Rækkehus RÆVEHØJEN72,4000ROSKILDE -SVOGERSLEV NYTOGLÆKKERTRÆKKEHUSTÆTPÅROSKILDECENTRUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rækkehus RÆVEHØJEN72,4000ROSKILDE -SVOGERSLEV NYTOGLÆKKERTRÆKKEHUSTÆTPÅROSKILDECENTRUM"

Transkript

1 VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene. Medvirkendeejendomsmæglerrepræsenterersælger,ogkan ikkerådgiveforbeggeparterisammehandel.køber opfordresderfortilatsøgeegenrådgiver. EJENDOMSMÆGLERENSOPLYSNINGTILPARTERNE Erejendomsmæglerentilknytetelerharejendomsmæglerensamarbejdsaftalermedrealkreditinstitut,pengeinstitut, forsikringsselskabelerandre. Ja Nej jf.side2 Modtagerejendomsmæglerenelerdennesansate vederlag/provision/rabatforfremskaffelseaffinansiering, forsikringer,annonceringelerandre Ja Nej jf.side2 Harejendomsmægleren,dennesansateelernærtstående herudoverenøkonomiskelerpersonliginteresseiomsætningenafnærværendeejendom eleriparternesvalgaf finansiering,forsikringelerandreydelseritilkytningtil omsætningaffastejendom. Ja Nej Hvisja,hvilke: Rækkehus Kontant/Udb.: / Bruto/neto: 1.088/ AlternativtFINANSIERINGSFORSLAG: RTPLBRT/NT.: 8.868/9.188 RÆVEHØJEN72,4000ROSKILDE -SVOGERSLEV NYTOGLÆKKERTRÆKKEHUSTÆTPÅROSKILDECENTRUM Boligm 2 : 92 Grundm 2 : 163 Stue/Vær.: 1/2 Byggeår: 2013 Sag: 173RH-P0072 Energi: B

2 NYTOGLÆKKERTRÆKKEHUSTÆTPÅROSKILDECENTRUM NuhardumulighedenforatkøbeetlækkertrækkehusiSvogerslev,medudsigttil åbne marker.svogerslev er 5 km fra Roskilde centrum,og 5 min til HolbækmotorvejenmodKøbenhavn.SvogerslevharALT!Indkøbsmuligheder,skole, sportsklubber,børnehave,tennisbaner,htforbindeler. Kom ogbesøgosivoresstoresalgspavilon.herkandusealtom projektetbla. tegningerogmaterialevalg. Dereropført4rækkehuse.De4nyerækkehusevilblivebeklædtmedmursten. Boligtyperneerblandetmelem hinanden,såetspændendeogvarieretgadeforløb opstår.dererlagtvægtpåbæredygtigematerialerogetmålom sunde,miljørigtige boligermedlavedriftsudgifter. Aleboligerneharegenhavesamtterasserogmanbydesindenforienunikbolig, hvorlyse,åbnerum hilsersolensstrålervelkommen. Aleboligerneercertificeredesom energiklasseahvilketbetyderetmegetlavt energiforbrug.huseneopvarmesmedgulvvarmeistueplanogmedradiatorerpå1. sal. Vilduhaveetnyt,lækkertoglystrækkehus-hvorderermulighedforeneventuel familieforøgelseogsom erbeliggendeienhyggeliglileby,meddefaciliteter,derer brugforidagligdagen-såermargrethehavenheltsikkertetbesøgværd. AlparkeringersamletietbegrønnetP-areallangsHaretoften.Strædernemelem huseneerderforbilfri,såbørntrygtkanfærdesoglege,oggadeforløbetgiveret

3 RÆVEHØJEN72,4000ROSKILDE SAG:173RH-P0072

4 Adrese Rævehøjen72,Svogerslev,4000Roskilde Sagnr.173RH-P0072 Dato Kontantpris Udbetaling Bruto/md Neto/md v/% 32,04 Tekniskeoplysninger Ydermur :Mursten Tag :Tagpap Vinduer :Lavenergiglas Ruder :Pudsetfacade Gulv :Lamelparket,klinker Loft :Gipslofter Varmeinstalation:Fjernvarme Antenne :Yousee O fentligeoplysninger Planforhold Vand Vej Kloak El Olietank Lejeforhold :Pt.uoplyst :Roskildeforsyning :Privatfæ lesvej :Ofentlig :230volt :Jf.kommunaltoplysningsskema :Ejendommenovertagesudenlejemål Tilbehør Deteraftalt,atfølgendetilstedeværendehårdehvidevarerogløsøremedfølger(fabrikat): 1 Køle-/fryseskab Siemens 1 Glaskeramiskkogeplade Siemens 1 OpvaskemaskineSiemens 1 Indbygningsovn Siemens 1 Emhæ te Siemens Side1

5 AdreseRævehøjen72,Svogerslev,4000Roskilde Sagnr.173RH-P0072 Dato Kontantpris Udbetaling Bruto/md Neto/md v/32,04 Ejendomsoplysninger Oplysningom tilstandsrapport/byggetekniskgennemgangogenergimærkning Kommune :Roskilde Tilstandsrapportogandrebyggetekniskerapporter:Tilstandsrapportogforsikringsoplysninger Matr.nr. : underudarbejdelseogdissedokumenterskalforeligge,førkøbsaftaleindgås. Måbenytestil :Beboelse ifølge : BBR-ejermeddelelse Ejendomstype :Rækkehus Zonestatus :Byzone Elinstalationsrapport:Elinstalationrapporterunderudarbejdelseogdokumentetskalforeligge, Ofentligvurderingpr. :2012 Bygningsarealerifølge :sælgersoplysning førkøbsaftaleindgås. Energimærkning:Derforeliggerenergimærkningafmedenergiklassifikation:B. Ofentligejendomsværdi: kr. afdato : herafgrundværdi : kr. Hovedbyg.bebyg.areal :92m 2 Evt.ejerboligværdi : Herafgarage/carport/udhus:0/0/0m2 Grundlagejd.værdiskat: kr. Kælderareal :0m 2 Grundskateloftværdi : kr. Udnytettagetage :0m 2 Boligarealialt :92m 2 Grundarealifølge :sælgersoplysning Andrebygninger :0m 2 Grundarealudgør :163m 2 Herafgarage/carport/udhus:0/0/0m2 Herafvej :0m 2 Opført/ombyggetår :2013 Servituter,byrderogandreanvendelsesbegrænsninger Derhenvisestilside4. Forsikringsforhold Forsikringspræmien,derindgåriejerudgifter,erbaseretpåsælgersnuværendepræmie Præmiendækkerbrand-oghusejerforsikring,herudoverdækkes: svamp: insekt: rørskade: Forbehold:Forsikringspoliceforeliggerendnuikke. Seevt.særligebetingelseripolicen. Ejendomsmæglerensoplysningtilparterne Erejendomsmæglerentilknytetelerharejendomsmæglerensamarbejdsaftalermed: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke:NordeaKredit Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke:NordeaBankDanmark Forsikringselskab Nej X Ja Hvilke:Tryg,HusejernesForsikring Andre Nej X Ja Hvilke:esoftsystem A/S,Boligsiden.dk Modtagerejendomsmæglerenelerdennesansatevederlag/provision/rabatforfremskafelseaf: Finansiering Nej X Ja Hvisja,hvorfra:Diversepantebrevsselskaber Forsikringer Nej X Ja Hvisja,hvorfra:TrygForsikring,Husejernes Annoncering Nej X Ja Hvisja,hvorfra:Diversebladhuseherunder Børsen,Berlingske Andreydelser X Nej Ja Hvisja,hvorfra: Parterneharrettilatfåoplystvederlagets/provisionens/rabatensstørelse Anvendelsesudgifter Øvrigeforhold Bruto-ognetoudgiftenomfaterikkeudgiftentilenergi,vandogandreforbrugsafhængigeforholdsamt Denofentligevurdering,ejendomsværdiskatsamtgrundskateloftværdiogudgiftentil ejendomsskateranslåetidetejendommenernyopførtogderforikkeerselvstændigtvurderet ogkøbermåforvente,atdeanslåedeværdierogudgiftervedr.ejendomsværdiskatog ejendomsskatformentligvilændresigfremefter. løbendevedligeholdelse.oplysningernestammerfra:sælger Detsenesteårsforbrugogudgiftenhertil Vand/vandafledning Anslået Varme anslået Derhenvisestilside4. Daejendommenerbeliggendeibyzone,erejendommenområdeklassificeretsom letere forurenet.letereforureningerforurening,som liggeroveretdefineretmindstekriterium,men underkriterierneforkortlægningsom forurenet. Formularnr.4104MAJ2012 COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide2

6 AdreseRævehøjen72,Svogerslev,4000Roskilde Sagnr.173RH-P0072 Dato Kontantpris Udbetaling Bruto/md Neto/md v/32,04 Brutoudgift/ejerudgift1.år Kontant Finansieret Oplysningom bruto/netoudgift Prioritetsydelser Brutoudgiftenerligmedejerudgiftenførsteår.Ydelsenomfateraktueleejerudgifter,som køberer Ejendom skater forpligtettilatafholdesom ejerafejendommen.netoudgiftenerligmedbrutoudgiftenefterfradragaf Forsikringerbaseretpåsælgersnuværendepræmie denaktuelestørelseafskatemæsigefradragogmedtilægafejendomsværdiskat.bruto-og Renovation,anslået netoudgiftenomfaterikkeudgiftertilenergi,vandogandreforbrugsafhængigeforhold.endvidere G/FMagrethehaven,ansl omfaterbruto-ognetoydelsenikkeudgiftertilløbendevedligeholdelse. Rotebekæmpelse,anslået Ibruto-ognetoydelsenindgårenstandardfinansiering.Daderertaleom enstandardfinansieringvil Brutoudgift1.år denivisetilfældeikkekunneopnås,hvorforbruto-ognetoydelsenisåfaldkanafvige. Netoudgift1.år Kontant Finansieret Standardfinansiering Fradrag(renter,bidrag) Standardfinansieringenerudarbejdetudfrafølgendeforudsætninger: Fradrag,ialt Kontantudbetalingpå5% afdenkontantekøbesum oprundettilnærmestekr.5.000dogminimum kr. Skat/skatebesparelseheraf1.årv/32,04% Evt.ejendomsværdiskat Deroptagesetrealkreditlånoptildenmaksimalelånegrænsefordenpågældendeejendomskategori Skat,overskud/underskud1.år efterlovom realkreditlånogrealkreditobligationerm.v.løbetidener30år.låneteretkonverterbart +Brutoudgift1.år obligationslånmedfastrente,derafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.låneterbaseret Netoudgift1.år pådertilhørendeobligationer,hviskurser100elernærmesteherunder. Forrestkøbesummenudstedesetpantebrev.Pantebrevetermedfastrenteogharenløbetidpå30år. Kontantbehovvedkøb Kontant Finansieret Derafdragespålånetoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.Lånetfastsætestilkurspariog Kontantpris/udbetaling rentenfastlæggessom denefektiverentepårealkreditlånettilagt1,5procentpointogherefteroprundet Tinglysningsafgiftafskødet,anslået tilnærmestekvarteprocentpoint. Ialt Særligeoplysningerom standardfinansieringen:dereranvendtenstandardfinansieringsom ikke Kontantbehoveterexcl.evt.udgifttilgarantistilelseafenhverartipengeinstitut. altidkanopnås. Gældudenforkøbesummen Beskrivelse Beløb Pr.dato AfventerkommunaltoplysningsskemaogG/F-skema Ingen Ejerpantebreveogafgiftspantebreve 1.års ydelse Oplysningerom eksisterendelån,derkanovertagespåvisebetingelser Långiver/art Realkreditype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente Kont./pålyd. Ingen Restløbetid ÅOP Saldofradragskonto Særligeovertagelsesvilkår Garantistilelse Kontant regulering Formularnr.4107SEPTEMBER2010 COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide3

7 AdreseRævehøjen72,Svogerslev,4000Roskilde Sagnr.173RH-P0072 Dato Servituter,byrderogandreanvendelsesbegrænsninger Dokom varmeforsyning/kolektivvarmeforsyningmv Lokalplannr VedtægterforG/FSvogerslevNord Skødelystservitutstiftendeangåendeforbudmodvideresalgiubebyggetstand mv VedtægterforGrundejerforeningenMargrethehaven PåtegninglystpåVedtægterforG/FSvogerslevNordlyst PåtegninglystpåvedtægterforG/FSvogerslevNordlyst Anvendelsesudgifter Køberergjortsærskiltopmærksom på,atejendommenernyopført.deterderforikkemuligt atopgiveetforbrug.detindsateforbrugerderforetanslåetforbrug. Køberkanikkegørekravgældendeianledningafbeløbenesstørelseevt.afvigerfraden faktueleudgift. Formularnr.4103OKTOBER2006 COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide4

8 HISTORIENOM danbolignielshald EjendomsmæglerfirmaetNielsHaldstartedei1973påkøkkenbordetiprivatboligen ogerdermedetafkøbenhavnsældsteejendomsmæglerfirmaer. Sidenhenerdetblevettilialt13boligbutikkersamtegenprojektsalgsafdelingog erhvervsafdelingognæsten100medarbejdere. Viharværetendelafdanbolig-kædensidenopstarteni1989. VidækkerKøbenhavn,FrederiksbergogAmagerfra9butikkerogVestsjælandfra4 butikker. Viharegeneftersalgsafdelingsom tagersigafpapirgangennårkøberogsælgerer blevetenigeom vilkårene.detbetyderatvoresteamsibutikkerneerdedikerettil salgs-og vurderingsopgaverne og voreseftersalgsafdeling tagersig afhele papirgangennårkøbsaftalenerunderskrevet. Dufinderosher: ROSKILDE Københavnsvej28,4000Roskilde-RING RINGSTED Nøregade46,4100Ringsted-RING KORSØR Algade41,4220Korsør-RING DIANALUND Torvet1,4293Diannalund-RING AMAGER SundbyvesterPlads2,2300KbhS-RING Øresundsvej124,2300KbhS-RING danboligroskilde-københavnsvej,københavnsvej28,4000roskilde-ring danboligringsted,nøregade46,4100ringsted-ring danboligkorsør,algade41,4220korsør-ring danboligsorø/dianalund,torvet1,4293dianalund-ring

9 Eksemplerpåfinansieringsmuligheder AdreseRævehøjen72,Svogerslev,4000Roskilde Sag.nr.173RH-P0072 Dato Finansieringsforslag1. Bruto/md Neto/md v/32,04% Kontantbehov: herafudbetaling FinansieringsforslagetsÅOP:2,26 Bemærkninger Finansieringsforslagetssamledeafviklingsforløboglåneydelser År Restgæld Bruto Neto v/% Belåning0-80%:NordeakreditRentetilpasningslån,Rente:0,2196 Løbetid:30år ,04 31,04 NordeaPrio.Bolig,Privatpantebrev,Rente:6,7 Løbetid:30år,RentengælderforNordeasFordel+kunder Finansieringsforslag2. Bruto/md Neto/md v/32,04% Kontantbehov: herafudbetaling FinansieringsforslagetsÅOP:4,69 Bemærkninger Finansieringsforslagetssamledeafviklingsforløboglåneydelser År Restgæld Bruto Neto v/% Belåning0-80,04%:NordeakreditObligationslån,afdragsfrit,Rente:3 Løbetid:30år NordeaPrio.Bolig,Privatpantebrev,Rente:6,7 Løbetid:30år,RentengælderforNordeasFordel+kunder , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Iberegningerneefterskateranvendtfølgendeskateprocentsvarendetildenaktuelerentefradragsret:32,04 pct.fraogmed2012nedsætesskateprocenteniberegningerneårligtmed1pct.pointtil2019.for restenaflånetsløbetidanvendesdensammeskatesatssom i2019.aftrapningenafrentefradragetskerkunforkapitaludgifter,deroverstiger50.000kr.pr.person,hvilketderikkeertagethøjdefor. Aftrapningenafrentefradragetinærværendeberegningersåledesforetagetidenfuldesamledekapitaludgift.Kompensationsordningenforpersonermedstorgældelerstoreligningsmæsigefradragerderheler ikketagethøjdeforiberegningen. Brutoognetoerberegnetpåbaggrundafkendteskateregler/skateprocenter,bidragsatserogrentesatser. Denævnteforslagerudarbejdetudfrakursniveauetdendagsalgsopstilingenerudarbejdet.Forslagenevilændresigvedkursændringer. Såfremtderønskesberegningpåandrefinansieringsforslag,bedesDeretehenvendelsetilejendomsmægleren. Ifinansieringenindgårlån,hvisafviklingafhængeraffremtidigtrente-og/elerkursniveau.Denanførteydelseforrentetilpasningslåneropgjortpåbasisaflånetsaktuelerente-/ydelseindtil næsterentetilpasning.ydelserefterdetetidspunkteropgjortefteretpåberegningstidspunktetforventetfremtidigtrenteniveau. Formularnr.4109NOVEMBER2012 COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforening

Vila,1fam. GL.STATIONSVEJ7A,6000KOLDING -BRAMDRUPDAM HÅNDVÆRKERTILBUD

Vila,1fam. GL.STATIONSVEJ7A,6000KOLDING -BRAMDRUPDAM HÅNDVÆRKERTILBUD VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Ejerlejlighed FINSENSVEJ77,4.TH.,2000FREDERIKSBERG

Ejerlejlighed FINSENSVEJ77,4.TH.,2000FREDERIKSBERG VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Ejerlejlighed TVEDVEJ69,4.TH.,6000KOLDING MOSTERIHAVEN-PENTHOUSEMEDUDSIGTOVERBYOGFJORD

Ejerlejlighed TVEDVEJ69,4.TH.,6000KOLDING MOSTERIHAVEN-PENTHOUSEMEDUDSIGTOVERBYOGFJORD VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Ejerlejlighed HALFDANSGADE3,5.TH.,2300KØBENHAVNS -ISLANDSBRYGGE FANTASTISKUDSIGTTILHAVNELØBETFRA5SAL.NUMEDALTAN.

Ejerlejlighed HALFDANSGADE3,5.TH.,2300KØBENHAVNS -ISLANDSBRYGGE FANTASTISKUDSIGTTILHAVNELØBETFRA5SAL.NUMEDALTAN. VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Ejerlejlighed LUPINVEJ19,1.TH.,4700NÆSTVED 3VÆRELSESLEJLIGHEDMEDALTAN

Ejerlejlighed LUPINVEJ19,1.TH.,4700NÆSTVED 3VÆRELSESLEJLIGHEDMEDALTAN VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Vila,1fam. NYHED SPANGKÆRPARKEN53,9800HJØRRING. Kontant: 3.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.507 Udbetaling: 180.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:17.583/13.

Vila,1fam. NYHED SPANGKÆRPARKEN53,9800HJØRRING. Kontant: 3.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.507 Udbetaling: 180.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:17.583/13. Vila,1fam. Kontant: 3.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.507 Udbetaling: 180.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:17.583/13.842 Boligm 2 : 189 Stue/Vær.: 1/4 Byggeår: 2007 Grundm 2 : 1.060 Energi: Sag: B 191HJ002783 Kontakt:

Læs mere

Ejerudgift/md.:11.257/938

Ejerudgift/md.:11.257/938 Salgsopstiling Beskrivelse: Hyggeligejendom medfantastiskhaveanlægpåstorgrundbeliggendeiudkantenafnors. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk.

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk. Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Helårsgrund BILLIG,BILLIG MIMERSVEJ90,7620LEMVIG -NØRLEM EENAFDEFÅUBEBYGGEDEGRUNDEIDETTEOMRÅDE

Helårsgrund BILLIG,BILLIG MIMERSVEJ90,7620LEMVIG -NØRLEM EENAFDEFÅUBEBYGGEDEGRUNDEIDETTEOMRÅDE Helårsgrund Kontant: 290.000 Ejerudgiftpr.md.: 397 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 1.649/1.252 Grundm 2 : 831 Sag: 1752JA Kontakt: JesperAndersen Ejendomsmægler&valuar,mde Tlf.:97822900 Email:jesper.andersen@danbolig.dk

Læs mere

Dinejendomsmægler Torvegade17 6870Ølgod Tlf.75246880 www.dinejendomsmaegler.dk Salgsopstiling

Dinejendomsmægler Torvegade17 6870Ølgod Tlf.75246880 www.dinejendomsmaegler.dk Salgsopstiling Salgsopstiling Beskrivelse: område Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.016

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.016 Salgsopstiling Beskrivelse: Iroligelandligeomgivelsertilbydeshyggeligtgulmaletboligopført1952. Modernisereti2009medbl.a.køkken,bryggers,lofter,indvendigedøre,el,vvs m.m.opførtipudsetgulmaletmurværkmedeternitag.vinduerogdøreskiftettil

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:33.561/2.797

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:33.561/2.797 Salgsopstiling Adresse:Vandværksvej31,Gelsted,4160Herlufmagle Sagsnr.:ERH12081 Dato:18.12.2014 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Tom KristensensVej75,2300KøbenhavnS Sagsnr.:10150620 Dato:09.03.2015 Beskrivelse: UNIKTrækkehusblot1minutframetroog5minuterfraRådhuspladsen. VelkommentilRadiorækkerne.86rækkehusemedcentralplaceringogstorfunktionalitet.

Læs mere

Andelsbolig CHR.KELLERSVEJ4C,2.TH.,7080BØRKOP -BREJNING ATTRAKTIVANDELSBOLIGLEJLIGHEDMEDKIGTILFJORDEN.

Andelsbolig CHR.KELLERSVEJ4C,2.TH.,7080BØRKOP -BREJNING ATTRAKTIVANDELSBOLIGLEJLIGHEDMEDKIGTILFJORDEN. VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk

CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk Salgsopstiling Adresse:Ahornvænget21,Hjerting,6710EsbjergV Sagsnr.:7142819 Dato:05.05.2015 Beskrivelse: Pragtfuld1plansvilamedsuperflottilbygningfra2005,endvideretilhørendemuret

Læs mere

Andelsbolig LØVENSKVARTER30,6710ESBJERGV -SØNDERRIS SJÆLDENFLOTANDELSBOLIGMEDEGENGARAGE&SKØNLILLEHAVE

Andelsbolig LØVENSKVARTER30,6710ESBJERGV -SØNDERRIS SJÆLDENFLOTANDELSBOLIGMEDEGENGARAGE&SKØNLILLEHAVE VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Bremensgade23,st.th.,2300KøbenhavnS Sagsnr.:10150934 Dato:11.03.2015 Beskrivelse: 2v"dele-lejlighed"tætpåMetroogAmagerStrandparkogCity ForeningenBremergårdenerdenlileoasemedrigtiggodstyrpåøkonomien.Herfårdu

Læs mere

Andelsbolig ÅLEKISTEVEJ40,2.TV.,2720VANLØSE SUPERFLOTLEJLIGHEDMEDGODBELIGGENHEDOGSYD/VESTVENDTALTAN!

Andelsbolig ÅLEKISTEVEJ40,2.TV.,2720VANLØSE SUPERFLOTLEJLIGHEDMEDGODBELIGGENHEDOGSYD/VESTVENDTALTAN! VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

El l ebuen 1-2950 Vedbæk

El l ebuen 1-2950 Vedbæk Elebuen1-2950Vedbæk Salgsopstiling Beskrivelse: Setekstenpånæsteside Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Helårsgrund SCT.GEORGSVEJ11,4500NYKØBING SJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBING SJ.

Helårsgrund SCT.GEORGSVEJ11,4500NYKØBING SJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBING SJ. Helårsgrund Kontant: 150.000 Ejerudgiftpr.md.: 462 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 813/611 Grundm 2 : 1.230 Sag: 014-24160JJ Ansvarligejendomsmægler: SCT.GEORGSVEJ11,4500NYKØBING SJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBING

Læs mere

Fritidsgrund GNIBENSTRAND114F,4592SEJERØ GRUNDESMUKTBELIGGENDEPÅSEJERØ

Fritidsgrund GNIBENSTRAND114F,4592SEJERØ GRUNDESMUKTBELIGGENDEPÅSEJERØ Fritidsgrund Kontant: 195.000 Ejerudgiftpr.md.: 786 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 1.084/827 Grundm 2 : 1.091 Sag: 11051HH Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE GNIBENSTRAND114F,4592SEJERØ

Læs mere

Fritidsgrund SKOVAGER8,DEL.3.,4573HØJBY -GUDMINDRUPLYNG FANTASTISKBELIGGENHEDTÆTPÅGUDMINDRUPSTRAND!

Fritidsgrund SKOVAGER8,DEL.3.,4573HØJBY -GUDMINDRUPLYNG FANTASTISKBELIGGENHEDTÆTPÅGUDMINDRUPSTRAND! Fritidsgrund Kontant: 595.000 Ejerudgiftpr.md.: 999 Udbetaling: 30.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 3.486/2.607 Grundm 2 : 1.200 Sag: 10560HH Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE

Læs mere

Lillevangen 6, 4534 Hørve

Lillevangen 6, 4534 Hørve DanBolig Holbæk - Henrik Larsen AS Lillevangen 6, 4534 Hørve ET RIGTIG HYGGELIGT HUS MIDT I SKØN NATUR Hyggeligt landhus opført i mursten og nyere Decratag samt garage med vippeport, carport og udhusrum.

Læs mere

Vila,1fam. NORDRESTRANDVEJ17,3150HELLEBÆK KLASSISKVILLAMEDUDSIGTOVERSUNDET.

Vila,1fam. NORDRESTRANDVEJ17,3150HELLEBÆK KLASSISKVILLAMEDUDSIGTOVERSUNDET. VIGTIGINFORMTION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Bakkehegnet 13A, 8210 Århus V

Bakkehegnet 13A, 8210 Århus V Bakkehegnet 13A, 8210 Århus V SKØN 3 PLANSVILLA MED PLADS TIL HELE FAMILIEN PÅ LUKKET VEJ. KONTANTPRIS........................ 3.398.000....... AREAL..... BOLIG......(BBR)KÆLDER............... 16396....

Læs mere

Andelsbolig NYHED GREVENSTRÆER21A,4220KORSØR SKØNANDELMEDPRAGTFULDEOMGIVELSEROG UDSIGT

Andelsbolig NYHED GREVENSTRÆER21A,4220KORSØR SKØNANDELMEDPRAGTFULDEOMGIVELSEROG UDSIGT Andelsbolig Købspris: 250.000 Boligydelse,md.: 7.552 Forbrugsafh.udgifter,md.: 625 Boligm 2 : 105 Stue/Vær.: 1/2 Byggeår: 2007 Energi: Sag: C 239AL-A0651 Kontakt: AnneLöchte-Larsen Tlf.:53577829 Email:anne.lochte-larsen@danbolig.dk

Læs mere

20 Ha Skov sælges. Kontakt for yderligere informationer: Ejendomscentret - Morten skovbo Østergade 12 7361 Ejstrupholm 75772522.

20 Ha Skov sælges. Kontakt for yderligere informationer: Ejendomscentret - Morten skovbo Østergade 12 7361 Ejstrupholm 75772522. Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm - 75772522 Bredgade 29, 874 Brædstrup - 757545 Adresse Vejlevej, 8766 Nørre Snede Sag nr. 143MS Kontantpris 2.3. Udbetaling 115. Brutto pr. md. 12.169

Læs mere

Hvidkløvervej 24, 4030 Tune

Hvidkløvervej 24, 4030 Tune Tune AS Hvidkløvervej 24, 340 ETAGEMETER - MULIGHEDERNES HUS Her er et rigtig godt tilbud på et hus med mange muligheder. Med 170 m² beboelse og 170 m² højloftet og tør kælder er alle anvendelsesmulighederne

Læs mere

Høng centrum - Ejerlejlighed midt i byen på 84 kvm.

Høng centrum - Ejerlejlighed midt i byen på 84 kvm. vcarsten Nordbo Adresse Hovedgaden 34, 02. Dørlejl. 4, 4270 Høng Kontantpris 485.000 Udbetaling 25.000 Brutto pr. md. 2.986 Netto pr. md. 2.999 v31,01 Beskrivelse: Høng centrum - Ejerlejlighed midt i byen

Læs mere

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432

JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 JUST-SOLD Stats.aut ejendomsmægler Godthåbsvej 34 B 2000 Frederiksberg Tlf. 53 56 90 50 CVR-nr. 35247432 Adresse Smedevænget 23, 2640 Hedehusene Kontantpris 1.895.000 Udbetaling 95.000 Brutto pr. md. 10.493

Læs mere