Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af revideret regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revisorer og suppleanter 8. Eventuelt Dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent Valgt blev Aase Lind, som takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. I følge vedtægternes 7 skal indvarsling ske med 2 ugers varsel, og indkaldelsen er udsendt den 1. februar 2015, hvilket er mere end 2 uger før. Lasse Nørgaard mente ikke, at det var tilstrækkeligt, at indkaldelsen var udsendt på Conventus, da det ikke er alle, som har EDB. Arne Lind sagde, at dem der ikke har EDB er blevet orienteret mundtligt. Dirigenten bad den kommende bestyrelse tage højde for dette næste år. Herefter blev generalforsamlingens lovlige indkaldelse godkendt af forsamlingen. 2. Valg af stemmetællere Dette punkt blev udskudt til, hvis der blev brug for stemme optællere. 3. Aflæggelse af beretninger De enkelte formænd aflagde deres beretninger. Bestyrelsens beretning - Johnny Klint. Motion/ældre - Arne Lind Ungdom - Carsten Johansen Senior - Johnny Klint Se de enkelte beretninger sidst i referatet.

2 Efter en kort debat blev beretningerne godkendt. 4. Forelæggelse af revideret regnskab Kassereren fremlagde regnskabet for Hovedtallene blev gennemgået, og der kunne stilles spørgsmål til regnskabet. Der blev ytret ønske om, at boldregnskabet bliver uddelt i de enkelte afdelinger. Det har bestyrelsen allerede vedtaget på bestyrelsesmødet tidl. i dag. Dirigenten konstaterede, at regnskabet var påtegnet af revisorerne og underskrevet af bestyrelsen og kunne dermed også godkende regnskabet. 5. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag! 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Valgt for to år blev: Johnny Klint Arne Lind Oxana Nielsen 7. Valg af revisorer og suppleanter Valgt blev: Niels Storm Hansen Kim Hansen Suppleant Lasse Nørgaard 8. Eventuelt Deltagerne blev opfordret til at komme med gode idéer eller nye tiltag, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Der blev fra forsamlingen spurgt om, der er begrænsninger på tilmeldinger i ældrebadminton? Der var delte meninger om der skulle oprettes ventelister, eller om der skal søges om flere tider i hallerne. Bestyrelsen arbejder videre med emnet. Der blev orienteret om Langeskov Park. Det forventes at de samlede omkostninger løber op i ca. kr ,-. Johnny Klint takkede Susanne Lyskjær for 12 års godt arbejde i bestyrelsen. Da der ikke var flere spørgsmål fra de fremmødte, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Referent Hardy Käehne Bilag: Div. beretninger

3 Formands beretning ved generalforsamling 24. februar Nok en sæson er gået, og det er tid til et overordnet kig i bakspejlet på sæsonen. Som tidligere år, vil hver enkelt afdelingsansvarlige komme med beretning fra den enkelte afdeling. Så det badmintonmæssige har jeg ikke så meget sige om så formand. Det ikke badmintonmæssige er der lidt at sige om, men ikke så meget, da vi ikke har så mange aktiviteter af denne slags. Der har været lidt udfordringer med at få haltider nok, da de andre foreninger også vil have mere haltid. I badminton har jo nogle naturlige begrænsninger for hvor mange vi kan være i hallen, da der kun er 6 baner. Og der skal jo også være plads til at spille single på træningerne, da single også er en disciplin. Men en vigtig ting er kræmmermarkedet, som er med til at skaffe penge til klubben. Og igen i 2014 bestyrede LBBK Bar Nord og Sportsbaren på kræmmermarkedet. Alle de frivillige hjælpere der hér hjælper, er en uvurderlig hjælp, som vi sætter stor pris på. LBBK modtager, som en del af de 5 foreninger der står til rådighed, en del af Borgerforeningens overskud fra kræmmermarkedet. Stor tak skal lyde til alle de frivillige, der vælger at bruge fredag, lørdag og søndag på markedspladsen i Bar Nord og Bar Syd vel og mærke også bag baren. En af de andre ting der også er med til at skaffe lidt penge til klubben, er vores aftale med Energi Fyn Support, hvor hvis man laver en sådan aftale som privat person med Energi Fyn, så støtter de klubben med 2 ører pr. forbrugt kilowatt time. Der er også sat et nyt skib i søen, hvor Energi vil lave det samme med naturgas, så det vil der kommer mere info om. Vi har så også valgt at genoptage vores tradition med at invitere vores hjælpere til lidt at spise, som tak for hjælpen, i år var hjælpere i de forskellige udvalg også inviteret, så det blev til en hyggelig aften. Til slut vil jeg gerne takke for samarbejdet i bestyrelsen, det har været nyt for mig at være formand, men jeg synes vi har været gode til at hjælpe hinanden med opgaverne, da jeg udover formandsposten også har været senioransvarlig. Formand Johnny Klint Beretning for LBK s motionsafdeling Motionsafdelingen omfatter i alt 170 medlemmer fordelt på:

4 Ældrebadminton 63 medlemmer Motionister 90 medlemmer Kamp & Motion 17 medlemmer Vi må konstatere en stigning i medlemstallet på 10 i forhold til sidste år. Ældrebadminton: Ældrebadminton kører fortsat med stor tilslutning på 17. sæson I dag er medlemstallet 63, den ældste spiller er nu 89 år og spiller stadig utrolig godt. Den nedre grænse er 60 år for at kunne deltage. Der laves fortsat en plan for hver træning, så holdene er så jævnbyrdige som muligt. Der spilles 2 gange en halv time med nye med- og modspillere, en mix og en ren double. Mødeprocenten er meget høj og hvis der ikke meldes afbud senest kl onsdag aften vanker der en bøde på 10,- kr. men der er fortsat ingen penge i bødekassen. For at undgå skader, startes der med grundig opvarmning. Det sociale sammenhold spiller fortsat en lige så stor rolle som selve badmintonspillet. Vi kan stadig benytte cafeteriet i pausen, og vi kan fortsat fejre dem, der har haft fødselsdag, en stor tak til Helle.. I indeværende sæson har der enkelte gange været flere end 48 spillere på én gang. Hvis der er et ulige antal spillere eller flere end 48 bliver der sat 5 pr. bane med skift ved 11. Det fungerer godt. Vi overvejer, om vi kan starte et nyt hold op på en anden ugedag, hvis medlemstallet fortsat stiger. Der er stadig stor tilslutning til jule- og sæsonafslutningerne. Juleafslutningen blev afholdt i Hans Tausen Centret. Der afvikles i indeværende sæson 3 ældrebadmintonstævner hhv. i Nyborg den 5. november, i Ørbæk den 23. januar og den 23. februar i Langeskov med deltagelse af spillere fra Østfyn. Langeskov har hver gang været repræsenteret med mere end 20 spillere. Det må siges at være rigtig flot. Kampene afvikles på tid, hver spiller får min. 4 kampe. Stævnet afsluttes med fællesspisning. Motionsbadminton: Medlemstallet er i år steget fra 79 til 90. Det er positivt, at der er kommet en del yngre spillere som erstatning for dem der stopper. Af de 94 medlemmer er der 12 spillere der har booket 2 timer i træk. Udlejning af baner i indeværende sæson var i starten meget problematisk, da BR 66 af kommunen fik lov til at beholde de timer mandag eftermiddag som de havde lånt af os da deres børneafdeling i gymnastik var steget kraftigt. Udmeldingen fra kommunen var, at ungdom havde fortrins

5 ret på hal tid indtil kl.19.. Dette betød at motionsafdelingen måtte afgive begge haller onsdag kl til vores ungdomsafdeling. Det gav meget stor utilfredshed blandt vore motionister og flere meddelte, at de ville stoppe hvis ikke de kunne få tiden fra Heldigvis var der da også en del, der accepterede at flytte til et senere tidspunkt. Et kompromis blev indgået med ungdomsafdelingen, nemlig at motionisterne fik hal 1 fra Herved kunne vi få medlemskabalen til at gå op. Der er p.t. kun 1 ledig baner onsdag kl LIF tennis har i denne sæson igen lånt 3 baner onsdag Fredagstimerne er overgået til ungdom Lørdag morgen fra er der kun 1 bane der er besat. Generelt har der i indeværende sæson ikke været ret stor interesse for motionsstævnerne. De 3 første stævner er blevet aflyst. Ringe gennemfører søndag den 1. marts med 20 tilmeldte. På et fællesmøde i marts beslutter de implicerede klubber nok at droppe motionsstævnerne. Arne Lind Beretning for ungdomsafdelingen i LBK for sæson 2014/2015. Sidste år startede jeg med at vi i den forgange sæson havde haft stor tilslutning til vores ungdomsafdeling det kan jeg ikke sige helt i denne sæson, jeg vælger at tror på at det til dels skyldes den nye skolereform. Længere skoletid og trætte børn. Det er dog stadig en afdeling med mange fantastiske og dejlige børn. Vores trænerstab har igen i denne sæson lagt et stort stykke arbejde i ungdomsafdelingen og de har virkelig lært fra sig. En stor tak til jer trænere for jeres store stykke arbejde. Vi har i denne sæson sendt trænere og hjælpertrænere på kursus, så vi er godt med på træner siden. Vi har haft 2 på Hjælpertrænerkursus og 6 som er i gang med både talenttrænerkursus 1 og 2. Vores aktivitetsudvalg har igen holdt juleafslutning, natminton og bowlingtur med rigtig stor tilslutning fra både forældre og børn. En stor tak til aktivitetsudvalget og deres dejlige måde at holde møder på. Vi har igen i år haft spillere der har deltaget til FM. I næste måned er der LM og der har vi ligeledes deltagere med. Vores fredagstræning har vi i denne sæson afmeldt og dermed også givet afkald på de to timer vi havde om fredagen, da vi ikke har kunnet udfylde de timer.

6 Vores forældremøder fungerer rigtig godt. Vi havde 70 forældre og børn til spisning her i starten af sæsonen. Dejligt med så stor en opbankning. Vi vil til den kommende natminton som afholdes den 27.marts holde forældremøde, hvor vi gerne skal havde en ekstra forældre ind i ungdomsudvalget så den består af to forældre og formanden. Vi tror på at de tiltag som vi er i gang med i ungdomsudvalget vil styrke og gavne vores ungdom i LBK. Til slut vil jeg gerne takke Susanne for hendes store arbejde som hun har lagt i LBK ungdom og som kasserer i klubben. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for den altid gode måde vi arbejder sammen på. Jeg vil gerne sige undskyld til dem som jeg måtte havde glemt. Og takke for den tålmodighed de måtte have. Medlemmer i LBK ungdom. Trup 1: 20 Trup 2: 12 Trup 3: 12 I alt 44 Carsten Johansen Seniorberetning 2014 LBK:(Team Fyn Badminton) Igen i den forløbne sæson har vi haft senior holdfællesskab under navnet Team Fyn Badminton med Nr. Broby. Holdfællesskabet køre på den ottende sæson. Vi træner mandag i Langeskov, og torsdag i Nr. Broby. I denne sæson er der flest til træningen i Langeskov, da vi har en del medlemmer der kun træner en gang om ugen, og det er i Langeskov de kommer. Der har været fremgang i træningen i Nr. Broby i år, så der været fyldt op i hallen dernede også. P.t. spilles der slutspil for holdene. Holdturneringen kan følges på websiden Badmintonpeople. Der foregår en hel masse socialt og det er med til at afdelingen fungerer rigtig godt. Det sociale består også i at folk mødes om sommeren for at løbe, dette kan lade sig gøre ved hjælp af en facebook gruppe. Vi har også en Team Fyn Badminton facebook gruppe, som bliver brugt rigtig meget af spillerne. Der har også været spillere af sted til nogle stævner.

7 Næste sæson vil vi fortsætte med en trup Vi har et seniorudvalg pt. består det af seks medlemmer og dette udvalg står for det praktiske i seniorafdelingen. Udvalget består af fem personer: Mette Falk, Mette Bisgaard, Jacob Tøstesen, Peder Pedersen og undertegnede. Vi har valgt kun at være 5 i SSU, men har andre udvalg i gang også. Johnny Klint 23. februar 2015 Kamp og motion: Der er 14 (betalende) medlemmer (17 registrerede) på kamp og motion, som mødes og spiller kampe om onsdagen. De deltager også med hold i holdturnering, og dette kan følges på badminton people. Johnny Klint

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Brande Badminton Club

Brande Badminton Club Brande Badminton Club December 2010 - Nummer 2-28. årgang Indhold Side 2: Forord ved formanden Aktivitetskalender Side 3: Badmintonstævner Side 4 Tilmelding til stævner Holdbilleder Side 5: Hilsen fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat af SGIF hovedgeneralforsamling 25-3-2015 i foreningslokalet, Sengeløse skole

Referat af SGIF hovedgeneralforsamling 25-3-2015 i foreningslokalet, Sengeløse skole Sengeløse d. 27. marts 2015 Referat af SGIF hovedgeneralforsamling 25-3-2015 i foreningslokalet, Sengeløse skole 1: Valg af dirigent Hans Christian Ellegaard er valgt som dirigent. Hans Christian konstaterer,

Læs mere

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015.

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Denne beretning består af et kort resume af hvad der er sket omkring VIF i 2014, og en sammenfatning af hvad de

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 9 Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent. Dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2013/2014

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2013/2014 Generalforsamling torsdag den. 15. maj 2014 i hallens cafeteria Deltagere: alle fra gl. bestylse + medlemmer i alt 23 deltagere Fraværende: Referent: Henrik 1. Valg af dirigent 2. Beretninger Johnny Pedersen

Læs mere

Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012

Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012 Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012 Sidste år afholdt vi generalforsamling torsdag, den 10/3 2011, hvor Ann Vosegaard og Solvejg Horst Petersen blev valgt ind i bestyrelsen. Søndag, den

Læs mere

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013 Generalforsamling fredag den. 24. maj 2013 i Stubbekøbingshallens cafeteria. Deltagere fra gl. bestyrelsen: Pernille, Susanne, Henrik, Tina, Henriette, Jørgen 10 andre medlemmer deltog Fraværende fra gl.

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub

HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub HELSINGØR Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub Referat af ordinær generalforsamling i Helsingør Svømmeklub, onsdag d. 11. september 2013 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Helsingør Svømmeklubs

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 22. februar 2010

Ordinær Generalforsamling 22. februar 2010 Referat af Ordinær Generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere