Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Finansiel Stabilitet A/S (herefter Finansiel Stabilitet), som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Finansiel Stabilitet har ved overtagelsen af Sparekassen Østjylland og Cantobank A/S (herefter Cantobank) håndteret de forhold, som blev fremdraget i beretningen, tilfredsstillende. Finansiel Stabilitet har fastsat mål for afviklingen af aktiviteter og engagementer og har i sit arbejde med at regulere renteniveauet for kunderne i koncernen taget initiativ til at sikre, at efterslæb i implementeringen af de udmeldte rentesatser undgås. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitets initiativer er tilfredsstillende, og vurderer, at sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Finansiel Stabilitet har overdraget aktiviteter og engagementer i Sparekassen Østjylland til moderselskabet inden for det fastsatte mål på 12 måneder. Finansiel Stabilitet solgte Cantobank videre 3 måneder efter overtagelsen af bankens aktier. Finansiel Stabilitet har fastsat mål for afvikling i sit årlige budget, og Finansiel Stabilitets egen rapportering om målopfyldelse for 2013 afspejler en fremdrift i afviklingen. Finansiel Stabilitet har indgået aftale om en advokatundersøgelse af Sparekassen Østjylland på baggrund af en offentlig annoncering. Finansiel Stabilitets overtagelse af Sparekassen Østjylland og Cantobank er foregået på en måde, så løn og vederlag til direktør og bestyrelse har været fastsat på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner i branchen, men også under hensyn til løn og vederlag i andre statslige aktieselskaber. Finansiel Stabilitet har nedbragt andelen af konti, der ikke er renteharmoniseret, og har oplyst, at der ikke længere er et efterslæb i implementeringen af rentesatserne. Rigsrevisionens stikprøve har vist, at Finansiel Stabilitet ikke havde et efterslæb i implementeringen af rentesatser i de gennemgåede sager. Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i maj 2012 en beretning om Finansiel Stabilitet. Beretningen handlede om, hvordan Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter. Statsrevisorerne anmodede Rigsrevisionen om at undersøge, hvordan Finansiel Stabilitet varetager disse opgaver. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet overordnet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Finansiel Stabilitets datterselskaber har med advokatundersøgelser desuden identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter. Rigsrevisionen fandt dog, at Finansiel Stabilitet burde operationalisere kravet om hurtig afvikling af de overtagne pengeinstitutters aktiviteter i klare mål og milepæle for at sikre fremdrift og gennemsigtighed i afviklingsopgaven. Beretningen viste desuden, at Finansiel Stabilitets køb af advokatundersøgelser var omfattet af tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Herudover fandt Rigsrevisionen, at Finansiel Stabilitet ved hver pengeinstitutovertagelse bør genforhandle direktørlønnen og fastsætte vederlag til bestyrelsen, så løn og vederlag er i overensstemmelse med statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer og er fastsat under hensyn til sparsommelighed. Rigsrevisionen fandt endvidere, at Finansiel Stabilitet burde påse, at selskabets udmeldte rentesatser implementeres af datterselskaberne i koncernen. De udmeldte rentesatser har bl.a. til formål at sikre, at datterselskaberne ikke konkurrerer med de rentesatser, som tilbydes på det øvrige pengeinstitutmarked. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at Finansiel Stabilitets overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter havde været tilfredsstillende, men kunne forbedres på nogle punkter. Statsrevisorerne konstaterede endvidere, at der var fokus på sparsommelig drift i Finansiel Stabilitet. Statsrevisorerne bemærkede endelig, at de fandt det utilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet ikke havde sikret, at datterselskaberne så vidt muligt anvendte de rentesatser, som var udmeldt i medfør af afviklingsbekendtgørelsen. 3. Som svar på beretningen afgav erhvervs- og vækstministeren en redegørelse til Statsrevisorerne i august Heri oplyste ministeren, at han har taget Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes kritik til efterretning. 4. På baggrund af ministerredegørelsen afgav Rigsrevisionen i september 2012 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: Finansiel Stabilitets arbejde med at sikre, at de overtagne aktiviteter og engagementer er solgt, afviklet eller overført til Finansiel Stabilitets moderselskab inden 12 måneder fra overtagelsen Finansiel Stabilitets arbejde med at opstille mål for afviklingen, herunder målenes sammenhæng med kravet om, at afvikling skal ske inden 5 år fra overtagelsen af et nødlidende pengeinstitut om Finansiel Stabilitets køb af advokatundersøgelser er i overensstemmelse med selskabets procedure herfor Finansiel Stabilitets genforhandling af løn og vederlag ved overtagelse af nødlidende pengeinstitutter Finansiel Stabilitets arbejde med at regulere renteniveauet for kunderne i koncernen. 5. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

4 3 II. Finansiel Stabilitets initiativer 6. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende Finansiel Stabilitets initiativer i forhold til de udestående punkter. Gennemgangen er baseret på møder og brevveksling med Erhvervs- og Vækstministeriet samt Finansiel Stabilitet. Derudover har vi stikprøvevist gennemgået et antal ikke-renteharmoniserede konti med henblik på at efterprøve, om Finansiel Stabilitet har et efterslæb i forhold til at implementere selskabets udmeldte rentesatser. Håndtering af overtagne aktiviteter og engagementer 7. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet havde overtaget nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. 8. Finansiel Stabilitet har fastsat en målsætning om, at aktiviteter og engagementer fra det enkelte nødlidende pengeinstitut skal sælges, afvikles eller overføres til Finansiel Stabilitets moderselskab inden 12 måneder fra overtagelsen til central afvikling og administration. Formålet er, at Finansiel Stabilitet kan indlevere det overtagne pengeinstituts bank- og værdipapirlicens, og at den resterende afvikling gennemføres i regi af Finansiel Stabilitet. 9. Finansiel Stabilitet har i 2012 og 2013 overtaget 2 pengeinstitutter. Heraf var ét, Sparekassen Østjylland, nødlidende. Finansiel Stabilitet overtog Sparekassen Østjylland i april 2012 og solgte i umiddelbar forlængelse af overtagelsen størstedelen af sparekassens aktiviteter til Sparekassen Kronjylland. De tilbageværende aktiviteter og engagementer i Sparekassen Østjylland blev overført til central afvikling i moderselskabet i september 2012, og Finansiel Stabilitet levede derfor op 12-måneders-målet. Finansiel Stabilitet overtog derudover samtlige aktier i Cantobank i februar Cantobank blev ikke overtaget som et nødlidende pengeinstitut, men fordi Finansiel Stabilitet havde aktierne som sikkerhed for et uindfriet lån. Cantobank blev solgt videre i maj Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet har overdraget de resterende aktiviteter og engagementer i Sparekassen Østjylland til moderselskabet inden for det opsatte mål på 12 måneder. Mål for afviklingsopgaven 11. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet burde operationalisere kravet om hurtig afvikling af de overtagne pengeinstitutters aktiviteter i klare mål og milepæle for at sikre fremdrift og gennemsigtighed i afviklingsopgaven. Statsrevisorerne bemærkede, at der i højere grad bør sættes mål for afviklingsopgaven, så det kan vurderes, om afviklingen er sket hurtigst muligt. 12. Erhvervs- og Vækstministeriet har i februar 2012 udsendt en ny bekendtgørelse om afvikling i regi af Finansiel Stabilitet (herefter afviklingsbekendtgørelsen). Heri er det tidligere krav om, at alle engagementer, der kræver bank- eller værdipapirlicens, skal være afviklet senest 5 år efter overtagelsen, udgået. Erhvervs- og Vækstministeriet har oplyst, at baggrunden herfor er, at fristen ikke længere blev stillet som krav fra Europa-Kommissionens side i forbindelse med godkendelsen af de danske ordninger til håndtering af nødlidende pengeinstitutter modsat tidligere. Bekendtgørelse nr. 141 af 16. februar 2012 om ændring af bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie. Finansiel Stabilitet har oplyst, at selskabet afvikler overtagne kundeforhold og øvrige aktiviteter hurtigst muligt med lavest mulige omkostninger for staten og på en for kunderne ordentlig og redelig måde.

5 4 Finansielle aktiver kan fx være aktier, obligationer og pantebreve. Individuel statsgaranti er en ordning under Bankpakke II (Kreditpakken), hvor Finansiel Stabilitet A/S på vegne af staten i op til 3 år kunne garantere for obligationer og lån, som penge- og realkreditinstitutterne udstedte frem til den 31. december Garantien indebar, at staten garanterede for rentebetalingen og tilbagebetalingen på lånene. Garantien blev tildelt efter ansøgning. Finansiel Stabilitet har endvidere oplyst, at selskabet forventer, at afviklingen i 2015 vil være så fremskreden, at der herefter ikke er nogen tilbageværende kunder i koncernen, bortset fra i datterselskabet FS Property Finance. Tilbage skal der herefter udelukkende være finansielle aktiver, ejendomme og forpligtigelser, såsom retssager og tvister, samt udstedte individuelle statsgarantier. De særlige vilkår for datterselskabet FS Property Finance følger af en beslutning i Folketinget, ifølge hvilken Finansiel Stabilitet har overtaget en række aktiver fra FIH Erhvervsbank i marts Disse aktiver, og dermed FS Property Finance, skal likvideres eller afhændes ultimo 2016 med mulighed for udskydelse i op til 3 år til 31. december Finansiel Stabilitet har en masterplan for afvikling af engagementer og aktiver i selskabet. Masterplanen viser slutdatoer for, hvornår hovedgrupper af aktiviteter forventes afviklet. Finansiel Stabilitet har oplyst, at på konkrete aktiviteter, fx et porteføljesalg, udarbejdes der projektplaner for afviklingen. Desuden har Finansiel Stabilitet udarbejdet en politik for salgsprocesser. Politikken indebærer, at Finansiel Stabilitet skal følge en række principper i forbindelse med udbud. Principperne skal sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt Finansiel Stabilitets salgsprocesser er i overensstemmelse med EU-retlige principper om gennemsigtighed, ligebehandling og forbud mod statsstøtte. Selskabet har afviklingsmål i sine budgetter for 2013 og 2014, som også er fremsendt til Erhvervs- og Vækstministeriet. Selskabet har desuden oplyst, at selskabets direktion og bestyrelse endvidere modtager henholdsvis månedsvis og kvartalsvis rapportering om afvikling af engagementer, retssager og tvister, ejendomme, finansielle aktiver og medarbejdere. Selskabets mål i 2013 for at nedbringe engagementer og aktiver mv. er vist i tabel 1 sammen med den realiserede målopfyldelse for Tabel 1. Finansiel Stabilitets målopfyldelse på afviklingsmål i 2013 Afviklingsmål Målopfyldelse Kunder (antal) Engagementer 1) (mia. kr.) 4,3 7,8 Ejendomme på balancen (mia. kr.) 1,2 2,0 Pantebreve (mia. kr.) 1,2 1,1 Finansielle aktiver (mia. kr.) 0,9 1,9 Individuelle statsgarantier (mia. kr.) 58,8 61,2 Fuldtidsansatte medarbejdere i uopsagte stillinger (antal) ) Efter af- og nedskrivninger. Kilde: Finansiel Stabilitet. Det fremgår af tabel 1, at Finansiel Stabilitet har nået hovedparten af de 7 afviklingsmål i budgettet for Selskabet har fx afviklet ejendomme for 2,0 mia. kr., hvilket er mere, end der var målsat i Ved indgangen til 2014 havde Finansiel Stabilitet herefter for 1,8 mia. kr. ejendomme på balancen. Tilsvarende er antallet af kunder nedbragt med 975 mod et mål på Ved indgangen til 2014 havde Finansiel Stabilitet herefter ca kunder. Finansiel Stabilitet har oplyst, at selskabet i 2014 forventer at afvikle ejendomme for yderligere 1 mia. kr. Hertil kommer bl.a. engagementer for 5,8 mia. kr. og finansielle aktiver for 0,6 mia. kr.

6 5 13. Finansiel Stabilitet har oplyst, at der på nuværende tidspunkt pågår overvejelser om, at Finansiel Stabilitet i tilpasset form fremadrettet skal varetage opgaven som national afviklingsmyndighed. Overvejelserne er baseret på en forventning om ikrafttrædelsen af et direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber. Den fremtidige organisering af afviklingsmyndigheden og hjemmelsgrundlaget herfor forventes på plads i løbet af 2. halvår De tilbageværende aktiviteter vil skulle afvikles i regi af den nye afviklingsmyndighed, og den planlagte organisering af den nye afviklingsmyndighed vil tage højde herfor. Europa-Kommissionen har den 6. juni 2012 offentliggjort forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter. 14. På baggrund af den nye bekendtgørelses bestemmelse om, at afviklingen skal ske hurtigst muligt, finder Rigsrevisionen det tilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet har opsat mål for afvikling i sit årlige budget, og at Finansiel Stabilitets egen rapportering om målopfyldelse for 2013 afspejler en fremdrift i afviklingen. Det er samtidig Rigsrevisionens forventning, at der i forbindelse med Finansiel Stabilitets eventuelle overgang til national afviklingsmyndighed fortsat vil være fokus på afvikling af Finansiel Stabilitets tilbageværende aktiviteter. Køb af advokatundersøgelser 15. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitets køb af advokatundersøgelser var omfattet af EU s udbudsdirektiv og de på daværende tidspunkt gældende regler i tilbudsloven. Statsrevisorerne bemærkede, at Finansiel Stabilitet fremover bør sikre, at køb af eksterne ekspertydelser sker i overensstemmelse med reglerne for tilbud og udbud. 16. Folketinget har pr. 1. januar 2013 ændret reglerne i tilbudsloven for annoncering af visse tjenesteydelser. Ændringen medfører bl.a., at køb af advokatydelser ikke længere skal annonceres. Finansiel Stabilitet har fået foretaget en advokatundersøgelse i forbindelse med overtagelsen af Sparekassen Østjylland. Finansiel Stabilitet har annonceret opgaven, fordi købet fandt sted, før ovennævnte regulering af tilbudsloven trådte i kraft. Finansiel Stabilitet har derudover underrettet Europa-Kommissionen om købet. 17. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at advokatundersøgelsen vedrørende overtagelsen af Sparekassen Østjylland blev foretaget på baggrund af en offentlig annoncering. Genforhandling af løn og vederlag 18. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet ved hver pengeinstitutovertagelse burde genforhandle direktørlønnen og fastsætte vederlag til bestyrelsen, så løn og vederlag er i overensstemmelse med statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer og er fastsat under hensyn til sparsommelighed. 19. Finansiel Stabilitet solgte størstedelen af Sparekassen Østjyllands aktiviteter videre til Sparekassen Kronjylland i umiddelbar forlængelse af overtagelsen. Sparekassen Østjyllands direktion blev opsagt og fritstillet. Ved overtagelsen af Sparekassen Østjylland indsatte Finansiel Stabilitet en ny bestyrelse fra banken bestående af medarbejdere fra Finansiel Stabilitet, som ikke modtog bestyrelsesvederlag. Genforhandling af løn og vederlag var derfor ikke relevant i forbindelse med overtagelsen af Sparekassen Østjylland. Finansiel Stabilitet har oplyst, at der kort tid efter overtagelsen af Cantobank i februar 2013 blev indsat en ny bestyrelse, som bestod af medarbejdere fra Finansiel Stabilitet. Disse medarbejdere er ikke blevet honoreret særskilt for bestyrelsesarbejdet. Den administrerende direktør for Cantobank fortsatte frem til maj 2013, hvor banken blev solgt videre, og den administrerende direktør i den forbindelse blev opsagt. Finansiel Stabilitet genforhandlede ikke den administrerende direktørs løn, mens banken var ejet af Finansiel Stabilitet. Rigsrevisionen vurderer, at den administrerende direktørs løn var i overensstemmelse med statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer, idet direktørlønnen ikke var lønførende.

7 6 20. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at i de tilfælde, hvor Finansiel Stabilitet har overtaget banker og udbetalt løn og vederlag til direktør og bestyrelse, har løn og vederlag været fastsat på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner i branchen og under hensyn til løn og vederlag i andre statslige aktieselskaber. Finansiel Stabilitets rentesatser 21. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet burde påse, at selskabets udmeldte rentesatser for udlån i videst muligt omfang implementeres i datterselskaberne. På tidspunktet for beretningen lå den faktiske udlånsrente for ca. 70 % af engagementerne i datterselskaberne under Finansiel Stabilitets udmeldte rentesatser. Beretningen viste desuden, at en årsag hertil, særligt i nogle af datterselskaberne, skyldtes et efterslæb i implementeringen af de udmeldte rentesatser. Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det utilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet ikke havde sikret, at datterselskaberne så vidt muligt anvendte de rentesatser, som var udmeldt i medfør af afviklingsbekendtgørelsen. De udmeldte rentesatser skal hindre urimelig konkurrence med de øvrige pengeinstitutter på markedet og sikre ordentlige vilkår for kunder og kreditorer. 22. Finansiel Stabilitet har oplyst, at fastsættelse af renteniveau sker centralt i Finansiel Stabilitets moderselskab og under hensyn til afviklingsbekendtgørelsen. Rentesatserne for kunderne i Finansiel Stabilitets datterselskaber skal således fastsættes, så de ikke konkurrerer med de rentesatser, som generelt tilbydes på det danske pengeinstitutmarked. Det indebærer bl.a., at udlånsrenten for kunder i datterselskaber til Finansiel Stabilitet skal ligge blandt de 10 % højeste på det danske pengeinstitutmarked. Tilsvarende skal indlånsrenten ligge blandt de 10 % laveste. Finansiel Stabilitet gennemfører renteændringer løbende, fx på baggrund af statistik fra Nationalbanken for udlån, med henblik på at sikre, at kravene er opfyldt. Finansiel Stabilitet har videre oplyst, at selskabet regelmæssigt udarbejder lister over ikke-harmoniserede rentesatser. Finansiel Stabilitet har udarbejdet interne retningslinjer, hvoraf det fremgår, at afvigende rentesatser skal årsagsforklares kvartalvist. 23. Finansiel Stabilitet har oplyst, at 16 % af koncernens konti ikke var renteharmoniseret ved udgangen af 2013.

8 7 24. Tabel 2 viser årsagerne til, at de angivne konti ikke er renteharmoniseret. Tabel 2. Årsagerne til, at den faktiske udlånsrente i datterselskaberne afviger fra de udmeldte rentesatser ultimo ) Efterslæb i forhold til implementering Fast renteaftale Rentehenstand/ rentenulstilling I alt (antal konti er angivet i parentes) FS Bank 0 % 81 % 19 % 100 % (83) FS (FS Finans) 0 % 59 % 41 % 100 % (156) FS Finans III (Amagerbanken) 0 % 74 % 26 % 100 % (58) FS Finans IV (Fjordbank Mors) 0 % 59 % 41 % 100 % (69) FS Finans II (Max Bank) 0 % 86 % 14 % 100 % (66) FS Finans I (Sparekasse Østjylland) 0 % 75 % 25 % 100 % (16) FS Property Finance 1) 0 % 76 % 24 % 100 % (304) Data for FS Property Finance opgøres anderledes end for de øvrige datterselskaber. Det betyder, at data for kolonnen Fast renteaftale for FS Property Finances vedkommende også indeholder konti med rentehenstand, mens kolonnen Rentehenstand/rentenulstilling kun indeholder konti med rentenulstilling. Årsagen til de forskellige opgørelsesmetoder er, at afviklingen af aktiverne i FS Property Finance varetages af FIH Erhvervsbank efter en administrationsaftale, som er indgået af FS Property Finance. Kilde: Finansiel Stabilitet. Det fremgår af tabel 2, at der ikke længere er efterslæb i implementeringen af de udmeldte rentesatser, men at årsagen til de afvigende rentesatser skyldes andre forhold. For det første er der med en række kunder indgået låneaftaler, der bl.a. indebærer en fast rente for en periode. For nogle af disse gælder, at Finansiel Stabilitet ikke er den eneste kreditor. For det andet anvendes rentehenstand og rentenulstilling. 25. Rigsrevisionen har foretaget en revision blandt de konti, der endnu ikke er renteharmoniseret, jf. boks 1. I revisionen er efterprøvet, at den manglende renteharmonisering ikke vedrører efterslæb i implementeringen af de udmeldte rentesatser. Herudover har Rigsrevisionen efterprøvet, om der foreligger dokumentation for, hvorfor de pågældende konti ikke er renteharmoniseret, fx at der er tale om en aftale med en fast rente. Rentehenstand og rentenulstilling bruges, hvor kunden enten er under insolvensbehandling, under konkurs eller under offentlig gældssanering, og hvor kundens økonomi gør, at renter ikke kan betales. BOKS 1. METODE FOR STIKPRØVEREVISION Rigsrevisionen har udvalgt en stikprøve på 12 konti ud af en samlet liste på 448 konti, som Finansiel Stabilitet har oplyst, ikke er renteharmoniseret. Stikprøven udgør dermed ca. 2,5 % af totalen. En konto vedrører et engagement i Finansiel Stabilitet, fx en virksomhed. Den samme virksomhed eller privatkunde kan dog have flere konti. Stikprøven er udvalgt på baggrund af engagementernes beløbsmæssige størrelse og deriblandt er der sikret en spredning i forhold til udvælgelse af både virksomheder og privatpersoner, størrelsen i afvigelsen på rentesatserne fra det renteharmoniserede niveau og aftaletyper bankaftale, rentenulstilling etc. Stikprøven vedrører ikke konti fra FS Property Finance. Finansiel Stabilitets egen interne revision har vurderet, at renteharmoniseringen af kontiene i FS Property Finance sker i overensstemmelse med rentepolitikken i FS-koncernen. Gennemgangen viste, at Finansiel Stabilitet ikke havde et efterslæb i implementeringen i nogle af de udvalgte sager. Finansiel Stabilitet har endvidere fremlagt dokumentation for, hvorfor de pågældende konti ikke er renteharmoniseret. 2 af de 12 konti var blevet renteharmoniseret, men stod registreret med en forkert kode hos Finansiel Stabilitet.

9 8 26. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet har nedbragt andelen af konti, der ikke er renteharmoniseret. Rigsrevisionen finder det endvidere tilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet har gennemført en procedure, der sikrer, at datterselskaberne ikke kommer bagud med at få implementeret selskabets udmeldte rentesatser. III. Afslutning 27. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitets initiativer er tilfredsstillende, og vurderer, at sagen om Finansiel Stabilitet kan afsluttes. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012 Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2012 BERETNING OM FINANSIEL STABILITET A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A. Baggrund... 5 B.

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2015 om lønforhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 244 Offentligt Bilag 1 til aktstykke H Finansudvalget Folketinget 1240 København K a. Erhvervs- og vækstministeren anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere