Venstre i Dragør har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 (KV13) opdateret sit politiske program og du finder herunder de vigtigste områder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venstre i Dragør har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 (KV13) opdateret sit politiske program og du finder herunder de vigtigste områder."

Transkript

1 Politik Venstre i Dragør har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 (KV13) opdateret sit politiske program og du finder herunder de vigtigste områder. Du kan i forbindelse med vores politik kontakte enhver af vore kandidater til KV13, kommunalbestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hvis du har et spørgsmål eller en kommentar. Vi har desuden udpeget en ordfører på hvert af områderne, se herunder - Seniorpolitik, Helle Barth Økonomi og selvstændighed - Jan Baeré Institutioner og skoler - Erik Skovgaard Nielsen By- og havneudvikling, Per Faldborg Olesen Erhvervspolitik, Erik Skovgaard Nielsen Fritid, Flemming Thomsen Trafik, Jens Passarge Seniorpolitik i Dragør Vi lever længere og antallet af ældre borgere i Dragør stiger. Statistisk set er Dragør blandt de kommuner med højeste gennemsnitsalder, og det er værd at værne om. Antallet af ældre i Dragør over 67 år er den gruppe af borgere, som forventes af stige mest, samtidig med af antallet af erhvervsaktive vil falde. Fremadrettet kan det betyde, at hjælp og støtte bør gives ud fra behov og ikke ud fra et givent alders trin. Det skal fortsat være muligt at levere et godt serviceniveau og yde en værdig ældrepleje. At blive ældre er ikke ensbetydende med at man ikke længere har indflydelse på egen behov og ønsker. Det skal være muligt at blive længst muligt i eget hjem, hvis man ønsker det og få den relevante hjælp. Vi skal sikre en værdig ældrepleje og omsorg. Fritvalgsordninger skal i højere grad være med til at dække de forskellige behov og ønsker ift. aktiviteter, mad, rengøring, vedligeholdelse af færdigheder og genoptræning eller personlig pleje, men kun hvor den private leverandør sikrer et kvalitetsløft eller samme kvalitet for færre penge. Venstre vil kvalitetssikre både den private og det offentlige tilbud af hjemmehjælp og døgnpleje arbejde for at de ældre tilbydes en bred vifte af relevante aktivitetstilbud på Wiedergården støtte op omkring det frivillige arbejde for de ældredet forebyggende sundhedsarbejde skal indeholde vedligeholdelsestræning Økonomi og selvstændighed Dragør Kommune er en lille kommune med de udfordringer det skaber for at finde rationelle løsninger og effektiv administration og krav om opgaveløsninger i samarbejde med andre kommuner. Men det skaber også fordele i relation til borgernære løsninger og større mulighed for borgerinddragelse. Dragør Kommune skal fortsat bestå som selvstændig kommune med et solidt økonomisk fundament. For Venstre er det vigtigt at sikre, at det ikke bliver dyrere at være borger i Dragør Kommune, hvorfor vi ikke kan acceptere stigende skatter og grundskyld. Opgaverne skal løses ved effektivisering, prioritering af ressourcerne inden for det nuværende udgiftsniveau korrigeret for pris- og lønstigninger.

2 En solid og ansvarlig økonomi sikrer plads til en god kommunal service og medvirker til at opretholde selvstændigheden, Ved at holde skatteprocent uændret og grundskyldsbetalingen i beløb i ro, sikres at Dragør Kommune fortsat er et attraktivt sted at bo, Øget inddragelse af private virksomheder i opgaveløsningen medvirker til at effektivisere og sikre kvalitetsløsninger til lavere pris (mere service pr. udgiftskrone). Venstre vil arbejde for ovenstående vision gennem nedenstående strategier - 1. Den kommunale udgiftsstyring skal medvirke til at sikre, at man ikke gør det dyrere at være borger i Dragør Kommune, 2. Der skal sikres en positiv likviditet og drift på de kommunale budgetter, så der kan opretholdes en ansvarlig likviditet og den langfristede gæld begrænses/afvikles, Venstre vil arbejde på følgende indsatsområder - Øget inddragelse af private virksomheder i løsningen af kommunale serviceopgaver, ikke blot inden for traditionelle områder som rengøring, men også i forbindelse med drift af institutioner, Sikre en effektivisering af den kommunale administration med 1,5% af lønsummen årligt incl. udgiften til det forpligtende samarbejde, Grundskyldspromillen fastsættes med henblik på uændret provenue fra grundskylden, Kommuneskatteprocenten må ikke stige i den kommende valgperiode og skal sænkes, hvis drift og likviditet kan retfærdiggøre det, Venstre ønsker en afvikling af dækningsafgiften for erhvervsejendomme i den kommende valgperiode. Institutioner og skoler Dragør er med sin unikke placering iblandt top 5 af karaktergennemsnittet for afgangselever i folkeskoler i Danmark, en kommune med gode forudsætninger for at bibeholde og udvikle et trygt og kvalitetsbevidst institutions- og skoleliv for vores borgere. Med en sammenlægning af 4 skoler til 2 skoler på tre matrikler, mener Venstre at Dragør er parat til at omfavne og implementere den nye skolereform fuldt ud. To af Venstres teser for Dragør, relaterer specifikt til skole- og institutionsområdet - Dragør skal være en tryg kommune for alle borgere. Folkeskolerne skal drives med det sigte at fastholde et kvalitetsniveau, der løbende ligger i den bedste femtedel blandt landets kommuner. For Venstre er det vigtigt at disse teser ligger til grund for den politik vi fører på skole- og institutionsområdet, da tryghed og kvalitet er essentielt for børn og unges udvikling til et sundt liv i en sund kommune. Vi vil i Venstre ligge vægt på en lang og konstruktiv løsning på institutions og skole området. Et godt institutions- og skoleliv for vores børn og unge kan videre realiseres såfremt nedenstående ligger til grund for politikken på institutions- og skoleområdet: En klar og nær kommunikation mellem politikere, skoleledelse, ansatte, forældre og børn. Gode fysiske rammer på institutioner, skolevej og skoler. En fastholdelse af placeringen iblandt top 5 af karaktergennemsnittet for afgangselever i folkeskoler i Danmark.

3 En optimering af digitale kommunikationsværktøjer mellem politikere, skoleledelse, forældre og børn. En sikring og klar markering af skoleveje for børn på Sydstranden når de flytter til St. Magleby Skole Kirkevej. En fortsat kvalitetsudvikling og kontrol af de fysiske rammer på kommunens institutioner og skoler. En videreudvikling af Dragørs to skoler. Det er vigtigt ikke at hvile på laurbærbladene, men have et fortsat øget fokus på ledelse, medarbejderudvikling, uddannelse og optimering. Et fortsat bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen med de områder der vedrører børn og unge i kommunen. Fokus skal ikke kun være på de fysiske rammer, men på at skabe et fortsat trygt læringssted for vores børn og unge. Øget afprøvning og evaluering af nye undervisningsformer og metoder. Herunder udeskole[1]. [1] Case studier har vist at udeskole en dag om ugen over en længere tidsperiode (flere år) påvirker børns fysiske aktivitet, læring, sociale relationer og holdninger til skolen positivt. Kilde: Trygfondens Udeskole forskningsprojekt By- og havneudvikling Dragør Kommune har et enestående bymiljø med en den gamle bydel, kysten mod Øresund og naturarealer. Samtidig indebærer lufthavnen, at der er snævre grænser for fortsat byudvikling. For Venstre er det vigtigt, at vi fortsat sikrer, at de begrænsede muligheder bruges optimalt til at sikre fortsat vækst og fremgang i kommunen. Hvis man f.eks. ser 100 år tilbage på det der i dag omfatter Dragør Kommune, vil man ganske tydelig kunne se, hvordan vores by stille og rolig er blevet udbygget med flere boliger. Denne udvikling skal fortsætte med respekt for Dragørs særlige egenskaber både i by, land og i havneområdet. Det skal ske i samarbejde med det private og det offentlige arbejdsmarked, hvilket skal sikre grundlag for en økonomisk velfungerende kommune med attraktive tilbud til borgerne. 1. På sigt åbne mulighed for yderligere byudvikling ved begrænsning af støjzonerne ind mod lufthavnen i takt med at flyene bliver mere støjsvage (f.eks. arealerne mod Kirkevej fra Rådhuset hen mod nuværende bebyggelse), 2. Byudvikling på resterende tilgængelige arealer (Vierdiget grunden og evt. Hvidtjørnsarealet), 3. Venstre er positive over for den igangværende proces, og ser frem til resultatet af den igangværende dialog med de private investorer/interessenter, der har meldt sig med forslag. 4. Et attraktivt havnemiljø vil tiltrække turister og erhvervslivet. Med den nye beslutning om Vestamager Turistpark vil Dragør Havn være et naturligt sted at starte eller slutte turen. Med mulighed for vandrehjem, husbåde, flere pladser til lystbåde, tørdok, plads til ungdommen, vil det blive en havn i bevægelse - som ikke kun vil gavne os selv, men også vil lokke borgere fra København til at besøge Dragør, 5. Inddrage udviklingen af havneområdet (såvel den gamle havn som færgehavnen) i den generelle erhvervs- og turistudvikling til gavn for iværksættere og butiks- og servicevirksomheder generelt. Venstre vil arbejde for, at der hurtigst muligt kommer gang i udviklingen af færgehavnsområdet i samarbejde med lokale private investorer og andre interessenter. Venstre vil gå ind i dette arbejde uden ultimative krav og uden på forhånd at afvise noget. Dog er det også for Venstre vigtigt at udviklingen sikrer en fastholdelse af det unikke havnemiljø vi har i Dragør. Udviklingen kan ske parallelt i to etaper, hvor den ene etape koncentreres om det gamle havneområde og bygningerne heri og anden etape omkring den fremtidige udnyttelse af færgearealet. Venstre arbejder for, at der etableres et kvalitetsbyggeri på Vierdiget grunden i max. 3 plan og at byggeriet bl.a. tilgodeser et stigende behov for seniorboliger i Dragør, som kan understøtte udviklingen af den øvrige boligmasse. Venstres udgangspunkt er opførelse af ejerboliger. Venstre er åben over for, at yderligere ledige arealer kan byudvikles.

4 Erhvervspolitik Dragør Kommunes placering geografisk og med naboskabet til lufthavnen har konsekvenser for erhvervsudviklingen i Dragør. Hertil kommer de natur- og miljømæssige forhold med betydelige fredede arealer. Det er vigtigt, at erhvervspolitikken tager højde for disse forhold, som rummer begrænsninger, men i høj grad også muligheder. En vellykket erhvervspolitik kan kun realiseres gennem en god dialog, kommunikation og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere. Erhvervspolitikken skal sikre: gunstige rammer for at etablere og drive virksomhed i Dragør Kommune, tæt og gnidningsfrit samarbejde mellem erhvervsliv og kommune, at Dragør Kommune er et godt og naturligt valg for iværksættere at etablere virksomhed, fastholdelse og udvikling af lokale arbejdspladser til kommunens borgere. 1. Øget indsats for understøttelse af iværksætteraktivitet og nyetablering af virksomhed. 2. Bruge udviklingen af havneområdet som katalysator for en mere aktiv erhvervspolitik. 3. Udvikling af Dragør som oplevelses- og aktivitetskommune for borgere i hovedstadsregionen generelt. 4. Forbedring af rammevilkårene for bestående virksomheder. Øget indsats for understøttelse af iværksætteraktivitet og nyetablering af virksomhed. o Mentorordning for iværksættere erfarne virksomhedsledere yder rådgivning og sparrer med lokale iværksættere. Etableres i samarbejde med Dragør Erhvervsråd. o Iværksætterhus yderligere fokus på at udbygge iværksættermiljøet i Dragør evt. som en del af udviklingen af havnearealet o Etablere samarbejde med Initiativgruppen kommunen indgår aftale med Initiativgruppen (som flere kommuner i hovedstadsområdet allerede samarbejder med), som sikrer adgang til rådgivning i opstartsfasen (skønnet kommunal omkostning ca kr./år). Bruge udviklingen af havneområdet som katalysator for en mere aktiv erhvervspolitik. o Iværksætterhus på havnen etablere de fysiske rammer for et iværksætterhus som en integreret del af udviklingen af havneområdet. o Udvikling af den gamle færgehavn udvikling af tilbud for lyst- og fritidssejlere, som kan tiltrække flere besøgende og dermed et aktivt marint havnemiljø. Udvikling af Dragør som oplevelses- og aktivitetskommune for borgere i hovedstadsregionen generelt. o Dragør rundt på cykel eller til fods tilbyde aktiviteter for børnefamilier incl. Overnatning i bivuak/telt, bålplads, fiskeri, rideture m.m. (skal omformuleres) o Bedre forhold for busturister/krydstogtssegmentet Forbedring af rammevilkårene for bestående virksomheder o Afvikling af dækningsafgiften den kommunale dækningsafgift bør afvikles henover den kommende valgperiode. o Forbedring af den kommunale service internetportal for erhvervsvirksomheder skal opbygges integreret med kommunens hjemmeside. Der skal etableres et erhvervsteam (inden for bestående ressourcemæssige rammer), som tager sig af erhvervsrettede spørgsmål. Fritid Dragør er et attraktivt sted at bo for mange og huspriserne ligger bland de højeste i landet. Vi vil arbejde for, at der fortsat er mange gode grunde til, at vi får nye borgere til byen og kan fastholde de nuværende indbyggere. Vi skal derfor sikre, at vi kan tilbyde et sundt og aktivt fritidsliv til alle indbyggere i alle aldre. Vi skal kunne tilbyde et attraktivt udbud af fritidsaktiviteter. Disse muligheder opnås bedst gennem OPP projekter. Ny svømmehal.

5 Bredt udbud af fritidsmuligheder for alle aldre. Modernisering af Hollænder Hallen. Udvikling, effektivisering og modernisering af eksisterende udbud. 1. Udvikling af havneområdet med fokus på, hvordan indbyggerne bedst opnår gode muligheder for fritidsaktiviteter. 2. Mere fokus på byudvikling med henblik på borgernes egen sundhed og fritid. 3. Unge skal have tilbud, så de bliver i byen i stedet for at tage til København 4. Udnyt havnen til et aktivt fritidsliv. Sejlsport, sommer svømmeskole, kano & kajak, hav sports camp etc - herunder optimere forholdene for sejlklubberne. 5. Naturen kan bruges i form af etablering af løbestier, mountainbike ruter, samt naturlegeplads. Ny svømmehal - Der vil blive arbejdet for at Dragør igen kan få sin egen svømmehal. Venstre går ind for en løsning i et OPP projekt. Der vil ikke blive udelukket andre mulige kreative ideer som eks.v. en svømmehal i forbindelse med udbygning/modernisering af havnearealet. Der skal udarbejdes og godkendes et konkret forslag til bygning af svømmehal i OPP regi i Modernisering af Hollænder Hallen - Der skal arbejdes på et oplæg for modernisering og tidsmæssig opdatering af Hollænder Hallen så udbuddet af aktiviteter ligeledes får en tidsmæssig opdatering. Udbygning, modernisering og effektivisering af eksisterende udbud - Der skal analyseres på hvorledes vi får mere for de brugte midler, samt hvordan vi kan udvikle og modernisere eksisterende tilbud via OPP eller investering udefra. Bredt udbud af fritidstilbud til alle aldre - Dragørs placering gør, at vi skal udnytte denne og få det bedste ud af havn og omegn. Udbud så de unge bliver i Dragør og ikke tager til København - Tilbud til de unge i aften- og nattelivet. Trafik Hvis man ikke inden længe finder en holdbar løsning på vores kollektive trafik, vil Dragør blive klassificeret som en besværlig kommune at flytte til, en udkants kommune!. Venstre vil sætte alle kræfter ind på at sikre at Dragørs borgere kan komme let og hurtigt til og fra kommunen. De sidste års krise har gjort at mange familier har disponeret om og mange har sagt farvel til bil nr 2. med den konsekvens at transport tiden er blevet forøget til og fra arbejde. Venstre vil arbejde for at trafik omlægge nogle af vores ruter for at sikre en bedre tilgængelighed til vores center områder. Nordstranden - Venstre vil arbejde for at etablere en anden løsning for bus 35 (måske en nedlæggelse) og forlænge Cph`s transit bussen til Lufthavn Syd. Sydstranden - Venstre vil arbejde for at trafik omlægge bus 350S så bussen til Dragør kører via Kirkevej og via Sydstranden ud af byen. Søvang - Venstre vil arbejde seriøst for at finde en holdbar løsning for busforbindelse til og fra Søvang. Samt tilsikre at alle børn som går på St. Magleby skole har mulighed for at bruge en skolebus. Vestamager Turistpark - Vi har ingen ide om hvordan busforbindelserne til dette ny projekt vil gavne Søvang, dog tror vi ikke at dette vil give borgene i Søvang en bedre forbindelse til Metro stationen i Ørestaden i rush hour.

6 Nordstranden Det er vigtigt at vi indgår i en åben dialog med Tårnby og Københavns Lufthavn om en forlængelse af transit bussen til Lufthavn Syd, dette vil gavne vores erhvervs område og alle ansatte i Cargo centret og Lufthavn Syd. Hvis dette lykkes ser Venstre at der ikke er et behov for at bibeholde bus 35. Venstre er klar over at der skal ydes noget hvis dette skal lykkes, vi kan ikke komme tomhændet til Københavns Lufthavn og bede dem om at påtage sig en væsentlig omkostning ved forlængelsen af transit bussen. Sydstranden Ved en omlægning af bus 350S så bussen til Dragør kører via Kirkevej og via Sydstranden ud af byen, kommer der til at blive nogle udfordringer med hvordan man løser hviletiden / chauffør skifte uden at transport tiden til Sydstranden bliver forlænget væsentligt, her ser vi måske en mulighed for dette på Tårnby torv. Ved en omlægning vil muligheden for at handle lokalt blive væsentligt forbedret, mange vil kunne benytte muligheden for at lave en jump of/ jump on når bussen har en 20 minutters drift. Søvang Venstre VIL i den kommende periode finde en brugbar løsning på dette problem som mange familier har. Venstre vil for det første tilsikre at alle børn som går på stn. Magleby skole har mulighed for at bruge en skolebus. Venstre synes, at vi er nået så langt ud, at alle løsninger må i spil, Måske kan en løsning være at etablere en lokal løsning med en lokal vognmand. (som en telebus løsning) ved at beboerne sammen med kommunen finder en løsning. VENSTRE ØNSKER ET DRAGØR I BEVÆGELSE

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL

KV2017 VALGPROGRAM I RUDERSDAL KV2017 VALGPROGRAM RUDERSDAL LANDETS BEDSTE STED AT BO Venstre vil med Borgmester Jens Ive i spidsen gå forrest for at udvikle Rudersdal Kommune som en moderne og innovativ servicevirksomhed med fokus

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS 2017 1 NOGET FOR BØRN OG UNGE NOGET FOR DE ERHVERVSAKTIVE NOGET FOR ÆLDRE MEDBORGERE NOGET FOR NATUR/KLIMA NOGET FOR ØKONOMI Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Dragør Kommune. Præsentation af konklusioner

Dragør Kommune. Præsentation af konklusioner Dragør Kommune Præsentation af konklusioner Strukturanalyse vedrørende fem fokusområder i Dragør Kommune 25. august 2006 Agenda 1. Om projektet 2. Strukturanalysen konklusioner Ældreområdet Biblioteksområdet

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Indhold Politisk beslutning...2 Sigtelinjer...2 Udarbejdede modeller...3 Nuværende skolestruktur...3 Model 1B...4 Hvad understøtter modellen?...4 Indskoling...4

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere