Grundnotat om Kommissionens meddelelse om ophavsret i videnøkonomien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundnotat om Kommissionens meddelelse om ophavsret i videnøkonomien"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 51 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 11. november 2009 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens meddelelse om ophavsret i videnøkonomien KOM (2009) Resumé Kommissionen har den 19. oktober 2009 udsendt en meddelelse om ophavsret i videnøkonomien. Meddelelsen er en opfølgning på Kommissionens grønbog om ophavsret i videnøkonomien fra 2008 samt den offentlige høring, Kommissionen har gennemført af grønbogen. Meddelelsen indeholder en oversigt over høringsresultaterne vedrørende spørgsmål om digital bevaring og formidling af videnskabeligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt materiale, anvendelsen af såkaldte forældreløse værker, handicappedes adgang til viden samt spørgsmålet om brugerskabt indhold. Herudover indeholder meddelelsen de forberedende foranstaltninger, som Kommissionen har til hensigt at iværksætte for at finde passende løsninger på de problemer, der er identificeret under høringen. 2. Baggrund Meddelelsen skal ses i forlængelse af grønbogen om ophavsret i videnøkonomien, som Kommissionen udsendte den 4. august Grønbogen debatterer ophavsrettens rolle i videnøkonomien, særligt i relation til formidling af viden relevant for forskning, videnskab og uddannelse i et online-miljø. Grønbogen har fokus på de undtagelser til de ophavsretlige enerettigheder, der fremgår af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (herefter Infosoc-direktivet). Det gælder særligt undtagelser, som vedrører biblioteker og arkiver, herunder mulighederne for digitalisering og tilgængeliggørelse, samt undtagelser vedrørende forældreløse værker, handicappede og formidling af værker med henblik på undervisning og forskning. Grønbogen gennemgår undtagelserne samt implementeringen i udvalgte medlemslande. Herudover behandles spørgsmålet om brugerskabt indhold. Grønbogen var i offentlig høring i efteråret Formålet med høringen var at undersøge, hvordan man på baggrund af den eksisterende ophavsretslovgivning særligt Infosoc-direktivet kunne opnå en bred formidling af viden i det indre marked, navnlig i online-miljøet. Herudover skulle det undersøges, om de eksisterende undtagelser skulle udvikles. J. Nr

2 Side 2 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Meddelelsen om ophavsret i videnøkonomien har til formål at afdække resultaterne af høringen med hensyn til spørgsmålene om digital bevaring og formidling af videnskabeligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt materiale, anvendelsen af såkaldte forældreløse værker, handicappedes adgang til viden samt spørgsmålet om brugerskabt indhold. Herudover indeholder meddelelsen de forberedende foranstaltninger, som Kommissionen har til hensigt at iværksætte for at finde løsninger på de problemer, der er identificeret under høringen. Det fremgår af Kommissionens meddelelse, at høringen overordnet har vist, at der er to overordnede problemstillinger, som bør adresseres: Fremstillingen af digitale kopier af materiale fra bibliotekernes samlinger til bevaringsformål og den elektroniske formidling af disse kopier til brugerne. Høringen har vist to modsatrettede tilgange til spørgsmålet om ophavsret. Biblioteker, arkiver og universiteter lægger vægt på den almene interesse og har argumenteret for en mere åben ophavsretsordning. De foretrækker et ufravigeligt sæt centrale undtagelser af almen interesse, der letter videnadgangen. Forlagene, de kollektive forvaltningsorganisationer og de øvrige rettighedshavere har argumenteret for, at formidling af viden m.v. bedst sikres ved indgåelse af licensaftaler. De frygter, at ufravigelige undtagelser vil udhule det økonomiske incitament og tilskynde til såkaldt free-riding. I det følgende gennemgås høringens resultater for emnerne biblioteker og arkiver, forældreløse værker, undervisning og forskning, handicappede, samt brugerskabt indhold i seperate afsnit. Herudover oplistes det videre forløb og de tiltag, Kommissionen forventer at iværksætte på de pågældende områder, i forlængelse af de enkelte afsnit. 1. Biblioteker og arkiver Kommissionen peger i meddelelsen på, at det efter de nuværende regler kræver en forudgående tilladelse fra rettighedshaveren, når biblioteker eller arkiver digitaliserer deres samlinger. Bibliotekerne har argumenteret for, at reglerne indebærer væsentlige transaktionsomkostninger. Herudover finder bibliotekerne, at det er problematisk, når det digitaliserede materiale består af breve, private dagbøger og forretningsoplysninger, som ikke er offentliggjort. Bibliotekerne og arkiverne har fremhævet deres særlige opgave med

3 Side 3 bevarelse og forvaltning af kulturarven og understreger, at deres opgave er mere vidtrækkende end forlagenes, da de handler i den almene interesse. Forlagene og de kollektive forvaltningsorganisationer finder ikke, at de aktuelle undtagelser for biblioteker og arkiver bør udvides, da det ifølge deres opfattelse vil undergrave rettighedshaverens retsstilling, skabe illoyal konkurrence i forhold til forlagene og afskrække dem fra at investere i nye forretningsmodeller. Disse parter har anført, at de eksisterende muligheder for at indgå licensaftaler mht. digitalisering og online-adgang til værker er hensigtsmæssige, da de både tilgodeser brugerne og rettighedshaverne. I 2010 vil Kommissionen klarlægge de retlige konsekvenser af massedigitalisering og undersøge mulige løsninger på problemet med klarering af rettigheder f.eks. løsninger i form af kollektive licensaftaler. Herefter vil Kommissionen overveje, om der er behov for yderligere initiativer, f.eks. en indførelse af en lovbestemt undtagelse for en digitaliseringsindsats. 2. Forældreløse værker Forældreløse værker er værker, der er ophavsretligt beskyttede, men hvis ejere ikke kan identificeres eller spores. Manglen på oplysninger om disse værkers ejerskab kan forhindre dem i at blive gjort tilgængelige for almenheden og i at komme med i projekter for digitalisering eller bevaring af kulturarv, da rettighederne ikke kan klareres. Biblioteker, universiteter, arkiver, m.v. har gjort gældende, at det er et problem, at de eksisterende instrumenter ikke er juridisk bindende retsakter, og at det skaber retsusikkerhed, ligesom problemet med massedigitalisering ikke er blevet behandlet. De har argumenteret for lovgivning på europæisk niveau om brug af forældreløse værker. Det fremgår af meddelelsen, at forældreløse værker også udgør et problem for forlagene, de kollektive forvaltningsorganisationer og øvrige rettighedshavere med hensyn til erhvervelsen af rettigheder. Disse parter er derimod skeptiske over for indførelsen af en generel undtagelse for brug af forældreløse værker. Herudover følger det af meddelelsen, at det for forlagene, de kollektive forvaltningsorganisationer og øvrige rettighedshavere er afgørende at sikre, at der foretages en tilstrækkelig omhyggelig søgning for at identificere og finde rettighedshaverne ved hjælp af eksisterende databaser. Kommissionen finder, at et initiativ vedrørende forældreløse værker bør resultere i en løsning på EU-plan, som skaber retssikkerhed, letter den kanalisering af viden, der er nødvendig for fornyelse, og forebygger hindringer for handlen med forældreløse værker. Kommissionen vil iværksætte en konsekvensanalyse, hvor det skal vurderes, hvordan problemet med forældreløse værker kan løses. Herudover vil en række fremgangsmåder blive udforsket bl.a. en selvstændig retsakt vedrørende erhvervelse og gensidig anerkendelse af forældreløse værker, en undtagelse til Infosoc-direktivet eller en vejledning om gensidig anerkendelse af forældreløse værker på tværs af landegrænserne.

4 Side 4 3. Undervisning og forskning Bibliotekerne og universiteterne finder for så vidt angår forskning, at den nugældende ordning med licensaftaler med forlagene er kompleks og fragmenteret. De peger på, at hvert enkelt universitet skal underskrive mindst hundrede licensaftaler om anvendelse af digitalt forskningsmateriale, at det er en besværlig proces at undersøge, hvad hver af disse licensaftaler giver tilladelse til, og at indgåelsen af licensaftaler på tværs af grænserne i EU er vanskelig eller umulig. De argumenterer for, at der bør indføres en central organisation, der overdrager en bred vifte af online-rettigheder til digitalt materiale, og at der indføres ufravigelige undtagelser for undervisning og forskning med udtrykkelig henvisning til fjernundervisning. Forlagene har heroverfor gjort gældende, at licensaftaler frem for retsakter giver den nødvendige fleksibilitet til at opfylde kravene til undervisning og forskning, herunder fjernundervisning. De har understreget, at de i vidt omfang giver elektronisk adgang til deres databaser, tidsskrifter og bøger gennem forskellige licensaftaler. Kommissionen peger på, at de allerede har iværksat konkrete foranstaltninger til at give adgang til offentligt finansierede forskningsresultater, og at sådanne foranstaltninger vil blive videreført i de kommende år efter behov. Kommissionen vil herudover høre de berørte parter om, hvilken praksis der bedst kan begrænse universiteternes licensbyrde. Kommissionen vil fortsætte med at overvåge udviklingen af et integreret europæisk område for fjernundervisning på tværs af grænserne, herunder løbende overveje, om der er behov for yderligere foranstaltninger. 4. Handicappede Organisationer, der repræsenterer handicappede anfører, at kun få af de værker, der udgives i Europa, findes i tilgængelige formater for handicappede f.eks. lydbånd, blindskrift eller stor skrift den såkaldte "bogsult". Disse organisationer argumenterer for en standardiseret og omfattende ufravigelig undtagelse til ophavsretten, der gælder i hele EU. De finder, at der, eftersom området ikke er harmoniseret, er en del uvished om retstilstanden, at de nationale undtagelsers territoriale begrænsninger skaber handelshindringer, og at tekniske beskyttelsesforanstaltninger udelukker, at lovligt erhvervede værker kan konverteres til tilgængelige formater. Forlagene mener derimod, at den bedste måde, man kan opnå, at flere bøger stilles til rådighed i et tilgængeligt format, er ved at bygge videre på allerede eksisterende frivillige licensordninger, frem for ufravigelige undtagelser.

5 Side 5 Herudover har forlagene anført, at de sociale omkostninger ved at give adgang til værker, ikke udelukkende skal bæres af forlagene, og at de er villige til at løse tilgængelighedsproblemet ved hjælp af en platform bestående af de berørte parter med det formål at gøre værker tilgængelige for svagtseende. Kommissionen anfører, at høringen har vist, at der er en række eksisterende bestræbelser på samarbejde for svagtseende eller personer med syns- eller læsebesvær i EU, og anbefaler, at sådanne bestræbelser fremskyndes og anvendes i hele EU. Inden udgangen af 2009 vil Kommissionen organisere et forum for de berørte parter vedrørende handicappedes behov, navnlig de svagtseende. Her vil det blandt andet blive behandlet, hvilke problemer, som handicappede står over for, samt de mulige politiske løsninger. På grundlag af resultaterne fra dette forum vil Kommissionen vurdere, om der er behov for yderligere initiativer. 5. Brugerskabt indhold Det fremgår af meddelelsen, at den digitale udvikling betyder, at brugerskabt indhold i høj grad præger internettet og andre digitale medier. Applikationer som blogs, podcast, wiki, fil- eller videodeling gør det muligt for brugerne let at skabe og deles om tekst, video eller billeder. Dette giver også visse udfordringer, da brugerne i stigende grad frembringer indhold ved at benytte ophavsretligt beskyttet materiale som grundlag for frembringelsen. Kommissionen redegør for, at resultatet af høringen viser, at de fleste berørte parter er af den opfattelse, at det er for tidligt at regulere brugerskabt indhold, da rækkevidden af begrebet er uklar, da det ikke er afklaret, om både amatører og professionelle skal være omfattet, og da det er uklart, hvordan regler for brugerskabt indhold kan forbindes med eksisterende indskrænkninger. Kommissionen vil foretage en nærmere undersøgelse af de særlige behov, der er for privatpersoner, som anvender beskyttede værker for at frembringe deres egne værker. Herudover vil Kommissionen undersøge løsninger til fordel for en nemmere, billigere og mere brugervenlig erhvervelse af rettigheder for amatørbrugere. 6. Kommissionens konklusioner Kommissionen finder, at det er vigtigt at tage de udfordringer op, der er forbundet med den internetbaserede videnøkonomi, ligesom det er vigtigt, at de intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes behørigt, så der sikres innovation. Kommissionen peger samtidig på, at der må foretages en fornuftig afbalancering af de modsatrettede interesser.

6 Side 6 Kommissionen har som opfølgning på det forberedende arbejde, der er opridset i meddelelsen, forpligtet sig til at iværksætte de nødvendige opfølgende foranstaltninger i en kommende strategi for intellektuel ejendomsret. Kommissionen anfører, at den foretrukne metode på nuværende tidspunkt er dialog mellem de relevante berørte parter. Kommissionen finder, at dialogen om frembringelse af informationsprodukter, udgivelser og kulturelt materiale i formater, der er tilgængelige for handicappede, skal prioriteres. En anden prioritet for Kommissionen er at udarbejde passende licensløsninger i forbindelse med massedigitalisering i hele EU. Kommissionen vil endvidere iværksætte en effektvurdering af, hvordan problemet med forældreløse værker kan løses. I vurderingen skal det undersøges, hvor omfattende og omhyggelig en søgning skal være, inden forældreløse værker tages i brug. Herudover skal effektvurderingen indeholde en analyse af gensidig anerkendelse af status som forældreløse værker i hele EU. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har ikke udtalt sig om meddelelsen. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser. Undtagelser til ophavsmandens enerettigheder er reguleret i ophavsretsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni 2008, som ændret ved 5 i lov nr af 27. december 2008 og lov nr. 510 af 12. juni Følgende undtagelser er konkret nævnt i loven: - Undtagelser til fordel for biblioteker og arkiver ( 16, 16a, 16b) - Undtagelser der tillader formidling af værker med henblik på undervisning og forskning ( 13, 18, stk. 1, og 21, stk. 1, nr. 2.) - Undtagelse til fordel for handicappede ( 17) Derudover indeholder den danske ophavsretslov en generel adgang til at indgå aftaler med aftalelicensvirkning ( 50, stk. 2). Denne bestemmelse trådte i kraft 1. juni 2008, og har til formål at gøre det lettere at indgå aftaler om udnyttelse af ophavsrettigheder, ikke mindst i forhold til digitalisering og formidling af kulturarven. Aftalelicenssystemet er en nordisk retskonstruktion, som har eksisteret i den danske ophavsretslov siden Aftalelicensen har vist sig at være et velegnet instrument til at sikre ophavsmændenes rettigheder i forbindelse med masseudnyttelse af deres værker fx på fotokopieringsområdet. Herudover tilgodeses brugernes ønsker om at opnå let adgang til at udnytte beskyttede værker. Aftalelicensen indebærer, at en bruger, som indgår aftale om en brug af en bestemt art af værker med en organisation, der omfatter en væsentlig del af ophavsmændene til den art af værker, efter loven får ret til at udnytte andre værker af samme art og på samme måde, selv om ophavsmændene til disse værker ikke repræsenteres af organisationen.

7 Side 7 En rettighedshaverorganisation kan kun indgå aftale på vegne af egne medlemmer. Det betyder, at udenforstående rettighedshavere, også udenlandske, ikke omfattes af en aftale mellem en bruger og en dansk organisation. I praksis kan det derfor være vanskeligt at klarere de nødvendige rettigheder med alle rettighedshavere. Aftalelicensen har til formål at løse de praktiske problemer med rettighedsklarering. Med aftalelicensen tillægges visse aftaler aftalelicensvirkning, således at aftaler på bestemte udnyttelsesområder udstrækkes til også at omfatte ophavsmænd, der ikke er direkte repræsenteret af den aftalesluttende organisation. Den samfundsmæssige og teknologiske udvikling medfører, at der løbende opstår ønske fra brugerne om indførelse af nye aftalelicenser. Dette gælder f.eks. for indskanning af bogforsider bl.a. på biblioteker og indskanning af trykte tidsskrifter i medicinalindustrien. Sådanne udnyttelser af ophavsretligt beskyttet materiale kan tilgodeses med den nye udvidede aftalelicensbestemmelse ( 50, stk. 2), såfremt parterne kan blive enige. Formålet med de nye regler om aftalelicens har været at justere ophavsretsloven i forhold til fremtidige teknologiske formidlingsmuligheder, da rettighedshavere og brugere nu har mulighed for på aftalebasis at finde en ordning, der tager højde for den digitale udvikling og herefter tillægge denne aftale virkning som en aftalelicens. Meddelelsen har ingen konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Meddelelsen har ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Det vurderes ikke umiddelbart for sandsynligt, at meddelelsen vil blive fulgt op af konkrete retsakter, rådskonklusioner eller andet, der vil have væsentlige udgiftskonsekvenser. 9. Høring Meddelelsen er sendt i bred høring hos en række danske organisationer, interessenter m.v. med det formål at få input til regeringens videre arbejde. Høringsfristen er sat til den 17. november Høringliste: Adjunkt Hanne Kirk Deichmann, ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen, inklusiv Akkrediteringsrådet, Adjunkt Henrik Udsen, Advokat Bjørn Høberg-Petersen, Advokat Hanne Bender, Advokatrådet, Akademiet for de Skønne Kunster, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Amtsrådsforeningen i Danmark, Antipiratgruppen, Arkitektforbundet, Basepoint Media, Bibliotekarforbundet, Bibliotekslederforeningen, Biblioteksstyrelsen, Billedkunstnernes Forbund, Brancheforeningen for Undervisningsmidler, Brancheorganisationen Forbrugerelektronik, Business Software Alliance, Canal Digital, Chefjurist Anne Louise Schelin, Copy-Dan, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksskole, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Artist Forbund, Dansk BiblioteksCenter, Dansk

8 Side 8 Blindesamfund, Dansk Erhverv, Dansk Fagpresse, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Folkemindesamling, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Forening til Bekæmpelse af Produktpirateri, Dansk Forfatterforening, Dansk Fotografisk Forening, Dansk Galleri Sammenslutning, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Journalistforbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Kommunikationsforening, Dansk Komponistforening, Dansk Kunstnerråd, Dansk Magasinpresses Udgiverforening, Dansk Metalarbejderforbund, Dansk Musikbiblioteksforening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Musikforlæggerforening, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Solist- Forbund, Dansk Standard, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Billedautorer, Danske Billedkunstneres Fagforening, Danske Dagblades Forening, Danske Dramatikeres Forbund, Danske Døves Landsforbund, Danske Filminstruktører, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske Kunsthåndværkere, Danske Mediers Forum, Danske Populærautorer, Danske Regioner, Danske Reklamebureauers Brancheforening, Danske Skønlitterære Forfattere, Danske Teatres Fællesorganisation, Danske Uafhængige Pladeselskaber, Danske Universiteter, Datatilsynet, DDJO, Den danske Boghandlerforening, Den danske Forlæggerforening, Den Kristne Producent Komite, Det Centrale Handicapråd, Det danske Akademi, Det Danske Filminstitut, Det Kgl. Bibliotek, Det Kgl. Teater, DIFO, Digital Forbruger Danmark, Direktoratet for Kriminalforsorgen, DK 4, Docent Thomas Riis, Domstolsstyrelsen, DR, Døvefilm Video, Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for kvalitet i Erhvervs Regulering (EU høringer), Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for kvalitet i Erhvervs Regulering (nationale høringer), Film- og TV-arbejderforeningen, FILMRET, Finansministeriet, Finansrådet, Fonden for Aktive Blinde, Forbrugerrådet, Forenede Danske Antenneanlæg, Forening af professionelle forfattere og tegnere af tegneserier, Foreningen af Arbejderbevægelsens Medievirksomheder, Foreningen af Auktionsledere i Danmark, Foreningen af Billedmedieoversættere, Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter, Foreningen af Danske Sceneinstruktører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark, Foreningen af Kommercielle Lokalradio og TV-stationer, Foreningen af Videogramdistributører i Danmark, Foreningen Danske Designere, Foreningen for Dansk Internet Handel, Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, Fællesrådet for Autorer, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, Færøernes Hjemmestyre, Gorissen Federspiel, Grafisk Arbejdsgiverforening, Gramex, Grønlands Hjemmestyre, Henrik I. Ahlers, HK, HORESTA, HTS Handel, Transport og Service, Højesteretsdommer Peter Blok, Håndværksrådet, IFPI Danmark, IT- Brancheforeningen, ITEK, Juridisk konsulent Morten Madsen, Juridisk konsulent Nanna Hummelmose, KL, KODA, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Konkurrencestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriets Rektorer KUR, Kunsthandlerforeningen, Kunstrådet, Landsforeningen til bevaring af fotografier og film, Landsorganisationen i Danmark, Lektor Morten Rosenmeier, Lægemiddel Industri Foreningen, Miljøministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, MTG, Multi Medie Foreningen, Nordisk Copyright Bureau, Nota, Ophavsretligt Forum, Ophavsretslicensnævnet, Ordblinde/Dysleksiforeningen i DK, Organisationen Danske Museer, Patent- og Varemærkestyrelsen, Piratgruppen, Producentforeningen, Professor Jens Schovsbo, Professor Mads Bryde Andersen, Professor Palle Bo Madsen, Professor Peter Blume, PROSA, Rektorkollegiet, RettighedsAlliancen, Rigsarkivet, Rigsrevisionen, Roskilde Festival, Rådet for Større IT-sikkerhed, Samarbejdsforum for

9 Side 9 Danske Lytter- og Seerorganisationer, Sammenslutningen af Danske Scenografer, Sammenslutningen af Lokalarkiver, Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, Samrådet for Ophavsret, Sekretariatschef Sandra Pias, Skatteministeriet, Solistforeningen af 1921, Sonofon, Speaker- og Indlæserforeningen, Statens Kunstfond, Statens Museum for Kunst, Statsbiblioteket, STOP I/S, TDC, Teaterteknikerforbundet, Tegnerne/Tegnerforbundet af 1919, Teknologirådet, Telekommunikationsindustrien (TI), Telia, TV 2/DANMARK A/S, TV2/Bornholm, TV2/FYN, TV2/Lorry, TV2/Nord, TV2/Øst, TV2/Østjylland, TvDanmark, UBOD, UBVA, UBVA-sekretariatet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Viasat, Vicedirektør Martin Gormsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen finder det positivt, at Kommissionen i meddelelsen om ophavsret i videnøkonomien har sat fokus på spørgsmål om digital bevaring og formidling af videnskabeligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt materiale, anvendelsen af forældreløse værker, handicappedes adgang til viden samt spørgsmålet om brugerskabt indhold. Regeringen anser det for hensigtsmæssigt med en bred høring af danske interessenter. På den baggrund har Kulturministeriet sendt meddelelsen i en bred høring med henblik på at få input til regeringens videre arbejde, og regeringen finder derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente udfaldet af Kulturministeriets høring. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det er forventningen, at overvejelserne i de øvrige lande i lighed med Danmark vil være, at der opretholdes/indføres en fornuftig balance mellem hensynet til rettighedshaverne og hensynet til udveksling af viden på det indre marked. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Meddelelsen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0836 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0836 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0836 Offentligt Liste over orienterede interessenter i forbindelse med Kommissionens meddelelse om kreativt indhold online. Adjunkt Hanne Kirk Deichmann ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen,

Læs mere

Høringsliste. Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Høringsliste. Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker 3 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen, inklusiv Akkrediteringsrådet Adjunkt Hanne Kirk Deichmann

Læs mere

Høringsliste vedr. forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Høringsliste vedr. forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Høringsliste vedr. forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 3 ACE Denmark

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 13. oktober 2008

Til Folketingets Europaudvalg 13. oktober 2008 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0464 Bilag 3 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 13. oktober 2008 Kopi sendes tillige til Folketingets Kulturudvalg Supplerende grundnotat vedrørende Kommissionens

Læs mere

Høringsliste. Ophavsretspakke II. Høring over Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

Høringsliste. Ophavsretspakke II. Høring over Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked Høringsliste Ophavsretspakke II Høring over Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen, inklusiv Akkrediteringsrådet

Læs mere

Høringsliste vedrørende mediebranchens erfaringer med mediestøtteordningen

Høringsliste vedrørende mediebranchens erfaringer med mediestøtteordningen 12. oktober 2015 Høringsliste vedrørende mediebranchens erfaringer med mediestøtteordningen 180Grader.dk 3 (Hi3G Denmark ApS) Advokat Hanne Bender Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Advokatrådet Agenda

Læs mere

Høringsliste. Ophavsretspakke II

Høringsliste. Ophavsretspakke II Høringsliste Ophavsretspakke II Høring over forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner

Læs mere

STYRELSEN. Høringsliste

STYRELSEN. Høringsliste STYRELSEN 2. maj 2013 Høringsliste Adjunkt Hanne Kirk Deichmann Advokat Bjørn Høberg-Petersen Advokat Hanne Bender Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Advokatradet Agenda Akademiet for de Skønne Kunster

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 18. december 2009

Til Folketingets Europaudvalg 18. december 2009 Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 86 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 18. december 2009 Kopi sendes til Folketingets Kulturudvalg til orientering Supplerende grundnotat vedrørende

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0242 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens meddelelse til

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

2010/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 12. januar 2011 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag.

2010/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 12. januar 2011 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag. 2010/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-024520 Fremsat den 12. januar 2011 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ophavsretsloven

Forslag. Lov om ændring af ophavsretsloven 2008/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-22079 Fremsat den 4. februar 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 2. november 2005 Med

Læs mere

Lovforslaget er udarbejdet sammen med Justitsministeriet, Kulturministeriet og SKAT.

Lovforslaget er udarbejdet sammen med Justitsministeriet, Kulturministeriet og SKAT. Til parterne på høringslisten Vores ref: 08/205 4. juli 2008 Høring vedrørende udkast til lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med flere love (piratkopiering

Læs mere

Notat. Kommenteret høringsnotat vedr. bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Notat. Kommenteret høringsnotat vedr. bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet Notat Kommenteret høringsnotat vedr. bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet 10. december 2013 Kulturministeriets udkast til ny bekendtgørelse om regnskab

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

2007/2 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 28. november 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag.

2007/2 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 28. november 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. 2007/2 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-7783 Fremsat den 28. november 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0289 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 1. juli 2011 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0185 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0185 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0185 Bilag 1 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk tjeneste j.nr. 400.A.14. 10. maj 2007 GRUNDNOTAT Kommissionens grønbog om revision af reglerne om aktindsigt i EU-institutionernes

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0582 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0582 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0582 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0229 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0229 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0229 Bilag 1 Offentligt Udenrigsministeriet j.nr. 400.A.14. Juridisk Tjeneste 19. juni 2008 Grundnotat 1.Resumé: Kommissionen fremsat forslag om revision af forordning om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 1 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg 10. oktober 2011 Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens grønbog om Onlinedistribution af

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0596 Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, den 2. december 2016 Revideret notat. GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til direktiv

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0427 Bilag 3 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg 16. november 2011 Revideret Grund- og Nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens grønbog om Onlinedistribution

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale (forlængelse af revisionsklausul)

Forslag til Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale (forlængelse af revisionsklausul) Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt Kulturministeriet J.nr. 2004-7783 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale (forlængelse af revisionsklausul)

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ingen lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.

Meddelelsen har i sig selv ingen lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 317 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder - Fremme

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet et Kreativt Europa

Høringssvar vedr. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet et Kreativt Europa Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0785 Bilag 2 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 4. april 2012 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg. Høringssvar vedr. forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

[Revideret notat i forhold til grund- og nærhedsnotat oversendt til Folketingets Europaudvalg d. 2. december 2016 ]

[Revideret notat i forhold til grund- og nærhedsnotat oversendt til Folketingets Europaudvalg d. 2. december 2016 ] Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0596 Bilag 3 Offentligt Samlenotat KOM (2016) 0596 Kulturministeriet, den 6. februar 2017 Forslag til direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 154 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Bidrag til samlenotat Europa Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ophavsretsloven

Forslag. Lov om ændring af ophavsretsloven 2007/2 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17819 Fremsat den 30. januar 2008 af kulturministeren (Lene Espersen, fg.) Forslag

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer:

Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Høring over forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. Lovforslaget har været i høring i perioden fra den 2. december 2013 til den 6. januar 2014 Lovforslaget

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag. til. 1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

Forslag. til. 1. Fodnoten til lovens titel affattes således: Forslag til Lov om ændring af lov om ophavsret 1 (Visse tilladte anvendelser af forældreløse værker og ændring af aftalelicensbestemmelsen vedrørende kabelviderespredning) 1 I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 27 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0593 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 25. oktober 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet SAMRÅDET FOR OPHAVSRET Lautrupsgade 9 2100 København Ø E-mail: info@samraadetforophavsret.dk www.samraadetforophavsret.dk Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Alene fremsendt pr.

Læs mere

Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2941 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet 22. april 2009 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 11.-12. maj 2009 Kultur 4. Kultur som katalysator for

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Notat Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 9. december 2015 Kulturministeriet sendte den 21. september 2015 forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0594 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0594 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0594 Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet, 1. november 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning om regler for udøvelse af ophavsretten

Læs mere

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission)

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission) Copydan Tekst & Node Bryggervangen 8 2100 København Ø Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2013 Godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Advokatfirma DLA Nordic A/S E-mail: hans.abildstrom@dlanordic.dk Advokatfirmaet Jonas Bruun E-mail: jb@jblaw.dk Advokatfirmaet,

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0582 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0582 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0582 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 17. januar 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 11.10.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 265/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 11.11.2009 2009/2158(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europeana næste fase (2009/2158(INI)) Kultur- og Uddannelsesudvalget Ordfører: Helga Trüpel

Læs mere

Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret

Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret NOTAT Til ministeren 11. december 2012 Kommenteret høringsnotat over udkast til lovforslag om ændring af lov om ophavsret Kulturministeriet sendte den 29. oktober 2012 et udkast til lov om ændring af lov

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere