/70 R 14 88H Slidindikator Dækket er forsynet med slidindikatorer TWI ( Tread Wear Indicator), som træder frem i mønsteret, når der er 1,6 mm mønster tilbage. Disse tværstreger kan være i en anden farve. Dækkets bredde i mm Dækkets sektionshøjde i % (højde/bredde = 70) R 14 = radial type. Ind ven dig diameter i tommer (14) Tubeless = slangeløs Hastighedsindeks (H = maksimalt 10 km/h) Varemærke Belastnings- og hastighedsindeks Oversigt over belastningskoder og de tilsvarende vægtgrænser samt kodebogstaver for dækkets hastighedsbegrænsning. Belastningsindeks Dækbelastning Belastningsindeks Dækbelastning Belastningsindeks Dækbelastning Hastighedsindeks Hastighed J 100 K 110 L 10 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 00 H 10 V 40 W 70 VR >10 ZR >40

8 7 Styretøj og hjulophæng Fælge Stålpladefælge fremstilles i for skellige typer. Fælgens form indgår som en del af fælgkoden. Radialdæk må kun monteres på sikkerhedsfælge. Hump-fælge hører til typerne af sikkerhedsfælge. Fælgen har en eller to riller tæt ved fælgkanten, der sik rer dækket mod forskydning ved kraftige sidepåvirk nin ger. Letmetalfælge Letmetalfælge støbes eller smedes i ét stykke. Materialet, der anvendes, er over vejende aluminiumslegerin ger, men magnesium anvendes også. Fælgene fremstil les og forarbejdes med stor nøjagtighed, hvilket betyder, at ubalance eller skævheder kun stammer fra dækket. Hjulet får dermed et bedre løb med minimal indvirkning på hjul ophæng og styretøj. Alu fælge er normalt lettere end stålfælge og har bedre egen skaber til at bortlede den varme, der opstår i brem serne Pukkel (H) Dobbelt pukkel (H) Anlægsflade med flad pukkel (FH) Forsænket standardfælg Forskellige fælgtyper Anlægsfladeafsats (FL) Contre-pente (CP) Kombineret flad og normal pukkel (CH) Forsænket midte, afsats 15 Fælghornshøjde Fælgens indvendige bredde i tommer eller mm. Fælghornshøjde Fælgens indvendige bredde i tommer eller mm. Fælgdiameter fra kant til kant af fælghornet Centrumhullets diameter Hjulboltenes delingsdiameter Diameteren på anlægsfladen mod navet Fælghornshøjde Fælgens vigtigste mål Indpresningsdybde (afstanden mellem fælgens midterplan og anlægsfladen mod navet) Eksempelvis kan en fælg være påstemplet: 5½ J x 14 H som betyder 5½ = fælgens indvendige bredde i tommer J = fælghornets type 14 = fælgens diameter i tommer H = tosidet hump

9 Ubalance Fremstillingsproceduren for dæk indebærer, at der kan forekomme urundheder og vægtmæssige forskelle i dækket. Vægtforskelle i dækket medfører et uensartet slid og uro i hjulet, der belaster hjulophæng, giver rystelser i rattet og nedsat køresikkerhed på grund af dækkets ringere kontakt med kørebanen. Ud over vægtforskelle i dækket kan skævheder i fælgen også medvirke til ubalance i hjulet. De forskellige skævheder og vægtforskelle kan resultere i to former for ubalance; statisk og dynamisk ubalance. Kraftens størrelse af en statisk ubalance kan beregnes med formlen: F 1 = G 1 v 1 r 1 G 1 = ubalance i kg v 1 = bilens hastighed r 1 = dækkets radius F 1 = kraft i N O = omdrejningsakse G = ubalance r = dækkets radius r f = fælgens radius T = tyngdepunkt = udligningsvægte L = styreakse M 1 = Midterplan i den vaklende bevægelse M = Midterplan i den vaklende bevægelse (hjulet drejet en halv omdrejning videre) S = tyngdepunktsakse Pilene angiver centrifugalkræfter r G T O G r r f G L M 1 M M O S Statisk ubalance Der er tale om en vægtmæssig forskel i forhold til hjulets centrum. Ubalancen skaber rystelser, der forplanter sig til hjulophænget, men ikke nødvendigvis til rattet, idet hjulet får hoppende bevægelser. Dækket bli ver slidt i bølger. Den vægtmæssige forskel udlignes med en modvægt (af ba lanceringsvægt), der i teorien bør deles på hver side af fælgen. I praksis udmåler og placerer hjul afbalance ringsmaskinen både den statiske og dyna mi ske modvægt samtidig med en modvægt på hver side af hjulet. Dynamisk ubalance Hjulet er i ubalance på grund af en vægtmæssig forskel i forhold til hjulets midterplan. Ubalancen medfører en slingrende bevægelse, der over føres til styretøj og rat som rystelser i rattet. Dæksliddet bliver afraspende på grund af hjulets flagrende be væ gelser på kørebanen. Den vægtmæssige forskel ud lignes med modvægte modsat ubalancen i hjulets plan. Hjul med brede dæk er mere følsomme over for dynamisk ubalance på grund af den større afstand fra hjulets plan.

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48 Kapitel 3 side 48 Fiskeri med not Fiskeri med not kom temmelig sent ind i den danske fiskerflåde. Fiskeriet kræver meget store fartøjer og redskaber, og foregår kun efter pelagiske fisk og stimefisk som

Læs mere

Børns fysiske og motoriske udvikling

Børns fysiske og motoriske udvikling D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børns fysiske og motoriske udvikling U-8 U-10 U-12 2 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil

Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Trin 2: Vælg båden der passer til din maritime livsstil Alle både er et kompromis mellem de mange ønsker og krav, vi har. Økonomien spiller nok en stor rolle for de fleste potentielle bådejere. Så er der

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere