\ \ \ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \ ');
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$ 5. Meyers bageri. Alle kan lære at bage! Selvom jeg har mødt enkelte, der synes, det er forfærdeligt at"

Transkript

1 !"#$ 5 Meyers bageri Alle kan lære at bage! Selvom jeg har mødt enkelte, der synes, det er forfærdeligt at %&&$'()*'&+,$')-'.)/$0'1$&234'5$/'6),'47#-'$*($&-$8' 4+*/#$,'):'&;*$8'!47,.)/-$'U, U3&)-V$,8'.,"3U6$,'3/'U)**$&W$,=' 6),'5$/'$*#*;'-"&'/3#$')-'47#$'#$-'4$**$!($8'!34'"(($' $*$!-$'4$**$!($,8'#$,'6),'),.$ %&&$'()*'&+,$')-'.)/$0'1$&234'5$/'6),'47#-'$*($&-$8' $,'-"&-,;(($-'):'#$-8'!34':3,$/<,'"'32*$*8'*<,'()/$*'$&&$,' 4+*/#$,'):'&;*$8'!47,.)/-$'U,3"!!)*-$,8'C)"*');'U63A.$-+*#$&!$'2$#')-'()4C!C"!$'! #$,'!9*$!8'#$-'$,':3,:+,#$&"/-')-'.&)*#$'3/'+&-$'#$5$*8'.,7#$-'.$/9*#$,')-'6+2$'3/'-)/$':),2$8'3/'*<,'#;:-$*' U3&)-V$,8'.,"3U6$,'3/'U)**$&W$,='?$/'4<'2+,$'$-'):'#$' 6),'5$/'$*#*;'-"&'/3#$')-'47#$'#$-'4$**$!($8'!34'"(($'.$/9*#$,')-'.,$#$'!"/='%&&$'$&!($,'.)/2+,(= $*$!-$'4$**$!($,8'#$,'6),'),.$5#$-'!"/';#'):'$*'&$2$,A 134'XIA<,"/'C<.$/9*#-$'5$/'!-; $,'-"&-,;(($-'):'#$-8'!34':3,$/<,'"'32*$*8'*<,'()/$*'$&&$,'.$-+*#$&!$'2$#')-'()4C!C"!$'!47,.)!$,$-'.)/2+,(='!)4-"#"/'53.'63!'>3;&$2),#$*!'.,7#$-'.$/9*#$,')-'6+2$'3/'-)/$':),2$8'3/'*<,'#;:-$*' >)/*"*/'6),')&-"#'2+,$-'$*'#$&'):'4"-'&"2='?$/'6)2#$'4"-' 2),'!)*#-')-'!"/$'"(($'$-'&"/$'!<'C.$/9*#$,')-'.,$#$'!"/='%&&$'$&!($,'.)/2+,(= 134'XIA<,"/'C<.$/9*#-$'5$/'!-;#"$,'C<'Y>1'3/'!'(' K$-"-'N),O;"!8'3/'4"*$'U6)*U$,' *3/$-'):'#$-8'5$/'6)2#$'&+,-'"'Z,) >)/*"*/'6),')&-"#'2+,$-'$*'#$&'):'4"-'&"2='?$/'6)2#$'4"-' D3&&)*#='E2$,'43,/$*8':7,'5$/'!(;&&$'"'!(3&$8'!-"&&$#$'5$/' 2),'!)*#-')-'!"/$'"(($'$-'&"/$'!<'C3$-"!('!-$#'!34'%;' ;#!"/-$,8'$:-$,!34'5$/'4<--$'!-) "'.)/$,"$-8'623,'4"*'3C/)2$'2),')-'.+,$'C&)#$,*$'4$#' K$-"-'N),O;"!8'3/'4"*$'U6)*U$,':3,')-'(344$'):'4$#',$*!$'C&)#$,='H$-'6)2#$'!<'-"&'/$ #$,'2),';.$/,+*!$-')#/)*/'-"&'# D3&&)*#='E2$,'43,/$*8':7,'5$/'!(;&&$'"'!(3&$8'!-"&&$#$'5$/' 32$,'-"&'.;-"(($*='F<,'5$/'2),':+,#"/8'!'('5$/'$*'&"&&$'C3!$' ;#!"/-$,8'$:-$,!34'5$/'4<--$'!-),-$'"'(+&#$,$*'4$#')-',$43*U$8'#$,'2),'.,+*#-':)!-'C< "'.)/$,"$-8'623,'4"*'3C/)2$'2),')-'.+,$'C&)#$,*$'4$#' *9.)/-'.,7#'4$#'65$4='D7,#)/'47#-$'5$/'!$*-8'3/'*<,',$*!$'C&)#$,='H$-'6)2#$'!<'-"&'/$*/+&#'#$*':3,#$&8')-' (;**$'/3#-'/<'*3/$-'-"#'4$#')- :,"!($'.,7#'3/'()/$,'#$'-92$'4$-$,8'#$,'2),':,)'.)/$,"$-' 5$/'2),':+,#"/8'2$*-$#$'.)/$,4$!-$,'E$*,"(!'43,8'%!-)8' #$,'2),';.$/,+*!$-')#/)*/'-"&'#$*'(),)4$&&"!$,$#$' C),-"$,8'!(,).$',$43*U$*'3469/ 32$,'-"&'.;-"(($*='F<,'5$/'2),':+,#"/8'!'('5$/'$*'&"&&$'C3!$' C<'4"/'"'.;-"(($*'4$#'4"*';/$&7*='G*'C3!$'!&"(8'5$/'!$&2',$43*U$8'#$,'2),'.,+*#-':)!-'C<'.)/$C&)#$,*$='H$,' :3,'-"&'!"#!-')-'-)/$'#$*'"'4;*#$*.&)*#$#$8'3/'$*':$44$,='H$-'2),';/$*!'675#$C;*(-= (;**$'/3#-'/<'*3/$-'-"#'4$#')-';#2+&/$'#$'.$#!-$'!2"*!($'!4)/='G*'#)/'!'('.)/$,4 5$/'2),':+,#"/8'2$*-$#$'.)/$,4$!-$,'E$*,"(!'43,8'%!-)8' C),-"$,8'!(,).$',$43*U$*'3469//$&"/-'):8'("//$'C<'#$*8' "#$')-';#,$/*$'C&)#$,$*!*"*/!( C<'4"/'"'.;-"(($*'4$#'4"*';/$&7*='G*'C3!$'!&"(8'5$/'!$&2' 134'IJA<,"/'2),'5$/');'C)",'"'K),"!'63!'$*'-)*#&+/$=' :3,'-"&'!"#!-')-'-)/$'#$*'"'4;*#$*'3/'*9#$'#$*'!(7**$8' #$,$*!$,$'['2"'2),':$4='Q$/*$!-!2"*!($'!4)/='G*'#)/'!'('.)/$,4$!-$,$*'#$*'2)*2"--"/$' #"/-';#':3,'4"/='E)*'()&#-$'4"/' $-',$(,$)-"2-'3C63&#'"'!2$!($.9$*'%/$*='E$,'#,$2'L;9' "#$')-';#,$/*$'C&)#$,$*!*"*/!()#$*U$*'63!'!"*$'C&)A!'(':3,(&),$-8')-'4"*',"*/$'C,+!-) 134'IJA<,"/'2),'5$/');'C)",'"'K),"!'63!'$*'-)*#&+/$=' 3/'G&"M).$-6'"':5$,#$'/$*$,)-"3*'#$*'6+#$,(,3*$#$' #$,$*!$,$'['2"'2),':$4='Q$/*$!-9(($-':)&#-'"(($'!<'6$&A!-5)&':,)'6)48'!<'#$,:3,'2),'6)*'*?$/'!-)('4"/'C<'$*'-)*#!9&8'!'('6$C)-"-"!'3/'$*#-$'C<' #"/-';#':3,'4"/='E)*'()&#-$'4"/'-"&'$*'!)4-)&$8'623,'5$/' 4$#'4"/='E)*!8'3/'#$-'6$#'6)* $-',$(,$)-"2-'3C63&#'"'!2$!($.9$*'%/$*='E$,'#,$2'L;9'.&"O;$='R'#$':7,!-$'!$(!';/$,'):'$-'3C63&#8'!34'(34'-"&'!'(':3,(&),$-8')-'4"*',"*/$'C,+!-)-"3*'!2),$#$'-"&8')-'5$/' #3/'"(($'#9.$,$8'$*#')-'6)*':53, 3/'G&"M).$-6'"':5$,#$'/$*$,)-"3*'#$*'6+#$,(,3*$#$' )-'2),$'*+!-$*'$-'<,8'2),'5$/'!<'-,+-8')-'5$/'"(($'(;**$'!-5)&':,)'6)48'!<'#$,:3,'2),'6)*'*7#-'-"&')-'!("&&$'!"/'):' 4"/'$-).&$,$'$-':)*-34.)/$,"'"'! 63&#$'4"/'3C,$5!-'&+*/$')#'/)*/$*='1<'5$/'!)#'"'.)/$A 4$#'4"/='E)*!8'3/'#$-'6$#'6)*':)(-"!(8'+,/,$&!$'!-)(' -3/'.)/$,"$-'62$,'#)/'(&='IP8'*<,.&"O;$='R'#$':7,!-$'!$(!';/$,'):'$-'3C63&#8'!34'(34'-"&',"$-'3/'")/--3/8'623,#)*'3C!(,":-$,';#2"(&$-'):'L;9!':),' #3/'"(($'#9.$,$8'$*#')-'6)*':53,-$*'#)/$'!$*$,$'&3#' 65$4='?$/'2"#!-$8'5$/'(;**$'.)/!-72$-'$-'C),'(;*#$,'3C'"'#$-'(7 63&#$'4"/'3C,$5!-'&+*/$')#'/)*/$*='1<'5$/'!)#'"'.)/$A 4$&'!-$*32*='>)/2+,(8'#$,'C<'"*/$*'4<#$'(;**$'!)4A -3/'.)/$,"$-'62$,'#)/'(&='IP8'*<,'!2$*#$*$'2),'/<$-' 3*!4"&578'!<'62$,'#)/'.)/-$'3/':,"$-'3/'")/--3/8'623,#)*'3C!(,":-$,';#2"(&$-'):'L;9!':),' 4$*&"/*$!'4$#'*3/$-8'5$/'*3/$*!"*#$'6)2#$'!4)/-':7,=' 65$4='?$/'2"#!-$8'5$/'(;**$'.)/$'/3#-'.,7#'3/'6)2#$' :,$4'-"&',$!-);,)*-$,*$'"*#$*'):-$!-72$-'$-'C),'(;*#$,'3C'"'#$-'(7.$*6)2*!($',$!-);,)-"A -9#$&"/-8'623,'!-3&-'5$/'2),8'*<,'5$ 4$&'!-$*32*='>)/2+,(8'#$,'C<'"*/$*'4<#$'(;**$'!)4A 3*!4"&578'!<'62$,'#)/'.)/-$'3/':,)/-$#$'5$/':,"!('.,7#' 4$*&"/*$!'4$#'*3/$-8'5$/'*3/$*!"*#$'6)2#$'!4)/-':7,=' :,$4'-"&',$!-);,)*-$,*$'"*#$*'):-$*,9(($-='?$/'6;!($,' E2$,'43,/$*'.&$2'5$/':3#,$-'4$#';:3,!()44$#$' -9#$&"/-8'623,'!-3&-'5$/'2),8'*<,'5$/'(7,-$'32$,'D)*/$.,3' Fo ro rd blande og ælte dejen, har jeg endnu #$,'!9*$!8'#$-'$,':3,:+,#$&"/-')-'.&)*#$'3/'+&-$'#$5$*8' til gode at møde det menneske, som ikke er tiltrukket af det, som foregår i ovnen, når kagen eller brødet begynder at hæve og tage farve, og når duften begynder at brede sig. Alle elsker bagværk. Bagning har altid været en del af mit liv. Jeg havde mit første job som 7-årig hos bager Wetterberg hundrede meter fra, hvor 4$-$,':,)8'623,'5$/'$,':7#-'3/'3C23(!$-'"'1;*#.9'C<' jeg er født!)4-"#"/'53.'63!'>3;&$2),#$*!'.)/$,'c<'%4)/$,=''h$-' og opvokset i Sundby på Lolland. Hver morgen, før jeg skulle i skole, stillede jeg i bageriet, hvor min opgave var at bære pladerne med 4$-$,':,)8'623,'5$/'$,':7#-'3/'3C23(!$-'"'1;*#.9'C<' friske brød og kager de tyve :,"!($'.,7#'3/'()/$,'#$'-92$'4$-$,8'#$,'2),':,)'.)/$,"$-' meter, der var *3/$-'):'#$-8'5$/'6)2#$'&+,-'"'Z,)*(,"/8'6)2#$'-,)*/$' fra bageriet over til butikken. Når jeg var færdig, fik jeg en lille pose nybagt brød med hjem. Lørdag mødte jeg sent, og når jeg var færdig, ventede bagermester Henriks mor, Asta, på mig i butikken med min ugeløn. En pose *9.)/-'.,7#'4$#'65$4='D7,#)/'47#-$'5$/'!$*-8'3/'*<,' slik, jeg selv blandede, og en femmer. Det var ugens højdepunkt. Som.&)*#$#$8'3/'$*':$44$,='H$-'2),';/$*!'675#$C;*(-= 19-årig var jeg au pair i Paris?$/'!-)('4"/'C<'$*'-)*#!9&8'!'('6$C)-"-"!'3/'$*#-$'C<' hos en tandlæge. Jeg stak mig på en tandsyl, fik hepatitis og endte på et rekreativt ophold i sveskebyen Agen. Her drev Guy og Elizabeth i fjerde generation den hæderkronede traiteurvirksomhed Au Petit Marquis, 47 Bd de la Republique. I de første seks uger af et ophold, som kom til at vare næsten et år, var jeg så træt, at jeg ikke kunne holde mig oprejst længe ad gangen. Så jeg sad i bageriet og iagttog, )-'2),$'*+!-$*'$-'<,8'2),'5$/'!<'-,+-8')-'5$/'"(($'(;**$' hvordan opskrifter udviklet 3/':),:),'.&$2'34!)-'-"&'()/$,'3/'.,7#'"'$*'IST'<,'/)4A af Guys far 4"/'$-).&$,$'$-':)*-34.)/$,"'"'!"*$'&3()&$,='1<'5$/'32$,A og farfar blev omsat til kager og brød i en 150 år gammel stenovn. Bagværk, der på ingen måde kunne sammenlignes med noget, jeg 3/':),:),'.&$2'34!)-'-"&'()/$,'3/'.,7#'"'$*'IST'<,'/)4A nogen-sinde havde smagt før. E2$,'43,/$*'.&$2'5$/':3#,$-'4$#';:3,!()44$#$' Hver morgen blev jeg fodret med uforskammede mængder af lune, smørbagte croissanter, pain au chocolat er, briocher og canneléer. Jeg må være et af de eneste mennesker, der har arbejdet sig ud af en leverbetændelse ved at kampspise smørbaseret bagværk. Meyers bageri _Meyers_Bageri_indhold.indd 5 Fo ro rd Som 21-årig påbegyndte jeg studier på CBS og fik samtidig job hos Boule-vardens bager _Meyers_Bageri_indhold.indd 5 12/10/ på Amager. Det var sandt at sige ikke et lige så poetisk sted som Au Petit Marquis, og mine chancer for at komme af med noget af det, jeg havde lært i Frankrig, havde trange udsigter, eftersom jeg måtte starte i kælderen med at rense plader. Det havde så til

2 gengæld den fordel, at der var ubegrænset adgang til den karamelliserede remonce, der var brændt fast på bagepladerne. Der kunne godt gå noget tid med at udvælge de bedste partier, skrabe remoncen omhyggeligt af, kigge på den, for til sidst at tage den i munden og nyde den skønne, svinske smag. En dag fik bagermesteren den vanvittige ide at udregne pladerensningskadencen hos sine pladerensere vi var fem. Regnestykket faldt ikke så heldigt ud for mig. Han kaldte mig til en samtale, hvor jeg fik forklaret, at min ringe præstation svarede til, at jeg stjal fra ham, så derfor var han nødt til at skille sig af med mig. Hans, og det hed han faktisk, ærgrelse stak dog ikke dybere, end at han fjorten dage senere lod mig etablere et fantom-bageri i sine lokaler. Så jeg overtog bageriet hver dag kl. 14, når svendene var gået hjem. Jeg vidste, jeg kunne bage godt brød og havde støvet et par kunder op i det københavnske restaurationsmiljø, så hver dag bagte og fragtede jeg frisk brød frem til restauranterne inden aftenrykket. Jeg husker tydeligt, hvor stolt jeg var, når jeg kørte over Langebro med 30 brød stablet i kasser på bagage-bæreren af min raleigh-cykel. Så på den måde blev fyringen egentlig en god oplevelse for os begge. Det er så ca. 25 år siden nu. Bagning har selvfølgelig været en uadskillelig del af mit professionelle madliv alle årene, men det var først, da jeg mødte Nicolai Halken Skytte for 3 år siden, at vi etablerede et decideret bageri i hjertet af Meyers Køkkens produktionslokaler på Kattegat-vej. Det var i den sammenhæng, at de første ideer til denne bog blev født. Nicolai er en fantastisk bager. Han er udlært i 1989 hos Folkebos Conditori i Odense, har arbejdet på boreplatforme i Nordsøen som bager og kok og som bagermester hos Emmerys i 3 år. Nicolais eget bageri, Appetite, opnåede at blive kåret som Danmarks Bedste i Politiken i Siden 2008 har Nicolai arbejdet i Meyers Køkken. Jeg vil aldrig glemme Sydhavsøernes Frugtfestival 2008, hvor Nicolai stillede sig op lørdag morgen med vores ølandshvededej hævet på frugtgær, en træfyret stenovn, en moderne stenovn i back up, et bord til at slå dejen op på, og begyndte at bage. Vi havde taget 300 kg dej med for at være på den sikre side, og vi regnede også med, at vi havde til næste dag. Vi skulle blive klogere! Der var kø uafbrudt, og folk var ved at rive hovederne af hinanden for at få lov til at købe de friske brød. De 300 kilo dej var revet væk inden klokken fire! Når jeg ser tilbage på mit brødliv, er der nogle ret væsentlige ting, jeg gør anderledes i

3 dag, end da jeg startede. Jeg har først og fremmest bevæget mig op i ovntemperatur og ned i gærmængde. Da jeg kom hjem fra Frankrig for 25 år siden, brugte jeg 20 gram gær per kilo mel og bagte mit hverdags-hvedebrød ved 225. For 10 år siden bagte jeg mit hverdagsbrød ved 250 og brugte ca. 10 gram gær. I dag er det min oplevelse, at jeg får det bedste brød, når jeg bager brødet ved 270 grader og bruger højst 5 gram gær per kilo mel. Desuden er næsten alle mine deje blevet fugtigere med årene og hævetiden længere. Det er pudsigt, at det nok også præcist er sådan, Nicolai har ændret sin måde at bage på, siden han i startede i lære. Det er vores opfattelse, at enhver brøddej, med fødselsdagsboller og sandwichbrød som et par af undtagelserne, burde indeholde en god portion mælkesyrebakterier. Mælkesyrebakterierne fremmer kroppens optagelse af kornets næringsstoffer og skaber flere nuancer i smagen. De opstår i dejen, når du bruger lange hævetider, tilsætter surmælks-produkter eller bruger surdej. De fleste får nervøse tics, når man første gang taler til dem om surdej. Bare ordet fylder dem med andagt og ærefrygt, som om det kræver helt særlige menneskelige kvaliteter, flere års intense studier, en særlig grundvidenskabelig indstilling, eller i hvert fald at man som minimum tager en uge fri, hvis man skal i gang. Det skal vi have lavet om på. Afdramatiseringen af surdejens væsen og principperne for dens anvendelse i et almindeligt menneskes hverdagsliv. Selvfølgelig kan du lave bløde boller på et par timer, men hvis vi skal være helt ærlige, laver du ikke rigtig gode brød med under 8 timers hævning. Faktisk vil helt op til 24 timers hævning være at foretrække. Denne erfaring afspejler sig i bogens opskrifter. Når jeg bager privat, og det gælder både i hverdagen og i ferierne, så holder jeg mest af at hive brødet ud af ovnen lige før morgenmaden eller aftensmåltidet. Det er der, vi har størst glæde af friskbagt brød. Derfor starter jeg de fleste deje op ca. et døgn forinden. Det vil du også ret hurtigt blive komfortabel med. Men selvfølgelig skal vi nok forklare dig, hvordan du, uanset hvad opskriften foreskriver, kan starte dejen hele 36 timer før. Knalde den sammen om aftenen, og have brød når du vågner, eller vågne en søndag morgen og have friskbagt brød til uventede gæster klokken

4 15. Omvendt vil vi også vise, hvordan du smidigt forlænger hævetiden på et hvilke, som helst brød, som er født med en kortere vej fra mel til brød. Til at begynde med blander du bare nogle ingredienser fra køkkenskabet og håber, det bliver godt. Efterhånden som dagene går, bliver du grebet af jagten på det perfekte brød. Du oplever, at selv mindre forskelle i, hvordan du ælter, hæver, slår brødet op og bager det, medfører betragtelige forandringer i brødets skorpe, krumme, smag og duft. Efterhånden vil der åbenbare sig et mønster, i forholdet mellem det du gør og dine brøds kvaliteter. Folk, jeg har bagt med, eller hvis bagværk jeg har nydt, er sjældent i tvivl, når de har lavet et bedre brød, end de plejer. De er heller ikke i tvivl om hvorfor. Derimod viser det sig ofte at være en udfordring i praksis at gentage nøjagtigt, hvad man gjorde i går. Men når først du er nået så langt, vil der komme færre og færre brød, der skuffer dine forventninger og stadigt flere planlagte fantastiske brød ud af anstrengelserne. I lange perioder af mit liv har jeg bagt dagligt. Når bagning på den måde bliver en del af den daglige rytme, tager processen ikke meget længere tid end at skrubbe og koge kartofler. Til gengæld opnår du dag for dag en voksende samhørighedsfølelse med dejen. Der er dage, hvor jeg har lavet om på møder, fordi jeg skulle hjem og se til min dej. Jeg ved godt, det lyder forrykt, men den glæde du oplever og deler med venner eller familie, når du har bagt et brød, der ikke bare smager godt, men smager som en bid af himlen, kan aldrig gøres op i tid og penge. De dage, hvor mit livs erfaringer med mel, vand, salt og naturens kræfters tag i dejen materialiserer sig i særligt vidunderligt brød, er jeg lykkelig i en grad, der overstiger min egen evne til at forklare det. Jeg må være ærlig og indrømme, at jeg i perioder har betragtet min dej som et ekstra medlem af familien. Nogle gange har jeg som dagens første gerning kysset mine børn, andre gange har jeg set til dejen først. Jeg har haft min dej med til et vidunderligt ressort i Thailand, har haft den med på skiferie i Italien og på studietur til Grønland. Selvfølgelig ville jeg kunne gemme den, til jeg kom hjem, og naturligvis ville jeg kunne leve 10 dage uden hjemmebagt brød, men hvorfor skulle jeg det, når der nu var adgang til mel og en ovn, og når virkelig godt, friskbagt brød er en af de største smagsoplevelser, jeg kender? Jeg har ved enkelte lejligheder taget sådan et brød med i lommen til et måltid på en ambitiøs michelin-restaurant. Jeg har listet det op på bordet med den største diskretion. Alligevel er det blevet bemærket i løbet af

5 aftenen men ingen tjener har nogensinde kommenteret det med andet end et indforstået smil. Jeg synes selv, jeg er rimelig god til at lave mad. Alligevel har jeg i forbindelse med denne bogs tilblivelse bidt mærke i, at det spørgsmål, vores private gæster hyppigst stiller efter måltidet, er: Hvordan har du lavet det brød? Jeg forklarer så, at sådan et brød kan alle lave, og at jeg i øvrigt ville kunne lave noget, der var smagsmæssigt rimeligt tæt på af en tilfældig pose mel, jeg havde fundet i et fremmed skab. Når det er sagt, bager jeg kun i force majeure-situationer af andet end økologisk mel. I vores professionelle bageri, hvor Nicolai holder til, og i de ca. 45 kantiner, vi driver, hvor der også bages på livet løs, er konventionelt mel, og for den sags skyld også konventionelle mælkeprodukter og øvrige bageingredienser, bandlyst. Der er ingen brød i denne bog, som kræver andre forudsætninger, end at du kan læse opskriften. Bogen er skrevet til dig, som ønsker at bage bedre brød, end du gjorde sidst og bedre brød end de fleste andre. Derfor introduceres du for korn og meltyper, du muligvis ikke kender, og som ikke fås overalt, og vi forklarer omhyggeligt, hvordan du kan variere og forbedre dine ælte-, hæve- og afbagningsmetoder. Giv dig tid til at læse bogens indledende afsnit, bag alt, hvad du kan, og så lover jeg dig, at resten kommer i takt med dine egne personlige erfaringer. Find melet frem og kom i gang det er bare brød! Claus Meyer Vi afholder bagekurser i Meyers Madhus året rundt. Læs mere på

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det enkle liv. "Børnene er vores katalysator" JA TAK

Det enkle liv. Børnene er vores katalysator JA TAK Det enkle liv JA TAK "Børnene er vores katalysator" Anna og Carsten flyttede fra byen til Bornholm og blev selvstændige. Det gav dem det familieliv, de altid burde have haft, fortæller de. AF HEIDI VESTERBERG.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været

Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været Navn: Janni Alder: 34 år By: København Børn: To piger på seks og 11 år Job: Konsulent Beskrivelse: Har boet sammen med Bo i ti år og har været kæreste med Mette i to år. 1 Jeg kendte ikke noget til lesbiske,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage

Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage 2 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Tilbage i topform på jobbet og i privaten Kirsti Hauge Weightless Ink 3 Mand! Bliv en fræk og frisk familiefar på 30 dage Af Kirsti Hauge 1. udgave,

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE En e-bog af Celia Schow Kapitel 1 ------------------------- Sådan blev jeg blogger I dette kapitel fortæller jeg, hvordan

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

trine Borre De gik efter

trine Borre De gik efter Lotte Petri trine Borre marianne dulong De gik efter drømmen Er du endt på rette hylde, eller skulle du i virkeligheden have været smykkedesigner, ejendomsmægler i Berlin eller forfatter? Mød Lotte, Trine

Læs mere

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse 1. Transkribering af fokusgruppeinterview 15/03-12... 2 2. Transkribering af interview af Anna Larsen

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI

UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI UNGE FORTÆLLER OM EPILEPSI Unge fortæller om epilepsi En række unge med epilepsi skrev personlige beretninger til det virtuelle netværk, kronisk-ung.dk. Dansk Epilepsiforening har trukket sig ud af sitet,

Læs mere

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Interviewet har formet sig som en dialog mellem Peer Kølendorf og Susanne Teglkamp både over mail og ved et møde. Vi vil gerne have

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

100% din fastfood. Elevhæfte

100% din fastfood. Elevhæfte 100% din fastfood Elevhæfte mad er sjovt! mad smager godt! Jeg hedder Gorm. Jeg er kok, og jeg elsker at lave mad det er herresjovt! I tv-programmerne Gorm og 100% din ret kører jeg rundt i landet i min

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Den interviewede - Sabine. Okay Okay

Den interviewede - Sabine. Okay Okay Interviewer holde øje med hvordan det går med interviewet fordi det er en af de første gange vi laver et af de her interview, så de sidder lige og holder øje, okay? Yes Er vi klar til at starte? Observatør

Læs mere

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet?

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet? Transskription 0053.MP3 Længde: 00:39:34 Tilstede: - Interviewer: Tessa Wilson Bendix og André Surrugue Frost - Personale: Maria Søndergaard, sygeplejerske. Kan du snakke lidt om de visioner der står til

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere