August Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S"

Transkript

1 Statsrevisorerne Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S August 2012

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S (beretning nr. 14/2008) 20. august 2012 RN A205/12 1. I dette notat følger jeg op på sagen om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, som jeg indledte med en beretning i juni Notatet handler om Erhvervs- og Vækstministeriets (tidligere Økonomi- og Erhvervsministeriet) initiativer til at styrke Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter. Derudover giver jeg i notatet en status på en række af de retslige og tjenestemæssige tiltag, der har været rejst i forbindelse med sagen om Roskilde Bank A/S, og en status på afviklingen af Roskilde Bank A/S. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Ministerredegørelse Notatet indeholder følgende konklusion: Erhvervs- og Vækstministeriet har siden 2009 implementeret en række initiativer med henblik på at styrke Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter, herunder en mere aktiv opfølgning på påbud givet til pengeinstitutter under skærpet tilsyn. Derudover er det nu muligt for Finanstilsynet at offentliggøre påbud og risikooplysninger, herunder solvenskrav, der er givet til et pengeinstitut i forbindelse med en inspektion. Tilsynet anvender samtidig nyere data i ratingen af pengeinstitutter og i vurderingen af, hvilke pengeinstitutter der skal underkastes skærpet tilsyn. Dette finder jeg tilfredsstillende, og det er min opfattelse, at sagen om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S kan afsluttes. Jeg finder det dog væsentligt, at Finanstilsynet forsat har fokus på at tiltrække og fastholde medarbejdere med specialistkompetencer og på modellen til værdiansættelse af fast ejendom. 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Jeg bygger min konklusion på følgende: Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter Finanstilsynet skal nu følge aktivt op på samtlige påbud givet til pengeinstitutter under skærpet tilsyn. Er pengeinstituttet ikke under skærpet tilsyn, skal Finanstilsynet først og fremmest følge op på alvorlige påbud. Øvrige påbud kan enten Finanstilsynet eller en revisor følge op på. Finanstilsynet skal derudover følge op på risikooplysninger, der indeholder en vurdering af, at et pengeinstituts forretningsmodel er uholdbar. Pengeinstituttets eksterne revision skal i revisionsprotokollen opsummere samtlige påbud, som Finanstilsynet har afgivet i regnskabsåret, med en angivelse i revisionsprotokollen af, om påbuddene er blevet efterlevet.

3 2 Finanstilsynet skal efter hver inspektion udarbejde en kort redegørelse med en vurdering af instituttet, herunder de væsentligste påbud, påtaler og risikooplysninger, der er givet. I redegørelsen indgår også oplysninger om pengeinstituttets opgørelse af det individuelle solvensbehov og et eventuelt højere solvenskrav fra Finanstilsynet. Redegørelsen offentliggøres af pengeinstitutterne og derefter af Finanstilsynet. Finanstilsynets vurdering af, hvilke pengeinstitutter der skal underkastes skærpet tilsyn, er baseret på et mere opdateret grundlag. Finanstilsynets interne rating baserer sig således på baggrund af revisionsprotokollater for året og regnskabsdata for halvåret. Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S Finanstilsynet har fået en række nye redskaber, herunder mulighed for at vurdere holdbarheden af det enkelte pengeinstituts forretningsmodel og for at stille skærpede krav til ledelsen og driften af pengeinstitutterne. Derudover har Finanstilsynet siden marts 2011 haft mulighed for at udstede administrative bøder i tilfælde, hvor der er tale om ensartede og ukomplicerede lovovertrædelser. Finanstilsynets rapportering er blevet mere målrettet modtagerne, fx er rapporteringen til bestyrelsen i højere grad rettet mod at sikre, at bestyrelsen får en god forståelse af pengeinstituttets risikoprofil. I afrapporteringen fremgår det mere tydeligt, når tilsynet har givet et påbud eller en risikooplysning, og i hvilken sammenhæng disse er givet. Dog kan Rigsrevisionen konstatere, at det ikke fremgår eksplicit af afrapporteringen, om der er tale om alvorlige, almindelige eller mindre alvorlige påbud, selv om Finanstilsynet fastlægger tilsynets egen opfølgning på baggrund af denne opdeling. Finanstilsynets ejendomsvurderingsinspektører anvender i højere grad end tidligere hovedparten af deres tid på gennemgang af ejendomsengagementer. Samtidig kan pengeinstitutundersøgere selv træffe afgørelse i mindre problematiske ejendomssager. Finanstilsynet har udstedt en ny regnskabsbekendtgørelse, som vil indebære strammere og mere præcise regler for pengeinstitutters værdiansættelse af engagementer og dermed for opgørelsen af nedskrivninger. Rigsrevisionen finder, at erfaringerne fra de seneste års kollaps blandt pengeinstitutterne underbygger, at tilsynets model for værdiansættelse af fast ejendom og mulighederne for at påbyde yderligere nedskrivninger og solvensreservationer på baggrund heraf forsat er et vigtigt område at prioritere. Resultatet af Finanstilsynets interne undersøgelse af, om den interne og eksterne revision i Roskilde Bank A/S har udfyldt deres roller på forsvarlig vis, blev udmøntet i en politianmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet i 2010, som i april 2012 meddelte, at der ikke vil blive gennemført straffesager mod den tidligere bestyrelse, direktion samt interne og eksterne revision i Roskilde Bank A/S. Resultatet af advokatundersøgelsen af, om der kunne placeres et tjenstligt ansvar hos medarbejdere og ledelse i Finanstilsynet, forelå i marts 2011 og gav ikke anledning til, at der blev rejst ansættelsesretlige sager.

4 3 Indgrebene over for Roskilde Bank A/S Afviklingen af Roskilde Bank har siden august 2009 ligget i Finansiel Stabilitet A/S. Finansiel Stabilitet A/S ændrede i juni 2011 koncernstruktur, hvorefter det ikke længere er muligt at følge afviklingen af det enkelte pengeinstitut. Forud for ændringen i koncernstrukturen indgik Finansiel Stabilitet A/S og Arbejdernes Landsbank A/S en aftale, som betød, at de resterende privatkunder blev overtaget af banken. Rammerne for Finanstilsynets virksomhed Finanstilsynet har svært ved at rekruttere og fastholde personale, herunder kreditspecialister. Personaleomsætningen er efter et fald i 2009 og 2010 igen steget til omkring 16 % i Årsagen er bl.a. en stor efterspørgsel i den finansielle sektor efter medarbejdere med kompetencer inden for fx finansiel lovgivning og kreditområdet. Finanstilsynet har dog taget en række initiativer for at imødegå de personalemæssige udfordringer. Rigsrevisionen finder det væsentligt, at Finanstilsynet fortsat har fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med specialistkompetencer. I. Baggrund 2. Jeg afgav i juni 2009 en beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. Beretningen viste bl.a., at Finanstilsynet var opmærksom på problemerne i Roskilde Bank A/S, men at Finanstilsynets opfølgning ikke var tilstrækkelig systematisk og kunne forbedres på en række punkter. Derudover vurderede Rigsrevisionen, at Finanstilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter kunne forbedres, fx ved at inddrage data fra kvartalsvise overvågninger af pengeinstitutterne. Endelig vurderede Rigsrevisionen også, at Finanstilsynet på grund af en høj personaleomsætning og rekrutteringsmæssige udfordringer var sårbar i gennemførelsen af tilsynsaktiviteterne. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de bl.a., at det var særdeles kritisabelt, at Finanstilsynet ikke fastholdt sine skøn over bankens solvensbehov og ikke systematisk fulgte op på bankens opfølgning på tilsynets påbud og risikooplysninger. Samtidig bemærkede Statsrevisorerne, at forløbet med Roskilde Bank A/S havde givet det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium anledning til en række fremadrettede tiltag, og at der kunne være mulighed for at overveje yderligere tiltag, når andre aspekter i sagen var afdækket. Som svar på beretningen afgav den daværende økonomi- og erhvervsminister en redegørelse til Statsrevisorerne i september I redegørelsen skrev ministeren bl.a., at Finanstilsynet fremover ville følge mere systematisk og aktivt op på de påbud, der afgives, herunder særligt for de pengeinstitutter, der er under skærpet tilsyn. 3. På baggrund af ministerredegørelsen afgav jeg i oktober 2009 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori jeg fremlagde mine planer for den videre opfølgning på beretningen. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2008, s. 174 ff. I notatet lovede jeg, at jeg ville følge udviklingen på området. 4. I dette notat redegør jeg for resultaterne af min opfølgning. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

5 4 5. I forbindelse med beretningen om tildeling af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S har Rigsrevisionen undersøgt dele af Finanstilsynets tilsynsaktiviteter. Dette notat handler alene om opfølgningen på beretningen om Roskilde Bank A/S, dog er der for så vidt angår Erhvervs- og Vækstministeriets initiativer til at styrke Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutter og Finanstilsynets nye redskaber inddraget mere generelle aspekter. II. Erhvervs- og Vækstministeriets initiativer 6. Jeg gennemgår i det følgende Erhvervs- og Vækstministeriets initiativer i forhold til de udestående punkter. Gennemgangen baserer sig hovedsageligt på redegørelser fra Finanstilsynet. Herudover har Rigsrevisionen holdt møder med Finanstilsynet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansiel Stabilitet A/S samt foretaget stikprøvevis gennemgang af Finanstilsynets opfølgning på inspektioner i pengeinstitutter. 7. I mit seneste notat til Statsrevisorerne om sagen af 29. oktober 2009 skrev jeg, at jeg ville følge op på følgende områder: Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter ministeriets initiativer til at styrke Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutter anvendelsen af data fra den kvartalsvise overvågning af pengeinstitutter. Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S Finanstilsynets muligheder for at anvende andre redskaber over for pengeinstitutter, der ikke følger Finanstilsynets påbud initiativer til at forbedre Finanstilsynets afrapportering til pengeinstitutterne arbejdet med at forbedre modellen til fastsættelse af værdien af fast ejendom resultatet af Finanstilsynets interne undersøgelse af, om den interne og eksterne revision har udfyldt deres roller på forsvarlig vis resultatet af de retslige tiltag over for den tidligere ledelse og revisorer i Roskilde Bank A/S samt Finanstilsynets eventuelle politianmeldelser resultatet af ministeriets undersøgelse af, om der kan placeres et tjenstligt ansvar hos ledelsen i Finanstilsynet. Indgrebene over for Roskilde Bank A/S afviklingen af Roskilde Bank. Rammerne for Finanstilsynets virksomhed Finanstilsynets mulighed for at tiltrække og fastholde bl.a. kreditspecialister. Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutter Ministeriets initiativer til at styrke Finanstilsynets kontrol med pengeinstitutter 8. Statsrevisorerne fandt det særdeles kritisabelt, at Finanstilsynet ikke fastholdt sine skøn over Roskilde Bank A/S solvensbehov og ikke systematisk fulgte op på bankens opfølgning på tilsynets påbud og risikooplysninger. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at tilsynet kunne forbedres ved, at Finanstilsynets procedurer for opfølgning blev skærpet. Derudover påpegede Rigsrevisionen, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis den eksterne revisor i et pengeinstitut havde pligt til at redegøre for instituttets efterlevelse af påbud. 9. Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet har ændret sin forretningsgang for opfølgning på påbud som konsekvens af Statsrevisorernes kritik. Ifølge tilsynets forretningsgang skal tilsynet altid aktivt følge op på påbud givet til pengeinstitutter under skærpet tilsyn. Denne praksis gælder samtlige påbud givet ved skærpet tilsyn, dvs. uanset om det er et alvorligt, almindeligt eller mindre alvorligt påbud. I de tilfælde, hvor pengeinstituttet ikke er under skærpet tilsyn, skal Finanstilsynet som minimum følge op på alvorlige påbud. Har påbuddet en almindelig eller mindre alvorlig karakter, kan opfølgningen på baggrund af Finanstilsynets vurdering foretages af enten Finanstilsynet eller en revisor. Finanstilsynet skal derudover følge op på risikooplysninger, hvis de indeholder en vurdering af, at et pengeinstituts forretningsmodel er uholdbar.

6 5 Finanstilsynet har derudover oplyst, at tilsynet i samme forbindelse har ændret procedurerne for revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder, så den eksterne revision nu har pligt til i revisionsprotokollen at redegøre for instituttets efterlevelse af påbud. 10. Rigsrevisionen har foretaget en stikprøve af Finanstilsynets opfølgning på tilsynsaktiviteter gennemført i 2010 i 5 pengeinstitutter, hvoraf 3 var under skærpet tilsyn. Derudover har Rigsrevisionen gennemgået revisionsprotokollerne for de 5 pengeinstitutter med henblik på at undersøge, om den eksterne revision i alle 5 tilfælde havde redegjort for instituttets efterlevelse af påbud. Rigsrevisionens undersøgelse viste, at Finanstilsynet har fulgt op på pengeinstitutternes efterlevelse af påbuddene i overensstemmelse med tilsynets retningslinjer. Finanstilsynet har således for hvert af de 3 pengeinstitutter, der var under skærpet tilsyn, udarbejdet et opfølgningsnotat, hvoraf det fremgår, i hvilken grad tilsynet vurderer, at det pågældende pengeinstitut har efterlevet påbuddene. Derudover viste undersøgelsen, at den eksterne revision i alle 5 tilfælde havde redegjort i revisionsprotokollen for instituttets efterlevelse af påbud inden for den pågældende periode. 11. Erhvervs- og Vækstministeriet har herudover iværksat en række andre initiativer. Det er bl.a. ved en lovændring i april 2010 blevet muligt for Finanstilsynet at offentliggøre centrale påbud, påtaler og risikooplysninger givet ved inspektion af pengeinstitutterne. Efter hver inspektion udarbejder tilsynet en kort redegørelse med en vurdering af instituttet, herunder de væsentligste påbud, påtaler og risikooplysninger. Redegørelsen indeholder også oplysninger om pengeinstituttets opgørelse af det individuelle solvensbehov og et eventuelt højere solvenskrav fra Finanstilsynet. Redegørelsen offentliggøres af institutterne og derefter af Finanstilsynet. Finanstilsynet har samtidig fået mulighed for at offentliggøre påbud, påtaler og risikooplysninger, der er givet mellem inspektioner, som tilsynet vurderer, er af væsentlig betydning for offentligheden, herunder pengeinstituttets kunder og kreditorer. Det har tilsynet gjort i enkelte tilfælde. I 2010 offentliggjorde Finanstilsynet 36 redegørelser, der vedrørte pengeinstitutter, heraf 35 efter inspektioner og en redegørelse om påbud givet mellem inspektioner. I 2011 offentliggjorde Finanstilsynet 83 redegørelser, heraf 5 redegørelser givet mellem inspektioner. Anvendelse af data fra den kvartalsvise overvågning af pengeinstitutter 12. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at tilsynets planlægning af tilsynsaktiviteter kunne forbedres, fx ved at inddrage data fra kvartalsvise overvågninger af pengeinstitutterne. Rigsrevisionen anbefalede, at den kvartalsvise overvågning burde indgå i Finanstilsynets interne rating med henblik på at sikre, at undersøgelsesprogrammet både for det indeværende og kommende år blev baseret på et opdateret datagrundlag. 13. Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet i 2009 ændrede grundlaget for tilsynets interne rating af pengeinstitutterne. Tidligere var Finanstilsynets interne rating baseret på regnskabsdata ultimo året justeret med den enkelte pengeinstitutundersøgers erfaringer på tidspunktet for planlægningen. Efter ændringen sker ratingen på baggrund af revisionsprotokollater for året og regnskabsdata for halvåret justeret med den enkelte pengeinstitutundersøgers erfaring og opdaterede viden. Derudover har Finanstilsynet oplyst, at tilsynet hvert kvartal udarbejder en kort notits, hvor den institutansvarlige forholder sig til den kvartalsvise overvågning af de enkelte institutter. I denne notits forholder den institutansvarlige sig til, hvorvidt en undersøgelse af instituttet skal fremrykkes. Den kvartalsvise overvågning af pengeinstitutterne er fra 1. kvartal 2010 udvidet til også at omfatte en analyse af sammenlignelige pengeinstitutter (peer group) på udvalgte nøgletal, fx udlånsvækst, ejendomseksponering og likviditetsoverdækning. Finanstilsynet anvender påbud i de situationer, hvor en virksomhed handler på en lovstridig måde, eller hvor virksomheden undlader at handle, hvor handling er påkrævet. Risikooplysninger gives i de tilfælde, hvor tilsynet vurderer, at der er behov for at henlede opmærksomheden på et emne, uden at der foreligger en lovovertrædelse. Derudover anvender Finanstilsynet påtaler i forbindelse med en konstateret lovovertrædelse, der ikke længere består. Finanstilsynets tilsynsaktiviteter bliver opdelt i 2 kategorier: løbende overvågning og inspektioner på stedet.

7 6 Endelig har Finanstilsynet oplyst, at tilsynet siden 2011 har udarbejdet risikonotater (såkaldte outlier-notater ) i forlængelse af den kvartalsvise overvågning. Risikonotaterne tester pengeinstitutternes kapitalsituation under mindre gunstige forhold og forudsætninger med henblik på at vurdere pengeinstituttets sårbarhed. Ifølge Finanstilsynet udarbejdes notaterne som minimum halvårligt. Opsamling 14. Jeg finder det tilfredsstillende, at Finanstilsynet har styrket opfølgningen på de påbud og risikooplysninger, der gives af tilsynet, herunder at den eksterne revisor nu også i revisionsprotokollen skal opsummere de påbud, som er givet, og tage stilling til, om påbuddene er efterlevet. Finanstilsynet har også sikret en øget gennemsigtighed omkring påbud mv. ved, at pengeinstituttet og tilsynet offentliggør en redegørelse om de centrale påbud mv., der er givet. Endelig finder jeg det tilfredsstillende, at Finanstilsynet har taget initiativ til at styrke den løbende overvågning af pengeinstitutterne, så planlægningen af inspektionerne sker på et opdateret grundlag. Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S Finanstilsynets muligheder for at anvende andre redskaber over for pengeinstitutter, der ikke følger Finanstilsynets påbud 15. Som nævnt ovenfor fandt Statsrevisorerne det særdeles kritisabelt, at Finanstilsynet ikke fastholdt sine skøn over Roskilde Bank A/S solvensbehov og ikke systematisk fulgte op på bankens opfølgning på tilsynets påbud og risikooplysninger. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at Finanstilsynet alene anvendte påbud og risikooplysninger over for Roskilde Bank A/S, idet tilsynets øvrige redskaber ikke blev bragt i anvendelse over for banken. 16. Finanstilsynet har siden 2009 fået en række nye redskaber, herunder styrkede beføjelser i forbindelse med vurdering af pengeinstituttets forretningsmodel og mulighed for at stille skærpede krav til ledelsen og driften af de finansielle pengeinstitutter. Derudover har tilsynet fået mulighed for at igangsætte en uvildig undersøgelse af et pengeinstitut og at udstede administrative bøder. Tilsynets nye redskaber er uddybet nedenfor. 17. Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet ved lovændring har fået hjemmel til at foretage en vurdering af holdbarheden af det enkelte pengeinstituts forretningsmodel. Tidligere skulle Finanstilsynet primært vurdere, om pengeinstitutterne overholdt den finansielle lovgivning. Nu kan Finanstilsynet reagere med en risikooplysning i de tilfælde, hvor forretningsgrundlaget hviler på en stor eksponering i forhold til enkelte sektorer, fx ejendomssektoren, eller mange store engagementer. Det giver samtidig Finanstilsynet mulighed for på et tidligere tidspunkt at reagere over for et pengeinstitut, der fortsat overholder gældende lovgivning, men hvor bankens adfærd på fx kreditområdet medfører en risiko for, at instituttet på kortere eller længere sigt vil miste sin tilladelse til at drive bankvirksomhed. Dette sker fx i situationer, hvor pengeinstituttet ikke længere overholder lovens solvenskrav. Derudover har tilsynet fået mulighed for at påbyde et pengeinstitut at afholde udgifterne til, at der foretages en uvildig undersøgelse af et eller flere nærmere angivne forhold i pengeinstituttet, som tilsynet mener, er af væsentlig betydning for tilsynets vurdering af pengeinstituttet. Bestemmelsen tænkes alene anvendt i særlige situationer, som ligger uden for Finanstilsynets almindelige virke og kompetenceområde, fx hvor der kræves særlig teknologi eller specialistkompetencer. Muligheden for at få foretaget en uvildig undersøgelse er anvendt én gang i forbindelse med en undersøgelse af et pengeinstitut, hvor der var indikationer på, at instituttets adfærd var i strid med pengeinstituttets egne handelsbetingelser.

8 7 Endvidere har Finanstilsynet oplyst, at kravene til bestyrelsen og direktionen i et pengeinstitut er blevet skærpet. Kravene om henholdsvis bestyrelses- og direktionsmedlemmers egnethed og hæderlighed er udvidet, således at der skal ske en fornyet vurdering i forbindelse med, at et ledelsesmedlem skifter job til en anden finansiel virksomhed. Egnethedsog hæderlighedsvurderingen er således knyttet til en konkret stilling. Finanstilsynet har videre oplyst, at bestemmelsen er blevet gjort mere anvendelig, idet hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor skal indgå i vurderingen af, om en person har udvist en adfærd, der indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller stilling på forsvarlig vis. Finanstilsynet har endelig oplyst, at tilsynet siden ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2010 har påbudt en bestyrelsesformand at nedlægge sit hverv. Derudover er direktører og bestyrelsesmedlemmer i flere tilfælde fratrådt som følge af, at Finanstilsynet har sendt påbud herom i høring. Endelig har tilsynet fået mulighed for at udstede administrative bødeforelæg ved overtrædelse af nærmere angivne bestemmelser, hvor overtrædelserne generelt er ensartede og ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål, og hvor sanktionsniveauet ligger fast. Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet siden den 1. januar 2011 har udstedt administrative bødeforelæg i 14 tilfælde. I hovedparten af tilfældene har der været tale om en overtrædelse af lov om værdipapirhandel mv., hvor værdipapirhandlere fx har undladt at indberette oplysninger om transaktioner. Initiativer til at forbedre Finanstilsynets afrapportering til pengeinstitutterne 18. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at Finanstilsynets afrapportering til pengeinstitutterne kunne forbedres. Finanstilsynets afrapportering til pengeinstitutterne angav ikke tydeligt, hvornår der var tale om forhold af alvorlig karakter, og hvornår der var tale om mindre alvorlige forhold. Dette var særligt et problem i forbindelse med undersøgelser, hvor flere virksomhedsområder var undersøgt, idet der kunne være tale om et stort antal påtaler, påbud og risikooplysninger. 19. Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet i december 2009 indførte en ny standard for rapportering efter undersøgelser. Ifølge tilsynet er rapporteringen blevet mere målrettet til modtagerne, og særligt rapporteringen til bestyrelsen blev i højere grad rettet mod at sikre, at bestyrelsen får en god forståelse for pengeinstituttets risikoprofil. De væsentligste af tilsynets konklusioner skal således tilgå bestyrelsen, mens mere detaljeorienterede konklusioner rapporteres direkte til direktion eller andre centrale medarbejdere. 20. Rigsrevisionen finder ved gennemgangen af Finanstilsynets opfølgning på inspektioner i 5 pengeinstitutter, at den skriftlige rapportering til pengeinstitutterne er blevet mere målrettet end tidligere. I afrapporteringen fremgår det tydeligt, når tilsynet har givet et påbud eller en risikooplysning, og i hvilken sammenhæng disse er givet. Dog kan Rigsrevisionen konstatere, at det ikke fremgår af afrapporteringen, om der er tale om alvorlige, almindelige eller mindre alvorlige påbud, selv om Finanstilsynet fastlægger tilsynets egen opfølgning på baggrund af denne opdeling. Arbejdet med at forbedre modellen til fastsættelse af værdien af fast ejendom 21. Rigsrevisionen vurderede i beretningen, at Finanstilsynet burde forbedre modellen, som bruges til at fastsætte værdien af fast ejendom, og fastlægge procedurer for, hvornår solvensbehov eller nedskrivninger skal korrigeres. Rigsrevisionen vurderede, at denne udbygning var nødvendig for at sikre en ensartethed i tilsynets afgørelser. 22. Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet har ændret på arbejdsgangen for vurderinger af ejendomsengagementer, så ejendomsvurderingsinspektører i højere grad end tidligere anvender hovedparten af deres resurser på gennemgang af ejendomsengagementer ved pengeinstitutter. I perioden er der således sket en stigning i ejendomsinspektørernes deltagelse i pengeinstitutundersøgelser.

9 8 Derudover har Finanstilsynet oplyst, at pengeinstitutundersøgerne i højere grad screener engagementer med ejendomspant, der skal gennemgås med henblik på at udnytte ejendomsvurderingsinspektørernes ekspertise bedre. Pengeinstitutundersøgerne kan således selv træffe afgørelse i mindre problematiske ejendomssager, mens ejendomsvurderingsinspektørerne inddrages i de mere vanskelige ejendomsengagementer. Det giver ifølge Finanstilsynet den mest hensigtsmæssige udnyttelse af resurserne. Ifølge Finanstilsynet kan samarbejdet mellem pengeinstitutundersøgere og ejendomsvurderingsinspektører også medføre, at pengeinstitutundersøgerne selv opnår en stigende ekspertise i ejendomsvurderinger. Endelig har Finanstilsynet oplyst, at tilsynet i 2012 har ansat endnu en ejendomsvurderingsinspektør med henblik på at kunne imødekomme det fortsat store behov for ejendomsvurderingsinspektørernes deltagelse ved pengeinstitutundersøgelser. 23. I relation hertil har Finanstilsynet i marts 2012 udstedt en ny regnskabsbekendtgørelse, som ifølge tilsynet vil indebære strammere og mere præcise regler for bankers værdiansættelse af engagementer og dermed for opgørelsen af nedskrivninger. Det er bl.a. præciseret, hvordan fast ejendom værdiansættes, så der sikres fokus på dagsværdien med en salgsperiode på 6 måneder og ikke på en værdi, som kun under visse forudsætninger og over en langsigtet tidsperiode kan realiseres. 24. Rigsrevisionen finder, at erfaringerne fra de seneste års kollaps blandt pengeinstitutter underbygger, at tilsynets model for værdiansættelse af fast ejendom og mulighederne for at påbyde yderligere nedskrivninger og solvensreservationer på baggrund heraf forsat er et vigtigt område at prioritere. Resultatet af Finanstilsynets interne undersøgelse af, om den interne og eksterne revision har udfyldt deres roller på forsvarlig vis 25. Finanstilsynets interne undersøgelse af, om den interne og eksterne revision udfyldte deres roller på forsvarlig vis, blev udmøntet i beslutningen om at anmelde den interne og eksterne revision til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK). Der blev ikke udarbejdet en særskilt skriftlig undersøgelse ud over de 2 politianmeldelser af 7. oktober Resultatet af de retslige tiltag over for den tidligere ledelse og revisorer i Roskilde Bank A/S samt Finanstilsynets eventuelle politianmeldelser 26. Finanstilsynet anmeldte derudover den tidligere ledelse i Roskilde Bank A/S til politiet i SØK har den 30. april 2012 oplyst, at der ikke vil blive gennemført en straffesag mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank A/S. SØK har samtidig oplyst, at der ikke vil blive gennemført en straffesag mod den interne og eksterne revision i Roskilde Bank A/S, idet SØK vurderede, at bevisbyrden i en straffesag ikke kunne løftes. Resultatet af ministeriets undersøgelse af, om der kan placeres et tjenstligt ansvar hos ledelsen i Finanstilsynet 27. Det fremgik af ministerredegørelsen til beretningen, at ministeriet ville igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af, om der kunne placeres et tjenstligt ansvar hos ledelsen i Finanstilsynet. Resultatet af advokatundersøgelsen blev offentliggjort af ministeriet i november Konklusionen var, at Finanstilsynet i sit tilsyn med Roskilde Bank A/S generelt havde administreret i overensstemmelse med både den finansielle lovgivning og de forvaltningsretlige regler. Undersøgelsen viste dog også, at Finanstilsynet på visse punkter har begået fejl og forsømmelser, men undersøgelsen gav ikke anledning til, at der blev rejst ansættelsesretlige sager.

10 9 Opsamling 28. Jeg finder det tilfredsstillende, at Finanstilsynet har fået en række nye redskaber, der samlet styrker tilsynets beføjelser i forhold til pengeinstitutterne. Endvidere har tilsynet gennem ændring af arbejdsgange sikret, at ejendomsinspektørerne deltager på flere inspektioner end tidligere. Jeg finder, at værdiansættelse af fast ejendom fortsat er et vigtigt fokusområde for Finanstilsynet. Afviklingen af Roskilde Bank 29. Afviklingen af Roskilde Bank blev i august 2009 overdraget til Finansiel Stabilitet A/S fra Nationalbanken og Det Private Beredskab. Med overdragelsen blev den tidligere statsgaranti over for Nationalbanken erstattet af en ny tilsvarende statsgaranti over for Finansiel Stabilitet A/S. Ved overdragelsen til Finansiel Stabilitet A/S blev der foretaget en foreløbig opgørelse af dagsværdien af aktiver og passiver på baggrund af de regnskabsmæssige værdier, der viste et tab for staten på 3,9 mia. kr. 30. Finansiel Stabilitet A/S ændrede i juni 2011 koncernstruktur, hvor en række af selskabets overtagne pengeinstitutter blev opdelt i datterselskaber, fx FS Bank, FS Finans og FS Ejendomme. En del af Roskilde Bank blev et finansselskab uden banklicens og lagt ind under FS Finans, mens kunder i den tidligere Roskilde Bank, der havde behov for bankydelser, blev lagt ind under FS Bank. Med ændringen af Finansiel Stabilitet A/S koncernstruktur er det ikke længere umiddelbart muligt at følge afviklingen af de enkelte pengeinstitutter, som er overdraget til Finansiel Stabilitet A/S under Bankpakke I, herunder også Roskilde Bank. Forud for ændringen i Finansiel Stabilitet A/S koncernstruktur indgik selskabet en aftale med Arbejdernes Landsbank A/S om, at banken overtog de resterende privatkunder i Roskilde Bank. Rammerne for finanstilsynets virksomhed Finanstilsynets mulighed for at tiltrække og fastholde bl.a. kreditspecialister 31. Rigsrevisionen konstaterede i beretningen, at Finanstilsynet havde vanskeligt ved at tiltrække og fastholde personale, bl.a. kreditspecialister. Finanstilsynet har oplyst, at det stadig er en udfordring at rekruttere og fastholde medarbejdere med specialistkompetencer. Medarbejderomsætningen i Finanstilsynet er steget i 2011 efter at være faldet til omkring 14 % i 2009 og I 2011 var medarbejderomsætningen på 15,7 %. Ifølge Finanstilsynet skyldes den høje medarbejderomsætning, at den finansielle sektor har en væsentlig efterspørgsel efter Finanstilsynets medarbejdere, fx i forhold til implementering af ny lovgivning på det finansielle område. Finanstilsynet har i 2011 igangsat forskellige initiativer for at modvirke den høje personaleomsætning, herunder etableret karrierekontrakter og mere aktiv anvendelse af chefkonsulenttitlen. I marts 2012 har Finanstilsynet derudover søgt en samarbejdspartner til rekruttering af specialister, herunder kreditspecialister, aktuarer, it-specialister mv. Opsamling 32. Jeg finder det tilfredsstillende, at Finanstilsynet har taget en række initiativer på personaleområdet. Opfølgningen har vist, at personaleomsætningen i Finanstilsynet er stigende, hvilket understreger vigtigheden af, at tilsynet fortsat har fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med specialistkompetencer.

11 10 III. Afslutning 33. Finanstilsynet har siden 2009 styrket sit tilsyn med pengeinstitutterne bl.a. gennem en tættere opfølgning på påbud mv., ligesom tilsynet har styrket overvågningen af pengeinstitutterne med anvendelsen af nyere data. Samlet set finder jeg Finanstilsynets initiativer tilfredsstillende. Da ovenstående var de udestående punkter i sagen om Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank A/S, er det min opfattelse, at sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 24. marts 2010 Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Spørgsmål

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Statsrevisorerne Beretning nr. 14 Beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Offentligt 14/2008

Statsrevisorerne Beretning nr. 14 Beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Offentligt 14/2008 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Offentligt 14/2008 Beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. Juni 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. Juni 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Juni 2009 BERETNING OM FINANSTILSYNETS AKTIVITETER I FORHOLD TIL ROSKILDE BANK A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Bestyrelsen og direktionen for [udeladt] DIREKTØREN 25. juni 2010 Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Finanstilsynets mission er at arbejde for finansiel stabilitet og tillid

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2015 om lønforhold

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2013 om indsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere