Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis"

Transkript

1 Erhvervsakademi Kolding Att: Afdelingschef Jørgen Dam Sendt pr. Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Akkrediteringsrådet har på rådsmøde d. 9. februar 2012 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte udbud i Fredericia af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis. Akkrediteringsrådet akkrediterer videregående uddannelser for voksne og diplomuddannelser og udbud af uddannelserne efter den daværende undervisningsministers beslutning, jf. 15 g i Lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august 2011 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Udbuddet akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Udbuddet er akkrediteret positivt, jf. 13, stk. 2 jf. 1, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Akkrediteringsrådet 23. februar 2012 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jesper Schmidt Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Uddannelsesministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan godkendes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen henholdsvist udbuddet positivt, jf. 14 i Lov nr. 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen

2 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Uddannelsesministeriet ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2

3 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

5

6 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af nyt profilforløb inden for videregående voksenuddannelse (VVU) i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding med udbud i Fredericia. Undervisningen vil finde sted på 6. Julivej 67, Fredericia. EVA indstiller udbuddet til: EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder alle de kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Bemærk at kriterium 2 om praktikpladser alene vedrører erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og derfor ikke indgår i rapporter om videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 4

7 Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af nyt profilforløb inden for videregående voksenuddannelse (VVU) i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding. Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Sidst i dette kapitel fremgår det hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Erhvervsakademi Koldings ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Birthe Dinesen, ph.d., cand.scient.adm., sygeplejerske og lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Underviser i velfærdsteknologi, herunder telehomecare, og er tidligere vicerektor for en sygeplejeskole. Har været projektleder på fem velfærdsteknologiske forskningsprojekter og er projektansvarlig for forsknings- og innovationsprojektet TELEKAT. Har været med til at udvikle kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi på Aalborg Universitet. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 5

8 Maja Kellberg, cand.pæd.psych., pædagogisk diplomuddannelse og fritidspædagog fra Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium. Har siden 2008 været tilknyttet Århus Social- og Sundhedsskole som underviser i sundhedspraksis og har stor erfaring i at undervise på en beslægtet uddannelse på VVU-niveau. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Sigurd Lauridsen og evalueringsmedarbejder Camilla El-Sayed fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Ditte Strandbygaard har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA s skriftlige vejledning som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 6

9 vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 7

10 Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det geografiske område som udbuddet tænkes at dække, er Kolding, Vejen (deler med Erhvervsakademi MidtVest), Haderslev (deler med Erhvervsakademi MidtVest), Aabenraa (deler med Erhvervsakademi MidtVest) og Fredericia (deler med Erhvervsakademiet Lillebælt). Ansøgeren redegør for at udbuddets dimittender primært forventes at finde ansættelse inden for den offentlige sektors social- og sundhedsserviceområde. Målgruppen for udbuddet omfatter social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, servicepersonale, laboranter, fysioog ergoterapeuter, sygeplejersker og audiologiassistenter som efter endt uddannelse vil finde beskæftigelse som bl.a. brobyggere mellem brugere og producenter af velfærdsteknologi i sundheds- og plejesektoren. Ansøgeren beskriver på baggrund af et møde i Region Syddanmark at regionens behov for medarbejdere der er uddannede i velfærdsteknologi på KVU-niveau, vil stige med 11 % inden for sundheds- og plejesektoren. Ansøgeren redegør for at regionens erhvervsklynge inden for velfærdsteknologi, Welfare Tech Region, har et budget på 77 mio. kr. til på ti år at skabe 300 nye virksomheder og nye arbejdspladser inden for velfærdsteknologi og service i regionen. Herudover har ansøgeren vedlagt en relevant beskrivelse af udviklingen i erhverv og brancher i Region Syddanmark der viser en stigning i efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft, specielt inden for sundhedsvæsnet. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 8

11 Ansøgeren redegør for at udbuddets relevans løbende vil blive sikret ved at inddrage aftagere og relevante interessenter i form af både gæsteundervisere, temaer i undervisningen, virksomhedsbesøg, projektvejledning og etablering af et uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalget vil bestå af 12 medlemmer, herunder 3 medlemmer der udpeges af arbejdsgivere, 1 medlem fra Welfare Tech Region, 2 medlemmer der udpeges af arbejdstagerorganisationer, 1 medlem der udpeges af University Syddanmark/Videncenter for Ledelse, og 1 medlem der udpeges af Syddansk Universitet. Ekspertpanelet vurderer det som positivt at beskrivelsen af uddannelsesudvalget er detaljeret, og at det er de relevante organisationer der vil være repræsenteret i uddannelsesudvalget. Ekspertpanelet vurderer at det er en svaghed at ansøgeren ikke har vedlagt en konkret liste over potentielle aftagervirksomheder inden for Erhvervsakademi Koldings dækningsområde. Det er dog ekspertpanelets samlede vurdering at ansøgeren har dokumenteret at der er et aktuelt og fremtidigt behov for udbuddets dimittender. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) og følgende bilag: Bilag 1: Sund vækst 2020 fra Mandag Morgen, november 2010, side 28 Bilag 2: Udvikling i erhverv og brancher Region Syddanmark, august 2010 Bilag 3: Kompetenceundersøgelse for velfærdsteknologier, juni 2010 Bilag 4: Forslag til kommissorium for uddannelsesudvalgets arbejde. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 9

12 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Ikke relevant. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 10

13 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Profilforløbet består af seks fagligt afgrænsede moduler på hver 10 ECTS-point. Forløbet er tilrettelagt som tre obligatoriske fagmoduler, et valgfrit modul, et specialeforløb og et afgangsprojekt. Ansøgeren redegør for faglig progression både i hele uddannelsesforløbet og i de enkelte fagmoduler. Ansøgeren redegør samtidig detaljeret for at der vil blive anvendt forskellige undervisningsformer, herunder dialogbaseret klasseundervisning, forelæsninger, procesundervisning, workshopper, studiekredse, cases, øvelser og større projektarbejder. Ekspertpanelet vurderer det som en styrke at undervisningsformerne er sat i relation til de enkelte moduler, og vurderer de beskrevne undervisningsformer som relevante. Ekspertpanelet vurderer også at de studerende kan nå de fastlagte mål for læringsudbytte. Samlet set vurderer ekspertpanelet derfor at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: Bilag 3.1.1: Studieordning Velfærdsteknologi i Praksis KEA, 2011 Bilag 3.1.2: Behovsanalyse Velfærdsteknologi i Praksis, 2010 Bilag 5: Uddannelsesforslag, beskrevet af KEA maj 2011 i akkrediteringsansøgning om ny uddannelse. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 11

14 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden inden for det relevante beskæftigelsesområde, idet der nedsættes et uddannelsesudvalg som bl.a. omfatter repræsentanter udpeget af arbejdsgivere og en repræsentant for Welfare Tech Region. Ansøgeren redegør for at Erhvervsakademi Kolding medvirker til at afholde flere årlige konferencer hvor både studerende og undervisere deltager, og hvor bl.a. virksomheder holder oplæg om det praktiske arbejde med velfærdsteknologier. Ansøgeren redegør for at udbuddet til stadighed vil få tilført ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og om aktuelle resultater inden for relevante forskningsfelter gennem samarbejde og netværk. Fx vil Erhvervsakademi Kolding, i regi af et samarbejde med University College Nordjylland, indgå i et EU-støttet projekt der bl.a. omhandler velfærdsteknologi. Ansøgeren redegør herudover for at institutionen i samarbejde med University College Syddanmark og International Business College (IBC Kolding) har oprettet Videncenter for Ledelse. Herunder er der etableret en kompetencegruppe som arbejder med evaluering af velfærdsteknologiprojekter. Ansøgeren redegør desuden for at Videncenter for Ledelse giver Erhvervsakademi Kolding adgang til en række relevante netværk inden for det velfærdsteknologiske område, fx Welfare Tech Region og netværket UNIK. Ansøgeren redegør for hvordan der via IBC Koldings samarbejde med Innovation Lab i Aarhus tilgår udbuddet viden fra velfærdsteknologinetværket CareWare i Region Midtjylland. Ansøgeren redegør herudover for at et samarbejde med University College Syddanmark vil sikre adgang til Living Lab i Sønderborg hvor studerende, undervisere, virksomheder og brugere med tilknytning til udbuddet kan arbejde med velfærdsteknologiske løsninger i praksis. Det er dog en mindre svaghed at samarbejdet ikke i tilstrækkelig grad er konkretiseret. På basis af ovenstående er det ekspertpanelets vurdering at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 og følgende bilag: Bilag 6: Partnerskabsaftale med University College Syddanmark. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 12

15 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at der er følgende uddannelser med følgende antal studenterårsværk eller årselever på udbudsstedet: Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (2010: 237 studenterårsværk), finans (2010: 156 studenterårsværk), medie og kommunikation (2010: 130 studenterårsværk) samt bacheloruddannelser m.m. (2010: 51 studenterårsværk). På VVU-niveau udbydes følgende: indledende fag (2010: 8 årselever), human resources (2010: 2 årselever), international handel og markedsføring (2010: 53 årselever), kommunikation og formidling (2010: 31 årselever), økonomi og ressourcestyring (2010: 34 årselever), ledelse (2010: 224 årselever), finansiel rådgivning (2010: 108 årselever), informationsteknologi, innovation, produkt og produktion (2010: 8 årselever), sundhedspraksis (2010: 15 årselever). Af den vedlagte liste over underviserkompetencer på udbudsadressen fremgår det at der p.t. er ansat én underviser med baggrund inden for velfærdsteknologi. Ansøgeren redegør for at der efter opnået akkreditering af det nye udbud vil blive ansat en ny underviser med en fagligt komplementerende teknisk baggrund en ingeniør eller lignende og med en bred viden om anvendt velfærdsteknologi. Ansøgeren anfører herudover at der vil være et tæt samarbejde, bl.a. i form af underviserudveksling, med undervisere fra University College Syddanmark som er involveret i projekter inden for velfærdsteknologi. Ekspertpanelet vurderer at det er en mindre svaghed at det faglige miljø inden for velfærdsteknologi på Erhvervsakademi Kolding på nuværende tidspunkt er begrænset. Navnlig mangler der kompetencer på det tekniske område inden for bl.a. datasikkerhed, brugervenlighed m.m. Ekspertpanelet vurderer det dog positivt at institutionen planlægger at involvere undervisere fra University College Syddanmarks videncenter som har erfaring med konkrete projekter inden for velfærdsteknologi. Ligeledes vurderer ekspertpanelet det positivt at ansøgeren planlægger at ansætte en underviser med en teknisk baggrund og konkret viden om velfærdsteknologi. Samlet set vurderer ekspertpanelet at det nuværende faglige miljø i sammenhæng med planen om at styrke miljøet er tilfredsstillende, og at kriterium 5 derfor er opfyldt. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 13

16 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: Bilag 7: Bilag 8: Mini cv for underviser Liste over undervisere. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 14

17 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for at institutionen råder over nyere, velfungerende undervisningslokaler, auditorier og it-lokaler og studiemiljøer, gruppefaciliteter og computerarbejdspladser med trådløs internetadgang. Herudover er der ifølge ansøgeren et bibliotek med en relevant bogsamling og en stor tidsskriftssamling. Ansøgeren har ligeledes beskrevet en række konkrete velfærdsteknologier fx automatisk vasketoilet, epilepsialarm og blodprøverobot som vil blive benyttet i undervisningen. Ansøgeren vil sikre adgang til dyrere teknologier gennem låne- og/eller lejeaftaler. Herudover redegør ansøgeren for at institutionen vil gøre brug af eksisterende netværk for at sikre adgang til de nødvendige faciliteter og ressourcer, fx gennem Hjælpemiddelinstituttet hvor det ifølge ansøgeren vil være muligt at låne teknologi til pilotprojekter, eller gennem Teknologisk Institut som kan fremvise robotter og lignende. Desuden redegør ansøgeren for at institutionen vil samarbejde med de studerende der er i beskæftigelse, undervejs i uddannelsen. Det vil fx være muligt at besøge deres arbejdspladser og se hvordan konkrete teknologier anvendes i hverdagen. Det er ekspertpanelets samlede vurdering at udbudsstedet råder over de nødvendige faciliteter og ressourcer til at kunne nå målene for læringsudbyttet, og at ansøgeren har sandsynliggjort at Erhvervsakademi Kolding vil kunne låne eller leje dyrere teknologisk udstyr af bl.a. Teknologisk Institut og Hjælpemiddelinstituttet. Kriteriet vurderes derfor opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 og følgende bilag: Bilag 9: Innovationsfabrikken, artikel i Jyske Vestkysten 20. marts Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 15

18 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at institutionen vil benytte ESB-netværket for evaluering, samarbejde og benchmarking til kvalitetssikring af udbuddet, og at institutionen med dette system løbende vil sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøgeren redegør for at der vil blive gennemført en ETU (elevtilfredshedsundersøgelse) hvert år og en MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse) hvert andet år. Ud over ESB-netværket redegør ansøgeren for at kvalitetssikringen vil omfatte evaluering af: teoriperioder på grundforløb (efter hvert forløb), teoriperioder på hovedforløb (efter hvert forløb), andre relevante skoleforløb, særlige indsatsområder (specialpædagogisk støtte, mentorordninger og tilbud om støtte fra tosprogskoordinatorer, læsevejledere og psykologer) og efter- og videreuddannelser, herunder akademiuddannelser (efter hvert forløb). Ansøgeren beskriver at der følges op på alle gennemførte evalueringstiltag med analyser i evaluerings- og kvalitetssikringsgruppen. Denne gruppe består af en ledelsesrepræsentant, en underviser, en pædagogisk koordinator og en skolepraktikansvarlig. Ansøgeren redegør for at evaluerings- og kvalitetssikringsgruppen efter analysen udarbejder aktivitetsplaner for mhp. prioritering og gennemførelse af kvalitetsudviklende tiltag. Ansøgeren redegør for at det beskrevne kvalitetssikringssystem bliver benyttet af Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens som udbuddet vil dele adresse med. Ansøgeren redegør for at dette kvalitetssikringssystem vil blive tilpasset ansøgerens overordnede system efter positiv akkreditering. Ekspertpanelet vurderer det som en mindre svaghed at der tilsyneladende vil blive benyttet forskellige systemer til at sikre udbuddets kvalitet og relevans, men idet ansøgeren redegør for at udbuddet vil blive kvalitetssikret i tilstrækkelig grad, tillægger ekspertpanelet denne svaghed mindre betydning. Ekspertpanelet vurderer samlet set at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der vil blive benyttet et kvalitetssikringssystem med systematisk opfølgning. Det er derfor ekspertpanelets vurdering at kriterium 7 er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 og følgende bilag: Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 16

19 Bilag 10: EA Koldings kvalitetssikringssystem. Profilforløb i velfærdsteknologi i praksis ved Erhvervsakademi Kolding i Fredericia 17

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Erhvervsakademiet Lillebælt Uddannelseschef Kim Hass Rubin Sendt pr. e-mail: kiru@eal.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab,

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Rektor Anne-Marie Dohm Sendt pr. e-mail: amd@journalisthojskolen.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i kommunikation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-645

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere