Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg"

Transkript

1 Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg HOFOR A/S har 16. april 2014 ansøgt om forlængelse af tilladelse til etablering af UV-anlæg på afgang fra Tinghøj højdebeholderanlæg. Tilladelse til etablering og drift af UV-anlægget på afgangen på Tinghøj højdebeholderanlæg blev givet 28. oktober 2011 for en 3-årig periode. UV-anlægget har til formål at være en ekstra sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af en mikrobiologisk forurening på højdebeholderanlægget og derved øge drikkevands- og forsyningssikkerheden for forbrugerne. Tilladelse Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning meddeler hermed tilladelse efter vandforsyningslovens 21, stk. 1 til forsat drift af UV-anlægget på afgangsvandet fra Tinghøj højdebeholderanlæg. Tilladelsen gælder i 10 år fra udløb af den forrige tilladelse, dvs. frem til 28. oktober Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: Vilkår: 1. Der må ikke foretages væsentlige ændringer af anlægget uden By- og Miljøforvaltningens tilladelse. Der skal således ansøges separat om den planlagte ombygning af UVanlægget. 2. Rørene omkring UV-lamperne skal undersøges for algevækst minimum hvert halve år. Hvis undersøgelsen viser algevækst skal rørene renses. Der kan ansøges om nedsættelse af frekvensen, hvis undersøgelserne viser, at behovet for rensning er mindre end to gange årligt, eller at ombygning af anlægget fjerner problemet med algevækst. 3. Drift af anlægget skal ske i henhold til leverandørens anvisninger. Anlægget skal være tilsluttet et SRO-anlæg med løbende overvågning af anlæggets funktion. J. nr K08 KS: EB

2 4. Vandkvaliteten skal overvåges før og efter UV-anlægget. Driftskontrolprogrammet skal som minimum omfatte følgende analyser: Parameter Frekvens Prøvested Før UV-anlæg Efter UV-anlæg Temperatur Hver uge x x Kimtal ved 22 C Hver uge x x Kimtal ved 37 C Hver uge x x Coliforme bakterier Hver uge x x E. coli Hver uge x x NVOC Hver 4. uge x x Tabel 1 Driftskontrolprogram 5. Drikkevandsbekendtgørelsens 1 krav skal overholdes før vandet passerer UV-anlægget. Ved overskridelse af kravene skal tilsynsmyndigheden kontaktes i henholdt til bekendtgørelsen. Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal træffes. HOFOR skal redegøre for opfølgende tiltag. 6. Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med UV-anlægget, som kan have betydning for kvaliteten af det udpumpede vand, orienteres tilsynsmyndigheden. 7. Resultater af overvågningen sendes kommenteret til tilsynsmyndigheden hver måned. Efter hvert år afrapporteres overvågningen i en samlet rapport, som fremsendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. marts det efterfølgende år. Resultater af HOFORs løbende overvågning af vandkvaliteten i ledningsnettet kan inddrages i afrapporteringen. Årsrapporten sendes i kopi til aftagerkommunerne samt Gladsaxe Kommune. 8. Ved forlængelse af tilladelsen, skal HOFOR senest 6 måneder før tilladelsens udløb sende ansøgning om fornyelse til tilladelsesmyndigheden. Ansøgningen skal ledsages af en vurdering af resultaterne af overvågningen. Baggrund Til grundlag for denne tilladelse ligger: Ansøgning om forlængelse af tilladelse til etablering af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj højdebeholderanlæg. HOFOR, 16. april Vandkvalitetsdata for 2013 af Coliforme bakterier samt Kimtal 22 og 37 før og efter UVanlægget. Tilladelse til etablering af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj højdebeholderanlæg. Gladsaxe Kommune, 28. oktober 2011 Telefonisk samtale med Søren Lind, HOFOR om vandkvaliteten, 10. juni Anlægget Det etablerede UV-anlæg: Er opbygget af mellemtrykslamper 1 Miljøministeriet. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. BEK nr 292 af 26/03/2014. J. nr K08 2

3 Er dimensioneret til at sikre en UV-dosis på 400 J/m² Er placeret ved afgangen fra højdebeholderanlægget, lige inden vandet løber ud til forbrugerne Er i kontinuerlig drift Overvåges fra SRO-systemet Der er udarbejdet et vedligeholdelsesprogram for anlægget, som omfatter rengøring af kvartsrør og UV-transmittanssensor, skift af UV-lamper, rengøring af det indre rørsystem for algevækst, m.v. Algevækst i UV-anlægget HOFOR er blevet opmærksomme på, at der i rørene ved selve UV-anlægget er problemer med algevækst, fordi synligt lys her rammer røroverfladen. HOFOR har undersøgt fænomenet, som viser sig at være et kendt problem ved både lav- og mellemtryks UV-anlæg. HOFOR har indført fysisk rengøring af rørsystemets indre i deres vedligeholdelsesprogram, og denne procedure kører uden vandkvalitetsproblemer til følge. For at mindske/fjerne algevæksten forventer HO- FOR at ombygge UV-anlægget i løbet af 2014/2015. Ombygningen består i at bygge en lysfælde, hvor lyskilden sænkes i forhold til det nuværende rørsystem, der desuden males sorte for at minimerer reflekser. Derudover vil der blive indbygget en mulighed for etablering af et Cleaning In Place (CIP-system) med recirkulering af klorvand for at fjerne algevækst periodevis. Overvågning af vandkvalitet i driftsperioden HOFOR har i driftsperioden lavet løbende kontrol med vandkvaliteten flere steder på højdebeholderanlægget. Der foretages daglige stikprøver, fra mandag til fredag, fra tilgang og afgang fra højdebeholderanlægget samt efter UV-anlæggene. Desuden foretages en kontrol ved hjælp af døgnprøvetagere, der løbende udtager en delmængde af vandet, svarende til 100 l pr. døgn, fra de samme prøvetagningssteder som stikprøverne. Derudover foretages stikprøver fra de enkelte idriftværende beholdere. Resultaterne af den samlede overvågning kommenteres og indberettes løbende månedligt til Københavns Kommune, som tilsynsmyndighed. HOFOR konkluderer i ansøgningen, at resultaterne af overvågningen generelt viser, at UVanlægget fungerer efter hensigten, og at det er sjældent, at der reelt set er behov for denne ekstra barriere, da beholderanlægget vedligeholdes således, at det kun er få prøver der overskrider drikkevandskravene før UV-anlæggene. Gladsaxe Kommune har bemærket, at der har været en periode fra omkring september 2013 og frem til maj 2014, hvor der har været en del kimtal 22 målinger med lidt højere værdier efter UV-anlægget end før UV-anlægget. Der er ingen tendens til stigende kimtal 22, og de målte værdier efter UV-anlægget er stadig langt under grænseværdien på 50 kim per ml. Søren Lind, HOFOR, vil ikke udelukke, at det kan have en sammenhæng med algevæksten, men han mener ikke, at der ellers er tegn på eller erfaring for, at algevæksten skulle påvirke vandkvaliteten. Der er heller ikke observeret eftervækst i ledningsnettet. Vedligeholdelse og styring af Tinghøj højdebeholderanlæg Højdebeholderanlægget ved Tinghøj har gennem en række år været under renovering for at tætne det meget store underjordiske anlæg. HOFOR arbejder videre med renoveringerne for at sikre tætheden af beholderanlægget ligesom kontrollen videreføres. HOFOR arbejder efter Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) og er blevet certificeret i henhold til fødevarestandarden ISO I denne forbindelse arbejdes systematisk med risi- J. nr K08 3

4 kostyring, tilsyn, driftskontrol, vedligehold og hygiejne af vandforsyningens processer og anlæg. HOFORs vurdering HOFOR vurderer, at på trods af renovering af beholderne vil muligheden for mikrobiologiske problemer være til stede, så længe anlæggene er underjordiske. København modtager godt halvdelen af deres vand gennem højdebeholderanlægget, og en forurening af drikkevandet i beholderanlægget vil kunne true drikkevands- og forsyningssikkerheden i en stor del af Københavns og Frederiksberg Kommuner. HOFOR vurderer derfor, at UV-anlægget fortsat er en vigtig ekstra mikrobiologisk sikkerhedsbarriere for at sikre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden til København og Frederiksberg. HOFOR ansøger på den baggrund om forlængelse af tilladelsen til drift af UV-anlægget på afgang fra Tinghøj højdebeholderanlæg i minimum 10 år. Tilsynsmyndighed Der er 3. september 2013 indgået en samarbejdsaftale mellem aftagerkommunerne til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR A/S) om fælles tilsyn med vandværker tilknyttet HOFOR Vand A/S og kontrol med drikkevandskvalitet. Ifølge denne samarbejdsaftale er Københavns Kommune tilsynsmyndighed på Tinghøj højdebeholderanlæg og dermed også UVanlægget på Tinghøj. Partshøring Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har som aftager af vand fra Tinghøj Højdebeholderanlæg haft ansøgningen i høring. København Kommunes vurdering er, at UV-anlægget på afgang fra Tinghøj højdebeholderanlæg imødekommer formålet med at skabe en ekstra mikrobiologisk barriere til at styre vandkvaliteten og derved sikre forsyningssikkerheden hos forbrugerne i kommunen. København Kommune og Frederiksberg Kommune har haft enkelte kommentarer i forhold til algevæksten og tilsynsmyndigheden. Disse kommentarer er indarbejdet i nærværende tilladelse. Gladsaxe Kommunes vurdering Formålet med UV-anlægget er at skabe en ekstra sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af mikrobiologisk forurening. UV-anlægget mindsker risikoen for, at en eventuel mikrobiologisk forurening i højdebeholderanlægget når ud til forbrugeren, og er dermed med til at øge drikkevandsog forsyningssikkerheden for forbrugerne. Drikkevandskriteriet skal under normale driftsvilkår overholdes inden UV-anlægget, og UV-anlægget skal derfor kun have betydning i det tilfælde, at der sker en mikrobiologisk forurening i beholderanlægget. Resultaterne af vandkvalitetsovervågningen i den forgangne driftsperiode viser, at UV-anlægget generelt virker efter hensigten. Drikkevandskriterierne overholdes generelt før indgang til UV-anlægget. Sammenholdt med HOFORs vedligeholdelsesplaner for Tinghøj højdebeholderanlæg er der derfor ingen tegn på, at UV-tilladelsen er blevet en sovepude i forhold til vedligeholdelse og styring af anlægget. Højdebeholderanlægget forsyner en stor del af hovedstadens borgere og virksomheder med rent drikkevand, og Gladsaxe Kommune vurderer, at UV-anlægget er med til at højne forsy- J. nr K08 4

5 ningssikkerheden til København og Frederiksberg. Gladsaxe Kommune vurderer derfor, at tilladelsen til UV-anlægget på Tinghøj højdebeholderanlæg skal forlænges. Klagevejledning Tilladelsen kan i medfør af vandforsyningslovens 80 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Afgørelsens adressat Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund Forbrugerrådet En eventuel klage skal være skriftlig, og skal sendes til Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg eller til Kommunen videresender derefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det øvrige materiale, der har været anvendt i sagen. HOFOR A/S vil blive underrettet om eventuelle klager. Klagefrisen er 4 uger efter offentliggørelse af tilladelsen, hvilket vil sige 18. december Med venlig hilsen Ivar Rosendal Kopi sendt til Københavns Kommune, v. Jane Meller Thomsen, Frederiksberg Kommune, v. Anne Stalk, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet, J. nr K08 5

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Marbjerg ved hjælp af kalkfældning

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Marbjerg ved hjælp af kalkfældning Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att.: Maria Ammentorp Sørensen Vandressourcer & Miljø Direkte tlf. 2795 4016 E-mail nebu@hofor.dk Dato 31.07.15 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hans Ingemann Nielsen Maglehøjvej 24 Varpelev 4652 Hårlev KOPI Dato Journal nr. 10-04-2015 08/2381 Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Enkeltindvinding... 1 1.1 Definition af naturligt forsyningsområde... 1 1.2 Tilsyn med vandkvaliteten hos enkeltindvindere...

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum Jan Varup, Varup Termiske Boringer Enghavevej 10 3400 Hillerød Send pr. mail til varup@hotmail.com Dato: 19-12-2014 Ref: SUSAG J.nr.: 20141030319 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012. Foto: KE. Grafisk design: TMF GRAFISK Vandforsyningsplan 2012 1 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 2012 Foto: KE Grafisk design: TMF GRAFISK FORORD 3 Drikkevand er en livsnødvendig ressource og levnedsmiddel,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet

Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet Borgerrepræsentationen vedtog den 31. oktober 2013 et medlemsforslag stillet af

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere