Vore dyrs høje genetiske værdi og høje sundhedsstatus er sammen med vores serviceniveau verdenskendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vore dyrs høje genetiske værdi og høje sundhedsstatus er sammen med vores serviceniveau verdenskendt."

Transkript

1 DK-UK

2 Ejere / Owners Per Kring - Mads Kring - Birgitte Kring We supply the world with pure DanAvl genetics DK Avlscenter i verdensklasse Efter den seneste investering i 2011 på Euro har vi i dag kvadratmeter produktionsanlæg under tag med innovative samt miljørigtige løsninger overalt. Vi producerer og sælger omkring avlsdyr om året (orner og sopolte). Bedriften består af søer Rød SPF status, der fordeler sig på: 200 LL søer 350 DD søer YY søer Avlscenter Rønshauge beskæftiger 20 medarbejdere, og vi driver 650 hektar jord med ca. 200 hektar i pasningsordning. Avlscentret er i dag en del af det danske avlssystem DanAvl. Videncenter for Svineproduktion har det faglige ansvar for at prioritere og koordinere udviklingsopgaverne inden for systemet. Hos Avlscenter Rønshauge ønsker vi at blive målt og vægtet på kvalitet og troværdighed af alt, hvad vi beskæftiger os med. For blot få år siden udgjorde det danske marked omkring 90 % af vores omsætning. I dag udgør det internationale marked omkring 80 % af omsætningen. Vore medarbejderes kompetencer, store erfaring og knowhow er medvirkende til vores store salgssucces. Rønshauge i tal 17 % af KS-markedet i Danmark ud af 25 avlsbesætninger. Vi har kunder, der producerer 35 grise pr. årsso på vores genetik. (16 grise pr. kuld i de hvide racer) g daglig tilvækst på Duroc i vores forsøgsstalde med et foderforbrug på 2,36FE/kg tilvækst. Rønshauge - den mest gennemtestede besætning i DK i forbindelse med blodprøver til eksport. Højeste sundhedsstaus - RØD SPF. Vore dyrs høje genetiske værdi og høje sundhedsstatus er sammen med vores serviceniveau verdenskendt. Imponerende resultater Ca. 25 % af Danmarks svineproduktion er med genetiske afstamninger fra Avlscenter Rønshauge. Kvaliteten af vores avlsdyr bekræftes blandt andet af, at vi world-wide har ca. 750 KS-orner stående på KS-stationer. Avlscenter Rønshauges Duroc besætning har været kåret som Danmarks bedste Duroc besætning 12 år i træk. Impressive results Approximately 25% of Denmark s pig production is genetically descended from Breeding Center Rønshauge. The quality of our breeding animals is evident from, among other things, the 750 A.I. boars we have kept at A.I. stations worldwide. Breeding Center Rønshauge s Duroc herd has been chosen as Denmark s best Duroc herd 12 years in a row. 2

3 Vision Vision: Gennem udnyttelse af den innovative avlsforskning i regi af Videncenter for Svineproduktion samt anvendelse af topmotiverede nøglemedarbejdere vil vi være en af de førende DanAvl-Avlsbesætninger, world-wide. Mission: At tilføre vore kunder en international konkurrencefordel og gennemslagskraft, opnået igennem et unikt samt uomtvisteligt avlsmateriale, hvor sundhedsstatus er i højsædet. Endvidere er vores mål at fremstå som en af de mest seriøse og troværdige avlsdyrsproducenter, world-wide. Vision: By exploiting the innovative breeding research under the auspices of Pig Research Center and by deploying highly motivated key employees, we want to be one of the world s leading DanAvl breeding herds worldwide. Mission stock worldwide. Mission: To provide our customers with an international competitive advantage and impact, achieved through a unique and unquestionable breeding material - the health status of which is paramount. We also aim to come across as one of the most serious and credible producers of breeding 3 UK World class breeding center Following our latest investment of EUR 7,600,000 in 2011, we now have a 20,000-square-metre covered production plant with innovative and environmentally sound solutions throughout. We produce and sell approximately 20,000 breeding animals (boars and young sows) annually. The plant consists of 2,000 sows with Red SPF status, which are divided into: 200 LL sows 350 DD sows 1,450 YY sows Breeding Center Rønshauge employs 20 people and we farm 650 hectares of land with approximately 200 hectares under a full farm contract. The breeding center is today part of the Danish breeding system DanAvl. Pig Research Center has the professional responsibility for prioritising and coordinating the development tasks within the system. At Breeding Center Rønshauge we want to be measured and weighed on quality and credibility in everything that we do. Only a few years ago, the Danish market accounted for 90% of our turnover. Today, 80 percent of our turnover originates from international markets. Our employees capabilities, extensive experience and know-how are essential to our significant sales success. Rønshauge in numbers 17 % of the A.I. market in Denmark out of 25 breeding herds. We have customers who produce 35 pigs per year per sow using our genetics. (16 pigs per litter among the white breeds). 1,170 g daily gain on Duroc in our research pigsties with a feed consumption of 2.36FE/kg gain. Rønshauge - the most thoroughly tested herd in DK with regard to blood tests for exports. Highest health status - RED SPF. The high genetic value and high health status of our animals along with our service are world-renowned. Unik dokumentation Som noget helt unikt er alle genetiske egenskaber og data fra produktions- og udviklingsafdelingerne på Avlscenter Rønshauge let tilgængelige via Danavls Databank. Vores rangering, dyrenes performance, drift og data kan dermed altid følges world-wide. Unique documentation As something completely unique, all genetic characteristics and data from the production and development departments at Breeding Center Rønshauge are readily available via DanAvl s Data Bank. Our ranking, the animals performance and our operations and data can therefore always be tracked worldwide.

4 Behind every healthy pig is a healthy partnership We turn research and knowledge into competitiveness 4

5 5 Genetics that make all the difference Totalløsningen er lavet af Gråkjær Staldbyg Total solution made by Gråkjær Staldbyg

6 No. 1 Duroc breeding herd for 12 consecutive years cannot be a coincidence foderudnyttelse 42% feed conversion Genetik der gør en forskel Hos Avlscenter Rønshauge har vi fokus på stærke, rolige og omgængelige avlsdyr med et højt index samt en god sundhed og trivsel. Vores salg og eksport af sæd sker via anerkendte KS stationer i både indland og udland. Det innovative Danavlsystem giver den optimale produktion af kvalitetsgrise, der sikrer dine resultater i fremtiden. Nyhed Både igennem Eva indavlsstyringen og Genomisk selektion forventer Alvscenter Rønshauge via en DNA-test at øge avlsfremgangen med op til 20 %. Alle YY & LL moderdyr er LG5 testet. Alle orner på fædre siden er DNA testet. Indexvægtning af avlsmål LL/YY Index weighting of breeding targets LL/YY styrke 5% strength svind 2% loss Genetics that make a difference At Breeding Center Rønshauge we focus on strong, calm and sociable breeding animals with a high index as well as a good health and well-being. Our sales and exports of sperm take place via recognised A.I. stations both at home and abroad. The innovative DanAvl system provides the optimal produc tion of quality pigs to ensure your future results. News Through both EVA inbreeding control and genome selection, Breeding Center Rønshauge expects to increase breeding results by up to 20 % via a DNA test. All YY and LL dams are LG5 tested. All boars have been DNA tested. Indexvægtning af avlsmål Duroc Index weighting of breeding targets Duroc kødprocent 7% meat percentage daglig tilvækst kg 11% daily gain daglig tilvækst 0-30 kg 2% daily gain holdbarhed 4% shelf life LG5 27% LG5 daglig tilvækst kg 22% daily gain daglig tilvækst 0-30 kg 3% daily gain svind 3% loss kødprocent 16% meat percentage styrke 5% strength foderudnyttelse 51% feed conversion D LL + YY + = LY/YL = D(LY) Renracede sopolte, gylte og søer: Purebred young sows, gilts and sows: Yorkshire Duroc Landrace Krydsningsorner: Hybrid boars: YD-Orner/boars Krydsningspolte: Hybrid young sows: LY-YL Sopolte/young sows DY-YD Sopolte/young sows Renracede orner: Purebred boars: Duroc Yorkshire Landrace 6

7 7 Scan QR-koden med smartphone og se Avlscenter Rønshauges aktuelle hitliste placering. Scan the QR code with a smartphone to see Breeding Center Rønshauge s current position on the hit list. Få professionel sparring med vores salgsmanager, Rene Lyngsøe, der har 16 års erfaring inden for avlsarbejde. Have a professional discussion with our sales manager, Rene Lyngsøe, who has 16 years of experience in the breeding field. Tel : Mail: Vores salgsudbud omfatter følgende racer af sopolte og orner: We offer the following breeds of young sows and boars: DanAvl Yorkshire (YY) En race med: Høj fertilitet Gode produktionskvaliteter Stærk performer Høj daglig tilvækst Høj kødprocent Rolig og omgængelig A breed with: High fertility Good production qualities Strong performer High daily gain High meat percentage Calm and sociable DanAvl Landrace (LL) En race med: Høj fertilitet Gode moderegenskaber Rolig og omgængelig Gode slagtekvaliteter A breed with: High fertility Good maternal characteristics Calm and sociable Good carcass qualities Produktions so (LY/YL) - F1 LY og YL er krydset mellem DanAvl Yorkshire og DanAvl Landrace. Krydsnings soen har/er: Høj frugtbarhed Stærk og rolige moderegenskaber Ekstrem stærk performer Lang levetid Production sow (LY/YL) - F1 LY and YL are a cross between DanAvl Yorkshire and DanAvl Landrace. The hybrid sow has/is: High fertility Strong and calm maternal characteristics Extremely strong performer Long lifespan DanAvl Duroc (DD) DanAvl Duroc er DanAvls ornelinje, og krydses med produktionssøerne for at producere slagtesvin med gode ensartede produktionsresultater. Duroc-racen har/er: Robust Ekstremt lavt foderforbrug Høj tilvækst God kødprocent Intramuskulær fedtmarmorering DanAvl Duroc is DanAvl s boar line, which is crossed with the production sows to produce finisher pigs with good, consistent production results. The Duroc breed has/is: Robust Extremely low feed consumption High gain Good meat percentage Intramuscular fat content (marbling)

8 We supply the The genetics from Rønshauge are always of a very high standard, and the service is competent. Highly recommended. Mário Morais DB GENÉTICA SUÍNA DB-DANBRED Brasilien/Brazil We supply the whole world with pure DanAvl genetics Hos Avlscenter Rønshauge eksporterer vi til mere end 35 lande. Hovedparten af vores afsætning af avlsdyr til verdensmarkedet sker gennem meget anerkendte omsættere af DanAvl-dyr, der alle er godkendte af Videncenter for Svine produktion. Kun det bedste, er godt nok! Vi tager avlsarbejdet meget seriøst. Vores mål er altid at leve op til samarbejdspartneres høje krav og forventninger. Vores omfattende eksport og verdenskendte genetik er en garanti for, at genetikken hos vores dyr er tilpasningsdygtig over hele verden. Dette sikrer vores kunder den bedste forudsætning for succes på det globale marked! We supply the whole world with pure DanAvl genetics At Breeding Center Rønshauge we export to over 35 countries. The majority of our sales of breeding stock to the world market takes place through well-established sellers of DanAvl animals, all of which are approved by Pig Research Center. Only the best is good enough! We take breeding very seriously. We always aim to fulfill business partners high standards and expectations. Our comprehensive exports and world-renowned genetics guarantee the adaptability of our animals genetics throughout the world. This provides our customers with the best possible basis for success on the global market! 8

9 whole world with DanAvl genetics 9 Rønshauge Genetics - Added value for our Global Customers The Duroc boar cannot be compared to anything else. We always use Avlscenter Rønshauge, when we want the highest quality and service. Adriaan Straathof Straathof Holding GmbH - Tyskland/Germany A very unique service combined with the strong genetics from DanAvl makes Avlscenter Rønshauge the obvious choice. Kasper Dahl Andersen Degaro SRL - Rumænien/Romania

10 Omfattende servicepakke Hos Avlscenter Rønshauge får du ikke blot et produkt, men en total serviceydelse! Vi følger den meget høje kvalitet af vores produkter op med en seriøs og professionel service, som vores kunder sætter meget stor pris på. Vi foretager en seriøs modtagelse af vores kunder samt forberedelse af udvalg af dyr og efterfølgende vet-kontrol m.m. på flere sprog. Comprehensive service package At Breeding Center Rønshauge you do not just get a product, you also get a full-line service! We do not only provide high quality products but we also follow up with our customers, which they value greatly. We will provide you with a selection of high quality animals for you to choose from. Our service also include veterinary checks, stringent blood testing and sale agreements which can be provided in various languages. Our service also includes stringent blood testing and followups on all detailed agreements in connection with the sale. Smittebeskyttelse/Sundhedsstatus Smittebeskyttelsen er afgørende for vores avlsdyrproduktion på Avlscenter Rønshauge, og vi stiller meget høje krav i forbindelse med adgangen til og fra vores bygninger for både personer og materielt. Dette har resulteret i opbygningen af en af Danmarks bedste smittebeskyttede besætninger. Eksportsluse Loading dock Smittebeskyttelsen omfatter blandt andet: 48 timers karantæne for lastbiler ved direkte oplæsning Undertrykskabiner til udslusning af dyr Intern personlig inspektion af alle eksterne transporter ved vejbom Alt tilkørt foder har minimum 12 timers karantæne SPF regel inplementering - SUS Skadedyrsregel inplementering Al personadgang foregår via bad Avlscenter Rønshauge er desuden underlagt en omfattende uvildig SUS-dyrlægekontrol, der sikrer, at vores produkter lever op til vores kunders høje forventninger og krav. Infection protection/health status Protection against infection is paramount to our production of breeding stock at Breeding Center Rønshauge, and we place exceptional demands on the access of people and materials to and from our premises. This has resulted in developing one of the best infectionprotected herds in Denmark. Adgangskontrol Access control The infection protection includes: 48-hour quarantine for trucks loading directly Infection protected loading dock Personal internal inspection of all external transportation vehicles at the gate All feed arriving by vehicle is subject to 12 hours quarantine Implementation of SPF rules - SUS Implementation of rules pertaining to pests All access by people takes place via a bath Breeding Center Rønshauge is also subject to a comprehensive, independent SUS veterinary inspection, which ensures that our products fulfill our customers high expectations and standards. 10

11 11 Medarbejderne skaber kvalitet Avlscenter Rønshauges vigtigste ressource er vores mange dygtige medarbejdere, der besidder stor erfaring samt knowhow. Mange af vores medarbejdere har været hos os længe og har arbejdet med avl i flere år. Det er deres viden og daglig arbejde med avlsdyrene, der skaber den høje kvalitet, vi tilbyder år efter år. Medarbejderne sikrer ligeledes, at vi kan levere en meget høj grad af service og opfølgning på vores produkter, hvilket bekræftes af vores mange gensalg. Tak Avlscenter Rønshauge takker Gråkjær Staldbyg og alle underleverandører for et flot anlæg samt et rigtig godt og professionelt samarbejde. Ring og få en snak om din vision for bedriften Our employees create quality Breeding Center Rønshauge s most important resource is our many highly capable employees, who have extensive experience and know-how. Many of our employees have been with us for a long time and have worked in the breeding field for many years. It is their knowledge and day-to-day work with the animals that create the high quality that we offer year after year. Our employees also ensure that we can deliver an exceptional level of service and follow-up with our customers, which is evident by our many repeat sales. Thank you Breeding Center Rønshauge would like to thank Gråkjær Staldbyg and all of the subcontractors for their contribution to an impressive plant and a very good and professional partnership. Troværdig ekspert ise i T o TalenT reprise! vi har opført Rønshauge avlscenter - har du byggetanker? Kontakt os og få markedets bedste rammer for animalsk landbrugsproduktion - kvalitetsbyggeri leveret til tiden - og til den rigtige pris Læs mere på - eller ring Jens Jepsen Alt i foderautomater, drikkeudstyr og udmugningsanlæg Domino A/S Ølholm Bygade 51 DK-7160 Tørring Tlf RENO når det gælder effektiv rengøring Spar % af dine byggeomkostninger! Få professionel sparring og rådgivning til: skitser og projektering udbud og licitation kontrahering og byggestyring Mere end 10 år hos Avlscenter Rønshauge Ring eller

12 Hans René Tinghøjvej 54, Rødding, 8830 Tjele Fax Opgravning af søer og vandløb Dræning og drænspulning Naturpleje Nedbrydning Anlægsarbejder Kloakarbejde Alt i jordarbejde Støbning Rent staldmiljø Rengørings- og desinfektionsprodukter, der effektivt skaber et rent og sygdomsfrit staldmiljø. Scan koden og se produkterne. F. eks. Nordic Hyg til udtørring: fremstilles specifikt til bedriften suger 4 x egen vægt indeholder desinfektion nedsætter medicinforbruget Industriparken 15, Skodborg 6630 Rødding

13 13 High Quality Supplier 40 years experience SPF-Selskabet Vi kan og vil Vi ønsker fortsat at være din oplagte partner til sparring og samhandel omkring hele bedriften. DLG Husdyrernæring leverer komplette foderløsninger til hele stalden. Udover vores kvalitets foderblandinger til svineproduktionen tilbyder vi også en bred vifte af special- og supplementsprodukter. DLG-koncernen er et af Europas største landbrugsselskaber, ejet af ca danske landmænd. I koncernen skaber ca medarbejdere en årlig omsætning på over 40 mia. kr. De sidste 16 år har DLG udbetalt overskud til ejerne. Læs mere på - og se kortfilmen om DLG

14 WEDA-vådfodring løber der ud af hos Rønshauge FODERRUM RØNSHAUGE Selvvaskende anlæg, dagligt m. vand og hver 2. uge m. sæbe UV-lys i tankene Mix-pipe, foderrør m. "riffelgang" PH-sænkning ved hver fodring Altid frisk foder og et rent anlæg WEDA Danmark a/s Tlf skiold maximat foderautomat / feeder Den bedste foderautomat på markedet til smågrise 7-30 kg samt slagtesvin op til 120 kg. Se mere på SKIOLDs hjemmeside: MaxiMat feeder - the best feeder on the market for weaners 7-30 kg and finishers up to 120 kg. Find more info on our webpage: TEL Nybyg eller renovering - vi er klar! [ inventar ] [ KnOWHOW ] [ FODeraUtOMater ] [ GULve ] [ FODrinGSanLÆG ] Kontakt os på tlf Se mere på 14

15 15 Export of DanAvl genetics by high ethical standards After more than 14 years in the business Porc-Ex Breeding is the market leader in the league of companies within purchase, sale and export of DanAvl breeding pigs. Our breeding pigs are raised and produced in DanBred herds a breeding programme which represents the most effective and well coordinated system in the world with the finest results regarding reproduction abilities, daily gain, feed conversion and meat quality. Our unique business concept informs our buyer of the health status of each supplier. We export animals directly from the herds: Product range is: Piglets 30 kg, F1 gilts, GP and GGP gilts as well as boars of all 3 DanAvl races. All employees at Porc-Ex Breeding are highly skilled and professional, you have the opportunity for extensive service and support in your production and daily operations. Porc-Ex Breeding A/S Merkurvej 5 DK-6000 Kolding Tel Scan the QR code +45 Licensed by Licensed by Export af DanAvl grise er vores ekspertise... Export von dänischer Spitzen-Genetik... Søndergård Alle 22 A Hammelev DK-6500 Vojens Tel Fax: Export of superior Danish genetics... Экспорт высококачественной датской генетики...

16 Ejere / Owners: Sales & Operations Manager: Birgitte & Per A. Kring Rene Lyngsøe Tel: / Tel: Mail: Mail: Breeding Center Rønshauge A/S Production site: Frifeltvej 13 Håstrupvej Fredericia 7000 Fredericia Denmark Denmark Visit website for videos, news and further information Concept: JS Media Tools A/S xxxxx Concept: JS Media Tools A/S

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics

Mission. Mission: We supply the world with pure DanAvl genetics DK-UK We supply the world with pure DanAvl genetics Per Kring - Mads Kring - Birgitte Kring Vision Vision: Gennem udnyttelse af den innovative avlsforskning i regi af Videncenter for Svineproduktion samt

Læs mere

STOKVIS. - the right connection

STOKVIS. - the right connection STOKVIS - the right connection STOKVIS Det er nemt at levere det produkt vores kunder spørger på. Udfordringen er at levere det produkt vores kunder ikke spørger på OKVIS It is easy to deliver the product

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413

KARRIEREMESSEN 2013. For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY. Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 KARRIEREMESSEN 2013 For studerende på SCIENCE AND TECHNOLOGY Torsdag d. 28. 11. Kl. 10-16 Aulaen og vandrehallen Bygning 1412 og 1413 Indholdsfortegnelse 1 Velkomst ved Science JobLink, arrangør af Karrieremessen

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains

Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Development of cleaner products in Berendsen's international product chains Jeppe Frydendal; Steen Christiansen FORCE Technology Environmental Project No. 1099 2006 Miljøprojekt The Danish Environmental

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

DI s Executive Program 2010

DI s Executive Program 2010 DI s Executive Program 2010 Modul 3: Studietur til Kina fra den 13.-20. november 2010 KINA RAPPORT Deltagere Adm. Direktør Bo Lybæk, GPV International, Managing Director Jette Lykke Mikkelsen, RMIG A/S,

Læs mere

Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions. www.gibotech.dk

Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions. www.gibotech.dk Højteknologiske automations- og maskinløsninger High tech automation and machine solutions www.gibotech.dk 2 GIBOTECH moving technology GiboteCH A/s Gibotech A/S er en af de førende leverandører i Danmark

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Strategi og forandrings ledelse i praksis

Strategi og forandrings ledelse i praksis Strategi og forandrings ledelse i praksis 1. Strategi arbejde 2. Præsentation SAC 3. SAC i en krise tid 4. Indhold i ny strategi og succesfuld gennemførelse 5. Forandrings ledelse Stil den rette diagnose

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsrapport 2007 / Annual Report 2007

Årsrapport 2007 / Annual Report 2007 Årsrapport 2007 / Annual Report 2007 2» » Indholdsfortegnelse / Contents Kunst i banken / Art at the bank... 4 Generalforsamling / Annual general meeting... 5 Danske Andelskassers Bank A/S... 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

En guide til større succes med dine internationale partnere.

En guide til større succes med dine internationale partnere. En guide til større succes med dine internationale partnere. Hvad er en Partnerhåndbog? er en visualisering af virksomhedens strategi for, hvordan den ønsker, at de internationale partnerskaber skal være.

Læs mere

Nordea Liv & Pension s service

Nordea Liv & Pension s service Our service 1 Nordea Liv & Pension s service We are pleased to present our service catalogue, which provides you with a general overview of Nordea Liv & Pension s advisory and service concept. Pensions

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

De skjulte helte. - Produktivitetssucceser i dansk industri Innovation: Analyse og evaluering 09/2013. Styrelsen for Forskning og Innovation

De skjulte helte. - Produktivitetssucceser i dansk industri Innovation: Analyse og evaluering 09/2013. Styrelsen for Forskning og Innovation De skjulte helte - Produktivitetssucceser i dansk industri Innovation: Analyse og evaluering 09/2013 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere