råderet og godtgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "råderet og godtgørelse"

Transkript

1 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus

2 Indhold: Om råderet 3 Forbedrings- eller forandringsarbejder 4 Arbejder inde i boligen 5-6 Arbejder udenfor boligen 7 Anmeldelse af arbejderne 8 Byggetilladelse 9 Vedligeholdelse af råderetsarbejder 9 Vedligeholdelsesreglement 10 Godtgørelse 10 Reduktion og begrænsninger i godtgørelsen 11 Ny beboer betaler godtgørelsen 11 Alternativer - Installationsretten 12 Konflikter og tvister 12 Råderetslignende arbejder - modernisering af køkken 13 Modernisering af badeværelse 14 Finansiering af moderniseringen 14 Øgede henlæggelser 15 Sådan gør du 15 Lovgivning 15 Kontakt 16 2

3 Om råderet Boligindretning optager mange beboere og reglerne for beboernes råderet i boligen giver mange muligheder for at forandre boligen. Råderetten er derfor et vigtigt værktøj, der giver den enkelte lejer mulighed for at ændre på sin bolig. Om det er små justeringer eller store ændringer der skal til for at gøre boligen ideel for beboeren, er op til den enkelte. Råderetten giver dig som beboer i almen bolig: større frihed til at bestemme over egen bolig flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker og behov Princippet i råderetten er, at den enkelte beboer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for at arbejdet bliver udført og finansieret. 3

4 Forbedringsarbejder eller forandringsarbejder Der skelnes mellem to slags arbejder i forbindelse med at forandre boligen: Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves retablering ved fraflytning. Forandringsarbejder Forandringsarbejder kan være permanente eller arbejder, der kan kræves reetableret ved fraflytning. Det er boligorganisationen der vurderer, om arbejdet kun har interesse for den enkelte beboer og dermed kan kræves reetableret. Hvis der forlanges reetablering, skal beboeren betale et depositum som sikkerhed for udgiften til reetablering. Gældende for både forbedrings- og forandringsarbejderne vil være at begge skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke fratage boligen dens karakter som almen bolig eller eventuelle karakter af handicapegnet bolig. 4

5 Arbejder inde i boligen Beboere i almene boliger har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse, når han/hun flytter. Forbedringer inden i boligen gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser. Eksempler på forbedringsarbejder kan være at vælge et andet og bedre materiale end det oprindelige, at indsætte skabe, opsætte fliser eller det kan være omfattende arbejder som at indsætte et helt nyt køkken eller bad. For alle arbejder vil være gældende, at der skal være tale om forbedringer som er kendetegnet ved, at de forøger boligens værdi. Hårde hvidevarer Retten til forbedringer gælder ikke installation af hårde hvidevarer. Hvis beboeren ønsker at forsyne lejligheden med hårde hvidevarer kan det ske ved hjælp af den såkaldte installationsret (se afsnittet under alternative muligheder ). Forandringsarbejder Hvis beboeren ønsker at udføre arbejder inde i boligen, der blot ændrer 5

6 og ikke forøger boligens værdi, kan disse arbejder aftales individuelt mellem beboeren og boligorganisationen. Eksempler på sådanne arbejder kan være ændring af gulvbeklædning, sænkning af loft eller opsætning af tapet. Afdelingsmødet kan fastsætte retningslinjer for aftaler om forandringer i den enkelte bolig. Hvis din afdeling har vedtaget sådanne regler kan du finde dem under Din afdeling på eller du kan kontakte administrationen. Skillevægge Beboeren har ret til at opsætte, flytte eller fjerne skillevægge. Denne ret gælder ikke hvis væggen er bærende. Arbejder giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Der er dog den undtagelse, at når arbejdet sker i forbindelse med et forbedringsarbejde (f.eks. nyt køkken), vil udgiften indgå i den samlede udgift og vil dermed også give ret til godtgørelse. Hvis rumantallet i boligen ændres skal kommunens godkendelse indhentes inden arbejdet igangsættes. Administrationen udarbejder ansøgning til kommunen og eventuelle udgifter afholdes af beboeren. Der skal ikke foretages reetablering af hverken forbedrings- eller forandringsarbejder med skillevægge ved fraflytning. 6

7 Arbejder udenfor boligen Beboerne kan på et afdelingsmøde beslutte, at der kan gennemføres forbedrings- og forandringsarbejder uden for selve boligen. Her tænkes på arbejder som f.eks. opførelse af en udestue, et drivhus, en garage eller et nyt indgangsparti. Arbejder som vil være til gavn for den enkelte beboer og ikke nødvendigvis for alle de andre beboere i afdelingen. Afdelingen skal udfærdige et katalog over tilladte arbejder, så alle beboere har mulighed for at se, hvilke arbejder afdelingsmødet har besluttet som forbedringsarbejder og hvilke arbejder der er forandringsarbejder. Hvis din afdeling har vedtaget sådanne regler kan du finde dem under Din afdeling på eller du kan kontakte administrationen. Det er kun tilladt at udføre de arbejder som afdelingsmødet har besluttet, og som fremgår af kataloget. Afdelingsmødets beslutninger skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse. Bestyrelsens opgave er at sikre, at afdelingsmødets beslutninger falder indenfor lovens rammer. Har afdelingsmødet ikke besluttet, hvilke arbejder der skal være tilladt udenfor boligen, kan den enkelte beboer indgå en aftale med boligorganisationen om sådanne arbejder. 7

8 Anmeldelse af arbejderne Beboerne skal altid anmelde forbedringer inden i boligen til boligorganisationen, inden arbejdet igangsættes. Det samme gælder de udvendige arbejder, som afdelingsmødet har besluttet at give tilladelse til, og som er noteret i afdelingens katalog over tilladte forbedrings- og forandringsarbejder. I de tilfælde, hvor der er tale om forandringsarbejder inde i boligen eller arbejder udenfor, som afdelingsmødet ikke har taget stilling til, skal beboeren lave en individuel aftale med boligorganisationen, inden arbejdet igangsættes. Skriftlig anmeldelse Alle forbedrings- eller forandringsarbejder skal meddeles skriftligt til foreningen inden igangsætning. Meddelelsen skal indeholde følgende: navn, adresse, afdelingsnummer og bolignummer beskrivelse af forbedringen eller forandringen tidspunkt for udførelse liste over de materialer og det inventar, som skal anvendes (type, modeller, fabrikat m.v.) eventuelle tegninger prisoverslag (husk kun dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder) Foreningen giver herefter skriftligt svar inden otte uger (i denne frist ses der bort fra hele juli måned). 8

9 Byggetilladelse fra kommunen Nogle råderetsarbejder kræver byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Disse arbejder må ikke igangsættes, før kommunen har givet byggetilladelse eller på anden måde accepteret arbejdet. Foreningen ved, hvilke arbejder der kræver tilladelse og sørger for indhentning af tilladelsen fra kommunen. Gebyret for kommunens behandling af ansøgningen betales af beboeren. Vedligeholdelse af råderetsarbejder Hvis et råderetsarbejde giver særlige vedligeholdelsesudgifter, skal disse udgifter betales af beboeren. I praksis betyder det, at udgifterne vil blive vurderet og udregnet af boligorganisationen og lagt på den månedlige husleje for denne bolig, så andre beboere ikke bliver økonomisk belastede af forandrings- eller forbedringsarbejdet. Beboeren kan i visse tilfælde indgå en aftale om selv at vedligeholde visse råderetsarbejder udenfor boligen. 9

10 Vedligeholdelsesreglementet Inden beboeren går i gang med at forbedre eller forandre inde i eller udenfor boligen, er det vigtigt at kigge i afdelingens vedligeholdelsesreglement. Bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet kan have betydning for, hvilke råderetsarbejder beboeren har ret til at udføre, og der kan være særlige krav til materialer, udformning m.v. Godtgørelse En beboer der har udført forbedringer under råderetten har ret til økonomisk godtgørelse. Godtgørelsen udbetales af boligorganisationen ved beboerens fraflytning via beboerens flytteopgørelse. Udbetaling af godtgørelsen afhænger af, om beboeren flytter inden forbedringerne er afskrevet. Grundlaget for godtgørelsen vil blive beregnet umiddelbart efter at arbejdet er udført og vil indgå i aftalen mellem boligorganisationen og beboeren. Beregning og afskrivning Godtgørelsen beregnes på grundlag af afholdte og dokumenterede udgifter, når arbejdet er udført. Boligorganisationen skal besigtige arbejdet. Der er en grænse for, hvor meget beboeren kan få i godtgørelse. Beløbet reguleres en gang om året (se de gældende satser på infotorvet eller kontakt administrationen). Den beregnede godtgørelsessum afskrives over en periode, der svarer til forbedringens forventede holdbarhed. 10

11 Perioden skal dog være på mindst 10 og højst 20 år, medmindre der aftales en hurtigere nedskrivning mellem beboer og boligorganisation under hensyn til arbejdets karakter. Efterhånden som godtgørelsen nedskrives, kan lejeren gennemføre nye forbedringer under råderetten med mulighed for godtgørelse, men den samlede godtgørelse skal dog holdes indenfor gældende maksimumbeløb. Reduktion og begrænsninger i godtgørelsen Boligorganisationen kan reducere i godtgørelse: med værdien af eksisterende installationer, bygningsdele m.v. hvis udgifterne til håndværker eller materialer skønnes at være for høje sammenlignet med de sædvanlige udgifter til den type arbejder. Der kan ikke ydes godtgørelse for følgende udgifter: arbejder uden moms særligt energiforbrugende arbejder Beboeren kan selv udføre arbejderne, men der gives ikke godtgørelse for værdien af eget arbejde. Ny beboer betaler godtgørelsen Det er den nye beboer, som flytter ind i en bolig med råderetsforbedringer, der skal betale godtgørelsen. Den nye beboer kan vælge enten at betale udgiften kontant eller via en lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen svarer til godtgørelsen inklusive renter, og tilbagebetalingen følger perioden for afskrivning af forbedringerne. Boligorganisationen skal sikre, at afdelingens udgift til godtgørelsen finansieres så billigt som muligt. Ved finansiering med boligorganisationens eller afdelingens midler beregnes en rente, der svarer til normal bankrente for tilsvarende lån. Forrentningen skal indgå i lejeforhøjelsen. 11

12 Alternative muligheder Installationsretten Udover råderetten har beboeren ret til at lave sædvanlige installationer i boligen, som f.eks. installation af vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab m.v., medmindre boligorganisationen vurderer, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke kan klare installationen. Beboeren skal give boligorganisationen besked om installationen, inden arbejdet udføres. Hvidevare installeret efter installationsretten, tilhører beboeren selv. Dette betyder, at beboeren skal afholde alle udgifter til vedligeholdelse og reparation af det installerede. Beboeren er erstatningspligtig, hvis der sker skader, som er forårsaget af installationen. Konflikter/tvister Hvis en beboer og boligorganisationen ikke kan blive enige om et råderetsarbejde, kan sagen behandles af Beboerklagenævnet. Beboerklagenævnet kan behandle alle råderetssager både forbedringsog forandringsarbejder inde i boligen, og de beslutninger afdelingsmødet træffer om arbejder udenfor boligen, og som fremgår af råderetskataloget. 12

13 Råderetslignende arbejder i boligen I flere af ALBOA s afdelinger er der mulighed for individuelle moderniseringer/forbedringsarbejder i botiden, hvilket er besluttet på et afdelingsmøde. Principielt er der 3 muligheder: Modernisering af køkken. Modernisering af badeværelse. Andre f.eks.: Fliser i badeværelse. Klinkegulv i stedet for parket. Modernisering af køkken: Der er mulighed for modernisering af køkkenet, dvs. opsætning af nyt køkkeninventar. Der ansøges hos administrationen, som skaffer kontakt til en køkkenleverandør. Beboeren aftaler selv med køkkenfirmaet, hvordan køkkenet skal indrettes og hvilke skabselementer samt overflader der ønskes. Der er fastsat forskellige maksimale beløbsgrænser afhængig af hvilken afdeling man bor i. I nogle afdelinger har afdelingsmødet vedtaget, at køkkenmoderniseringen skal ske i forbindelse med genudlejning. 13

14 Modernisering af badeværelse: Der gives mulighed for modernisering af badeværelser, hvilket normalt indebærer en komplet modernisering af gulvklinker, vægfliser, sanitet og inventar. Også her varierer mulighederne og beløbsgrænserne i de enkelte afdelinger. Badeværelsesmoderniseringen kan i flere afdelinger kombineres med en køkkenmodernisering. Finansiering af moderniseringen Moderniseringsarbejderne finansieres med eksterne lån, hvor alene de berørte beboere betaler ydelserne og låneomkostningerne. Lånet er bundet til den enkelte bolig. Ved fraflytning overtaget den nye lejer låneydelserne. Hvis prisen for moderniseringen overstiger det max tilladte beløb, skal lejer betale merprisen kontant. Afdelingerne yder tilskud til nogle af moderniseringsarbejderne. Hvad der gives tilskud til og størrelsen af tilskud varierer fra afdeling til afdeling. Det kunne f.eks. være: Standardpris til: Bordplade (køkken). Blandingsbatterier/bruser. Toilet. Udskiftning af f.eks. fliseareal. Vådrumsmembran. Udskiftning af radiator. Gulvbelægning. Malerarbejdet. 14

15 Øgede henlæggelser I forbindelse med moderniseringen kan der blive tale om øgede henlæggelser. F.eks. hvis der opsættes hvidevarer, som ikke hidtil har været standard i afdelingen, eller hvis beboeren vælger udstyr der er dyrere end standard. Det kunne f.eks. være: Emhætte. Kogeø/ovn dyrere end komfur. Dyrere blandingsbatterier. Dyrere køkkenbordsplader m.v. Der er tale om de ting, som i forvejen vedligeholdes/udskiftes af afdelingen. Sådan gør du Uanset hvad du ønsker at ændre eller modernisere i din bolig, skal det ske via administrationen. Inden du sætter noget i gang skal du kontakte inspektøren. Her kan du få vejledning og hjælp, så arbejdet bliver udført korrekt - og de økonomiske forhold er afklaret. På - infotorvet kan du altid se en opdateret liste over de muligheder du har for individuelle moderniseringer i din afdeling. Hvis du ikke har adgang til internettet kan du få listen udskrevet hos din varmemester eller ved at kontakte administrationen (ALBOA). Lovgivning Den til enhver tid gældende lovgivning skal følges i alle råderetssager. 15

16 almen boligorganisation aarhus Adresse: Vestergårdsvej 15 // Postboks 2373 // 8260 Viby J. Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Fælles opnotering/udlejning: Telefontider: Ekspeditions- og åbningstider: Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag Fredag...LUKKET ALBOAinfo // JR

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

Lejet, men helt dit eget

Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten DOMEA HOVEDKONTOR Borgergade 6, 1300 København K Telefon: 76 64 64 64 Fax: 76 64 64 65 domea@domea.dk Åbningstider: Man-Ons 8.30-16 Tors 8.30-17 Fre 8.30-14.30 www.domea.dk

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Lejerbo Brøndby. Råderet. gældende for: Afd. 90 Gildhøj Afd. 94 Dammene Afd. 157 Lunden

Lejerbo Brøndby. Råderet. gældende for: Afd. 90 Gildhøj Afd. 94 Dammene Afd. 157 Lunden Lejerbo Brøndby Råderet gældende for: Afd. 90 Gildhøj Afd. 94 Dammene Afd. 157 Lunden Gældende fra 1. juli 2006 Råderet Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret Individuel råderet Reglerne

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave Råderet Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger 2. udgave Udgivet januar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax:

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere