Seniorrådet Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorrådet Årsberetning 2013"

Transkript

1 Seniorrådet Årsberetning 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Forord 5 A. Seniorrådet 7 B. Møder 9 C. Emner: 9 1. Samarbejde med kommunen 9 2. Høringssvar Tilsyn med institutioner for ældre Boliger for ældre Kontakt til pressen Mad Regionsældrerådet Nordøst-områdets Ældreråd Danske Ældreråd Det lokale Trafiksikkerhedsråd Bruger-pårørenderådet Borgermøde 13 D. Focus områder for det fremtidige arbejde 14 Bilag: Vedtægter for Seniorrådet Forretningsorden for Seniorrådet 2

3 SENIORRÅDET 2013 Seniorrådet har i 2013 blandt andet været optaget af Lykkens Gaves fremtid og ønsker, at det fortsætter i den ånd, det var skænket, til gavn for ældre i kommunen. Lykkens Gave har været brugt som plejehjem siden 1916 i næsten 100 år og skal nu ophøre som egentlig plejebolig. Seniorrådet finder det oplagt at omdanne Lykkens Gave til hospice, som der er mangel på, og Seniorrådet vil i 2014 fortsætte med at arbejde for dette. Derved vil Lykkens Gave forblive til gavn for kommunens borgere. Seniorrådet deltog i Synlighedsdagen den 2. september 2013, som var arrangeret af Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk. Her fik vi lejlighed til at orientere borgerne om, hvad Seniorrådet arbejder med, samt orientere om Seniorrådsvalget den 19. november Social- og Sundhedsudvalget vedtog på Seniorrådets opfordring at gentage Generationernes Dag, der blev afholdt den 1. oktober Det er dagen, hvor vi markerer værdien af de bånd og relationer, vi knytter på tværs af generationer i idrætsklubber, i de frivillige foreninger og på kommunens institutioner. Center for Træning og Omsorg har arbejdet på ideen om, at etablere et forskningsplejehjem. Med afsæt i den politiske beslutning herom blev der nedsat en arbejdsgruppe, som bestod af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra flere plejecentre i kommunen, repræsentanter fra beboer- og pårørenderåd, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt repræsentanter fra Seniorrådet. 5

4 ÅRSBERETNING FOR 2013 A. Seniorrådet Seniorrådet er nedsat af Kommunalbestyrelsen i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Medlemmerne vælges ved almindelige valg blandt borgere over 60 år. Valgperioden er normalt 4 år, men er i indeværende periode sat til 3 år for at tilpasse valgperioden til valget til kommunalbestyrelsen. Seniorrådets vedtægter og forretningsorden er optaget som bilag til denne årsberetning. Kommunen afholder udgifterne ved Seniorrådets virksomhed, herunder sekretærbistand, administration, mødelokaler m.v. Det er ved lov bestemt, at Seniorrådets medlemmer oppebærer diæter på lige fod med kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Seniorrådet består af 9 medlemmer. Seniorrådets medlemmer ved årets start var: Medlemmerne er valgt for perioden Aase Steffensen - Formand Præstebakken 37, 2830 Virum tlf: Allan B. Larsen - Næstformand Kollelevbakken 20, 2830 Virum tlf: Jytte Andersen-Rosendal Furesø Parkvej 51, 2830 Virum tlf: Ulla Hovgaard (Afgået ved døden 30. jan. 2012) Olav Lilleør Holmevej 36, 2830 Virum tlf:

5 Lis Buchwald Olesen Holmekrogen 39, 2830 Virum tlf: Ebba Ravn Grønnevej 94, 1.tv., 2830 Virum tlf: Marianne Wannhoff Grønnevej 255, 14, 2830 Virum tlf: Jytte Christiansen (Tiltrådt i dec Udtrådt i feb.2012) Caroline Amalie Vej 138, lejl. 304, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Suppleanter Boel Bøggild-Andersen (Tiltrådt i feb. 2012) Grønnevej 45, 2.tv., 2830 Virum tlf: Helge Schrøder Rasmussen (Tiltrådt i feb. 2012) Ellehøjvej 4, 2800 Kgs. Lyngby tlf: Seniorrådets officielle adresse: Seniorrådets Sekretariat, Center for Træning og Omsorg, Administrationsbygningen Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf , Sekretær Neva Olsen På Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside: kan man finde Seniorrådets dagsordner og mødereferater samt Seniorrådets afgivne høringssvar. 8

6 B. Møder Seniorrådet har i løbet af 2013 haft følgende planlagte møder (mødernes dagsorden og referat kan ses på kommunens hjemmeside): Tirsdag den 8. januar Tirsdag den 11. februar Tirsdag den 12. marts Onsdag den 13. marts Social- og Sundhedsudvalget Tirsdag den 9. april Tirsdag den 14. maj Tirsdag den 11. juni Tirsdag den13. august Tirsdag den 10. september Onsdag den 18. september Social- og Sundhedsudvalget Tirsdag den 8. oktober Tirsdag den 12. november Tirsdag den 19. november - Valgdag Tirsdag den 10. december Udover de ordinære møder har der været afholdt møde med Social- og Sundhedsudvalget den 13. marts, hvor vi drøftede Handleplan til Ældrestrategien, Generationernes dag, Borgermøderne i juni og oktober samt Seniorrådets ønske om, at der etableres hospice på Lykkens Gave. Den 18. september var emnerne Madkvalitet, Plejehjemslæger, Digitalisering og Ældre Medborger. Den 10. juni 2013 afholdt vi møde med Borgmesteren, hvor vi bl.a. drøftede Seniorrådets kommende borgermøder. C. Emner 1. Samarbejde med kommunen I forbindelse med Seniorrådets ordinære møder har centerchefen eller relevante medarbejdere fra kommunen beredvilligt stillet sig til rådighed med hensyn til orientering om konkrete emner eller besvarelse af forskellige spørgsmål fra Seniorrådet. Seniorrådet påskønner denne samarbejdsvilje. Endvidere har Seniorrådet i 2013 haft to møder med Social- og Sundhedsudvalget. Ved disse møder drøftedes forud aftalte væsentlige emner af betydning for de ældre i kommunen og for det løbende samarbejde mellem Seniorrådet og kommunen. 9

7 2. Høringssvar Seniorrådet har i 2013 afgivet høringssvar og rådgivning til kommunen vedrørende: Etablering af 40 omsorgsboliger Tilsyn på plejecentrene 2012 Handlekatalog 2013 Budget 2014 Kvalitetsstandarderne Tilsyn med institutioner for ældre Tilsynsrapporterne for 2013 forventes først at foreligge efter afgivelsen af nærværende årsberetning. Disse rapporter vil derfor blive omtalt i næste årsberetning. 4. Boliger for ældre Byggesagen Solgården blev afsluttet i Solgården er nu fuldstændig færdigrenoveret og store dele er helt ombygget. Indvielse af den nye bygning F er for kort tid siden vel overstået. Det har for både beboere, brugere af Aktivitets Centret og medarbejdere været en anstrengende tid i byggeperioden. Der pågår fortsat arbejde med at finde den nye kultur og dette særligt i den nye bygning F. De 55 nye plejeboliger på Baunehøj har alle fået nye fliser opsat i badeværelserne. Det forventes, at arbejdet hermed, samt udbedringen af andre fejl og mangler vil være tilendebragt ved udgangen af 2013, således at de beboere, som har været flyttet, kan vende tilbage. Bredebo 1. etape blev officielt indviet onsdag den 2. oktober Der er plads til 48 beboere i enkeltværelse og 2 boliger til ægtepar. 2. etape forventes at være klar pr. 1. august 2014 ligeledes med 48 enkeltværelser og 2 boliger til ægtepar. Beboerne trives godt, selv om opstarten har været hård. Personalet og ledelsen har præsteret et flot stykke arbejde. Det er politisk besluttet, at Bredebo skal være et forskningsplejecenter. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter for forskellige fagområder og Seniorrådet. Ledelsen af det nye Bredebo er opmærksom på behovet for fokus på frivillighed. 10

8 Der er bus på Bredebo og på Borrebakken, så der mulighed for at arrangere udflugter for beboerne. 5. Kontakt til pressen På Det Grønne Områdes hjemmeside kan man finde avisen på E-paper og læse de artikler, der har været om Seniorrådets virke Ældre skal have et godt og aktivt liv Forslag: Lav hospice på Lykkens Gave, der mangler hospicepladsen og Lykkens Gave vil være oplagt til formålet, mener både Seniorrådet og Konservative En gave til de døende udtaler sognepræst i Lyngby Kirke og støtter dermed Seniorrådets forslag om, at omdanne Lykkens Gave til hospice Ældre Sagen og Seniorrådet har begge presset på for at få flere penge til bl.a hjemmehjælp og bedre ældre mad Berlingske Tidende De ældre vil på dagsordnen 6. Mad Seniorrådets Smagsdommere, der består af to fra Seniorrådet valgt blandt dettes medlemmer samt én fra Ældre Sagens bestyrelse, har til opgave at overvåge, at de beboere og brugere, der indtager kommunens mad, får en sund alsidig og velsmagende kost. Til dette formål foretager smagsdommerne uanmeldte besøg på skiftende områdecentre og prøvesmager maden. Også udbragt mad til hjemmeboende borgere vil blive prøvesmagt. Vi vurderer dels madens udseende, smag og konsistens, dels centrets anretning og borddækning, da det er af betydning for såvel appetitten som for det sociale samvær. Derefter udarbejdes en rapport til Seniorrådet og Den Kommunale Madservice. Kommunens beslutning om at udlicitere madleverancen til ældre hjemmeboende har resulteret i valg af Din Private Kok og KRAM. Vi har modtaget mad fra dem og meldt tilbage. Seniorrådets smagsdommere har i 2013 deltaget i 13 prøvesmagninger på henholdsvis Virumgård, Bredebo, Lystoftebakken og Solgården. Vi har i smagsdommerne et godt samarbejde med DKM (Den Kommunale Madservice) og har fået afprøvet nye koncepter, som ser ud til at være en succes. Smagsdommerne fortsætter deres intense arbejde det kommende år. Målet er at få køkkenet tilbage til områdecentrene. Efter mønsterprojektets afslutning er det nu vedtaget, at det kører videre, og politikerne har lyttet og bevilget penge, så det kan blive implementeret på samtlige områdecentre. 11

9 7. Regionsældrerådet Regionsældrerådet har i 2013 afholdt 4 møder med repræsentanter fra hvert ældreråd/seniorråd i Hovedstadsregionen. Der deltager gennemsnitligt 60 repræsentanter i møderne. Regionsrådet stiller mødelokaler og forplejning til rådighed i regionsgården i Hillerød. Emnerne for møderne var bl.a.: 1. Temaoplæg ved stabsdirektør for plan, udvikling og kvalitet Christian Worm om Region Hovedstadens Sundhedsplan, herunder status for planer på sundhedsområdet. 2. Temaoplæg ved regionsrådsmedlem Charlotte Fischer om Regionens, kommunernes og praksislægernes varetagelse af behandling og omsorg. 3. Temaoplæg ved enhedschef for hospitals- og psykiatriplanlægning Anne Skriver om Region Hovedstadens enstrengede akutsystem fra 1. januar 2014 (akuttelefonens nummer 1813). 4. Orientering fra regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen vedrørende status over resultaterne efter hendes to valgperioder som formand. Ved alle møderne har der desuden været gensidig orientering og debat mellem ældre-/seniorrådene 8. Nordøst-områdets ældre/seniorråd Nordøst-områdets ældreråd består af repræsentanter fra Furesø Ældreråd, og Seniorråd i Rudersdal, Gladsaxe, Gentofte, og Lyngby-Taarbæk kommune. Hvert råd har valgt 2 repræsentanter. Der har i 2013 været afholdt 4 ordinære møder: den 6. marts, den 22. maj, den 16. september og den 26. november. De ordinære møder giver mulighed for, at udveksle erfaringer med rådene fra vore nabokommuner. Møderne afholdes i Rudersdal Seniorråds hus i Skodsborg på Strandvejen. Derudover har vi deltaget i Borgermøder, som har været afholdt i Gladsaxe, emnerne var Farvel til livet, Inkontinens, Seniorrådsvalg og Tricktyverier Medlemmer fra Nordøst-områdets ældreråd var inviteret til Seniorrådets borgermøder, den 17. juni var emnet var Et aktivt liv som ældre - Hvad kan du selv gøre, og den 21. oktober hvor emnet var Hold dig i gang som ældre. 9. Danske Ældreråd Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk kommune er medlem af Danske Ældreråd, der er en paraplyorganisation for de 98 kommunale senior- og ældreråd i hele Danmark. 12

10 Danske Ældreråd afholder kurser, temadage og konferencer for medlemmerne, hvor Seniorrådet også deltager med en eller flere personer. Danske Ældreråd har også etableret en vidensbank, udsender nyhedsbreve og vejleder seniorråd i tvivlsspørgsmål. Det tværkommunale samarbejde forstærkes seniorrådene imellem, således at strategier og gode råd udveksles. Dansk Ældreråd fører også uløste sager på ministerielt niveau, således at afklaring i forhold til borger/seniorråd og lovgivning finder sted. 10. Det Lokale Trafiksikkerhedsråd Der har ikke været indkaldt til møder i Dette finder Seniorrådet ikke tilfredsstillende 11. Bruger-pårørenderådene Nedenfor vises fordelingen af Seniorrådets kontaktpersoner på områdecentrerne: Baunehøj - Jytte Andersen-Rosendal Bredebo - Lis Buchwald Olesen Virumgård - Marianne Wannhoff Solgården - Olav Lilleør Borrebakken - Allan B. Larsen Lykkens Gave - Boel Bøggild-Andersen Lyngby Møllebo - Helge Rasmussen Lystoftebakken - Ebba Ravn Kontaktpersonerne deltager i møderne uden stemmeret. Møderne giver mulighed for, at Seniorrådet får indsigt i arbejdet på områdecenteret, og hvilke aktuelle problemer, der måtte være på de enkelte centre. Generelle problemer, som f.eks. maden, drøftes senere på Seniorrådets møder.nogle centre holder derudover stormøder, der er dialogbaserede møder med mulighed for brugere, pårørende og seniorrådsmedlemmer til at komme i dialog med ledelse og medarbejdere. 12. Borgermøde Seniorrådets første borgermøde blev holdt den 17. juni på områdecenteret Møllebo. Temaet var Et aktivt liv som ældre hvad kan du selv gøre?. Der var flere stande fra forskellige foreninger, samt gavekort til 14 dages gratis træning i et lokalt Fitnesscenter. Der var mulighed for at prøve en elektrisk cykel udendørs på parkeringspladsen. Derudover var der foredrag af Stina Landø Bavnhøj Træn dig glad. Under foredraget var der indlagt forskellige siddende øvelser, der vakte stor begejstring. 13

11 Det andet borgermøde blev afholdt i samarbejde med Ældresagen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det var meget velbesøgt med over 100 deltagere, forsamlet i Stuckenbergsalen i Kulturhuset. Mødets tema var Hold dig i gang som ældre. Der var foredrag af professor dr. med. Bente Klarlund Pedersen med titlen Kram dig 14 år yngre og foredrag af fodterapeut Lene Scheur med titlen Pas på dine fødder. Til sidst var der interview med borgere, som har erfaring med forskellige former for hjælp fra kommunen. Undervejs var der en kort pause, hvor der blev serveret lækker mad fra Den Kommunale Madservice D. Focusområder for det fremtidige arbejde Forslag til det nye Seniorråd Synlighed af Seniorrådet, herunder kommunikation med borgerne. Aktiviteter for ældre. Genoptræning, vedligeholdelsestræning og forebyggelsestræning for ældre. Ældreegnede boliger som nybyggeri og tilpasning af eksisterende byggeri. Placering af nye omsorgsboliger Revision af kvalitetsstandarder. Madordningen. Trafikplaner og trafiksikkerhed. Borgermøde. Samarbejde med ældreorganisationerne. Demenspolitik. Samarbejde med Brugerpårørenderåd samt deltagelse i stormøder. Tilsynsrapporterne. Medicinhåndtering for den ældre patient. Implementering af strategi for frivillighed og medborgerskab Implementering af strategi for fremtidens ældreservice. Nærværende årsberetning er godkendt af Seniorrådet Den 15. ferbuar 2014 På Seniorrådets vegne Aase Steffensen 14

12 14

13 15

14 16

15 17

16 18

17 19

18 20

19 21

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Nummer. Ældrerådene på nettet

Nummer. Ældrerådene på nettet 9. årgang februar 2007 1 Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Samlet oversigt over interviews med kommunens områder

Samlet oversigt over interviews med kommunens områder Samlet oversigt over interviews med kommunens områder Kommune har nedsat et 17 stk. 4 udvalg om borger- og brugerdialog. Udvalgets formål er at udarbejde forslag til principper for Kommunes dialog med

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2012-2013 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik.... 4 Ældre og kommunernes

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar 2010 1 83. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Den skriftlige årsberetning beskriver på overordnet plan de aktiviteter, som er gennemført af Børneringen, og de aktiviteter som Børneringen i løbet af året

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social- og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd Værd at vide om Gribskov Ældreråd 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende

Læs mere