Vedligeholdelse af betonbelægninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelse af betonbelægninger"

Transkript

1 Vedligeholdelse af betonbelægninger BELÆGNINGSGRUPPEN

2 Vedligeholdelse af betonfliser og -belægningssten Betonfliser og -belægningssten er robuste produkter fremstillet af velkendte naturmaterialer. Betonbelægninger er stort set vedligeholdelsesfrie. Alligevel kan der med årene ske ændringer, selvom belægningen er lagt forskriftsmæssigt. I det følgende gives forskellige forslag til, hvordan belægningen kan holdes ung. Rengøring Strålens vinkel skal maks. være 30 o. 30 o På pladser og veje vil flisers og belægningsstens farve ændres langsomt med tiden, fordi der falder organiske og uorganiske urenheder ned fra luften, og fordi trafikken afsætter gummi mv. i overfladen. Overfladen vil blive en anelse mørkere med tiden. Jævnlig rengøring med vand og kost fjerner de fleste urenheder. Helt grundlæggende er det dog, at det er bedre at holde rent fremfor at gøre rent, dvs. jævnligt feje belægningen fremfor at højtryksrense den én gang om året. Højtryksrensning skal foretages med forsigtighed, dvs. lavt tryk og/ eller stor afstand fra dyse til sten. Det er meget vigtigt at sikre, at betonens overfladeruhed ikke øges, f.eks. ved at prøve på et ikke synligt sted. Hvis betonens overfladeruhed øges, bliver den fremover mere modtagelig over for urenheder. Hvis højtryksrenser anvendes, må vandstråleretningen højst have en vinkel på 30 grader med fliseplanet, idet en større vinkel kan medføre, at fugegruset hvirvles op. Nedenstående ses en oversigt over hvordan forskellige urenheder kan fjernes. Gamle eller særligt store/ massive pletter kan kræve udskiftning af sten. Det kan derfor være en fordel at have nogle ekstra sten liggende. Urenheder Mos, alger mv. Tyggegummi Olie Træimprægnering Rengøringsmetode Alger og anden bevoksning Alger forekommer typisk på arealer på nordsiden af bygninger om efteråret og vinteren, dvs. fugtige steder. Det betyder også, at de normalt forsvinder når den fugtige tid er ovre. Forsvinder når den fugtige tid er ovre. Om nødvendigt kan de fjernes med algefjerner eller klorin fortyndet 1:1. Mos kan skrabes op af fugerne - efterfyld med fugegrus. Opblødes med rense benzin og skrabes af. Frisk våd olie suges op med papir, savsmuld, kattegrus eller andet sugende produkt. Olie som er trykket ned i belægningen, vaskes med motorrens og dækkes med kattegrus eller lignende ét døgn. Olie skader ikke belægningen. Suges op med klud eller papir. Vædes herefter med terpentin og dækkes med klud eller papir i ét døgn. Vandbaseret våd maling suges op med papir eller klud. Vaskes herefter af med vand. Våd maling på oliebasis suges op med papir eller klud og dækkes Maling med savsmuld eller andet olieabsorberende produkt i ét døgn. Tør maling skrubbes af med sand og en belægningssten. D ybt indtrængt maling brændes forsigtigt af med en blæselampe. Fjernes med Borup Rustfjerner eller lignende. Dyb rust Rust fjernes med en pasta af lige dele 15 % natriumcitrat (afsmitninger og glycerol. Pastaen skal sidde på 2-3 dage før fra biler mv.) afskrabning og afvaskning. Rengøringsskema. Alle behandlinger afsluttes med afvaskning med vand og skurepulver. 2

3 Grønne alger. Der forekommer normalt to former for alger på betonbelægninger. Den ene er den grønne alge, der er meget almindelig, men også forholdsvis let at fjerne. Alger kan fjernes med algefjerner eller klorin, fortyndet 1:1. Den anden type alge forekommer som pletter og er egentlig lav. Den er lidt vanskeligere at fjerne, men der findes forskellige midler der kan klare dette, nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til producenterne. Kalkudfældninger Kalkudfældninger opstår når vand i form af regn, dug og lignende trænger ned og fylder porerne på nye sten. Derved får opløst kalk (kalcium) i stenen mulighed for at trænge op til overfladen af stenen. På overfladen af stenen fordamper vandet og kalkudfældningen (kalciumkarbonat), der er et hvidt, tungtopløseligt mineral, bindes på betonens overflade og giver det hvide slør. Processen er med til at lukke betonens porer, så kalken får sværere ved at trænge op til overfladen. Processen fortsætter, men er ikke synlig længere, fordi kalkudfældningen sker inde i betonen. Synlige kalkudfældninger opstår typisk indenfor det første halve år. Kalken nedbrydes langsomt fra betonens overflade og vaskes væk af regn og andre vejrpåvirkninger i løbet af 1-2 år. Når udfældningerne er væk, kan denne effekt som regel ikke opstå på ny. Det er derfor ikke nødvendigt af udskifte stenene eller tage andre forholdsregler imod kalkudfældninger. Kalkudfældninger er ikke skadelige for betonen 6. Fjernelse af kalkudfældninger Man kan fjerne kalkudfældninger ved at feje belægningen nogle gange med skarpt sand. I sværere tilfælde kan det være nødvendigt at afsyre belægningen med en meget svag syreopløsning. Kvartssand 1-3 mm + Svage kalkudfældninger. Der fejes 2-3 gange med skarpt kvartssand, ca. 1-3 mm i kornstørrelse. Det er vigtigt, at der ikke er ler eller silt i sandet. Der skal benyttes en stiv kost. 2. Belægningen skal forvandes før den afsyres, da der ellers er risiko for at skade stenene. 3. Opløsningen fordeles over arealet med en syreresistent havesprøjte/giftsprøjte eller en kalkkost. Stenene skal kun have en meget lille mængde, svarende til at overfladen bliver let fugtet min 4. Opløsningen skal henligge ca minutter. Belægningen fejes imens med en stiv kost. Undgå at udføre det i meget varmt vejr/direkte solskin. Kalkudfældninger er almindelige, og forsvinder igen i løbet af 1-2 år. Kraftige kalkudfældninger. 1. Der blandes 1 del 30 % saltsyreopløsning og dele vand. 5. Belægningen fejes med en stiv kost samtidig med, at der skylles efter med vand. 3

4 Reparationer og retablering Opgravninger i arealer med belægningssten eller fliser kan retableres uden synlige ar og senere sætninger, hvis arbejdet udføres korrekt og omhyggeligt. Det forudsætter dog, at belægningen er lagt med korrekte fugebredder. Er fugerne for smalle, er det næsten umuligt at få stenene på plads igen. Ved retablering af en belægning efter f.eks. en ledningsfornyelse, skal der være særlig opmærksomhed på: at belægningen får samme udseende som før opgravningen at risikoen for fremtidige sætninger/lunker er begrænset så meget som mulig. For at få hul på belægningen er det oftest nemmest at slå en sten i stykker, hvorefter de resterende kan tages op (specialværktøj findes dog til optagning af sten). Det skal undgås at beskadige stenene ved optagningen. Stenene skal være rene for at de kan lægges med samme fugebredde som oprindeligt. Rengøring med børste eller vand er derfor normalt nødvendigt. Stenene skal vendes med samme side opad som før Herved undgås farveforskelle i den retablerede belægning. Der er normalt stor forskel i farven og overfladeruheden på stenens over- og underside. Stenene skal have overhøjde Afretningslaget skal ligge lidt højere end bunden af de omkringliggende belægningssten, ca mm. Ved den efterfølgende komprimering af belægningsstenene, vil stenene blive vibreret næsten ned i niveau med de omkringliggende sten. Ved komprimeringen presses der lidt grus fra afretningslaget op mellem fugerne på de nylagte sten. I praksis opnås de bedste resultater, hvis de nylagte sten ligger 3-5 mm højere end de tilstødende sten. De 3-5 mm skal kompensere for de små sætninger, der fremover vil opstå i belægningen på trods af omhyggelig komprimering af gruslagene. Omhyggelig fugefyldning og vibrering Fugegrus (0-4 mm bakkegrus) med en jævn kornkurve fejes ned i fugerne ad flere omgange. Fugegruset kan alternativt vandes forsigtigt ned i fugerne. Stenene vibreres på plads. Det er ofte nødvendigt at efterfylde fugerne med fugegrus ved vibreringen. Vibreringen af stenene pakker fugematerialet sammen. Punktreparationer Hvis det af en eller anden årsag bliver nødvendigt at udskifte enkelte belægningssten i en ældre belægning, er det en god idé at tage de nødvendige sten fra et ikke så iøjnefaldende område og udlægge dem til erstatning for de optagne. De nye sten lægges på det sekundære område. Denne fremgangsmåde anbefales for at bevare et uændret udseende af belægningen. Er dette ikke muligt kan de nye sten evt. vaskes med en blanding af vand og smuds (evt. snavs fra en tagrende). Korrekt komprimering er vigtig Lagene komprimeres omhyggeligt og til den komprimeringsgrad, der er beskrevet. Som håndregel kan det nævnes, at hvis den opgravede jord er indbygget på ny, er der opnået en tilstrækkelig komprimering. Jævnfør f.eks. Udbuds- og anlægsforskrifter for etablering af ledningsanlæg i jord 7. Ved komprimeringen er det vigtigt, at materialerne har en passende fugtighed. Vandtilsætning vil i de tørre perioder være nødvendigt. I denne belægning har der været gravet op for at reparere telekabler. Ved en omhyggelig og korrekt retablering kan det gøres uden ar i belægningen. 4

5 Ukrudtsbekæmpelse Som med renholdelse er det også med ukrudtsbekæmpelse bedre at forebygge end helbrede. Der er flere tiltag der kan begrænse problemet: Der bør laves en god afgrænsning op til beplantning Fyldte fuger forringer ukrudtets mulighed for at etablere sig: - det er sværere for ukrudtsfrø at lægge sig i fugen - ukrudtet kan ikke vokse uforstyrret mellem stenene - der er god afvanding og dermed forholdsvis tørre fuger Ved at feje belægningen ofte, stresses ukrudtet. Der hvor der er slid/trafik kommer der ikke ukrudt Det ukrudt der kommer skal bekæmpes så ofte som muligt, så det ikke udvikler sig og spreder flere frø. Ældre helt fyldte fuger har stor resistens over for ukrudt. Den naturlige forsegling af fugerne giver en tæt og forholdsvis hård overflade i fugerne, hvilket gør det vanskeligt for ukrudtsfrø at spire. Er fugerne ikke helt fyldte, samles ukrudtsfrø i fugerne og kan spire i fred mellem stenene. Dertil kommer, at det er svært at bekæmpe det ukrudt der kommer med såvel brænding som børster, fordi det er godt beskyttet i fugen. Det er derfor meget vigtigt at sørge for, at fugerne til stadighed er fyldte med et egnet fugemateriale. Tidligere blev ukrudtet normalt bekæmpet med en plantegift, men pga. miljøproblemer med sprøjtegifte, er stat, amter, kommuner og private delvist gået over til at benytte alternativer til plantegiften, hovedsagelig termisk ukrudtsbekæmpelse (brænding). Princippet i den termiske ukrudtsbekæmpelse er, at en gasflamme, infrarød stråling eller damp bringer ukrudtsplantens temperatur op til ca. kogepunktet og cellestrukturen sprænges. Planten skal kun svies, og ikke brændes væk. Som kontrol kan der trykkes på et blad efterfølgende, dette skal efterlade en mørk plet. Vedligeholdelse af fuger På pladser, veje og indkørsler med trafikbelastning er det vigtigt, at fugerne altid er helt fyldte med velgraderet grus. Selvom belægningen og fugningen er udført korrekt, vil det næsten altid være nødvendigt at efterfylde fugerne efter nogle uger eller måneder, da regn og trafik efterkomprimerer dem. Efterfyldes fugerne ikke, vil det give øget nedsivning af vand, med mindre bæreevne til følge. Når fugerne ikke er fyldte er der mindre kraftoverførsel mellem stenene, og dermed mindre bæreevne. Fjern lunker og sporkøring Større lunker og sporkøring kan med tiden, blandt andet, opstå af følgende årsager: For tykt afretningslag medfører sporkøring og lunker Belægningen sætter sig på grund af et for svagt bærelag Belægningen udsættes for større belastninger end forudsat Trærødder løfter belægningen op Islinser løfter belægningen pga. frostfarlig underbund Nedsivende vand pga. dårlige fuger svækker bærelaget Utilstrækkelig kantsikring af belægningen medfører mindre bæreevne. Større lunker og sporkøring er uønskede, idet det ændrer på overfladens planhed og udseende og giver generende vandsamlinger Ældre fyldte fuger har stor resistens mod ukrudt (øverst), mens nye halvtomme fuger giver gode vækstbetingelser for ukrudtet. Fugerne skal efterfyldes hvis der mangler fugegrus. Der skal benyttes korrekt fugegrus 5. Lunker der giver vandsamlinger skal rettes op. 5

6 Ved brønddæksler og lignende opstår der ofte lunker pga. for dårlig komprimering eller manglende overhøjde ved lægningen. Opretningen udføres dog let. efter regnvejr, og om vinteren isglatte områder. Udviklingen af lunker og sporkøring vil typisk accelerere når først der står vand i dem. Det skyldes, at en del af dette vand vil sive ned gennem fugerne og svække afretningslaget og bærelaget således, at lunken/sporkøringen bliver større, hvis belægningen belastes. På belægninger med begrænset trafik vil der aflejres urenheder i lunkerne. Der vil desuden ofte dannes alger, svampe og mos. Lunker og sporkøring udbedres ved at tage fliserne eller belægningsstenene op og justere på bærelaget og/eller afretningslaget og eventuelt fjerne trærødder. Vintervedligeholdelse Snebelagte betonbelægninger bør som udgangspunkt fejes rene og gruses. Eventuel is kan fjernes ved saltning. Ved korrekt dosering af saltmængden, vil selv saltning igennem mange vintre kun have ubetydelig indflydelse på levetiden af belægningen. Anvend altid natriumklorid (NaCI, køkkensalt ). Private husstande og mindre firmaer, som selv spreder, kan begrænse forbruget ved at anvende en væskeopløsning (1 del salt til 4 Ved at anvende en væskeopløsning (1 del salt til 4 dele vand) og f.eks. en vandkande med spredebom kan saltforbruget begrænses meget. Der skal anvendes 2-2,5 l pr. 100 m 2 ved præventiv saltning og 2-3 gange mere når der ligger is og sne. dele vand) og f.eks. en vandkande med spredebom eller en havesprøjte. Anbefalet forbrug er 5 gram tørstof pr. m 2 (svarende til 2-2,5 l pr. 100 m 2 ) ved præventiv saltning, og 2-3 gange mere når der ligger is og sne. Det er en meget mindre mængde end når man spreder håndfulde af salt ud på belægningen. Referencer 1. DS/EN Belægningssten af beton - Krav og prøvningsmetoder. Dansk Standard DS/EN Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder. Dansk Standard DS/EN Kantsten af beton - Krav og prøvningsmetoder. Dansk Standard Normer for anlægsgartnerarbejde LDA, Betonbelægninger Belægningsfraktionen, DBI Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, DBI Udbuds- og anlægsforeskrifter for etablering af ledning sanlæg i jord. Vejdirektoratet Temablade kan rekvireres på tlf eller via Belægningsgruppens hjemmeside Januar 2010 Gengivelse af publikationen eller dele heraf er kun tilladt med tydelig angivelse af kilde.

Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv.

Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv. Teknisk Information Dimensionering af befæstelser Denne vejledning er baseret på ajourført erfaringsmateriale beskrevet i Belægningsfraktionens håndbog om betonbelægninger. Det skal bemærkes, at der fi

Læs mere

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende?......................... 4 Uensartethed...................................................

Læs mere

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger www.ardex.dk Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Permeable belægninger

Permeable belægninger Aarhus Kommune Permeable belægninger - med og uden membran Oktober 2011 Ref. Permeable belægninger Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 4 2.1 Opbygning

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE Den væsentligste grund til at afrense en bygningsdel er at klargøre den til en ny overfladebehandling. Det vil normalt sige pudsning, kalkning eller maling. Imidlertid kan

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Endelig rapport med data fra målinger på vejene Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Skadesvurdering af vejbelægninger og vedligeholdelsesstrategi - Endelig rapport, juni 2015 RAPPORT NR.: 1504-002

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv - med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter............ side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning.

Vedligeholdelsesvejledning. Vedligeholdelsesvejledning. - samt informationer til brug ved montage. - samt - samt informationer til brug til brug ved ved montage. Tillykke Tillykke med med med Deres Deres Deres nye nye nye vinduer

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Badeværelse - vedligehold / rengøring

Badeværelse - vedligehold / rengøring Boligforeningen AAB afd. 68 Badeværelse - vedligehold / rengøring Korrekt brug og vedligehold / rengøring af badeværelset reducerer påvirkningen af materialer og konstruktioner, og forlænger badeværelsets

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere