Velkommen til Sandalsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Sandalsparken"

Transkript

1 Velkommen til Sandalsparken EJERFORENINGEN SANDALSPARKEN 3660 STENLØSE Velkommen til Sandalsparken Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Sandalsparken. Hvis du har spørgsmål, som du ikke får besvaret ved at læse folderen, er du velkommen til at kon- takte bestyrelsen. Hvis en ejer af en ejerlejlighed ønsker at udleje sin lejlighed, skal dette ifølge ejerfor- eningens vedtægter godkendes skriftligt af ejerforeningen. Hvis godkendelse opnås, betragtes nærværende pjece som en del af lejeaftalen. Juni 2015

2 2 Indholdsfortegnelse: EJERFORENINGEN SANDALSPARKEN Generalforsamling... 3 Bestyrelsens arbejde... 3 Beboermøde... 3 Viceværtens opgaver... 3 Administration... 4 Forsikring... 4 Fællesantenne... 4 HUSORDEN Navn på postkassen... 4 Husdyr... 4 Svalegangene... 4 Musik, støj m.m... 4 FÆLLESAREALER Opgangene... 5 Bede og anlæg... 5 Bedene ved stuelejlighederne... 5 Cykel- og knallertkørsel... 5 Parkering... 5 Garager... 5 Brandvejene... 5 Boldplads... 6 Festlokale... 6 Maling af udendørs træværk... 6 KÆLDERAREALER Kælderdøre... 6 Nøgle til fællesrum... 6 Kælderskaktene... 6 Tørring af tøj... 6 Depotrum... 6 INDRETNING AF ALTANERNE Markiser og inddækning... 7 Grill på altanerne... 7 VAND, VARME OG VENTILATION Vandspild... 7 Varme... 7 Udsugning... 7 Emhætten... 7 AFFALD Dagrenovationsaffald... 8 Bio- affald og restaffald... 8 Storskrald... 8 Genanvendeligt affald... 8 Altan- og haveaffald... 8

3 3 EJERFORENINGEN SANDALSPARKEN Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På den ordinære generalforsam- ling, som holdes en gang om året - senest i maj måned vælges en bestyrelse. Bestyrelsen i Ejerforeningen Sandalsparken består af 3 medlemmer og mindst 2 supplean- ter. Fristen for at fremsætte forslag til generalforsamlingen er den 15. februar i det pågældende år. Ved alle afstemninger på generalforsamlingen gøres stemmerne op efter fordelingstal, der er regnet ud i forhold til lejlighedens størrelse. Revisor vælges på generalforsamlingen. l hver opgang findes en liste på opslagstavlen med navn og telefonnumre på bestyrelse, vi- cevært og administrator. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender. Se foreningens vedtægter 10. Reparations - og vedligeholdsarbejde, der betales via fællesudgifter sættes i gang af besty- relsen. Bestyrelsen ansætter ejendomskyndig administrator. Enhver beboer kan kontakte admini- strator i relevante sager, men vi finder det mest naturligt, at man henvender sig til besty- relsen først. I forbindelse med iværksættelse og gennemførelsen af større vedligeholdelses- og renove- ringsarbejder i Sandalsparken kan der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper bestående af inte- resserede medlemmer af ejerforeningen samt en repræsentant fra bestyrelsen. Beboermøde Indkaldes efter behov af bestyrelsen eller af andre beboere i henhold til vedtægterne. Viceværtens opgaver Viceværten varetager den daglige vedligeholdelse af Sandalsparkens bygninger og ude- arealer. Viceværten kan træffes på telefon mellem kl og Ved akutte problemer kan viceværten dog kontaktes uden for telefontiden.

4 4 Administration Ejerforeningens regnskaber, opkrævning af fællesudgifter og eventuelle juridiske opgaver varetages af administrator. Forsikring Skader i selve lejligheden, f.eks. ruder, kummer, vandrør, gulve m.m. dækkes af fællesfor- sikringen. Viceværten har forsikringsbetingelser og skadesanmeldelser for den fælles for- sikring. Skader på indbo eller skader opstået som følge af grov forsømmelse af lejligheden dækkes af beboerens egen privatforsikring. Dette gælder også de skader, såvel udendørs som indendørs, der måtte opstå under flytning. Individuel vedligeholdelsespligt er beskre- vet i ejerforeningens vedtægter 17. Fællesantenne Der findes fælles TV- antenne med følgende kanaludbud i digital kvalitet: DRs programpak- ke med DR1, DR2 etc., Folketinget, Hovedstaden og LORRY. Desuden findes: National Geo- graphic, Eurosport samt TV2. HUSORDEN Navn på postkassen Nye beboere skal henvende sig til viceværten, som sørger for at der bliver påsat navn på postkassen hurtigst muligt. Husdyr Ifølge vedtægterne er husdyr i lejligheden tilladt, men hunde skal føres i snor og må ikke luftes på Sandalsparkens område. Svalegangene Det er den enkelte beboers ansvar at holde svalegangen ud for egen lejlighed ren. Saltning af svalegangen er ikke tilladt, da betonen bliver ødelagt. Der er i 2003 lavet skrid- sikkert underlag. Det er ikke tilladt at henstille affaldsposer på svalegangene. Støj, musik m.m. Vi opfordrer alle til at tage hensyn. Brug af boremaskiner, hammer og lignende må kun ske indtil kl Afspilning af musik og TV samt brug af musikinstrumenter m.m. skal ske med fornødent hensyn til naboerne. Hvis du skal holde fest, bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj efter kl Ellers bør du dæmpe støjen efter dette tidspunkt. Hvis enkelte beboere ikke retter sig efter dette, selv efter henstilling fra naboerne, kan be- styrelsen gribe ind. l første omgang ved at bringe sagen for foreningens advokat, som med hjemmel i vedtægterne kan kræve flytning fra lejligheden.

5 5 FÆLLESAREALER Opgangene Det er kun tilladt at stille rullestole, rollatorer, klap- og barnevogne i opgangene, og kun når de bruges dagligt. Egentlig opbevaring skal ske i cykelkældrene. Cykler må ikke stå i opgangene. Opslagstavlerne må meget gerne benyttes af alle beboere. Vær venlig at forsyne opslag med navn, lejlighedsnummer og dato. Uønskede reklamer m.v. må ikke lægges i opgangene. Bede og anlæg Vi beder alle om at respektere bede og anlæg. De opsatte borde fjernes i tidsrummet ok- tober til april. Bedene ved stuelejlighederne Bedene tilhører fællesarealet. Det står den enkelte beboer frit for at beplante og passe bedene. Ejerne af de enkelte lejligheder er berettigede til at sætte et lavt hegn omkring de små havearealer foran deres respektive lejligheder. Hegnet må dog højst være 50 cm. højt (målt fra jordoverfladen), og hegnet skal være bygget af sortmalet træ, Hegnet skal bestå af vandrette høvlede brædder af samme dimensioner som brædderne på altanerne. Enhver form for vedligeholdelse af hegnene påhviler alene den pågældende lejligheds ejer. Ejerforeningen er berettiget til, med rimeligt varsel, at ændre reglerne for disse hegn - herunder at kræve hegnene fjernet uden erstatning for ejerne. Hvis der skal udføres ar- bejder på eller ved de pågældende arealer f.eks. vedrørende kloak, flisebelægning eller lignende skal hegnene fjernes med rimeligt varsel for de enkelte ejeres egen regning, og ejerforeningen er ikke forpligtet til at betale erstatning eller betale for eventuel genetable- ring af hegnene. Cykel- og knallertkørsel Det er ikke tilladt at færdes på cykel eller knallert på Sandalsparkens stier og græsarealer. Barnecykler (0-5 år) må gerne færdes på stierne. Cykler skal stilles i cykelstativerne eller i cykelkælderen - og forsynes med navn. Parkering Parkering af biler skal ske på parkeringspladserne. Vi henviser til kommunens særlige be- stemmelser ved parkering af køretøjer over kg. Garager Sandalsparken har et antal garager, som udlejes til beboerne. Henvendelse kan ske til administrator, der kan oplyse, om der er ledige garager og som li- geledes sørger for opkrævning af leje. Brandvejene Politiet tillader ikke parkering på brandvejene, der ligger mellem de to blokke. Af- og på- læsning regnes ikke for parkering.

6 6 Boldplads Boldpladsen er for beboernes børn. Vi beder forældre sørge for, at den kun benyttes i tids- rummet kl Festlokale Vi har et festlokale med plads til max. 40 personer. Viceværten står for reservation og an- dre ting i forbindelse med festlokalet. Festlokalet kan lejes af Sandalsparkens beboere for et beskedent beløb. Maling og udskiftning af udendørs træværk Maling og udskiftning af udendørs træværk sker efter behov. Altanbrædder males på beg- ge sider, dog ikke hvis ejer har sat noget på indersiden, f.eks. brædder eller plader. I de til- fælde må ejer selv sørge for at male. Arbejdet betales via fællesudgifterne og sættes i gang af bestyrelsen. KÆLDERAREALER Kælderdøre Alle aflåselige kælderdøre skal holdes låst. Det kan have betydning i forsikringssager og formindsker risikoen for hærværk og tyveri. Nøgle til fællesrum Hver blok har sin egen nøgle, som gælder til alle fællesrum i blokken. Kælderskaktene De overdækkede kælderskakte må af sikkerhedshensyn ikke bruges til terrasse eller cykel- parkering. Tørring af tøj Tørrekældrene må kun bruges til tørring af tøj. Vi er mange om at bruge tørrerummene, så tag venligst tøjet ned, så snart det er tørt. Du må gerne tørre tøj og lufte dyner på altaner- ne, når det sker under rækværkshøjde. Depotrum Depotrummene i kælderen er primært til opbevaring af havemøbler. Er der rigeligt med plads, kan der også stilles andre møbler midlertidigt. Møblerne skal mærkes med lejlig- hedsnummer og navn, og i øvrigt stilles, så der er fri passage til andres ting. Bestyrelsen tager lejlighedsvis initiativ til oprydning i depotrummene og ting, der ikke er mærket, vil blive fjernet.

7 7 INDRETNING AF ALTANERNE Markiser og inddækning af altaner Der må som udgangspunkt ikke foretages væsentlige ændringer af altanerne, men der er særlige regler i vedtægterne, som skal overholdes, og hvorefter det er tilladt at opsætte markise eller hel inddækning af altanerne - men det skal ske efter særlige regler om ensar- tet udseende m.m., som skal overholdes. Hvis du overvejer sådanne ændringer af din al- tan, bør du først kontakte viceværten eller foreningens formand - der er indgået aftaler med relevante firmaer vedrørende opsætning og montering. Der er ligeledes truffet be- slutning vedrørende farver og design af både markiser og glasinddækning. Det er også tilladt at sætte delvis afskærmning eller espalier op, når dette udføres forsvar- ligt og harmonerer med ejendommens facade. Alle ændringer over rækværkshøjde skal godkendes af bestyrelsen. Det er vigtigt, at brandredningsforholdene ikke forringes. Man henstiller til, at beboerne holder altanerne ryddelige af hensyn til helhedsindtrykket. Fodring af fugle må ikke finde sted på altanen. Grill på altanerne Af hensyn til de øvrige beboere, må man ikke grille med kul eller briketter på altanerne. Der henstilles til, at man griller med enten gas eller el. Ligeledes henstilles til, at man i øv- rigt griller med omtanke. VAND, VARME OG VENTILATION Vand afregnes efter måler. Vær opmærksom på vandspil. Se evt. beregning på Varme Varmen i lejlighederne holdes konstant - uanset vejrforholdene. Dette styres ved hjælp af en termostat i varmecentralen. Temperaturen sænkes ca. 3 grader om natten. Varme afregnes efter måler. Udsugning For at holde på varmen i lejlighederne anbefales det at holde døren til badeværelset luk- ket, fordi udsugningen er effektiv nok til at sænke temperaturen i lejlighederne. Dækslet til udsugning i badeværelset skal tages ned og renses regelmæssigt. Det kan trækkes ned uden brug af værktøj. Der må kun benyttes kondenstørretumbler i badeværelset. Emhætten Der må ikke opsættes emhætte med separat motor, idet udsugning sker med centralt an- læg, som bliver forstyrret, hvis der er motor i de enkelte emhætter. Emhætten i køkkenet har to indstillinger: åben/lukket. Filteret i emhætten skal tages ud og vaskes i sæbevand regelmæssigt.

8 8 AFFALD Dagrenovationsaffald Dagrenovationsaffald skal sorteres i bio- affald og restaffald. Hvis du er i tvivl om, hvordan det skal sorteres, kan du kontakte viceværten. Bio- affald og restaffald Bio- affald skal i containere mærket "BIO" og restaffald skal i containere mærket "RESTAF- FALD" Vi beder alle benytte de containere, der tilhører deres egen husblok. Storskrald Egedal Kommune har fastsat regler om storskrald. Disse regler fremgår af det affaldshæfte som årligt omdeles af kommunen. Her vil det fremgå, hvad der er storskrald, og hvad der ikke er. Eksempelvis er affald fra nedrivning af køkken/bad, beton, tegl, mursten, leca, bi- ler, motorcykler, knallerter og dele heraf ikke storskrald. El- sparepærer indeholder kviksølv og skal afleveres på genbrugspladsen. Maling skal ligeledes afleveres på genbrugspladsen. Genanvendeligt affald Alle husstande i Egedal Kommune skal frasortere genanvendeligt affald: Aviser, ugeblade, adresseløse forsendelser, tryksager og lignende. Dette affald skal lægges i containere på parkeringspladsen, i de containere der er mærket PAPIR. Alle former for drikkevareemballage, syltetøjsglas og lignende. Dog ikke keramik og porcelæn. Glas til genanvendelse lægges i containere, der er mærket GLAS på par- keringspladsen ved Egedal Centret. Papkasser og paprør, bølgepap m.m. Dette affald skal anbringes BAG den BLÅ con- tainer, som står ved viceværtens redskabsrum på den sydlige parkeringsplads bag opgang F. Andre mindre ting skal pakkes i klare poser og afleveres efter nærmere aftale med viceværten (telefon ). Altan- og haveaffald Altan- og haveaffald stilles ved siden af den BLÅ container, som står ved viceværtens red- skabsrum på den sydlige parkeringsplads bag opgang F. Affaldet skal i klare sække. Juletræer kan kastes ud på græsset fra altanen, hvor viceværten vil samle dem sammen.

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

EF Dybendalsvej 67-73

EF Dybendalsvej 67-73 EF Dybendalsvej 67-73 Beboervejledning www.dybendalsvej.dk Version 1 April 2012 EF DYBENDALSVEJ 67-73 1 VELKOMMEN Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i EF Dybendalsvej 67-73,

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Fællesinformation til beboerne Venlig hilsen Ejerforeningen, Bellevue 1 Maj 2015 Introduktion Bellevue er et smukt byggeri direkte på havnen i Gråsten. Den samlede bebyggelse

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10

INDHOLD. Fællesarealer 3. Kældre 4. Ved hoveddøre 6. Anlæg og gårde 6. Altaner 7. Støj 8. Fælles installationer 9. Ejervedligehold og renovering 10 INDHOLD Fællesarealer 3 Kældre 4 Ved hoveddøre 6 Anlæg og gårde 6 Altaner 7 Støj 8 Fælles installationer 9 Ejervedligehold og renovering 10 Husdyr 11 Udlejning 12 Nøgler, brikker 12 Affald 12 Overtrædelse

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere