Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013"

Transkript

1 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

2 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter skal opfylde vedrørende offentliggørelse af risikooplysninger. Denne rapport præsenteres på Sparekassens hjemmeside. Herudover er der oplysninger om Sparekassens risici og risikostyring i årsrapporten. Rapportering i henhold til oplysningskravet sker på årsbasis i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet, mens det individuelle solvensbehov offentliggøres kvartalsvis. Risikorapporten er ikke revideret, men der er sket en intern kontrol af oplysningerne. Rapporten indeholder nedenstående oplysninger, som er defineret i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag Målsætninger og risikopolitikker 3 2. Anvendelsesområde 8 3. Basiskapital 8 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital Individuelt solvensbehov Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Kreditrisiko og udvandingsrisiko Kreditvurderingsbureauer Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden Markedsrisiko Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller) Operationel risiko Eksponeringer i aktier mv. udenfor handelsbeholdningen Eksponeringer for renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdningen Oplysninger vedrørende securitiseringer Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter Oplysninger vedrørende kreditreducerende metoder Oplysninger om avancerede målemetoder til opgørelse af operationel risiko 22 side Risikorapport 2013 side 2 af 22

3 1. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen definerer risiko som begivenheder, der kan få en væsentlig negativ indflydelse på Sparekassens resultater og dermed muligheden for konsolidering, udbyttebetaling og vækst. Sparekassen påtager sig forskellige risici som et led i at udføre pengeinstitutvirksomhed og andre aktiviteter forbundet hermed. De væsentligste risikotyper er kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Bestyrelsen fastsætter Sparekassens risikopolitik og definerer rammerne for de risikoområder, som Sparekassen beskæftiger sig med. Sparekassens overordnede politik er, at Sparekassen kun påtager sig risici, der er i overensstemmelse med de forretningsmæssige principper, som Sparekassen drives efter, og som Sparekassen har de kompetencemæssige ressourcer til styringen af. Målet er, at Sparekassen med en stærk styring af påtagne risici opnår en indtjening og dermed en egenkapital, der kan sikre den fremtidige drift. Direktionen fastsætter rammer for de enkelte afdelingers og medarbejderes beføjelser ved gennemførelsen af de daglige forretninger. Sparekassen har udpeget en risikoansvarlig og en complianceansvarlig i henhold til bekendtgørelse nr af 3. december Endvidere har Sparekassen en risikokomité, som består af direktøren, vicedirektøren, den risikoansvarlige, den complianceansvarlige og relevante ledere fra hovedkontoret. Risikokomitéen mødes hver måned og gennemgår risikorapporteringen, som afdækker udviklingen i alle væsentlige risici i Sparekassen. Der er etableret funktionsadskillelse mellem de afdelinger, der indgår forretninger med kunderne og dermed påfører Sparekassen risici, og de afdelinger, som overvåger Sparekassens risici. Kontrol og rapportering sker i forskellige stabsafdelinger på hovedkontoret. Kreditrisiko Den mest betydende risiko i Sparekassen er kreditrisikoen. Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af debitors misligholdelse af betalingsforpligtelsen. Kreditpolitik Sparekassens kreditgivning er fastlagt i en kreditpolitik vedtaget af bestyrelsen. Kreditpolitikken fastlægger bl.a., at der altid skal være en god spredning mellem udlån til privat- og erhvervskunder, og indenfor disse tillige en god spredning på engagementsstørrelser og brancher. Ved udgangen af 2016 er det målet, at fordelingen mellem privat- og erhvervskunder er 35 % og 65 %. Fordelingen pr. 31. december 2013 er henholdsvis 30 % og 70 %. Det er målet, at ingen branche udgør mere end 10 % af den samlede kreditportefølje, bortset fra ejendomme samt finansiering/forsikring hvor det er målet, at de udgør henholdsvis 20 % og 23,5 % ved udgangen af Pr. 31. december 2013 udgjorde ejendomme 22,3 % og finansiering/forsikring 25,8 %. Øvrige brancher lå alle under 10 %. På erhvervskundeområdet er den primære målgruppe mindre og mellemstore virksomheder indenfor handel, produktion, landbrug, liberale erhverv mv. med hjemsted på Fyn. Datterselskabet Leasing Fyn Faaborg A/S har hele Danmark som markedsområde. Leasing Fyn Faaborg A/S har særlig fokus på industri, entreprenører, landbrug, transport samt factoring. Målgruppen privatkunder betjenes med særlig fokus på det fynske område. Det er målet, at Sparekassen kun undtagelsesvis har engagementer, der overstiger 10 % af basiskapitalen. Kreditvurdering og bevilling Kreditvurdering og bevilling sker decentralt i de enkelte afdelinger indenfor tildelte bevillingsrammer. Hvad der måtte ligge udover disse rammer, behandles centralt i kreditafdelingen på hovedkontoret. Kreditafdelingen afgør eller videreindstiller til afgørelse i direktion eller bestyrelse. Af hensyn til objektiviteten har Sparekassens kreditafdeling ikke kundekontakt. Problemfyldte engagementer og nødlidende engagementer behandles dog i Særlige Kreditter, der er en afdeling i kreditafdelingen. Risikorapport 2013 side 3 af 22

4 Kundeengagementer, der udviser svaghedstegn, samt engagementer hvorpå der er nedskrevet/hensat på grund af objektiv indikation for værdiforringelse, indstilles til bevilling i kreditafdelingen. Kreditgivningen er baseret på indsigt i kundens økonomiske forhold, kundens kreditværdighed samt kundens evne og vilje til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser. Til brug for kreditvurderingen indsamler Sparekassen derfor en række oplysninger, der indgår i det samlede beslutningsgrundlag. Det drejer sig bl.a. om økonomi- og regnskabsoplysninger, budgetter, rådighedsbeløb, tilbudte sikkerheder, uddybende kommentarer fra kunderådgiver, tidligere kreditbevillinger mv. Ved kreditvurderingen af privatkunder er kundens rådighedsbeløb, gældsfaktor, formue samt evne og vilje til at overholde forpligtelserne nu og i fremtiden blandt de afgørende faktorer. Erhvervsengagementer vurderes med udgangspunkt i kundens forretnings- og ledelsesmæssige kapacitet samt på baggrund af modtagne regnskaber og budgetter. Sparekassen anvender et elektronisk system til kreditansøgning og -bevilling. Samme system anvendes i forbindelse med rapportering og kreditopfølgning. Kreditinstrukserne er tilrettelagt på en sådan måde, at transaktioner med kunder, kreditinstitutter mv. til stadighed ligger indenfor de af bestyrelsen vedtagne rammer. Opgørelse af kundeengagementer Et kundeengagement opgøres som summen af etablerede og eventuelt tilbudte lån, maksima på kreditter, eventuelle overtræk, garantier af enhver art og risikolines til brug for finansielle instrumenter. Engagementer med kunder, der er nærtstående parter enten på grund af familierelationer, ejerskab, fælles ledelse mv., opgøres samlet. Udlån og tilgodehavender, herunder pantebreve, indregnes ved første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner knyttet til etableringen. Efterfølgende måles til amortiseret kostpris. Den amortiserede kostpris beregnes som den bogførte restgæld fratrukket nutidsværdien af de individuelle nedskrivninger og de beregnede gruppevise nedskrivninger. Ved beregningen af de tilbagediskonterede værdier anvendes for fastforrentede udlån den oprindeligt fastsatte effektive rente og for variabelt forrentede udlån den aktuelt fastsatte effektive rente. Renteindtægter på nedskrevne fordringer indregnes på grundlag af de regnskabsmæssigt nedskrevne værdier af udlån og tilgodehavender. Risikoreduktion Sparekassen søger at reducere risikoen på engagementerne ved at få sikkerheder i form af pant i debitorernes aktiver. Ved kreditgivning til privatkunder er de vigtigste sikkerhedstyper: Fast ejendom, værdipapirer og biler. Ved kreditgivning til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper: Fast ejendom, værdipapirer, driftsmidler, varelagre, debitorer og kautioner. Alle modtagne sikkerheder registreres elektronisk. Værdien af de modtagne sikkerheder overvåges løbende. Forøges risikoen på en kunde, vurderes sikkerhederne ekstra kritisk. Værdien vurderes som en tvangsrealisationspris med fradrag af eventuelle omkostninger ved en realisering. Sikkerhedsvurderingen af udlejningsejendomme tager udgangspunkt i ejendommenes afkast. Kravene til afkast fastsættes med udgangspunkt i offentligt tilgængelige oplysninger om afkast på tilsvarende ejendomme. Kreditopfølgning Kreditbevillinger gennemgås løbende af kreditafdelingen, kreditdirektøren og af områdedirektøren for kundeområdet. Væsentlige kreditbevillinger gennemgås tillige af direktionen. Alle bevillinger på 2,0 mio. kr. og derover, hvor engagementet overstiger 5,0 mio. kr., rapporteres månedligt til bestyrelsen. Alle kundeengagementer følges tæt, bl.a. gennem de daglige opfølgningshændelser på afvigelser, f.eks. overtræk og restancer, den løbende gennemgang af alle kreditbevillinger mv. samt afdelingernes kvartårlige gennemgang af engagementerne. Risikorapport 2013 side 4 af 22

5 Kreditafdelingen er løbende i dialog med privat- og erhvervskundeafdelingerne for at drøfte den kreditmæssige udvikling samt enkeltengagementer. Den løbende opfølgning giver gode muligheder for tidligt at tage initiativer i kundeengagementer, der begynder at vise svaghedstegn. Kreditafdelingen gennemgår årligt alle væsentlige kundeengagementer, og de 65 største gennemgås for bestyrelsen hvert år i november/december måned. Ultimo 2013 fik bestyrelsen gennemgået alle engagementer over 9,6 mio. kr. Bestyrelsen får tillige forelagt alle nedskrivninger på mere end 1,0 mio. kr. Risikofyldte engagementer Sparekassen anvender Finanstilsynets karakterskala til rangordning af kunderne. Det betyder, at alle udlånskunder har en karakter. Kundeengagementer, der vurderes at være risikofyldte, har karakteren 2c eller 1. Karakteren 2c: Kunder med OIV (objektiv indikation for værdiforringelse), men med visse udfordringer, og hvor konstatering af OIV kan medføre en nedskrivning. Karakteren 1: Kunder med OIV og stor riskiko, dårlig økonomi og manglende evne eller vilje til at overholde sine forpligtelser. Der kan være nedskrevet/hensat på engagementet. Kreditgivning og overvågning af kunder med en af ovennævnte karakterer er mere restriktiv end for øvrige kunder. Væsentlige kundeengagementer uden forretningsmæssigt perspektiv for Sparekassen samt misligholdte engagementer overføres til Særlige Kreditter til behandling og/eller inkassation. Et engagement anses for misligholdt, når det ikke er sandsynligt, at kunden kan/vil indfri alle sine forpligtelser over for Sparekassen. Kundeengagementer overført til Særlige Kreditter rentenulstilles, når det vurderes, at der ikke vil være dækning for renterne. For udlån med større nedskrivninger/hensættelser foretages delafskrivninger, hvis Sparekassen vurderer, at udlånet ikke kan afvikles indenfor en overskuelig tidshorisont. Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som risikoen for tab som følge af, at markedsværdien af Sparekassens aktiver eller passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisikoen omfatter renterisiko, aktierisiko og valutarisiko. Bestyrelsen fastsætter de overordnede politikker, rammer og principper for risikostyringen. Bestyrelsen fastsætter rammerne for direktionen, som derefter kan delegere rammer ud til de enkelte medarbejdere. Kontrolfunktionen i økonomiafdelingen har ansvaret for at opgøre, overvåge, kontrollere og rapportere markedsrisiciene til bestyrelse og direktion. Der følges løbende op på alle markedsrisici, og instruksoverskridelser rapporteres op i hierarkiet. Bestyrelsen og direktionen får månedligt oplyst udnyttelsen af de udstukne rammer og en redegørelse for eventuelle overskridelser. Renterisiko Renterisikoen måles som det forventede kurstab på rentepositioner, der vil følge af en umiddelbar ændring i alle rentesatser på 1 procentpoint enten i op- eller nedadgående retning. Sparekassens renterisiko fremkommer i forbindelse med fastforrentede udlån, obligationer, indlån, efterstillede kapitalindskud og udstedte obligationer. Finansielle derivater anvendes i begrænset omfang til afdækning af renterisici. Renterisikoen udgør den største del af Sparekassens markedsrisiko og rapporteres hver måned til bestyrelse og direk- Risikorapport 2013 side 5 af 22

6 tion. I perioder med renteuro sker rapporteringen efter behov. Den samlede renterisiko må ved en ændring på 1 procentpoint i form af en parallelforskydning af rentekurven ikke overstige 5 % af kernekapitalen efter fradrag. Renterisikoen opgøres efter Finanstilsynets regler. Det fastsatte mål for renterisikoen har ikke været overskredet i årets løb. Renterisikoen udgør pr. 31. december ,9 % (2012: -2,2 %) af kernekapitalen efter fradrag. Renterisikoen er relativ lav. Aktierisiko Beholdningen af børsnoterede aktier mv. må ikke overstige 0,95 % af kernekapitalen efter fradrag og var ultimo 2013 på 0,01 %. Beholdningen af unoterede aktier, ekskl. aktier i datterselskaber, aktier i associerede selskaber samt strategiske aktier (aktier i sektorejede virksomheder), må ikke overstige 25 mio. kr. og var ultimo 2013 på 9,7 mio.kr. Risikoen på Sparekassens aktiebeholdning vurderes at være lav. Den unoterede beholdning af aktier består primært af aktier i sektorvirksomheder, hvor Sparekassen i samarbejde med andre pengeinstitutter har erhvervet aktier i en række sektorvirksomheder. Disse sektorvirksomheder har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, it, investeringsforeninger mv. Sparekassen påtænker ikke at sælge disse aktier, og derfor betragtes aktierne som værende udenfor handelsbeholdningen. Beholdningen af unoterede aktier udgør pr. 31. december ,0 mio. kr. (2012: 196,2 mio. kr.), som er fordelt med 196,3 mio. kr. (2012: 185,9 mio. kr.) i sektorvirksomheder og 9,7 mio. kr. (2012: 10,3 mio. kr.) i andre selskaber. Valutarisiko Valutarisikoen opgjort som største sum af henholdsvis positioner i valutaer, hvor Sparekassen har et netto tilgodehavende, og valutaer, hvor Sparekassen har en nettogæld (valutaindikator 1), må ikke overstige 25 % af kernekapitalen efter fradrag. Den fastsatte grænse for valutarisikoen har ikke været overskredet i løbet af året, og sidst på året er grænsen nedsat til 5 %. Pr. 31. december 2013 er valutaindikator 1 opgjort til 7,8 mio. kr. (2012: 5,9 mio. kr.) svarende til 1,1 % (2012: 0,8 %) af kernekapitalen efter fradrag. Risikoen på Sparekassens valutapositioner vurderes at være lav. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af, at det ikke er muligt at fremskaffe den nødvendige finansiering til dækning af behovet. Målet med likviditetsstyringen er, at der er sikret et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsberedskab. Sparekassens likviditetsberedskab opgøres efter kravene i lov om finansiel virksomhed, og Sparekassen fører en forsigtig likviditetspolitik. Sparekassen ønsker at have en likviditetsoverdækning på minimum 100 %. Overdækningen har været større end 100 % hele året. Likviditetsoverdækningen opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed 152 udgør pr. 31. december ,8 %. Pr. 31. december 2012 udgjorde den tilsvarende likviditetsoverdækning 191,3 %. Sparekassen har endvidere en målsætning om, at der skal være et passende forhold mellem ind- og udlån. Udlån i forhold til indlån udgør pr. 31. december ,0. Pr. 31. december 2012 udgjorde tilsvarende nøgletal 93,5. Sparekassen har en solid likviditet, og der forventes fortsat at være en høj likviditetsoverdækning i Operationelle risici Operationelle risici defineres som risici for tab som følge af fejl i interne processer, menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Risikorapport 2013 side 6 af 22

7 Operationel risiko er også risikoen for, at Sparekassen ikke drives efter de juridiske og lovgivningsmæssige krav, markedsstandarder og etiske krav, som er gældende for branchen. Det er Sparekassens politik at afdække risici så vidt muligt, men dog således, at der regnes med en selvrisiko af en vis størrelse, som vurderes at svare til Sparekassens muligheder for at bære tab. Rapportering sker løbende til direktionen og årligt til bestyrelsen. Der sker en løbende overvågning af de operationelle risici. Konstaterede tab undersøges nøje, og erfaringer anvendes til at reducere risikoen for nye tab. Der er etableret adskillelse mellem udførende funktioner og kontrollerende funktioner. Kontrol af overholdelse af forretningsgange og afstemninger sker således uafhængigt af de udførende afdelinger. Sparekassen har en intern revisionsafdeling, som refererer til bestyrelsen i Sparekassen. Intern revision opstiller i samarbejde med ekstern revision en revisionsplan, som sikrer, at der er et løbende tilsyn med, at forretningsgange og lovgivningen overholdes. Compliancefunktionen overvåger overholdelsen af lovgivning, branchestandarder og interne retningslinjer for alle forretningsområder. Funktionens formål er at kontrollere og vurdere, hvorvidt forretningsgange og procedurer er tilstrækkelige og betryggende. Den complianceansvarlige refererer til direktionen. På IT-området er Sparekassen tilsluttet SDC, som har dublering af systemer og drift på alle kritiske områder. Netværk kan omkobles på alle hovedforbindelser. Der foreligger planer, som kan anvendes i en eventuel katastrofesituation. Risikorapport 2013 side 7 af 22

8 2. Anvendelsesområde Oplysningsforpligtelsen gælder for Sparekassen Faaborg A/S, CVR-nr Oplysningsforpligtelserne omfatter Sparekassen Faaborg A/S. 3. Basiskapital Basiskapitalen opgøres i henhold til reglerne i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. Basiskapitalen omfatter kernekapital og efterstillet kapital i form af hybrid kernekapital og supplerende kapital samt tillæg og fradrag i disse. Opgørelse af basiskapitalen fremgår af nedenstående skema. Opgørelse af basiskapital pr Egentlig kernekapital Aktiekapital Overført overskud eller underskud Primære fradrag i egentlig kernekapital Immaterielle aktiver Udskudte aktiverede skatteaktiver Egentlig kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter primære fradrag Andre fradrag Den akkumulerede værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme Halvdelen af summen af kapitalandele mv. > 10 % Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital Ansvarlig lånekapital Medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital Halvdelen af summen af kapitalandele mv. > 10 % Basiskapital efter fradrag Risikorapport 2013 side 8 af 22

9 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital 4.a. Metode Rapporteringen til bestyrelse omfatter kvartalsvis rapportering om opfyldelse af lovmæssige og interne opstillede mål for kapitalen. Med udgangspunkt i solvensbehovsopgørelsen jf. punkt 5, herunder vurderingen af Sparekassens risikoprofil, udfærdiges der et oplæg til fastsættelse af Sparekassens tilstrækkelige basiskapital og solvensbehov, som drøftes i bestyrelsen kvartårligt. Sparekassens interne revision foretager en uafhængig vurdering af det opgjorte solvensbehov. 4.b. Sparekassens risikovægtede aktiver og kapitalkrav for hver enkelt eksponeringskategori Sparekassen benytter standardmetoden for kreditrisiko til beregning af de risikovægtede poster. Skemaet nedenfor viser Sparekassens risikovægtede aktiver samt kapitalkravet på 8 % for hver enkelt eksponeringskategori. Risikovægtede eksponeringer pr Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8 % af eksponering) Eksponeringer mod internationale organisationer Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer, hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter c. IRB Sparekassen benytter ikke den interne ratingbaserede metode for kreditrisiko til beregning af de risikovægtede poster, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant. 4.d. Sparekassens solvenskrav til markedsrisici Skemaet nedenfor viser Sparekassens solvenskrav til markedsrisici. Risikovægtede eksponeringer pr Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8 % af eksponering) Gældsinstrumenter Aktier e. Solvenskrav til operationel risiko Sparekassen anvender basisindikatormetoden til opgørelse af solvenskravet til den operationelle risiko. Kapitalkravet til den operationelle risiko pr. 31. december 2013 er beregnet til 44 mio. kr. Risikorapport 2013 side 9 af 22

10 Individuelt solvensbehov 5.a. Intern proces for opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet Solvensbehovet er Sparekassen Faaborgs egen vurdering af kapitalbehovet som følge af de risici, som Sparekassen påtager sig. Sparekassens bestyrelse har hvert kvartal drøftelser omkring fastsættelsen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen af solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressniveauer samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af Sparekassens solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække Sparekassens risici, jf. lov om finansiel virksomhed 124, stk. 1 og 4. En gang om året drøfter bestyrelsen de metoder, som anvendes ved opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer, der skal tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Solvensbehovet opgøres efter 8+modellen, der omfatter de risikotyper, som vurderes at skulle afdækkes med kapital: Kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici samt tillæg som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager udgangspunkt i Sparekassens risikoprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder budgettet. 5.b. Metode til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både Tilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel, som Sparekassen anvender, bygger på 8+metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 % af de risikovægtede poster (søjle I) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. I Finanstilsynets vejledning opstilles benchmarks for, hvornår Tilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig indenfor de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer Sparekassen på alle områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til Sparekassens risici, og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger. Ved opgørelsen af solvensbehovet tages udgangspunkt i nedenstående skabelon: 1. Søjle I-kravet (8 % af de risikovægtede poster) 2. Indtjening (kapital til risikoafdækning som følge af svag indtjening) 3. Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) 4. Kreditrisici, heraf: 4a. Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer 4b. Øvrige kreditrisici 4c. Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 4d. Koncentrationsrisiko på brancher 5. Markedsrisici, heraf: 5a. Renterisici 5b. Aktierisici 5c. Valutarisici 6. Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) 7. Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) 8. Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav Beløb % Risikorapport 2013 side 10 af 22

11 De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Sparekassens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, som lovgivningen kræver, at ledelsen skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet, samt de risici ledelsen finder, at Sparekassen har påtaget sig. Derudover skal ledelsen vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering indgår som en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. 6. Tilstrækkelig basiskapital opdelt i kategorier Opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov er fordelt på nedenstående risikoområder. Risikoområde Tilstrækkelig basiskapital kr. Solvensbehov % Søjle I-kravet (8 % af de risikovægtede poster) ,0 Kreditrisici ,3 Markedsrisici ,6 Operationelle risici 0 0,0 Øvrige risici ,4 Tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,0 I alt ,3 7. Kommentering af solvensbehov Søjle I-kravet (8 % af de risikovægtede poster) Sparekassen Faaborg er omfattet af kravet i lov om finansiel virksomhed 124, stk. 2, nr. 1, om, at solvensen som minimum skal udgøre 8 % af de risikovægtede poster. Kreditrisici Kreditrisici omfatter risikoen for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser, ud over hvad der er dækket af søjle I, herunder store kunder med finansielle problemer, koncentrationsrisiko på individuelle engagementer og brancher. Store kunder med finansielle problemer For større kunder med finansielle problemer sker der en vurdering af det forsigtigt skønnede tab på det enkelte engagement. Kunder med finansielle problemer omfatter følgende: Kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), bonitetskategori 1. Kunder med væsentlige svaghedstegn, men uden OIV, bonitetskategori 2c. Større engagementer er engagementer, der udgør mindst 2 % af basiskapitalen. Det forsigtigt skønnede tab udgør det nettotab, som ud fra en forsigtig og fremadrettet vurdering risikeres at tabes, hvis større engagementer med kunder med finansielle problemer skal afvikles på grund af misligholdelse. Øvrige kreditrisici Der foretages en vurdering af, hvorvidt der er særlige kreditrisici i den øvrige kreditportefølje (engagementer under 2 % af basiskapitalen), som ikke er dækket af søjle I kravet. Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer skal dække den risiko, der er forbundet med fordelingen af engagementsstørrelser i udlånsporteføljen. Risikorapport 2013 side 11 af 22

12 Til opgørelsen af tillægget for koncentrationsrisiko på individuelle engagementer tages der udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. I henhold til denne vejledning skal der foretages tillæg, såfremt summen af de 20 største engagementer er større end 4 % af engagementsmassen. De 20 største engagementer udgør 17 %, hvorfor der skal tages et tillæg. I 2013 vægtes tillægget med 50 %. Fra 2014 bliver tillægget fuldt indfaset. Koncentrationsrisiko på brancher Koncentrationsrisiko på brancher skal dække den risiko, der er forbundet med, at engagementer er fordelt på relativt få brancher. Til opgørelsen af tillægget for koncentrationsrisiko på brancher tages der udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. I henhold til denne vejledning skal Herfindahl- Hirschman indekset (HHI) anvendes til at måle graden af koncentration på brancher. Med baggrund i HHI beregnes tillægget, jf. nedenstående tabel. HHI Tillæg i tilstrækkelig basiskapital/solvensbehov HHI < 20 % 0 20 % < HHI < 25 % 0,008 * RWAerhverv *(1-SRerhverv) 25 % < HHI < 30 % 0,016 * RWAerhverv *(1-SRerhverv) 30 % < HHI < 40 % 0,024 * RWAerhverv *(1-SRerhverv) 40 % < HHI < 60 % 0,032 * RWAerhverv *(1-SRerhverv) 60 % < HHI < 100 % 0,040 * RWAerhverv *(1-SRerhverv) Sparekassens HHI indeks er beregnet til 20,3 %, hvorfor der skal tages et tillæg. I 2013 vægtes tillægget med 50 %. Fra 2014 bliver tillægget fuldt indfaset. Markedsrisici Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af potentielle ændringer i renter, aktiekurser samt valutakurser, ud over hvad der er dækket i sølje I. Der tages ikke udgangspunkt i de aktuelle risici, men derimod i de maksimale risici, som Sparekassen kan påtage sig indenfor de grænser, som bestyrelsen har fastsat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisici, jf. lov om finansiel virksomhed 70. Ved vurderingen af, hvorvidt alle markedsrisici er tilstrækkeligt afdækket af sølje I, er der taget udgangspunkt i Finanstilsynets vejledende benchmarks for renterisiko, aktierisiko og valutarisiko. Med baggrund i disse benchmarks samt en samlet vurdering af Sparekassens markedsrisici, er der behov for tillæg vedrørende markedsrisici. Risikorapport 2013 side 12 af 22

13 Operationelle risici Operationelle risici omfatter risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl, systemfejl og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici, udover hvad der er dækket af søjle I. Ved vurderingen af tillæg for operationelle risici er der taget stilling til nedennævnte risikoområder. På den baggrund er det vurderingen, at der ikke er behov for tillæg, udover hvad der er dækket af søjle I. Organisation: Er instituttets organisation indarbejdet? Overholdes regler for virksomhedsstyring, f.eks. lov om finansiel virksomhed 71? Er der kun mindre grad af afhængighed af nøglepersoner? Er der instrukser og forretningsgange på alle væsentlige områder? Er der en god indarbejdet kreditstyring? Er der en fast og indarbejdet ledelsesrapportering? Er der funktionsadskillelse mellem udførelse af opgaver (f.eks. handel, bogføring, afvikling af værdipapirer) og kontrol af samme? Er de fleste rutiner automatiserede? Er der stabil/lav personaleomsætning? Anvendes kun i mindre grad performancebaserede kompensationssystemer (bonusordninger)? It: Er instituttets it-organisering (systemer og ændring i outsourcing af it-drift) indarbejdet? Er der kun mindre grad af afhængighed af nøglepersoner på it-området (internt og ekstern)? Er der instrukser og forretningsgange på alle væsentlige områder indenfor it? Er der en generel god styring af it-sikkerhed og -drift? Forretningsmodel: Er instituttets forretningsmodel fuldt indarbejdet? Er instituttets finansielle produkter og tjenesteydelser fuldt implementeret? Er der central og kompetent styring af markedsføring af finansielle tjenesteydelser? Svarer kompleksiteten af forretningerne til kompleksiteten i andre institutter af samme størrelse? Øvrige risici Der er foretaget en vurdering af, om der eventuelt skal afsættes kapital til risikoafdækning af svag indtjening, kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen samt kapital til dækning af dyrere likviditet fra professionelle investorer. Indtjening Ved vurderingen af, hvorvidt der skal afsættes ekstra kapital til at modstå kredittab fremadrettet, er der taget udgangspunkt i Finanstilsynets vejledende benchmarks herfor. Der er foretaget en vurdering af basisindtjeningen i forhold til de samlede udlån og garantier. Der er afsat kapital til afdækning af svag indtjening. Vækst Ved vurderingen af, hvorvidt der skal afsættes ekstra kapital til udlånsvækst, er der taget udgangspunkt i Finanstilsynets vejledende benchmarks herfor. Det er vurderingen, at der ikke er brug for at afsætte kapital til udlånsvækst. Likviditet Sparekassen har en høj likviditetsoverdækning. Ved vurderingen af, hvorvidt der skal afsættes kapital som følge af, at der må påregnes en meromkostning ved fremskaffelse af likviditet, er der taget udgangspunkt i Sparekassens stresstest af likviditeten på 1 års sigt. Det er vurderingen, at der ikke er brug for at afsætte kapital til fremskaffelse af likviditet. 8. Lovbestemte krav Der er ikke fra Finanstilsynet overfor Sparekassen Faaborg fastsat et individuelt solvenskrav. Risikorapport 2013 side 13 af 22

14 9. Basiskapital og solvensprocent Sparekassens kapitalforhold, herunder solvensmæssig overdækning, fremgår af nedenstående tabel. Basiskapital efter fradrag Tilstrækkelig basiskapital Solvensmæssig overdækning t.kr t.kr t.kr. Solvensprocent 17,9 % Solvensbehov 11,3 % Solvensoverdækning 6,6 procentpoint 10. Internt opgjort solvensbehov Sparekassen opgør ikke et internt solvensbehov udover det lovbestemte solvensbehov. Risikorapport 2013 side 14 af 22

15 11. Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Sparekassen anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringens størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17, samt for kreditderivater indenfor handelsbeholdningen. Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko følger af nedenstående beskrivelse: 1. Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. 2. For at nå frem til et tal for den fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser fastsat af Finanstilsynet. Swaps baseret på to variable renter i samme valuta er undtaget herfor, idet kun den aktuelle genanskaffelsesomkostning beregnes. 3. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I forbindelse med Sparekassens fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8 % af den positive markedsværdi af derivaterne. I Sparekassens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. Værdien af Sparekassens samlede modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetoden fordelt på risikovægte fremgår af nedenstående tabel. Modpartsrisiko med vægt Positiv bruttodagsværdi af finansielle kontrakter efter netting Den samlede eksponeringsværdi af modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetode Modpart med risikovægt 20 % Modpart med risikovægt 75 % Modpart med risikovægt 100 % Risikorapport 2013 side 15 af 22

16 12. Kreditrisiko og udvandingsrisiko 12.a. Regnskabsmæssig definition af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer Sparekassen følger bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv. og anvender de regnskabsmæssige definitioner af misligholdte og værdiforringede fordringer, der fremgår af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv b. Eksponeringer efter nedskrivninger Sparekassens samlede værdi af de uvægtede krediteksponeringer efter nedskrivninger udgør t.kr. pr. 31. december c. Eksponeringernes gennemsnitlige værdi i løbet af år 2013 fordelt på eksponeringskategorier Opgørelse af risikovægtede poster: Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko ud fra: Standardmetoden summen af nedennævnte poster Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer, hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter d. Geografisk fordeling af eksponeringerne Den geografiske fordeling af eksponeringerne er undladt, da mere end 95 % af Sparekassens eksponeringer er i Danmark. Risikorapport 2013 side 16 af 22

17 12.e. Branchefordeling af eksponeringerne Branchefordeling af kreditrisikoen fordelt på eksponeringskategorier pr Centralregeringer og centralbanker Institutter Regionale eller lokale myndigheder Erhvervsvirksomheder mv. Detailkunder Sikret ved pant i fast ejendom Restance eller overtræk Andre poster I alt Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom samt bygge og anlæg Øvrige erhverv Private I alt f. Fordeling af eksponeringerne på restløbetid Fordelingen af krediteksponeringer på restløbetider Anfordring 0-3 mdr. 3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år I alt Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer, hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Risikorapport 2013 side 17 af 22

18 12.g. Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher Værdiforringede udlån og garantidebitorer med underopdeling i misligholdte fordringer og fordringer, der er værdiforringede, nedskrivninger/hensættelser samt udgifter vedrørende værdireguleringer og nedskrivninger, såvel individuelt som gruppevist behandlede, fordeler sig på følgende brancher: Værdiforringede fordringer og nedskrivninger, branchefordelt Udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/ hensættelser Nedskrivninger/ hensættelser ultimo året Nettobevægelse vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i året Individuelt vurderede udlån og garantidebitorer: Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private h. Geografisk fordeling af misligholdte og værdiforringede fordringer Mere end 95 % af Sparekassens misligholdte og værdiforringede fordringer er hjemmehørende i Danmark. Derfor er en geografisk fordeling ikke foretaget. Risikorapport 2013 side 18 af 22

19 12.i. Bevægelser i 2013 på værdiforringede fordringer Nedskrivninger og hensættelser Udlån Garantidebitorer Individuelle nedskrivninger/hensættelser A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Værdiregulering overtagne ejendomme 39 0 Endelig tabt (afskrevet), tidligere individuelt nedskrevet/hensat B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer C. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Gruppevise nedskrivninger/ hensættelser A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelser, eller værdiforringelsen er reduceret B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer C. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Endelig tabt (afskrevet) A. Endelig tabt (afskrevet), ikke tidligere individuelt nedskrevet/hensat B. Indgået på tidligere afskrevne fordringer Risikorapport 2013 side 19 af 22

20 13. Kreditvurderingsbureauer Sparekassen anvender ikke eksterne kreditvurderingsbureauer til beregning af størrelsen af risikovægtede poster. 14. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden Sparekassen anvender ikke IRB-metoden, jf. punkt 4.c. 15. Markedsrisiko I kapitaldækningsbekendtgørelsen stilles der krav om, at virksomheden oplyser solvenskravene for en række risici, som opgøres under markedsrisikoområdet. Herunder ses en opgørelse af solvenskravene for de pågældende risici. Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet Poster med positionsrisiko Gældsinstrumenter Aktier Vægtet beløb Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller) Sparekassen anvender ikke interne modeller (VaR-modeller) til opgørelse af risiko på positioner i handelsbeholdningen. 17. Operationel risiko I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutter kapitalmæssigt afdække operationelle risici. Kapitalkravene til de operationelle risici skal afdække Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Sparekassen anvender basisindikatormetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Operationelle risici opgøres i henhold til denne metode som 15 % af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. 18. Eksponeringer i aktier mv. udenfor handelsbeholdningen Sparekassen har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, it, investeringsforeninger mv. Sparekassen påtænker ikke at sælge disse aktier, og derfor betragtes aktierne som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Sparekassen regulerer den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte handel; alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Sparekassen har anvendt dagsværdioptionen på sektoraktierne, idet aktierne indgår i en portefølje af finansielle aktiver, der styres, og hvis afkast måles til dagsværdi i overensstemmelse med en dokumenteret risikostyring- eller inve- Risikorapport 2013 side 20 af 22

21 steringsstrategi, ligesom porteføljen indgår til dagsværdi i den interne ledelsesrapportering på basis af en totalafkastbetragtning. Internt måler og styrer Sparekassen porteføljen finansielle aktiver ud fra en totalafkastbetragtning. I overensstemmelse med dagsværdioptionen indregnes og måles sektoraktierne til dagsværdi med kursregulering over resultatopgørelsen. Som en del af Sparekassens strategi for risikospredning ejer Sparekassen endvidere unoterede aktier i et selskab, som investerer i ejendomme og værdipapirer. Aktierne værdisættes til indre værdi ifølge senest kendte regnskab. Nedenstående tabel viser Sparekassens eksponeringer i aktier, der ikke indgår i handelsbeholdningen. Type Eksponering Realiserede gevinster eller tab i 2013 Ikke-realiserede gevinster eller tab i 2013 Sektoraktier Øvrige unoterede aktier Eksponeringer for renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdningen Renterisikoen måles som det forventede kurstab på rentepositioner, der vil følge af en umiddelbar ændring i alle rentesatser på 1 procentpoint enten i op- eller nedadgående retning. Sparekassens renterisiko fremkommer i forbindelse med fastforrentede udlån, obligationer, indlån, efterstillede kapitalindskud og udstedte obligationer. Finansielle derivater anvendes i begrænset omfang til afdækning af renterisici. Renterisikoen udgør den største del af Sparekassens markedsrisiko og rapporteres hver måned til bestyrelse og direktion. I perioder med renteuro sker rapporteringen efter behov. Sparekassens renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdningen fremgår af nedenstående skema. Renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdningen Lange positioner Korte positioner Renterisiko Balanceførte poster Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko I alt udenfor handelsbeholdningen Oplysninger vedrørende securitiseringer Sparekassen anvender ikke securitiseringer, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant for Sparekassen. 21. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter Sparekassen anvender standardmetoden, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant for Sparekassen. Risikorapport 2013 side 21 af 22

22 22. Oplysninger vedrørende kreditrisikoreducerende metoder Sparekassen anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. Sparekassen har begrænset sig til at modtage finansiel sikkerhedsstillelse indenfor følgende hovedkategorier: - Kontanter eller kontantlignende instrumenter - Børsnoterede værdipapirer - Aktier mv. der ikke indgår i et hovedindeks, men handles på et reguleret marked. Sparekassens politik for værdiansættelse af finansielle sikkerheder betyder, at værdiansættelsen sker ud fra en markedsværdibetragtning. Forvaltning og værdiansættelse af de finansielle sikkerheder medfører, at Sparekassen har en forsvarlig kreditbeskyttelse af sine udlån. Procedurerne er en integreret del af den almindelige risikoovervågning, der foretages i Sparekassens kreditafdeling. Sparekassen anvender den udbyggede metode som kreditrisikoreducerende teknik. Det betyder, at Sparekassen kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant i visse finansielle sikkerheder. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7, punkt 58-61, er det anført, hvilke finansielle sikkerheder pengeinstituttet kan anvende under den udbyggede kreditrisikoreducerende metode. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i bekendtgørelsen stilles krav om, at de finansielle sikkerheder, der anvendes, skal være udstedt af en virksomhed eller et land med en særlig god rating. Under hensyn til kapitaldækningsbekendtgørelsens afgrænsninger i bilag 7 kan den finansielle sikkerhedsstillelse, som Sparekassen kan modtage, opdeles i følgende hovedkategorier: - Kontant eller kontantlignende instrumenter - Gældsinstrumenter udstedt af centralregeringer og/eller centralbanker - Gældsinstrumenter udstedt af regionale eller lokale myndigheder - Gældsinstrumenter udstedt af ratede realkreditinstitutter og pengeinstitutter - Gældsinstrumenter udstedt af ratede fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Sparekassen anvender i overensstemmelse med reglerne i kapitaldækningsbekendtgørelsen finansielle sikkerheder til afdækning af sin kreditrisiko. Skemaet nedenfor viser for hver enkel eksponeringskategori sikkerhedernes dækning, altså den fuldt justerede størrelse af sikkerhederne indenfor hver enkel eksponeringskategori: Størrelse af sikkerheder - Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder mv. - Eksponeringer mod detailkunder - Eksponeringer, hvorpå der er restance eller overtræk Oplysninger om avancerede målemetoder til opgørelse af operationel risiko Sparekassen anvender basisindikatormetoden til opgørelse af operationel risiko, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant for Sparekassen. Faaborg den 13. februar 2014 Risikorapport 2013 side 22 af 22

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen

Sparekassen Faaborg Koncernen Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport 2012 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikorapport for 2013

Risikorapport for 2013 Risikorapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr

Sparekassen Thy. CVR-Nr Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker Risikorapport 213 Dronninglund Sparekasse I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 skal Sparekassen offentliggøre oplysninger omkring finansielle risici og politikker til styring af disse.

Læs mere

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013 Basel II Søjle III Risikorapport ultimo 2013 Indhold Indledning... 3 Oplysningsforpligtelser... 4 1: Målsætninger og risikopolitikker... 4 Markedsrisici... 4 Kreditrisici... 4 Operationelle risici... 5

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere