Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Finansiel Stabilitet A/S (herefter Finansiel Stabilitet), som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Finansiel Stabilitet har ved overtagelsen af Sparekassen Østjylland og Cantobank A/S (herefter Cantobank) håndteret de forhold, som blev fremdraget i beretningen, tilfredsstillende. Finansiel Stabilitet har fastsat mål for afviklingen af aktiviteter og engagementer og har i sit arbejde med at regulere renteniveauet for kunderne i koncernen taget initiativ til at sikre, at efterslæb i implementeringen af de udmeldte rentesatser undgås. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitets initiativer er tilfredsstillende, og vurderer, at sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Finansiel Stabilitet har overdraget aktiviteter og engagementer i Sparekassen Østjylland til moderselskabet inden for det fastsatte mål på 12 måneder. Finansiel Stabilitet solgte Cantobank videre 3 måneder efter overtagelsen af bankens aktier. Finansiel Stabilitet har fastsat mål for afvikling i sit årlige budget, og Finansiel Stabilitets egen rapportering om målopfyldelse for 2013 afspejler en fremdrift i afviklingen. Finansiel Stabilitet har indgået aftale om en advokatundersøgelse af Sparekassen Østjylland på baggrund af en offentlig annoncering. Finansiel Stabilitets overtagelse af Sparekassen Østjylland og Cantobank er foregået på en måde, så løn og vederlag til direktør og bestyrelse har været fastsat på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner i branchen, men også under hensyn til løn og vederlag i andre statslige aktieselskaber. Finansiel Stabilitet har nedbragt andelen af konti, der ikke er renteharmoniseret, og har oplyst, at der ikke længere er et efterslæb i implementeringen af rentesatserne. Rigsrevisionens stikprøve har vist, at Finansiel Stabilitet ikke havde et efterslæb i implementeringen af rentesatser i de gennemgåede sager. Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i maj 2012 en beretning om Finansiel Stabilitet. Beretningen handlede om, hvordan Finansiel Stabilitet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter. Statsrevisorerne anmodede Rigsrevisionen om at undersøge, hvordan Finansiel Stabilitet varetager disse opgaver. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet overordnet overtager og afvikler nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. Finansiel Stabilitets datterselskaber har med advokatundersøgelser desuden identificeret mulige lovovertrædelser i de overtagne pengeinstitutter. Rigsrevisionen fandt dog, at Finansiel Stabilitet burde operationalisere kravet om hurtig afvikling af de overtagne pengeinstitutters aktiviteter i klare mål og milepæle for at sikre fremdrift og gennemsigtighed i afviklingsopgaven. Beretningen viste desuden, at Finansiel Stabilitets køb af advokatundersøgelser var omfattet af tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Herudover fandt Rigsrevisionen, at Finansiel Stabilitet ved hver pengeinstitutovertagelse bør genforhandle direktørlønnen og fastsætte vederlag til bestyrelsen, så løn og vederlag er i overensstemmelse med statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer og er fastsat under hensyn til sparsommelighed. Rigsrevisionen fandt endvidere, at Finansiel Stabilitet burde påse, at selskabets udmeldte rentesatser implementeres af datterselskaberne i koncernen. De udmeldte rentesatser har bl.a. til formål at sikre, at datterselskaberne ikke konkurrerer med de rentesatser, som tilbydes på det øvrige pengeinstitutmarked. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at Finansiel Stabilitets overtagelse og afvikling af nødlidende pengeinstitutter havde været tilfredsstillende, men kunne forbedres på nogle punkter. Statsrevisorerne konstaterede endvidere, at der var fokus på sparsommelig drift i Finansiel Stabilitet. Statsrevisorerne bemærkede endelig, at de fandt det utilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet ikke havde sikret, at datterselskaberne så vidt muligt anvendte de rentesatser, som var udmeldt i medfør af afviklingsbekendtgørelsen. 3. Som svar på beretningen afgav erhvervs- og vækstministeren en redegørelse til Statsrevisorerne i august Heri oplyste ministeren, at han har taget Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes kritik til efterretning. 4. På baggrund af ministerredegørelsen afgav Rigsrevisionen i september 2012 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: Finansiel Stabilitets arbejde med at sikre, at de overtagne aktiviteter og engagementer er solgt, afviklet eller overført til Finansiel Stabilitets moderselskab inden 12 måneder fra overtagelsen Finansiel Stabilitets arbejde med at opstille mål for afviklingen, herunder målenes sammenhæng med kravet om, at afvikling skal ske inden 5 år fra overtagelsen af et nødlidende pengeinstitut om Finansiel Stabilitets køb af advokatundersøgelser er i overensstemmelse med selskabets procedure herfor Finansiel Stabilitets genforhandling af løn og vederlag ved overtagelse af nødlidende pengeinstitutter Finansiel Stabilitets arbejde med at regulere renteniveauet for kunderne i koncernen. 5. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

4 3 II. Finansiel Stabilitets initiativer 6. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende Finansiel Stabilitets initiativer i forhold til de udestående punkter. Gennemgangen er baseret på møder og brevveksling med Erhvervs- og Vækstministeriet samt Finansiel Stabilitet. Derudover har vi stikprøvevist gennemgået et antal ikke-renteharmoniserede konti med henblik på at efterprøve, om Finansiel Stabilitet har et efterslæb i forhold til at implementere selskabets udmeldte rentesatser. Håndtering af overtagne aktiviteter og engagementer 7. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet havde overtaget nødlidende pengeinstitutter på en tilfredsstillende måde. 8. Finansiel Stabilitet har fastsat en målsætning om, at aktiviteter og engagementer fra det enkelte nødlidende pengeinstitut skal sælges, afvikles eller overføres til Finansiel Stabilitets moderselskab inden 12 måneder fra overtagelsen til central afvikling og administration. Formålet er, at Finansiel Stabilitet kan indlevere det overtagne pengeinstituts bank- og værdipapirlicens, og at den resterende afvikling gennemføres i regi af Finansiel Stabilitet. 9. Finansiel Stabilitet har i 2012 og 2013 overtaget 2 pengeinstitutter. Heraf var ét, Sparekassen Østjylland, nødlidende. Finansiel Stabilitet overtog Sparekassen Østjylland i april 2012 og solgte i umiddelbar forlængelse af overtagelsen størstedelen af sparekassens aktiviteter til Sparekassen Kronjylland. De tilbageværende aktiviteter og engagementer i Sparekassen Østjylland blev overført til central afvikling i moderselskabet i september 2012, og Finansiel Stabilitet levede derfor op 12-måneders-målet. Finansiel Stabilitet overtog derudover samtlige aktier i Cantobank i februar Cantobank blev ikke overtaget som et nødlidende pengeinstitut, men fordi Finansiel Stabilitet havde aktierne som sikkerhed for et uindfriet lån. Cantobank blev solgt videre i maj Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet har overdraget de resterende aktiviteter og engagementer i Sparekassen Østjylland til moderselskabet inden for det opsatte mål på 12 måneder. Mål for afviklingsopgaven 11. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet burde operationalisere kravet om hurtig afvikling af de overtagne pengeinstitutters aktiviteter i klare mål og milepæle for at sikre fremdrift og gennemsigtighed i afviklingsopgaven. Statsrevisorerne bemærkede, at der i højere grad bør sættes mål for afviklingsopgaven, så det kan vurderes, om afviklingen er sket hurtigst muligt. 12. Erhvervs- og Vækstministeriet har i februar 2012 udsendt en ny bekendtgørelse om afvikling i regi af Finansiel Stabilitet (herefter afviklingsbekendtgørelsen). Heri er det tidligere krav om, at alle engagementer, der kræver bank- eller værdipapirlicens, skal være afviklet senest 5 år efter overtagelsen, udgået. Erhvervs- og Vækstministeriet har oplyst, at baggrunden herfor er, at fristen ikke længere blev stillet som krav fra Europa-Kommissionens side i forbindelse med godkendelsen af de danske ordninger til håndtering af nødlidende pengeinstitutter modsat tidligere. Bekendtgørelse nr. 141 af 16. februar 2012 om ændring af bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie. Finansiel Stabilitet har oplyst, at selskabet afvikler overtagne kundeforhold og øvrige aktiviteter hurtigst muligt med lavest mulige omkostninger for staten og på en for kunderne ordentlig og redelig måde.

5 4 Finansielle aktiver kan fx være aktier, obligationer og pantebreve. Individuel statsgaranti er en ordning under Bankpakke II (Kreditpakken), hvor Finansiel Stabilitet A/S på vegne af staten i op til 3 år kunne garantere for obligationer og lån, som penge- og realkreditinstitutterne udstedte frem til den 31. december Garantien indebar, at staten garanterede for rentebetalingen og tilbagebetalingen på lånene. Garantien blev tildelt efter ansøgning. Finansiel Stabilitet har endvidere oplyst, at selskabet forventer, at afviklingen i 2015 vil være så fremskreden, at der herefter ikke er nogen tilbageværende kunder i koncernen, bortset fra i datterselskabet FS Property Finance. Tilbage skal der herefter udelukkende være finansielle aktiver, ejendomme og forpligtigelser, såsom retssager og tvister, samt udstedte individuelle statsgarantier. De særlige vilkår for datterselskabet FS Property Finance følger af en beslutning i Folketinget, ifølge hvilken Finansiel Stabilitet har overtaget en række aktiver fra FIH Erhvervsbank i marts Disse aktiver, og dermed FS Property Finance, skal likvideres eller afhændes ultimo 2016 med mulighed for udskydelse i op til 3 år til 31. december Finansiel Stabilitet har en masterplan for afvikling af engagementer og aktiver i selskabet. Masterplanen viser slutdatoer for, hvornår hovedgrupper af aktiviteter forventes afviklet. Finansiel Stabilitet har oplyst, at på konkrete aktiviteter, fx et porteføljesalg, udarbejdes der projektplaner for afviklingen. Desuden har Finansiel Stabilitet udarbejdet en politik for salgsprocesser. Politikken indebærer, at Finansiel Stabilitet skal følge en række principper i forbindelse med udbud. Principperne skal sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt Finansiel Stabilitets salgsprocesser er i overensstemmelse med EU-retlige principper om gennemsigtighed, ligebehandling og forbud mod statsstøtte. Selskabet har afviklingsmål i sine budgetter for 2013 og 2014, som også er fremsendt til Erhvervs- og Vækstministeriet. Selskabet har desuden oplyst, at selskabets direktion og bestyrelse endvidere modtager henholdsvis månedsvis og kvartalsvis rapportering om afvikling af engagementer, retssager og tvister, ejendomme, finansielle aktiver og medarbejdere. Selskabets mål i 2013 for at nedbringe engagementer og aktiver mv. er vist i tabel 1 sammen med den realiserede målopfyldelse for Tabel 1. Finansiel Stabilitets målopfyldelse på afviklingsmål i 2013 Afviklingsmål Målopfyldelse Kunder (antal) Engagementer 1) (mia. kr.) 4,3 7,8 Ejendomme på balancen (mia. kr.) 1,2 2,0 Pantebreve (mia. kr.) 1,2 1,1 Finansielle aktiver (mia. kr.) 0,9 1,9 Individuelle statsgarantier (mia. kr.) 58,8 61,2 Fuldtidsansatte medarbejdere i uopsagte stillinger (antal) ) Efter af- og nedskrivninger. Kilde: Finansiel Stabilitet. Det fremgår af tabel 1, at Finansiel Stabilitet har nået hovedparten af de 7 afviklingsmål i budgettet for Selskabet har fx afviklet ejendomme for 2,0 mia. kr., hvilket er mere, end der var målsat i Ved indgangen til 2014 havde Finansiel Stabilitet herefter for 1,8 mia. kr. ejendomme på balancen. Tilsvarende er antallet af kunder nedbragt med 975 mod et mål på Ved indgangen til 2014 havde Finansiel Stabilitet herefter ca kunder. Finansiel Stabilitet har oplyst, at selskabet i 2014 forventer at afvikle ejendomme for yderligere 1 mia. kr. Hertil kommer bl.a. engagementer for 5,8 mia. kr. og finansielle aktiver for 0,6 mia. kr.

6 5 13. Finansiel Stabilitet har oplyst, at der på nuværende tidspunkt pågår overvejelser om, at Finansiel Stabilitet i tilpasset form fremadrettet skal varetage opgaven som national afviklingsmyndighed. Overvejelserne er baseret på en forventning om ikrafttrædelsen af et direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber. Den fremtidige organisering af afviklingsmyndigheden og hjemmelsgrundlaget herfor forventes på plads i løbet af 2. halvår De tilbageværende aktiviteter vil skulle afvikles i regi af den nye afviklingsmyndighed, og den planlagte organisering af den nye afviklingsmyndighed vil tage højde herfor. Europa-Kommissionen har den 6. juni 2012 offentliggjort forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter. 14. På baggrund af den nye bekendtgørelses bestemmelse om, at afviklingen skal ske hurtigst muligt, finder Rigsrevisionen det tilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet har opsat mål for afvikling i sit årlige budget, og at Finansiel Stabilitets egen rapportering om målopfyldelse for 2013 afspejler en fremdrift i afviklingen. Det er samtidig Rigsrevisionens forventning, at der i forbindelse med Finansiel Stabilitets eventuelle overgang til national afviklingsmyndighed fortsat vil være fokus på afvikling af Finansiel Stabilitets tilbageværende aktiviteter. Køb af advokatundersøgelser 15. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitets køb af advokatundersøgelser var omfattet af EU s udbudsdirektiv og de på daværende tidspunkt gældende regler i tilbudsloven. Statsrevisorerne bemærkede, at Finansiel Stabilitet fremover bør sikre, at køb af eksterne ekspertydelser sker i overensstemmelse med reglerne for tilbud og udbud. 16. Folketinget har pr. 1. januar 2013 ændret reglerne i tilbudsloven for annoncering af visse tjenesteydelser. Ændringen medfører bl.a., at køb af advokatydelser ikke længere skal annonceres. Finansiel Stabilitet har fået foretaget en advokatundersøgelse i forbindelse med overtagelsen af Sparekassen Østjylland. Finansiel Stabilitet har annonceret opgaven, fordi købet fandt sted, før ovennævnte regulering af tilbudsloven trådte i kraft. Finansiel Stabilitet har derudover underrettet Europa-Kommissionen om købet. 17. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at advokatundersøgelsen vedrørende overtagelsen af Sparekassen Østjylland blev foretaget på baggrund af en offentlig annoncering. Genforhandling af løn og vederlag 18. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet ved hver pengeinstitutovertagelse burde genforhandle direktørlønnen og fastsætte vederlag til bestyrelsen, så løn og vederlag er i overensstemmelse med statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer og er fastsat under hensyn til sparsommelighed. 19. Finansiel Stabilitet solgte størstedelen af Sparekassen Østjyllands aktiviteter videre til Sparekassen Kronjylland i umiddelbar forlængelse af overtagelsen. Sparekassen Østjyllands direktion blev opsagt og fritstillet. Ved overtagelsen af Sparekassen Østjylland indsatte Finansiel Stabilitet en ny bestyrelse fra banken bestående af medarbejdere fra Finansiel Stabilitet, som ikke modtog bestyrelsesvederlag. Genforhandling af løn og vederlag var derfor ikke relevant i forbindelse med overtagelsen af Sparekassen Østjylland. Finansiel Stabilitet har oplyst, at der kort tid efter overtagelsen af Cantobank i februar 2013 blev indsat en ny bestyrelse, som bestod af medarbejdere fra Finansiel Stabilitet. Disse medarbejdere er ikke blevet honoreret særskilt for bestyrelsesarbejdet. Den administrerende direktør for Cantobank fortsatte frem til maj 2013, hvor banken blev solgt videre, og den administrerende direktør i den forbindelse blev opsagt. Finansiel Stabilitet genforhandlede ikke den administrerende direktørs løn, mens banken var ejet af Finansiel Stabilitet. Rigsrevisionen vurderer, at den administrerende direktørs løn var i overensstemmelse med statens og Finansiel Stabilitets retningslinjer, idet direktørlønnen ikke var lønførende.

7 6 20. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at i de tilfælde, hvor Finansiel Stabilitet har overtaget banker og udbetalt løn og vederlag til direktør og bestyrelse, har løn og vederlag været fastsat på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner i branchen og under hensyn til løn og vederlag i andre statslige aktieselskaber. Finansiel Stabilitets rentesatser 21. Beretningen viste, at Finansiel Stabilitet burde påse, at selskabets udmeldte rentesatser for udlån i videst muligt omfang implementeres i datterselskaberne. På tidspunktet for beretningen lå den faktiske udlånsrente for ca. 70 % af engagementerne i datterselskaberne under Finansiel Stabilitets udmeldte rentesatser. Beretningen viste desuden, at en årsag hertil, særligt i nogle af datterselskaberne, skyldtes et efterslæb i implementeringen af de udmeldte rentesatser. Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det utilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet ikke havde sikret, at datterselskaberne så vidt muligt anvendte de rentesatser, som var udmeldt i medfør af afviklingsbekendtgørelsen. De udmeldte rentesatser skal hindre urimelig konkurrence med de øvrige pengeinstitutter på markedet og sikre ordentlige vilkår for kunder og kreditorer. 22. Finansiel Stabilitet har oplyst, at fastsættelse af renteniveau sker centralt i Finansiel Stabilitets moderselskab og under hensyn til afviklingsbekendtgørelsen. Rentesatserne for kunderne i Finansiel Stabilitets datterselskaber skal således fastsættes, så de ikke konkurrerer med de rentesatser, som generelt tilbydes på det danske pengeinstitutmarked. Det indebærer bl.a., at udlånsrenten for kunder i datterselskaber til Finansiel Stabilitet skal ligge blandt de 10 % højeste på det danske pengeinstitutmarked. Tilsvarende skal indlånsrenten ligge blandt de 10 % laveste. Finansiel Stabilitet gennemfører renteændringer løbende, fx på baggrund af statistik fra Nationalbanken for udlån, med henblik på at sikre, at kravene er opfyldt. Finansiel Stabilitet har videre oplyst, at selskabet regelmæssigt udarbejder lister over ikke-harmoniserede rentesatser. Finansiel Stabilitet har udarbejdet interne retningslinjer, hvoraf det fremgår, at afvigende rentesatser skal årsagsforklares kvartalvist. 23. Finansiel Stabilitet har oplyst, at 16 % af koncernens konti ikke var renteharmoniseret ved udgangen af 2013.

8 7 24. Tabel 2 viser årsagerne til, at de angivne konti ikke er renteharmoniseret. Tabel 2. Årsagerne til, at den faktiske udlånsrente i datterselskaberne afviger fra de udmeldte rentesatser ultimo ) Efterslæb i forhold til implementering Fast renteaftale Rentehenstand/ rentenulstilling I alt (antal konti er angivet i parentes) FS Bank 0 % 81 % 19 % 100 % (83) FS (FS Finans) 0 % 59 % 41 % 100 % (156) FS Finans III (Amagerbanken) 0 % 74 % 26 % 100 % (58) FS Finans IV (Fjordbank Mors) 0 % 59 % 41 % 100 % (69) FS Finans II (Max Bank) 0 % 86 % 14 % 100 % (66) FS Finans I (Sparekasse Østjylland) 0 % 75 % 25 % 100 % (16) FS Property Finance 1) 0 % 76 % 24 % 100 % (304) Data for FS Property Finance opgøres anderledes end for de øvrige datterselskaber. Det betyder, at data for kolonnen Fast renteaftale for FS Property Finances vedkommende også indeholder konti med rentehenstand, mens kolonnen Rentehenstand/rentenulstilling kun indeholder konti med rentenulstilling. Årsagen til de forskellige opgørelsesmetoder er, at afviklingen af aktiverne i FS Property Finance varetages af FIH Erhvervsbank efter en administrationsaftale, som er indgået af FS Property Finance. Kilde: Finansiel Stabilitet. Det fremgår af tabel 2, at der ikke længere er efterslæb i implementeringen af de udmeldte rentesatser, men at årsagen til de afvigende rentesatser skyldes andre forhold. For det første er der med en række kunder indgået låneaftaler, der bl.a. indebærer en fast rente for en periode. For nogle af disse gælder, at Finansiel Stabilitet ikke er den eneste kreditor. For det andet anvendes rentehenstand og rentenulstilling. 25. Rigsrevisionen har foretaget en revision blandt de konti, der endnu ikke er renteharmoniseret, jf. boks 1. I revisionen er efterprøvet, at den manglende renteharmonisering ikke vedrører efterslæb i implementeringen af de udmeldte rentesatser. Herudover har Rigsrevisionen efterprøvet, om der foreligger dokumentation for, hvorfor de pågældende konti ikke er renteharmoniseret, fx at der er tale om en aftale med en fast rente. Rentehenstand og rentenulstilling bruges, hvor kunden enten er under insolvensbehandling, under konkurs eller under offentlig gældssanering, og hvor kundens økonomi gør, at renter ikke kan betales. BOKS 1. METODE FOR STIKPRØVEREVISION Rigsrevisionen har udvalgt en stikprøve på 12 konti ud af en samlet liste på 448 konti, som Finansiel Stabilitet har oplyst, ikke er renteharmoniseret. Stikprøven udgør dermed ca. 2,5 % af totalen. En konto vedrører et engagement i Finansiel Stabilitet, fx en virksomhed. Den samme virksomhed eller privatkunde kan dog have flere konti. Stikprøven er udvalgt på baggrund af engagementernes beløbsmæssige størrelse og deriblandt er der sikret en spredning i forhold til udvælgelse af både virksomheder og privatpersoner, størrelsen i afvigelsen på rentesatserne fra det renteharmoniserede niveau og aftaletyper bankaftale, rentenulstilling etc. Stikprøven vedrører ikke konti fra FS Property Finance. Finansiel Stabilitets egen interne revision har vurderet, at renteharmoniseringen af kontiene i FS Property Finance sker i overensstemmelse med rentepolitikken i FS-koncernen. Gennemgangen viste, at Finansiel Stabilitet ikke havde et efterslæb i implementeringen i nogle af de udvalgte sager. Finansiel Stabilitet har endvidere fremlagt dokumentation for, hvorfor de pågældende konti ikke er renteharmoniseret. 2 af de 12 konti var blevet renteharmoniseret, men stod registreret med en forkert kode hos Finansiel Stabilitet.

9 8 26. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet har nedbragt andelen af konti, der ikke er renteharmoniseret. Rigsrevisionen finder det endvidere tilfredsstillende, at Finansiel Stabilitet har gennemført en procedure, der sikrer, at datterselskaberne ikke kommer bagud med at få implementeret selskabets udmeldte rentesatser. III. Afslutning 27. Rigsrevisionen finder, at Finansiel Stabilitets initiativer er tilfredsstillende, og vurderer, at sagen om Finansiel Stabilitet kan afsluttes. Lone Strøm

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013 Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 28/2013 om revisionen af

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 24. august 2011 Redegørelse fra Finanstilsynet om forløbet op til Amagerbanken A/S konkurs i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed 1. Sammenfatning... 5 1.1. Årsagerne til bankens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 FINANSIEL STABILITET 2012 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

9/2011. Beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret

9/2011. Beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 9 Beretning om administrationen af CO2-kvoteregisteret Offentligt 9/2011 Beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret 9/2011 Beretning om administrationen

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé...

Læs mere