G'd**! ::T*_,,.1i.&-"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G'd**! ::T*_,,.1i.&-""

Transkript

1 ,,i.':if:' ':;Y';.{H ;i ' ".H r,-' S-*,+' G'd**! ::T*_,,.1i.&-"

2 ffi ffifu%ww WfuWwWwffiffi af Britta Lunnemann n gr5 og trist mandag i decem- tid. En permanent losning p5 problemet er ber m6ned, modtes jeg med Gert Hjemsted Kondrup fra By og Havn der ikke. Vi forsoger at holde hegnet tet, det skulle kunne klare det meste. til en snak om vores meget forskellige holdninger til Sydhavnstippen. Det blev en lang tur ad Forundringsstien via Speditorvej's ulyksaligheder til den meget inspirerende Ja det er det. Det var lidt af en opgave, da sydlige del af tippen, forbi den tomme plads vi matte sejle hele vejen rund om Amager p6,,t6en", og endte med et kik pd hejren med en stsrre b6d. Skibskirkegdrden er vak, er det jer der har klaret det? i Det var godt b6dene kom,,lorterenden". vak. Men hvor- for m6tte Tipien ikke blive lidt endnu. Den Hvad faler du vejer mest i By og Havn: Gode beredygtige projekter, blev kun smukkere med tiden. Det er ikke nodvendigvis modsetninger Den var opstillet uden tilladelse og p6 fredet omr6de. Det er svert at sige nej til ansogninger fra andre, s6 lenge den stod Kvalitet og indtjening kan godt folges ad. der. Desuden var der set hjemlose overnatte By og Havn har et ansvar p r den langere derude. eller penge i kassen? i bane for byudviklingen Ksbenhavn. Der Samtalen sluttede med at vi beundrede skal vare plads til mange nye tilflyttere i de hejren, der st6 og fisker i,,lorterenden", vi var vist enige om at udledning af urenset kommende 5r, og det er klart, at nogle af de steder, man bygger, er i havneomr6derne. Vi satser p6 hoj kvalitet og samtidig spildevand her er en dum ide. w er det vores opgave at skabe midler til bl.a. Metrobyggeriet ved at udvikle og selge arealer. Med. henvisning * til klimaudviklin- ' gen mener jeg at det er galimatias +:T, v';:,i {;{::}:i, r;i:.i}.:*tt{:'rt {}T{1 :*'9. at blive ved. at bygge sa kystnert. Kunne du selv tanke dig at bo lige ud til vandet? neriet fra Speditorvej? og var det virkelig Hmmm. Jeg ville nok ikke velge en lejlighed var enormt meget affald, s6 det var nsdven- under 2. sal. Svare Gert med et skavt smil. digt, hvis vi skulle klare det indenfor rimelig Er der kommet en endelig losning pa svi- nodvendigt at bruge s6 store maskiner? Der #1 ' 11',V': ;:T ::l:. i:,{, i. *l;tt: il'; ;::y : t:: - 1ij r: :, t?":': r:t'li:{. r:t} " l "i."di*t r* "'* t;: ;J ri: -ii i,];:::: :J7{!,f i"',1t: *-{{:,1.11t{'} r31 i: Februarimarts i} ii :i"+:'rt 2014 BEBOERBLADET I1

3 Losft Od-[ast tip af Britta Lunnemann indstod af orkan styrke ramte Tippen. Nogle f6 treer mdtte give op overfor overmagten. Tipien klarede stormen, kun toppen fik et par revner og i anden omgang en lille bule. Hvad stormene ikke kunne klare har By og Havn sorget for. P5 bedste diktatoriske vis blev Tipien beordret nedtaget. Var det mon fordi at omtalen gjorde Sydhavnstippen mere kendt? Hvad der evt. kunne styrke fredningssagen, det f6r vi vi nok aldrig at vide. Tipien, Firesheltret, kart barn har mange navne, har gledetos isnart etsrs tid. En stortak til Simon for opfindsomheden. Det var altid en stor glede at ge turen ud til tipien pil,taen" Man bliveraltid en oplevelse rigereved entravetur p6 Tippen, som den dagjeg modte Aksel, der var ude at lufte sin kanin. Aksel passede godt pa sin kanin, som nod at snuse rundt. Fuglelivet er fantastisk. En fuglekikker, Henrik Larsen, fortalte mig at han p6 en dag i december havde observeret 25 fuglearter. I alt havde han set 51 fuglearter i omradet. By og Havn har taget hdnd om oprydningen p6 omr6det ved Speditsrvej. Det har efterladt store hjulspor. Det matte man forvente. P6 sigt vil der blive holdt oje med hegnet, s6 evt. hullervil blive lappet lobende. Deter ikkefordi, nogen kan have noget imod, at nogen tjener et par kroner ved at saelge skrot, de finder rundt omkring. Men n6r en stor del af Tippen var totalt dekket med det affald, der ikke kunne omsettes, s5 m5 man sige stop. Uheldigt er det dog, at de indimellem har ved at skelne mellem affald og ejendom. I juledagene blev en dsd sel observeret ved trappen ud for surferkluppen. Det unge par, der gorde mig opmarksom pa salen, havde veret ude at vinterbade. De var i hajl humgr, s6 det skal nok passe, at vandet er ) forurenet med diverse ting og sager. Lorteranden har f6et et nyt og flottere navn: Enghave Kanal. Her st6r hejren talmodigt og fisker. lndimellem er der bid. Jeg siger velbekomme. Men det nytter ikke at give stedet et fint navn, hvis man ikke samtidig renser op og lukker for udledning af urenset spildevand. Mikkel Warming stillede ikke op til kommunevalget denne gang. Jeg vil takke for hans store indsat for at fa Tippen udlagt til rekreativt omrsde. Jeg oververede seancen pd r6dhuset, glemme aldrig Mikkels iherdighed. Mens vi venter p6 Sydhavnstippens fredning, viljeg onske alle et godt I For mere info om tippen: www. sydhavnstippen. dk 12 BEBOERBLADET #1 -Februar/marts2014

4 e.

5 og f.ast fra en Tip af Britta Lunnemann LIGENE I LORTERENDEN or en kort bemerkning dukkede cykelligene frem gennem mudderet. Vandet var helt klart. Banedanmark havde tomt grofterne og lukket det meste ud i Lorterenden. Noget tyder dog p6, at Hofor, har glemt at lukke af for udlobet af urenset spildevand, for det er allerede ved at plumre til igen. Den 19. januar var jeg heldig at se lsfuglen. Det er sjaldent den viser sig, pa Langs med Lorterende har der problemer med rydningen. fordi bekempelsen p6 den anden side af renden har veret nesten ikke eksisterende. Nu bliver bekempelsen foretagetaf professionelle folk. Det er bare at nyde de smukke planter se dem blomstre. Nar de har sat frokapsler vil disse blive indsamlet. P6 den m6de bliver planten ud pint og dor. Den ne proces bliver forstyrret hver gang nogen griber ind og hugger planterne ned. 56 nyd synet s5 lenge det varer. trods af sine farver er den god til gemme sig. Det er desuden forbundet med fare for at fa eksem at rore ved plan- VEJEN LANGS GODSBANEN terne. Naturgruppen har naturligvis ogss foretaget bjorneklo bekempelse p6 den sydlige del, hvor farene tidligere har stdet for arbejdet. Med undren har jeg gaet p6 den strekning og samlet affald. Jeg har set den lille elbil komme ogkarc igen. Manden i bilen ma kun fjerne det affald, der ligge p6 selve vejen. Til den ene side er det Banedanmark, der rader og til den anden side er det By og Havn. Banedanmark er ejet af staten, By og Havn er ejet af stat og kommune. Jeg ved ikke hvilken afdeling inden for det offentlige, der betaler for manden i elbilen, men det er vel i sidste ende felleskassen, der star for det hele. Det problem burde kunne loses. Naturgruppen har naturligvis ogs6 foretaget bjorneklo bekampelse p6 den sydlige del, hvor farene nu stdr for arbejdet. HESTE PA TIPPEN P6 grusvejen modte jeg en lille gruppe fra bornenes dyremark. De kom fra Vestrebro og havde fqrslfor nyligt stiftet bekendtskab med Tippen. De var meget begejstrede og gledede sig at udforske om16d6t. BJORNEKLO LANGS LORTERENDEN den nordlige del af Tippen har der gennem Srene veret foretaget bjsrneklobekaempelse af skiftende medlemmer. Resultatet er fanpa tastisk. Nogne jomfiuer, de ligner krokus, men har ingen rl,;j {. t&" *, # l& G, 9};-

6 :.aa!:=.4&.1 FAR PA TIPPEN Hvis forskellige mennesker setter sig sam- Princippet er, at man kober en anpart, og at lgen i dr vil der vere f6r p5 syddelen af Tippen. Det bliver kun en lille flok. Et nyt f6relaug er stiftet. Sammenarbejde med detat2+2=5. Bornenes Dyremark og det gamle FArelaug FARELAUGET ser ud til at blive meget frugtbart. Det var nodvendigt at tenke i nye bane efter Man kan vere med i f6relauget enten som f6rehyrde eller som anpartshaver. Naturstyrelsen havde smekket kassen i. FArehyrderne er dem, som gerne vil hjelpe Jeg kan ikke forsta hvad Naturstyrelsen har med tilsyn og andre opgaver, de synes er spendende, men som ikke er interesserede i kodet. Anpartshaverne f6r ksdet og delta- lam. Som med alle andre nye ting, tager det tid at lsbe tingene i gang, og det er ikke sik- ger selvfolgelig ogs6 i arbejdet med dyrene. vise om det imod Tippen. De var ogs6 imod fredningen. Jeg er spendt p6, hvad farelauget kan drive det til. N4ulighederne er 6bne. men, og udnytter forskellighederne, si er man der udover betaler et mindreerligt belgb for medlemskab af. Bornenes Dyremark og til foder og dyrlage. Anparten kan selges igen. F6rehyrderne betaler kun for med- lemskab af Bsrnenes Dyremark. Forst skal man dog prove om man kan passe f6r uden lam, og s6 vil man senere forsoge sig med kert, at det lykkes at ga hele vejen. Tiden vil lykkedes. I Les mere pa dk BEBOERBLADET #2-ApnUmay2014

7 Lost og fast fra tt c) ON Ttp af BIitta Lunnemann ikke et for6r vi har haft. Tippen har vist sig fra sin aller smukkeste side. Jeg var en tur derude langfredag. Stilheden var fantastisk. Der ksrte ingen godstog, virksomheder var lukkgde, lyden fra trafikken pa broerne kunne ikke hores, skydebanen hbldt lukkedag. Ude pa Bedhavnsgade var der trafikkaos. Gesterne til en fest i selskabslokalerne strommede til, de ledte efter parkeringsplads, men der var fuldt optaget. Der gik jeg se og tenkte p5, hvordan det vil komme til at se ud, n6r kommunen f5r trumfet sin genbrugsplads igennem og der dagligt vil komme biler mere pr. dag. cenbrugsstation pa rtppul{ Projektet der blev forelagf p6 et hovsa mode pd Karens Minde, sa virkelig fantastisk ud. Men s6 man nermere efter og regne lidt p6 de opgivne m6l, s6 hang det ikke sammen. Jeg har bedt om at se naermere p6 projektet, men f6et afslag. Det kan man s6 tenke over hvorfor. Det forste projekt, det, der er miljogodkendt, skulle have en fire meter hoj stojbeskyttelses mur ud mod Tippen. Det sidst fremlagte projekt skal integreres med Tippen. Jeg er bange for at det vil betyde mere stoj og affald pa tippen.

8 Det er ikke lykkedes for mig at f5 interview med lederen af Genbrugsprojektet, embedsmendene i Teknik- og Miljo, p6st6r at de ikke ma stille op til interview. Borgmesteren har ikke tid (lyst?). det kan vare flere Ar far, dei er en realitet. En stor tak til Claus, der har fundet de rigtige paragraffer og dermed sikret de nye stojregler. I kan selhele historien p6 sydhavnstippen.dk. FARENE ER KOMMET TILBAGE TIPPEFUND til F6relauget og Bornenes Dyremark for det store arbejde med alfa f r pa Tippen. Kere hundelufter ver sod at tage din hund Tak i snor, der har veret kedelige episoder. Se mere p6 facebook: F6rene pd Sydhavnstippen. RYDNING AF ET K.IEMPE OMRADE AF TIPPEN Skrotforretningen Speditorvej 11, har givet Arsag til et valdigt svineri. Affaldsproblemet er enormt. Det har fort til at By og Havn har fslt sig nod til at rydde et kempe omr6de. En barsk oplevelse at se store maskiner maltraktere et stort omrade. Jeg m6 indromme at jeg syntes Teknik- og Miljoforvaltningens hendtering af sagen er under al kritik. SKYDEBANEN Efter mange 6r kamp med Miljo og Teknik er det lykkedes at f6 nye regler for stojen fra skydebanerne. Der er bare den hage ved det, at Det er morsomt og engang imellem rigtigt at finde ting og sager, n6r man g6r sin tur p6 Tippen. En dag fandt jeg en sten. Gordon Matta-Clark, er en spendende kunster. Selv om han dade i 7978 kun 35 5r gammel er han stadig en inspiration for unge kunstnere. Et sted ude p5 Sydhavnstippen ligger der ogsd en ensom rov. P6skriften kan snart ikke laeses mere. Der st6r: Her hviler sm6borgerligheden og arstallene t7-!0-1979?2-05-2oll. Hvem har anbragt sin rsv herude, hvad dakker datoerne over? Kender du noget t11 disse to lidt specielle indslag pe tippen, sa vrl Beboerbladet geme hare fia dig. I

9 ,,EI\ HEMMELIGHED MED KIJLTSTATTJS" af Britta Lunnmann 6dan omtales Sydhavnstippen i den ny udkomne bog,kqbenhavnergron'. Karens Minde og Bornenes Dyremark er ogs6 med. I alt er der omtalt l-oo 6ndehuller i Ksbenhavns omradet. Vi skylder de frivillige, der tog sagen i egen h6nd, en stor tak. Havde de ikke $ort en kampe insats, ville Tippen nu veret bebygget. have lsommers har der igen veretfest pa Tippen, med hoj musik iflere dogn. Det er jo dejligt at unge mennesker vil bruge tippen, men affaldsmengderne har efterfolgende varet enorme, og ideen med,water-closet' var ikke sa god, da det havde frit udlob til badevandet. Det nystiftede f6relaug har mistet to f6r. Det ene druknede og det andet brakkede benet og m6tte efterfolgende slagtes. Jeg har talt med Birgitte fra f6relauget, som fortalte, at det var sket tidligt pe Se mere pa sesonen, og at man mener det skyldes, at farene var blevet stresset af hunde. Det er vigtigt at holde hundene i snor i f6refoldene. Birgitte har selv en utrenet border collie og er meget p6passeligt med ikke at stresse farene, n5r hun tilser dem. Hun fortaller, at der efterfolgende Min vej ud p6 Tippen gar gennem flere haveforeninger. I H/F Mozarl ligger der en lille fin lille butik. De handler med fine, spojse, og brugte ting, der er kun 5bent i weekenden. Facaden er et fint landskabsmaleri. Det kunne graffitifolket ikke lade vere i fred. Nu er facaden renoveret. Det er frivilligarbejdskraft, der har st6et for arbejdet. Naturskolen har ogs6 haft besog af graf- ikke havde varet flere episoder. Det er jo en gledelig nyhed. Et par raske gutter har varet ude at reparere borde og benke. Det har vmret gort hvert 6r siden de blev klunsede til Tippen. Nu er der ikke flere bredder tilbage til udskiftning. Skulle der vrere en og anden, der har passende bradder liggende vil vi modtage dem med tak. fiti malere. Argerl igtl #4 - Oktober/novembet 2014 BEBOERBTADET 11

10 :t, ',;i: -:.! l l:l:i ",,i:, ;; ii.',!:.,"4: i:;*lt'9 'F 1#S:''F:i,F;u^.{frr"''::{ fra err lrp af Britta Lunnmann ronlands indlandsis smelter Norges fjeld Mammen kollapser - klima endringer er i fuld gang. Hvad kan vi sa gore ved det? Vi kan tenke osgodtom, narvi handler, ogs6 kan vi kampe for de grsnne omrsder, der endnu er tilbage. Det er vigtigt med gronne omr6der til at optage de store mengder regnvand, der af og til kommer. Jeg har valgt at for Syd havnsti ppen, mest fordi jeg er fascineret af stedet og dets historie. Der er nogle der rejser til lndien og Sydamerika, bl.a. for at se, hvad der sker, nar templer og forladte byer bliver givet tilbage til naturen. En tur p6 Tippen, kan give den samme oplevelse. Her er deponeret betonblokke og mursten fra renoveringen af Norrebro, rester af porcelen fra den Kongelige Porcelansfabrik og mange andre sjove og finurlige ting. For 6 6r siden kunne man nemt se bunker af porcelen, nu skal der en del held til at finde et sk6r. Naturen har taget over. HOSTPICNIC GRON AGENDA SYDHAVN Her i efter6ret blev, der holdt den erlige hustpicnic. lgen var det en stor succes med rigtig mange mennesker. Gron Agenda Sydhavn deltog i lojerne med hsslat. Det vil vi helt sikkert ogs6 gore til naste 5r, det kan ge livligtforsig. De fonde der giver tilskud til naturpleje Kunne du tenke dig at deltage i arbejdet med at lave hsslat, samle affald eller deltage i grupper diskussioner om klimasporgsm6l. Du har m6ske noget du gerne vil have verbal stotte til. Det skal vere relateret til klima eller Sydhavnstippen. Du kan finde vores link pd w mm., krever at der er mange bruger af om16- detfsrde kommertil Iommerne. Men kan det ikke blive for meget. Der m6 da tages et stort UDSIGTSTARNET hensyn til dyrerne,der lever derude. Kunne at blive lidt endnu. Det vil blive malet, sa det man ikke bruge nogle af de kr , falder i med omgivelserne. - Det rode t6rn ved naturskolen har f6et lov til derer bevilgettil byfornyelsetil, at udfsre lidt af det der st6r i plejeplanen fx. hestefolden INVASIVE PLANTEARTER og hundeskoven, hvor hundene har lov til al labe lose rundt. Tippen er en vigtig del N5r man ser bort fra bjorneklo, er der i 6r ikke foretaget bekempelse af invasive ar- af byen. ter. By og Havn har erkendt dette og lovet algare det ekstra godt i ar m6 vi hjelpe hinanden, med at loftet bliver holdt. #5 December/januar BEBOERBTADET

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys.

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. Interview med Maria M: Jeg blev først gravid ved nummer ni gang faktisk. I: Når for søren. 5 M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. I: Okay.

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster 14. Bilag Bilag 1 - To kvindelige gæster...1 Bilag 2 - Byggekonstruktør...4 Bilag 3 - Kristine Samson (Visuel Kultur og Performance-Design)...7 Bilag 4 - Par, Ulla...9 Bilag 5 - Par, Mand...11 Bilag 6

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI Unge fortæller om epilepsi En række unge med epilepsi skrev personlige beretninger til det virtuelle netværk, kronisk-ung.dk. Dansk Epilepsiforening har trukket sig ud af sitet,

Læs mere

Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i Bagaciu.

Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i Bagaciu. Referat fra turen til Bagaciu oktober 2013 Projekt helbredstilstand Med på turen var Læge Cheme Andersen og Laila Christensen Formålet med turen var, at få et overblik over de ældres sundhedstilstand i

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Logbog Malta Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Vi ankom søndag aften til Malta lufthavn, hvor vi blev hentet af en stor bil, og blev kørt over til hvor vi bor. Køreturen tog kun 15 min fra lufthavnen,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere