Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012

2 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S 6. marts 2012 RN A202/12 Erhvervs- og vækstministerens redegørelse af 7. februar Dette notat handler om de initiativer, som erhvervs- og vækstministeren har iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Notatet indeholder følgende konklusion: Jeg finder erhvervs- og vækstministerens redegørelse tilfredsstillende, da redegørelsen har forholdt sig til såvel Statsrevisorernes bemærkninger som beretningens indhold og konklusioner. Erhvervs- og Vækstministeriet vil præcisere rollefordelingen mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet A/S ved behandling af ansøgninger om individuelle statsgarantier og sikre, at de 2 institutioner har en tæt dialog og en fælles forståelse af det enkelte instituts økonomiske tilstand. Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed mv., der vil indebære strammere og mere præcise regler for bankers værdiansættelse af engagementer og dermed for opgørelsen af nedskrivninger, og Finanstilsynet har foretaget en opstramning af reglerne for beregning af de finansielle virksomheders solvensbehov. Erhvervs- og vækstministeren har nedsat et ekspertudvalg, der bl.a. skal foretage en analyse af årsagerne til finanskrisen, vurdere, om de iværksatte initiativer er tilstrækkelige og afbalancerede, og belyse, om tilsynet med finansielle koncerner kan styrkes. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Jeg vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: erhvervs- og vækstministerens arbejde med at præcisere rollefordelingen mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet A/S ved behandling af ansøgninger om individuelle statsgarantier erhvervs- og vækstministerens arbejde med at sikre strammere og mere præcise regler for bankers værdiansættelse af engagementer Finanstilsynets arbejde med at foretage en opstramning af reglerne for beregning af de finansielle virksomheders solvensbehov

3 2 resultatet af ekspertudvalgets arbejde med at analysere årsagerne til finanskrisen og udvalgets vurdering af, om de iværksatte initiativer er tilstrækkelige og afbalancerede. I. Baggrund 2. Jeg afgav i oktober 2011 en beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S (herefter Amagerbanken). Beretningen handler om forløbet fra behandlingen af Amagerbankens ansøgning om individuel statsgaranti, frem til banken blev overdraget til Finansiel Stabilitet A/S (herefter Finansiel Stabilitet) med henblik på afvikling i begyndelsen af februar Dette notat indeholder min vurdering af erhvervs- og vækstministerens redegørelse til beretningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på II. Erhvervs- og vækstministerens generelle bemærkninger 4. Erhvervs- og vækstministeren oplyser i sin redegørelse, at ministeren samlet set har taget Statsrevisorernes kritik og Rigsrevisionens beretning til efterretning. III. Rollefordeling mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet ved behandling af ansøgning om individuel statsgaranti 5. Statsrevisorerne fandt det uhensigtsmæssigt, at der forud for tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken ikke forelå en vurdering af Amagerbankens økonomiske tilstand, som både Finansiel Stabilitet, Finanstilsynet og Erhvervs- og Vækstministeriet kunne være enige om uanset deres forskellige roller i sagen. Statsrevisorerne kritiserede i den forbindelse, at Finanstilsynet ikke i tilstrækkelig grad gjorde opmærksom på Amagerbankens økonomiske tilstand og risikable forretningsmetoder forud for tildelingen af statsgarantien. 6. Erhvervs- og vækstministeren oplyser i sin redegørelse, at Erhvervs- og Vækstministeriet i forbindelse med implementering af ordningen med individuelle statsgarantier ved fusioner vil præcisere, at Finanstilsynet skal meddele Finansiel Stabilitet sin vurdering af holdbarheden af et instituts forretningsmodel eller i øvrigt opfyldelse af solvenskravene i lov om finansiel stabilitet. Finansiel Stabilitet skal lægge denne vurdering til grund ved behandling af ansøgningen. Hvis Finansiel Stabilitet har bemærkninger til vurderingen, skal disse drøftes med Finanstilsynet med henblik på, at de 2 institutioner har en tæt dialog og en fælles forståelse af det enkelte instituts økonomiske tilstand. 7. Jeg finder det tilfredsstillende, at Erhvervs- og Vækstministeriet vil præcisere rollefordelingen mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet ved behandling af ansøgninger om individuelle statsgarantier og sikre, at de 2 institutioner har en tæt dialog og en fælles forståelse af det enkelte instituts økonomiske tilstand. Jeg vil følge erhvervs- og vækstministerens arbejde med at præcisere rollefordelingen mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet ved behandling af ansøgninger om individuelle statsgarantier.

4 3 IV. Finanstilsynets fokus på de særligt risikable forretningsmetoder 8. Statsrevisorerne kritiserede, at Finanstilsynet ikke i tilstrækkelig grad gjorde opmærksom på Amagerbankens økonomiske tilstand og risikable forretningsmetoder forud for tildelingen af individuel statsgaranti. Rigsrevisionen fandt, at Finanstilsynet burde have været endnu mere opmærksom på de særligt risikable forretningsmetoder, som Amagerbanken anvendte. Erhvervs- og vækstministeren tager kritikken til efterretning og har på baggrund heraf iværksat en række konkrete initiativer. Ministeren oplyser samtidig, at der fremadrettet skal være en mere restriktiv tilgang til de særligt risikable forretningsmetoder og et øget fokus på nedskrivningsbehovet i de enkelte pengeinstitutter. 9. Erhvervs- og vækstministeren oplyser, at ministeren har fremsat et lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed mv., der indebærer strammere og mere præcise regler for bankernes værdiansættelse af engagementer og dermed for opgørelsen af nedskrivninger. Med det fremsatte lovforslag indføres der således mere detaljerede, obligatoriske regler for indregning og måling af udlån i de danske regnskabsregler og dermed for, hvordan pengeinstitutterne skal nedskrive forskellige typer af engagementer. Med lovforslaget gøres det obligatorisk for de finansielle virksomheder at anvende de danske regnskabsregler i årsregnskabet. Formålet hermed er at sikre, at de justeringer, som findes hensigtsmæssige at gennemføre, vil gælde for alle pengeinstitutter. I den reviderede regnskabsbekendtgørelse, der kommer i forlængelse af lovændringen, vil nedskrivningsprincipperne desuden blive ændret, hvilket vil betyde en hårdere tilgang til de såkaldte risikable forretningsmetoder. Finanstilsynet vil samtidig fremover i forbindelse med inspektioner have stort fokus på de særligt risikable forretningsmetoder. 10. Erhvervs- og vækstministeren oplyser videre, at Finanstilsynet på baggrund af erfaringerne med Amagerbanken og andre banker har foretaget en opstramning af reglerne for beregning af solvensbehov. Fra 2013 vil Finanstilsynet således alene benytte kreditreservationsmetoden, hvor der afsættes yderligere kapital på alle de områder, hvor banken har særlige risici. Dermed skabes større klarhed om beregningen af de finansielle virksomheders solvensbehov. 11. Jeg finder det tilfredsstillende, at erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed mv., der vil indebære strammere og mere præcise regler for bankers værdiansættelse af engagementer, og at Finanstilsynet har foretaget en opstramning af reglerne for beregning af de finansielle virksomheders solvensbehov. Jeg vil følge ministerens tiltag på de 2 områder. V. Erfaringer i forhold til den finansielle krise 12. Statsrevisorerne fandt, at erhvervs- og vækstministeren bør gennemgå de erfaringer, som Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet har høstet af denne sag, og redegøre for de initiativer, som disse erfaringer har affødt. Ministeren blev endvidere bedt om at redegøre for, hvordan disse erfaringer kan nyttiggøres i den fremadrettede indsats for at ruste pengeinstitutterne til at møde markedets realiteter og sikre tilliden til den finansielle sektor. 13. Erhvervs- og vækstministeren nævner i sin redegørelse vigtigheden af at lære af de erfaringer, der gøres under den finansielle krise, så denne viden kan anvendes i den fremadrettede indsats og til at gennemføre løbende tilpasninger og justeringer af reguleringen mv. for derigennem at ruste pengeinstitutterne og sikre tilliden til den finansielle sektor.

5 4 14. Erhvervs- og vækstministeren oplyser desuden, at ministeren har nedsat et ekspertudvalg, der skal foretage en analyse af årsagerne til finanskrisen og en vurdering af effekten af de opstramninger, som er blevet taget for at understøtte finansiel stabilitet samt vækst og beskæftigelse i dansk økonomi. Udvalget skal beskrive de initiativer, der er iværksat for at forebygge en lignende krise i fremtiden og dermed undgå en gentagelse af krisen, og vurdere, om initiativerne er tilstrækkelige og afbalancerede. Udvalget skal endvidere belyse, om tilsynet med finansielle koncerner med fordel kan styrkes. 15. Jeg finder det positivt, at erhvervs- og vækstministeren har nedsat et ekspertudvalg, der bl.a. skal foretage en analyse af årsagerne til finanskrisen og vurdere, om de iværksatte initiativer er tilstrækkelige og afbalancerede. Jeg vil følge resultaterne af ekspertudvalgets arbejde. VI. Næste skridt i sagen 16. Jeg vil følge udviklingen på følgende punkter: erhvervs- og vækstministerens arbejde med at præcisere rollefordelingen mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet ved behandling af ansøgninger om individuelle statsgarantier erhvervs- og vækstministerens arbejde med at indføre strammere og mere præcise regler for bankers værdiansættelse af engagementer Finanstilsynets arbejde med at foretage en opstramning af reglerne for beregning af de finansielle virksomheders solvensbehov resultaterne af ekspertudvalgets arbejde med at analysere årsagerne til finanskrisen og udvalgets vurdering af, om de iværksatte initiativer er tilstrækkelige og afbalancerede. Annie Nørskov

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere