Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 349 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 349 Offentligt"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 349 Offentligt Til Fondsbestyrelsen EIIL-legatet c/o Dansk Center for Erhvervspædagogik Rosenørns Allé Gladsaxe 26. maj 2009 Rapport for EIIL-aktiviteten Rejse til Comenius-land Rapporten omfatter dette dokument og bilag i fem eksemplarer samt en CD med samme rapport & bilag 1 kontaktpersoner Bilag 2 engelsk om Tjekkiets uddannelsessystem Bilag 3 engelsk om Slovakiets politik vedr livslang læring og livslang vejledning Bilag 4 diverse digitale fotos fra rejsen Bilag 5,6 og 7 artikler sendt til pædagogisk fagpresse Endvidere regnskab for studierejsen, attesteret af TECs Økonomiadministrator Tove Borgstrøm. Min formidlingsplan er følgende - artikler er sendt til Erhvervsskolen, Folkeskolen, Vejlederen og Gymnasieskolen. - Endvidere vil denne rapport samt artikel sendt til Erhvervsskolen blive sendt til UDU og REU For at undgå dublering her i rapporten henviser jeg for Arven efter Comenius til de vedlagte artikler. Jeg håber at rapporten og regnskabet opfylder EIILs dokumentationskrav i forhold til rejsebevilling og formidlingsbevilling, således at de bevilgede 75 % af rejseudgiften plus formidlingsbevilling kan udbetales. Jeg står til rådighed for supplerende oplysninger om rejsen, og formidler gerne råd til andre der måtte besøge disse to meget spændende lande Med venlig hilsen Benny Wielandt, TEC Gladsaxe 1

2 Rapport for EIIL-aktiviteten Rejse til Comenius-land Særlige opmærksomhedspunkter og anbefalinger Jeg vil særligt, og på godt og ondt, fremhæve følgende 1) Den e-læringsbaserede vejlederuddannelse Jeg kunne sagtens se denne model i en landsdækkende dansk efteruddannelsesportal for vejledere, på sigt også som element i diplomvejlederuddannelsen. 2) Den høje gennemførelsesprocent i ungdomsuddannelse, især gennem den professions-gymnasiale uddannelse SOS der på 4 år giver adgang både til arbejdsmarkedet og til videregående uddannelse (dobbeltkompetence). 94 % af befolkningen i aldersgruppen år (14 år ved eller efter kommunismens fald ) har gennemført ungdomsuddannelse eller derover (mindst ISCED 3). 3) Der har været børnehaveklasser siden I 1948 blev børnehaveklasser en integreret del af grundskolen,dels for at øge antallet af kvinder i arbejdsstyrken og dels for at svække familiens indflydelse på barnets uddannelse og opvækst 4) Inklusion: Klassekvotient i grundskolen (9 skoleår) er 30, men hvor der integreres børn med særlige behov sænkes tallet men kun til mindst 17 5) Den særlige form for diagnostisk vejledning der i gennem hele grundskolen sikrer oprykning og støtteundervisning på elevens betingelser. Under 2 % af eleverne går på specialskoler, øvrige integreres i det ordinære system gennem brug af undervisningsassistenter, reducerede holdstørrelser m.m. Man gør i grundskolen stor brug af lærer-assistenter, metodiske vejledere og skolepsykologer. 6) obligatorisk undervisning i grundskolen er kendetegnet ved dets meget lave grad af omgængere, som gennem mange år har været under 1 %. 7) Slovakiets handlingsplan for livslang læring. Her har hvert ministerium til Undervisningsministeriet indberettet LLL-tiltag og mål indenfor deres ressort. Ligeledes indgår det i handlingsplanen hvorledes LLL-politikken vil og skal påvirke borgeren, arbejdsgiveren, den offentlige administration og uddannelses-institutionernes udbud af uddannelsesaktiviteter også indenfor deres ordinære uddannelses-aktivitetsområder 8) Efteruddannelse: Alle ansatte har i henhold til Lov om Arbejde pligt til at vedligeholde og udbygge deres kompetencer. En arbejdsgiver kan kræve at den ansatte deltager i kurser og efteruddannelse. Ved nyansættelser og omrokeringer har arbejdsgiveren pligt til at uddanne den ansatte 9) Efteruddannelse kan gennemføres på mange måder a) Organiseret på deltid timer om ugen eftermiddag/aften b) Fjernuddannelse med selvstudier understøttet med konfrontationsstimer om året c) e-learning selvstudier gennem it, suppleret med konsultationstimer d) kombinationer af alle ovenstående elementer. 10) I begge lande har man etableret et nationalt register for opnåede hele og delvise kompetencer 11) man melder sig til sin ungdomsuddannelse ½ år før optagelse, med god tid til modtagende skoles beslutning om direkte optagelse eller afvikling af optagelsesprøve. Dette gælder Gymnasium og SOS 12) 20 % af en årgang gennemfører generelt gymnasium. 13) 48 % gennemfører professionsrettet gymnasium (SOS), heraf 7 ud af 10 med både studiekompetence og erhvervskompetence, 3 ud af 10 gennemfører alene med erhvervskompetence 14) 24 % gennemfører erhvervsuddannelse (SOU), der alene giver erhvervskompetence 15) 3 % gennemfører særlige konservatorieungdomsuddannelser (sang,dansk,kunst o lign.) Over alt dette hviler i både Tjekkiet og Slovakiet den særlige Comenius-ånd. Det er unikt hvorledes JC for over 400 år siden gennem sine værker har udformet en så demokratisk og levedygtig didaktik, metodik og pædagogik. Hovedpunkterne i JCs værker viser klart hvordan hans livsværk har været med til at skabe den undervisning der i dag formidles i Danmark og i Tjekkiet og Slovakiet og hele det øvrige demokratiske Europa. Comenius og arven efter ham er nærmere beskrevet i artiklerne 2

3 Generelt om EUD i Tjekkiet og Slovakiet Der er i både Slovakiet og Tjekkiet uddannelsespligt til man har gennemført den obligatoriske grundskole (5 år) og den lavere mellemskole (4 år). Der er skoleskift både efter grundskolens 5 år og efter den lavere mellemskoles 9.år ved overgang til ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelserne omfatter Gymnasium (= almen gymnasial), SOS (højere teknisk mellemskole) og SOU (lærlingeuddannelse). SOS og SOU foregår som oftest på samme matrikel I begge lande gennemfører ca. 95 % af de unge en ungdomsuddannelse!! 78 % af en årgang afslutter med den adgangsgivende Maturitni-eksamen fordelt med 50 % erhvervsgymnasial (SOS) og 20 % almengymnasial (Gymnasijum). 15 % afslutter med vekselbaseret kontraktforankret erhvervsuddannelse (SOU) SOU (Stredni Odborne Uciliste) er en veksel-baseret håndværksuddannelse på 2,3 eller 4 år, hvor man en uge ad gangen er i praktik og på skole. SOU-programmets renommé var højt under kommunistperioden, men faldt derfor også i miskredit efter Dette skete samtidig med fagforeningers og arbejdsgiveres reducerede indflydelse på undervisningens form og indhold. De 2- til 3- årige SOUuddannelser afsluttes med en erhvervsfaglig eksamen/svendeprøve závirecná zkouska. SOS (Stredni Odborna Skola) er en 4-årig højere Erhvervsmellemskole. SOS er EUD men også pendant til vores HHX/HTX. SOS-niveauet er sikret gennem højere adgangskrav, mere teori i pensum og med SIMU-undervisning. SOS er skoleforankret med korte praktikophold. SOS- programmet afsluttes med den kombinerede erhvervsfaglige og adgangsgivende eksamen maturitni zkouska. Efter eksamen fordeler de færdiguddannede sig ligeligt ud på videregående uddannelse og det faglærte arbejdsmarked. Der er et tæt samarbejde mellem SOS/SOU-skolerne og fabrikanter/industri omkring sponsorater, og et veletableret samarbejde med civilsamfundet om praktikopgaver af varig værdi. For bygge & anlægsuddannelser drejer dette sig især om renovering af den eksisterende boligmasse, hvor studerende fra de videregående uddannelser også bidrager med projektering, projektstyring og kvalitetskontrol Udbudsstyringen af sekundær og tertiær uddannelse i både Tjekkiet og Slovakiet var efter kommunismens fald og indtil landenes indtræden i EU drevet af ministeriel/politisk ønsketænkning og af de studerendes efterspørgsel af uddannelse, uden sammenhæng med virksomhedernes aktuelle behov for uddannet arbejdskraft: Vi har troet at udbuddet af arbejdskraft skabte sin egen efterspørgsel. Vi har haft tillid til at arbejdsmarkedet blev øget jo mere uddannelse og jo flere kvalifikationer arbejdsstyrken havde. Ude i Europa kunne vi se at hvor der er arbejdskraft uddannet til moderne teknologier er der også virksomheder der har etableret sig og har ansat arbejdskraften. Vi har rituelt kopieret denne produktion af arbejdskraft. Vi forventede at disse nye arbejdspladser ville blive skabt her hos os fordi vi nu havde uddannet arbejdskraften hertil. Vi har haft en fejlagtig opfattelse af sammenfald og sammenhæng En særlig kritisk situation I begge lande er der store mindretal af romaer. Romaer er allerede i grundskolefasen svære at få inkluderet i det ordinære uddannelsessystem. Det betyder at de senere uundgåeligt mangler de sproglige færdigheder i forhold til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelser 3

4 Studierejsens enkelte mål og deres hovedindhold Søndag 15.marts 2009 Afrejse Kastrup, ankomst Prag 20.30, ankomst til Hotel Amadeus ca Mandag 16. April IPPP, Institut Pedagogicko-Psykologickeho Poradenstvi CR, novoborska 372, Praha 9 Møde med vicedirektør Jasmin Muhic. Jeg fik her et samlet overblik over det tjekkiske vejledningssystem og støttesystem. Nøgleordene er i tjekkisk vejledning er inklusion og tidlig diagnostisk vejledning. Dvs at der altid foretages grundig afdækning af årsager inden der iværksættes støtte af forskellig art. IPPP har flere EU- vejledningsprojekter gennem midler fra European Social Fund Vejledning af særligt velbegavede elever. IPPP har udviklet generisk vejlederuddannelse via fjernundervisning (10 moduler på diplomniveau) Det virtuelle undervisningsmiljø administreres af NUOV (se onsdag) Aktuel udviklingsopgave: Alle elever skifter til ny skole efter 5.klasse og igen efter 9.klasse. Særlig vejledning og diagnosticering er påkrævet i disse faser, da alle her får nye klassekammerater Vyssi Odborna Skola, Masna 18, Praha 1 Teknisk Gymnasium og teknisk skole for auto og fly, bygge & anlæg,it, Møde med vejleder Vera Kramerova, engelsklærer Katerina Bouresova og forstander Jan Kaderabek. Temaet for besøget var fordele og ulemper ved henholdsvis SOS og SOU-programmerne Tirsdag 17. April Jan Palach-gymnasiet, Pstrossova 13, Praha 1 Møde med vejleder Nora Novotna og forstander Michal Musil Hovedvægten under besøget var på særlig tjekkisk gymnasiepædagogik og arven efter Comenius (se artikel sendt til Gymnasielæreren ). Jeg havde inden besøget fremsendt spørgsmål til Noras kolleger. Svarene indgår i artiklerne til Gymnasielæreren og Folkeskolen SOS á SOU Skola Praha, Weilova 4, Praha 10 Hostivar, teknisk gymnasium og teknisk skole for Auto og IT Møde med forstander Milan Vorel og viceforstander Josef Mareš. Flere store europæiske bilfabrikker har flyttet deres produktion til Tjekkiet grundet højt uddannelsesniveau og lav arbejdsløn. Alle Skodaer i dag er således reelt VW under motorhjelmen Onsdag 18. marts NUOV, Weilova 1271, Praha 10 Hostivar, Styrelse for erhvervsrettet uddannelse i UVMministeriet. Undersekretær Milada Stalker og konsulent Tereza Vicenikova fortalte om Tjekkiets arbejde under EU-formandsskabet, om arbejdet med Copenhagen Declaration, med EQF. Endvidere blev jeg orienteret om driften af den elærings-baserede fælles vejlederuddannelse nærmere beskrevet i Uddannelsen afsluttes med modulprøver på centrale prøvecentre. Om eftermiddagen tog jeg med tog fra Prag til Bratislava (ca 6 timer). Indkvartering på hotel Kyjev. Torsdag 19. marts SIOV, Varlova 3 SIOV er Slovakiets Undervisningsministeriums kontor for al erhvervsrettet uddannelse (Pendant til Tjekkiets NUOV). Kontoret havde indbudt to professorer fra Comenius Universitet i Bratislava til at 4

5 fortælle om slovakisk pædagogik. Comenius-filosofien er fundamentet i al slovakisk undervisning også uden at hans navn nødvendigvis kendes af alle underviserne SOS/SOU-skole Stavebna 132, (Teknisk mellemskole/ Teknisk Skole bygge & anlæg, IT) SOS/SOU-skole med mange elever og mange meget små værksteder. Det meste af den praktiske læring foregår i virksomheder rundt omkring i Bratislava efter modellen 1 uge skole/1 uge praktik i 3 eller 4 år afhængigt af program og profession Fredag 20. marts Academia Istropolitana, Karloveska 64 AI er et forskningsinstitut under Slovakiets Undervisningsministerium der løser opgaver for EU, regering, ministerier, beslutningstagere etc. AIs forskning tilpasses de aktuelle behov i den nationale socioøkonomiske politik og er tværdisciplinær, på tværs af lovgivning, økonomi, politisk videnskab, sociologi. Som institut har man tilknyttet universitets-studerende og kan udstede Bachelor, Masters og doktor-grader. AI udfører analysearbejde i forbindelse med Copenhagen Declaration, EQF og 2010-målsætningerne Kontoret for Livslang Læring, Stromova 1, Petrzalka Direktør Boris Sloboda orienterede om det slovakiske arbejde med LLL og EQF og realkompetence Vi diskuterede nationale kvalifikationsstandarder set i sammenhæng med den kommende EQF og den slovakiske kvalifikationsnøgle. Slovakiet skal udarbejde 300 kvalifikations-standarder for at dække det slovakiske arbejdsmarkeds aktuelle og forventede behov. De første 30 standarder er udviklet med EUmidler fra PHARE-programmet. Lørdag 21.april 8.00 Med tog Bratislava/Prag Holesovice og derfra til lufthavnen med ankomst i Kastrup Fra mig til mine værter: Jeg medbragte UVMs engelsksprogede pjecer om Dansk EUD (version 2008), og Dansk strategi for livslang læring. Endvidere fremviste jeg CIRIUS-pptserie om det danske uddannelsessystem og en ppt om flexicurity fra det danske UVMs Kontor for Livslang Læring og uddybede begge områder for værterne. Alle værter udtrykte stor beundring for dansk uddannelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik. Mange ønsker at etablere samarbejde af forskellig art, og flere planlægger at besøge Danmark i de kommende år for inspiration til deres egen politikudvikling, ikke mindst på områderne rummelighed, national vejledningspolitik og etablering af AMU-lignende system i forhold til livslang læring Benny Wielandt 5

6 Bilag 1 kontaktpersoner Kontaktpersoner Prag Institut Pedagogicko-Psykologickeho Poradenstvi CR, Novoborska 372, Praha 9 Kontaktperson Vicedirektør Jasmin Muhic, SOS á SOU Vyssi Odborna Skola, Masna 18, Praha 1 Vejleder og psykolog Vera Kramerova, Engelsklærer Katerina Buresova, Forstander Jan Kaderabek, Jan Palach Gymnasium Vejleder og psykolog Nora Novotna, Forstander Michal Musil, SOS á SOU Skola Hostivar (Auto & IT) Forstander Milan Vorel, Viceforstander Josef Mares, NUOV Konsulent Milada Stalker, Sekretær Tereza Vicenikova, Kontaktpersoner Bratislava SIOV, møde 1 Ingeniør Alena Galanova, International sekretær Jana Vargova, SIOV møde 2 Direktør Lubomir Vasko, SOS/SOU-skole Stavebna (Teknisk mellemskole/ Teknisk Skole bygge & anlæg, IT) Forstander Lubomir Mikulay, Academia Istropolitana Afdelingsleder Petra Gruntova, Konsulent Luba Slabanova, Kontor for Livslang Læring Direktør Boris Sloboda, 6

7 Bilag 2 STRUCTURE OF CZECH EDUCATION SYSTEM School education: Primary education lasts for nine years divided into two stages of five and four years respectively. It leads to a Vysvědčení. Secondary education comprises three main types of schools: secondary general schools (gymnasium), secondary technical schools and secondary vocational schools. Gymnasiums prepare for study at higher education institutions and for professions. The secondary technical schools and 4-year courses or three-year follow-up courses at secondary vocational schools prepare students for a wide range of professions, as well as for studies at higher education institutions. All these studies culminate in the passing of the Maturitní zkouška/maturita. The 2-year and 3-year courses at the vocational schools prepare students for professional activities. Pre-higher education: Duration of compulsory education: Age of entry: 6 Age of exit: 15 Structure of school system: Basic School (2 stages: 1-5, 6-9) Length of program in years: 9 Age level from: 6 to: 15 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení (Primary School Leaving Certificate) General School (Gymnásium) (admission after 5th year of basic school) Length of program in years: 8 Age level from: 11 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) General Secondary General school (Gymnásium) (admission after 7th year of basic school) Length of program in years: 6 Age level from: 13 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Academic Secondary Gymnázium (General Secondary School, admission after 9 th year of basic school) Length of program in years: 4 Age level from: 15 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) 7

8 Technical Secondary Střední odborná škola (Secondary technical school) Length of program in years: 4 Age level from: 15 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Technical Secondary Type of school providing this education: Konzervatoř (Conservatory) - A special category of secondary technical schools (dance) - Admission after 5th year of basic school Length of program in years: 8 Age level from: 11 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o absolutoriu (Final certificate "absolutorium") + diplom (Diploma) or Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Technical Secondary Type of school providing this education: Konzervatoř (Conservatory) - A special category of secondary technical schools (music, drama) Length of program in years: 6 Age level from: 15 to: 21 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o absolutoriu (Final certificate "absolutorium") + diplom (Diploma) or Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Vocational Secondary Středni odborné učiliště (Secondary Vocational/Technical School) Length of program in years: 4 Age level from: 15 to: 19 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o maturitní zkoušce (Secondary School Leaving Certificate) Vocational Secondary Type of school providing this education: Středni odborné učiliště (2- or 3-year Secondary Vocational School) Length of program in years: 3 Age level from: 15 to: 18 Certificate/diploma awarded: Výuční list (Vocational Certificate) Professional/Short tertiary/diploma Type of school providing this education: Vyšší odborné školy (Tertiary Professional Schools - 3 years' study and 3.5 in medical fields) Length of program in years: 3 Age level from: 19 to: 21 Certificate/diploma awarded: Vysvědčení o absolutoriu (Final certificate "absolutorium") + diplom (Diploma), the graduates are awarded the title of diplomovaný specialista (Dis.). 8

9 Bilag 3 Ministry of Education of the Slovak Republic Uddrag fra Strategy of Lifelong Learning and Lifelong Guidance.. Bratislava, April Specific goals of the LLL and LLG strategy: Specific goals of LLL: to systematically roof the existing subsystems of education (formal, non-formal education and informal learning), to open them mutually and link into flexible functioning relations, supplemented by lifelong guidance in such a way that they would answer the real needs of citizens, employers, public administration and education institutions, complying with equality of opportunities. In order to achieve this goal, the co-ordination of the state administration bodies, social partners as well as the representatives of the local self-governments is necessary; to implement the quality management system in non-formal education through certification of education institutions, certification of lecturers and managers of non-formal education and through accreditation of programs of non-formal education in a module pattern with assigned number of credits for non-formal education; to implement recognition of learning outcome of non-formal education for obtaining qualification in two ways: verification of knowledge and skills, obtained in programs of nonformal education and in informal learning as well as recognition of credits obtained in the programs of non-formal education (permeability and equality of both formal and non-formal education), with respect to European tools, such as EUROPASS, ECTS; to implement supporting tools for motivation towards participation of stakeholders in nonformal education; to implement a system of on-going monitoring and elaboration of prognoses of development of educational needs, enabling to respond to the changing needs of the labour market through utilisation of the principle of learning regions; to implement information services for lifelong learning and to create conditions for application of innovations into education also with the utilisation of principle of learning regions; to create and implement a national system of qualifications and a national qualifications framework; to create legislative and other conditions in order to fulfil the legitimate interest of citizens in the option guaranteed by the state to repeatedly acquire access to obtaining a new qualification, respectively to their potential and current circumstances during their active life as well as the possibility to develop their key competences for LLL and hence to actively increase their employability. Special attention is to be paid to creation of conditions for handicapped citizens; 9

10 to create legislative and other conditions in order to fulfil the legitimate interest of employers to have a possibility, guaranteed by the state, to hire adequately qualified or/and ready to requalify workforce that will provide for the fulfilment of tasks of the employer at a required level through an act on lifelong learning; to provide for conditions for statistical evaluation of participation of population segments in LLL; to support the development of all modern forms of education, which make the access of citizens to education easier and shorten the time, required for extension and obtaining of qualification whereby special attention should be paid to utilisation of new technical and technological options in education of handicapped citizens Specific goals of LLG: Based on the existing situation to provide for the completion of building of the system of lifelong guidance with the aim to make it accessible to everybody who needs these services or show an interest in them to pupils of secondary schools, their parents, students of higher education institutions, those studying in further and lifelong both formal and non-formal education, handicapped people, education institutions providing both formal and non-formal education, citizens looking for a possibility of finding a job on the labour market, including those who are unemployed, returning to the labour market or those for whom finding a job or remaining on the labour market is a integral part of their active aging. To build and then support the capacities for creation and sustaining of database information required for the services of lifelong guidance; to create these databases in co-operation and coordination of the key ministries (education and labour, respectively services for employment, health), to provide for the information being complementary, up-to-date, true, transparent and complete already during their development. To increase investment to the entire system of lifelong guidance provided both in the framework of the ministry of education as well as services for employment, to create conditions also for the operation of non-governmental providers of the services of lifelong guidance. To direct the investment into all areas equipping with technical and device equipment including ICT, special tools and techniques, including the development of diagnostic and guidance instruments, information, primary specialised education of counsellors, monitoring and tools for quality improvement, etc. To provide for elaboration of quality standards for providers of the services of lifelong guidance, to apply quality standards also to creation and subsequent distribution of information. To increase the expertise of the services of lifelong guidance through increased quality of the specialised training of the counsellors. To build the system of lifelong guidance upon the principle of the dialogue among the stakeholders (state administration, local governments, employers), feedback from the needs of the key partners and clients and the principle of subsidiarity during the lifelong guidance up to the level of local partnerships and also through utilisation of the principle of a learning region. Bilag 4 billeder fra aktiviteten Bilag 5 Artikel til Gymnasielæreren Bilag 6 artikel trykt i Vejlederen, juni 2009 Bilag 7 artikel til Folkeskolen og Erhvervsskolen 10

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program

Uddannelsesudvalget. Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 381 Offentligt Uddannelsesudvalget Besøg i Korea og Japan 2. 9. september 2006 Skitse til Program Søndag den 3. september 11:25 Ankomst til Seoul Tjek in hotel,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere FUETS Konference den 17. november 2010 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: 33 95 70 02, mail: bt@iu.dk Mandag d. 27.september: Flere men

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Det indiske uddannelsessystem

Det indiske uddannelsessystem Det indiske uddannelsessystem NOKUT konference den 29. november 2011 Ved Inger Bruun, Det indiske uddannelsessystem Indien i dag To uddannelsesmodeller Skoleuddannelse i Indien Højere uddannelse i Indien

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Kvalitetspatruljens konference: Det, der virker DGI-Byen, onsdag den 24. 25. oktober 2012 Oplæg v. 1 Hovedpunkter: EUD, en ungdomsuddannelse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Handicappedes offerrolle

Handicappedes offerrolle 1 Handicappedes offerrolle Den danske beskæftigelsespolitik handler for tiden mest om at vi skal have færrest muligt på passiv forsørgelse og flest muligt i arbejde. Alligevel trives et menneskesyn, hvor

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Resume Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet OM UNDERSØGELSEN Analysen følger uddannelsesadfærden i perioden fra 2000 til 2010

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder

Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder OM UNDERSØGELSEN Hvem undersøger vi? Undersøgelsen tager udgangspunkt i kandidater med en lang videregående uddannelse, som dimitterede i perioden 2001

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Uddannelse. udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Uddannelse. udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 Undervisningsministeriet 2008 Indhold 1. RESSOURCER 5 Danmark bruger mange ressourcer på uddannelse 5 Danmark

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskole og gymnasium

Samarbejde mellem folkeskole og gymnasium Samarbejde mellem folkeskole og gymnasium Kan det betale sig? Rektor Claus Jensen, Faaborg Gymnasium Indskoling Mellemtrin Overbygning 1.g 2.g 3.g Grundskole Gymnasium Videreg. udd. Udgangspunktet -

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

... Årsmøde 2013. for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser ...

... Årsmøde 2013. for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser ... ...... Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Tema Aktuelle udfordringer for karrierevejledningen ved de videregående uddannelser Tid 28. november kl. 9.30 til 29.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning

evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning evejledning og UddannelsesGuiden Elsebeth Nygaard elsebeth.nygaard@uni-c.dk kontor for Digital Vejledning Det danske vejledningssystem Elever i folkeskolens 7.-10. klasser Unge under 25 år, som ikke har

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere