Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv."

Transkript

1 Teknisk Information

2 Dimensionering af befæstelser Denne vejledning er baseret på ajourført erfaringsmateriale beskrevet i Belægningsfraktionens håndbog om betonbelægninger. Det skal bemærkes, at der fi ndes alternative vejledninger. Projektering Ved salg af belægningstype skal der tages hensyn til udseende og trafikbelastning. Generelt vælges der fliser til let trafikerede områder, mens der til tungt belastede arealer vælges belægningssten, hvor enten stenens form eller forbandt giver låsevirkning. En holdbar belægning stiller krav til bærelaget. Ud over tykkelsen af de enkelte befæstelseslag må der tages hensyn til underbundens bæreevne og frostsikkerhed. Bærelagets opbygning afhænger af underbundens beskaffenhed og den fremtidige trafi kbelastning. Sammensætning og komprimering af bærelaget er af største betydning for belægningens holdbarhed og bør foreskrives i projekteringsmaterialet. Trafikklasser, arealer uden trafikbelastning, terrasser og gangstier For arealer uden trafi kbelastning vil det normalt være uøkonomisk at benytte de opbygninger, der er anvist i vejreglerne, da disse ikke omhandler befæstelser uden trafi kbelastning. I Normer for Anlægsgartnerarbejde er der angivet standardbefæstelser med stabilt grus og bundsikringslag, som vist i tabellen. Underbund God Normal Ringe Sten-/flisetykkelse 60/50 60/50 60/50 Afretningslag Stabilt grus Bundsikringslag Opbygning af befæstelser uden trafi kbelastning. Der benyttes bundsikringslag således, at den samlede tykkelse min. er som anført. Mål i mm. God, normal og ringe underbund defineres som: God underbund Normal underbund Ringe underbund Sand, grus uden revler af ler og silt af betydning Moræneler Silt samt meget fedt ler (plastisk ler) Trafikbelastede arealer Belægninger med belægningssten dimensioneres udfra Vejregel for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. I det følgende er standardbefæstelserne mv. fra den reviderede vejregel gengivet. Trafikklasser underbund mv. Der er opstillet standardbefæstelser med belægningssten for 5 forskellige trafi kklasser. Trafikklasser Lastbiler på vejen pr. døgn i begge retninger tilsammen Æ10 aksler pr. dag pr. spor (øvre grænse) Æ10 pr. år pr. spor T0 < T T T T Af tabellen fremgår de 5 trafi kklasser, der er udarbejdet standardbefæstelser for. Den samlede befæstelsestykkelse fastlægges ud fra hensynet til frosthævningsrisiko i kombination med trafi kklassen. Hvis underbunden ikke kan fastlægges ud fra erfaringer, bør jordbundsforholdene undersøges nærmere. Er underbundens opfrysningsrisiko ikke bestemt på anden måde, kan vejledningen i nedenstående tabel benyttes. Risikogruppe Frostsikker Frosttvivlsom Frostfarlig Materialetyper Trafikklasse Sand og grus uden betydende partier silt af siltholdigt ler Moræneler og ler Silt og meget Siltholdige jordarter med mulighed for vandtilførsel T0 400 mm 500 mm T1 Som angivet i 500 mm 600 mm T2 skemaet på næste side. 600 mm 700 mm T3, T4. T5, T6 700 mm 900 mm Den minimale overbygningstykkelse fastsættes ud fra trafi kbelastning og underbund.

3 Opbygning af befæstelser I nedenstående del er der angivet standardbefæstelser for såvel 10 som 20 års trafik på frosttvivlsom underbund. Det er en forudsætning for opbygningerne, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Levetid 10 års trafik 20 års trafik 10 års trafik 20 års trafik 10 års trafik 20 års trafik Trafikklasse T0 T1 T2 T3 T4 Lastbiler pr. døgn i begge retninger tilsammen < BBS 120 SG 190 BL 60 BBS 120 SG 190 BL Æ10 pr. dag pr. spor (øvre grænse) Belægningssten og stabilt grus 190 SG 200 BL 240 SG 150 BL 240 SG 250 BL 270 SG 220 BL 290 SG 300 BL 330 SG 260 BL Belægningssten og cementbundet stabilt grus 60 BBS 120 CG 190 BL 60 BBS 120 CG 190 BL 60 BBS 80 GAB I 230 BL 60 BBS 80 GAB I 230 BL 135 CG 255 BL 155 CG 235 BL 155 CG 335 BL 170 CG 320 BL Belægningssten og asfalt 95 GAB I 295 BL 110 GAB I 280 BL 110 GAB I 380 BL 125 GAB I 365 BL Standardbefæstelser med belægningssten. Mål i mm. BBS SG CG GAB BL 175 CG 415 BL 195 CG 395 BL 130 GAB I 460 BL 140 GAB I 450 BL Betonbelægningssten Stabilt Grus Cementbundet Grus Grusasfaltbeton Bundsikringslag 90 BBS 330 SG 250 BL 90 BBS 370 SG 210 BL 90 BBS 210 CG 370 BL 90 BBS 230 CG 350 BL 90 BBS 145 GAB I 435 BL 90 BBS 155 GAB I 425 BL Fugefyldning af belægningssten og fliser Fuger De fl este af Wewers belægningssten og fl iser er forsynet med fugeknaster på 1,5 mm. Fugeknasterne sikrer kun en minimumsfuge, men ikke den korrekte fugeafstand, da der i fugen også skal gives plads til de tolerancer, der er på belægningssten og fl iser. Fugerne har også til formål at overføre belastningerne fra sten til sten. Udføres belægningen med en for lille fugeafstand, kan fugematerialet ikke komme ned mellem stenene, hvilket medfører at vand kan trænge ned og give en opblødning af afretningslaget med sætninger til følge. Ligeledes kan de enkelte sten bevæge sig ved trafi kbelastning med betonkontakt og kantafstødninger til følge. Store fuger dvs. fuger større end 5 mm medfører også problemer, da fugematerialet ikke kan overføre trykkræfterne, hvilket bevirker, at den enkelte sten kan bevæge sig. Derfor er det vigtigt at udføre belægningen med korrekt fugeafstand. Korrekt fugeafstand er 2-5 mm. BASISMÅL MODULMÅL FUGEMATERIALE Materialevalg Grå belægninger: Her er et velgraderet bakkemateriale som betonsand med en kornstørrelse på max. 4 mm særdeles velegnet. Velgraderet søsand med en kornstørrelse på max. 4 mm er også velegnet, dog skal man være opmærksom på, at dette ingen fi lterfraktion har. Ved farvede belægninger bør kun anvendes velgraderet søsand som beskrevet ovenfor, da lerindholdet fra et bakkemateriale vil give en misfarvning af belægningens overfl ade. Generelt Af andre materialetyper kan f.eks. visse typer af stenmel anvendes. Enskornede eller fi ntkornede materialer bør ikke anvendes på belægninger med kørende trafi k. Vaskepladser På belægninger, hvor der anvendes højtryksvask er det nødvendigt at sikre fugerne mod opspuling. Her kan anvendes en blanding af tørt velgraderet søsand 0-2 mm og cement i blandingsforholdet 3:1. Materialet fejes ned i fugerne til disse er fyldte, hvorefter belægningen fejes ren og vibreres som beskrevet i Teknisk Information, Fuger. Belægningen strøes igen

4 over og vandes, hvorefter blandingen slemmes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Herefter overstrøes belægningen med tørt søsand og bearbejdes med en stiv kost, til belægningen er ren. Olie- og kemikaliepladser Her er det vigtigt at sikre, at fugerne opnår en fuldstændig tæthed, så olie og kemikalier ikke kan trænge ned under belægningen. Der kan anvendes en blanding af tørt velgraderet søsand 0-2 mm, trasskalk og cement. Til 1 m 3 fugemateriale medgår Trasskalk Søsand Cement Dette fejes ned i fugerne, til disse er fyldte, hvorefter belægningen fejes ren og vibreres som beskrevet i Teknisk Information, Fuger. Belægningen strøes igen over og vandes, hvorefter blandingen slemmes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Herefter overstrøes belægningen med tørt søsand og bearbejdes med en stiv kost, til belægningen er ren. Generelt Belægninger udført med fugemateriale af cement og trasskalk er helt fastlåst, og man kan kun med stort besvær udskifte sten eller rette lunker op. På grund af afsmitningen fra cementen og trasskalken tilrådes det kun at anvende grå belægningssten eller fl iser til belægninger, hvor dette anvendes som fugemateriale. Forbrug af fugefyldningsmateriale ltr. Stentype Tykkelse Forbrug pr. m 2 Europasten 6,0 cm 0,0028 m 2 2,8 7,5 cm 0,0034 m 2 3,4 ltr. S-Sten Modulsten 6,0 cm 8,0 cm 10 cm 6,0 cm 7,5 cm 300 kg 1500 kg 30 kg 0,0027 m 2 0,0036 m 2 0,0045 m 2 2,7 ltr. 3,6 ltr. 4,5 ltr. 0,0028 m 2 2,8 ltr. 0,0034 m 2 3,4 ltr. Fuger De fl este af Wewers belægningssten og fl iser er forsynet med fugeknaster for at sikre en minimumsfuge og for at muliggøre maskinudlægning, hvor dette er hensigtsmæssigt. Belægningssten - Definitioner Følgende henviser til DS/EN Belægningssten defi neres som følger: Forholdet mellem største længde og tykkelsen skal være l/t 4. Stenene skal have en vandret dimension i tværsnit på mindst 50 mm, målt 50 mm fra yderkanten. DS/EN 1338, Betonbelægningssten - Krav Følgende henviser til DS/EN Form og dimensioner I standarden skal tolerancekravet forstås som et krav til emnets form, dvs. en kombination af krav til længde, bredde, diagonaler og planhed (indhylningsprincippet). Længde, bredde og tykkelse I standarden skelnes der mellem stentykkelser over og under 100 mm. Tilladelige afvigelser, længde bredde, tykkelse, DS/EN 1338 Stentykkelse Længde Bredde Tykkelse < 100 ± 2 ± 2 ± ± 3 ± 3 ± 4 Forskellen mellem to målinger af tykkelsen af en enkelt sten skal være 3 mm.

5 Fliser - Definitioner. Følgende henviser til DS/EN Fliser defi neres som følger: Forholdet mellem største længe og tykkelsen skal være l/t > 4. Stenenes største længde < 1m. DS/EN 1339 Betonfliser - Krav. Følgende henviser til DS/EN Form og dimensioner I standarden skal tolerancekravet forstås som et krav til emnets form, dvs. en kombination af krav til længde bredde, diagonaler og planhed (indhylningsprincippet). Længde, bredde og tykkelse Wewers kvalifi cerer fl iser i klasse 2, som har følgende tolerancekrav: Tilladelige afvigelser, længde bredde, tykkelse, DS/EN 1339 Klasse Mærke Flisedimension Længde Bredde Tykkelse 2 P 600 ± 2 ± 2 ± 3 2 P > 600 ± 3 ± 3 ± 4 Forskellen mellem to målinger af tykkelsen af en enkelt fl ise skal være 3 mm. Klasse 2 i DS/EN 1339 er den klasse, der svarer til DS og anvendes i Danmark, jf. anneks NA i standarden.

6 for at sikre parallelle fuger og korrekt hældning. Muren opstilles med et anlæg i forhold til lodret på min. 12 %. Det første skifte sættes 5 cm under færdigt terræn. Efter hvert skifte fyldes bagfyld i og komprimeres. Ved mure højere end 100 cm skal der bagstøbes. De øverste 3 skifter kan om nødvendigt holdes på plads ved at disse limes sammen med betonklæber (f.eks. Betokem). Støttemure over 100 cm højde skal udføres med en bagstøbning af jordfugtig beton. Betonstyrke min. 10 mn/m 2. materiale +25 % af murhøjden. Bagstøbningen udføres i 75 % af murens højde. Opbygning af støttemure Det er meget vigtigt, at man er omhyggelig med opbygning af støttemure. Wewers belægnings- sten og fl iser er fremstillet med stor nøjagtighed, således at hvert skifte kan lægges direkte oven på de foregående skifter. Generelt Ved enhver opstilling af støttemure bør der tages hensyn til det aktuelle jordtryk samt de på stedet værende vandføringslag. Belægningssystemer teknisk information Støttemur opbygget, med Knæksten og Combifl iser. Fundering Støttemure indtil 50 cm højde opstilles på et grusfundament på 40x25 cm. Støttemure indtil 100 cm højde opstilles på beton-fundament på 40x25 cm. Betonstyrke min. 10 mn/m 2. Støttemure indtil 150 cm højde bør funderingsmæssigt beregnes og sikres særligt, bl.a. med hensyn til dræning. Fundering bør udføres til frostfri dybde/bæredygtig jord. Velkomprimeret stabilt grus indbygges under selve fundamentet. Bagfyld Bagfyld udføres med et fi ltermateriale op til 30 cm under murens underkant. Tykkelse skal være min. 50 % af murhøjden, og der etableres et dræn i bunden af fi ltermaterialet. Drænet tilsluttes et kloaksystem efter gældende regler. Støttemur/plantekumme opbygget med modulsten Wewers Modulsten type K kan anvendes til opbygning af en smuk støtte-mur eller plantekumme. Stenene indbygges med affasningerne udad i murens facade og kan evt. afsluttes øverst med et rulle-skifte af Modulsten type N. Nederste skifte sættes i et fundament af jordfugtig beton, (forhold 1:4). Stenene limes herefter sammen med betokem. For hvert 2 meters længde opføres en bagstøtte i forbandt med den øvrige mur. Her anvendes Modulsten type K med enden udad. Mure i op til 5 skifter (50 cm) behøver ingen bagstøtte. Mure op over 10 skifter (100 cm) bør funderingsmæssigt beregnes og sikres særligt bl.a. med hensyn til jordtryk og evt. dræning. Støttemur/plantekumme opbygget med herregårdsblokke Wewers Herregårdsblokke kan også anvendes til opbygning af en smuk støttemur eller plantekumme. Opbygning udføres som beskrevet ovenover for modulsten. Støttemur/støjmur opbygget med Danblokken Wewers Danblok er beregnet til opførelse af en dekorativ og stabil støtte eller støjmur, der kan opbygges i relativt storhøjde. Dimensionering og opbygning: Rekvirer brochuren, Danblokken. Opstilling Ved opsætningen bør anvendes galger med udspændte snore

7 Opbygning af trapper Trapper opbygges af færdige elementer. Der er to hovedtyper der bygger på hvert sit opbygningsprincip. Type A opbygges sådan, at det ene trin støtter på det foregående. Herved opnås en fast trinhøjde (stigning), men med mulighed for at variere trindybden (grunden), idet man kan give de enkelte trin større eller mindre overlæg. Type B opbygges efter det modsatte princip, idet trinene anbringes bag hinanden. Herved kan trinhøjden (stigningen) ændres, men ikke trinfl aden (grunden). Valg af trappetype afhænger således af, om man skal tage hensyn til trappens højde eller dybde. Trapper kan opbygges, så der er forbandt i trinene, hvilket vil sige, at fugerne forskydes for hinanden f.eks. ved at begynde hvert andet trin med et halvt trappeelement. Denne ideelle trappe opnås, når 2 x stigningen + 1 grund = 60 cm. Trinhøjden (stigningen) bør ligge mellem cm. Sætning af trappeelementet Elementer sættes i jordfugtig beton min. 5 mn/m² og stødes på plads til færdig højde. Elementerne sættes med en fugeafstand på 1 4 mm. Fugerne fyldes med en blanding af tørt grus og cement i forholdet 1:1. Afvanding Elementerne sættes med et fald på 15 mod forkanten. Dræn Dræn etableres i fundamentets bund ved trapper, der er over 100 cm høje. Fundering Udføres til frostfri dybde/bæredygtig jord af stabilt grus, der komprimeres. Sidefyldning Trappens sider fyldes efter opsætningen med muld eller grus. Sidefyldning komprimeres og skal holdes lavere end trinenes trædefl ade. Wewers trappesystemer giver en række muligheder for harmoniske og æstetiske trappeløsninger. Trin Trappetrin med skrå forkant Velegnede til trappeløsning type A Trappetrin, affasede med lige kanter Velegnede til trappeløsning type A og type B Trappetrin, affasede Velegnede til trappeløsning A og type B Modulserien, affasede med lige kanter Velegnede til trappeløsning type B Albertslund-serien, affasede Velegnede til trappeløsning type B Mål 25x40x14 cm 50x40x14 cm 45x45x15 cm 30x40x13 cm 60x40x13 cm 35x40x15 cm 70x40x15 cm 10x30x17,5 cm 30x30x17,5 cm 60x30x17,5 cm 90x30x17,5 cm 30x30x20 cm 60x30x20 cm 30x30x30 cm 60x30x30 cm 75x30x40 cm De anførte trin er standardprodukter. Wewers Beton hjælper gerne med specielle trappeløsninger. Kontakt vores konsulenter.

8 Sætning af kantsten Wewers mange kantstenstyper giver en række muligheder for harmoniske og æstetiske kantstensløsninger. Type Fortovskantsten Rabatkantsten Albertslundkantsten Havekantsten Mål 9/12x25x100 cm 9/12x30x100 cm 12/15x30x100 cm 15x29x100 cm 15x15x60 cm 15x20x60 cm 15x30x60 cm 4,5/6x25x50 cm 6x20x60 cm Kantsten ved limning Kantstenen limes direkte på den eksisterende belægning. Underlaget skal være så jævnt som muligt. Ujævnheder under 2-3 mm korrigeres ved sætningen. Større ujævnheder udspartles inden limningen. Belægningen fejes ren for snavs inden påføring af betonklæber. Limningen foretages med en anerkendt betonklæber, f.eks. Betokem. Det skal bemærkes, at det efter sætningen ikke er muligt at rette på linieføringen. Af hensyn til limens klæbeevne skal limningen foretages ved mindst 5 o C og på tør overfl ade. Limkantsten 15x13,3x50 cm Fortovskantsten og Rabatkantsten leveres i grå og hvid beton. Radiuskantsten til kurver og heller (øer) fremstilles med forskellige radier, ligesom der leveres hjørnekantsten med såvel udadgående, som indadgående retvinklede hjørner. Sætning generelt Sætning af kantsten skal foretages efter snor for at opnå de ønskede koter og fl ugter og skal fremstå som en sammenhængende enhed. Ved sætning af kantsten i kurver bør tilstræbes en ensartet radius i hele kurvens forløb. Ved kurver med radius over 12 m anvendes normalt lige sten. Kantsten sættes med en fuge på 1,5-3 mm for at undgå skader ved betonkontakt. Sætning i beton Kantsten sættes i cm jordfugtig beton min. 5mn/m 2. Efter opretning til de angivne koter og fl ugter kan evt. for og bagstøbning udføres. Forstøbning: min. 100x100 mm trekantstøbning. Bagstøbning: min. 150x150 mm trekantstøbning.

9 Udlægning af belægningssten og fliser Bundopbygning/bærelag Skal dimensioneres ud fra de eksisterende bundforhold og den fremtidige belastning. Afvanding Fald mod afl øb bør være min. 25 jf. DS/R Afl øbskoeffi cient beregningsmæssigt 1,0 Mindste fald (efter DS 1126) 25 på fortove og vejbaner 20 på gangarealer, i haver og parker FALD MIN. 25 Afretning Afretningslaget udføres af velgraderet betongrus (bakkemateriale) med en kornstørrelse på 0-8 mm. Afretningslaget udlægges med overhøjde og komprimeres med en pladevibrator. Herefter aftrækkes overfl aden med en retskede på ledere til den færdige tykkelse, som minimum bør være 3 cm og maksimum 5 cm. Der skal beregnes ca. 1 cm overhøjde til sætning ved efterkomprimering af belægningen. Brønde og brønddæksler skal indbygges ca. 1 cm under efterkomprimeret belægning. Spor fra ledere skal efterfyldes, og færdsel på det aftrukne afretningslag frarådes. Der må ikke udlægges/afrettes større areal, end der belægges med sten inden arbejdsdagens ophør. Den gunstigste profi l for aftrækning af afretningslaget opnås ved en ensidig afvanding af belægningen. Dette sikrer tillige en mere ensartet lægge nøjagtighed og fugeafstand. Belægning udført med kuvertfald vil give uensartet fugeafstand på grund af de mange variationer i belægningens længde og tværprofi l og fl ugter/bredder kontrolleres løbende. Stenene nedlægges fra side til side. Nedlægges stenene fra den samme side, vil man presse stenene sammen og tvinge belægningen skæv. Jævnheden skal være 0-10 mm målt ved nedstik fra 3 meter retholdt, jf. DS/R Evt. tildannede sten ved brønde o. lign. må ikke være mindre en 1/3-del af en normalsten. Færdiggørelse Inden arbejdsdagens ophør skal det udlagte areal overstrøs med fugesand, som omhyggeligt fejes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Belægningen fejes herefter ren og vibreres 2-3 gange med en pladevibrator på minimum 150 kg. Pladevibratoren skal være af en type, der ikke hopper på belægningen og bør være forsynet med en gummisål for at undgå beskadigelse af belægningsstenens/fl isernes overfl ade. Store fl iser bør ikke vibreres med en pladevibrator, men i stedet håndstødes med en træ - eller gummiplade som mellemlæg. Belægningen overstrøs igen med fugesand for at efterfylde fugerne helt. På farvede belægninger bør overskydende fugesand fejes bort, da dette kan give skjolder. Der må ikke foregå kørsel på belægningen før fugefyldning og efter vibrering er udført. Lægning På det færdige afretningslag lægges belægningsstenene/ fliserne i lige fl ugter med en ensartet fugeafstand på 2-5 mm. Modulmålene skal overholdes,

10 Udlægning af græsarmeringssten Bundopbygning/bærelag Skal dimensioneres ud fra de eksisterende bundforhold og den fremtidige belastning. Afvanding Fald mod afl øb bør være min. 25 jf. DS/R Afl øbskoeffi cient beregningsmæssigt 0. Mindstefald efter DS 1126: 25 på fortove og vejbaner. 20 på gangarealer, i haver og parker. Afretning/Lægning Vedr. græsarmeringsfl ise 30x30x7,5 cm bemærkes, at fl isens dybeste fuge skal være vinkelret på kørselsretningen. Fyldning Stenene fyldes efter lægning med en blanding på 50 % muldjord og 50 % groft grus (kornstørrelse 0-4 mm). Belægningen vibreres med en pladevibrator med gummisål, hvorved jorden sætter sig i stenene. Såning Belægningen tilsås med 2,5 kg Græs-blanding pr. 100 m2. Efterfyldning Herefter fyldes op til stenens overfl ade. Forbrug af fyldningsmateriale Stentype Græsareal Tykkelse Fyld pr. m 2 græsarmering S-græsarmering 65 % 8,0 cm 0,042 m 3 42 ltr. Modul GA-sten 43 % 7,5 cm 0,032 m 3 32 ltr. 2 m græsarmering 75 % 10,0 cm 0,068 m 3 68 ltr. Græsarmering 30x30cm 36 % 7,5 cm 0,027 m 3 27 ltr. Vedligeholdelse Vækstlaget bør holdes under stenens overkant, hvorved en skadelig komprimering undgås. Gødning tilføres forår og efterår.

11 Vedligeholdelse En belægning udført med Wewers belægningssten og fl iser kræver ingen egentlig vedligeholdelse. Der bør dog udføres lidt pleje for at bevare belægningens funktion og udseende. Rengøring Belægningen fejes ren i tør tilstand. Anvendelse af sugemaskiner frarådes det første år og bør herefter kun udføres med stor forsigtighed, så fugematerialet ikke suges op. Fuger Belægningens fuger bør gennemgås en gang årligt og efterfyldes om nødvendigt. FUGEMATERIALE Sne og is Snerydning bør udføres ved fejning. Is kan fjernes ved saltning med natriumklorid (Nacl). Kalkudblomstring Kalkudblomstringerne består af kalciumkarbonat, der dannes af kalciumhydroxid og kuldioxid ved tilstedeværelse af vand. Kalkudblomstringerne er et rent æstetisk problem, da de ikke forringer betonens styrke. Normalt forsvinder kalkudblomstringerne efter nogen tids påvirkning af vejrlig og almindelig slid. Man kan dog fremme dette ved at feje belægningen nogle gange med groft strandsand. I svære tilfælde kan kemisk rensning være nødvendig. Arealet børstes med en 10 % saltsyreopløsning. Efter afsyringen skylles belægningen grundigt med vand. overfl ade fjernes det ved at skrabe, evt. skures med skurepulver og vand. Opløsningsmidler må ikke anvendes. Er asfalten trukket ind i belægningen, anvendes en pasta med benzin eller toluen. Bemærk: benzin og toluen er brandfarlige og giftige væsker. Olie Våd: Sug olien op med papir eller en klud og dæk med et olieabsorberende pulver i et døgn. Tør: Skrub med sulfo og skurepulver. Forskellige typer motorrens kan også anvendes. Maling Våd: Sug malingen op med papir eller en klud og dæk med olieabsorberende pulver i et døgn. Tør: Skrub med skurepulver. Dybt indtrængt maling vaskes af med fortyndet saltsyre (max. 10 %), eller brændes af med en blæselampe. Rust Let rust vaskes af med en 10 % oxalsyre. Dyb rust fjernes med en pasta med lige dele 15 % natriumcitrat og glycerol. Pastaen skal sidde på 2-3 dage. Rustpletter på hvid beton fjernes ved at gnubbe med diammoniumcitrat. Træimprægnering Sug træimprægneringsvæsken op med savsmuld og fej af. Væd herefter med mineralsk terpentin og dæk med savsmuld. Tør eller dybt indtrængt imprægnering kan kun fjernes ved slibning. Ekstrakt fra træ Påfør kalkmælk og skur kraftigt. Tyggegummi Opblødes med Kloroform og skrabes af. Generelt Ved alle belægninger bør man afslutte med en grundig afvaskning med vand. Alger og svampe Alger og svampe fjernes med et svampedræbende middel eller med en 10 % salmiakopløsning. I svære tilfælde anvendes 5 % magnesiumsilikonfl uoridopløsning. Bemærk: manesiumsilikonfl uorid er giftig og der efterskylles grundigt med vand. Asfalt: Hvis asfalten sidder på belægningens

12 Wewers mission Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i udenomsarealer og haveanlæg af alle typer bygninger, herunder familiehuse, offentligt byggeri, alment nyttigt boligbyggeri, fi rmadomiciler samt vej og trafi kpladser mv. ved at fremme opførelsen af udenomsarealer og haveanlæg i fl ot design og klassisk materialevalg. Besøg Dokumenteret frost-/tøbestandighed Wewers kan dokumentere, at vore fl iser og belægningssten er frostbestandige og deklareret sådan iht. gældende normer og standarder. Fliser og belægningssten bliver udsat for en omfattende frost-/tøafprøvning, med gentagne frost-/tø-og saltpåvirkninger i vores godkendte laboratorium. Belægningssten og fliser fra Wewers er underlagt 3. parts konrol Kvalitet er et nøgleord for Wewers. Vores kvalitetsstyringssystem omfatter alle aktiviteter fra modtagelse af råvarer, produktion og salg, til kunden modtager de færdige produkter. Wewers belægningsprodukter produceres altid som minimum efter gældende normer og standarder. Som garanti for at disse normer og standarder overholdes, er Wewers tilsluttet Betonvarekontrollen.

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Vedligeholdelse af betonbelægninger

Vedligeholdelse af betonbelægninger Vedligeholdelse af betonbelægninger BELÆGNINGSGRUPPEN Vedligeholdelse af betonfliser og -belægningssten Betonfliser og -belægningssten er robuste produkter fremstillet af velkendte naturmaterialer. Betonbelægninger

Læs mere

Beton til gader, pladser og haver

Beton til gader, pladser og haver Beton til gader, pladser og haver BELÆGNINGSGRUPPEN Beton til gader, pladser og haver Vi vil i dette temablad gerne give en masse inspiration, og samtidig give nogle appetitvækkere mht. hvorledes man får

Læs mere

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper - gode og holdbare løsninger Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER 40 SIDER MED inspiration TIL HAVEN SÅDAN GØR DU FÅ HJÆLP TIL ETABLERING AF DIN NYE FLISEBELÆGNING

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Belægningsprodukter

En stærk dansk betonløsning. Belægningsprodukter En stærk dansk betonløsning Belægningsprodukter liste 1. januar 2015 Salgsafdelinger Jylland IBF Ikast IBF Nørresundby IBF Holstebro IBF Sunds Lysholt Allé 4 Stigsborgvej 34 Hjermvej 3 Drejervej 22 7430

Læs mere

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Schlüter -KERDI-SHOWER Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Fordele Let og sikker installation Afl øbet er tilgængeligt ved montering på afl øbsrøret, og det giver mulighed for en let og sikker

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning

Byggepladsveje. Topbehandling. Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Byggepladsveje ejopbygning T2 Belægning Ca. 100 mm asfaltbelægning Bærelag Min.150 mm stabilt grus agt byggepladsvej Topbehandling Af vinterkonsulent Topbehandling Bent + bærelag Kofoed min. 250 mm. Toppen

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Murerværktøj. www.svalk.dk

Murerværktøj. www.svalk.dk Murerværktøj www.svalk.dk Murerhjørne Murerhjørne alu Mål. 50x50x3 mm. Murerhjørner er et godt hjælpemiddel, som kan lette byggearbejdet væsentligt og giver en meget nøjagtigt og hurtig opbygning af murerværket.

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

kunstgræs-fodboldbaner

kunstgræs-fodboldbaner Gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs-fodboldbaner Gode råd som supplement til kunstgræsbane leverandørernes garanti afhængige vedligeholdelsesvejledninger Dansk Boldspil - Union 2012 2 Gode

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

AFLØBS- RENDER. www.polysan.dk GØR DET SELV AFVANDING. - Nem, effektiv og billig løsning til bortledning af overfladevand...

AFLØBS- RENDER. www.polysan.dk GØR DET SELV AFVANDING. - Nem, effektiv og billig løsning til bortledning af overfladevand... AFLØBS- RENDER - Nem, effektiv og billig løsning til bortledning af overfladevand... GDS AFVAN- DING 01/04/08 AFSNIT 2 (2.8) www.polysan.dk GØR DET SELV AFVANDING 3 PAK 3 meter med det hele 3 meter Sapolite

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Cembrit Poly. Murafdækninger, sålbænke, vinduesbundsstykker og skorstensafdækninger. www.cembrit.dk

Cembrit Poly. Murafdækninger, sålbænke, vinduesbundsstykker og skorstensafdækninger. www.cembrit.dk Cemrit Poly Murafdækninger, sålænke, vinduesundsstykker og skorstensafdækninger www.cemrit.dk Perfekt finish ude som inde Gode og holdare detaljer Cemrit Poly vinduesundstykker, sålænke og mur- og skorstens

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Belægningssten og -systemer Priser pr. 1. februar 2014

Belægningssten og -systemer Priser pr. 1. februar 2014 Belægningssten og -systemer er pr. 1. februar 2014 1 Belægningssystemer Kundeservice Mørkøv... 59 25 75 75 Håbetvej 10, 4440 Mørkøv Fax... 59 25 75 70 Åbningstider Salg og ordremodtagelse: Mandag-torsdag...

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere