Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for Innovative antistoffer, forbedrede liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv"

Transkript

1 Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012 Innovative antistoffer, forbedrede liv

2 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2012 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Genmab A/S årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. december Genmab har fokus på at være et samfundsmæssigt ansvarligt selskab. Vi lægger vægt på at overholde alle gældende love, standarder og retningslinjer. Vi opretholder en høj standard for god selskabsledelse og kommunikerer åbent og klart om vores CSR-arbejde, efterhånden som vi opbygger en bæredygtig virksomhed. Genmabs hovedformål er at forbedre patienternes liv ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter, der bidrager til samfundet ved at forbedre sundhedspleje og livskvalitet. Genmab vil opnå dette mål på en ansvarlig og etisk korrekt måde, sikre et sikkert og inspirerende arbejdsmiljø for medarbejderne samt mindske indvirkningen af dets processer på miljøet. Vi forventer, at såvel de igangsatte som de planlagte CSR-aktiviteter vil få en positiv indvirkning på vores virksomhed og reducere de risici, der er forbundet med miljømæssige, sociale og etiske spørgsmål. Vi forventer, at disse CSR-initiativer vil appellere til nuværende og fremtidige ansatte og investorer. Bestyrelsen har godkendt en forretningsdrevet CSR-strategi med fokus på fire hovedområder:» Medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og udvikling» Etik i forbindelse med prækliniske og kliniske forsøg» Miljø, herunder affaldshåndtering og genbrug» Virksomhedsetik og gennemsigtighed Med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og sikre fremskridt i Genmabs CSR-initiativer har Genmab nedsat en CSR-styregruppe med repræsentanter fra HR, investor relations og kommunikation, økonomi samt forskning og udvikling. Genmabs CSR-redegørelse dækker hovedpunkterne i vores CSR-indsats men afspejler ikke alle igangværende tiltag og procedurer. Som led i vores arbejde med CSR, overvåger vi nye tiltag og principper og overvejer nye, som kunne videreudvikle vores CSR-aktiviteter inden for hvert af ovenstående fokusområder. CSR-Fokusområde: Medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og udvikling Medarbejderne udgør et af Genmabs vigtigste aktiver, da de er en væsentlig faktor for selskabets succes. Genmab har derfor etableret en række politikker for at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Genmab fokuserer endvidere på at udvikle, motivere og engagere sine medarbejdere. Medarbejdertrivsel dækker primært interne politikker vedrørende jævnlige check af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, rygning og alkohol, forskellige former for orlov, mangfoldighed og antidiskrimination. Arbejdsmiljø dækker primært politikker for sikkerhed i laboratorier og håndtering af farlige stoffer (Genmab B.V.). Genmab Redegørelse for samfundsansvar /6

3 Ledelsen sikrer, at medarbejderne uddannes i korrekt håndtering af farligt gods og farlige kemikalier (Genmab B.V.) samt håndtering af arbejdspres og arbejdsrelateret stress (Genmab A/S). Genmab investerer også proaktivt i medarbejdernes videnudvikling (Genmab B.V.). Genmab implementerede i 2011 en ny Performance Planning & Review and Competency Review cyklus på alle sine lokationer og lancerede dets nyligt definerede kerneværdier. I 2012 blev Genmabs kerneværdier integreret som en del af det nyetablerede Competency Review-system for alle vores medarbejdere. Der blev ikke gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Genmab A/S i Det er blevet besluttet, at man generelt vil anvende den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) (som kræves gennemført hvert tredje år i Danmark) som det eneste grundlag for fremtidige medarbejderundersøgelser i Genmab A/S. Medarbejderundersøgelsen kan potentielt indeholde yderligere spørgsmål, som ikke er påkrævet i en arbejdspladsvurdering. Den næste arbejdspladsvurdering forventes gennemført i Genmab A/S i 2013 og i Genmab B.V. i På baggrund af disse evalueringer vil der blive fremsat forslag om forbedringer, som vil blive prioriteret og omsat til handling. Endelig iværksatte vi ikke en stresspolitik for koncernen som følge af lokale regler og forskellige kulturer. Der er i stedet udviklet lokale politikker og principper for at give oplysninger til medarbejderne med fokus på at identificere indikationer på arbejdsrelateret stress på arbejdspladsen og tilbyde rådgivning til medarbejdere og ledere om, hvordan man håndterer stress. FREMTIDIGE FORVENTNINGER OG AKTIVITETER 2013 OG FREMEFTER I 2011 implementerede Genmab en HR-indikator for personaleomsætning som led i den interne rapportering til direktionen. Personaleafgangen var i 2012 ca. 6%, hvilket var uændret i forhold til Personaleafgangen afspejler såvel det nuværende jobmarked som Genmabs mål om at tiltrække og fastholde medarbejdere. I 2013 vil vi også inddrage fraværsindikatorer i ledelsesrapporteringen. I 2012 var fraværsprocenten for medarbejderne ca. 2% for Genmabkoncernen. Vi vil sammenholde såvel personaleafgangen som fraværsprocenten med generelt anerkendte branchestandarder. Genmab lægger vægt på at opretholde et åbent og professionelt arbejdsklima på vores internationale lokationer. Genmab vurderer, at selskabets fortsatte succes afhænger af dets evne til at skabe mangfoldighed på arbejdspladsen. Mangfoldighed fortolkes bredt for at sikre lige muligheder, ligebehandling og en inkluderende arbejdskultur, og det omfatter social, uddannelsesmæssig og kulturel baggrund samt nationalitet, alder og køn. Vi insisterer på, at alle stillinger skal besættes med den bedste kandidat, men det er dog vores ambition, at der skal være en mangfoldig sammensætning på alle ledelsesniveauer. På nuværende tidspunkt er der ingen kvindelige medlemmer i bestyrelsen eller direktionen. Imidlertid er der en repræsentation af kvinder på 40% i Senior Vice President-gruppen. På ledelsesniveauer generelt (det vil sige på Director-niveau eller derover) udgør andelen af kvinder 44%. Genmab forpligter sig til fortsat at arbejde for lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer i Genmabkoncernen. I forbindelse med intern og ekstern rekruttering tages både mandlige og kvindelige kandidater i betragtning i det omfang, det er muligt, og Genmab opfordrer derfor både dygtige mandlige og kvindelige ansatte til at forfølge en karriere i selskabet. For at identificere Genmab Redegørelse for samfundsansvar /6

4 barrierer, eller opfattelsen af barrierer, som kan forhindre lige muligheder for kvinder og mænd, udfører Genmab også jævnligt medarbejderundersøgelser. Fordelingen mellem mænd og kvinder er anført nedenfor: Ultimo 2012 Andel af mænd Andel af kvinder Genmabkoncernen 53% 47% Director-niveau eller derover 56% 44% Under Director-niveau 52% 48% Mangfoldigheden af Genmabs ledelsesniveauer og aktiviteterne for at sikre mangfoldighed gennemgås mindst én gang om året af bestyrelsen. Endelig vil Genmab i 2013, som det var tilfældet i 2011, afholde et arrangement for alle koncernens medarbejdere med henblik på at styrke kommunikationen og samarbejdet på tværs af forskellige funktionsmæssige og kulturelle baggrunde. CSR-Fokusområde: Etik i forbindelse med prækliniske og kliniske forsøg Biotek- og medicinalindustrien er reguleret af omfattende og stramme regler. Genmab er underlagt og overholder alle disse internationale regler, retningslinjer og standarder inden for lægemiddeludvikling, så som Good Laboratory Practice (GLP), Good Clinical Practice (GCP) og gældende Good Manufacturing Practice (cgmp). Reglerne og retningslinjerne har til hensigt at sikre kvalitetssikring af prækliniske og kliniske studier samt bearbejdelse af data fra sådanne undersøgelser og studier. Genmab er dedikeret til at overholde relevante love og forordninger, herunder retningslinjerne udstedt af de internationale regulative myndigheder som EMA og FDA. Der henvises til afsnittet Risikostyring i årsrapporten for Ledelsen er af den opfattelse, at det er vigtigt at overholde relevante lovregler, bestemmelser, standarder og retningslinjer. Derfor gennemfører Genmab interne og eksterne kontroller i henhold til et godkendt revisionsprogram og godkendte standardprocedurer (SOP). I 2011 blev Genmabs kvalitetsmanual og procedurer for kvalitetsrisikostyring opdateret. Kvalitetsmanualen beskriver den kvalitetspolitik og det kvalitetsstyringssystem, der dækker vores forretningsgange, herunder ledelsens ansvar. Endvidere blev der i 2011 udviklet en global politik for record management om styring af optegnelser. Den globale politik er baseret på best practice fra lokale politikker på hver enkel lokation. Den opdaterede politik trådte i kraft den 1. januar 2012, og der blev gennemført uddannelse i 2012 og starten af Genmab Redegørelse for samfundsansvar /6

5 FREMTIDIGE FORVENTNINGER OG AKTIVITETER 2013 OG FREMEFTER Genmab vil fortsat gennemføre interne og eksterne kontroller i henhold til et godkendt revisionsprogram og godkendte standardprocedurer. I 2013 vil vi evaluere og overveje at implementere etiske, sociale og miljømæssige forhold som led i vores udvælgelse af leverandører for alle nye potentielle leverandører inden for kliniske- /kontraktforskningsorganisationer (CROer) og kontraktproduktionsorganisationer (CMOer). Dette kan ske ved i kontrakten at inkludere oplysninger om selskabets forretningsetik og vores forventning om, at vores leverandører overholder basale etiske, sociale og miljømæssige retningslinjer. CSR-Fokusområde: Miljø, herunder affaldshåndtering og genbrug Alle relevante politikker omkring miljø er indeholdt i Employee and Facilities Handbooks. Genmab opfordrer sine medarbejdere til at være miljøvenlige, til at producere så lidt affald som muligt og til at indsamle affald til genbrug, når det er praktisk muligt. Håndteringen af laboratorieaffald hos Genmab B.V. revideres årligt, og affaldslicensen fornys på baggrund af overholdelse af alle regler og bestemmelser. Laboratoriemedarbejdere hos Genmab B.V. instrueres i at erstatte stærkt toksiske kemikalier med mindre toksiske versioner, når dette er muligt. Genmab bidrager til energibesparelser ved at anvende et miljøvenligt klimakontrolsystem og ved at installere energibesparende LCD-skærme på alle sine lokationer. Genmab overvåger anvendelsen af miljøvenlige elektricitetskilder anvendt af lokale elforsyningsselskaber. Der anvendes grøn energi, når argumenterne herfor kan afstemmes med de omkostninger, det indebærer. Genmab opfordrer endvidere sine medarbejdere til at anvende offentlig transport til og fra arbejde ved delvist at refundere omkostningerne hertil på Genmabs europæiske lokationer. Gennem sin globale rejsepolitik begrænser Genmab medarbejdernes brug af flyrejser og opfordrer til brug af telefon- og videokonferencer i stedet for forretningsrejser. Endelig anvender Genmab genbrugspapir til alle printere og kopimaskiner, og der er etableret procedurer for genbrug og håndtering af gammelt elektronisk udstyr, herunder laboratorie- og IT-udstyr. Genmab har desuden indført dobbeltsidet udskrift som standard og anført en besked om tænk før du udskriver dette dokument som standard i sine s. Genmabs ledelse forsøger at skabe opmærksomhed på vigtigheden af at beskytte miljøet og implementerede derfor en miljøpolitik for koncernen i Denne politik foreskriver bl.a., at Genmabs medarbejdere skal træffe alle rimelige og praktiske foranstaltninger for at sikre, at vi har et sikkert, sundt og rent arbejdsmiljø. De enkelte medarbejdere er med grundlag i deres viden, evner og erfaring ansvarlige for miljøbeskyttelse på arbejdspladsen. I 2012 nedbragte Genmab sit elforbrug som følge af flytningen til mindre kontorlokaler i Genmab A/S og Genmab Inc. Genmab Redegørelse for samfundsansvar /6

6 Genmab har på nuværende tidspunkt besluttet ikke at medtage nøgletal for miljøområdet. Det vil imidlertid blive overvejet at medtage nøgletal i fremtiden, såfremt dette findes relevant. FREMTIDIGE FORVENTNINGER OG AKTIVITETER 2013 OG FREMEFTER Genmab opfordrer fortsat sine medarbejdere til at være miljøvenlige, til at producere så lidt affald som muligt og til at indsamle dette til genbrug, når det er praktisk muligt. Alle Genmabs medarbejdere opfordres desuden til at identificere områder til forbedringer og arbejde på at minimere Genmabs påvirkning af miljøet. CSR-Fokusområde: Virksomhedsetik og gennemsigtighed For et biotekselskab som Genmab er omdømmet, som en betroet partner, af største vigtighed for vores aktionærer og forretningspartnere, og det er essentielt for selskabets evne til at udføre sin virksomhed. Genmab er forpligtet til lovlig og etisk korrekt opførsel i finansielle og regnskabsmæssige forhold samt andre aktiviteter og kræver derfor at Genmabs medarbejdere opfører sig i overensstemmelse med gældende love og regler. Genmab har i denne forbindelse implementeret et whistleblower-program, som er godkendt af Datatilsynet. I 2011 blev der også implementeret og formidlet etiske retningslinjer til alle medarbejdere i Genmab. De etiske retningslinjer sigter mod at fremme lovlig og etisk adfærd fra alle interne interessenter, når de laver forretning på Genmabs vegne. Genmab har implementeret globale retningslinjer for pharma compliance i forbindelse med interaktion med sundhedspersonale. Endvidere har Genmab etableret retningslinjer for selskabets kommunikation omkring produkter under udvikling. I 2012 blev der gennemført uddannelse i retningslinjer for compliance i forbindelse med interaktion med sundhedspersonale, og der er fastlagt procedurer for at sikre overholdelse af de seneste rapporteringskrav i USA og Storbritannien. Der er ikke rapporteret om hændelser hverken under vores forretningsetiske retningslinjer eller vores whistleblower-program. FREMTIDIGE FORVENTNINGER OG AKTIVITETER 2013 OG FREMEFTER Det forventes, at alle medarbejdere overholder de forretningsetiske retningslinjer for at sikre, at aktiviteter hos Genmab gennemføres lovligt og etisk korrekt i henhold til Genmabs fastlagte kerneværdier og på en sådan måde, at vores fortsatte virksomhedsdrift og selskabs-omdømme beskyttes. I 2013 vil der blive gennemført genopfriskningskurser i vores forretningsetiske retningslinjer for alle Genmabs medarbejdere. Genmab Redegørelse for samfundsansvar /6

Innovative antistoffer, forbedrede liv

Innovative antistoffer, forbedrede liv Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2013 Genmab A/S CVR-nr. 21 02 38 84 Innovative antistoffer, forbedrede liv Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2013 jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b Indholdsfortegnelse 1. GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER OG PRAKSIS... 2 2. RISIKOSTYRING... 2 3. INTERN KONTROL... 4 4.

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 07b Ifølge Årsregnskabslovens 07b skal børsnoterede selskaber oplyse, hvorvidt de er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse (stk.

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens

Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse 2013, jf. årsregnskabslovens Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013 2 Lovpligtig mangfoldighedsredegørelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 99b Denne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S Nasdaq OMX Regnskabsmeddelelse for Bestyrelsen for har på sit møde i dag behandlet og vedtaget koncernens årsrapport for 2012. Hovedpunkter 2012 Omsætningen blev 2.881,8 mio. kr. mod 2.568,5 mio. kr. i

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere