Politikernes Klima-Dokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikernes Klima-Dokument"

Transkript

1 Politikernes Klima-Dokument - politikernes kvittering til borgerne Opsamling på politikermøde om klima mandag den 22. november 2010 i Regionshuset i Sorø - som opfølgning på Region Sjællands borgertopmøde om klima tre uger tidligere Dokumentets indhold: Politikermødets afsæt og formål Fem temaer for en styrket klimaindsats i regionen - borgernes bud fra borgertopmødet Politikernes vurderinger inden for de fem temaer: De væsentligste beslutningsområder for en styrket klimaindsats i regionen og en vægtning af områderne Den videre proces Deltagerliste Politikernes Klima-Dokument

2 Politikermødets afsæt og formål Afsæt for politikermødet Region Sjælland afholdt lørdag den 30. oktober 2010 et borgertopmøde om klima i Haslev- Hallerne for at spørge regionens befolkning til råds om fremtidens arbejde med klima. Topmødet blev planlagt og gennemført i samarbejde med Teknologirådet. Borgerne var udvalgt efter et tilfældighedsprincip fra hele regionens område og havde til opgave at give politikere gode råd om, hvordan vi tackler klimaudfordringen. Hvordan kan vi i Region Sjællands område bidrage til at bruge mindre energi, udlede mindre CO2 og skifte til brug af vedvarende energi som fx vind, sol og biomasse. Olien er ved at slippe op, og på det lange sigt er målet at blive helt uafhængige af kul, olie og naturgas. Det er alt sammen klima-mål som Danmark og resten af EU har forpligtet sig på at nå, nogle af dem allerede inden for det næste årti. De 225 borgere bidrog på topmødet med deres forslag, vurderinger og prioriteringer til politikerne. Alle resultater fra dagen er samlet i original form i Borgernes KlimaKatalog. Info om borgertopmødet og selve kataloget kan ses på På borgertopmødet havde borgerne hovedrollen og regions- og kommunalpolitikere deltog i en lyttende, neutral rolle. På politikermødet tager politikerne ordet! Formål med politikermødet Region Sjælland og regionens 17 kommuner har lavet en regional klimastrategi. Visionen er at blive en førende klima-region i EU. Politikermødet har til formål at følge op på borgertopmødet ved med afsæt i topmødets resultater at drøfte og udpege væsentlige beslutningsområder for at kunne realisere strategier og visioner. Resultaterne af borgertopmødet om klima udgør således rammen for politikermødet. Resultatet af politikermødet er dette dokument Politikernes Klima-dokument. Det formidles efterfølgende til borgertopmødets deltagere som politikernes kvittering for borgernes indsats og bidrag. Politikernes Klima-Dokument side 2

3 Fem temaer for en styrket klimaindsats i regionen - borgernes bud Bæredygtigt sammenhængende energisystem Klimaudfordringen og mangel på olie kræver uafhængighed af fossile brændstoffer. En regional selvforsyning vil reducere CO 2 og give sikker forsyning. Og det skaber arbejdspladser. Mere vedvarende energi og energibesparelser. Udvikle alternativ energiforsyning til bygninger. Det skaber engagement i befolkningen. Planlægning af byudvikling. Fem temaer udgør rammen om politikermødets formulering af beslutningsområder. Temaerne med stikord er et koncentrat af de udfordringer, som borgerne på topmødet selv har formuleret og prioriteret som de væsentligste at tackle for at styrke klimaindsatsen. Klimavenlige adfærdsændringer Oplysning, motivation og dokumentation. Borgerinvolvering. Ændre mindsæt. Vise samfundssind. Forudsætninger for udvikling af klimarigtig adfærd. Adfærdsændringer er nødvendige hvordan fik vi rygerne til at holde op, kan man lære af det? Viden om de energirigtige løsninger. Målbart, nærværende og synligt. Se resultater. Forbrug og genanvendelse. Både pisk og gulerod. Transport og infrastruktur Transport - et område, hvor vi rent faktisk kan gøre noget lokalt og regionalt. Dilemmaer: land/by, livsform, adfærd, struktur. Den region der pendler mest ud af regionen. Byudvikling, flere virksomheder, mindre pendling. Bedre infrastruktur, bedre sammenhæng i regionen, mindre transporttid. Kollektiv transport som reelt alternativ til bilen. Erhvervstransport på skib og på skinner. Planlægning af byudvikling. Udvikling af klimateknologi Teknologisk udvikling er forudsætning for at tackle klimaudfordringen. Og den skaber arbejdspladser. Erhvervsudvikling med miljø- og energifremmende virksomheder. Fx uddanne arbejdskraften inden for cleantech. Målrettede investeringer i bæredygtig energi forskning, borgernært, økonomisk fordelagtigt. Mere offentlig-privat samarbejde. Regionen som testområde for klimavenlige idéer. Visualisering fremmer rigtig adfærd. Det offentliges rolle Klima en opgave for det offentlige. Flere ressourcer til opgaven. Aktiv rolle, samlingspunkt for informationer, koordinerende led - viden, erfaringer og overblik. Rollemodel og det gode eksempel. Tage ansvar for egne bygninger og transport. Politikerne forrest med forandringer, love og indsatser. Så vil borgerne også være med. Skabe incitamenter. Fjerne restriktioner og begrænsninger. Politikernes Klima-Dokument side 3

4 De særligt væsentlige beslutningsområder formuleret og vægtet af politikerne (- hver politiker havde på mødet fem stemmer som kunne gives til et eller flere beslutningsområder. De områder der fik flest stemmer er listet først nedenfor med stemmeantal i parentes) 1. Bæredygtigt sammenhængende energisystem - Alle offentlige bygninger skal være CO2 neutrale (20 stemmer) Alt nybyggeri skal være CO 2 neutralt, intet byggeri uden vedvarende energiforsyning, må ikke bruge fossile brændstoffer, kun vind sol og bioenergi. Grønt regnskab for alle offentlige bygninger. - Vigtigt at det offentlige går foran og viser vejen, det gode eksempel - Fokus på udvikling af vind, sol og bioenergi - Helhedstænkning, den offentlige bygningsfunktion skal indgå 2. Klimavenlige Adfærdsændringer - Alle børn/unge cykler eller går i skole (17 stemmer) Der skal laves en fælles kampagne i hele Region Sjælland for at få flere børn og unge til at gå eller cykle i skole for at nedbringe transportbehovet og styrke folkesundheden. Der kan gives belønning til de elever, der cykler eller går i skole. - Opdragende virkning på lang sigt - Inspiration til forældre om også at cykle eller gå - Stor opmærksomhed på et samlet regionalt initiativ 3. Transport og infrastruktur pendler-struktur (16 stemmer) Der ligger et stort potentiale i udvikling af muligheder indenfor pendling. Vi skal bruge de offentlige virksomheder, der går forrest i at vise smarte løsninger indenfor pendling. Der er flere løsninger. Det skal vises at det er billigere og det kan gøre at den enkelt medarbejder ikke skal investere en masse penge. Og samarbejde med større virksomheder om udvikling af delebilsordning. Park and Ride, udvikling af bedre muligheder for parkering tæt ved den kollektive transport. Pendler-baner til pendlere med flere i bilen og den kollektive transport. Infomateriale om ordninger. Styrke sammenhængen mellem kollektiv og privat transport. Hvis der er flere om det, er der stordriftsfordele. Det skal synliggøres hvad gevinsterne Virksomhederne kan ved at investere have gevinster i forholdet til CO2 regnskabet 4. Udvikling af klimateknologi - Sammenlagte fjernvarmeanlæg baseret på CO2- neutrale teknologier (12 stemmer) Lovændring som gør det muligt at sammenlægge fjernvarmeanlæg. Uafhængighed af DONG m.h.t. energibeslutninger. Offentligt/privat partnerskab omkring fjernvarme - Oliefyr udfases - Naturgas ophører - Bosætningsmuligheder i mindre samfund Politikernes Klima-Dokument side 4

5 5. Klimavenlige Adfærdsændringer - Reduceret energiforbrug i boliger (11 stemmer) Offentligt tilbud om klimakonsulent, der kan foretage klimaeftersyn af boligen og rådgive boligejerne om konkrete energibesparelser. Tilbuddet kombineres med tilskuds- og finansieringspakke, fx i samarbejde med lokale håndværkere, der tilbyder energibesparende løsninger. Det foreslås at indføre intelligente el-målere. El-priserne kan differentieres, så der fx er særlige nattakster. - Der er en hurtig og synlig effekt - Det er et borgernært tilbud - Tilskuds- og finansieringspakke kan skabe et stærkere incitament til at foretage investeringer 5. Udvikling af klimateknologi - Plus-Energi, 0-energi og Lavenergi bygninger (11stemmer) Der skal satses på at optimere energianvendelsen i byggeriet, både nybyggeri og eksisterende bygninger. Særlig opmærksomhed på plus- og 0-energi huse. Der er særligt behov for at arbejde med det eksisterende byggeri. I Region Sjælland vil vi arbejde med forskning og udvikling samt praktisk afprøvning og demonstration. Alle fremtidige el-apparater skal være A-mærkede. Effektive ventilationsanlæg skal fremmes. Desuden bør smart-grid teknologi udbredes. - Store besparelsespotentialer - Udvikling af virksomhedsområder og nye job - Medvirke til at "brande" Region Sjælland som en grøn region Bæredygtigt sammenhængende energisystem - Overordnet koordinering Skabe overordnet koordinering mellem kommunerne om energiløsninger. Udbygning af smart grid systemet i regionen. Der skal være én indgang for viden til borgerne om energispørgsmål. - Bedre udnyttelse af energikapaciteten - Fælles mål nås bedst i fællesskab - Investeringer kan fordeles mellem flere Bæredygtigt sammenhængende energisystem - Afgiftssystemer og lånemuligheder Differentierede afgiftssystemer, der fremmer klimarigtig adfærd. Ejendomsskatten kan sænkes, hvis der investeres i bæredygtige energiforbedringer. El skal være billigere om natten. Intelligente el-løsninger. Det skal være lettere at låne penge for borgere til klimainvesteringer. Det regulerer forbruget her og nu, det er adfærdsregulerende Det giver valgmuligheder og synliggør forbruget Skaber ansvarlige og energibevidste borgere Politikernes Klima-Dokument side 5

6 Bæredygtigt sammenhængende energisystem - Bæredygtig incitamentstruktur Både tilskud og afgiftsstruktur skal fremme klimavenlige energiløsninger. Afgiftsstrukturen skal være logisk og letforståelig, så man som borger - eller virksomhed - kan regne ud hvilke konsekvenser forskellige handlinger/ændringer vil have. Mere gulerod end pisk. Offentligtprivat samarbejde skal understøttes. - Økonomiske konsekvenser har stor umiddelbar betydning for vores handlinger ift. energiinvesteringer - Det er vigtigt med oplysning, viden og synlighed lokalt, så vi forstår hvad det handler om - Skaber lokalt engagement og arbejdspladser Det offentliges rolle - Turde tænke bæredygtige sammenhænge i alle politikområder Væsentlige beslutningsområder er erhvervspolitik, transport, byplanlægning, sundhedssystemet og afgiftssystemet. - Det er bedre - Det er billigere - Det er smartere Det offentliges rolle - Information til borgerne Det er vigtigt at region og kommuner går foran ved at iværksætte informationskampagner på f.eks. folkeskoler, hvor offentlige myndigheder kunne lave undervisningsmateriale, og derigennem skabe fokus på klima og klimavenlig adfærd. Information på offentlige institutioner, arbejdspladser og så videre. Region og kommuner skal gå foran og være det gode eksempel. - Få alle borgere med - Undervise og oplyse børn, så de bliver klimabevidste - Fortælle det gode eksempel Klimavenlige Adfærdsændringer - Mobility manager Hjælpe borgerne med at blive co 2-neutralt mobile. Det sker ved at tage rundt i selve kommunen, virksomheder og foreninger, hvor der rådgives om eks. samkørsel, hjemmearbejdsdage, skift af transportform mv., med henblik på at nedsætte co 2-belastningen. - Der er et stort potentiale - Der er mulighed for offentlig støtte samt økonomisk gevinst for brugerne - Der er en mulig stor sundhedsmæssig sidegevinst Klimavenlige Adfærdsændringer - Uvildige energirådgivningscentre Region og kommuner samarbejder om at lave et uvildigt rådgivningscenter uafhængigt af salgsinteresser i hver kommune, hvor alle borgere kan få vejledning om energibesparelser og vedvarende energi, f.eks. suppleret med termografiundersøgelser. Der skal samtidig være fælles information på internettet. Det tilstræbes på sigt at rette det mod den enkelte husstand. - Borgerne er motiverede og ønsker vejledning på området jf. borgertopmødet - En neutral oplysende instans vil være troværdig ift. borgerne - Det er, også økonomisk, nærværende for borgerne Politikernes Klima-Dokument side 6

7 Transport og infrastruktur - El El - Vil udnytte alternative energikilder såsom vindmøller, biogas, bølgeenergi, solceller etc. - Mindre forurening. Et løft til en dansk industri. En ny styrkeposition. - Mindre affald - de fossile brændstoffer giver en masse affald ex. kul Transport og infrastruktur - Pendling, offentlig trafik og infrastruktur Pendling, offentlig trafik og infrastruktur - Koordinering af køreplaner - det er noget rod i øjeblikket - Det skal være billigere at bruge de offentlige transportmidler i forhold til bilen/de individuelle transportmidler - Den offentlige transport skal køre mere energivenligt end i dag/bruge alternative energikilder Transport og infrastruktur - It infrastruktur Den lange pendling der foregår i vores region kan mindskes ved i højere grad at udvikle itinfrastrukturen og lave den bedre og hurtigere og sikker drift. Det vil hjælpe på at folk nemmere kan arbejde hjemme. Samt arbejde mens de pendler i det kollektiv transport. Det vil gøre at folk kan arbejde effektivt både hjemme og på vej til arbejde. - Medarbejder-rekruttering - mindre pendling pga. mulighed for at arbejde hjemme - mere driftsikker it infrastruktur Udvikling af klimateknologi - Vind- og bølgeenergi for at blive selvforsynende med EL Vi vil satse på kendt teknologi for at få en hurtig nedbringelse af CO2 - Kendt teknologi for hurtig og sikker gevinst - Selvforsyning - Udskiftning til større og mere effektive vindmøller Udvikling af klimateknologi - Sol og Vind skal ind Der er behov for både videreudvikling af og forskning i solvarme-, solcelle- og vindkraftteknologi samt integration af disse teknologier i det regionale energisystem. Specielt skal udvikles systemer til lagring af sol- og vindenergi. Husstandsvindmøller og solanlæg er interessante udviklingsområder. - Vind spiller en central rolle i fremtidens regionale energisystem - I Region Sjælland er der gode muligheder for at fungere som test-facilitet - Skabelse af grønne arbejdspladser Politikernes Klima-Dokument side 7

8 Den videre proces Deltagerne på borgertopmødet vil modtage Politikernes Klima-dokument som politikernes kvittering for borgernes indsats og bidrag. Det sker sammen med Region Sjællands udsendelse af Borgernes KlimaKatalog til deltagerne. Politikernes Klima-Dokument bringes desuden med tilbage i de respektive organisationer, hvor det vil blive drøftet i relevante udvalg og fora. Endvidere formidles dette dokument sammen med Borgernes KlimaKatalog til Folketinget (Miljø- og Planlægningsudvalget, Energipolitisk Udvalg, Trafikudvalget, Fødevareudvalget), til de respektive ministre samt til byrådene i regionens 17 kommuner. Og til værterne for mødet - regionsrådets medlemmer samt til pressen. Politikernes Klima-Dokument side 8

9 Deltagerliste Arne Graae Jensen (V) Formand, Teknik- og Miljøudvalget Guldborgsund Kommune Bertel Stenbæk (V) Formand, Teknik- og Miljøudvalget Kalundborg Kommune Bøje Winther (V) Regionsrådet Region Sjælland Dora Olsen (O) Viceborgmester Køge Kommune Ellen Manelius Knudsen (C) Regionsrådet Region Sjælland Erik Just Pedersen (A) Udvalget for Klima og Miljø Holbæk Kommune Erling B. Nielsen (F) Viceborgmester Vordingborg Kommune Erling Hugger Jakobsen (A) Kommunalbestyrelsen Faxe Kommune Eva Levinsen (F) Regionsrådet Region Sjælland Flemming Damgaard Larsen (V)Medlem af Folketinget Christiansborg Flemming Stenild (F) Regionsrådet Region Sjælland Hans Barlach (C) Borgmester Greve Kommune Hans Ole Drost (V) Regionsrådet Region Sjælland Hans Ole Nybjerg (V) Regionsrådet Region Sjælland Helge Adam Møller (C) Medlem af Folketinget Christiansborg Henning Fougt (V) Regionsrådet Region Sjælland Henning Michael Tønning (A)Regionsrådet Region Sjælland Henrik Holmer (A) Borgmester Vordingborg Kommune Ib Larsen (F) Formand, Teknik- og Miljøudvalget Slagelse Kommune Jens Ravn (V) Regionsrådet Region Sjælland Jesper Gersholm (F) Lokaldemokrati-udvalget Næstved Kommune Jette Leth Buhl (F) Regionrådet Region Sjælland Jørn Christensen (F) Regionsrådet Region Sjælland Kai Nielsen (V) Regionsrådet Region Sjælland Kate Sørensen (A) Regionsrådet Region Sjælland Knud Erik Hansen (A) Borgmester Faxe Kommune Knud Munksgaard (B) Regionsrådet Region Sjælland Linda Nielsen (F) Formand, Teknik- og Miljøudvalget Sorø Kommune Liselott Blixt (O) Medlem af Folketinget Christiansborg Louis Selchou Hansen (F) Regionsrådet Region Sjælland Meta Fuglsang (F) Medlem af Folketinget Christiansborg Naima Simring (V) Regionsrådet Region Sjælland Nelle Søndermand (F) Formand, Klimaudvalget Faxe Kommune Nicolai Nicolaisen (A) Regionsrådet Region Sjælland Niels Hörup (V) Borgmester Solrød Kommune Niels Ulrik Hermansen (V) Borgmester Ringsted kommune Ole Marqweis (S) Regionsrådet Region Sjælland Politikernes Klima-Dokument side 9

10 Rudy Rune (O) Næstformand, Miljø- og Klimaudvalget Odsherred Kommune Skjold de la Motte (F) Regionsrådet Region Sjælland Steen Bach Nielsen (A) Regionsrådet Region Sjælland Stig Vestergaard (A) Borgmester Lolland Kommune Susanne Lundvald (A) Regionsrådet Region Sjælland Søren Eriksen (A) Regionsrådet Region Sjælland Torben Haack (F) Regionsrådet Region Sjælland Vibeke Grave (A) Medlem af Folketinget Christiansborg Villum Christensen (LA) Medlem af Folketinget Christiansborg Region Sjælland Alléen Sorø Politikernes Klima-Dokument side 10

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag

Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S, Byernes bidrag LBs 10 byer 10 bud Samlet rapport fra, Byernes bidrag Indhold Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Procesbeskrivelse... 3 Resultaterne fra de enkelte byer... 4 Frederikshavn... 5 Skive... 9 Sønderborg...

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Indhold Forord Indledning 3 Klima og energi 5 Projekt 1. Strategisk energiplan for København Syd 6 Projekt 2. Ny energi og

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Campen er skabt på initiativ af Kommunernes Tekniske Chefforening (KTC), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I) og Dansk Miljøteknologi.

Campen er skabt på initiativ af Kommunernes Tekniske Chefforening (KTC), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I) og Dansk Miljøteknologi. OM KLIMA CAMP 08 Dette er resultatet af 70 menneskers arbejde på Klima Camp DK 08 den 29. 30. maj 2008. Deltagerne på Klima Camp DK 08 var inviterede kommuner, rådgivere, virksomheder, organisationer og

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet

Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet Forord Indhold Tak til borgerne Jeg vil gerne sige tak til de borgere, som medvirkede til at gøre Borgertopmødet om den regionale udviklingsplan i Vodskov

Læs mere