\ \ \ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \ ');

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$ 5. Meyers bageri. Alle kan lære at bage! Selvom jeg har mødt enkelte, der synes, det er forfærdeligt at"

Transkript

1 !"#$ 5 Meyers bageri Alle kan lære at bage! Selvom jeg har mødt enkelte, der synes, det er forfærdeligt at %&&$'()*'&+,$')-'.)/$0'1$&234'5$/'6),'47#-'$*($&-$8' 4+*/#$,'):'&;*$8'!47,.)/-$'U, U3&)-V$,8'.,"3U6$,'3/'U)**$&W$,=' 6),'5$/'$*#*;'-"&'/3#$')-'47#$'#$-'4$**$!($8'!34'"(($' $*$!-$'4$**$!($,8'#$,'6),'),.$ %&&$'()*'&+,$')-'.)/$0'1$&234'5$/'6),'47#-'$*($&-$8' $,'-"&-,;(($-'):'#$-8'!34':3,$/<,'"'32*$*8'*<,'()/$*'$&&$,' 4+*/#$,'):'&;*$8'!47,.)/-$'U,3"!!)*-$,8'C)"*');'U63A.$-+*#$&!$'2$#')-'()4C!C"!$'! #$,'!9*$!8'#$-'$,':3,:+,#$&"/-')-'.&)*#$'3/'+&-$'#$5$*8'.,7#$-'.$/9*#$,')-'6+2$'3/'-)/$':),2$8'3/'*<,'#;:-$*' U3&)-V$,8'.,"3U6$,'3/'U)**$&W$,='?$/'4<'2+,$'$-'):'#$' 6),'5$/'$*#*;'-"&'/3#$')-'47#$'#$-'4$**$!($8'!34'"(($'.$/9*#$,')-'.,$#$'!"/='%&&$'$&!($,'.)/2+,(= $*$!-$'4$**$!($,8'#$,'6),'),.$5#$-'!"/';#'):'$*'&$2$,A 134'XIA<,"/'C<.$/9*#-$'5$/'!-; $,'-"&-,;(($-'):'#$-8'!34':3,$/<,'"'32*$*8'*<,'()/$*'$&&$,'.$-+*#$&!$'2$#')-'()4C!C"!$'!47,.)!$,$-'.)/2+,(='!)4-"#"/'53.'63!'>3;&$2),#$*!'.,7#$-'.$/9*#$,')-'6+2$'3/'-)/$':),2$8'3/'*<,'#;:-$*' >)/*"*/'6),')&-"#'2+,$-'$*'#$&'):'4"-'&"2='?$/'6)2#$'4"-' 2),'!)*#-')-'!"/$'"(($'$-'&"/$'!<'C.$/9*#$,')-'.,$#$'!"/='%&&$'$&!($,'.)/2+,(= 134'XIA<,"/'C<.$/9*#-$'5$/'!-;#"$,'C<'Y>1'3/'!'(' K$-"-'N),O;"!8'3/'4"*$'U6)*U$,' *3/$-'):'#$-8'5$/'6)2#$'&+,-'"'Z,) >)/*"*/'6),')&-"#'2+,$-'$*'#$&'):'4"-'&"2='?$/'6)2#$'4"-' D3&&)*#='E2$,'43,/$*8':7,'5$/'!(;&&$'"'!(3&$8'!-"&&$#$'5$/' 2),'!)*#-')-'!"/$'"(($'$-'&"/$'!<'C3$-"!('!-$#'!34'%;' ;#!"/-$,8'$:-$,!34'5$/'4<--$'!-) "'.)/$,"$-8'623,'4"*'3C/)2$'2),')-'.+,$'C&)#$,*$'4$#' K$-"-'N),O;"!8'3/'4"*$'U6)*U$,':3,')-'(344$'):'4$#',$*!$'C&)#$,='H$-'6)2#$'!<'-"&'/$ #$,'2),';.$/,+*!$-')#/)*/'-"&'# D3&&)*#='E2$,'43,/$*8':7,'5$/'!(;&&$'"'!(3&$8'!-"&&$#$'5$/' 32$,'-"&'.;-"(($*='F<,'5$/'2),':+,#"/8'!'('5$/'$*'&"&&$'C3!$' ;#!"/-$,8'$:-$,!34'5$/'4<--$'!-),-$'"'(+&#$,$*'4$#')-',$43*U$8'#$,'2),'.,+*#-':)!-'C< "'.)/$,"$-8'623,'4"*'3C/)2$'2),')-'.+,$'C&)#$,*$'4$#' *9.)/-'.,7#'4$#'65$4='D7,#)/'47#-$'5$/'!$*-8'3/'*<,',$*!$'C&)#$,='H$-'6)2#$'!<'-"&'/$*/+&#'#$*':3,#$&8')-' (;**$'/3#-'/<'*3/$-'-"#'4$#')- :,"!($'.,7#'3/'()/$,'#$'-92$'4$-$,8'#$,'2),':,)'.)/$,"$-' 5$/'2),':+,#"/8'2$*-$#$'.)/$,4$!-$,'E$*,"(!'43,8'%!-)8' #$,'2),';.$/,+*!$-')#/)*/'-"&'#$*'(),)4$&&"!$,$#$' C),-"$,8'!(,).$',$43*U$*'3469/ 32$,'-"&'.;-"(($*='F<,'5$/'2),':+,#"/8'!'('5$/'$*'&"&&$'C3!$' C<'4"/'"'.;-"(($*'4$#'4"*';/$&7*='G*'C3!$'!&"(8'5$/'!$&2',$43*U$8'#$,'2),'.,+*#-':)!-'C<'.)/$C&)#$,*$='H$,' :3,'-"&'!"#!-')-'-)/$'#$*'"'4;*#$*.&)*#$#$8'3/'$*':$44$,='H$-'2),';/$*!'675#$C;*(-= (;**$'/3#-'/<'*3/$-'-"#'4$#')-';#2+&/$'#$'.$#!-$'!2"*!($'!4)/='G*'#)/'!'('.)/$,4 5$/'2),':+,#"/8'2$*-$#$'.)/$,4$!-$,'E$*,"(!'43,8'%!-)8' C),-"$,8'!(,).$',$43*U$*'3469//$&"/-'):8'("//$'C<'#$*8' "#$')-';#,$/*$'C&)#$,$*!*"*/!( C<'4"/'"'.;-"(($*'4$#'4"*';/$&7*='G*'C3!$'!&"(8'5$/'!$&2' 134'IJA<,"/'2),'5$/');'C)",'"'K),"!'63!'$*'-)*#&+/$=' :3,'-"&'!"#!-')-'-)/$'#$*'"'4;*#$*'3/'*9#$'#$*'!(7**$8' #$,$*!$,$'['2"'2),':$4='Q$/*$!-!2"*!($'!4)/='G*'#)/'!'('.)/$,4$!-$,$*'#$*'2)*2"--"/$' #"/-';#':3,'4"/='E)*'()&#-$'4"/' $-',$(,$)-"2-'3C63&#'"'!2$!($.9$*'%/$*='E$,'#,$2'L;9' "#$')-';#,$/*$'C&)#$,$*!*"*/!()#$*U$*'63!'!"*$'C&)A!'(':3,(&),$-8')-'4"*',"*/$'C,+!-) 134'IJA<,"/'2),'5$/');'C)",'"'K),"!'63!'$*'-)*#&+/$=' 3/'G&"M).$-6'"':5$,#$'/$*$,)-"3*'#$*'6+#$,(,3*$#$' #$,$*!$,$'['2"'2),':$4='Q$/*$!-9(($-':)&#-'"(($'!<'6$&A!-5)&':,)'6)48'!<'#$,:3,'2),'6)*'*?$/'!-)('4"/'C<'$*'-)*#!9&8'!'('6$C)-"-"!'3/'$*#-$'C<' #"/-';#':3,'4"/='E)*'()&#-$'4"/'-"&'$*'!)4-)&$8'623,'5$/' 4$#'4"/='E)*!8'3/'#$-'6$#'6)* $-',$(,$)-"2-'3C63&#'"'!2$!($.9$*'%/$*='E$,'#,$2'L;9'.&"O;$='R'#$':7,!-$'!$(!';/$,'):'$-'3C63&#8'!34'(34'-"&'!'(':3,(&),$-8')-'4"*',"*/$'C,+!-)-"3*'!2),$#$'-"&8')-'5$/' #3/'"(($'#9.$,$8'$*#')-'6)*':53, 3/'G&"M).$-6'"':5$,#$'/$*$,)-"3*'#$*'6+#$,(,3*$#$' )-'2),$'*+!-$*'$-'<,8'2),'5$/'!<'-,+-8')-'5$/'"(($'(;**$'!-5)&':,)'6)48'!<'#$,:3,'2),'6)*'*7#-'-"&')-'!("&&$'!"/'):' 4"/'$-).&$,$'$-':)*-34.)/$,"'"'! 63&#$'4"/'3C,$5!-'&+*/$')#'/)*/$*='1<'5$/'!)#'"'.)/$A 4$#'4"/='E)*!8'3/'#$-'6$#'6)*':)(-"!(8'+,/,$&!$'!-)(' -3/'.)/$,"$-'62$,'#)/'(&='IP8'*<,.&"O;$='R'#$':7,!-$'!$(!';/$,'):'$-'3C63&#8'!34'(34'-"&',"$-'3/'")/--3/8'623,#)*'3C!(,":-$,';#2"(&$-'):'L;9!':),' #3/'"(($'#9.$,$8'$*#')-'6)*':53,-$*'#)/$'!$*$,$'&3#' 65$4='?$/'2"#!-$8'5$/'(;**$'.)/!-72$-'$-'C),'(;*#$,'3C'"'#$-'(7 63&#$'4"/'3C,$5!-'&+*/$')#'/)*/$*='1<'5$/'!)#'"'.)/$A 4$&'!-$*32*='>)/2+,(8'#$,'C<'"*/$*'4<#$'(;**$'!)4A -3/'.)/$,"$-'62$,'#)/'(&='IP8'*<,'!2$*#$*$'2),'/<$-' 3*!4"&578'!<'62$,'#)/'.)/-$'3/':,"$-'3/'")/--3/8'623,#)*'3C!(,":-$,';#2"(&$-'):'L;9!':),' 4$*&"/*$!'4$#'*3/$-8'5$/'*3/$*!"*#$'6)2#$'!4)/-':7,=' 65$4='?$/'2"#!-$8'5$/'(;**$'.)/$'/3#-'.,7#'3/'6)2#$' :,$4'-"&',$!-);,)*-$,*$'"*#$*'):-$!-72$-'$-'C),'(;*#$,'3C'"'#$-'(7.$*6)2*!($',$!-);,)-"A -9#$&"/-8'623,'!-3&-'5$/'2),8'*<,'5$ 4$&'!-$*32*='>)/2+,(8'#$,'C<'"*/$*'4<#$'(;**$'!)4A 3*!4"&578'!<'62$,'#)/'.)/-$'3/':,)/-$#$'5$/':,"!('.,7#' 4$*&"/*$!'4$#'*3/$-8'5$/'*3/$*!"*#$'6)2#$'!4)/-':7,=' :,$4'-"&',$!-);,)*-$,*$'"*#$*'):-$*,9(($-='?$/'6;!($,' E2$,'43,/$*'.&$2'5$/':3#,$-'4$#';:3,!()44$#$' -9#$&"/-8'623,'!-3&-'5$/'2),8'*<,'5$/'(7,-$'32$,'D)*/$.,3' Fo ro rd blande og ælte dejen, har jeg endnu #$,'!9*$!8'#$-'$,':3,:+,#$&"/-')-'.&)*#$'3/'+&-$'#$5$*8' til gode at møde det menneske, som ikke er tiltrukket af det, som foregår i ovnen, når kagen eller brødet begynder at hæve og tage farve, og når duften begynder at brede sig. Alle elsker bagværk. Bagning har altid været en del af mit liv. Jeg havde mit første job som 7-årig hos bager Wetterberg hundrede meter fra, hvor 4$-$,':,)8'623,'5$/'$,':7#-'3/'3C23(!$-'"'1;*#.9'C<' jeg er født!)4-"#"/'53.'63!'>3;&$2),#$*!'.)/$,'c<'%4)/$,=''h$-' og opvokset i Sundby på Lolland. Hver morgen, før jeg skulle i skole, stillede jeg i bageriet, hvor min opgave var at bære pladerne med 4$-$,':,)8'623,'5$/'$,':7#-'3/'3C23(!$-'"'1;*#.9'C<' friske brød og kager de tyve :,"!($'.,7#'3/'()/$,'#$'-92$'4$-$,8'#$,'2),':,)'.)/$,"$-' meter, der var *3/$-'):'#$-8'5$/'6)2#$'&+,-'"'Z,)*(,"/8'6)2#$'-,)*/$' fra bageriet over til butikken. Når jeg var færdig, fik jeg en lille pose nybagt brød med hjem. Lørdag mødte jeg sent, og når jeg var færdig, ventede bagermester Henriks mor, Asta, på mig i butikken med min ugeløn. En pose *9.)/-'.,7#'4$#'65$4='D7,#)/'47#-$'5$/'!$*-8'3/'*<,' slik, jeg selv blandede, og en femmer. Det var ugens højdepunkt. Som.&)*#$#$8'3/'$*':$44$,='H$-'2),';/$*!'675#$C;*(-= 19-årig var jeg au pair i Paris?$/'!-)('4"/'C<'$*'-)*#!9&8'!'('6$C)-"-"!'3/'$*#-$'C<' hos en tandlæge. Jeg stak mig på en tandsyl, fik hepatitis og endte på et rekreativt ophold i sveskebyen Agen. Her drev Guy og Elizabeth i fjerde generation den hæderkronede traiteurvirksomhed Au Petit Marquis, 47 Bd de la Republique. I de første seks uger af et ophold, som kom til at vare næsten et år, var jeg så træt, at jeg ikke kunne holde mig oprejst længe ad gangen. Så jeg sad i bageriet og iagttog, )-'2),$'*+!-$*'$-'<,8'2),'5$/'!<'-,+-8')-'5$/'"(($'(;**$' hvordan opskrifter udviklet 3/':),:),'.&$2'34!)-'-"&'()/$,'3/'.,7#'"'$*'IST'<,'/)4A af Guys far 4"/'$-).&$,$'$-':)*-34.)/$,"'"'!"*$'&3()&$,='1<'5$/'32$,A og farfar blev omsat til kager og brød i en 150 år gammel stenovn. Bagværk, der på ingen måde kunne sammenlignes med noget, jeg 3/':),:),'.&$2'34!)-'-"&'()/$,'3/'.,7#'"'$*'IST'<,'/)4A nogen-sinde havde smagt før. E2$,'43,/$*'.&$2'5$/':3#,$-'4$#';:3,!()44$#$' Hver morgen blev jeg fodret med uforskammede mængder af lune, smørbagte croissanter, pain au chocolat er, briocher og canneléer. Jeg må være et af de eneste mennesker, der har arbejdet sig ud af en leverbetændelse ved at kampspise smørbaseret bagværk. Meyers bageri _Meyers_Bageri_indhold.indd 5 Fo ro rd Som 21-årig påbegyndte jeg studier på CBS og fik samtidig job hos Boule-vardens bager _Meyers_Bageri_indhold.indd 5 12/10/ på Amager. Det var sandt at sige ikke et lige så poetisk sted som Au Petit Marquis, og mine chancer for at komme af med noget af det, jeg havde lært i Frankrig, havde trange udsigter, eftersom jeg måtte starte i kælderen med at rense plader. Det havde så til

2 gengæld den fordel, at der var ubegrænset adgang til den karamelliserede remonce, der var brændt fast på bagepladerne. Der kunne godt gå noget tid med at udvælge de bedste partier, skrabe remoncen omhyggeligt af, kigge på den, for til sidst at tage den i munden og nyde den skønne, svinske smag. En dag fik bagermesteren den vanvittige ide at udregne pladerensningskadencen hos sine pladerensere vi var fem. Regnestykket faldt ikke så heldigt ud for mig. Han kaldte mig til en samtale, hvor jeg fik forklaret, at min ringe præstation svarede til, at jeg stjal fra ham, så derfor var han nødt til at skille sig af med mig. Hans, og det hed han faktisk, ærgrelse stak dog ikke dybere, end at han fjorten dage senere lod mig etablere et fantom-bageri i sine lokaler. Så jeg overtog bageriet hver dag kl. 14, når svendene var gået hjem. Jeg vidste, jeg kunne bage godt brød og havde støvet et par kunder op i det københavnske restaurationsmiljø, så hver dag bagte og fragtede jeg frisk brød frem til restauranterne inden aftenrykket. Jeg husker tydeligt, hvor stolt jeg var, når jeg kørte over Langebro med 30 brød stablet i kasser på bagage-bæreren af min raleigh-cykel. Så på den måde blev fyringen egentlig en god oplevelse for os begge. Det er så ca. 25 år siden nu. Bagning har selvfølgelig været en uadskillelig del af mit professionelle madliv alle årene, men det var først, da jeg mødte Nicolai Halken Skytte for 3 år siden, at vi etablerede et decideret bageri i hjertet af Meyers Køkkens produktionslokaler på Kattegat-vej. Det var i den sammenhæng, at de første ideer til denne bog blev født. Nicolai er en fantastisk bager. Han er udlært i 1989 hos Folkebos Conditori i Odense, har arbejdet på boreplatforme i Nordsøen som bager og kok og som bagermester hos Emmerys i 3 år. Nicolais eget bageri, Appetite, opnåede at blive kåret som Danmarks Bedste i Politiken i Siden 2008 har Nicolai arbejdet i Meyers Køkken. Jeg vil aldrig glemme Sydhavsøernes Frugtfestival 2008, hvor Nicolai stillede sig op lørdag morgen med vores ølandshvededej hævet på frugtgær, en træfyret stenovn, en moderne stenovn i back up, et bord til at slå dejen op på, og begyndte at bage. Vi havde taget 300 kg dej med for at være på den sikre side, og vi regnede også med, at vi havde til næste dag. Vi skulle blive klogere! Der var kø uafbrudt, og folk var ved at rive hovederne af hinanden for at få lov til at købe de friske brød. De 300 kilo dej var revet væk inden klokken fire! Når jeg ser tilbage på mit brødliv, er der nogle ret væsentlige ting, jeg gør anderledes i

3 dag, end da jeg startede. Jeg har først og fremmest bevæget mig op i ovntemperatur og ned i gærmængde. Da jeg kom hjem fra Frankrig for 25 år siden, brugte jeg 20 gram gær per kilo mel og bagte mit hverdags-hvedebrød ved 225. For 10 år siden bagte jeg mit hverdagsbrød ved 250 og brugte ca. 10 gram gær. I dag er det min oplevelse, at jeg får det bedste brød, når jeg bager brødet ved 270 grader og bruger højst 5 gram gær per kilo mel. Desuden er næsten alle mine deje blevet fugtigere med årene og hævetiden længere. Det er pudsigt, at det nok også præcist er sådan, Nicolai har ændret sin måde at bage på, siden han i startede i lære. Det er vores opfattelse, at enhver brøddej, med fødselsdagsboller og sandwichbrød som et par af undtagelserne, burde indeholde en god portion mælkesyrebakterier. Mælkesyrebakterierne fremmer kroppens optagelse af kornets næringsstoffer og skaber flere nuancer i smagen. De opstår i dejen, når du bruger lange hævetider, tilsætter surmælks-produkter eller bruger surdej. De fleste får nervøse tics, når man første gang taler til dem om surdej. Bare ordet fylder dem med andagt og ærefrygt, som om det kræver helt særlige menneskelige kvaliteter, flere års intense studier, en særlig grundvidenskabelig indstilling, eller i hvert fald at man som minimum tager en uge fri, hvis man skal i gang. Det skal vi have lavet om på. Afdramatiseringen af surdejens væsen og principperne for dens anvendelse i et almindeligt menneskes hverdagsliv. Selvfølgelig kan du lave bløde boller på et par timer, men hvis vi skal være helt ærlige, laver du ikke rigtig gode brød med under 8 timers hævning. Faktisk vil helt op til 24 timers hævning være at foretrække. Denne erfaring afspejler sig i bogens opskrifter. Når jeg bager privat, og det gælder både i hverdagen og i ferierne, så holder jeg mest af at hive brødet ud af ovnen lige før morgenmaden eller aftensmåltidet. Det er der, vi har størst glæde af friskbagt brød. Derfor starter jeg de fleste deje op ca. et døgn forinden. Det vil du også ret hurtigt blive komfortabel med. Men selvfølgelig skal vi nok forklare dig, hvordan du, uanset hvad opskriften foreskriver, kan starte dejen hele 36 timer før. Knalde den sammen om aftenen, og have brød når du vågner, eller vågne en søndag morgen og have friskbagt brød til uventede gæster klokken

4 15. Omvendt vil vi også vise, hvordan du smidigt forlænger hævetiden på et hvilke, som helst brød, som er født med en kortere vej fra mel til brød. Til at begynde med blander du bare nogle ingredienser fra køkkenskabet og håber, det bliver godt. Efterhånden som dagene går, bliver du grebet af jagten på det perfekte brød. Du oplever, at selv mindre forskelle i, hvordan du ælter, hæver, slår brødet op og bager det, medfører betragtelige forandringer i brødets skorpe, krumme, smag og duft. Efterhånden vil der åbenbare sig et mønster, i forholdet mellem det du gør og dine brøds kvaliteter. Folk, jeg har bagt med, eller hvis bagværk jeg har nydt, er sjældent i tvivl, når de har lavet et bedre brød, end de plejer. De er heller ikke i tvivl om hvorfor. Derimod viser det sig ofte at være en udfordring i praksis at gentage nøjagtigt, hvad man gjorde i går. Men når først du er nået så langt, vil der komme færre og færre brød, der skuffer dine forventninger og stadigt flere planlagte fantastiske brød ud af anstrengelserne. I lange perioder af mit liv har jeg bagt dagligt. Når bagning på den måde bliver en del af den daglige rytme, tager processen ikke meget længere tid end at skrubbe og koge kartofler. Til gengæld opnår du dag for dag en voksende samhørighedsfølelse med dejen. Der er dage, hvor jeg har lavet om på møder, fordi jeg skulle hjem og se til min dej. Jeg ved godt, det lyder forrykt, men den glæde du oplever og deler med venner eller familie, når du har bagt et brød, der ikke bare smager godt, men smager som en bid af himlen, kan aldrig gøres op i tid og penge. De dage, hvor mit livs erfaringer med mel, vand, salt og naturens kræfters tag i dejen materialiserer sig i særligt vidunderligt brød, er jeg lykkelig i en grad, der overstiger min egen evne til at forklare det. Jeg må være ærlig og indrømme, at jeg i perioder har betragtet min dej som et ekstra medlem af familien. Nogle gange har jeg som dagens første gerning kysset mine børn, andre gange har jeg set til dejen først. Jeg har haft min dej med til et vidunderligt ressort i Thailand, har haft den med på skiferie i Italien og på studietur til Grønland. Selvfølgelig ville jeg kunne gemme den, til jeg kom hjem, og naturligvis ville jeg kunne leve 10 dage uden hjemmebagt brød, men hvorfor skulle jeg det, når der nu var adgang til mel og en ovn, og når virkelig godt, friskbagt brød er en af de største smagsoplevelser, jeg kender? Jeg har ved enkelte lejligheder taget sådan et brød med i lommen til et måltid på en ambitiøs michelin-restaurant. Jeg har listet det op på bordet med den største diskretion. Alligevel er det blevet bemærket i løbet af

5 aftenen men ingen tjener har nogensinde kommenteret det med andet end et indforstået smil. Jeg synes selv, jeg er rimelig god til at lave mad. Alligevel har jeg i forbindelse med denne bogs tilblivelse bidt mærke i, at det spørgsmål, vores private gæster hyppigst stiller efter måltidet, er: Hvordan har du lavet det brød? Jeg forklarer så, at sådan et brød kan alle lave, og at jeg i øvrigt ville kunne lave noget, der var smagsmæssigt rimeligt tæt på af en tilfældig pose mel, jeg havde fundet i et fremmed skab. Når det er sagt, bager jeg kun i force majeure-situationer af andet end økologisk mel. I vores professionelle bageri, hvor Nicolai holder til, og i de ca. 45 kantiner, vi driver, hvor der også bages på livet løs, er konventionelt mel, og for den sags skyld også konventionelle mælkeprodukter og øvrige bageingredienser, bandlyst. Der er ingen brød i denne bog, som kræver andre forudsætninger, end at du kan læse opskriften. Bogen er skrevet til dig, som ønsker at bage bedre brød, end du gjorde sidst og bedre brød end de fleste andre. Derfor introduceres du for korn og meltyper, du muligvis ikke kender, og som ikke fås overalt, og vi forklarer omhyggeligt, hvordan du kan variere og forbedre dine ælte-, hæve- og afbagningsmetoder. Giv dig tid til at læse bogens indledende afsnit, bag alt, hvad du kan, og så lover jeg dig, at resten kommer i takt med dine egne personlige erfaringer. Find melet frem og kom i gang det er bare brød! Claus Meyer Vi afholder bagekurser i Meyers Madhus året rundt. Læs mere på

SKANDINAVIEN RUNDT I EN KOP Birgitte Sværke Pedersen

SKANDINAVIEN RUNDT I EN KOP Birgitte Sværke Pedersen SKANDINAVIEN RUNDT I EN KOP Birgitte Sværke Pedersen SKANDINAVIEN RUNDT I EN KOP Birgitte Sværke Pedersen Skandinavien rundt i en kop Af Birgitte Sværke Pedersen The little black house 2015 1.udgave ISBN:

Læs mere

Mortens bagebog. Mortens bagebog. Næringsrige brød af fuldkornshvede

Mortens bagebog. Mortens bagebog. Næringsrige brød af fuldkornshvede Mortens bagebog Mortens bagebog Næringsrige brød af fuldkornshvede Mortens bagebog Næringsrige brød af fuldkornshvede Forfatter: Morten Nielsen Forlag: Nomedica 1. udgave juli 2015 ISBN: 978-87-90009-33-5

Læs mere

BRØD KLASSIKERE. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken

BRØD KLASSIKERE. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken BRØD KLASSIKERE Læs om AMA-tips.dk på bagsiden - så er der mere ros til kokken BAG KLASSISK BRØD MED ET TVIST Danskerne er glade for at svinge gryderne derhjemme, men ikke alle føler sig rustede til at

Læs mere

Hvordan passer du din surdej?

Hvordan passer du din surdej? Hvordan passer du din surdej? En surdej kan overleve i flere år, hvis du bare giver den lidt førstehjælp i ny og næ. Derfor er det en god idé at blive gode venner med den, det kunne jo ende med et langt

Læs mere

Alt blandes sammen til en smidig dej, dog ikke i de 1,5 kilo smør, rulles som følger

Alt blandes sammen til en smidig dej, dog ikke i de 1,5 kilo smør, rulles som følger CLAUS HOLM: OPSKRIFTER MED TANG fra onsdag 2. maj 2012. Brød, kager og rugbrød. Brain basser 200 gram gær 150 gram sukker 10 hele æg 1 liter vand koldt 2 spsk spirolina 100 gram smør ½ kilo fint bygmel

Læs mere

Franskbrød. Ingredienser: Vand 1000 g ( lunkent ) Margarine 100 g Hvedemel 1900 g. Dejvægt ialt 3135 g som svarer til ca 4,5 franskbrød.

Franskbrød. Ingredienser: Vand 1000 g ( lunkent ) Margarine 100 g Hvedemel 1900 g. Dejvægt ialt 3135 g som svarer til ca 4,5 franskbrød. Franskbrød Ingredienser: Vand 1000 g ( lunkent ) Sukker 30 g Salt 30 g Gær 75 g Margarine 100 g Hvedemel 1900 g Dejvægt ialt 3135 g som svarer til ca 4,5 franskbrød. Alle ingredienser kommes i en kedel/skål

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Kuvert- og madbrød bagt i restauranten Nr. 48 284 Udviklet af: Maria Kirk Exner og Thomas Stig Jørgensen Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev allé 18

Læs mere

NY BUTIK NYHEDER JOB HISTORIEN BAG BRØDET ÅBNINGSTIDER KONTAKT. Vores bagere har netop lancheret et nyt glutenfrit brød.

NY BUTIK NYHEDER JOB HISTORIEN BAG BRØDET ÅBNINGSTIDER KONTAKT. Vores bagere har netop lancheret et nyt glutenfrit brød. NYHEDER JOB NY BUTIK Vores bagere har netop lancheret et nyt glutenfrit brød. Vi søger 2 bagere samt salgsassistenter, fuldtid og deltid, til vores bagerbutikker i København. The Organic Bakery har netop

Læs mere

Sammen med ildsjælene fra Skærtoft Mølle giver vi dig hér 3 gode opskrifter på brød der smager, samt gode råd om æltning og bagning af brød.

Sammen med ildsjælene fra Skærtoft Mølle giver vi dig hér 3 gode opskrifter på brød der smager, samt gode råd om æltning og bagning af brød. Brød for krop og sjæl! Sammen med ildsjælene fra Skærtoft Mølle giver vi dig hér 3 gode opskrifter på brød der smager, samt gode råd om æltning og bagning af brød. Mel og gær som bruges i opskrifterne

Læs mere

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om samvirke opskrifter Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om tekst: inger abildgaard opskrifter: mia irene kristensen, jacob damgaard

Læs mere

Bagværk i Den Gamle By

Bagværk i Den Gamle By Bagværk i Den Gamle By Bagerbutikken i Den Gamle By sælger brød og kager med historie. Butikken fremstår som en bagerbutik i 1880 erne, og alt bagværk er bagt af museets egen bager efter opskrifter, der

Læs mere

hæveprocessen hævning

hæveprocessen hævning korn, mel og malt Det korn og mel, jeg har brugt i tilblivelsen af bogen, er hovedsageligt økologisk mel, som er købt i supermarkeder og hos det økologiske landbrug Brinkholm i Karise. Det hænder, jeg

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Efterårets hyggestunder Oktober 2014 Efteråret er over os. Derfor har vi, her på Pharmakon, valgt at fokusere på, lidt til den søde tand og lidt der varmer i de mørke

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

Lækre opskrifter med WALDKORN

Lækre opskrifter med WALDKORN Lækre opskrifter med WALDKORN WALDKORN Mørkt Brødmix Unik kombination af rug, byg, hvede, hør, solsikkerkerner, hvedemaltmel, maltekstrakt mm. Fagudtryk Dejtemperatur: Køretid: Bræk/virk: Virkes op: Forklaring

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Sødt maltbrød. Et stort brød. 2,5 dl mælk. 50 gram smør. 2,5 dl vand. 1 dl sirup. 1 pose tørgær (økologisk 9 gram tørgær) ½ dl maltmel

Sødt maltbrød. Et stort brød. 2,5 dl mælk. 50 gram smør. 2,5 dl vand. 1 dl sirup. 1 pose tørgær (økologisk 9 gram tørgær) ½ dl maltmel Sødt maltbrød Et stort brød 2,5 dl mælk 50 gram smør 2,5 dl vand 1 dl sirup 1 pose tørgær (økologisk 9 gram tørgær) ½ dl maltmel 1, 4 kg hvedemel 1 tsk groft salt. Ovn 200 grader Lun mælken i en kasserolle,

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Upside down fersken kage mums :-)

Upside down fersken kage mums :-) Upside down fersken kage mums :-) På sådan en onsdag der er lige langt til weekenderne og vejret er små diset ja så kan man lige så godt bage en kage Det blev til en Upside down fersken kage super nem

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved

180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved 180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Thomas Østergaard Nielsen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Midfaste søndag Joh. 6,24-37; 2.Mos. 16,11-18; 2.Pet. 1,3-11 Salmer: 754; 31; 54-52; 321(alterg.); 448 1-3; 448 4-6; 752

Midfaste søndag Joh. 6,24-37; 2.Mos. 16,11-18; 2.Pet. 1,3-11 Salmer: 754; 31; 54-52; 321(alterg.); 448 1-3; 448 4-6; 752 Midfaste søndag Joh. 6,24-37; 2.Mos. 16,11-18; 2.Pet. 1,3-11 Salmer: 754; 31; 54-52; 321(alterg.); 448 1-3; 448 4-6; 752 Lad os bede! Herre, opvæk vores opmærksomhed på dig, så vi længes efter livets brød.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE

DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE Mad er et område, der vækker store følelser i os alle. Vi ønsker alle det bedste liv for vore ældre. Det betyder også, vi under dem den bedste mad. Vi skiller

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Uge 47 Uddannelse og jobuge Fra Idé til produkt 2. klasse Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Den gode stol Hvem er jeg og hvad er jeg god til? Du er god til mange ting Hvis man spørger folk, hvad

Læs mere

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt.

Fordøjelsen er af stor betydning for kroppens og sindets sundhed. Og mange sygdomme kunne undgås, hvis fordøjelsen fungerede optimalt. Sundhed er at lytte Forøg dit velvære med gode råd om mad og sundhed Nicolay Marcus Zederlinn FLOWFOOD Indledning Her er en lille bog med gode råd om mad og sundhed. Hvert enkelt af rådene kan du erfare

Læs mere

idéer til festlige fødselsdage

idéer til festlige fødselsdage idéer til festlige fødselsdage Aldersintegreret institution Sneglehuset Bøgevej 7, 9670 Løgstør Aldersintegreret institution Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Tlf.: 9966 8680 Fødselsdage i Sneglehuset

Læs mere

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød Brød med SPC Flakes Ca. 3.75 g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød 150 g. SPC Flakes 7 dl. vand 50 g. gær 2 tsk. salt 1 ½ spsk. sukker 1 ½ spsk. olie 2 dl. yoghurt naturel (eller andet surmælksprodukt)

Læs mere

Fase 4 afslutningsfase

Fase 4 afslutningsfase Fase 4 afslutningsfase 2-4 uger Fase 4 er magen til fase 2 og så må du spise et ugentligt alt-jeg-kan-spise-måltid. Det er vigtigt, at du ikke følger fase 3 længere end 4 uger. Du må gerne gentage fase

Læs mere

lækker, frisk og ny moderne mad. Men efter min mand og jeg fik vores første barn, gled mine egne behov i baggrunden.

lækker, frisk og ny moderne mad. Men efter min mand og jeg fik vores første barn, gled mine egne behov i baggrunden. forord: rå madvaner Rimelig rå er en bog om moderne og sunde madvaner, hverdagsmad med rawfood, næringsrigtig energimad og klimavenlig mad. Det er min overbevisning, at hele familien har den største glæde

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kantinefolk fra Nord Norge

Kantinefolk fra Nord Norge Kantinefolk fra Nord Norge Brød Flute Foccacia Brødstænger med blandede kærner Småt men godt Hønsekødssuppe med kartoffel Kartoffel vaffel med røget laksecreme Travlet gris på rugbrødscrouton med rødbede

Læs mere

TANYA BENSOUDA BJERRE

TANYA BENSOUDA BJERRE TANYA BENSOUDA BJERRE På en rejse sammen med dig Min rejse sammen med dig startede i 2011 hvor jeg blev optaget som medlem i LC 16 Odense. Det blev min begyndelse på en rejse med personlig udvikling. De

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Pom-Frisch. CSM Nordic A/S Marsvej 26, 6000 Kolding T.: 63 418 300 F.: 63 418 310 E.: info.nordic@csmbakerysolutions.com W.: csmnordic.

Pom-Frisch. CSM Nordic A/S Marsvej 26, 6000 Kolding T.: 63 418 300 F.: 63 418 310 E.: info.nordic@csmbakerysolutions.com W.: csmnordic. Pom-Frisch CSM Nordic A/S Marsvej 26, 6000 Kolding T.: 63 418 300 F.: 63 418 310 E.: info.nordic@csmbakerysolutions.com W.: csmnordic.dk Pom-Frisch Pom-Frisch Til saftige kartoffelbrød og stykker. Til

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme INDHOLDSFORTEGNELSE Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme Indsæt egne opskrifter FOKUSORD BLENDE RISTE CITRONSAFT Smoothie med frugt,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Af: Christina Bølling, foto: Ditte Capion Jeg har altid taget store portioner, både af mad og af livet Efter

Læs mere

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Røde fiskedeller 300 g fisk (fx laks, kulmule eller mørksej) 1 æg ½ rødbede 1 lille løg Citronskal samt saften af en halv

Læs mere

Inspirerende mad. i samtalekøkkener og storkøkkener. Af Per Leth Jakobsen

Inspirerende mad. i samtalekøkkener og storkøkkener. Af Per Leth Jakobsen Inspirerende mad i samtalekøkkener og storkøkkener Af Per Leth Jakobsen Inspirerende mad i samtalekøkkener og storkøkkener Af Per Leth Jakobsen INSPIRERENDE MAD i samtalekøkkener og storkøkkener Copyright

Læs mere

FROKOSTFORSLAG fase 2

FROKOSTFORSLAG fase 2 FROKOSTFORSLAG fase 2 Du skal spise mad i starten af dagen og nedsætte indtagelsen i slutningen af dagen. De fleste har opbygget vaner der er modsat; man springer morgenmaden over eller spiser meget lidt

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Stay strong Chris MacDonald

Stay strong Chris MacDonald 10 11 Christian Bitz og Arne Astrup har virkelig gjort et godt stykke arbejde med VBK 2.0. Denne bog følger op på deres første fremragende bog, Verdens bedste kur, og bringer os niveauet videre og fokuserer

Læs mere

Sensommerhilsner til jer alle sammen

Sensommerhilsner til jer alle sammen Sensommerhilsner til jer alle sammen September 2012 Hos Familier med kræftramte børn sender vi dig denne hilsen med stor tak for din støtte, som gør det muligt for os at afholde rigtig mange nyttige aktiviteter

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

I julen er der mange muligheder for at spise fuldkorn både til julefrokosten, og når sneen daler ned fra himlen, og vi skal julehygge inde i varmen.

I julen er der mange muligheder for at spise fuldkorn både til julefrokosten, og når sneen daler ned fra himlen, og vi skal julehygge inde i varmen. PRESSEMEDDELELSE 10. DECEMBER 2013 side 1/5 Jul med fuldkorn Vinterkulden og julestemningen har sænket sig over Danmark. Julen er hyggens og festernes tid, så Fuldkornspartnerskabet giver dig tre nye lækre

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BAG BYENS BEDSTE FULDKORNS- BRØD OG FÅ FAT I DENNE VOKSENDE KUNDEGRUPPE

BAG BYENS BEDSTE FULDKORNS- BRØD OG FÅ FAT I DENNE VOKSENDE KUNDEGRUPPE BAG BYENS BEDSTE FULDKORNS- BRØD OG FÅ FAT I DENNE VOKSENDE KUNDEGRUPPE 64% af befolkningen kender fuldkornslogoet. 48% af dem, der kender fuldkornslogoet, går efter det, når de handler. 67% af befolkningen

Læs mere

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 På de næste sider finder opskrifterne til mellemmåltiderne i kostplansforslaget. Husk at mælk i kaffen kan være det, der gør det svært at komme ned i vægt! altså hvis du

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Pom-Frisch Saftige kartoffelbrød og -stykker

Pom-Frisch Saftige kartoffelbrød og -stykker Pom-Frisch Saftige kartoffelbrød og -stykker Pom-Frisch & Kartoffelbrød Til saftige kartoffelbrød og stykker. Til saftige kartoffelbrød og -boller med fin kartoffelsmag. Kan også tilsættes senere. Tilsæt

Læs mere

EMMER, ENKORN & SPELT

EMMER, ENKORN & SPELT EMMER, ENKORN & SPELT Grundopskrift 4000 g. Pantique 4000 g. Hvedemel (evt. fuldkorn) 240 g. Gær 4500 g. Vand ca. (+ til fuldkorn) Dejtemperatur: 23-24 C Køre-/æltetid: 3 min. langsomt 7 min. hurtigt Liggetid:

Læs mere

Ammeplan for børn født før uge 34

Ammeplan for børn født før uge 34 Patientinformation Ammeplan for børn født før uge 34 Børneafdeling H6 Kære Tillykke med dit barn/børn. Du har født for tidligt, men det betyder ikke at du ikke kan komme til at amme dit barn. At få amningen

Læs mere

Det danske romeventyr

Det danske romeventyr Det danske romeventyr DESIGN, TEKST OG LAYOUT: WELOVEBACON.COM FOTOGRAF, HVOR INGEN ANDEN ER NÆVNT: BO NIELSEN I et destilleri i det nordjyske skrives et lille stykke danmarkshistorie. Rum har taget romproduktionen

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

FOOD CPH GOOD. med. r åva ren. fokus. Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard

FOOD CPH GOOD. med. r åva ren. fokus. Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard CPH GOOD FOOD med r åva ren i fokus Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard Mad med holdning, glæde og videnskab! Friske råvarer, frembragt med kærlighed, ærlighed og respekt for naturen, er det ideelle

Læs mere

Hvid chokolade cheesecake med karamel og popcorn

Hvid chokolade cheesecake med karamel og popcorn Hvid chokolade cheesecake med karamel og popcorn Når man hører ordet popcorn, forbinder man det slet ikke med cheesecake. Men da jeg læste, at de på The French Laundry i San Francisco serverer en cheesecake

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis

kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis Søde pandekager kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis af rød 3 tsk kanelsukker 1 dl letmælk 2 æg 1 tsk frisk vanilje Rapsolie til stegning Brombær, ahornsirup

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor?

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor? ? En Banegård Bodil er ny i leve- og bomiljøet. Da hun i sin tid blev introduceret til stillingen som social og sundhedsassistent fik hun at vide, at man her tog meget hensyn til beboernes individuelle

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Pulled Pork. Jeg har lagt briketterne langs kanten hele vejen rundt. Jeg tænder omkring 2 håndfulde gamle kul og 3 nye.

Pulled Pork. Jeg har lagt briketterne langs kanten hele vejen rundt. Jeg tænder omkring 2 håndfulde gamle kul og 3 nye. Pulled Pork Mit forsøg med at lave en labyrint opstilling med briketter til pulled pork virkede til dels da jeg prøvede det sidst. Men denne gang har jeg lavet opstillingen på en lidt anden måde. Målet

Læs mere

Klassiske lagkagebunde

Klassiske lagkagebunde Klassiske lagkagebunde 3 store eller 4 små 6 æg 200 gram rørsukker + 2 spsk 145 gram fint hvedemel 2 spsk vanilje sukker Tænd ovnen på varmeluft 175 grader Pisk de hele æg og sukkeret stift og luftigt.

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

LIVTAG # 5 2015. Cecilia har omlagt sin kost totalt og har ud over færre kilo fået større livskvalitet. Mig og min hjælper. s. 30. s.

LIVTAG # 5 2015. Cecilia har omlagt sin kost totalt og har ud over færre kilo fået større livskvalitet. Mig og min hjælper. s. 30. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 5 2015 Cecilia har omlagt sin kost totalt og har ud over færre kilo fået større livskvalitet s. 30 Mig og min hjælper

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

GRILL. AMA-tips.d. - så er der mere ros til kokken

GRILL. AMA-tips.d. - så er der mere ros til kokken GRILL Se mange opskrifter pflere å AMA-tips.d k - så er der mere ros til kokken SAFTIG GRILLMAD MED LÆKRE MARINADER Duften af grill hører sommeren til, og mange danskere byder den tidlige sommer velkommen

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Professionel vovsemor

Professionel vovsemor Professionel vovsemor Det gør ondt i mit bankende hundehjerte, at så mange hunde keder sig hjemme, siger Nini Karpatoff I flok. Jeg er hundenes vovsemor og deres flokfører, siger Nini Karpatoff, der lufter

Læs mere

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus

Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Ambassadør: Pia Danesol, Aarhus Jeg hedder Pia Danesol og er en årgang 1951. September 2007 tog jeg mit 1. kursus i McGuire-teknik for stammere. Det var kort tid før, at jeg påbegyndte min uddannelse til

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

TaŸa på da k. Kamma Krølstrup. forlaget vandkunsten

TaŸa på da k. Kamma Krølstrup. forlaget vandkunsten TaŸa på da k Kamma Krølstrup 2 3 forlaget vandkunsten V Forord Alle har efterhånden stiftet bekendtskab med sushi fra Japan, tapas fra Spanien, mezze fra Tyrkiet og antipasto fra Italien. De små retter

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

BAGT MED MARCIPAN OG HAVENS FRUGTER

BAGT MED MARCIPAN OG HAVENS FRUGTER BAGT MED MARCIPAN OG HAVENS FRUGTER Skab fristende øjeblikke TÆRTER MED HAVENS FRUGTER Grundopskrift til 2 tærter i 23 cm springforme 500 g ODENSE Bagemarcipan eller ODENSE Ren Rå Marcipan 400 g sukker

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere