Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv."

Transkript

1 Teknisk Information

2 Dimensionering af befæstelser Denne vejledning er baseret på ajourført erfaringsmateriale beskrevet i Belægningsfraktionens håndbog om betonbelægninger. Det skal bemærkes, at der fi ndes alternative vejledninger. Projektering Ved salg af belægningstype skal der tages hensyn til udseende og trafikbelastning. Generelt vælges der fliser til let trafikerede områder, mens der til tungt belastede arealer vælges belægningssten, hvor enten stenens form eller forbandt giver låsevirkning. En holdbar belægning stiller krav til bærelaget. Ud over tykkelsen af de enkelte befæstelseslag må der tages hensyn til underbundens bæreevne og frostsikkerhed. Bærelagets opbygning afhænger af underbundens beskaffenhed og den fremtidige trafi kbelastning. Sammensætning og komprimering af bærelaget er af største betydning for belægningens holdbarhed og bør foreskrives i projekteringsmaterialet. Trafikklasser, arealer uden trafikbelastning, terrasser og gangstier For arealer uden trafi kbelastning vil det normalt være uøkonomisk at benytte de opbygninger, der er anvist i vejreglerne, da disse ikke omhandler befæstelser uden trafi kbelastning. I Normer for Anlægsgartnerarbejde er der angivet standardbefæstelser med stabilt grus og bundsikringslag, som vist i tabellen. Underbund God Normal Ringe Sten-/flisetykkelse 60/50 60/50 60/50 Afretningslag Stabilt grus Bundsikringslag Opbygning af befæstelser uden trafi kbelastning. Der benyttes bundsikringslag således, at den samlede tykkelse min. er som anført. Mål i mm. God, normal og ringe underbund defineres som: God underbund Normal underbund Ringe underbund Sand, grus uden revler af ler og silt af betydning Moræneler Silt samt meget fedt ler (plastisk ler) Trafikbelastede arealer Belægninger med belægningssten dimensioneres udfra Vejregel for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. I det følgende er standardbefæstelserne mv. fra den reviderede vejregel gengivet. Trafikklasser underbund mv. Der er opstillet standardbefæstelser med belægningssten for 5 forskellige trafi kklasser. Trafikklasser Lastbiler på vejen pr. døgn i begge retninger tilsammen Æ10 aksler pr. dag pr. spor (øvre grænse) Æ10 pr. år pr. spor T0 < T T T T Af tabellen fremgår de 5 trafi kklasser, der er udarbejdet standardbefæstelser for. Den samlede befæstelsestykkelse fastlægges ud fra hensynet til frosthævningsrisiko i kombination med trafi kklassen. Hvis underbunden ikke kan fastlægges ud fra erfaringer, bør jordbundsforholdene undersøges nærmere. Er underbundens opfrysningsrisiko ikke bestemt på anden måde, kan vejledningen i nedenstående tabel benyttes. Risikogruppe Frostsikker Frosttvivlsom Frostfarlig Materialetyper Trafikklasse Sand og grus uden betydende partier silt af siltholdigt ler Moræneler og ler Silt og meget Siltholdige jordarter med mulighed for vandtilførsel T0 400 mm 500 mm T1 Som angivet i 500 mm 600 mm T2 skemaet på næste side. 600 mm 700 mm T3, T4. T5, T6 700 mm 900 mm Den minimale overbygningstykkelse fastsættes ud fra trafi kbelastning og underbund.

3 Opbygning af befæstelser I nedenstående del er der angivet standardbefæstelser for såvel 10 som 20 års trafik på frosttvivlsom underbund. Det er en forudsætning for opbygningerne, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Levetid 10 års trafik 20 års trafik 10 års trafik 20 års trafik 10 års trafik 20 års trafik Trafikklasse T0 T1 T2 T3 T4 Lastbiler pr. døgn i begge retninger tilsammen < BBS 120 SG 190 BL 60 BBS 120 SG 190 BL Æ10 pr. dag pr. spor (øvre grænse) Belægningssten og stabilt grus 190 SG 200 BL 240 SG 150 BL 240 SG 250 BL 270 SG 220 BL 290 SG 300 BL 330 SG 260 BL Belægningssten og cementbundet stabilt grus 60 BBS 120 CG 190 BL 60 BBS 120 CG 190 BL 60 BBS 80 GAB I 230 BL 60 BBS 80 GAB I 230 BL 135 CG 255 BL 155 CG 235 BL 155 CG 335 BL 170 CG 320 BL Belægningssten og asfalt 95 GAB I 295 BL 110 GAB I 280 BL 110 GAB I 380 BL 125 GAB I 365 BL Standardbefæstelser med belægningssten. Mål i mm. BBS SG CG GAB BL 175 CG 415 BL 195 CG 395 BL 130 GAB I 460 BL 140 GAB I 450 BL Betonbelægningssten Stabilt Grus Cementbundet Grus Grusasfaltbeton Bundsikringslag 90 BBS 330 SG 250 BL 90 BBS 370 SG 210 BL 90 BBS 210 CG 370 BL 90 BBS 230 CG 350 BL 90 BBS 145 GAB I 435 BL 90 BBS 155 GAB I 425 BL Fugefyldning af belægningssten og fliser Fuger De fl este af Wewers belægningssten og fl iser er forsynet med fugeknaster på 1,5 mm. Fugeknasterne sikrer kun en minimumsfuge, men ikke den korrekte fugeafstand, da der i fugen også skal gives plads til de tolerancer, der er på belægningssten og fl iser. Fugerne har også til formål at overføre belastningerne fra sten til sten. Udføres belægningen med en for lille fugeafstand, kan fugematerialet ikke komme ned mellem stenene, hvilket medfører at vand kan trænge ned og give en opblødning af afretningslaget med sætninger til følge. Ligeledes kan de enkelte sten bevæge sig ved trafi kbelastning med betonkontakt og kantafstødninger til følge. Store fuger dvs. fuger større end 5 mm medfører også problemer, da fugematerialet ikke kan overføre trykkræfterne, hvilket bevirker, at den enkelte sten kan bevæge sig. Derfor er det vigtigt at udføre belægningen med korrekt fugeafstand. Korrekt fugeafstand er 2-5 mm. BASISMÅL MODULMÅL FUGEMATERIALE Materialevalg Grå belægninger: Her er et velgraderet bakkemateriale som betonsand med en kornstørrelse på max. 4 mm særdeles velegnet. Velgraderet søsand med en kornstørrelse på max. 4 mm er også velegnet, dog skal man være opmærksom på, at dette ingen fi lterfraktion har. Ved farvede belægninger bør kun anvendes velgraderet søsand som beskrevet ovenfor, da lerindholdet fra et bakkemateriale vil give en misfarvning af belægningens overfl ade. Generelt Af andre materialetyper kan f.eks. visse typer af stenmel anvendes. Enskornede eller fi ntkornede materialer bør ikke anvendes på belægninger med kørende trafi k. Vaskepladser På belægninger, hvor der anvendes højtryksvask er det nødvendigt at sikre fugerne mod opspuling. Her kan anvendes en blanding af tørt velgraderet søsand 0-2 mm og cement i blandingsforholdet 3:1. Materialet fejes ned i fugerne til disse er fyldte, hvorefter belægningen fejes ren og vibreres som beskrevet i Teknisk Information, Fuger. Belægningen strøes igen

4 over og vandes, hvorefter blandingen slemmes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Herefter overstrøes belægningen med tørt søsand og bearbejdes med en stiv kost, til belægningen er ren. Olie- og kemikaliepladser Her er det vigtigt at sikre, at fugerne opnår en fuldstændig tæthed, så olie og kemikalier ikke kan trænge ned under belægningen. Der kan anvendes en blanding af tørt velgraderet søsand 0-2 mm, trasskalk og cement. Til 1 m 3 fugemateriale medgår Trasskalk Søsand Cement Dette fejes ned i fugerne, til disse er fyldte, hvorefter belægningen fejes ren og vibreres som beskrevet i Teknisk Information, Fuger. Belægningen strøes igen over og vandes, hvorefter blandingen slemmes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Herefter overstrøes belægningen med tørt søsand og bearbejdes med en stiv kost, til belægningen er ren. Generelt Belægninger udført med fugemateriale af cement og trasskalk er helt fastlåst, og man kan kun med stort besvær udskifte sten eller rette lunker op. På grund af afsmitningen fra cementen og trasskalken tilrådes det kun at anvende grå belægningssten eller fl iser til belægninger, hvor dette anvendes som fugemateriale. Forbrug af fugefyldningsmateriale ltr. Stentype Tykkelse Forbrug pr. m 2 Europasten 6,0 cm 0,0028 m 2 2,8 7,5 cm 0,0034 m 2 3,4 ltr. S-Sten Modulsten 6,0 cm 8,0 cm 10 cm 6,0 cm 7,5 cm 300 kg 1500 kg 30 kg 0,0027 m 2 0,0036 m 2 0,0045 m 2 2,7 ltr. 3,6 ltr. 4,5 ltr. 0,0028 m 2 2,8 ltr. 0,0034 m 2 3,4 ltr. Fuger De fl este af Wewers belægningssten og fl iser er forsynet med fugeknaster for at sikre en minimumsfuge og for at muliggøre maskinudlægning, hvor dette er hensigtsmæssigt. Belægningssten - Definitioner Følgende henviser til DS/EN Belægningssten defi neres som følger: Forholdet mellem største længde og tykkelsen skal være l/t 4. Stenene skal have en vandret dimension i tværsnit på mindst 50 mm, målt 50 mm fra yderkanten. DS/EN 1338, Betonbelægningssten - Krav Følgende henviser til DS/EN Form og dimensioner I standarden skal tolerancekravet forstås som et krav til emnets form, dvs. en kombination af krav til længde, bredde, diagonaler og planhed (indhylningsprincippet). Længde, bredde og tykkelse I standarden skelnes der mellem stentykkelser over og under 100 mm. Tilladelige afvigelser, længde bredde, tykkelse, DS/EN 1338 Stentykkelse Længde Bredde Tykkelse < 100 ± 2 ± 2 ± ± 3 ± 3 ± 4 Forskellen mellem to målinger af tykkelsen af en enkelt sten skal være 3 mm.

5 Fliser - Definitioner. Følgende henviser til DS/EN Fliser defi neres som følger: Forholdet mellem største længe og tykkelsen skal være l/t > 4. Stenenes største længde < 1m. DS/EN 1339 Betonfliser - Krav. Følgende henviser til DS/EN Form og dimensioner I standarden skal tolerancekravet forstås som et krav til emnets form, dvs. en kombination af krav til længde bredde, diagonaler og planhed (indhylningsprincippet). Længde, bredde og tykkelse Wewers kvalifi cerer fl iser i klasse 2, som har følgende tolerancekrav: Tilladelige afvigelser, længde bredde, tykkelse, DS/EN 1339 Klasse Mærke Flisedimension Længde Bredde Tykkelse 2 P 600 ± 2 ± 2 ± 3 2 P > 600 ± 3 ± 3 ± 4 Forskellen mellem to målinger af tykkelsen af en enkelt fl ise skal være 3 mm. Klasse 2 i DS/EN 1339 er den klasse, der svarer til DS og anvendes i Danmark, jf. anneks NA i standarden.

6 for at sikre parallelle fuger og korrekt hældning. Muren opstilles med et anlæg i forhold til lodret på min. 12 %. Det første skifte sættes 5 cm under færdigt terræn. Efter hvert skifte fyldes bagfyld i og komprimeres. Ved mure højere end 100 cm skal der bagstøbes. De øverste 3 skifter kan om nødvendigt holdes på plads ved at disse limes sammen med betonklæber (f.eks. Betokem). Støttemure over 100 cm højde skal udføres med en bagstøbning af jordfugtig beton. Betonstyrke min. 10 mn/m 2. materiale +25 % af murhøjden. Bagstøbningen udføres i 75 % af murens højde. Opbygning af støttemure Det er meget vigtigt, at man er omhyggelig med opbygning af støttemure. Wewers belægnings- sten og fl iser er fremstillet med stor nøjagtighed, således at hvert skifte kan lægges direkte oven på de foregående skifter. Generelt Ved enhver opstilling af støttemure bør der tages hensyn til det aktuelle jordtryk samt de på stedet værende vandføringslag. Belægningssystemer teknisk information Støttemur opbygget, med Knæksten og Combifl iser. Fundering Støttemure indtil 50 cm højde opstilles på et grusfundament på 40x25 cm. Støttemure indtil 100 cm højde opstilles på beton-fundament på 40x25 cm. Betonstyrke min. 10 mn/m 2. Støttemure indtil 150 cm højde bør funderingsmæssigt beregnes og sikres særligt, bl.a. med hensyn til dræning. Fundering bør udføres til frostfri dybde/bæredygtig jord. Velkomprimeret stabilt grus indbygges under selve fundamentet. Bagfyld Bagfyld udføres med et fi ltermateriale op til 30 cm under murens underkant. Tykkelse skal være min. 50 % af murhøjden, og der etableres et dræn i bunden af fi ltermaterialet. Drænet tilsluttes et kloaksystem efter gældende regler. Støttemur/plantekumme opbygget med modulsten Wewers Modulsten type K kan anvendes til opbygning af en smuk støtte-mur eller plantekumme. Stenene indbygges med affasningerne udad i murens facade og kan evt. afsluttes øverst med et rulle-skifte af Modulsten type N. Nederste skifte sættes i et fundament af jordfugtig beton, (forhold 1:4). Stenene limes herefter sammen med betokem. For hvert 2 meters længde opføres en bagstøtte i forbandt med den øvrige mur. Her anvendes Modulsten type K med enden udad. Mure i op til 5 skifter (50 cm) behøver ingen bagstøtte. Mure op over 10 skifter (100 cm) bør funderingsmæssigt beregnes og sikres særligt bl.a. med hensyn til jordtryk og evt. dræning. Støttemur/plantekumme opbygget med herregårdsblokke Wewers Herregårdsblokke kan også anvendes til opbygning af en smuk støttemur eller plantekumme. Opbygning udføres som beskrevet ovenover for modulsten. Støttemur/støjmur opbygget med Danblokken Wewers Danblok er beregnet til opførelse af en dekorativ og stabil støtte eller støjmur, der kan opbygges i relativt storhøjde. Dimensionering og opbygning: Rekvirer brochuren, Danblokken. Opstilling Ved opsætningen bør anvendes galger med udspændte snore

7 Opbygning af trapper Trapper opbygges af færdige elementer. Der er to hovedtyper der bygger på hvert sit opbygningsprincip. Type A opbygges sådan, at det ene trin støtter på det foregående. Herved opnås en fast trinhøjde (stigning), men med mulighed for at variere trindybden (grunden), idet man kan give de enkelte trin større eller mindre overlæg. Type B opbygges efter det modsatte princip, idet trinene anbringes bag hinanden. Herved kan trinhøjden (stigningen) ændres, men ikke trinfl aden (grunden). Valg af trappetype afhænger således af, om man skal tage hensyn til trappens højde eller dybde. Trapper kan opbygges, så der er forbandt i trinene, hvilket vil sige, at fugerne forskydes for hinanden f.eks. ved at begynde hvert andet trin med et halvt trappeelement. Denne ideelle trappe opnås, når 2 x stigningen + 1 grund = 60 cm. Trinhøjden (stigningen) bør ligge mellem cm. Sætning af trappeelementet Elementer sættes i jordfugtig beton min. 5 mn/m² og stødes på plads til færdig højde. Elementerne sættes med en fugeafstand på 1 4 mm. Fugerne fyldes med en blanding af tørt grus og cement i forholdet 1:1. Afvanding Elementerne sættes med et fald på 15 mod forkanten. Dræn Dræn etableres i fundamentets bund ved trapper, der er over 100 cm høje. Fundering Udføres til frostfri dybde/bæredygtig jord af stabilt grus, der komprimeres. Sidefyldning Trappens sider fyldes efter opsætningen med muld eller grus. Sidefyldning komprimeres og skal holdes lavere end trinenes trædefl ade. Wewers trappesystemer giver en række muligheder for harmoniske og æstetiske trappeløsninger. Trin Trappetrin med skrå forkant Velegnede til trappeløsning type A Trappetrin, affasede med lige kanter Velegnede til trappeløsning type A og type B Trappetrin, affasede Velegnede til trappeløsning A og type B Modulserien, affasede med lige kanter Velegnede til trappeløsning type B Albertslund-serien, affasede Velegnede til trappeløsning type B Mål 25x40x14 cm 50x40x14 cm 45x45x15 cm 30x40x13 cm 60x40x13 cm 35x40x15 cm 70x40x15 cm 10x30x17,5 cm 30x30x17,5 cm 60x30x17,5 cm 90x30x17,5 cm 30x30x20 cm 60x30x20 cm 30x30x30 cm 60x30x30 cm 75x30x40 cm De anførte trin er standardprodukter. Wewers Beton hjælper gerne med specielle trappeløsninger. Kontakt vores konsulenter.

8 Sætning af kantsten Wewers mange kantstenstyper giver en række muligheder for harmoniske og æstetiske kantstensløsninger. Type Fortovskantsten Rabatkantsten Albertslundkantsten Havekantsten Mål 9/12x25x100 cm 9/12x30x100 cm 12/15x30x100 cm 15x29x100 cm 15x15x60 cm 15x20x60 cm 15x30x60 cm 4,5/6x25x50 cm 6x20x60 cm Kantsten ved limning Kantstenen limes direkte på den eksisterende belægning. Underlaget skal være så jævnt som muligt. Ujævnheder under 2-3 mm korrigeres ved sætningen. Større ujævnheder udspartles inden limningen. Belægningen fejes ren for snavs inden påføring af betonklæber. Limningen foretages med en anerkendt betonklæber, f.eks. Betokem. Det skal bemærkes, at det efter sætningen ikke er muligt at rette på linieføringen. Af hensyn til limens klæbeevne skal limningen foretages ved mindst 5 o C og på tør overfl ade. Limkantsten 15x13,3x50 cm Fortovskantsten og Rabatkantsten leveres i grå og hvid beton. Radiuskantsten til kurver og heller (øer) fremstilles med forskellige radier, ligesom der leveres hjørnekantsten med såvel udadgående, som indadgående retvinklede hjørner. Sætning generelt Sætning af kantsten skal foretages efter snor for at opnå de ønskede koter og fl ugter og skal fremstå som en sammenhængende enhed. Ved sætning af kantsten i kurver bør tilstræbes en ensartet radius i hele kurvens forløb. Ved kurver med radius over 12 m anvendes normalt lige sten. Kantsten sættes med en fuge på 1,5-3 mm for at undgå skader ved betonkontakt. Sætning i beton Kantsten sættes i cm jordfugtig beton min. 5mn/m 2. Efter opretning til de angivne koter og fl ugter kan evt. for og bagstøbning udføres. Forstøbning: min. 100x100 mm trekantstøbning. Bagstøbning: min. 150x150 mm trekantstøbning.

9 Udlægning af belægningssten og fliser Bundopbygning/bærelag Skal dimensioneres ud fra de eksisterende bundforhold og den fremtidige belastning. Afvanding Fald mod afl øb bør være min. 25 jf. DS/R Afl øbskoeffi cient beregningsmæssigt 1,0 Mindste fald (efter DS 1126) 25 på fortove og vejbaner 20 på gangarealer, i haver og parker FALD MIN. 25 Afretning Afretningslaget udføres af velgraderet betongrus (bakkemateriale) med en kornstørrelse på 0-8 mm. Afretningslaget udlægges med overhøjde og komprimeres med en pladevibrator. Herefter aftrækkes overfl aden med en retskede på ledere til den færdige tykkelse, som minimum bør være 3 cm og maksimum 5 cm. Der skal beregnes ca. 1 cm overhøjde til sætning ved efterkomprimering af belægningen. Brønde og brønddæksler skal indbygges ca. 1 cm under efterkomprimeret belægning. Spor fra ledere skal efterfyldes, og færdsel på det aftrukne afretningslag frarådes. Der må ikke udlægges/afrettes større areal, end der belægges med sten inden arbejdsdagens ophør. Den gunstigste profi l for aftrækning af afretningslaget opnås ved en ensidig afvanding af belægningen. Dette sikrer tillige en mere ensartet lægge nøjagtighed og fugeafstand. Belægning udført med kuvertfald vil give uensartet fugeafstand på grund af de mange variationer i belægningens længde og tværprofi l og fl ugter/bredder kontrolleres løbende. Stenene nedlægges fra side til side. Nedlægges stenene fra den samme side, vil man presse stenene sammen og tvinge belægningen skæv. Jævnheden skal være 0-10 mm målt ved nedstik fra 3 meter retholdt, jf. DS/R Evt. tildannede sten ved brønde o. lign. må ikke være mindre en 1/3-del af en normalsten. Færdiggørelse Inden arbejdsdagens ophør skal det udlagte areal overstrøs med fugesand, som omhyggeligt fejes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Belægningen fejes herefter ren og vibreres 2-3 gange med en pladevibrator på minimum 150 kg. Pladevibratoren skal være af en type, der ikke hopper på belægningen og bør være forsynet med en gummisål for at undgå beskadigelse af belægningsstenens/fl isernes overfl ade. Store fl iser bør ikke vibreres med en pladevibrator, men i stedet håndstødes med en træ - eller gummiplade som mellemlæg. Belægningen overstrøs igen med fugesand for at efterfylde fugerne helt. På farvede belægninger bør overskydende fugesand fejes bort, da dette kan give skjolder. Der må ikke foregå kørsel på belægningen før fugefyldning og efter vibrering er udført. Lægning På det færdige afretningslag lægges belægningsstenene/ fliserne i lige fl ugter med en ensartet fugeafstand på 2-5 mm. Modulmålene skal overholdes,

10 Udlægning af græsarmeringssten Bundopbygning/bærelag Skal dimensioneres ud fra de eksisterende bundforhold og den fremtidige belastning. Afvanding Fald mod afl øb bør være min. 25 jf. DS/R Afl øbskoeffi cient beregningsmæssigt 0. Mindstefald efter DS 1126: 25 på fortove og vejbaner. 20 på gangarealer, i haver og parker. Afretning/Lægning Vedr. græsarmeringsfl ise 30x30x7,5 cm bemærkes, at fl isens dybeste fuge skal være vinkelret på kørselsretningen. Fyldning Stenene fyldes efter lægning med en blanding på 50 % muldjord og 50 % groft grus (kornstørrelse 0-4 mm). Belægningen vibreres med en pladevibrator med gummisål, hvorved jorden sætter sig i stenene. Såning Belægningen tilsås med 2,5 kg Græs-blanding pr. 100 m2. Efterfyldning Herefter fyldes op til stenens overfl ade. Forbrug af fyldningsmateriale Stentype Græsareal Tykkelse Fyld pr. m 2 græsarmering S-græsarmering 65 % 8,0 cm 0,042 m 3 42 ltr. Modul GA-sten 43 % 7,5 cm 0,032 m 3 32 ltr. 2 m græsarmering 75 % 10,0 cm 0,068 m 3 68 ltr. Græsarmering 30x30cm 36 % 7,5 cm 0,027 m 3 27 ltr. Vedligeholdelse Vækstlaget bør holdes under stenens overkant, hvorved en skadelig komprimering undgås. Gødning tilføres forår og efterår.

11 Vedligeholdelse En belægning udført med Wewers belægningssten og fl iser kræver ingen egentlig vedligeholdelse. Der bør dog udføres lidt pleje for at bevare belægningens funktion og udseende. Rengøring Belægningen fejes ren i tør tilstand. Anvendelse af sugemaskiner frarådes det første år og bør herefter kun udføres med stor forsigtighed, så fugematerialet ikke suges op. Fuger Belægningens fuger bør gennemgås en gang årligt og efterfyldes om nødvendigt. FUGEMATERIALE Sne og is Snerydning bør udføres ved fejning. Is kan fjernes ved saltning med natriumklorid (Nacl). Kalkudblomstring Kalkudblomstringerne består af kalciumkarbonat, der dannes af kalciumhydroxid og kuldioxid ved tilstedeværelse af vand. Kalkudblomstringerne er et rent æstetisk problem, da de ikke forringer betonens styrke. Normalt forsvinder kalkudblomstringerne efter nogen tids påvirkning af vejrlig og almindelig slid. Man kan dog fremme dette ved at feje belægningen nogle gange med groft strandsand. I svære tilfælde kan kemisk rensning være nødvendig. Arealet børstes med en 10 % saltsyreopløsning. Efter afsyringen skylles belægningen grundigt med vand. overfl ade fjernes det ved at skrabe, evt. skures med skurepulver og vand. Opløsningsmidler må ikke anvendes. Er asfalten trukket ind i belægningen, anvendes en pasta med benzin eller toluen. Bemærk: benzin og toluen er brandfarlige og giftige væsker. Olie Våd: Sug olien op med papir eller en klud og dæk med et olieabsorberende pulver i et døgn. Tør: Skrub med sulfo og skurepulver. Forskellige typer motorrens kan også anvendes. Maling Våd: Sug malingen op med papir eller en klud og dæk med olieabsorberende pulver i et døgn. Tør: Skrub med skurepulver. Dybt indtrængt maling vaskes af med fortyndet saltsyre (max. 10 %), eller brændes af med en blæselampe. Rust Let rust vaskes af med en 10 % oxalsyre. Dyb rust fjernes med en pasta med lige dele 15 % natriumcitrat og glycerol. Pastaen skal sidde på 2-3 dage. Rustpletter på hvid beton fjernes ved at gnubbe med diammoniumcitrat. Træimprægnering Sug træimprægneringsvæsken op med savsmuld og fej af. Væd herefter med mineralsk terpentin og dæk med savsmuld. Tør eller dybt indtrængt imprægnering kan kun fjernes ved slibning. Ekstrakt fra træ Påfør kalkmælk og skur kraftigt. Tyggegummi Opblødes med Kloroform og skrabes af. Generelt Ved alle belægninger bør man afslutte med en grundig afvaskning med vand. Alger og svampe Alger og svampe fjernes med et svampedræbende middel eller med en 10 % salmiakopløsning. I svære tilfælde anvendes 5 % magnesiumsilikonfl uoridopløsning. Bemærk: manesiumsilikonfl uorid er giftig og der efterskylles grundigt med vand. Asfalt: Hvis asfalten sidder på belægningens

12 Wewers mission Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i udenomsarealer og haveanlæg af alle typer bygninger, herunder familiehuse, offentligt byggeri, alment nyttigt boligbyggeri, fi rmadomiciler samt vej og trafi kpladser mv. ved at fremme opførelsen af udenomsarealer og haveanlæg i fl ot design og klassisk materialevalg. Besøg Dokumenteret frost-/tøbestandighed Wewers kan dokumentere, at vore fl iser og belægningssten er frostbestandige og deklareret sådan iht. gældende normer og standarder. Fliser og belægningssten bliver udsat for en omfattende frost-/tøafprøvning, med gentagne frost-/tø-og saltpåvirkninger i vores godkendte laboratorium. Belægningssten og fliser fra Wewers er underlagt 3. parts konrol Kvalitet er et nøgleord for Wewers. Vores kvalitetsstyringssystem omfatter alle aktiviteter fra modtagelse af råvarer, produktion og salg, til kunden modtager de færdige produkter. Wewers belægningsprodukter produceres altid som minimum efter gældende normer og standarder. Som garanti for at disse normer og standarder overholdes, er Wewers tilsluttet Betonvarekontrollen.

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

NORMER OG VEJLEDNING FOR NOVA05 ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2005 DANSKE ANLÆGSGARTNERE NOVA05

NORMER OG VEJLEDNING FOR NOVA05 ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2005 DANSKE ANLÆGSGARTNERE NOVA05 NORMER OG VEJLEDNING FOR ANLÆGSGARTNERARBEJDE 2005 DANSKE ANLÆGSGARTNERE 101 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde Danske Anlægsgartnere 2005 ISBN 87-7387-0404 Redaktion & tekst: Kim Tang Jørgensen,

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE

FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE FOTO: JANNE AALBORG NIELSEN DANSK MARKDRÆNINGSGUIDE Forord Denne publikation er en samling af praktisk viden på området dræning af marker. Mange kompetencer indenfor praktisk viden om dræning af marker

Læs mere

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

Information om golfbaner

Information om golfbaner Information om golfbaner Begrebsforklaring: En golfklub råder typisk over en 18-hullers bane, en seks- eller ni hullers par 3- bane, en putting green, en indspilsgreen og en driving range. Somme tider

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere