Råderetskatalog. boligforeningen aab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk"

Transkript

1 Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab 1

2

3 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen Individuelle forbedringsarbejder AnmELDELSE Syn af udført arbejde Vedligeholdelse af arbejdet GodtgøRELSE Installationer AnmELDELSE Syn af udført installation Vedligeholdelse og godtgørelse Erstatningsansvar OvertagelseserklærinGER ForandrinGER Ansøgning om forandringsarbejder Skillevægge Syn af udført arbejde Vedligeholdelse af forandringsarbejder Kollektive forbedringer Udvendig kollektiv RÅDERET BeslutningskompetencE Generelle regler Ændringer og ikrafttræden BeslutningskompetencE Ikrafttræden 1 1

4 AAB RÅDERETSKATALOG 1. Indledning 2. Arbejder inde i boligen Individuel råderet Reglerne om råderet giver dig mulighed for at forbedre eller ændre/ forandre din almene bolig. Råderetten giver dig større frihed til at bestemme over din almene bolig og flere muligheder for at præge boligen efter dine egne ønsker og behov. Råderetten er din ret som lejer til at forbedre din bolig og få godtgjort en del af udgifterne, hvis du flytter, inden forbedringen er afskrevet. Det forudsætter, at du som lejer selv finansierer arbejdet, og derfor kalder vi det i daglig tale for individuel råderet. Læs om kollektiv råderet nedenfor. Inden du går i gang med at forbedre eller forandre, inde i eller uden for din bolig, er det vigtigt at undersøge afdelingens råderets- og vedligeholdelsesreglement. Disse kan have betydning for, hvilke råderetsarbejder du skal reetablere, hvis du flytter, ligesom der kan være særlige krav til materialer, udformning m.v.. Reglerne om råderet skal findes i lov om leje af almene boliger kapitel 8 samt i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kapitel 18. Installationsret Som lejer har du ret til at få lavet sædvanlige installationer i boligen, f.eks. installation af vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab m.v., medmindre afdelingsbestyrelsen vurderer, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke kan klare installationen. Det er vores erfaring, at disse regler ofte skal spille sammen med råderetten. Derfor indeholder dette katalog også installationsretten. Kollektiv råderet Kollektive forbedringer og kollektiv råderet betyder, at afdelingsmødet i din afdeling har besluttet, at afdelingens boliger kan eller skal forbedres kollektivt eller individuelt. Det kan f.eks. være udskiftning af køkkener efter en tidsplan, eller inden en ny lejer skal overtage boligen. Dette råderetskatalog indeholder ikke regler om kollektiv råderet. Den individuelle råderet gælder i de afdelinger, der ikke har godkendt et specifikt råderetskatalog for deres afdeling på afdelingsmødet. Tjek derfor altid, om din afdeling har sit eget godkendte råderetskatalog og måske har godkendt forbedringer i din bolig via den kollektive råderet. 2.1 Individuelle forbedringsarbejder Anmeldelse Forbedringer øger altid boligens værdi. En forbedring kan f.eks. være at vælge andre og bedre materialer end de oprindelige, at sætte skabe op eller mere omfattende at udskifte køkken og bad. Inden du begynder på forbedringsarbejdet, skal du anmelde det til afdelingsbestyrelsen. Det kan du gøre på en blanket, som du kan finde på eller få udleveret hos afdelingsbestyrelsen. Det skal du gøre for at sikre, at arbejdet udføres fagligt korrekt, og at eventuelle kommunale godkendelser kan blive indhentet, inden arbejdet bliver udført. Du får altid et skriftligt svar på anmeldelsen, som også indeholder retningslinjer for arbejdet. Forbedringerne skal være rimelige og hensigtsmæssige. Forbedringerne må ikke ændre boligen, så den ikke længere har karakter af at være en almen bolig eller en bolig velegnet for ældre og personer med handicap. Senest otte uger efter, at du har anmeldt arbejdet til afdelingbestyrelsen, skal du have modtaget et skriftligt svar på anmeldelsen fra denne. Der ses bort fra juli måned ved beregning af otteugers-fristen. Hvis du ikke har modtaget svar inden for denne frist, har du lov til at gå i gang med arbejdet. Arbejdet skal være færdigt og klart til syn senest tre måneder efter godkendelsen. Hvis du ikke når at blive færdig, skal afdelingsbestyrelsen og administrationen straks have besked om, hvornår du forventer at blive færdig. Er arbejdet ikke anmeldt, før det bliver udført, bliver det som udgangspunkt betragtet som misligholdelse. Det betyder, at du for egen regning skal reetablere arbejdet, senest når du flytter fra boligen Syn af udført arbejde Når arbejdet er udført, skal det synes af boligforeningens administration. Det er for at sikre, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Bestilling af syn sker samtidig med, at du anmelder arbejdet. Det koster et gebyr at få synet arbejdet. Det fastsættes årligt og fremgår af 4 5

5 AAB RÅDERETSKATALOG Boligforeningen tilstræber at syne arbejdet senest otte uger fra den dato, du oplyser på ansøgningsblanketten, at arbejdet er færdigt. Du får altid skriftlig besked om tidspunktet for synet. tørretumbler, emhætte m.v. Dog skal du give afdelingsbestyrelsen besked, inden du installerer. Du kan med fordel benytte en blanket, som du finder på eller kan få udleveret hos afdelingsbestyrelsen Vedligeholdelse af arbejdet Hvis et råderetsarbejde giver særlige vedligeholdelsesudgifter, skal disse udgifter betales af dig. I praksis betyder det, at udgifterne vil blive vurderet, udregnet og lagt til din husleje, så andre lejere ikke bliver økonomisk belastet. Så længe du bor i boligen, er du forpligtet til at vedligeholde forbedringerne i overensstemmelse med de almindelige regler for vedligeholdelse, jf. afdelingens vedligeholdelsesreglement Godtgørelse Arbejde, der er anmeldt, udført og godkendt, bliver godtgjort efter reglerne i kapitel 18 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Satsen for godtgørelsen bliver reguleret en gang om året i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Den aktuelle sats kan ses på Kun dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder bliver godtgjort. Det betyder, at værdien af eget arbejde ikke kan blive indregnet og godtgjort. Retten til at foretage installationer gælder ikke, hvis ejendommens elog afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig. Dette fremgår i så fald af afdelingens eget råderetskatalog. Vaske- og opvaskemaskiner må kun tilsluttes koldt vand ved aftapningshane med indbygget kontraventil og aquastop. Hvis installationen sker i køkken, skal der desuden være drypbakke under maskinen. Opsætning af tørretumbler forudsætter, at der lovligt kan føres lodret aftræk til det fri (over tag). I praksis betyder det, at hvis du bor i en etageejendom, må du kun installere kondenserende tørretumbler. Disse er ikke velegnede i små varme rum. Opsætning af emhætte forudsætter, at der lovligt kan føres lodret aftræk til det fri (over tag). I praksis betyder det, at hvis du bor i en etageejendom, må du kun installere emhætte med kulfilter (recirkulerende). Installation og brug af installationerne må ikke medføre gener for de øvrige beboere i ejendommen eller beskadige bygningen på noget område, herunder ved fugt, skimmelsvamp og skader som følge af skimmelsvamp. Der bliver ikke ydet godtgørelse til særligt energiforbrugende arbejder (som f.eks. spa, sauna eller solarium). Den beregnede godtgørelse afskrives over en periode, der svarer til forbedringens forventede holdbarhed. Perioden skal dog være på mindst 10 og højst 20 år. Undtagelsesvist kan der aftales en hurtigere afskrivning, afhængig af hvad forbedringen vedrører. Du skal selv betale alle udgifter ved anskaffelse, installation og vedligeholdelse herunder eventuelle skærpende myndighedskrav samt til reetablering, senest når du flytter. Installationerne skal udføres af autoriserede håndværkere. Dokumentation for arbejdets udførelse skal efterfølgende sendes til afdelingsbestyrelsen og foreningens administration senest fire uger fra installationsdatoen. Det er boligforeningens administration, der syner arbejdet, og som vurderer og fastlægger den forventede holdbarhed, og dermed afskrivningsperioden. Afskrivningen begynder normalt måneden efter datoen for den sidste faktura, der indgår i det samlede afskrivningsbeløb. 2.2 Installationer Anmeldelse Du har som udgangspunkt ret til at foretage sædvanlige installationer i din bolig, f.eks. installation af køleskab, vaskemaskine, opvaskemaskine, Hvis installationen kræver, at der sker indgreb i boligens inventar, må du kun gennemføre installationen, hvis du samtidig anmelder arbejdet iht. reglerne om råderet og stiller et økonomisk depositum, der sikrer, at afdelingen kan reetablere det berørte, hvis du flytter. Depositumets størrelse aftales med afdelingsbestyrelsen og afhænger af indgrebets omfang Syn af udført installation Når installationen er udført, skal arbejdet synes af afdelingsbestyrelsen. Dette er for at sikre, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Du bestiller syn af installationen samtidig med, at du giver afdelingen 6 7

6 AAB RÅDERETSKATALOG besked om, at du vil installere maskinen. Boligforeningen tilstræber at syne arbejdet senest otte uger fra den dato, du oplyser på ansøgningsblanketten, at arbejdet er færdigt. Du får altid skriftlig besked om tidspunktet for synet Vedligeholdelse og godtgørelse Du ejer installationen og har derfor forpligtelsen til at vedligeholde denne. Forandringsarbejder kan være permanente eller arbejder, der kan kræves reetableret ved fraflytning. Det er afdelingsbestyrelsen, der vurderer, om arbejdet kun har interesse for den enkelte lejer og dermed skal reetableres, hvis du flytter. Maling af døre, vinduesrammer, vægge, træværk, lofter, skabe og gulve, der afviger i farve og kvalitet fra reglerne i vedligeholdelsesreglementet, bliver betragtet som en forandring, og du vil skulle reetablere ved fraflytning. Installationen er din ejendom, og du kan derfor medtage den, når du flytter. Installationer er derfor ikke omfattet af reglerne om godtgørelse i bekendtgørelse om drift af almene boliger, og der bliver derfor ikke beregnet godtgørelse for installationer Erstatningsansvar Som ejer af installationen (maskinen) er du erstatningsansvarlig, hvis der sker skader som følge af installationen. Det gælder, selv om skaden på grund af installationen er hændelig, og erstatningsansvaret gælder over for såvel boligforeningen som andre lejere og personer. Du skal tegne en ansvarsforsikring, som dækker skadevoldende handlinger eller undladelser og dermed også eventuelt ansvar for skade på person eller ting, som skyldes maskinen. Du skal vise afdelingsbestyrelsen en kopi af policen. Hvis der ikke er tegnet fornøden forsikring, kan afdelingsbestyrelsen kræve, at du stiller sikkerhed til at dække eventuelle skader. Dette kan være et vilkår for at få lov til at installere maskinen Overtagelseserklæringer Ved fraflytning kan installationen (maskinen) ikke overtages af den nye tilflytter. Overtagelseserklæringer modtages ikke. Skal installationen overtages, skal den afhentes af tilflytter, inden lejligheden skal synes. 2.3 Forandringer Hvis afdelingsbestyrelsen forlanger reetablering, skal du betale et depositum som sikkerhed for udgiften til reetablering. Du skal senest otte uger efter, at ansøgningen er modtaget af afdelingsbestyrelsen, modtage et skriftligt svar på din anmeldelse. Der ses bort fra juli måned ved beregning af otteugers-fristen. Hvis du ikke modtager et svar inden for denne frist, har du lov til at gå i gang med arbejdet. Har du ikke ansøgt, før arbejdet bliver udført, bliver det som udgangspunkt betragtet som misligholdelse, og du skal for egen regning reetablere, senest når du flytter Skillevægge Du må gerne opsætte, flytte eller fjerne skillevægge i boligen. Hvis væggen er bærende, kræver det en teknisk udredning, om det er muligt, fordi det kan medføre revnedannelser på ejendommen, som du kan komme til at betale for bliver udbedret. I alle tilfælde kræver det tilladelse fra kommunen, hvis man skal ændre på antallet af rum i en bolig. Det er administrationen, der søger om tilladelsen på dine vegne, og du skal afholde udgifterne. Du skal derfor kontakte afdelingsbestyrelsen, inden du ændrer på antallet af rum i din bolig. Du kan med fordel benytte blanketten, som du finder på eller kan få hos afdelingsbestyrelsen. Du finder samme sted en oversigt over de tekniske krav til skillevægge Ansøgning om forandringsarbejder Du kan søge om lov til at lave forandringer i din bolig. Ansøgningen sker på en blanket, som du kan finde på eller få udleveret hos afdelingsbestyrelsen. Opsætning, flytning eller fjernelse af skillevægge giver ikke ret til godtgørelse. Kun hvis arbejdet sker i forbindelse med et forbedringsarbejde (f.eks. nyt køkken), og udgiften indgår i den samlede udgift, vil arbejdet give ret til godtgørelse. Forandringsarbejder forbedrer ikke boligens værdi og giver derfor ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Eksempler kan være ændring af gulvbelægning, opsætning af tapet eller udskiftning af døre. Hvis du har fulgt proceduren med at søge forudgående hos afdelingsbestyrelsen, har fået kommunens godkendelse, og arbejdet er synet af AAB, skal du ikke reetablere skillevægge ved fraflytning. 8 9

7 AAB RÅDERETSKATALOG Syn af udført arbejde Når arbejdet er udført, skal det synes af afdelingsbestyrelsen eller boligforeningens administration. Det er for at sikre, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Det er afdelingsbestyrelsen, der afgør, hvem der gennemfører synet, under hensyntagen til arbejdets karakter. Du bestiller syn af arbejdet samtidig med, at du meddeler afdelingen, at du vil tage en skillevæg ned eller sætte en ny op. Boligforeningen tilstræber at syne arbejdet senest otte uger fra den dato, du oplyser på ansøgningsblanketten, at arbejdet er færdigt. Du får altid skriftlig besked om tidspunktet for synet Vedligeholdelse af forandringsarbejder Hvis et forandringsarbejde giver særlige vedligeholdelsesudgifter, skal du selv betale. I praksis betyder det, at udgifterne vil blive vurderet, beregnet og lagt til din husleje, så andre lejere ikke bliver økonomisk belastet. Du er forpligtet til at vedligeholde forandringerne i overensstemmelse med de almindelige regler for vedligeholdelse, jf. vedligeholdelsesreglementet. 3. Kollektive forbedringer Afdelingsmødet kan godkende, at boligerne forbedres kollektivt eller individuelt finansieret af afdelingens økonomi, jf. almenboliglovens 37b. Ordningen er karakteriseret ved, at afdelingsmødet beslutter, at der f.eks. kan laves nye køkkener og badeværelser. Det sker ved, at afdelingen optager lån i ejendommen. Typisk vælger afdelingen, hvilke typer og antal af køkkener og badeværelser der indgår i projektet, som altid forudgående skal godkendes af kommunen og afdelingsmødet. 3.1 Udvendig kollektiv råderet Beslutningskompetence Afdelingens afdelingsmøde kan beslutte, hvilke udvendige arbejder der skal være tilladt. Hvis afdelingen har truffet beslutning om udvendige arbejder, skal det fremgå af afdelingens råderetskatalog. Har afdelingsmødet ikke truffet beslutning om udvendige arbejder, kan du søge hos afdelingsbestyrelsen og indgå individuel aftale om udvendigt arbejde. Ansøgning sker efter reglerne beskrevet ovenfor i punkt to og fire, afhængigt af, om der er tale om en forbedring eller en forandring. Det er altid en betingelse, at eventuelle lokalplaner og servitutter bliver overholdt. 4. Generelle regler 4.1 Ændringer og ikrafttræden Beslutningskompetence Ændringer i Boligforeningens standard-råderetskatalog skal godkendes af Repræsentantskabet. Beboerne i en afdeling kan på et afdelingsmøde vedtage et lokalt råderetskatalog, der gælder for afdelingen. Et nyt råderetskatalog kan aldrig blive godkendt med tilbagevirkende kraft Ikrafttræden Et lokalt råderetskatalog, der er godkendt på et afdelingsmøde og er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v., og som er blevet godkendt af organisationsbestyrelsen, går forud for dette standardråderetskatalog. Udgiften til det nye køkken/badeværelse betales via et forbedringstillæg. Udgiften bortfalder, når køkkenet/badeværelset er afskrevet. Har afdelingen truffet beslutning om kollektive forbedringer, skal det fremgå af afdelingens lokale råderetskatalog

8

9

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Medejerboliger i Kløvermarken

Medejerboliger i Kløvermarken Medejerboliger i Kløvermarken September 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere