Ejerlejlighed NYPRIS ØRESTADSBOULEVARD57A,9.902.,2300KØBENHAVNS -ØRESTAD PRIVATTAGTERRASSEMEDSUVERÆNUDSIGT!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerlejlighed NYPRIS ØRESTADSBOULEVARD57A,9.902.,2300KØBENHAVNS -ØRESTAD PRIVATTAGTERRASSEMEDSUVERÆNUDSIGT!"

Transkript

1 VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene. Medvirkendeejendomsmæglerrepræsenterersælger,ogkan ikkerådgiveforbeggeparterisammehandel.køber opfordresderfortilatsøgeegenrådgiver. EJENDOMSMÆGLERENSOPLYSNINGTILPARTERNE Erejendomsmæglerentilknytetelerharejendomsmæglerensamarbejdsaftalermedrealkreditinstitut,pengeinstitut, forsikringsselskabelerandre. Ja Nej jf.side2 Modtagerejendomsmæglerenelerdennesansate vederlag/provision/rabatforfremskaffelseaffinansiering, forsikringer,annonceringelerandre Ja Nej jf.side2 Harejendomsmægleren,dennesansateelernærtstående herudoverenøkonomiskelerpersonliginteresseiomsætningenafnærværendeejendom eleriparternesvalgaf finansiering,forsikringelerandreydelseritilkytningtil omsætningaffastejendom. Ja Nej Hvisja,hvilke: ØRESTADSBOULEVARD57A,9.902.,2300KØBENHAVNS -ØRESTAD PRIVATTAGTERRASSEMEDSUVERÆNUDSIGT! NYPRIS Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Bruto/neto: / AlternativtFINANSIERINGSFORSLAG: RTPLBRT/NT.: / Boligm 2 : 136 Stue/Vær.: 1/1 Byggeår: 2005 Sag: 255NP-L0269 Energi: B

2 Privattagterassemedsuverænudsigt! Området: BeliggendeidetatraktiveØrestadCity,hvormanharaltindenforkortafstand. MasserafindkøbsmulighederiNetoogFieldssamt2min.gangtilmetroen,hvorfra mankanværepåkgs.nytorvpå10min.denstoreogfloteanlagtebyparkerligepå denandensideafgaden,herfindesboldbaner,legepladser,hyggeligegrilområder mm. Ejendommen: Prisbelønnetbyggerifra2005medmangespændeneløsninger.Moderneindgangog etagerneeriforskeligefarver.seevt.merepåwww.vmhusene.dk.ejendommen byderpåflotefælesarealer,hyggeligtgårdmiljøm.frugtræer,dørtelefon,elevator, termovinduer og stor fæles tagterasse. Tiladt at holde husdyr. Parkeringsmulighedermodbetaling. Indretning: Ren"newyorker"stilmedhøjttilloftet,masseraflysogrummelighedsamtsinegen privatetagterasse.lejlighedenharstoregulvtilloftvinduerdergiveretdejligt lysindfaldogenfantastiskudsigt.fraopgangentrædermandirekteindidetstore lysekøkken/alrum.lækkertkøkkenmedgodskabspladsogaltihårdehvidevarer. Frakøkken/alrummeterderudgangtildenstoreprivatetagterassedererheltunik. Herkanmannydeudsigten,grilemedvennerneelerbareliggeogslikkesol.Fra køkken/alrummetgårmanopatdenlukkedetrappetil1.salenhvorudsigtenog lysetnæstenerendnubedre.1.saleneretstortrum,mendetermuligtatafskærme lidtelersæ teenvægop,hvismanvilhavedetmeredeltop.rummeligt badeværelseopførtmedhvidefliser,sep.brusenicheogvaskesøjle.lejlighedener nymaletogfremstårfuldstændigindflytningsklar.herfårmanlidtudoverdet sædvanlige.ringforfremvisning.

3 ØRESTADSBOULEVARD57A,9.902.,2300KØBENHAVNS SAG:255NP-L0269

4 Adrese ØrestadsBoulevard57A,9.902.,Ørestad,2300KøbenhavnS Sagnr.255NP-L0269 Dato Kontantpris Udbetaling Bruto/md Neto/md v/% 29,6 Tekniskeoplysninger Ydermur :Betonelementer Tag :Andetmateriale Vinduer : Ruder : Gulv : Loft : Varmeinstalation:Fjernvarme Antenne :P.t.uoplyst O fentligeoplysninger Planforhold :Lokalplannr.309-/ Vand :Ofentlig Vej :Fæ les/privat Kloak :Ofentlig El : Olietank :Ingenjf.kommuanltoplysningsskema Lejeforhold :Lejlighedenovertagesfriforlejemål Tilbehør Deteraftalt,atfølgendetilstedeværendehårdehvidevarerogløsøremedfølger(fabrikat): Vaskemaskine,Tøretumbler,Opvaskemaskine,Indbygningsovn,Keramiskkogeplade, Emhæ te,køl/frys Brugsretogfælesfaciliteter Depotrum Side1

5 AdreseØrestadsBoulevard57A,9.902.,Ørestad,2300KøbenhavnS Sagnr.255NP-L0269 Dato Kontantpris Udbetaling Bruto/md Neto/md v/29,6 Ejendomsoplysninger Oplysningom tilstandsrapport/byggetekniskgennemgangogenergimærkning Kommune :København Tilstandsrapportogandrebyggetekniskerapporter:Dervilikkebliveudarbejdettilstandsrapport. Matr.nr. :215 Eksercerpladsen,København Ejerl.nr. : 57 Zonestatus : Byzone Måbenytestil :Beboelse ifølge : BBR-ejermeddelelse Elinstalationsrapport:DervilikkebliveudarbejdetElinstalationssrapport. Ofentligvurderingpr. :2012 Tinglystareal : 119m 2 Ofentligejendomsværdi: kr. Herafboligareal : 136m 2 Herafgrundværdi : kr. Herafandrearealer : -17m 2 Grundlagejd.værdiskat: kr. BBR-boligarealer : 136m 2 Grundskateloftværdi : kr. Opført/ombyggetår : 2005 Sikkerhedejerforening : kr. Fælesudg.fordelesefter:fordelingstal iform af : Tinglystevedtægter tilg/førestad City/Vedtægterlyst pantstiftende Tinglystfordelingstal :119/10781 Forhøjelseafsikkerhed : Adm.Fordelingstal :119/10781 iform af : Servituter,byrderogandreanvendelsesbegrænsninger Derhenvisestilside4. Energimærkning:Derforeliggerenergimærkningaf medenergiklassifikation:B. Ejendomsmæglerensoplysningtilparterne Erejendomsmæglerentilknytetelerharejendomsmæglerensamarbejdsaftalermed: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke:inst. Pengeinstitut Nej X Ja Hvilke:penge Forsikringselskab Nej X Ja Hvilke:forsikrin Andre X Nej Ja Hvilke: Modtagerejendomsmæglerenelerdennesansatevederlag/provision/rabatforfremskafelseaf: Finansiering Nej X Ja Hvisja,hvorfra:fin Forsikringer Nej X Ja Hvisja,hvorfra:fors Annoncering Nej X Ja Hvisja,hvorfra:ann Forsikringsforhold Forsikringspræmien,derindgåriejerudgifter,erbaseretpåfæ lesudgifter Præmiendækkerbrand-oghusejerforsikring,herudoverdækkes: svamp:ja insekt:ja rørskade:ja Forbehold: Lejl.erforsikretviae/f.Derindhentesikkenyttilbud Anvendelsesudgifter Bruto-ognetoudgiftenomfaterikkeudgiftentilenergi,vandogandreforbrugsafhængigeforhold samtløbendevedligeholdelse.oplysningernestammerfra:energimærke Detsenesteårsforbrugogudgiftenhertil Vand/vandafledning Aconto Varme Aconto Derhenvisestilside4. Andreydelser X Nej Ja Hvisja,hvorfra: Parterneharrettilatfåoplystvederlagets/provisionens/rabatensstørelse. Øvrigeforhold Daejendommenerbeliggendeibyzone,erejendommenområdeklassificeretsom letere forurenet.letereforureningerforurening,som liggeroveretdefineretmindstekriterium,men underkriterierneforkortlægningsom forurenet. Formularnr.4105MAJ2012 COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide2

6 AdreseØrestadsBoulevard57A,9.902.,Ørestad,2300KøbenhavnS Sagnr.255NP-L0269 Dato Kontantpris Udbetaling Bruto/md Neto/md v/29,6 Brutoudgift/ejerudgift1.år Kontant Finansieret Oplysningom bruto/netoudgift Prioritetsydelser Brutoudgiftenerligmedejerudgiftenførsteår.Ydelsenomfateraktueleejerudgifter,som køberer Ejendom skater forpligtettilatafholdesom ejerafejendommen.netoudgiftenerligmedbrutoudgiftenefterfradragaf Grundejerforening/ejerforening denaktuelestørelseafskatemæsigefradragogmedtilægafejendomsværdiskat.bruto-og Rotebekæmpelsesgebyr,anslået netoudgiftenomfaterikkeudgiftertilenergi,vandogandreforbrugsafhængigeforhold.endvidere Brutoudgift1.år omfaterbruto-ognetoydelsenikkeudgiftertilløbendevedligeholdelse. Netoudgift1.år Kontant Finansieret Ibruto-ognetoydelsenindgårenstandardfinansiering.Daderertaleom enstandardfinansieringvil Fradrag(renter,bidrag) denivisetilfældeikkekunneopnås,hvorforbruto-ognetoydelsenisåfaldkanafvige. Fradrag,ialt Standardfinansiering Skat/skatebesparelseheraf1.årv/29,6% Standardfinansieringenerudarbejdetudfrafølgendeforudsætninger: Evt.ejendomsværdiskat Kontantudbetalingpå5% afdenkontantekøbesum oprundettilnærmestekr.5.000dogminimum kr. Skat,overskud/underskud1.år Brutoudgift1.år Deroptagesetrealkreditlånoptildenmaksimalelånegrænsefordenpågældendeejendomskategori Netoudgift1.år efterlovom realkreditlånogrealkreditobligationerm.v.løbetidener30år.låneteretkonverterbart obligationslånmedfastrente,derafdragesoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.låneterbaseret Kontantbehovvedkøb Kontant Finansieret pådertilhørendeobligationer,hviskurser100elernærmesteherunder. Kontantpris/udbetaling Forrestkøbesummenudstedesetpantebrev.Pantebrevetermedfastrenteogharenløbetidpå30år. Tinglysningsafgiftafskødet,anslået Derafdragespålånetoverheleløbetidenefterannuitetsprincippet.Lånetfastsætestilkurspariog Stiftelses-/overtagelsesomkostninger,anslået rentenfastlæggessom denefektiverentepårealkreditlånettilagt1,5procentpointogherefteroprundet Omkostningertilkøbersrådgiver(e),anslået tilnærmestekvarteprocentpoint. Ialt Særligeoplysningerom standardfinansieringen:standardfinans.kanikkeopnås,daejerskiftelånet Kontantbehoveterexcl.evt.udgifttilgarantistilelseafenhverartipengeinstitut. reduceresmedsikkerhedtilejerforeningen. Gældudenforkøbesummen Beskrivelse Beløb Pr.dato Ingenjf.ejerlejlighedsskema Ejerpantebreveogafgiftspantebreve 1.års ydelse Oplysningerom eksisterendelån,derkanovertagespåvisebetingelser Långiver/art Realkreditype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente Kont./pålyd. Ingen Restløbetid ÅOP Saldofradragskonto Særligeovertagelsesvilkår Garantistilelse Kontant regulering Formularnr.4107SEPTEMBER2010 COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide3

7 AdreseØrestadsBoulevard57A,9.902.,Ørestad,2300KøbenhavnS, Sagnr.255NP-L0269 Dato Servituter,byrderogandreanvendelsesbegrænsninger Dokom luftfartshindringermv dokom fjernvarme/anlæg Dekl.ang.metrom.m VedtægtergotgrundejerforeningenØrestad City VedtægterforvandlaugetiØrestad Dokom elektriske forsyningsledningermv dokom elektriskeforsyningsledningermv Servitutvedr.maksimalbebyggelseanvendelseogantalp-pladser Vedtægter forgrundejerforeningenv&m huset vedtægterforejerforeningenm Huset Dok.vedr.sikringafmetroeniØrestad Dokom atfriarealerfor matr.nr.2015og222eksskalværefæ les dokom anvendelseafaktuelt etagearealmv dekl.om atsikretilkørseltilbebyggelsenforblandrandet flytebiler,ambulancerm.m vedtægterforgrundejerforeningenørestadcity Andenservitut. Husdyrtiladt:Jajf.vedtægter 27 udlejningtiladt:jamedskriftliglejekontraktjf.vedtægter 25 Anvendelsesudgifter Køberergjortsærskiltopmærksom på,atopgørelseforsælgerssenesteårsforbrugafvand ogvarmeendnuikkeforeligger,hvorfordeisalgsopstilingenstipuleredebeløber acontobetalingeropkrævetviaforeningen.køberkanikkegørekravgældendeianledningaf beløbenesstørelseevt.afvigerfradetfaktueleforbrug. Formularnr.4103OKTOBER2006 COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide4

8 Bilagom finansiering AdreseØrestadsBoulevard57A,9.902.,Ørestad,2300KøbenhavnS Sagnr.255NP-L0269 Dato Vilkårforkøbvedfinansieringenv/kontantpris Udbetaling Bruto/md Neto/md v/29,6 FinansieringensÅrligeOmkostningeriProcent,ÅOP-1 Kontantprisenerudbudsprisen. Finansiering Finansieringfortsat Prio. Restløbetid Stiftelses/overtagelsesomk.kontant nr. Saldo fradragskonto Finansieringenssamledeafviklingsforløboglåneydelser Forkortelser År Restgæld Bruto Neto v/% Afdragsvilkår Serie Ann Mix Stå Knæk DA 1 29,6 2 28,6 3 27,6 4 26,6 5 25, , , , , ,6 Kontantregulering Fremtidige ejerskiftevilkår Serielån Annuitetslån Mixlån Ståendelån Knæklån Delvisafdragsfritlån Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld 1.årsydelse 1.årsafdrag 1.årsfradrag Realkreditype nr. Udbetaling Ialt Garantistilelse Bemærkninger Indfrielsesvilkår Afdragsvilkår Optaget ivaluta Rente ÅOP kont./pålyd. Terminer pr.år Kontantbehovvedkøb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling Tinglysningsafgiftafskødet,anslået Stiftelses-/overtagelsesomkostninger,anslået Omkostningertilkøbersrådgiver(e),anslået Ialt Kontantbehoveterexcl.evt.udgifttilgarantistilelseafenhverartipengeinstitut. Bemærkningertilfinansieringen:Iberegningerneefterskateranvendtfølgendeskateprocentsvarendetildenaktuelerentefradragsret:29,6 pct.fraogmed2012nedsætesskateprocenteniberegningerne årligtmed1pct.pointtil2019.forrestenaflånetsløbetidanvendesdensammeskatesatssom i2019.aftrapningenafrentefradragetskerkunforkapitaludgifter,deroverstiger50.000kr.pr.person,hvilketder ikkeertagethøjdefor.aftrapningenafrentefradragetinærværendeberegningersåledesforetagetidenfuldesamledekapitaludgift.kompensationsordningenforpersonermedstorgældelerstore ligningsmæsigefradragerderhelerikketagethøjdeforiberegningen. Brutoognetoerberegnetpåbaggrundafkendteskateprocenter,bidragsatser,rentesatserogrentefradragsretsamtgældenderegler. Formularnr.4108NOVEMBER2012 COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforening

9 Eksemplerpåfinansieringsmuligheder AdreseØrestadsBoulevard57A,9.902.,Ørestad,2300KøbenhavnS Sag.nr.255NP-L0269 Dato Finansieringsforslag1. Bruto/md Neto/md v/29,6% Kontantbehov: herafudbetaling FinansieringsforslagetsÅOP:4,75 Bemærkninger Finansieringsforslagetssamledeafviklingsforløboglåneydelser År Restgæld Bruto Neto v/% Belåning1,26-80%:NordeakreditObligationslån,afdragsfrit,Rente:3 Løbetid:30år ,6 28,6 NordeaPrio.Bolig,Privatpantebrev,Rente:6,45 Løbetid:30år,RentengælderforNordeasFordel+kunder Finansieringsforslag2. Bruto/md Neto/md v/29,6% Kontantbehov: herafudbetaling FinansieringsforslagetsÅOP:1,13 Bemærkninger Finansieringsforslagetssamledeafviklingsforløboglåneydelser År Restgæld Bruto Neto v/% Belåning1,26-80,02%:NordeakreditRentetilpasningslån,Rente:0,4489 Løbetid:30år NordeaPrio.Bolig,Privatpantebrev,Rente:6,45 Løbetid:30år,RentengælderforNordeasFordel+kunder , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Iberegningerneefterskateranvendtfølgendeskateprocentsvarendetildenaktuelerentefradragsret:29,6 pct.fraogmed2012nedsætesskateprocenteniberegningerneårligtmed1pct.pointtil2019.for restenaflånetsløbetidanvendesdensammeskatesatssom i2019.aftrapningenafrentefradragetskerkunforkapitaludgifter,deroverstiger50.000kr.pr.person,hvilketderikkeertagethøjdefor. Aftrapningenafrentefradragetinærværendeberegningersåledesforetagetidenfuldesamledekapitaludgift.Kompensationsordningenforpersonermedstorgældelerstoreligningsmæsigefradragerderheler ikketagethøjdeforiberegningen. Brutoognetoerberegnetpåbaggrundafkendteskateregler/skateprocenter,bidragsatserogrentesatser. Denævnteforslagerudarbejdetudfrakursniveauetdendagsalgsopstilingenerudarbejdet.Forslagenevilændresigvedkursændringer. Såfremtderønskesberegningpåandrefinansieringsforslag,bedesDeretehenvendelsetilejendomsmægleren. Ifinansieringenindgårlån,hvisafviklingafhængeraffremtidigtrente-og/elerkursniveau.Denanførteydelseforrentetilpasningslåneropgjortpåbasisaflånetsaktuelerente-/ydelseindtil næsterentetilpasning.ydelserefterdetetidspunkteropgjortefteretpåberegningstidspunktetforventetfremtidigtrenteniveau. Formularnr.4109NOVEMBER2012 COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforening

Ejerlejlighed HALFDANSGADE3,5.TH.,2300KØBENHAVNS -ISLANDSBRYGGE FANTASTISKUDSIGTTILHAVNELØBETFRA5SAL.NUMEDALTAN.

Ejerlejlighed HALFDANSGADE3,5.TH.,2300KØBENHAVNS -ISLANDSBRYGGE FANTASTISKUDSIGTTILHAVNELØBETFRA5SAL.NUMEDALTAN. VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Ejerlejlighed LUPINVEJ19,1.TH.,4700NÆSTVED 3VÆRELSESLEJLIGHEDMEDALTAN

Ejerlejlighed LUPINVEJ19,1.TH.,4700NÆSTVED 3VÆRELSESLEJLIGHEDMEDALTAN VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Ejerlejlighed FINSENSVEJ77,4.TH.,2000FREDERIKSBERG

Ejerlejlighed FINSENSVEJ77,4.TH.,2000FREDERIKSBERG VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Ejerlejlighed TVEDVEJ69,4.TH.,6000KOLDING MOSTERIHAVEN-PENTHOUSEMEDUDSIGTOVERBYOGFJORD

Ejerlejlighed TVEDVEJ69,4.TH.,6000KOLDING MOSTERIHAVEN-PENTHOUSEMEDUDSIGTOVERBYOGFJORD VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Vila,1fam. GL.STATIONSVEJ7A,6000KOLDING -BRAMDRUPDAM HÅNDVÆRKERTILBUD

Vila,1fam. GL.STATIONSVEJ7A,6000KOLDING -BRAMDRUPDAM HÅNDVÆRKERTILBUD VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Andelsbolig CHR.KELLERSVEJ4C,2.TH.,7080BØRKOP -BREJNING ATTRAKTIVANDELSBOLIGLEJLIGHEDMEDKIGTILFJORDEN.

Andelsbolig CHR.KELLERSVEJ4C,2.TH.,7080BØRKOP -BREJNING ATTRAKTIVANDELSBOLIGLEJLIGHEDMEDKIGTILFJORDEN. VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Andelsbolig LØVENSKVARTER30,6710ESBJERGV -SØNDERRIS SJÆLDENFLOTANDELSBOLIGMEDEGENGARAGE&SKØNLILLEHAVE

Andelsbolig LØVENSKVARTER30,6710ESBJERGV -SØNDERRIS SJÆLDENFLOTANDELSBOLIGMEDEGENGARAGE&SKØNLILLEHAVE VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Bremensgade23,st.th.,2300KøbenhavnS Sagsnr.:10150934 Dato:11.03.2015 Beskrivelse: 2v"dele-lejlighed"tætpåMetroogAmagerStrandparkogCity ForeningenBremergårdenerdenlileoasemedrigtiggodstyrpåøkonomien.Herfårdu

Læs mere

Vila,1fam. NYHED SPANGKÆRPARKEN53,9800HJØRRING. Kontant: 3.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.507 Udbetaling: 180.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:17.583/13.

Vila,1fam. NYHED SPANGKÆRPARKEN53,9800HJØRRING. Kontant: 3.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.507 Udbetaling: 180.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:17.583/13. Vila,1fam. Kontant: 3.595.000 Ejerudgiftpr.md.: 2.507 Udbetaling: 180.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.:17.583/13.842 Boligm 2 : 189 Stue/Vær.: 1/4 Byggeår: 2007 Grundm 2 : 1.060 Energi: Sag: B 191HJ002783 Kontakt:

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:33.561/2.797

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:33.561/2.797 Salgsopstiling Adresse:Vandværksvej31,Gelsted,4160Herlufmagle Sagsnr.:ERH12081 Dato:18.12.2014 Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Dinejendomsmægler Torvegade17 6870Ølgod Tlf.75246880 www.dinejendomsmaegler.dk Salgsopstiling

Dinejendomsmægler Torvegade17 6870Ølgod Tlf.75246880 www.dinejendomsmaegler.dk Salgsopstiling Salgsopstiling Beskrivelse: område Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Helårsgrund BILLIG,BILLIG MIMERSVEJ90,7620LEMVIG -NØRLEM EENAFDEFÅUBEBYGGEDEGRUNDEIDETTEOMRÅDE

Helårsgrund BILLIG,BILLIG MIMERSVEJ90,7620LEMVIG -NØRLEM EENAFDEFÅUBEBYGGEDEGRUNDEIDETTEOMRÅDE Helårsgrund Kontant: 290.000 Ejerudgiftpr.md.: 397 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 1.649/1.252 Grundm 2 : 831 Sag: 1752JA Kontakt: JesperAndersen Ejendomsmægler&valuar,mde Tlf.:97822900 Email:jesper.andersen@danbolig.dk

Læs mere

Ejerudgift/md.:11.257/938

Ejerudgift/md.:11.257/938 Salgsopstiling Beskrivelse: Hyggeligejendom medfantastiskhaveanlægpåstorgrundbeliggendeiudkantenafnors. Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk

CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk CIBO Ejendomskontor Torvegade43 6700Esbjerg Tlf.75181655 cibo@cibonet.dk www.cibonet.dk Salgsopstiling Adresse:Ahornvænget21,Hjerting,6710EsbjergV Sagsnr.:7142819 Dato:05.05.2015 Beskrivelse: Pragtfuld1plansvilamedsuperflottilbygningfra2005,endvideretilhørendemuret

Læs mere

Andelsbolig ÅLEKISTEVEJ40,2.TV.,2720VANLØSE SUPERFLOTLEJLIGHEDMEDGODBELIGGENHEDOGSYD/VESTVENDTALTAN!

Andelsbolig ÅLEKISTEVEJ40,2.TV.,2720VANLØSE SUPERFLOTLEJLIGHEDMEDGODBELIGGENHEDOGSYD/VESTVENDTALTAN! VIGTIGINFORMATION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.016

Salgsopstiling. Ejerudgift/md.:1.016 Salgsopstiling Beskrivelse: Iroligelandligeomgivelsertilbydeshyggeligtgulmaletboligopført1952. Modernisereti2009medbl.a.køkken,bryggers,lofter,indvendigedøre,el,vvs m.m.opførtipudsetgulmaletmurværkmedeternitag.vinduerogdøreskiftettil

Læs mere

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk.

Salgsopstiling. EjendomsmæglerneNonbo& Eland NordreStrandvej74,st.mf.,8240Risskov Tlf.:28906000 info@nonbo-eland.dk-www.nonbo-eland.dk. Salgsopstiling Beskrivelse: Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Salgsopstiling. Beskrivelse:

Salgsopstiling. Beskrivelse: Salgsopstiling Adresse:Tom KristensensVej75,2300KøbenhavnS Sagsnr.:10150620 Dato:09.03.2015 Beskrivelse: UNIKTrækkehusblot1minutframetroog5minuterfraRådhuspladsen. VelkommentilRadiorækkerne.86rækkehusemedcentralplaceringogstorfunktionalitet.

Læs mere

Helårsgrund SCT.GEORGSVEJ11,4500NYKØBING SJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBING SJ.

Helårsgrund SCT.GEORGSVEJ11,4500NYKØBING SJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBING SJ. Helårsgrund Kontant: 150.000 Ejerudgiftpr.md.: 462 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 813/611 Grundm 2 : 1.230 Sag: 014-24160JJ Ansvarligejendomsmægler: SCT.GEORGSVEJ11,4500NYKØBING SJ BYGGEGRUNDMIDTINYKØBING

Læs mere

El l ebuen 1-2950 Vedbæk

El l ebuen 1-2950 Vedbæk Elebuen1-2950Vedbæk Salgsopstiling Beskrivelse: Setekstenpånæsteside Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom

Læs mere

Fritidsgrund GNIBENSTRAND114F,4592SEJERØ GRUNDESMUKTBELIGGENDEPÅSEJERØ

Fritidsgrund GNIBENSTRAND114F,4592SEJERØ GRUNDESMUKTBELIGGENDEPÅSEJERØ Fritidsgrund Kontant: 195.000 Ejerudgiftpr.md.: 786 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 1.084/827 Grundm 2 : 1.091 Sag: 11051HH Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE GNIBENSTRAND114F,4592SEJERØ

Læs mere

HÅNDVÆRKERTILBUD I GOD HAVEFORENING. Sags nr. 301P401

HÅNDVÆRKERTILBUD I GOD HAVEFORENING. Sags nr. 301P401 Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk HÅNDVÆRKERTILBUD I GOD HAVEFORENING. Sags nr. 301P401 Kongelundsvej 92M, Helårsstatus

Læs mere

Dejligt hus på dobbeltgrund Sags nr. 306J042 Ugandavej 125, Haveforeningen Uganda (kolonihave/sommerhus) have 21 og 2770 Kastrup

Dejligt hus på dobbeltgrund Sags nr. 306J042 Ugandavej 125, Haveforeningen Uganda (kolonihave/sommerhus) have 21 og 2770 Kastrup Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Dejligt hus på dobbeltgrund Sags nr. 306J042 Ugandavej 125, Haveforeningen Uganda

Læs mere

Hyggeligt sommerhus H/F Sønderbro Sags nr. 305J036 Lærkevej 57, Sønderbro Andelshaveforening, (kolonihave/sommerhus) 2791 Dragør

Hyggeligt sommerhus H/F Sønderbro Sags nr. 305J036 Lærkevej 57, Sønderbro Andelshaveforening, (kolonihave/sommerhus) 2791 Dragør Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Hyggeligt sommerhus H/F Sønderbro Lærkevej 57, Sønderbro Andelshaveforening, (kolonihave/sommerhus)

Læs mere

Hus med charme - på stor grund

Hus med charme - på stor grund Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Hus med charme - på stor grund Hvf Kongevang 68 2770 Kastrup Ejendomsmæglerens

Læs mere

Kirkevej 44, 8732 Hovedgård

Kirkevej 44, 8732 Hovedgård danbolig Horsens 87 Horsens Kirkevej 44, 8732 Hovedgård LANDSBYIDYL I ØRRIDSLEV GAMLE SKOLE Idyllisk pudset ejendom med bindingsværk fra 1862 beliggende i hyggeligt miljø i landsby tæt ved Hovedgård med

Læs mere

God 1-vær. lejlighed med 2 altaner Sags nr. 109P088 Siciliensgade 11, 3. TH., Amager, Siciliensgade 2300 København S

God 1-vær. lejlighed med 2 altaner Sags nr. 109P088 Siciliensgade 11, 3. TH., Amager, Siciliensgade 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk God 1-vær. lejlighed med 2 altaner Siciliensgade 11, 3. TH., Amager, Siciliensgade

Læs mere

Hyggeligt havehus nær Amager Strand

Hyggeligt havehus nær Amager Strand Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Hyggeligt havehus nær Amager Strand Sano 98 - Sommersti 98 2770 Kastrup Ejendomsmæglerens

Læs mere

Stort badeværelse og 2 skønne altaner.

Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Amagerbrogade 275, 2300 København S Tlf.: 69808010, Fax.: 70141208 epost@amagerbolig.dk - www.amagerbolig.dk Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Dalføret 11, 01. TH. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

2 skønne altaner til attraktiv 2 værelses lejlighed Sags nr. 111P561

2 skønne altaner til attraktiv 2 værelses lejlighed Sags nr. 111P561 Amagerbrogade 275, 2300 København S Tlf.: 69808010, Fax.: 70141208 epost@amagerbolig.dk - www.amagerbolig.dk 2 skønne altaner til attraktiv 2 værelses lejlighed Spaniensgade 21, 04.TH. 2300 København S

Læs mere