Dæk og fælge. Dæk og fælge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dæk og fælge. Dæk og fælge"

Transkript

1 Dæk og fælge Dækket danner bilens kontaktflade til kørebanen. På disse forholdsvis små arealer skal de forskellige kræfter forenes der bringer bilen i fart påvirker bilen ved kørsel især i sving og når bilen igen skal standses. Kræfterne er overvejende langsgående acce lerations - og bremsekræfter eller sidekræfter fra centrifugal kraften. Dækket skal undertiden også overføre blandede kræfter, der virker skråt på køreretningen. Høje hastig heder og temperaturvariationer er også forhold, dækket skal ind rettes til at kunne modstå. Fælgen er det næste led efter dækket, der skal videreføre kræfter i varierede retninger. Det kræver, at fælgens ud formning er i stand til at fastholde dækket ved side påvirkninger. Dækkets opbygning Dækket opbygges på en karkasse, der består af stærke kunstfibertråde som kevlar, glasfibre, nylon, polyester eller rayon. Dækkets placering på fælgen sikres med vulsten, der er forstærket med en kanttråd. Samtidig har kanttråden den opgave at være strop for karkassen, idet karkassens trådlag er viklet omkring kanttråden fra side til side. Kanttråden består af ståltråde, der er rustbeskyttet og hver især omstøbt af gummi. Herefter samles trådene i form af en wire, der indstøbes i vulsten. Skulder Slidbane Mønster Dækside Banelag Inderliner (lufttæt) Karkasse Klinch Omvikling Centreringslinje Kanttråd Enkeltheder i dækkets opbygning

2 7 Styretøj og hjulophæng Dæk Der findes forskellige former for dæktyper, men grundlæg gende er dækkene konstrueret efter det samme prin cip. Egenskaberne i de forskellige dæktyper kan dog vari ere en hel del. Dækket består af ca. 15 % naturgummi og ca. 7 % synte tiske polymer samt ca. 8 % kulstofmaterialer, der ud vindes af råolie. Der indgår stål og kunstfibre, samt en hel del kemiske produkter for at tilføre dækket særlige egen skaber, hvoraf enkelte i ganske små mængder. Gummiblandingen i dækket varierer efter den opgave, der skal løses. Der kan indgå helt op til ti forskellige gummi blandinger i dækket. I bøjningszonen er det vigtigt, at gummiblandingen har en god fleksibilitet for at kunne mod stå dækkets konstante bevægelser i dette område, hvorimod slidegenskaber er uden betydning. Slidbanen skal derimod kunne modstå sliddet over mange tusinde kilometer. Ved at anvende en forholdsvis hård gummi blanding kan levetiden blive endda særdeles lang. Til gengæld er vejgrebet forringet. Derfor tilegner dækfa bri kanten ofte dækket til en speciel anvendelse. Person bil dæk har en begrænset udformning af slidbanen i forhold til eksempelvis tunge lastbiler. Køremåden og kørsels forhold har dog en stor indflydelse på holdbarheden. De to grundlæggende dæktyper er: Diagonaldæk Radialdæk Gennem årene har udviklingen i dækteknologien medført en del konstruktionsændringer, der har fået stor betydning for dækkets funktion. En af de væsentligste landvindinger på dækfronten var radialdækket, der i 1960-erne så småt begyndte at afløse diagonaldækket. Pigdæk Pigdæk må kun benyttes på alle fire hjul samtidig, og hvert hjul skal have samme antal pigge. Pigdæk må kun benyttes i visse perioder af året. Reglerne er meget forskellige fra land til land. Vinterdæk Sommerdæk Sommer/vinter-dæk Jo større den tilladte højeste hastighed er, desto mere varmebestandigt skal slidbanematerialet være. Dette har den konsekvens, at dækket bliver temmelig hårdt i kold tilstand. Derfor egner dæk beregnet til høj hastighed sig ikke til vinterkørsel, da de ved lave temperaturer ikke længere har tilstrækkeligt vejgreb, selv om mønstret er groft. Materialerne til vinterdæk er meget elastiske ved lave temperaturer. Disse dæk slides meget hurtigt ved sommervarme, og de egner sig ikke til høje hastigheder. Helårsdæk er et kompromis mellem kravene til sommerdrift og vinterdrift.

3 Diagonaldæk I forhold til radialdækket har diagonaldækket store skrå løbsvinkler og en meget stor variation af slidbanen ved høje hastigheder. Forandringerne af slidbanen og dæk mønsterets form har stor betydning for dækkets vejgreb under normale kørselsforhold, men kan blive kata strofalt for vejgrebet, når der er meget vand på kørebanen. Diagonaldækkets karkasse er konstrueret med en tråd vinkel på i forhold til kanttråden. De enkelte lag ligger skiftevis modsat, således at trådene krydser hin anden. Det bevirker, at dækket bliver meget fleksibelt, men får også den uheldige virkning, at dækprofilen ændres ved tiltagende hastighed og belastning. Bevægel serne ska ber også varme, som er en anden uheldig indvirkning på dæk kets levetid og stabilitet. Ved skift fra diagonaldæk til radialdæk kunne sektionsbredden på det nye dæk for øges til næste dimension i forhold til diagonaldækket. Bilen fik en mærkbar forbedring af køresikkerheden også ved store vandmængder på kørebanen. Det større areal på dæk kets trædeflade nedsætter arealtrykket pr. cm², men fordelen vindes ved dækmønsterets stabilitet. Radialdæk Radialdækket er betegnet efter kar kassens opbygning. Trå dene er vik let næsten vinkelret på kanttråden. Det be virker, at bevægelserne mel lem slid banen og kanttråden bliver for holds vis rette og derfor ikke skaber væ sentlige forandringer på slid banen. Slidbanen er understøttet af et bælte, der er flettet i en vinkel på ca. 15 i forhold til dækkets midterplan. Stål- eller kunstfiberlagene er lagt skiftevis i et antal, der er bestemt af dækkets belastningsindeks. Bæltet virker stabi liserende på slidbanens form, ikke mindst når dækket rote rer med høj hastighed, hvor der ellers ved diagonaldæk ville opstå en bølgende slidbane med risiko for dårligt vejgreb. Slidbane Karkasse Mellemlæg Dækside med parkeringskant Slidbane Karkasse Dækside med parkeringskant Bælte Vulst Vulst Diagonaldæk Radialdæk Diagonaldækket anvendes stort set ikke mere, men kan dog købes til ældre biler. Alle nye biler leveres med radial dæk. Dækreparation DS 044 indeholder anvisninger på, hvordan et dæk skal repareres, for at dækket igen kan anvendes ved de belastninger, hastigheder og dæktryk, der er specificeret for det tilsvarende nye dæk. Dækslitage Følgende faktorer har indflydelse på dækslitagen: Temperatur Hastighed Køremåde Kraftig opbremsning Dæktryk Sporingsfejl Støddæmperfejl Ubalance Slør i styretøjsdele/ophæng

4 7 Styretøj og hjulophæng Radialdækkets konstruktion giver en god konstant kon taktflade med små skråløbsvinkler. Dækket har en for holdsvis lav rullemodstand. Dækmønsteret varierer meget ef ter det formål, dækket skal an vendes til. Personbildæk har for det meste et dækmønster, der består af forholds vis grove tværgående riller med en eller to meget brede langs gående midterriller. Mellem de grove riller på slidbanen er klodser ne gennem skåret af fine riller de såkaldte sipes. Gummi blokke og si pes vil ved de forskellige kræfters på virkning i tvær- og længde ret nin gen bevæges således, at skarpe gummi kanter medvirker til at forbedre dækkets evne til at udnytte vejens friktion. På nogle dæktyper er dækmønste ret udformet således, at dækket skal rotere i en bestemt retning. Dækmøn sterets form er blandt andet kon strueret til at dræne store vandmæng der fra kørebanen for at undgå akvaplaning. Regummiering af dæk Hensyn til pris, ressourcer og miljø taler for at anvende regummierede dæk (slidbanedæk). Kravene til disse dæk er beskrevet i standarden DS 168. Et regummieret dæk skal have følgende mærkning: DS 168 regummieret Fabrikantnavn Trecifret kode, hvor de to første cifre angiver ugen, og det sidste angiver årstallet for regummieringen (årstallets sidste ciffer) Spare-reservehjul Dette er et nødhjul med samme omkreds som vognens øvrige hjul. Det ret smalle dæk er monteret på en speciel fælg. Disse nødhjul må kun anvendes med begrænset hastighed og kørestrækning. De kan fx være mærket med hastighedssymbol F = maks. 80 km/h. Et letvægtsdæk, der ligeledes anvendes som reservehjul, kan have hastighedssymbol M = maks. 130 km/h. Lavprofildæk Ved anvendelse af brede dæk med samme luftvolumen som standarddæk og med bredere fælge opnås: Høj bæreevne trods lav dækhøjde Plads til større bremser Lille skråløbsvinkel Bedre vejgreb ved bremsning, acceleration og i kurver Mindre direkte reaktion på styretøjsbevægelser Mindre fladebelastning og dermed mindre rullemodstand Bilfabrikanterne angiver fælg- og dækserier, der af hensyn til køreegenskaber og lovkrav, må anvendes på køretøjet. Forskellige typer sipes i dækkets slidbanemønster sikrer en god gribeevne især ved langsgående kræfter brems ning eller acceleration. Ubelastet Belastet Dæksidens og kontaktfladens variationer ved forskellige belastningsforhold

5 Akvaplaning Akvaplaning er et fænomen, der op står, når dækket ikke kan fortrænge den vandmængde, der er på kørebanen. Årsagerne kan være flere, men en af de hyppigste er, når bilis ten kører for stækt i forhold til om stændighederne. Dækteknisk danner dæk ket en vandkile foran træde fla den, der kan blive så kraftig, at dæk ket glider på kilen. Et dæk mønster med smalle kanaler eller lav møn ster dybde vil være udsat for dette fæ no men ved meget vand på kørebanen. Med kombinationen brede og slidte dæk kan akvaplaning fore komme ved en forholdsvis lav hastighed. Dækprofiler Profiludformningen af slidbanen (dækmønstret) har indflydelse på dækkets: evne til at stå fast på tør og våd vejbane evne til at stå fast på sne og is tendens til akvaplaning støjniveau levetid Lameldæk Lamellerne hælder fremad, så de danner en gribevinkel i forhold til vejbanen. Lamellerne åbner og lukker hver gang hjulet drejer en omgang, hvorved der opnås et fremragende vejgreb i sne. 1 3 Kontaktzone, næsten tør vedhæftningsfriktion Overgangszone med restvand, vådfriktion Skillezone med vandkile, akvaplaning Forholdsvist åbent dækmønster, der er velegnet til skiftende køreforhold. Dækmønsteret vil i særdeleshed modstå akvaplaning på grund af de meget dybe midterriller. Kontrollér altid, om dækket kræver en bestemt rotations retning, før hjulet monteres på bilen.

6 7 Styretøj og hjulophæng Slangeløs dæk Slangeløse dæk er en stor sikkerhed mod pludselige luft tab, der kan forløbe som dækeksplosioner. Et særligt lufttæt gummilag, der er vul kaniseret fast på indersiden af dækket, erstatter slangen, men til gengæld mangler dækket slangens sty rende funktion ved kraftige sidepåvirkninger. Der for må slangeløse dæk kun monteres på sikkerheds fælge. Et slangeløs dæk modstår i højere grad pludselige lufttab fra dæk ket. Højde/bredde-forholdet er for standarddæk 80 %. Dækket betegnes som et serie 80-dæk. Højde/ bredde-forholdet er angivet på dæksiden i forbindelse med dækstørrelsen. Dæk med slange Luften passerer mellem slange og dæk Hurtigt trykfald Eksempel: 185/65 14 I daglig tale benævnes dette dæk som et serie 65- dæk. Standarddæk, serie 80, har ingen angivelse af højde/bredde-forholdet. Eksempel: 155 R 13 Slangeløs dæk Et tætningslag erstatter slangen Ventilen sidder fast i fælgen Langsomt trykfald S = største bredde på dæk ket i op pumpet, men ubelastet stand. Betegnet som sektionsbredden H = dækkets højde i ubelastet tilstand Ø = fælgens diameter.tommer eller mm. Fælge med mål i tommer er mest almindelige Ø max = dækkets største diameter ubelastet R = ubelastet radius R = belastet radius S Ø R R Ø max S H Eksempelvis er sektionshøjden på et Serie 70 -dæk 0,70 af sektionsbredden. Dækkets sektionsbredde (S) og dækkets højde (H) er her vist i ubelastet tilstand. Dimensioner på dæk og fælg Højde-bredde-forhold

7 Betegnelserne på dæksiden Betegnelserne beskriver alle de vigtige data for dækkets dimensioner og belastning. Dækket kan yderligere være mærket med DOT-kode ( Department Of Transportation), eller E-mærkning, der er officielle godkendelser. TWI (Tread Wear Indicator) = indstøbte advarselsfelter i dækmønsteret for lav mønsterdybde Firmamærke Belastningsindeks (88 = 560 kg) Dæktype Eksempel: 185/70 R 14 88H Slidindikator Dækket er forsynet med slidindikatorer TWI ( Tread Wear Indicator), som træder frem i mønsteret, når der er 1,6 mm mønster tilbage. Disse tværstreger kan være i en anden farve. Dækkets bredde i mm Dækkets sektionshøjde i % (højde/bredde = 70) R 14 = radial type. Ind ven dig diameter i tommer (14) Tubeless = slangeløs Hastighedsindeks (H = maksimalt 10 km/h) Varemærke Belastnings- og hastighedsindeks Oversigt over belastningskoder og de tilsvarende vægtgrænser samt kodebogstaver for dækkets hastighedsbegrænsning. Belastningsindeks Dækbelastning Belastningsindeks Dækbelastning Belastningsindeks Dækbelastning Hastighedsindeks Hastighed J 100 K 110 L 10 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 00 H 10 V 40 W 70 VR >10 ZR >40

8 7 Styretøj og hjulophæng Fælge Stålpladefælge fremstilles i for skellige typer. Fælgens form indgår som en del af fælgkoden. Radialdæk må kun monteres på sikkerhedsfælge. Hump-fælge hører til typerne af sikkerhedsfælge. Fælgen har en eller to riller tæt ved fælgkanten, der sik rer dækket mod forskydning ved kraftige sidepåvirk nin ger. Letmetalfælge Letmetalfælge støbes eller smedes i ét stykke. Materialet, der anvendes, er over vejende aluminiumslegerin ger, men magnesium anvendes også. Fælgene fremstil les og forarbejdes med stor nøjagtighed, hvilket betyder, at ubalance eller skævheder kun stammer fra dækket. Hjulet får dermed et bedre løb med minimal indvirkning på hjul ophæng og styretøj. Alu fælge er normalt lettere end stålfælge og har bedre egen skaber til at bortlede den varme, der opstår i brem serne Pukkel (H) Dobbelt pukkel (H) Anlægsflade med flad pukkel (FH) Forsænket standardfælg Forskellige fælgtyper Anlægsfladeafsats (FL) Contre-pente (CP) Kombineret flad og normal pukkel (CH) Forsænket midte, afsats 15 Fælghornshøjde Fælgens indvendige bredde i tommer eller mm. Fælghornshøjde Fælgens indvendige bredde i tommer eller mm. Fælgdiameter fra kant til kant af fælghornet Centrumhullets diameter Hjulboltenes delingsdiameter Diameteren på anlægsfladen mod navet Fælghornshøjde Fælgens vigtigste mål Indpresningsdybde (afstanden mellem fælgens midterplan og anlægsfladen mod navet) Eksempelvis kan en fælg være påstemplet: 5½ J x 14 H som betyder 5½ = fælgens indvendige bredde i tommer J = fælghornets type 14 = fælgens diameter i tommer H = tosidet hump

9 Ubalance Fremstillingsproceduren for dæk indebærer, at der kan forekomme urundheder og vægtmæssige forskelle i dækket. Vægtforskelle i dækket medfører et uensartet slid og uro i hjulet, der belaster hjulophæng, giver rystelser i rattet og nedsat køresikkerhed på grund af dækkets ringere kontakt med kørebanen. Ud over vægtforskelle i dækket kan skævheder i fælgen også medvirke til ubalance i hjulet. De forskellige skævheder og vægtforskelle kan resultere i to former for ubalance; statisk og dynamisk ubalance. Kraftens størrelse af en statisk ubalance kan beregnes med formlen: F 1 = G 1 v 1 r 1 G 1 = ubalance i kg v 1 = bilens hastighed r 1 = dækkets radius F 1 = kraft i N O = omdrejningsakse G = ubalance r = dækkets radius r f = fælgens radius T = tyngdepunkt = udligningsvægte L = styreakse M 1 = Midterplan i den vaklende bevægelse M = Midterplan i den vaklende bevægelse (hjulet drejet en halv omdrejning videre) S = tyngdepunktsakse Pilene angiver centrifugalkræfter r G T O G r r f G L M 1 M M O S Statisk ubalance Der er tale om en vægtmæssig forskel i forhold til hjulets centrum. Ubalancen skaber rystelser, der forplanter sig til hjulophænget, men ikke nødvendigvis til rattet, idet hjulet får hoppende bevægelser. Dækket bli ver slidt i bølger. Den vægtmæssige forskel udlignes med en modvægt (af ba lanceringsvægt), der i teorien bør deles på hver side af fælgen. I praksis udmåler og placerer hjul afbalance ringsmaskinen både den statiske og dyna mi ske modvægt samtidig med en modvægt på hver side af hjulet. Dynamisk ubalance Hjulet er i ubalance på grund af en vægtmæssig forskel i forhold til hjulets midterplan. Ubalancen medfører en slingrende bevægelse, der over føres til styretøj og rat som rystelser i rattet. Dæksliddet bliver afraspende på grund af hjulets flagrende be væ gelser på kørebanen. Den vægtmæssige forskel ud lignes med modvægte modsat ubalancen i hjulets plan. Hjul med brede dæk er mere følsomme over for dynamisk ubalance på grund af den større afstand fra hjulets plan.

Dækside mærkning på et dæk indeholder oplysninger om dækkets design og produktion.

Dækside mærkning på et dæk indeholder oplysninger om dækkets design og produktion. Teknisk info - Dæk I dette afsnit står der en række teksiske info omkring dæk. Dæksidemærkning Dækside mærkning på et dæk indeholder oplysninger om dækkets design og produktion. 1. Producent/mærke Her

Læs mere

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

Vedligeholdelsesguide Dæk

Vedligeholdelsesguide Dæk Vedligeholdelsesguide Dæk Du kan forlænge levetiden på dæk, hvis du sørger for en passende vedligeholdelse. Der er mange faktorer, der påvirker holdbarheden af dæk og i nedenstående gennemgår vi følgende

Læs mere

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV SOMMER DÆK Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV Ultra High Performance Lavprofildæk skabt til sportspræget kørsel, hvor chaufføren lægger vægt på optimalt vejgreb og gode svingegenskaber.

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om dæk.

Alt hvad der er værd at vide om dæk. Dækmærkninger og deres betydning 17 Continental Dæk Danmark A/S Banemarksvej 50E, 1, 2605 Brøndby Telefon: 43230400 www.conti.dk & www.continental-tyres.com Koden på dine dæk (fx.. 255/50 R20 V) 255 Bredde

Læs mere

SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL

SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL 2012 SIKKER VINTERSTIL TIL DIN BIL Model Vinterdæk Størrelse Varenr. Stålfælg Pris Spark Bridgestone LM18 155/80QR13 451715 95975379 4.495,- Spark Firestone Winterhawk 2 Evo 155/80TR13 451716 95975379

Læs mere

Dækprogram. Sommer Vinter Helår. Du kan ligeså godt vænne dig til navnet

Dækprogram. Sommer Vinter Helår. Du kan ligeså godt vænne dig til navnet Dækprogram Sommer Vinter Helår Du kan ligeså godt vænne dig til navnet Hankook sommer TESTVINDER Hankook Ventus S1 Evo 245/45R17 Y/W Kunsten at imponere en tysker Hankook K107 er et Ultra High Perfor

Læs mere

Klar til vinteren? Sikker kørsel med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz.

Klar til vinteren? Sikker kørsel med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. Klar til vinteren? Sikker kørsel med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. Vintertid. Start sikkert og til tiden i den kolde årstid med komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. Selv ved temperaturer

Læs mere

God stil til din bil.

God stil til din bil. 2014 God stil til din bil. FORD SERVICE ford.dk Sommer- og vinterhjul fra Bridgestone til din Ford FORD KA Ka Bridgestone T001 195/50HR15 1543873 454238 7.495,- Ka Bridgestone T001 195/50HR15 1543875 446580

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

Originale BMW dele og tilbehør, BMW Service. Komplette vinterhjul 2013/2014 Ren køreglæde FULD KONTROL PÅ IS OG SNE. ORIGINALE BMW VINTERDÆK OG FÆLGE.

Originale BMW dele og tilbehør, BMW Service. Komplette vinterhjul 2013/2014 Ren køreglæde FULD KONTROL PÅ IS OG SNE. ORIGINALE BMW VINTERDÆK OG FÆLGE. Originale BMW dele og tilbehør, BMW Service Komplette vinterhjul 2013/2014 Ren køreglæde FULD KONTROL PÅ IS OG SNE. ORIGINALE BMW VINTERDÆK OG FÆLGE. DEN BEDSTE KOMBINATION AF KØREGLÆDE OG SIKKERHED. ORIGINALE

Læs mere

Bandag Produktoversigt

Bandag Produktoversigt Bandag Produktoversigt Danmark 09/2013 Anbefalede produkter til optimale præstationer ALLA POSITIONER Lastvogn & Bus Let last Lastvogn & Bus Tvilling monteret & single dæk LANGTURS- TRANSPORTER M749 Ecopia

Læs mere

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4 Resultat af dækrazzia maj 2012 Side 2 af 11 Indhold Sammenfatning..................................... 3 Baggrund......................................... 4 Risici.................................... 4

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

TI Reparation af person-, vare-, bus- og lastbildæk. 25. august Side 1 af 13

TI Reparation af person-, vare-, bus- og lastbildæk. 25. august Side 1 af 13 TI-2044 Reparation af person-, vare-, bus- og lastbildæk 25. august 2017 Side 1 af 13 Titel: TI 2044 Reparation af person-, vare-, bus- og lastbildæk Udarbejdet af: Teknologisk Institut Kongsvang Allé

Læs mere

FULD KONTROL I AL SLAGS VEJR ORIGINALE BMW VINTERDÆK OG FÆLGE. Originale BMW dele og tilbehør, BMW Service

FULD KONTROL I AL SLAGS VEJR ORIGINALE BMW VINTERDÆK OG FÆLGE. Originale BMW dele og tilbehør, BMW Service Originale BMW dele og tilbehør, BMW Service Komplette vinterhjul 2015/2016 Ren køreglæde FULD KONTROL I AL SLAGS VEJR ORIGINALE BMW VINTERDÆK OG FÆLGE DET ER HØJSÆSON FOR KØRE GLÆDE HELE ÅRET. KOMPLETTE

Læs mere

2015 Samlet program STYRKE MØDER EFFEKTIVITET

2015 Samlet program STYRKE MØDER EFFEKTIVITET 2015 Samlet program STYRKE MØDER EFFEKTIVITET 2 Filosofi Fremskridt i sit rette element! I transportbranchen tæller kontinuitet, hastighed og pålidelighed. Det er især vigtigt, at man kan stole fuldt ud

Læs mere

2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR

2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR 2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR Aygo Bridgestone LM30 155/65TR14 452238 PZ419-90690-ZB 4.995,- Aygo Firestone Winterhawk 2 Evo 155/65TR14 452239 PZ419-90690-ZB 4.495,- Yaris Bridgestone LM30 175/65TR15

Læs mere

Klarer udfordringen i marken!

Klarer udfordringen i marken! Klarer udfordringen i marken! Indhold Historien om TAURUS...3 TAURUS landbrugsdæk...4 GENERELLE OPLYSNINGER Dimensionsmærkningen på landbrugsdæk...4 LI-/SI-mærkning på TAURUS radialdæk...5 Belastnings-

Læs mere

TI 2044 Reparation af dæk og slanger til person-, vareog lastbiler

TI 2044 Reparation af dæk og slanger til person-, vareog lastbiler TI 2044 Reparation af dæk og slanger til person-, vareog lastbiler Teknologisk Institut 29/4 2010 TI 2044 Reparation af dæk og slanger til person-, vare- og lastbiler 1 Genanvendelsesaftale med Dansk Standard

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE AF DÆK

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE AF DÆK VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE AF DÆK MÆRKNINGER PÅ DÆKSIDERNE Viser, hvilken fælgtype dækket er kompatibelt med. Kompatibelt med fælge med hook edge (dobbeltbundne fælge), medmindre andet er angivet. Nominel

Læs mere

Unionshåndbog Gruppe : 460

Unionshåndbog Gruppe : 460 Side nr.: 1 (5) 1. BESTÅR AF FØLGENDE DELE: 1.1 Startspil, gruppe 461. 1.2 Startwire. 1.3 Wirefaldskærm. 1.4 Forfang. 1.5 Sprængstykke(r) ved wirefaldskærm eller ringsæt, gruppe 464. 1.6 Ringsæt, gruppe

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause.

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause. Elevens navn: Dato. Køretekniskanlæg FDM. Abildgaardsvej 17 4000 Roskilde. tlf. 4613 6100 Mødetid FDM: dato: kl: Bemærk du skal være på FDM i god tid (senest 15 min før aftalt mødetid), husk også dit ansøgningsskema

Læs mere

Ny start til sommer. Sikker undervejs med sommerdæk og komplette sommerhjul fra Mercedes-Benz.

Ny start til sommer. Sikker undervejs med sommerdæk og komplette sommerhjul fra Mercedes-Benz. Ny start til sommer. Sikker undervejs med sommerdæk og komplette sommerhjul fra Mercedes-Benz. Ny start. Endelig forår Så er det på tide at sætte sommerhjulene på din bil, således at du er klar til den

Læs mere

LÆKKER STIL TIL DIN BIL

LÆKKER STIL TIL DIN BIL LÆKKER STIL TIL DIN BIL 71803943 Model Sommerdæk Størrelse Varenr. Alufælg Pris Picanto TA Bridgestone B250 155/65TR14 460977 Dezent RE 4.995,- Model Vinterdæk Størrelse Varenr. Stålfælg Pris Picanto TA

Læs mere

Rådet for Større Dæksikkerhed. Volker Nitz

Rådet for Større Dæksikkerhed. Volker Nitz Rådet for Større Dæksikkerhed Volker Nitz Rådets medlemmer Erling Vestergaard Jensen, Bilinspektør, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Jørgen Jørgensen, Afdelingsleder, FDM Peter Rytter, Konsulent,

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Derfor vælger vi Metzeler

Derfor vælger vi Metzeler ON WHEELS 2010 Derfor vælger vi Metzeler Metzeler startede i 1863 og producerer i dag, kun til de to-hjulede. Fabrikken introducerede slangeløse dæk til MC som Europas første i 1978, og har siden været

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR

2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR 2013/14 SIKKERT & LÆKKERT VINTERTILBEHØR Design 54 Mazda2 2007-2010 Bridgestone LM30 175/65TR14 443423 Stålfælg 5.495,- Mazda2 2007-2010 Firestone Winterhawk 2 Evo 175/65TR14 451867 Stålfælg 4.995,- Mazda2

Læs mere

Produktoversigt. Danmark 07.2009

Produktoversigt. Danmark 07.2009 Produktoversigt Danmark 07.2009 Anbefalede produkter til optimale præstationer LANGTURS- TRANSPORTER REGIONALT I TERRÆNET OG PÅ VEJEN HÅRDE DRIFTS- BETINGELSER BYMÆSSIG TRAFIK VINTER BDR-HT2 LASTBIL 70-80

Læs mere

Tillid. Forhandlerprisliste. Person- og varevognsdæk, 4x4 dæk ENHANCED BY GERMAN TECHNOLOGY

Tillid. Forhandlerprisliste. Person- og varevognsdæk, 4x4 dæk ENHANCED BY GERMAN TECHNOLOGY Tillid ENHANCED BY GERMAN TECHNOLOGY Forhandlerprisliste Person- og varevognsdæk, 4x4 dæk Gældende per 1. januar 2018 1 Continental vinterdæk - på toppen i årevis 2017 TS860 195/65 R 15 T Testvinder 2012

Læs mere

Vinterklar. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. års innovation

Vinterklar. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. års innovation Vinterklar. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. års innovation Vinterfest. Med vinterdæk og komplette vinterhjul fra Mercedes-Benz. Nu er det tiden hvor din Mercedes-Benz skal gøres

Læs mere

Perfekt kombination. Sommerdæk og komplethjul til din Mercedes.

Perfekt kombination. Sommerdæk og komplethjul til din Mercedes. Perfekt kombination. Sommerdæk og komplethjul til din Mercedes. Førstevalget. Sommerdæk og komplethjul fra Mercedes-Benz. Nu er det forår! Og hermed også det perfekte tidspunkt for klargøring af din Mercedes

Læs mere

Den store fælge guide

Den store fælge guide 1 Den store fælge guide Hos Bigwheels.dk er vi både eksperter og nørder når det kommer til dæk og fælge. Her i den store fælge-guide kan du læse næsten alt hvad der er at vide om fælge lige fra gode køberåd,

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Dækmønsteroversigt. Gældende fra 15. august Priserne er ekskl. moms. Grabber GT. Grabber UHP/HP. Grabber HTS. Grabber TR.

Dækmønsteroversigt. Gældende fra 15. august Priserne er ekskl. moms. Grabber GT. Grabber UHP/HP. Grabber HTS. Grabber TR. Dækmønsteroversigt IMPORTØR: Grabber GT Grabber UHP/HP Grabber HTS Fortsætter de gode egenskaber fra UHP indenfor håndtering, sikkerhed og komfort. High-Tech dæk med fremragende køreegenskaber. God blanding

Læs mere

BLIZZAK LM30 BLIZZAK LM32. Winterhawk 3 NYHED

BLIZZAK LM30 BLIZZAK LM32. Winterhawk 3 NYHED Blødere gummi bevarer sikre egenskaber på kolde veje Robust konstruktion sikrer nøjagtige styreegenskaber Mange lameller giver enestående greb på sne og is BLIZZAK LM30 Mønster med lange tværgående riller

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

Volker Nitz. Dækbranchens Fællesråd

Volker Nitz. Dækbranchens Fællesråd Volker Nitz Dækbranchens Fællesråd Vinterdæk lovgivningen NORDEN OG EUROPA NORGE Vinterdæk er lovpligtige i vintervejr (slud, sjap, islag, isslag, sne, is, rim m.v.). Min. tilladte mønsterdybde er 3 mm.

Læs mere

Rigtigt centreret = Halvt balanceret. Lærebog i grundlæggende afbalanceringsteknik.

Rigtigt centreret = Halvt balanceret. Lærebog i grundlæggende afbalanceringsteknik. Rigtigt centreret = Halvt balanceret Lærebog i grundlæggende afbalanceringsteknik. Indhold: Forord Side 2 Hvorfor er afbalancering vigtig Side 3 Grunde til ubalance Side 4 Statisk ubalance Side 5-6 Dynamisk

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

LYKKEN ER ET GODT VEJGREB.

LYKKEN ER ET GODT VEJGREB. BMW originale komplethjul Katalog 2010/11 www.bmw.dk Ren køreglæde LYKKEN ER ET GODT VEJGREB. Oplev Bmw s komplette sommer- og vinterhjulprogram. Behøver jeg at købe vinterdæk? - Jeg kører jo ikke så meget.

Læs mere

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk.

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk. Altro Indgangsmåtter Over 85 % af snavset i vores bygninger stammer fra gangtrafikken og kan kun reduceres ved effektiv rensning og aftørring af skosålerne. Det rigtige valg af indgangsmåtter er derfor

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Rettelsesblad til GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Telefon: 35 87 87 00 Fax: 35 87 87 01 E-mail: info@turforlag.dk www.turforlag.dk Lastsikring 69 Lastsikring I

Læs mere

LYKKEN ER GARANTI FOR REN KØREGLÆDE.

LYKKEN ER GARANTI FOR REN KØREGLÆDE. BMW originale komplethjul Katalog 2010 www.bmw.dk Ren køreglæde LYKKEN ER GARANTI FOR REN KØREGLÆDE. BMW originale sommer- og vinter komplethjul. Behøver jeg at købe vinterdæk? - Jeg kører jo ikke så meget.

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Nogle opgaver om fart og kraft

Nogle opgaver om fart og kraft &HQWHUIRU1DWXUIDJHQHV'LGDNWLN 'HWQDWXUYLGHQVNDEHOLJH)DNXOWHW $DUKXV8QLYHUVLWHW &HQWUHIRU6WXGLHVLQ6FLHQFH(GXFDWLRQ)DFXOW\RI6FLHQFH8QLYHUVLW\RI$DUKXV Nogle opgaver om fart og kraft Opgavesættet er oversat

Læs mere

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND Myndighederne kræver, at gulvene skal have "passende fjedring", men der angives dog ingen metode til måling af fjedringen. Der er metoder til måling af støddæmpning og deformation i gulvbelægninger. Et

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

Ren adrenalin. De nye komplette sommerhjul fra Mercedes-Benz. års innovation

Ren adrenalin. De nye komplette sommerhjul fra Mercedes-Benz. års innovation Ren adrenalin. De nye komplette sommerhjul fra Mercedes-Benz. års innovation Juvelen. Komplet sommerhjul 16 med Michelin dæk, 205/55 R16 V Q 440 2315 1103E Kr. 9.995,-* 10-eger letmetalfælg Komplet sommerhjul

Læs mere

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger:

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger: Kravspecifikation delaftale 1/2015: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 18-04 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 9. juni 2011 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 9. juni 2011 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Torsdag d. 9. juni 2011 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

NÅR VEJRET SKIFTER UDEN VARSEL

NÅR VEJRET SKIFTER UDEN VARSEL NÅR VEJRET SKIFTER UDEN VARSEL Forstå, hvordan pludselige skift i vejret påvirker køreoplevelsen. EN RAPPORT FRA 2 RESUMÉ 4 Når godt vejr bliver til dårligt og dårligt vejr bliver værre 5 Vejrforhold i

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

MUSTANG. trailers ELITE ALLROUND STANDARD

MUSTANG. trailers ELITE ALLROUND STANDARD DK MUSTANG trailers ELITE ALLROUND STANDARD Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med placering af heste på

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Information om 'RSC': BMW runflat-dæk bortfald af reservehjul

Information om 'RSC': BMW runflat-dæk bortfald af reservehjul - 1 - Dato: 07/2006 Information om 'RSC': BMW runflat-dæk bortfald af reservehjul RSC I de senere år er vi kommet et godt stykke videre med hensyn til bortfald af reservehjulet på BMW. MINI'en har et mobilitetskoncept,

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

værktøjskufferter 2013 / 14

værktøjskufferter 2013 / 14 værktøjskufferter 2013 / 14 EASY værktøjskuffert Leveres med 3 forskellige indretninger. Med god rumlighed, flexibel indretning og elegant design. Kuffertskal af slagfast ABS materiale. Kraftig aluminiumsramme

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

1 Martin Knudsen s erfaringer med cigarrygning Røgringe forsøg:

1 Martin Knudsen s erfaringer med cigarrygning Røgringe forsøg: 1 Martin Knudsen s erfaringer med cigarrygning Røgringe forsøg: Martin Knudsen s erfaringer med cigarrygning fra Røgringe til kuglelyn: Vi har en centrifuge. Den centrifugerer vasketøj, så vandet i det

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark Hvorfor egentlig bekymre sig om emnet? Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 8.02 Hjul 8.02.001 Generelle bestemmelser (1) Dæk, fælge

Læs mere

Produktguide nr. 5 2014. Dæk. Til lastvogne og busser. Vi får din forretning til at rulle

Produktguide nr. 5 2014. Dæk. Til lastvogne og busser. Vi får din forretning til at rulle Produktguide nr. 5 2014 Dæk Til lastvogne og busser www.ndi.eu Vi får din forretning til at rulle Produktguide nr. 5 2014 nordisk Dæk import er en af Skandinaviens største leverandører af dæk og fælge

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Produktoversigt. Danmark Regummieringer fra Bandag & Bridgestone 04.2011

Produktoversigt. Danmark Regummieringer fra Bandag & Bridgestone 04.2011 Produktoversigt Danmark Regummieringer fra Bandag & Bridgestone 04.2011 Bandag og Bridgestone-regummieringer produceres med eneret af Bandags forhandlernetværk Bandag er et varemærke under Bridgestone

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 7. august 2014 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Torsdag d. 7. august 2014 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Torsdag d. 7. august 2014 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Snekæder 2012/2013. www.europart.net/dk. Bestillingsnr.: 8000 588 012. Snekæder 2012

Snekæder 2012/2013. www.europart.net/dk. Bestillingsnr.: 8000 588 012. Snekæder 2012 SNEKÆDESÆT 22.5-315/70, 305/70, 295/75, 295/70 Blåmann snekæder Ideel til lastbiler, busser og vogntog Markedslederen indenfor snekæder Semi-forseglet snekæde med 7 mm krydsbinding i højeste kvalitet 6

Læs mere

Elite. Allround Standard

Elite. Allround Standard Elite Allround Standard Mustang byder på gennemførte løsninger fra Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Kontrol og måleteknik

Kontrol og måleteknik Kontrol og måleteknik Indledning Industrialiseringen inden for træindustrien har medført et større krav til nøjagtighed, dvs. overholdelse af fastlagte mål ud fra en arbejdstegning. For at overholde disse

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 31. maj 2016 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 31. maj 2016 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Setup guide Side 1 Thor S. Jensen

Setup guide Side 1 Thor S. Jensen Side 1 Forord Setup guide Først og fremmest er dette en relativ forenklet guide, som vil give svar på, hvad de forskellige indstillingsmuligheder har af effekt på bilen. For at du har den bedste mulighed

Læs mere

Guide til køb af nye fælge

Guide til køb af nye fælge Guide til køb af nye fælge Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye fælge. Der vil også være svar på en række af de oftest stillede spørgsmål, som vi håber kan hjælpe

Læs mere

TAGDÆKNING MED SIKKERHED

TAGDÆKNING MED SIKKERHED TAGDÆKNING MED SIKKERHED PROFESSIONEL TAGDÆKNING GASPRODUKTER OG SIKKERHED Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde.

Læs mere