Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikbelastede arealer. Dimensionering af befæstelser. Projektering. Trafikklasser underbund mv."

Transkript

1 Teknisk Information

2 Dimensionering af befæstelser Denne vejledning er baseret på ajourført erfaringsmateriale beskrevet i Belægningsfraktionens håndbog om betonbelægninger. Det skal bemærkes, at der fi ndes alternative vejledninger. Projektering Ved salg af belægningstype skal der tages hensyn til udseende og trafikbelastning. Generelt vælges der fliser til let trafikerede områder, mens der til tungt belastede arealer vælges belægningssten, hvor enten stenens form eller forbandt giver låsevirkning. En holdbar belægning stiller krav til bærelaget. Ud over tykkelsen af de enkelte befæstelseslag må der tages hensyn til underbundens bæreevne og frostsikkerhed. Bærelagets opbygning afhænger af underbundens beskaffenhed og den fremtidige trafi kbelastning. Sammensætning og komprimering af bærelaget er af største betydning for belægningens holdbarhed og bør foreskrives i projekteringsmaterialet. Trafikklasser, arealer uden trafikbelastning, terrasser og gangstier For arealer uden trafi kbelastning vil det normalt være uøkonomisk at benytte de opbygninger, der er anvist i vejreglerne, da disse ikke omhandler befæstelser uden trafi kbelastning. I Normer for Anlægsgartnerarbejde er der angivet standardbefæstelser med stabilt grus og bundsikringslag, som vist i tabellen. Underbund God Normal Ringe Sten-/flisetykkelse 60/50 60/50 60/50 Afretningslag Stabilt grus Bundsikringslag Opbygning af befæstelser uden trafi kbelastning. Der benyttes bundsikringslag således, at den samlede tykkelse min. er som anført. Mål i mm. God, normal og ringe underbund defineres som: God underbund Normal underbund Ringe underbund Sand, grus uden revler af ler og silt af betydning Moræneler Silt samt meget fedt ler (plastisk ler) Trafikbelastede arealer Belægninger med belægningssten dimensioneres udfra Vejregel for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. I det følgende er standardbefæstelserne mv. fra den reviderede vejregel gengivet. Trafikklasser underbund mv. Der er opstillet standardbefæstelser med belægningssten for 5 forskellige trafi kklasser. Trafikklasser Lastbiler på vejen pr. døgn i begge retninger tilsammen Æ10 aksler pr. dag pr. spor (øvre grænse) Æ10 pr. år pr. spor T0 < T T T T Af tabellen fremgår de 5 trafi kklasser, der er udarbejdet standardbefæstelser for. Den samlede befæstelsestykkelse fastlægges ud fra hensynet til frosthævningsrisiko i kombination med trafi kklassen. Hvis underbunden ikke kan fastlægges ud fra erfaringer, bør jordbundsforholdene undersøges nærmere. Er underbundens opfrysningsrisiko ikke bestemt på anden måde, kan vejledningen i nedenstående tabel benyttes. Risikogruppe Frostsikker Frosttvivlsom Frostfarlig Materialetyper Trafikklasse Sand og grus uden betydende partier silt af siltholdigt ler Moræneler og ler Silt og meget Siltholdige jordarter med mulighed for vandtilførsel T0 400 mm 500 mm T1 Som angivet i 500 mm 600 mm T2 skemaet på næste side. 600 mm 700 mm T3, T4. T5, T6 700 mm 900 mm Den minimale overbygningstykkelse fastsættes ud fra trafi kbelastning og underbund.

3 Opbygning af befæstelser I nedenstående del er der angivet standardbefæstelser for såvel 10 som 20 års trafik på frosttvivlsom underbund. Det er en forudsætning for opbygningerne, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Levetid 10 års trafik 20 års trafik 10 års trafik 20 års trafik 10 års trafik 20 års trafik Trafikklasse T0 T1 T2 T3 T4 Lastbiler pr. døgn i begge retninger tilsammen < BBS 120 SG 190 BL 60 BBS 120 SG 190 BL Æ10 pr. dag pr. spor (øvre grænse) Belægningssten og stabilt grus 190 SG 200 BL 240 SG 150 BL 240 SG 250 BL 270 SG 220 BL 290 SG 300 BL 330 SG 260 BL Belægningssten og cementbundet stabilt grus 60 BBS 120 CG 190 BL 60 BBS 120 CG 190 BL 60 BBS 80 GAB I 230 BL 60 BBS 80 GAB I 230 BL 135 CG 255 BL 155 CG 235 BL 155 CG 335 BL 170 CG 320 BL Belægningssten og asfalt 95 GAB I 295 BL 110 GAB I 280 BL 110 GAB I 380 BL 125 GAB I 365 BL Standardbefæstelser med belægningssten. Mål i mm. BBS SG CG GAB BL 175 CG 415 BL 195 CG 395 BL 130 GAB I 460 BL 140 GAB I 450 BL Betonbelægningssten Stabilt Grus Cementbundet Grus Grusasfaltbeton Bundsikringslag 90 BBS 330 SG 250 BL 90 BBS 370 SG 210 BL 90 BBS 210 CG 370 BL 90 BBS 230 CG 350 BL 90 BBS 145 GAB I 435 BL 90 BBS 155 GAB I 425 BL Fugefyldning af belægningssten og fliser Fuger De fl este af Wewers belægningssten og fl iser er forsynet med fugeknaster på 1,5 mm. Fugeknasterne sikrer kun en minimumsfuge, men ikke den korrekte fugeafstand, da der i fugen også skal gives plads til de tolerancer, der er på belægningssten og fl iser. Fugerne har også til formål at overføre belastningerne fra sten til sten. Udføres belægningen med en for lille fugeafstand, kan fugematerialet ikke komme ned mellem stenene, hvilket medfører at vand kan trænge ned og give en opblødning af afretningslaget med sætninger til følge. Ligeledes kan de enkelte sten bevæge sig ved trafi kbelastning med betonkontakt og kantafstødninger til følge. Store fuger dvs. fuger større end 5 mm medfører også problemer, da fugematerialet ikke kan overføre trykkræfterne, hvilket bevirker, at den enkelte sten kan bevæge sig. Derfor er det vigtigt at udføre belægningen med korrekt fugeafstand. Korrekt fugeafstand er 2-5 mm. BASISMÅL MODULMÅL FUGEMATERIALE Materialevalg Grå belægninger: Her er et velgraderet bakkemateriale som betonsand med en kornstørrelse på max. 4 mm særdeles velegnet. Velgraderet søsand med en kornstørrelse på max. 4 mm er også velegnet, dog skal man være opmærksom på, at dette ingen fi lterfraktion har. Ved farvede belægninger bør kun anvendes velgraderet søsand som beskrevet ovenfor, da lerindholdet fra et bakkemateriale vil give en misfarvning af belægningens overfl ade. Generelt Af andre materialetyper kan f.eks. visse typer af stenmel anvendes. Enskornede eller fi ntkornede materialer bør ikke anvendes på belægninger med kørende trafi k. Vaskepladser På belægninger, hvor der anvendes højtryksvask er det nødvendigt at sikre fugerne mod opspuling. Her kan anvendes en blanding af tørt velgraderet søsand 0-2 mm og cement i blandingsforholdet 3:1. Materialet fejes ned i fugerne til disse er fyldte, hvorefter belægningen fejes ren og vibreres som beskrevet i Teknisk Information, Fuger. Belægningen strøes igen

4 over og vandes, hvorefter blandingen slemmes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Herefter overstrøes belægningen med tørt søsand og bearbejdes med en stiv kost, til belægningen er ren. Olie- og kemikaliepladser Her er det vigtigt at sikre, at fugerne opnår en fuldstændig tæthed, så olie og kemikalier ikke kan trænge ned under belægningen. Der kan anvendes en blanding af tørt velgraderet søsand 0-2 mm, trasskalk og cement. Til 1 m 3 fugemateriale medgår Trasskalk Søsand Cement Dette fejes ned i fugerne, til disse er fyldte, hvorefter belægningen fejes ren og vibreres som beskrevet i Teknisk Information, Fuger. Belægningen strøes igen over og vandes, hvorefter blandingen slemmes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Herefter overstrøes belægningen med tørt søsand og bearbejdes med en stiv kost, til belægningen er ren. Generelt Belægninger udført med fugemateriale af cement og trasskalk er helt fastlåst, og man kan kun med stort besvær udskifte sten eller rette lunker op. På grund af afsmitningen fra cementen og trasskalken tilrådes det kun at anvende grå belægningssten eller fl iser til belægninger, hvor dette anvendes som fugemateriale. Forbrug af fugefyldningsmateriale ltr. Stentype Tykkelse Forbrug pr. m 2 Europasten 6,0 cm 0,0028 m 2 2,8 7,5 cm 0,0034 m 2 3,4 ltr. S-Sten Modulsten 6,0 cm 8,0 cm 10 cm 6,0 cm 7,5 cm 300 kg 1500 kg 30 kg 0,0027 m 2 0,0036 m 2 0,0045 m 2 2,7 ltr. 3,6 ltr. 4,5 ltr. 0,0028 m 2 2,8 ltr. 0,0034 m 2 3,4 ltr. Fuger De fl este af Wewers belægningssten og fl iser er forsynet med fugeknaster for at sikre en minimumsfuge og for at muliggøre maskinudlægning, hvor dette er hensigtsmæssigt. Belægningssten - Definitioner Følgende henviser til DS/EN Belægningssten defi neres som følger: Forholdet mellem største længde og tykkelsen skal være l/t 4. Stenene skal have en vandret dimension i tværsnit på mindst 50 mm, målt 50 mm fra yderkanten. DS/EN 1338, Betonbelægningssten - Krav Følgende henviser til DS/EN Form og dimensioner I standarden skal tolerancekravet forstås som et krav til emnets form, dvs. en kombination af krav til længde, bredde, diagonaler og planhed (indhylningsprincippet). Længde, bredde og tykkelse I standarden skelnes der mellem stentykkelser over og under 100 mm. Tilladelige afvigelser, længde bredde, tykkelse, DS/EN 1338 Stentykkelse Længde Bredde Tykkelse < 100 ± 2 ± 2 ± ± 3 ± 3 ± 4 Forskellen mellem to målinger af tykkelsen af en enkelt sten skal være 3 mm.

5 Fliser - Definitioner. Følgende henviser til DS/EN Fliser defi neres som følger: Forholdet mellem største længe og tykkelsen skal være l/t > 4. Stenenes største længde < 1m. DS/EN 1339 Betonfliser - Krav. Følgende henviser til DS/EN Form og dimensioner I standarden skal tolerancekravet forstås som et krav til emnets form, dvs. en kombination af krav til længde bredde, diagonaler og planhed (indhylningsprincippet). Længde, bredde og tykkelse Wewers kvalifi cerer fl iser i klasse 2, som har følgende tolerancekrav: Tilladelige afvigelser, længde bredde, tykkelse, DS/EN 1339 Klasse Mærke Flisedimension Længde Bredde Tykkelse 2 P 600 ± 2 ± 2 ± 3 2 P > 600 ± 3 ± 3 ± 4 Forskellen mellem to målinger af tykkelsen af en enkelt fl ise skal være 3 mm. Klasse 2 i DS/EN 1339 er den klasse, der svarer til DS og anvendes i Danmark, jf. anneks NA i standarden.

6 for at sikre parallelle fuger og korrekt hældning. Muren opstilles med et anlæg i forhold til lodret på min. 12 %. Det første skifte sættes 5 cm under færdigt terræn. Efter hvert skifte fyldes bagfyld i og komprimeres. Ved mure højere end 100 cm skal der bagstøbes. De øverste 3 skifter kan om nødvendigt holdes på plads ved at disse limes sammen med betonklæber (f.eks. Betokem). Støttemure over 100 cm højde skal udføres med en bagstøbning af jordfugtig beton. Betonstyrke min. 10 mn/m 2. materiale +25 % af murhøjden. Bagstøbningen udføres i 75 % af murens højde. Opbygning af støttemure Det er meget vigtigt, at man er omhyggelig med opbygning af støttemure. Wewers belægnings- sten og fl iser er fremstillet med stor nøjagtighed, således at hvert skifte kan lægges direkte oven på de foregående skifter. Generelt Ved enhver opstilling af støttemure bør der tages hensyn til det aktuelle jordtryk samt de på stedet værende vandføringslag. Belægningssystemer teknisk information Støttemur opbygget, med Knæksten og Combifl iser. Fundering Støttemure indtil 50 cm højde opstilles på et grusfundament på 40x25 cm. Støttemure indtil 100 cm højde opstilles på beton-fundament på 40x25 cm. Betonstyrke min. 10 mn/m 2. Støttemure indtil 150 cm højde bør funderingsmæssigt beregnes og sikres særligt, bl.a. med hensyn til dræning. Fundering bør udføres til frostfri dybde/bæredygtig jord. Velkomprimeret stabilt grus indbygges under selve fundamentet. Bagfyld Bagfyld udføres med et fi ltermateriale op til 30 cm under murens underkant. Tykkelse skal være min. 50 % af murhøjden, og der etableres et dræn i bunden af fi ltermaterialet. Drænet tilsluttes et kloaksystem efter gældende regler. Støttemur/plantekumme opbygget med modulsten Wewers Modulsten type K kan anvendes til opbygning af en smuk støtte-mur eller plantekumme. Stenene indbygges med affasningerne udad i murens facade og kan evt. afsluttes øverst med et rulle-skifte af Modulsten type N. Nederste skifte sættes i et fundament af jordfugtig beton, (forhold 1:4). Stenene limes herefter sammen med betokem. For hvert 2 meters længde opføres en bagstøtte i forbandt med den øvrige mur. Her anvendes Modulsten type K med enden udad. Mure i op til 5 skifter (50 cm) behøver ingen bagstøtte. Mure op over 10 skifter (100 cm) bør funderingsmæssigt beregnes og sikres særligt bl.a. med hensyn til jordtryk og evt. dræning. Støttemur/plantekumme opbygget med herregårdsblokke Wewers Herregårdsblokke kan også anvendes til opbygning af en smuk støttemur eller plantekumme. Opbygning udføres som beskrevet ovenover for modulsten. Støttemur/støjmur opbygget med Danblokken Wewers Danblok er beregnet til opførelse af en dekorativ og stabil støtte eller støjmur, der kan opbygges i relativt storhøjde. Dimensionering og opbygning: Rekvirer brochuren, Danblokken. Opstilling Ved opsætningen bør anvendes galger med udspændte snore

7 Opbygning af trapper Trapper opbygges af færdige elementer. Der er to hovedtyper der bygger på hvert sit opbygningsprincip. Type A opbygges sådan, at det ene trin støtter på det foregående. Herved opnås en fast trinhøjde (stigning), men med mulighed for at variere trindybden (grunden), idet man kan give de enkelte trin større eller mindre overlæg. Type B opbygges efter det modsatte princip, idet trinene anbringes bag hinanden. Herved kan trinhøjden (stigningen) ændres, men ikke trinfl aden (grunden). Valg af trappetype afhænger således af, om man skal tage hensyn til trappens højde eller dybde. Trapper kan opbygges, så der er forbandt i trinene, hvilket vil sige, at fugerne forskydes for hinanden f.eks. ved at begynde hvert andet trin med et halvt trappeelement. Denne ideelle trappe opnås, når 2 x stigningen + 1 grund = 60 cm. Trinhøjden (stigningen) bør ligge mellem cm. Sætning af trappeelementet Elementer sættes i jordfugtig beton min. 5 mn/m² og stødes på plads til færdig højde. Elementerne sættes med en fugeafstand på 1 4 mm. Fugerne fyldes med en blanding af tørt grus og cement i forholdet 1:1. Afvanding Elementerne sættes med et fald på 15 mod forkanten. Dræn Dræn etableres i fundamentets bund ved trapper, der er over 100 cm høje. Fundering Udføres til frostfri dybde/bæredygtig jord af stabilt grus, der komprimeres. Sidefyldning Trappens sider fyldes efter opsætningen med muld eller grus. Sidefyldning komprimeres og skal holdes lavere end trinenes trædefl ade. Wewers trappesystemer giver en række muligheder for harmoniske og æstetiske trappeløsninger. Trin Trappetrin med skrå forkant Velegnede til trappeløsning type A Trappetrin, affasede med lige kanter Velegnede til trappeløsning type A og type B Trappetrin, affasede Velegnede til trappeløsning A og type B Modulserien, affasede med lige kanter Velegnede til trappeløsning type B Albertslund-serien, affasede Velegnede til trappeløsning type B Mål 25x40x14 cm 50x40x14 cm 45x45x15 cm 30x40x13 cm 60x40x13 cm 35x40x15 cm 70x40x15 cm 10x30x17,5 cm 30x30x17,5 cm 60x30x17,5 cm 90x30x17,5 cm 30x30x20 cm 60x30x20 cm 30x30x30 cm 60x30x30 cm 75x30x40 cm De anførte trin er standardprodukter. Wewers Beton hjælper gerne med specielle trappeløsninger. Kontakt vores konsulenter.

8 Sætning af kantsten Wewers mange kantstenstyper giver en række muligheder for harmoniske og æstetiske kantstensløsninger. Type Fortovskantsten Rabatkantsten Albertslundkantsten Havekantsten Mål 9/12x25x100 cm 9/12x30x100 cm 12/15x30x100 cm 15x29x100 cm 15x15x60 cm 15x20x60 cm 15x30x60 cm 4,5/6x25x50 cm 6x20x60 cm Kantsten ved limning Kantstenen limes direkte på den eksisterende belægning. Underlaget skal være så jævnt som muligt. Ujævnheder under 2-3 mm korrigeres ved sætningen. Større ujævnheder udspartles inden limningen. Belægningen fejes ren for snavs inden påføring af betonklæber. Limningen foretages med en anerkendt betonklæber, f.eks. Betokem. Det skal bemærkes, at det efter sætningen ikke er muligt at rette på linieføringen. Af hensyn til limens klæbeevne skal limningen foretages ved mindst 5 o C og på tør overfl ade. Limkantsten 15x13,3x50 cm Fortovskantsten og Rabatkantsten leveres i grå og hvid beton. Radiuskantsten til kurver og heller (øer) fremstilles med forskellige radier, ligesom der leveres hjørnekantsten med såvel udadgående, som indadgående retvinklede hjørner. Sætning generelt Sætning af kantsten skal foretages efter snor for at opnå de ønskede koter og fl ugter og skal fremstå som en sammenhængende enhed. Ved sætning af kantsten i kurver bør tilstræbes en ensartet radius i hele kurvens forløb. Ved kurver med radius over 12 m anvendes normalt lige sten. Kantsten sættes med en fuge på 1,5-3 mm for at undgå skader ved betonkontakt. Sætning i beton Kantsten sættes i cm jordfugtig beton min. 5mn/m 2. Efter opretning til de angivne koter og fl ugter kan evt. for og bagstøbning udføres. Forstøbning: min. 100x100 mm trekantstøbning. Bagstøbning: min. 150x150 mm trekantstøbning.

9 Udlægning af belægningssten og fliser Bundopbygning/bærelag Skal dimensioneres ud fra de eksisterende bundforhold og den fremtidige belastning. Afvanding Fald mod afl øb bør være min. 25 jf. DS/R Afl øbskoeffi cient beregningsmæssigt 1,0 Mindste fald (efter DS 1126) 25 på fortove og vejbaner 20 på gangarealer, i haver og parker FALD MIN. 25 Afretning Afretningslaget udføres af velgraderet betongrus (bakkemateriale) med en kornstørrelse på 0-8 mm. Afretningslaget udlægges med overhøjde og komprimeres med en pladevibrator. Herefter aftrækkes overfl aden med en retskede på ledere til den færdige tykkelse, som minimum bør være 3 cm og maksimum 5 cm. Der skal beregnes ca. 1 cm overhøjde til sætning ved efterkomprimering af belægningen. Brønde og brønddæksler skal indbygges ca. 1 cm under efterkomprimeret belægning. Spor fra ledere skal efterfyldes, og færdsel på det aftrukne afretningslag frarådes. Der må ikke udlægges/afrettes større areal, end der belægges med sten inden arbejdsdagens ophør. Den gunstigste profi l for aftrækning af afretningslaget opnås ved en ensidig afvanding af belægningen. Dette sikrer tillige en mere ensartet lægge nøjagtighed og fugeafstand. Belægning udført med kuvertfald vil give uensartet fugeafstand på grund af de mange variationer i belægningens længde og tværprofi l og fl ugter/bredder kontrolleres løbende. Stenene nedlægges fra side til side. Nedlægges stenene fra den samme side, vil man presse stenene sammen og tvinge belægningen skæv. Jævnheden skal være 0-10 mm målt ved nedstik fra 3 meter retholdt, jf. DS/R Evt. tildannede sten ved brønde o. lign. må ikke være mindre en 1/3-del af en normalsten. Færdiggørelse Inden arbejdsdagens ophør skal det udlagte areal overstrøs med fugesand, som omhyggeligt fejes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Belægningen fejes herefter ren og vibreres 2-3 gange med en pladevibrator på minimum 150 kg. Pladevibratoren skal være af en type, der ikke hopper på belægningen og bør være forsynet med en gummisål for at undgå beskadigelse af belægningsstenens/fl isernes overfl ade. Store fl iser bør ikke vibreres med en pladevibrator, men i stedet håndstødes med en træ - eller gummiplade som mellemlæg. Belægningen overstrøs igen med fugesand for at efterfylde fugerne helt. På farvede belægninger bør overskydende fugesand fejes bort, da dette kan give skjolder. Der må ikke foregå kørsel på belægningen før fugefyldning og efter vibrering er udført. Lægning På det færdige afretningslag lægges belægningsstenene/ fliserne i lige fl ugter med en ensartet fugeafstand på 2-5 mm. Modulmålene skal overholdes,

10 Udlægning af græsarmeringssten Bundopbygning/bærelag Skal dimensioneres ud fra de eksisterende bundforhold og den fremtidige belastning. Afvanding Fald mod afl øb bør være min. 25 jf. DS/R Afl øbskoeffi cient beregningsmæssigt 0. Mindstefald efter DS 1126: 25 på fortove og vejbaner. 20 på gangarealer, i haver og parker. Afretning/Lægning Vedr. græsarmeringsfl ise 30x30x7,5 cm bemærkes, at fl isens dybeste fuge skal være vinkelret på kørselsretningen. Fyldning Stenene fyldes efter lægning med en blanding på 50 % muldjord og 50 % groft grus (kornstørrelse 0-4 mm). Belægningen vibreres med en pladevibrator med gummisål, hvorved jorden sætter sig i stenene. Såning Belægningen tilsås med 2,5 kg Græs-blanding pr. 100 m2. Efterfyldning Herefter fyldes op til stenens overfl ade. Forbrug af fyldningsmateriale Stentype Græsareal Tykkelse Fyld pr. m 2 græsarmering S-græsarmering 65 % 8,0 cm 0,042 m 3 42 ltr. Modul GA-sten 43 % 7,5 cm 0,032 m 3 32 ltr. 2 m græsarmering 75 % 10,0 cm 0,068 m 3 68 ltr. Græsarmering 30x30cm 36 % 7,5 cm 0,027 m 3 27 ltr. Vedligeholdelse Vækstlaget bør holdes under stenens overkant, hvorved en skadelig komprimering undgås. Gødning tilføres forår og efterår.

11 Vedligeholdelse En belægning udført med Wewers belægningssten og fl iser kræver ingen egentlig vedligeholdelse. Der bør dog udføres lidt pleje for at bevare belægningens funktion og udseende. Rengøring Belægningen fejes ren i tør tilstand. Anvendelse af sugemaskiner frarådes det første år og bør herefter kun udføres med stor forsigtighed, så fugematerialet ikke suges op. Fuger Belægningens fuger bør gennemgås en gang årligt og efterfyldes om nødvendigt. FUGEMATERIALE Sne og is Snerydning bør udføres ved fejning. Is kan fjernes ved saltning med natriumklorid (Nacl). Kalkudblomstring Kalkudblomstringerne består af kalciumkarbonat, der dannes af kalciumhydroxid og kuldioxid ved tilstedeværelse af vand. Kalkudblomstringerne er et rent æstetisk problem, da de ikke forringer betonens styrke. Normalt forsvinder kalkudblomstringerne efter nogen tids påvirkning af vejrlig og almindelig slid. Man kan dog fremme dette ved at feje belægningen nogle gange med groft strandsand. I svære tilfælde kan kemisk rensning være nødvendig. Arealet børstes med en 10 % saltsyreopløsning. Efter afsyringen skylles belægningen grundigt med vand. overfl ade fjernes det ved at skrabe, evt. skures med skurepulver og vand. Opløsningsmidler må ikke anvendes. Er asfalten trukket ind i belægningen, anvendes en pasta med benzin eller toluen. Bemærk: benzin og toluen er brandfarlige og giftige væsker. Olie Våd: Sug olien op med papir eller en klud og dæk med et olieabsorberende pulver i et døgn. Tør: Skrub med sulfo og skurepulver. Forskellige typer motorrens kan også anvendes. Maling Våd: Sug malingen op med papir eller en klud og dæk med olieabsorberende pulver i et døgn. Tør: Skrub med skurepulver. Dybt indtrængt maling vaskes af med fortyndet saltsyre (max. 10 %), eller brændes af med en blæselampe. Rust Let rust vaskes af med en 10 % oxalsyre. Dyb rust fjernes med en pasta med lige dele 15 % natriumcitrat og glycerol. Pastaen skal sidde på 2-3 dage. Rustpletter på hvid beton fjernes ved at gnubbe med diammoniumcitrat. Træimprægnering Sug træimprægneringsvæsken op med savsmuld og fej af. Væd herefter med mineralsk terpentin og dæk med savsmuld. Tør eller dybt indtrængt imprægnering kan kun fjernes ved slibning. Ekstrakt fra træ Påfør kalkmælk og skur kraftigt. Tyggegummi Opblødes med Kloroform og skrabes af. Generelt Ved alle belægninger bør man afslutte med en grundig afvaskning med vand. Alger og svampe Alger og svampe fjernes med et svampedræbende middel eller med en 10 % salmiakopløsning. I svære tilfælde anvendes 5 % magnesiumsilikonfl uoridopløsning. Bemærk: manesiumsilikonfl uorid er giftig og der efterskylles grundigt med vand. Asfalt: Hvis asfalten sidder på belægningens

12 Wewers mission Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i udenomsarealer og haveanlæg af alle typer bygninger, herunder familiehuse, offentligt byggeri, alment nyttigt boligbyggeri, fi rmadomiciler samt vej og trafi kpladser mv. ved at fremme opførelsen af udenomsarealer og haveanlæg i fl ot design og klassisk materialevalg. Besøg Dokumenteret frost-/tøbestandighed Wewers kan dokumentere, at vore fl iser og belægningssten er frostbestandige og deklareret sådan iht. gældende normer og standarder. Fliser og belægningssten bliver udsat for en omfattende frost-/tøafprøvning, med gentagne frost-/tø-og saltpåvirkninger i vores godkendte laboratorium. Belægningssten og fliser fra Wewers er underlagt 3. parts konrol Kvalitet er et nøgleord for Wewers. Vores kvalitetsstyringssystem omfatter alle aktiviteter fra modtagelse af råvarer, produktion og salg, til kunden modtager de færdige produkter. Wewers belægningsprodukter produceres altid som minimum efter gældende normer og standarder. Som garanti for at disse normer og standarder overholdes, er Wewers tilsluttet Betonvarekontrollen.

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog

BETONBELÆGNINGER. - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten. Praktisk håndbog BETONBELÆGNINGER - udførelse af befæstelser med belægningssten, fliser og kantsten Praktisk håndbog Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening 2005 Udgivet af: Belægningsfraktionen, Dansk Beton

Læs mere

Modulserien. Belægningssten. Deklaration i henhold til gældende normer og standarder.

Modulserien. Belægningssten. Deklaration i henhold til gældende normer og standarder. Modulserien Belægningssten Deklaration i henhold til gældende normer og standarder. Modulserien Wewers Modulserie er det ideelle belægningsprodukt til byens miljø. Det brede og dybe sortiment af Modulsten,

Læs mere

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE

BELÆGNINGSGRUPPEN. Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2008 BELÆGNINGSGRUPPEN Betonbelægninger - UDFØRELSE AF BELÆGNINGER, TRAPPER OG STØTTEMURE 2 Udgivet af: Belægningsgruppen, Dansk Beton 1. udgave, 1. oplag 10.000 stk. 2002. 1. rev. udgave, 1. oplag 3.000

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

Vedligeholdelse af betonbelægninger

Vedligeholdelse af betonbelægninger Vedligeholdelse af betonbelægninger BELÆGNINGSGRUPPEN Vedligeholdelse af betonfliser og -belægningssten Betonfliser og -belægningssten er robuste produkter fremstillet af velkendte naturmaterialer. Betonbelægninger

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Beton til gader, pladser og haver

Beton til gader, pladser og haver Beton til gader, pladser og haver BELÆGNINGSGRUPPEN Beton til gader, pladser og haver Vi vil i dette temablad gerne give en masse inspiration, og samtidig give nogle appetitvækkere mht. hvorledes man får

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Holmegaardsten. - specialprodukter. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - specialprodukter - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Holmegaardserien består, udover normalsten, af et bredt udvalg af specialsten

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk betonløsning. Variant Støtteblok. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk betonløsning Variant Støtteblok - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Produkt IBF Variant Støtteblokke, er betonblokke med indbygget låsesystem, der bevirker at muren låser

Læs mere

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Betontrapper - gode og holdbare løsninger Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN

Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Betontrapper BELÆGNINGSGRUPPEN Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store. Dette skyldes,

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Fliser og Belægningssten

Fliser og Belægningssten Fliser og Belægningssten Belægninger til alle formål - husets visitkort Beton - naturligvis Indholdsfortegnelse Produktinformation Belægningssten................................ 2-5 Støttemure....................................

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Betonbelægninger. - Udførelse af belægninger, trapper og støttemure BELÆGNINGSGRUPPEN

Betonbelægninger. - Udførelse af belægninger, trapper og støttemure BELÆGNINGSGRUPPEN 2013 Betonbelægninger - Udførelse af belægninger, trapper og støttemure BELÆGNINGSGRUPPEN 2 Udgivet af: Belægningsgruppen, Dansk Beton. 1. udgave, 1. oplag 10.000 stk. 2002. 1. rev. udgave, 1. oplag 3.000

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning SF-Klostersten - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Paris (kanter er af Holmegaardsten ). Forside: Paris og grå (trinforkanter og mur er Holmegaardsten ).

Læs mere

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER 40 SIDER MED inspiration TIL HAVEN SÅDAN GØR DU FÅ HJÆLP TIL ETABLERING AF DIN NYE FLISEBELÆGNING

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger

Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger Ørkensand Ørkengrus Ørkensand Undgå ukrudt Ørkengrus Undgå ukrudt Undgå dette: Patenterede fugematerialer til beton- og granitbelægninger 2 fugematerialer som begrænser ukrudt Det patenterede Danfugesand

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Belægningssten. www.rc-beton.dk

Belægningssten. www.rc-beton.dk Belægningssten www.rc-beton.dk RC Beton er blandt landets største leverandører af betonbelægninger. Vi værdsætter et stærkt samarbejde, og det er vores mål at levere den bedste service og kvalitet til

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning SF-Klostersten - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Paris (kanter er af Holmegaardsten). Forside: Paris og grå (trinforkanter og mur er af Holmegaardsten).

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Tegl-leverandøren. belægningsklinker og havetegl

Tegl-leverandøren. belægningsklinker og havetegl Tegl-leverandøren belægningsklinker og havetegl 2 Gå på tegl Tegl er det naturlige valg til alle former for belægninger. Belægningsklinkers og havetegls farvespil, som skyldes brænding ved høje temperaturer,

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

InspIratIon. Utallige muligheder med Nybrosten. Herregårdssten en klassiker, der aldrig går af mode. Sådan lægger du en smuk terrasse

InspIratIon. Utallige muligheder med Nybrosten. Herregårdssten en klassiker, der aldrig går af mode. Sådan lægger du en smuk terrasse InspIratIon H U s & H A v E Herregårdssten en klassiker, der aldrig går af mode 4 Utallige muligheder med Nybrosten 10 Sådan lægger du en smuk terrasse 30 Inspiration med Wewers I dette magasin viser vi

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. SF-Klostersten. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning SF-Klostersten - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Paris (kanter er af Holmegaardsten) Forside: Paris og Grå (trinforkanter og mur er af Holmegaardsten)

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger DANFUGESTENMEL www.danfugesand.dk Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger Begræns ukrudtet miljøvenligt og naturligt Næsten for godt til at være sand

Læs mere

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser

12.3 Belægninger. Af Søren Gleerup, Gleerup RCI. Betonhåndbogen, 12 Beton i bygge- og anlægsbranchen. 12.3.1 Betonsten og fliser 12.3 Belægninger Af Søren Gleerup, Gleerup RCI 12.3.1 Betonsten og fliser Betonsten og -fliser er plade-formede emner af beton, der anvendes som belægning på fx terrasser, industrigulve, veje og pladser.

Læs mere

BELÆGNINGSSTEN. rc-beton.dk

BELÆGNINGSSTEN. rc-beton.dk BELÆGNINGSSTEN rc-beton.dk RC Beton er en af landets største leverandører af betonbelægninger. Vi værdsætter et stærkt samarbejde, og det er vores mål at levere den bedste service og kvalitet til vores

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Inspiration til spændende omgivelser

Inspiration til spændende omgivelser Inspiration til spændende omgivelser MARMORKUNST & BETONVARER Belægningssten Farver: Grå Rød Sort Brun Sandfarvet Gul Gråmix Rødmix Brunmix Gulmix Trefarvet Antal/m 2 Vægt kg/stk indhold/ palle Herregårdssten,

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Fliser - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Soldaterfliser, grå. Forside: Fliser, grå og Betonbrosten, sort. Produkt IBF Fliser, er klassiske produkter, der

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Fliser - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Soldaterfliser, grå. Forside: Fliser, sort. Produkt IBF Fliser, er klassiske produkter, der har lange traditioner.

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

STØTTEMURE. www.rc-beton.dk

STØTTEMURE. www.rc-beton.dk STØTTEMURE www.rc-beton.dk Velkommen til RC Betons store program af kvalitetsprodukter. RC Beton er en af landets største leverandører af støttemursprodukter og vil levere den bedste service og kvalitet

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Forebyg ukrudt i fuger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Copyright. Eftertryk ikke tilladt Minimering af ukrudt mellem belægningssten og fliser Uhensigtsmæssig projektering, manglende

Læs mere

GOD IDÉ Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt.

GOD IDÉ Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt. Terrasse. Giv terrassen den rette hældning. Fast bund under stenene. Gruset rettes af 4. Læg sten og fliser Rund terrasse med firkantede felter er en anderledes løsning med spændende grafisk effekt. Blomsterbedet

Læs mere

Agenda. Vejbelægninger A. Vejbefæstelsens opgaver Vejbefæstelsens opbygning Vejbefæstelsens materialer Trafikbelastningen Underbunden

Agenda. Vejbelægninger A. Vejbefæstelsens opgaver Vejbefæstelsens opbygning Vejbefæstelsens materialer Trafikbelastningen Underbunden Vejbelægninger A Vej og Trafikteknik Bachelor og Diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg 3. semester Agenda Vejbefæstelsens opgaver Vejbefæstelsens opbygning Vejbefæstelsens materialer Underbunden

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

ANLÆG PARK & BYRUM ADGANGSKONTROL /SECURITY G9 UDVENTAR TOLDBODGADE 96 8930 RANDERS NØ 7023 2999 WWW.G9.DK

ANLÆG PARK & BYRUM ADGANGSKONTROL /SECURITY G9 UDVENTAR TOLDBODGADE 96 8930 RANDERS NØ 7023 2999 WWW.G9.DK G9 BIO GITTER - AREAL- OG GRÆSARMERING Anbefalet anvendelse Armeringsstyrke 1-5 med 5 som stærkeste armering BIO GITTER - 35 MM BIO GITTER 50 MM BIO-GITTER G BIO GITTER 2000 BIO GITTER ON-TOP Jævnt areal

Læs mere

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, ÅRHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, ÅRHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen PavePad excellent PavePad BRUUNS GALLERI, ÅRHUS - DK Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad.dk 2 En løsning der løfter I dag henligger mange flade tage stort

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Brolægning og belægningsarbejder

Brolægning og belægningsarbejder Dansk standard DS 1136 3. udgave 2013-06-21 Brolægning og belægningsarbejder Paving works DS 1136 København DS projekt: M261913 ICS: 93.080.20 Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket

Læs mere

UDENDØRS FUGER 04/2014 UDENDØRS FUGER. Fakta, udførelse og vedligehold

UDENDØRS FUGER 04/2014 UDENDØRS FUGER. Fakta, udførelse og vedligehold UDENDØRS FUGER 04/2014 UDENDØRS FUGER Fakta, udførelse og vedligehold Smukke udendørsrum Værdien af det udendørs rum I Danmark gør vi generelt meget ud af vores boliger og udendørs arealer. Vi skaber hyggelige,

Læs mere

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Januar 2006 1. Generelt 1.1 Formål Nærværende bestemmelser er grundlaget for de retableringsarbejder,

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Fliser. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Fliser - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Bourdurfliser, grå. Forside: Fliser, grå. Produkt IBF Fliser, er klassiske produkter, der har lange traditioner.

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

ROMEX - UNDERLAGS BETON

ROMEX - UNDERLAGS BETON ROMEX - UNDERLAGS BETON Den frostbestandige, drænende beton Produktinformation ROMEX SYSTEM GUARANTEE Drænende underlags beton til fodgængere og trafikbelastning fra 3 cm tykkelse meget vandgennemtrængelig

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug

Ecoblock. Arealbefæstelse. Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug Arealbefæstelse Græsarmering Permeabel flisebelægning Erosionssikring Hestesport og landbrug 1 - verdens mest anvendte system til arealbefæstelse er et højkvalitetsprodukt som typisk anvendes indenfor

Læs mere

En stærk dansk belægningsløsning. Modulserien. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

En stærk dansk belægningsløsning. Modulserien. - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes En stærk dansk belægningsløsning Modulserien - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Grå, sort og hvid. Forside: Normalsten, grå. Produkt IBF Modulserien er en designserie af belægningssten,

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

IBF Holmegaardsten. Udvikling, ekspertise, kvalitet. gennem. årtier.

IBF Holmegaardsten. Udvikling, ekspertise, kvalitet. gennem. årtier. Udvikling, IBF Holmegaardsten ekspertise, kvalitet gennem årtier. Altid i nærheden: Ikast Nørresundby Aalestrup Hjørring Holstebro Langå Århus Vojens Ribe Middelfart Ringe Fuglebjerg Roskilde Hedehusene

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

BELÆGNINGSSTEN. www.rc-beton.dk

BELÆGNINGSSTEN. www.rc-beton.dk BELÆGNINGSSTEN www.rc-beton.dk RC Beton er en af landets største leverandører af betonbelægninger. Vi værdsætter et stærkt samarbejde, og det er vores mål at levere den bedste service og kvalitet til vores

Læs mere

Sten og fliser. Chaussésten & mosaiksten

Sten og fliser. Chaussésten & mosaiksten KÆMPE GUIDE Sten og fliser GRANIT Granit er en hård stenart, der består af en blanding af forskellige mineraler. Da blandingsforholdet mellem mineralerne svinger, varierer farven også. Fra mørkegrå over

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN

ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN ARMERING GRÆS & AREAL SIKRING AF AREAL, GRÆS OG TERRÆN GRÆS- OG AREAL ARMERING BLOKKENE MED EKSTREM BELASTNINGSKAPASITET OG NATURLIG DRÆNING BY BANG græs og areal armering lever fuld ud op til kravene

Læs mere

2013 Vi gør ude til hjemme

2013 Vi gør ude til hjemme 2013 Vi gør ude til hjemme 2 Indhold Belægning Skab HARMONI med vores serie af produkter, der passer til dine terrassemiljøer Plaza...10-11 Nordic-Line...12-13 Hacienda...14 Euro-Line...15 Fliser...16-17

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Holmegaardsten - den originale

Holmegaardsten - den originale En stærk dansk belægningsløsning Holmegaardsten - den originale - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes og Kvadrat stor, grå. Forside:, sort. Produkt IBF Holmegaardsten er en flot og eksklusiv

Læs mere

STØTTEMURE.

STØTTEMURE. STØTTEMURE www.rc-beton.dk RC Beton er en af landets største leverandører af støttemursprodukter og vil levere den bedste service og kvalitet til vores kunder. Går du med tanken om at lave et nyt flot

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning 1 Monotec Gabioner Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Princippet med brug af gitre, som sammenholdes med de specielle

Læs mere

Inspirerende udvalg af havefliser og belægningssten

Inspirerende udvalg af havefliser og belægningssten Inspirerende udvalg af havefliser og belægningssten Kvalitet til tiden til erhverv og private Grå 50x50x5 havefliser. 50x50 havefliser leveres i flere tykkelser i farverne grå og sort Tlf: 9834 3411 E-mail:

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere