Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionsplan for Ærøs energiforsyning"

Transkript

1 Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket har baggrund i de klimamæssige udfordringer, som verden står overfor. Kommunen ønsker at bidrage lokalt til løsningen af det globale problem, ved at Ærø viser vejen inden for omstillingen til vedvarende energi i lokalsamfund. Målsætning Ærø Kommune og UBE ønsker, at Ærø skal være CO 2 -neutral og selvforsynende med energi på et miljømæssigt, klimamæssigt og økonomisk bæredygtigt grundlag inden Dette mål skal forstås sådan, at alle energikrævende aktiviteter på øen bør forsynes med energi baseret på vedvarende energiproduktion på øen. Forbrug af importeret energi og ikke-vedvarende energi skal modsvares af en tilsvarende eksport af vedvarende energi. Målet skal nås ved en kombination af udbygning af produktionen af vedvarende energi, omlægning af energiforbrugende aktiviteter til at kunne anvende vedvarende energi, samt besparelser i energiforbruget. Kommunerne på Ærø har i en lang årrække haft fokus på vedvarende energiløsninger, og alene i perioden fra 1990 til 2006 er CO 2 -udslippet fra Ærø reduceret

2 med 27 %. CO 2 -udledningen pr. indbygger var 7,8 ton i Det tal var faldet til 6,1 ton i Ærø Kommune blev den 20. oktober 2009 tilsluttet Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune-koncept, hvorved kommunen forpligter sig til en 2 % reduktion af CO 2 -udledningen årligt frem til Ærø er den 2. april 2013 tiltrådt EU s Borgmesteraftale for lokal bæredygtig energi, hvorved kommunen forpligtiger sig til at gå videre end de af EU fastsatte målsætninger for 2020 om at reducere CO 2 - emissionerne med mindst 20 %. Den massive satsning på vedvarende energi forventes at give Ærø et positivt spin-off i form af flere grønne jobs, flere besøgende på øen (danske og udenlandske delegationer, energiplanlæggere mv. ), samt muligheden for profilering af Ærø som en bæredygtig energiø. Visionen er, at et energicenter, Green Energy Lab 1, kan udgøre fundamentet for grøn erhvervsudvikling og jobskabelse ved at tiltrække testforsøg af nye teknologier på Ærø og hjemtage offentlige og private midler til projekter inden for den grønne omstilling. Virksomheder kan udvikle og bidrage til nye teknologier og serviceopgaver, bla. ved at indgå i klyngedannelser lokalt og regionalt. Undervisning, programmer og kurser inden for vedvarende energi kan også være en del af energicenterets aktiviteter. Det kan for eksempel være oprettelse af en Grøn HF for kommende ingeniør-studerende med fokus på vedvarende energi, studieophold for energistuderende, undervisning og programmer for børn og unge samt anden undervisning/kursusaktivitet. En fond, Energifonden Ærø 2, kan oprettes og investere i nye vedvarende energiprojekter og initiativer til fremme af vedvarende energi på Ærø. Ærøs vedvarende energiressourcer Ærø har et stort potentiale for vindenergi, idet vindforholdene er ideelle for placering af vindmøller ved øens vestvendte kyster. Ærø har biomasseressourcer i form af halm og andre restprodukter fra landbruget. Øen har et meget lille skovareal og dermed meget begrænsede mængder træ. 1 Foreløbig arbejdstitel 2 Foreløbig arbejdstitel

3 Landmændenes produktion af energiafgrøder, som kan være et alternativ til andre afgrøder, afgøres af markedsvilkår og er i dag stort set lig nul. Solen er en vedvarende energiressource, som kan udnyttes til el- og varmeproduktion. Jordvarme har et stort potentiale til opvarmning. Udnyttelse af vedvarende energikilder De vedvarende energikilder, som udnyttes på Ærø, er primært sol, biomasse og vind. Sol Solen udnyttes til elproduktion (solceller) og varmeproduktion (kollektive solfangeranlæg i forbindelse med fjernvarmeanlæggene i Ærøskøbing, St. Rise og Marstal samt individuelle anlæg). Omkring 250 private boligejere har installeret solceller. Kommunen har installeret solcelleanlæg på nogle kommunalt ejede bygninger. Biomasse Ærøskøbing Fjernvarme aftager lokalt produceret halm til varmeproduktion. Der importeres store mængder træ til Marstal Fjernvarmes fliskedel samt træpiller til Rise Fjernvarme og Ærøskøbing Fjernvarme. Vind Seks store vindmøller producerer mere elektricitet, end øen pt. forbruger. Jordvarme Jordvarme udnyttes i stigende grad til opvarmning vha. varmepumper.

4 Potentiale for højere grad af de enkelte vedvarende energikilder i energiforsyningen Sol Private boligejere uden for fjernvarmeområderne installerer varmepumper, hvorfor potentialet for nye fjernvarmeanlæg baseret på solvarme ikke længere er til stede i Søby. Muligheden for fjernvarme baseret på solvarme andre steder på øen bør undersøges. Der er til gengæld stort potentiale for solfangeranlæg på flere enkeltliggende ejendomme i det åbne land samt flere solcelleanlæg. Solen skinner mest, når behovet for varme er mindst. Overskudsproduktionen af varmt vand ved fjernvarmens solvarmeanlæg om sommeren lagres i store vandlagre. Lavtemperaturvarme kan udnyttes vha. varmepumper. Biomasse Ærøs skovareal og øvrige lokale biomasseressourcer er begrænsede. Biomasseproduktionen er begrænset af, at det samlede landbrugsareal er på ca ha, og at det ikke er økonomisk rentabelt at dyrke energiafgrøder. Ærø kan deltage i testforsøg med energiafgrøder. Brugen af biomasse bør prioriteres. Potentialet for et biogasanlæg/ produktion af bioethanol eller olie bør undersøges. Vind Potentialet for vindkraftproduktion på Ærø og i det omliggende farvand er meget stort. Elforbruget forventes at stige som følge af flere varmepumper og elbiler mv. Teknisk og økonomisk er vindkraft en oplagt vedvarende energikilde at udnytte. Vindkraftressourcen har potentiale som den energikilde, der kan udnyttes til eksport for at opnå målsætningen om CO 2 -neutralitet og hensigten om, at forbrug af importeret energi og ikke-vedvarende energi skal modsvares af en tilsvarende eksport af vedvarende energi. En strategi for udbygning af vindkraft, herunder husstandsvindmøller, store landbaserede vindmøller og store kystnære vindmøller, bør udarbejdes.

5 Behovet for lagring af el-energien på tidspunkter, hvor produktion og forbrug ikke følges ad (primært om natten), kan imødekommes ved, at eldrevne køretøjers batterier samlet fungerer som et meget stort energilager. I en periode frem til udbygningen af el-bilerne er gennemført, vil el-overskuddet kunne anvendes til opvarmning af fjernvarmevand. Smart-grid kan være med til at udjævne forbruget, så det følger produktionen bedre. Energibesparelser Der er et stort potentiale for energibesparelse ved energirenovering af den eksisterende boligmasse. En lokal ordning for energitilskud skal være med til at fremme energirenoveringer. Udfasning af fossile brændsler Fjernvarme Fjernvarmen bør være CO 2 -neutral. Eneste bidrag til CO2-udslip fra fjernvarmeforsyningen på Ærø er et mindre forbrug af fyringsolie på Rise Fjernvarme. Anlægget tages kun i brug som back up, når varmebehovet overstiger kapaciteten i det CO2-neutrale anlæg (solfangere og træpillekedel). På sigt bør brugen af fyringsolie helt udfases. Oliefyrskonverteringer Oliefyrskonverteringer til varmepumper fremmes, bla. ved lokal ordning for energitilskud. Omlægning af transport mv. Transportsektoren udgør den største kilde til CO 2 -udledning med i alt ton svarende til 55 % af øens samlede CO 2 -udledning (2012). Øens færger står for omkring 36 % af transportsektorens samlede CO 2 -udledning.

6 Omlægning af transporten til CO 2 -neutrale energikilder udgør både et stort potentiale men er samtidig en stor udfordring. Elbiler fremmes Mulige initiativer til fremme af elbiler: En strategi for elbiler i kommunens flåde af køretøjer og udliciterede transportopgaver udarbejdes. Mulige incitamenter til privatbilister og virksomheders brug af elbiler undersøges. En transportundersøgelse gennemføres for at afdække, hvor mange biler på Ærø aldrig eller næsten aldrig kører mere end elbilers typiske rækkevidde (op til ca. 150 km). Informationskampagne om elbilen som ideelt transportmiddel med de korte afstande på Ærø igangsættes. Elfærger og tung transport Det undersøges, om det er teknisk og økonomisk muligt at omlægge færgedriften til elfærger. En strategi for omlægning af den tunge trafik til at køre på CO 2 -neutral energi bør udarbejdes. Opfølgning Der udarbejdes hvert år et opdateret CO 2 -regnskab samt energibalance (oversigt over energiforbrug og energiproduktion). Udvikling i CO 2 -reduktion og energibalance monitoreres. Planen for Ærøs energiforsyning revideres én gang i hver valgperiode som en del af kommuneplanrevisionen.

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Forskning

IDAs Klimaplan 2050. Forskning IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Forskning Et fossilfrit Danmark kræver forskning og udvikling Det danske energisystem er gennem 200 år opbygget på fossile brændsler, og i dag er langt størstedelen af

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025.

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025. Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø 2008 Titel: Tekst og fotos: Produktion: Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Ton CO2/år 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2020 År Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 5 Baggrund for EU-Borgmesteraftalen 6 Frederikshavn

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed Juni 2010 Biomasse på kraftvarmeværkerne Biomasse og affald (PJ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Mere biomasse til kraftvarme I flere af de store danske byer vil kraftvarmeværkerne i de kommende

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere