Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007"

Transkript

1 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0242 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden KOM (2007) Resumé Kommissionen har på baggrund af en bred høringsproces fremlagt en meddelelse om kulturens rolle i en globaliseringskontekst. I meddelelsen tager Kommissionen afsæt i globaliseringen og EU s hidtidige indsats i relation til kulturområdet og fremlægger forslag til tre målsætninger for en ny EUkulturdagsorden: 1) Fremme af kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog, 2) fremme af kultur som katalysator for kreativitet som led i Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse og 3) fremme af kultur som et afgørende element i EU s eksterne forbindelser. Endvidere foreslår Kommissionen bl.a. med udgangspunkt i hidtidige erfaringer fra arbejdet med Rådets flerårige arbejdsplan for kultur etableret nye partnerskaber og samarbejdsmetoder med medlemsstater, civilsamfundet og tredjelande. Kommissionen giver sit bud på, hvordan de foreslåede målsætninger og nye samarbejdsmetoder konkret kan gennemføres og iværksættes, idet det i meddelelsen samtidig fastslås, at kultur fortrinsvis er og bliver medlemsstaternes ansvarsområde, og at ethvert EU-initiativ skal ske under fuld hensyntagen til nærhedsprincippet. Kommissionen opfordrer alle parter til at give tilbagemeldinger på meddelelsen. Endvidere opfordres Rådet konkret til at træffe beslutning om fælles målsætninger og en passende afrapportering, som Det Europæiske Råd herefter opfordres til at give sin tilslutning. 2. Baggrund Europa er kendetegnet ved en rig kulturel mangfoldighed, som EU-kultursamarbejdet har til formål at fremme og udvikle 1. Udbuddet og efterspørgslen af kulturaktiviteter, kulturelle varer og tjenester er i stigning godt hjulpet på vej af den teknologiske udvikling. Samtidig baner globaliseringen vej for mødet med anderledes kulturer fra andre verdensdele, hvilket både kan være kilde til berigelse af de europæiske kulturer og danne 1 Som bilag til meddelelsen er en oversigt over EU s samlede indsats på kulturområdet: Commission Staff Working Document Inventory of Community actions in the field of Culture SEC (2007) 570. J. N r

2 Side 2 grundlag for øget kulturel udveksling mellem Europa og resten af verden. Globaliseringen giver imidlertid også nogle udfordringer i forhold til f.eks. Europas identitet og evne til at sikre interkulturelle og sammenhængende samfund. Fremme af kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog er centrale indsatsområder, når det gælder om at sikre en verdensorden baseret på fred, gensidig forståelse og respekt for fælles værdier; f.eks. beskyttelse og fremme af menneskerettigheder og beskyttelse af sproglig mangfoldighed. Et vigtig skridt i den retning er ikrafttræden (den 18. marts 2007) af UNESCO s konvention om kulturel mangfoldighed 2. Konventionen er den første internationale traktat, der understreger kulturens og kulturpolitikkens selvstændige betydning, og ikke mindst EU har spillet en meget konstruktiv rolle som led i dens vedtagelse og udbredelse. Europas kulturelle rigdom og mangfoldighed er tillige et vigtigt aktiv i en vidensbaseret verden. Den kulturelle sektor i Europa er allerede en dynamisk sektor, både når det drejer sig om økonomiske aktiviteter og beskæftigelse i EU. Dette er senest blevet anerkendt af Det Europæiske Råd 3, og den kulturelle sektors potentiale bør yderligere anerkendes og fremmes. På den baggrund finder Kommissionen tiden moden til at foreslå en ny EUkulturdagsorden. 3. Hjemmelsgrundlag Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant. 4. Nærhedsprincippet Kommissionen henviser til art. 151 (TEF) om kultur og anfører, at kultur er og bliver primært medlemsstaternes ansvarsområde. Kommissionen fastslår, at EU-indsatser på kulturområdet skal ske under fuld hensyntagen til nærhedsprincippet, og at EU s rolle er at støtte og supplere frem for at erstatte medlemsstaternes indsatser. Regeringen er enig i Kommissionens gengivelse af grundlaget for traktatens kulturartikel, men er samtidig opmærksom på, at meddelelsen også berører indsatser i henhold til andre bestemmelser (f.eks. indre marked, uddannelse, handel, eksterne forbindelser). 5. Formål og indhold Meddelelsen har til formål at foreslå en ny EU-kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden, som skal bygge på hidtidige resultater og styrke igangværende aktiviteter. Der er tale om forslag vedrørende målsætninger og metode: 2 Dens fulde titel er: UNESCO s konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed. 3 Formandskabskonklusioner fra Det Europæiske Råds møde den marts 2007.

3 Side 3 Målsætninger Dagsordenen foreslås at have følgende tre, indbyrdes forbundne, overordnede målsætninger, som alle parter opfordres til at bidrage til under fuld hensyntagen til nærhedsprincippet: 1. Fremme af kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog, 2. fremme af kultur som katalysator for kreativitet som led i Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse, 3. fremme af kultur som et afgørende element i EU s eksterne forbindelser. Kommissionen foreslår, at disse målsætninger skal være retningsgivende for EUindsatser på kulturområdet fremover og giver sit bud på, hvilke konkrete indsatser der bør overvejes m.h.p. gennemførelse af hver målsætning: Konkrete indsatser til fremme af kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog Fremme af mobilitet for kunstnere og professionelle kulturudøvere samt fremme af udbredelse af alle kunstneriske udtryk på tværs af nationale grænser (bl.a. gennem forbedrede støttemuligheder og forbedret europæisk koordinering af forhold, der indvirker på kulturudøveres mobilitet på tværs af medlemsstaterne) fremme og styrkelse af interkulturelle kompetencer og interkulturel dialog; bl.a. gennem udvikling af en række nøglekompetencer inden for livslang læring (kulturel bevidsthed og udtryk, sociale kompetencer og medborgerkompetencer samt kommunikation på fremmedsprog). Konkrete indsatser til fremme af kultur som katalysator for kreativitet som led i Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse Fremme af kreativitet inden for uddannelser bl.a. ved inddragelse af den kulturelle sektor og udnyttelse af kulturens potentiale inden for livslang læring, fremme af kapacitetsopbygning i den kulturelle sektor gennem efteruddannelse i management, iværksætterkultur og kendskab til markedsaktiviteter samt udvikling og tilgængeliggørelse af innovative finansieringskilder udvikling af kreative partnerskaber mellem den kulturelle sektor og andre sektorer (f.eks. IKT, forskning, turisme) m.h.p. forøget udbytte af investeringer i kultur og kreativitet; især som led i fremme af vækst og beskæftigelse samt regions- og byudvikling. Konkrete indsatser til fremme af kultur som et afgørende element i EU s eksterne forbindelser ( kultur forstået både som middel inden for EU s politikker vedr. eksterne forbindelser og udviklingssamarbejde og som mål i sig selv) Videreudvikling af den politiske dialog på kulturområdet med alle lande og regioner samt fremme af kulturel udveksling mellem EU og tredjelande og regioner, fremme af markedsadgang til europæiske og andre markeder for kulturelle goder og tjenester fra udviklingslande gennem målrettede indsatser samt aftaler,

4 Side 4 der giver fortrinsbehandling, eller handelsrelateret bistand over for udviklingslande, brug af EU s politikker vedr. eksterne forbindelser og udviklingssamarbejde m.h.p. beskyttelse og fremme af kulturel mangfoldighed gennem finansiel og teknisk støtte til bevaring af og adgang til kulturarven samt aktiv fremme af kulturelle aktiviteter over hele verden, hensyntagen til lokal kultur i alle samarbejdsprogrammer og projekter og fremme af øget adgang til kultur og kulturelle udtryksmidler, sikring af EU s aktive deltagelse i internationale organisationer, der beskæftiger sig med kultur, og i processen vedr. FN s Civilisationernes Alliance. Metode Med henblik på gennemførelse af den foreslåede dagsorden foreslår Kommissionen etableret et solidt partnerskab mellem alle aktører. Partnerskabet foreslås iværksat gennem fire processer: 1. Udbygning af dialogen mellem Kommissionen og den kulturelle sektor, herunder Kommissionens kortlægning af sektoren, etablering af et Kulturforum m.h.p. konsultation af interessenter, fremme af debatskabende initiativer, tilskyndelse til sektorens egen sociale dialog, 2. Etablering af en åben koordinationsmetode, der således bygger videre på hidtidige erfaringer med Rådets flerårige arbejdsplan for kultur. Kommissionen finder kulturområdet (med overvejende medlemsstatskompetence) velegnet til en åben koordinationsmetode, som er karakteriseret ved at være en ikke-bindende mellemstatslig ramme for udveksling og fælles handlen med fælles målsætninger, regelmæssig opfølgning, udveksling af bedste praksis og relevante data m.h.p. udvikling af fælles erfaringsgrundlag. Grundet den kulturelle sektors særlige kendetegn foreslås fastlagt generelle målsætninger og et let regelmæssigt afrapporteringssystem. Konkret foreslår Kommissionen som videre proces, at Rådet tilslutter sig de foreslåede målsætninger, fastlægger prioriteringer og følger op med afrapportering hvert andet år. Som led heri vil Kommissionen i samarbejde med medlemsstatsrepræsentanter udarbejde en fremskridtsrapport. For så vidt angår målsætninger vedrørende eksterne forbindelser, vil arbejdet ske med inddragelse af det rette EU-regi, herunder også udenrigsministre. 3. Understøttelse af vidensbaseret politikudformning, herunder Kommissionens koordinerende rolle, hvor det er passende, i forbindelse med de foreslåede målsætninger og den foreslåede åbne koordinationsmetode. Konkret foreslår Kommissionen udveksling af data, case studier, samarbejde om evaluering og effektanalyser samt en forbedret indsats på statistikområdet. Kommissionen vil bidrage til denne proces ved gennemførelse af undersøgelser, samarbejde på tværs af tjenestegrene samt tilskyndelse til netværksdannelse blandt alle aktører på alle niveauer. 4. Integrering af kultur i alle relevante politikker, herunder forbedret koordinering mellem Kommissionens tjenestegrene m.h.p. hensyntagen til kulturelle aspekter inden for andre EU-indsatser og politikker. Særligt i forhold til eksterne

5 Side 5 forbindelser vil Kommissionen fokusere på multi- og interkulturel dialog mellem EU og andre internationale partnere; f.eks. gennem uddannelses- og andre initiativer rettet mod hele eller dele af verden. Videre proces De europæiske institutioner opfordres til at give en tilbagemelding på meddelelsen. Endvidere opfordres Rådet til at træffe beslutning om fælles målsætninger og en passende afrapporteringsproces inden for rammerne af en åben koordinationsmetode, som Det Europæiske Råd herefter opfordres til at give sin tilslutning. 6. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har endnu ikke udtalt sig om meddelelsen. 7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Meddelelsen har ingen konsekvenser. Der er tale om forslag til målsætninger og samarbejdsmetoder, som sigter på at målrette og styrke igangværende EU- og nationale initiativer under fuld hensyntagen til nærhedsprincippet. 8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Meddelelsen medfører ikke i sig selv væsentlige statsfinansielle, administrative konsekvenser for det offentlige eller konsekvenser for EU s budget. 9. Høring Meddelelsen er sendt i en bred høring blandt organisationer og institutioner fra fortrinsvis kunst- og kulturverdenen: Akademiet for de Skønne Kunster, Akademisk Arkitektforening, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Arkitektforbundet, Bibliotekarforbundet, Bibliotekslederforeningen, Billedkunstnernes Forbund, Brancheforeningen for Undervisningsmidler, Center for Kultur og Udvikling CKU, Danish Crafts, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Danmarks Idræts- Forbund, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Artist Forbund, Dansk Arkitektur Center, Dansk BiblioteksCenter, Dansk Design Center, Dansk Erhverv, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Forfatterforening, Dansk Fotografisk Forening, Dansk Galleri Sammenslutning, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Kapelmesterforening,Dansk Komponistforening, Dansk Kunstnerråd, Dansk Musikbiblioteksforening, Dansk Musikerforbund, Dansk Musikforlæggerforening, Dansk Organist- og Kantorsamfund, Dansk Solist-Forbund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Billedautorer, Danske Billedkunstneres Fagforening, Danske Biografer, Danske Dramatikeres Forbund, Danske Filminstruktører, Danske Formgivere, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske Kunsthåndværkere, Danske Populærautorer, Danske Reklamebureauers Brancheforening, Danske Skønlitterære Forfattere, Danske Teatres Fællesorganisation, Danske Tegneserieskabere, Danske Uafhængige Pladeselskaber, Den danske Boghandlerforening, Den danske UNESCO-nationalkommission, Det Centrale Handicapråd, Det Danske Akademi, DR, Forbrugerrådet, Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter, Foreningen af Danske Sceneinstruktører, Foreningen af

6 Side 6 Danske Filmudlejere i Danmark, Foreningen af Kommercielle Lokalradio og TVstationer, Foreningen af Videogramdistributører i Danmark, Foreningen Danske Designere, Forlæggerforeningen, Fotograferne, Freemuse, Håndværksrådet, IFPI Danmark, IT-Brancheforeningen, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Kunsthandlerforeningen, Landsforeningen til bevaring af fotografier og film, Landsorganisationen i Danmark, Multi Medie Foreningen, Organisationen Danske Museer, Praktiserende Arkitekters Råd, Producentforeningen, Sammenslutningen af Danske Scenografer, Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark, Samrådet for Ophavsret, Solistforeningen af 1921, Teaterteknikerforbundet, Tegnerne/Tegnerforbundet af 1919, Teknologirådet, TV2/DANMARK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere. Der er høringsfrist den 10. september Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen forholder sig positiv over for at drøfte de i meddelelsen foreslåede overordnede målsætninger, mulige konkrete indsatser og samarbejdsmetoder. Målsætningerne ligger i god forlængelse af hidtidige indsatser og drøftelser i EU-regi og af UNESCO s konvention om kulturel mangfoldighed. Regeringen finder derfor, at målsætningerne udgør et relevant og nyttigt grundlag for den videre drøftelse. Med hensyn til forslaget om etablering af en åben koordinationsmetode vil regeringen arbejde for, at koordineringssamarbejdet i givet fald tilrettelægges smidigt, får et passende omfang og ikke indebærer unødige ressourcemæssige og administrative byrder. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Forhandlingerne er endnu ikke startet, og der foreligger derfor ikke konkrete oplysninger om andre landes holdninger. Kommissionens meddelelse er imidlertid generelt blevet positivt modtaget, og der forventes åbenhed over for drøftelser af forslag til målsætninger og metode. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg, men forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af UNESCO s konvention om kulturel mangfoldighed har været forelagt udvalget til orientering den 11. maj 2006 med forudgående fremsendelse af notat af 1. maj Endvidere er forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om det europæiske år for interkulturel dialog (2008) blevet forelagt udvalget til orientering den 11. maj 2006 med forudgående fremsendelse af notat af 1. maj Endelig er emnet vedr. Rådets arbejdsplan for kultur samt kulturens økonomi blevet forelagt udvalget ved tidligere lejligheder, senest med forelæggelse til orientering af udkast til rådskonklusioner om bidrag fra den kulturelle og kreative sektor til at virkeliggøre Lissabon-målene den 16. maj 2007 med forudgående fremsendelse af notat af 3. maj 2007.

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Revision af adgangen til at genanvende offentlige data (PSI-direktivet) 1. Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 508 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 14. maj 2007 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30.

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 3/2004 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den 27.-28. maj 2004 1 Nyt ungdomsprogram 3 Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal 4 Universiteternes

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Kultur og audiovisuelle medier

Kultur og audiovisuelle medier INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere