Grundnotat om Kommissionens meddelelse om ophavsret i videnøkonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundnotat om Kommissionens meddelelse om ophavsret i videnøkonomien"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 51 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 11. november 2009 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens meddelelse om ophavsret i videnøkonomien KOM (2009) Resumé Kommissionen har den 19. oktober 2009 udsendt en meddelelse om ophavsret i videnøkonomien. Meddelelsen er en opfølgning på Kommissionens grønbog om ophavsret i videnøkonomien fra 2008 samt den offentlige høring, Kommissionen har gennemført af grønbogen. Meddelelsen indeholder en oversigt over høringsresultaterne vedrørende spørgsmål om digital bevaring og formidling af videnskabeligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt materiale, anvendelsen af såkaldte forældreløse værker, handicappedes adgang til viden samt spørgsmålet om brugerskabt indhold. Herudover indeholder meddelelsen de forberedende foranstaltninger, som Kommissionen har til hensigt at iværksætte for at finde passende løsninger på de problemer, der er identificeret under høringen. 2. Baggrund Meddelelsen skal ses i forlængelse af grønbogen om ophavsret i videnøkonomien, som Kommissionen udsendte den 4. august Grønbogen debatterer ophavsrettens rolle i videnøkonomien, særligt i relation til formidling af viden relevant for forskning, videnskab og uddannelse i et online-miljø. Grønbogen har fokus på de undtagelser til de ophavsretlige enerettigheder, der fremgår af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (herefter Infosoc-direktivet). Det gælder særligt undtagelser, som vedrører biblioteker og arkiver, herunder mulighederne for digitalisering og tilgængeliggørelse, samt undtagelser vedrørende forældreløse værker, handicappede og formidling af værker med henblik på undervisning og forskning. Grønbogen gennemgår undtagelserne samt implementeringen i udvalgte medlemslande. Herudover behandles spørgsmålet om brugerskabt indhold. Grønbogen var i offentlig høring i efteråret Formålet med høringen var at undersøge, hvordan man på baggrund af den eksisterende ophavsretslovgivning særligt Infosoc-direktivet kunne opnå en bred formidling af viden i det indre marked, navnlig i online-miljøet. Herudover skulle det undersøges, om de eksisterende undtagelser skulle udvikles. J. Nr

2 Side 2 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Formål og indhold Meddelelsen om ophavsret i videnøkonomien har til formål at afdække resultaterne af høringen med hensyn til spørgsmålene om digital bevaring og formidling af videnskabeligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt materiale, anvendelsen af såkaldte forældreløse værker, handicappedes adgang til viden samt spørgsmålet om brugerskabt indhold. Herudover indeholder meddelelsen de forberedende foranstaltninger, som Kommissionen har til hensigt at iværksætte for at finde løsninger på de problemer, der er identificeret under høringen. Det fremgår af Kommissionens meddelelse, at høringen overordnet har vist, at der er to overordnede problemstillinger, som bør adresseres: Fremstillingen af digitale kopier af materiale fra bibliotekernes samlinger til bevaringsformål og den elektroniske formidling af disse kopier til brugerne. Høringen har vist to modsatrettede tilgange til spørgsmålet om ophavsret. Biblioteker, arkiver og universiteter lægger vægt på den almene interesse og har argumenteret for en mere åben ophavsretsordning. De foretrækker et ufravigeligt sæt centrale undtagelser af almen interesse, der letter videnadgangen. Forlagene, de kollektive forvaltningsorganisationer og de øvrige rettighedshavere har argumenteret for, at formidling af viden m.v. bedst sikres ved indgåelse af licensaftaler. De frygter, at ufravigelige undtagelser vil udhule det økonomiske incitament og tilskynde til såkaldt free-riding. I det følgende gennemgås høringens resultater for emnerne biblioteker og arkiver, forældreløse værker, undervisning og forskning, handicappede, samt brugerskabt indhold i seperate afsnit. Herudover oplistes det videre forløb og de tiltag, Kommissionen forventer at iværksætte på de pågældende områder, i forlængelse af de enkelte afsnit. 1. Biblioteker og arkiver Kommissionen peger i meddelelsen på, at det efter de nuværende regler kræver en forudgående tilladelse fra rettighedshaveren, når biblioteker eller arkiver digitaliserer deres samlinger. Bibliotekerne har argumenteret for, at reglerne indebærer væsentlige transaktionsomkostninger. Herudover finder bibliotekerne, at det er problematisk, når det digitaliserede materiale består af breve, private dagbøger og forretningsoplysninger, som ikke er offentliggjort. Bibliotekerne og arkiverne har fremhævet deres særlige opgave med

3 Side 3 bevarelse og forvaltning af kulturarven og understreger, at deres opgave er mere vidtrækkende end forlagenes, da de handler i den almene interesse. Forlagene og de kollektive forvaltningsorganisationer finder ikke, at de aktuelle undtagelser for biblioteker og arkiver bør udvides, da det ifølge deres opfattelse vil undergrave rettighedshaverens retsstilling, skabe illoyal konkurrence i forhold til forlagene og afskrække dem fra at investere i nye forretningsmodeller. Disse parter har anført, at de eksisterende muligheder for at indgå licensaftaler mht. digitalisering og online-adgang til værker er hensigtsmæssige, da de både tilgodeser brugerne og rettighedshaverne. I 2010 vil Kommissionen klarlægge de retlige konsekvenser af massedigitalisering og undersøge mulige løsninger på problemet med klarering af rettigheder f.eks. løsninger i form af kollektive licensaftaler. Herefter vil Kommissionen overveje, om der er behov for yderligere initiativer, f.eks. en indførelse af en lovbestemt undtagelse for en digitaliseringsindsats. 2. Forældreløse værker Forældreløse værker er værker, der er ophavsretligt beskyttede, men hvis ejere ikke kan identificeres eller spores. Manglen på oplysninger om disse værkers ejerskab kan forhindre dem i at blive gjort tilgængelige for almenheden og i at komme med i projekter for digitalisering eller bevaring af kulturarv, da rettighederne ikke kan klareres. Biblioteker, universiteter, arkiver, m.v. har gjort gældende, at det er et problem, at de eksisterende instrumenter ikke er juridisk bindende retsakter, og at det skaber retsusikkerhed, ligesom problemet med massedigitalisering ikke er blevet behandlet. De har argumenteret for lovgivning på europæisk niveau om brug af forældreløse værker. Det fremgår af meddelelsen, at forældreløse værker også udgør et problem for forlagene, de kollektive forvaltningsorganisationer og øvrige rettighedshavere med hensyn til erhvervelsen af rettigheder. Disse parter er derimod skeptiske over for indførelsen af en generel undtagelse for brug af forældreløse værker. Herudover følger det af meddelelsen, at det for forlagene, de kollektive forvaltningsorganisationer og øvrige rettighedshavere er afgørende at sikre, at der foretages en tilstrækkelig omhyggelig søgning for at identificere og finde rettighedshaverne ved hjælp af eksisterende databaser. Kommissionen finder, at et initiativ vedrørende forældreløse værker bør resultere i en løsning på EU-plan, som skaber retssikkerhed, letter den kanalisering af viden, der er nødvendig for fornyelse, og forebygger hindringer for handlen med forældreløse værker. Kommissionen vil iværksætte en konsekvensanalyse, hvor det skal vurderes, hvordan problemet med forældreløse værker kan løses. Herudover vil en række fremgangsmåder blive udforsket bl.a. en selvstændig retsakt vedrørende erhvervelse og gensidig anerkendelse af forældreløse værker, en undtagelse til Infosoc-direktivet eller en vejledning om gensidig anerkendelse af forældreløse værker på tværs af landegrænserne.

4 Side 4 3. Undervisning og forskning Bibliotekerne og universiteterne finder for så vidt angår forskning, at den nugældende ordning med licensaftaler med forlagene er kompleks og fragmenteret. De peger på, at hvert enkelt universitet skal underskrive mindst hundrede licensaftaler om anvendelse af digitalt forskningsmateriale, at det er en besværlig proces at undersøge, hvad hver af disse licensaftaler giver tilladelse til, og at indgåelsen af licensaftaler på tværs af grænserne i EU er vanskelig eller umulig. De argumenterer for, at der bør indføres en central organisation, der overdrager en bred vifte af online-rettigheder til digitalt materiale, og at der indføres ufravigelige undtagelser for undervisning og forskning med udtrykkelig henvisning til fjernundervisning. Forlagene har heroverfor gjort gældende, at licensaftaler frem for retsakter giver den nødvendige fleksibilitet til at opfylde kravene til undervisning og forskning, herunder fjernundervisning. De har understreget, at de i vidt omfang giver elektronisk adgang til deres databaser, tidsskrifter og bøger gennem forskellige licensaftaler. Kommissionen peger på, at de allerede har iværksat konkrete foranstaltninger til at give adgang til offentligt finansierede forskningsresultater, og at sådanne foranstaltninger vil blive videreført i de kommende år efter behov. Kommissionen vil herudover høre de berørte parter om, hvilken praksis der bedst kan begrænse universiteternes licensbyrde. Kommissionen vil fortsætte med at overvåge udviklingen af et integreret europæisk område for fjernundervisning på tværs af grænserne, herunder løbende overveje, om der er behov for yderligere foranstaltninger. 4. Handicappede Organisationer, der repræsenterer handicappede anfører, at kun få af de værker, der udgives i Europa, findes i tilgængelige formater for handicappede f.eks. lydbånd, blindskrift eller stor skrift den såkaldte "bogsult". Disse organisationer argumenterer for en standardiseret og omfattende ufravigelig undtagelse til ophavsretten, der gælder i hele EU. De finder, at der, eftersom området ikke er harmoniseret, er en del uvished om retstilstanden, at de nationale undtagelsers territoriale begrænsninger skaber handelshindringer, og at tekniske beskyttelsesforanstaltninger udelukker, at lovligt erhvervede værker kan konverteres til tilgængelige formater. Forlagene mener derimod, at den bedste måde, man kan opnå, at flere bøger stilles til rådighed i et tilgængeligt format, er ved at bygge videre på allerede eksisterende frivillige licensordninger, frem for ufravigelige undtagelser.

5 Side 5 Herudover har forlagene anført, at de sociale omkostninger ved at give adgang til værker, ikke udelukkende skal bæres af forlagene, og at de er villige til at løse tilgængelighedsproblemet ved hjælp af en platform bestående af de berørte parter med det formål at gøre værker tilgængelige for svagtseende. Kommissionen anfører, at høringen har vist, at der er en række eksisterende bestræbelser på samarbejde for svagtseende eller personer med syns- eller læsebesvær i EU, og anbefaler, at sådanne bestræbelser fremskyndes og anvendes i hele EU. Inden udgangen af 2009 vil Kommissionen organisere et forum for de berørte parter vedrørende handicappedes behov, navnlig de svagtseende. Her vil det blandt andet blive behandlet, hvilke problemer, som handicappede står over for, samt de mulige politiske løsninger. På grundlag af resultaterne fra dette forum vil Kommissionen vurdere, om der er behov for yderligere initiativer. 5. Brugerskabt indhold Det fremgår af meddelelsen, at den digitale udvikling betyder, at brugerskabt indhold i høj grad præger internettet og andre digitale medier. Applikationer som blogs, podcast, wiki, fil- eller videodeling gør det muligt for brugerne let at skabe og deles om tekst, video eller billeder. Dette giver også visse udfordringer, da brugerne i stigende grad frembringer indhold ved at benytte ophavsretligt beskyttet materiale som grundlag for frembringelsen. Kommissionen redegør for, at resultatet af høringen viser, at de fleste berørte parter er af den opfattelse, at det er for tidligt at regulere brugerskabt indhold, da rækkevidden af begrebet er uklar, da det ikke er afklaret, om både amatører og professionelle skal være omfattet, og da det er uklart, hvordan regler for brugerskabt indhold kan forbindes med eksisterende indskrænkninger. Kommissionen vil foretage en nærmere undersøgelse af de særlige behov, der er for privatpersoner, som anvender beskyttede værker for at frembringe deres egne værker. Herudover vil Kommissionen undersøge løsninger til fordel for en nemmere, billigere og mere brugervenlig erhvervelse af rettigheder for amatørbrugere. 6. Kommissionens konklusioner Kommissionen finder, at det er vigtigt at tage de udfordringer op, der er forbundet med den internetbaserede videnøkonomi, ligesom det er vigtigt, at de intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes behørigt, så der sikres innovation. Kommissionen peger samtidig på, at der må foretages en fornuftig afbalancering af de modsatrettede interesser.

6 Side 6 Kommissionen har som opfølgning på det forberedende arbejde, der er opridset i meddelelsen, forpligtet sig til at iværksætte de nødvendige opfølgende foranstaltninger i en kommende strategi for intellektuel ejendomsret. Kommissionen anfører, at den foretrukne metode på nuværende tidspunkt er dialog mellem de relevante berørte parter. Kommissionen finder, at dialogen om frembringelse af informationsprodukter, udgivelser og kulturelt materiale i formater, der er tilgængelige for handicappede, skal prioriteres. En anden prioritet for Kommissionen er at udarbejde passende licensløsninger i forbindelse med massedigitalisering i hele EU. Kommissionen vil endvidere iværksætte en effektvurdering af, hvordan problemet med forældreløse værker kan løses. I vurderingen skal det undersøges, hvor omfattende og omhyggelig en søgning skal være, inden forældreløse værker tages i brug. Herudover skal effektvurderingen indeholde en analyse af gensidig anerkendelse af status som forældreløse værker i hele EU. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har ikke udtalt sig om meddelelsen. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser. Undtagelser til ophavsmandens enerettigheder er reguleret i ophavsretsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni 2008, som ændret ved 5 i lov nr af 27. december 2008 og lov nr. 510 af 12. juni Følgende undtagelser er konkret nævnt i loven: - Undtagelser til fordel for biblioteker og arkiver ( 16, 16a, 16b) - Undtagelser der tillader formidling af værker med henblik på undervisning og forskning ( 13, 18, stk. 1, og 21, stk. 1, nr. 2.) - Undtagelse til fordel for handicappede ( 17) Derudover indeholder den danske ophavsretslov en generel adgang til at indgå aftaler med aftalelicensvirkning ( 50, stk. 2). Denne bestemmelse trådte i kraft 1. juni 2008, og har til formål at gøre det lettere at indgå aftaler om udnyttelse af ophavsrettigheder, ikke mindst i forhold til digitalisering og formidling af kulturarven. Aftalelicenssystemet er en nordisk retskonstruktion, som har eksisteret i den danske ophavsretslov siden Aftalelicensen har vist sig at være et velegnet instrument til at sikre ophavsmændenes rettigheder i forbindelse med masseudnyttelse af deres værker fx på fotokopieringsområdet. Herudover tilgodeses brugernes ønsker om at opnå let adgang til at udnytte beskyttede værker. Aftalelicensen indebærer, at en bruger, som indgår aftale om en brug af en bestemt art af værker med en organisation, der omfatter en væsentlig del af ophavsmændene til den art af værker, efter loven får ret til at udnytte andre værker af samme art og på samme måde, selv om ophavsmændene til disse værker ikke repræsenteres af organisationen.

7 Side 7 En rettighedshaverorganisation kan kun indgå aftale på vegne af egne medlemmer. Det betyder, at udenforstående rettighedshavere, også udenlandske, ikke omfattes af en aftale mellem en bruger og en dansk organisation. I praksis kan det derfor være vanskeligt at klarere de nødvendige rettigheder med alle rettighedshavere. Aftalelicensen har til formål at løse de praktiske problemer med rettighedsklarering. Med aftalelicensen tillægges visse aftaler aftalelicensvirkning, således at aftaler på bestemte udnyttelsesområder udstrækkes til også at omfatte ophavsmænd, der ikke er direkte repræsenteret af den aftalesluttende organisation. Den samfundsmæssige og teknologiske udvikling medfører, at der løbende opstår ønske fra brugerne om indførelse af nye aftalelicenser. Dette gælder f.eks. for indskanning af bogforsider bl.a. på biblioteker og indskanning af trykte tidsskrifter i medicinalindustrien. Sådanne udnyttelser af ophavsretligt beskyttet materiale kan tilgodeses med den nye udvidede aftalelicensbestemmelse ( 50, stk. 2), såfremt parterne kan blive enige. Formålet med de nye regler om aftalelicens har været at justere ophavsretsloven i forhold til fremtidige teknologiske formidlingsmuligheder, da rettighedshavere og brugere nu har mulighed for på aftalebasis at finde en ordning, der tager højde for den digitale udvikling og herefter tillægge denne aftale virkning som en aftalelicens. Meddelelsen har ingen konsekvenser for dansk ret. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Meddelelsen har ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Det vurderes ikke umiddelbart for sandsynligt, at meddelelsen vil blive fulgt op af konkrete retsakter, rådskonklusioner eller andet, der vil have væsentlige udgiftskonsekvenser. 9. Høring Meddelelsen er sendt i bred høring hos en række danske organisationer, interessenter m.v. med det formål at få input til regeringens videre arbejde. Høringsfristen er sat til den 17. november Høringliste: Adjunkt Hanne Kirk Deichmann, ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen, inklusiv Akkrediteringsrådet, Adjunkt Henrik Udsen, Advokat Bjørn Høberg-Petersen, Advokat Hanne Bender, Advokatrådet, Akademiet for de Skønne Kunster, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Amtsrådsforeningen i Danmark, Antipiratgruppen, Arkitektforbundet, Basepoint Media, Bibliotekarforbundet, Bibliotekslederforeningen, Biblioteksstyrelsen, Billedkunstnernes Forbund, Brancheforeningen for Undervisningsmidler, Brancheorganisationen Forbrugerelektronik, Business Software Alliance, Canal Digital, Chefjurist Anne Louise Schelin, Copy-Dan, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksskole, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Artist Forbund, Dansk BiblioteksCenter, Dansk

8 Side 8 Blindesamfund, Dansk Erhverv, Dansk Fagpresse, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Folkemindesamling, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Forening til Bekæmpelse af Produktpirateri, Dansk Forfatterforening, Dansk Fotografisk Forening, Dansk Galleri Sammenslutning, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Journalistforbund, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Kommunikationsforening, Dansk Komponistforening, Dansk Kunstnerråd, Dansk Magasinpresses Udgiverforening, Dansk Metalarbejderforbund, Dansk Musikbiblioteksforening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Musikforlæggerforening, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Solist- Forbund, Dansk Standard, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Billedautorer, Danske Billedkunstneres Fagforening, Danske Dagblades Forening, Danske Dramatikeres Forbund, Danske Døves Landsforbund, Danske Filminstruktører, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske Kunsthåndværkere, Danske Mediers Forum, Danske Populærautorer, Danske Regioner, Danske Reklamebureauers Brancheforening, Danske Skønlitterære Forfattere, Danske Teatres Fællesorganisation, Danske Uafhængige Pladeselskaber, Danske Universiteter, Datatilsynet, DDJO, Den danske Boghandlerforening, Den danske Forlæggerforening, Den Kristne Producent Komite, Det Centrale Handicapråd, Det danske Akademi, Det Danske Filminstitut, Det Kgl. Bibliotek, Det Kgl. Teater, DIFO, Digital Forbruger Danmark, Direktoratet for Kriminalforsorgen, DK 4, Docent Thomas Riis, Domstolsstyrelsen, DR, Døvefilm Video, Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for kvalitet i Erhvervs Regulering (EU høringer), Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for kvalitet i Erhvervs Regulering (nationale høringer), Film- og TV-arbejderforeningen, FILMRET, Finansministeriet, Finansrådet, Fonden for Aktive Blinde, Forbrugerrådet, Forenede Danske Antenneanlæg, Forening af professionelle forfattere og tegnere af tegneserier, Foreningen af Arbejderbevægelsens Medievirksomheder, Foreningen af Auktionsledere i Danmark, Foreningen af Billedmedieoversættere, Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter, Foreningen af Danske Sceneinstruktører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark, Foreningen af Kommercielle Lokalradio og TV-stationer, Foreningen af Videogramdistributører i Danmark, Foreningen Danske Designere, Foreningen for Dansk Internet Handel, Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, Fællesrådet for Autorer, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, Færøernes Hjemmestyre, Gorissen Federspiel, Grafisk Arbejdsgiverforening, Gramex, Grønlands Hjemmestyre, Henrik I. Ahlers, HK, HORESTA, HTS Handel, Transport og Service, Højesteretsdommer Peter Blok, Håndværksrådet, IFPI Danmark, IT- Brancheforeningen, ITEK, Juridisk konsulent Morten Madsen, Juridisk konsulent Nanna Hummelmose, KL, KODA, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Konkurrencestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriets Rektorer KUR, Kunsthandlerforeningen, Kunstrådet, Landsforeningen til bevaring af fotografier og film, Landsorganisationen i Danmark, Lektor Morten Rosenmeier, Lægemiddel Industri Foreningen, Miljøministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, MTG, Multi Medie Foreningen, Nordisk Copyright Bureau, Nota, Ophavsretligt Forum, Ophavsretslicensnævnet, Ordblinde/Dysleksiforeningen i DK, Organisationen Danske Museer, Patent- og Varemærkestyrelsen, Piratgruppen, Producentforeningen, Professor Jens Schovsbo, Professor Mads Bryde Andersen, Professor Palle Bo Madsen, Professor Peter Blume, PROSA, Rektorkollegiet, RettighedsAlliancen, Rigsarkivet, Rigsrevisionen, Roskilde Festival, Rådet for Større IT-sikkerhed, Samarbejdsforum for

9 Side 9 Danske Lytter- og Seerorganisationer, Sammenslutningen af Danske Scenografer, Sammenslutningen af Lokalarkiver, Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, Samrådet for Ophavsret, Sekretariatschef Sandra Pias, Skatteministeriet, Solistforeningen af 1921, Sonofon, Speaker- og Indlæserforeningen, Statens Kunstfond, Statens Museum for Kunst, Statsbiblioteket, STOP I/S, TDC, Teaterteknikerforbundet, Tegnerne/Tegnerforbundet af 1919, Teknologirådet, Telekommunikationsindustrien (TI), Telia, TV 2/DANMARK A/S, TV2/Bornholm, TV2/FYN, TV2/Lorry, TV2/Nord, TV2/Øst, TV2/Østjylland, TvDanmark, UBOD, UBVA, UBVA-sekretariatet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Viasat, Vicedirektør Martin Gormsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen finder det positivt, at Kommissionen i meddelelsen om ophavsret i videnøkonomien har sat fokus på spørgsmål om digital bevaring og formidling af videnskabeligt, kulturelt og uddannelsesmæssigt materiale, anvendelsen af forældreløse værker, handicappedes adgang til viden samt spørgsmålet om brugerskabt indhold. Regeringen anser det for hensigtsmæssigt med en bred høring af danske interessenter. På den baggrund har Kulturministeriet sendt meddelelsen i en bred høring med henblik på at få input til regeringens videre arbejde, og regeringen finder derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente udfaldet af Kulturministeriets høring. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det er forventningen, at overvejelserne i de øvrige lande i lighed med Danmark vil være, at der opretholdes/indføres en fornuftig balance mellem hensynet til rettighedshaverne og hensynet til udveksling af viden på det indre marked. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Meddelelsen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0836 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0836 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0836 Offentligt Liste over orienterede interessenter i forbindelse med Kommissionens meddelelse om kreativt indhold online. Adjunkt Hanne Kirk Deichmann ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen,

Læs mere

Høringsliste. Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Høringsliste. Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker 3 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen, inklusiv Akkrediteringsrådet Adjunkt Hanne Kirk Deichmann

Læs mere

Lovforslaget er udarbejdet sammen med Justitsministeriet, Kulturministeriet og SKAT.

Lovforslaget er udarbejdet sammen med Justitsministeriet, Kulturministeriet og SKAT. Til parterne på høringslisten Vores ref: 08/205 4. juli 2008 Høring vedrørende udkast til lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med flere love (piratkopiering

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0242 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens meddelelse til

Læs mere

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Revision af adgangen til at genanvende offentlige data (PSI-direktivet) 1. Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet 30. oktober 2006 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 13. - 14. november 2006 Kultur 1. Revision af direktivet

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen

REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN. SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen REVISION AF OPHAVSRETSLOVGIVNINGEN SLUTBETÆNKNING fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen BETÆNKNING NR 1197 KØBENHAVN 1990 På forsiden er trykt det internationale symbol for ophavsret,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet Revideret notat. Ændringer

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler

Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler 9. januar 2013 Notat om høring over forslag til lov om Statens Kunstfond samt udkast til bekendtgørelserne om Statens Kunstfond og om musikskoler Den 13. juni 2012 indgik alle Folketingets partier en aftale

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere