Venstre i Dragør har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 (KV13) opdateret sit politiske program og du finder herunder de vigtigste områder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venstre i Dragør har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 (KV13) opdateret sit politiske program og du finder herunder de vigtigste områder."

Transkript

1 Politik Venstre i Dragør har i forbindelse med Kommunalvalg 2013 (KV13) opdateret sit politiske program og du finder herunder de vigtigste områder. Du kan i forbindelse med vores politik kontakte enhver af vore kandidater til KV13, kommunalbestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hvis du har et spørgsmål eller en kommentar. Vi har desuden udpeget en ordfører på hvert af områderne, se herunder - Seniorpolitik, Helle Barth Økonomi og selvstændighed - Jan Baeré Institutioner og skoler - Erik Skovgaard Nielsen By- og havneudvikling, Per Faldborg Olesen Erhvervspolitik, Erik Skovgaard Nielsen Fritid, Flemming Thomsen Trafik, Jens Passarge Seniorpolitik i Dragør Vi lever længere og antallet af ældre borgere i Dragør stiger. Statistisk set er Dragør blandt de kommuner med højeste gennemsnitsalder, og det er værd at værne om. Antallet af ældre i Dragør over 67 år er den gruppe af borgere, som forventes af stige mest, samtidig med af antallet af erhvervsaktive vil falde. Fremadrettet kan det betyde, at hjælp og støtte bør gives ud fra behov og ikke ud fra et givent alders trin. Det skal fortsat være muligt at levere et godt serviceniveau og yde en værdig ældrepleje. At blive ældre er ikke ensbetydende med at man ikke længere har indflydelse på egen behov og ønsker. Det skal være muligt at blive længst muligt i eget hjem, hvis man ønsker det og få den relevante hjælp. Vi skal sikre en værdig ældrepleje og omsorg. Fritvalgsordninger skal i højere grad være med til at dække de forskellige behov og ønsker ift. aktiviteter, mad, rengøring, vedligeholdelse af færdigheder og genoptræning eller personlig pleje, men kun hvor den private leverandør sikrer et kvalitetsløft eller samme kvalitet for færre penge. Venstre vil kvalitetssikre både den private og det offentlige tilbud af hjemmehjælp og døgnpleje arbejde for at de ældre tilbydes en bred vifte af relevante aktivitetstilbud på Wiedergården støtte op omkring det frivillige arbejde for de ældredet forebyggende sundhedsarbejde skal indeholde vedligeholdelsestræning Økonomi og selvstændighed Dragør Kommune er en lille kommune med de udfordringer det skaber for at finde rationelle løsninger og effektiv administration og krav om opgaveløsninger i samarbejde med andre kommuner. Men det skaber også fordele i relation til borgernære løsninger og større mulighed for borgerinddragelse. Dragør Kommune skal fortsat bestå som selvstændig kommune med et solidt økonomisk fundament. For Venstre er det vigtigt at sikre, at det ikke bliver dyrere at være borger i Dragør Kommune, hvorfor vi ikke kan acceptere stigende skatter og grundskyld. Opgaverne skal løses ved effektivisering, prioritering af ressourcerne inden for det nuværende udgiftsniveau korrigeret for pris- og lønstigninger.

2 En solid og ansvarlig økonomi sikrer plads til en god kommunal service og medvirker til at opretholde selvstændigheden, Ved at holde skatteprocent uændret og grundskyldsbetalingen i beløb i ro, sikres at Dragør Kommune fortsat er et attraktivt sted at bo, Øget inddragelse af private virksomheder i opgaveløsningen medvirker til at effektivisere og sikre kvalitetsløsninger til lavere pris (mere service pr. udgiftskrone). Venstre vil arbejde for ovenstående vision gennem nedenstående strategier - 1. Den kommunale udgiftsstyring skal medvirke til at sikre, at man ikke gør det dyrere at være borger i Dragør Kommune, 2. Der skal sikres en positiv likviditet og drift på de kommunale budgetter, så der kan opretholdes en ansvarlig likviditet og den langfristede gæld begrænses/afvikles, Venstre vil arbejde på følgende indsatsområder - Øget inddragelse af private virksomheder i løsningen af kommunale serviceopgaver, ikke blot inden for traditionelle områder som rengøring, men også i forbindelse med drift af institutioner, Sikre en effektivisering af den kommunale administration med 1,5% af lønsummen årligt incl. udgiften til det forpligtende samarbejde, Grundskyldspromillen fastsættes med henblik på uændret provenue fra grundskylden, Kommuneskatteprocenten må ikke stige i den kommende valgperiode og skal sænkes, hvis drift og likviditet kan retfærdiggøre det, Venstre ønsker en afvikling af dækningsafgiften for erhvervsejendomme i den kommende valgperiode. Institutioner og skoler Dragør er med sin unikke placering iblandt top 5 af karaktergennemsnittet for afgangselever i folkeskoler i Danmark, en kommune med gode forudsætninger for at bibeholde og udvikle et trygt og kvalitetsbevidst institutions- og skoleliv for vores borgere. Med en sammenlægning af 4 skoler til 2 skoler på tre matrikler, mener Venstre at Dragør er parat til at omfavne og implementere den nye skolereform fuldt ud. To af Venstres teser for Dragør, relaterer specifikt til skole- og institutionsområdet - Dragør skal være en tryg kommune for alle borgere. Folkeskolerne skal drives med det sigte at fastholde et kvalitetsniveau, der løbende ligger i den bedste femtedel blandt landets kommuner. For Venstre er det vigtigt at disse teser ligger til grund for den politik vi fører på skole- og institutionsområdet, da tryghed og kvalitet er essentielt for børn og unges udvikling til et sundt liv i en sund kommune. Vi vil i Venstre ligge vægt på en lang og konstruktiv løsning på institutions og skole området. Et godt institutions- og skoleliv for vores børn og unge kan videre realiseres såfremt nedenstående ligger til grund for politikken på institutions- og skoleområdet: En klar og nær kommunikation mellem politikere, skoleledelse, ansatte, forældre og børn. Gode fysiske rammer på institutioner, skolevej og skoler. En fastholdelse af placeringen iblandt top 5 af karaktergennemsnittet for afgangselever i folkeskoler i Danmark.

3 En optimering af digitale kommunikationsværktøjer mellem politikere, skoleledelse, forældre og børn. En sikring og klar markering af skoleveje for børn på Sydstranden når de flytter til St. Magleby Skole Kirkevej. En fortsat kvalitetsudvikling og kontrol af de fysiske rammer på kommunens institutioner og skoler. En videreudvikling af Dragørs to skoler. Det er vigtigt ikke at hvile på laurbærbladene, men have et fortsat øget fokus på ledelse, medarbejderudvikling, uddannelse og optimering. Et fortsat bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen med de områder der vedrører børn og unge i kommunen. Fokus skal ikke kun være på de fysiske rammer, men på at skabe et fortsat trygt læringssted for vores børn og unge. Øget afprøvning og evaluering af nye undervisningsformer og metoder. Herunder udeskole[1]. [1] Case studier har vist at udeskole en dag om ugen over en længere tidsperiode (flere år) påvirker børns fysiske aktivitet, læring, sociale relationer og holdninger til skolen positivt. Kilde: Trygfondens Udeskole forskningsprojekt By- og havneudvikling Dragør Kommune har et enestående bymiljø med en den gamle bydel, kysten mod Øresund og naturarealer. Samtidig indebærer lufthavnen, at der er snævre grænser for fortsat byudvikling. For Venstre er det vigtigt, at vi fortsat sikrer, at de begrænsede muligheder bruges optimalt til at sikre fortsat vækst og fremgang i kommunen. Hvis man f.eks. ser 100 år tilbage på det der i dag omfatter Dragør Kommune, vil man ganske tydelig kunne se, hvordan vores by stille og rolig er blevet udbygget med flere boliger. Denne udvikling skal fortsætte med respekt for Dragørs særlige egenskaber både i by, land og i havneområdet. Det skal ske i samarbejde med det private og det offentlige arbejdsmarked, hvilket skal sikre grundlag for en økonomisk velfungerende kommune med attraktive tilbud til borgerne. 1. På sigt åbne mulighed for yderligere byudvikling ved begrænsning af støjzonerne ind mod lufthavnen i takt med at flyene bliver mere støjsvage (f.eks. arealerne mod Kirkevej fra Rådhuset hen mod nuværende bebyggelse), 2. Byudvikling på resterende tilgængelige arealer (Vierdiget grunden og evt. Hvidtjørnsarealet), 3. Venstre er positive over for den igangværende proces, og ser frem til resultatet af den igangværende dialog med de private investorer/interessenter, der har meldt sig med forslag. 4. Et attraktivt havnemiljø vil tiltrække turister og erhvervslivet. Med den nye beslutning om Vestamager Turistpark vil Dragør Havn være et naturligt sted at starte eller slutte turen. Med mulighed for vandrehjem, husbåde, flere pladser til lystbåde, tørdok, plads til ungdommen, vil det blive en havn i bevægelse - som ikke kun vil gavne os selv, men også vil lokke borgere fra København til at besøge Dragør, 5. Inddrage udviklingen af havneområdet (såvel den gamle havn som færgehavnen) i den generelle erhvervs- og turistudvikling til gavn for iværksættere og butiks- og servicevirksomheder generelt. Venstre vil arbejde for, at der hurtigst muligt kommer gang i udviklingen af færgehavnsområdet i samarbejde med lokale private investorer og andre interessenter. Venstre vil gå ind i dette arbejde uden ultimative krav og uden på forhånd at afvise noget. Dog er det også for Venstre vigtigt at udviklingen sikrer en fastholdelse af det unikke havnemiljø vi har i Dragør. Udviklingen kan ske parallelt i to etaper, hvor den ene etape koncentreres om det gamle havneområde og bygningerne heri og anden etape omkring den fremtidige udnyttelse af færgearealet. Venstre arbejder for, at der etableres et kvalitetsbyggeri på Vierdiget grunden i max. 3 plan og at byggeriet bl.a. tilgodeser et stigende behov for seniorboliger i Dragør, som kan understøtte udviklingen af den øvrige boligmasse. Venstres udgangspunkt er opførelse af ejerboliger. Venstre er åben over for, at yderligere ledige arealer kan byudvikles.

4 Erhvervspolitik Dragør Kommunes placering geografisk og med naboskabet til lufthavnen har konsekvenser for erhvervsudviklingen i Dragør. Hertil kommer de natur- og miljømæssige forhold med betydelige fredede arealer. Det er vigtigt, at erhvervspolitikken tager højde for disse forhold, som rummer begrænsninger, men i høj grad også muligheder. En vellykket erhvervspolitik kan kun realiseres gennem en god dialog, kommunikation og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere. Erhvervspolitikken skal sikre: gunstige rammer for at etablere og drive virksomhed i Dragør Kommune, tæt og gnidningsfrit samarbejde mellem erhvervsliv og kommune, at Dragør Kommune er et godt og naturligt valg for iværksættere at etablere virksomhed, fastholdelse og udvikling af lokale arbejdspladser til kommunens borgere. 1. Øget indsats for understøttelse af iværksætteraktivitet og nyetablering af virksomhed. 2. Bruge udviklingen af havneområdet som katalysator for en mere aktiv erhvervspolitik. 3. Udvikling af Dragør som oplevelses- og aktivitetskommune for borgere i hovedstadsregionen generelt. 4. Forbedring af rammevilkårene for bestående virksomheder. Øget indsats for understøttelse af iværksætteraktivitet og nyetablering af virksomhed. o Mentorordning for iværksættere erfarne virksomhedsledere yder rådgivning og sparrer med lokale iværksættere. Etableres i samarbejde med Dragør Erhvervsråd. o Iværksætterhus yderligere fokus på at udbygge iværksættermiljøet i Dragør evt. som en del af udviklingen af havnearealet o Etablere samarbejde med Initiativgruppen kommunen indgår aftale med Initiativgruppen (som flere kommuner i hovedstadsområdet allerede samarbejder med), som sikrer adgang til rådgivning i opstartsfasen (skønnet kommunal omkostning ca kr./år). Bruge udviklingen af havneområdet som katalysator for en mere aktiv erhvervspolitik. o Iværksætterhus på havnen etablere de fysiske rammer for et iværksætterhus som en integreret del af udviklingen af havneområdet. o Udvikling af den gamle færgehavn udvikling af tilbud for lyst- og fritidssejlere, som kan tiltrække flere besøgende og dermed et aktivt marint havnemiljø. Udvikling af Dragør som oplevelses- og aktivitetskommune for borgere i hovedstadsregionen generelt. o Dragør rundt på cykel eller til fods tilbyde aktiviteter for børnefamilier incl. Overnatning i bivuak/telt, bålplads, fiskeri, rideture m.m. (skal omformuleres) o Bedre forhold for busturister/krydstogtssegmentet Forbedring af rammevilkårene for bestående virksomheder o Afvikling af dækningsafgiften den kommunale dækningsafgift bør afvikles henover den kommende valgperiode. o Forbedring af den kommunale service internetportal for erhvervsvirksomheder skal opbygges integreret med kommunens hjemmeside. Der skal etableres et erhvervsteam (inden for bestående ressourcemæssige rammer), som tager sig af erhvervsrettede spørgsmål. Fritid Dragør er et attraktivt sted at bo for mange og huspriserne ligger bland de højeste i landet. Vi vil arbejde for, at der fortsat er mange gode grunde til, at vi får nye borgere til byen og kan fastholde de nuværende indbyggere. Vi skal derfor sikre, at vi kan tilbyde et sundt og aktivt fritidsliv til alle indbyggere i alle aldre. Vi skal kunne tilbyde et attraktivt udbud af fritidsaktiviteter. Disse muligheder opnås bedst gennem OPP projekter. Ny svømmehal.

5 Bredt udbud af fritidsmuligheder for alle aldre. Modernisering af Hollænder Hallen. Udvikling, effektivisering og modernisering af eksisterende udbud. 1. Udvikling af havneområdet med fokus på, hvordan indbyggerne bedst opnår gode muligheder for fritidsaktiviteter. 2. Mere fokus på byudvikling med henblik på borgernes egen sundhed og fritid. 3. Unge skal have tilbud, så de bliver i byen i stedet for at tage til København 4. Udnyt havnen til et aktivt fritidsliv. Sejlsport, sommer svømmeskole, kano & kajak, hav sports camp etc - herunder optimere forholdene for sejlklubberne. 5. Naturen kan bruges i form af etablering af løbestier, mountainbike ruter, samt naturlegeplads. Ny svømmehal - Der vil blive arbejdet for at Dragør igen kan få sin egen svømmehal. Venstre går ind for en løsning i et OPP projekt. Der vil ikke blive udelukket andre mulige kreative ideer som eks.v. en svømmehal i forbindelse med udbygning/modernisering af havnearealet. Der skal udarbejdes og godkendes et konkret forslag til bygning af svømmehal i OPP regi i Modernisering af Hollænder Hallen - Der skal arbejdes på et oplæg for modernisering og tidsmæssig opdatering af Hollænder Hallen så udbuddet af aktiviteter ligeledes får en tidsmæssig opdatering. Udbygning, modernisering og effektivisering af eksisterende udbud - Der skal analyseres på hvorledes vi får mere for de brugte midler, samt hvordan vi kan udvikle og modernisere eksisterende tilbud via OPP eller investering udefra. Bredt udbud af fritidstilbud til alle aldre - Dragørs placering gør, at vi skal udnytte denne og få det bedste ud af havn og omegn. Udbud så de unge bliver i Dragør og ikke tager til København - Tilbud til de unge i aften- og nattelivet. Trafik Hvis man ikke inden længe finder en holdbar løsning på vores kollektive trafik, vil Dragør blive klassificeret som en besværlig kommune at flytte til, en udkants kommune!. Venstre vil sætte alle kræfter ind på at sikre at Dragørs borgere kan komme let og hurtigt til og fra kommunen. De sidste års krise har gjort at mange familier har disponeret om og mange har sagt farvel til bil nr 2. med den konsekvens at transport tiden er blevet forøget til og fra arbejde. Venstre vil arbejde for at trafik omlægge nogle af vores ruter for at sikre en bedre tilgængelighed til vores center områder. Nordstranden - Venstre vil arbejde for at etablere en anden løsning for bus 35 (måske en nedlæggelse) og forlænge Cph`s transit bussen til Lufthavn Syd. Sydstranden - Venstre vil arbejde for at trafik omlægge bus 350S så bussen til Dragør kører via Kirkevej og via Sydstranden ud af byen. Søvang - Venstre vil arbejde seriøst for at finde en holdbar løsning for busforbindelse til og fra Søvang. Samt tilsikre at alle børn som går på St. Magleby skole har mulighed for at bruge en skolebus. Vestamager Turistpark - Vi har ingen ide om hvordan busforbindelserne til dette ny projekt vil gavne Søvang, dog tror vi ikke at dette vil give borgene i Søvang en bedre forbindelse til Metro stationen i Ørestaden i rush hour.

6 Nordstranden Det er vigtigt at vi indgår i en åben dialog med Tårnby og Københavns Lufthavn om en forlængelse af transit bussen til Lufthavn Syd, dette vil gavne vores erhvervs område og alle ansatte i Cargo centret og Lufthavn Syd. Hvis dette lykkes ser Venstre at der ikke er et behov for at bibeholde bus 35. Venstre er klar over at der skal ydes noget hvis dette skal lykkes, vi kan ikke komme tomhændet til Københavns Lufthavn og bede dem om at påtage sig en væsentlig omkostning ved forlængelsen af transit bussen. Sydstranden Ved en omlægning af bus 350S så bussen til Dragør kører via Kirkevej og via Sydstranden ud af byen, kommer der til at blive nogle udfordringer med hvordan man løser hviletiden / chauffør skifte uden at transport tiden til Sydstranden bliver forlænget væsentligt, her ser vi måske en mulighed for dette på Tårnby torv. Ved en omlægning vil muligheden for at handle lokalt blive væsentligt forbedret, mange vil kunne benytte muligheden for at lave en jump of/ jump on når bussen har en 20 minutters drift. Søvang Venstre VIL i den kommende periode finde en brugbar løsning på dette problem som mange familier har. Venstre vil for det første tilsikre at alle børn som går på stn. Magleby skole har mulighed for at bruge en skolebus. Venstre synes, at vi er nået så langt ud, at alle løsninger må i spil, Måske kan en løsning være at etablere en lokal løsning med en lokal vognmand. (som en telebus løsning) ved at beboerne sammen med kommunen finder en løsning. VENSTRE ØNSKER ET DRAGØR I BEVÆGELSE

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 5.0, af september 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vil skabe mulighederne for, at Fuglebjerg Kommune bliver en kommune, hvor det er muligt et leve et indholdsrigt

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Horsens Kommunes budgetaftale 2016 VÆKST & VELFÆRD

Horsens Kommunes budgetaftale 2016 VÆKST & VELFÆRD 08-09-2015 Horsens Kommunes budgetaftale 2016 VÆKST & VELFÆRD Sparerunder skal undgås budgetrammerne skal overholdes De store økonomiske udfordringer, som møder kommunen løses af den store indsats, som

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Byrådets fokusområder

Byrådets fokusområder Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Kommuneplanforslaget består af følgende: Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere