Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde"

Transkript

1 Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2. Det påhviler foreningens medlemmer at gøre sig bekendt med og følge husordenen. Stk. 3. Det påhviler samtlige medlemmer at gøre deres egne lejere bekendt med og få deres egne lejere til at følge husordenen, idet ejerforeningens bestyrelse og administrator alene kommunikerer med foreningens medlemmer/ejere. Stk. 4. Såfremt et medlem (eller dennes lejer) ikke følger husordenen og bestyrelse/vicevært én gang har gjort medlemmet skriftligt opmærksom på, at husordenen ikke følges af et medlem (eller dennes lejer), bliver det pågældende medlem ved gentagelsestilfælde pålagt et gebyr, uagtet om det er ejeren selv eller dennes lejer, der ikke er følger husordenen. Gebyrstørrelse, jvf. Forretningsordenen. 2. Yderdøre, trappeopgange samt gårdtoilet Alle yderdøre til hoved- og køkkentrapper samt gårdtoilet, kælder og loftsgang skal holdes lukkede, aflåste (hvor det er muligt) og fri for passage. Trappeopgange, kældergange og loftsgang skal holdes fri for affald, bohave og, cykler 3. Affald Stk. 1. Husholdningsaffald i form af dagrenovation skal afleveres i affaldscontainere placeret i foreningens affaldsrum. Aviser, blade o.l. skal afleveres i særlig container til aviser, blade m.v. Håndtering af al øvrigt husholdningsaffald sker i henhold til Roskilde Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald, og i henhold til regler for bortskaffelse af glas, flasker, farligt affald o.l. og sker på medlemmernes (og disses lejere) egen foranstaltning. Stk. 2. Medlemmer (og disses lejere) med ejerlejligheder, hvorfra der drives erhverv, er ikke omfattet af ejerforeningens generelle affaldsordning i henhold til Roskilde kommunes bestemmelser om affald fra erhverv (Affaldsbekendtgørelsen). Medlemmer (og disses lejere) er forpligtet til selv at foranstalte affaldsordning, herunder opsætning, betaling og tømning af containere til erhvervsaffald. Undtaget herfra er dog container til aviser, blade og lignende, jævnfør. 2, stk. 1, som er fælles for samtlige medlemmer. Medlemmer med ejerlejligheder, hvorfra der drives

2 erhverv, må maksimalt hver have én affaldscontainer á 800 liter eller ét lukket bur til pap og/eller mindre affaldscontainer på maksimalt 140 liter placeret på foreningens område. Området udpeges af bestyrelsen. Der skal stå medlems/lejer navn på containerne Stk. 4 Enhver henstillen af affald, bohave, emballage, paller, bure og lignende på foreningens fællesområder er ikke tilladt aht. brandfare, skadedyr etc.. Postpakker og leverancer af varer fjernes fra fællesområder samme dag og må ikke spærre for adgang til døre, trapper, gårdtoilet, kældergange, loftsgang og parkeringspladser. Stk. 5. Såfremt et medlem eller dennes lejer overtræder 2, stk. 1 4, kan bestyrelsen fjerne henstillede effekter, herunder affald, varer, pakker, bure, stativer, affaldsbeholdere o.l., for det pågældende medlems regning med et skriftligt varsel på 24 timer. Ved bortskaffelse af henstillede effekter pålægges det pågældende medlem et gebyr. Gebyrstørrelse, jvf. Forretningsordenen. 4. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr, der dog ikke må være til gene for andre medlemmer. Medlemmer med husdyr er forpligtet til at holde rent efter dyrene på fællesområder. 5. Parkering Stk. 1. Ejerforeningens gård må benyttes til parkering af biler, knallerter og motorcykler, der tilhører medlemmerne (eller disses lejere) i ejerforeningen. Medlemmernes cykler skal anbringes i en af de to garager, der er forbeholdt cykler. Stk. 2. Parkering af biler er alene tilladt for biler med gyldig P-tilladelse udstedt af et af foreningen udpeget parkeringsfirma, der administrerer ordningen og fører kontrol med, at parkeringsbestemmelserne overholdes. Parkeringsfirma fastsætter parkeringsafgift. Parkering kan alene ske inden for afmærkede parkeringsbåse til henholdsvis knallerter/motorcykler og til biler. Parkering sker efter først til mølle -princippet. Biler, der ikke kan parkeres inden for afmærkede parkeringsbåse, må ikke parkeres i foreningens gård aht. redningskøretøjer. P-tilladelser udstedes alene til medlemmer med bil. P-tilladelser udstedes ikke til medlemmer, der lejer garage af foreningen. P-tilladelser er individuelle og personlige og kan således ikke benyttes af gæster eller gøres til genstand for nogen form for udlån til tredjepart.

3 Manglende overholdelse af 5 kan medføre inddragelse af parkeringstilladelse. 6 Garager Stk. 1. Ejerforeningen udlejer to garager, der er forbeholdt ejerforeningens medlemmer. Garagerne skal så vidt det overhovedet er muligt udlejes til medlemmer med bil og skal benyttes til parkering af bil. I tilfælde af at garagerne ikke kan udlejes til medlemmer med bil, kan de udlejes til medlemmer uden bil, maksimalt i perioder på to år ad gangen. Stk. 2. Udlejning sker gennem bestyrelsen/administrator. Garager kan ikke udlejes til tredjepart. Stk. 3. Bestyrelsen/administrator fører venteliste over medlemmer, der er interesseret i at leje en garage efter princippet Først til mølle. Der udarbejdes særskilt lejekontrakt på leje af garager. Ud over månedlig leje betaler lejeren et depositum til evt. istandsættelse efter udløbet af lejeperioden. Leje og depositum er fastsat i Forretningsordenen. 7 Kælderrum Stk. 1. Ejerforeningen udlejer et kælderrum, der er forbeholdt ejerforeningens medlemmer. Stk. 2 Udlejning sker gennem bestyrelsen/administrator. Kælderrum kan ikke udlejes til tredjepart. Stk. 3. Bestyrelsen/administrator fører venteliste over medlemmer, der er interesseret i at leje kælderrum efter princippet Først til mølle. Der udarbejdes særskilt lejekontrakt på leje af kælderrum. Ud over månedlig leje betaler lejeren et depositum til evt. istandsættelse efter udløbet af lejeperioden. Leje og depositum er fastsat i Forretningsordenen. 8 Ekstra nøgler Ekstranøgler til hoveddøre, køkkendøre i opgange, gårdtoilet, cykelgarage kan kun bestilles via administrator. Beløb for ekstranøgler jvf. Forretningsordenen 9 Udstilling af varer fra ejerlejligheder med erhverv Ejerlejligheder, hvorfra der drives erhverv, kan anbringe udstillinger på fortovet foran forretningerne i henhold til myndighedernes bestemmelser. Udstillinger på fortove må maksimalt have en længde, der svarer til forretningens facade.

4 Udstillingen må maksimalt have en dybde, der ikke er til gene og ulempe for forbipasserende i henhold til myndighederne bestemmelser. Der skal være en fri afstand på 1 m. fra fælles adgangsveje, f.eks. hoveddøre 10 Reparation af ejerforeningens ejendom Alle reparationer, der vedrører den del af ejendommen, som medlemmerne har ansvar for i fællesskab, jævnfør vedtægternes 16, kan alene udføres på bestyrelsens og/eller viceværtens foranledning. Udgifter til reparationer, der udføres på den del af ejendommen, som ejerforeningen har ansvaret for, og som ikke er bestilt af bestyrelse/vicevært, er ejerforeningen uvedkommende, med mindre der er tale om force majeure. 11 Varmeinstallationer Stk. 1. Det påhviler hvert enkelt medlem at orientere bestyrelsen forud for installation af nye eller udskiftning af eksisterende radiatorer og gulvvarmeanlæg, der er eller planlægges tilsluttet ejendommens fjernvarmeanlæg. Hvis denne bestemmelse ikke iagttages påhviler det medlemmet at afholde alle følgeudgifter. Stk. 2. Samtlige radiatorer og gulvvarmeanlæg nye som eksisterende skal tilmeldes hos bestyrelsen, administrator og varmeforbrugsaflæsningsfirma. Det står for medlemmernes egen regning at afholde alle udgifter til installation af varmeforbrugsmåling på såvel nye som bestående anlæg. Ved salg og fraflytning står medlemmet selv for at afholde udgifter til aflæsning af forbrug, såfremt aflæsning finder sted uden for den faste fyringssæson. Stk. 3. Medlem, der ikke sørger for, at varmeinstallationer (radiatorer og gulvvarmeanlæg tilsluttet ejendommens fjernvarmeanlæg) er udstyret med forbrugsmåling pålægges et gebyr, gebyrstørrelse, jvf. Forretningsordenen. 12 Vandinstallationer Stk. 1. Det påhviler medlemmer med ejerlejligheder, hvorfra der drives erhverv at orientere bestyrelsen forud for installation af nye eller udskiftning af eksisterende vandrør, der påvirker målingen af vandforbruget. Det står for disse medlemmers egen regning at afholde alle udgifter til evt. ændringer af bestående forbrugsmåling. Ved salg og fraflytning står medlemmet selv for at afholde udgifter til aflæsning af forbrug, såfremt aflæsning finder sted uden for den faste termin for årsaflæsning. Stk. 2. Medlem, der ikke sørger for, at vandinstallationer er udstyret med forbrugsmåling pålægges et gebyr, jvf. Forretningsordenen.

5 13 Altaner, markiser, skilte med videre Medlemmer, der ønsker altaner, skilte, markiser o.l. monteret på ejerforeningens facade, skal forud for etablering indhente skriftlig tilladelse fra bestyrelsen (Vedtægternes 16), og de skal etableres i overensstemmelse med myndighedernes regler. Medlemmerne afholder for egen regning samtlige omkostninger i forbindelse med etablering og vedligeholdelse, herunder omkostninger til udbedring af evt. skader på den fælles ejendom, evt. retableringsomkostninger og demontering. Forsikringsmæssige konsekvenser er ejerforeningen uvedkommende og påhviler alene ejeren at afholde. Montage af altaner, skilte, markiser og lignende udføres, således at ejendommen ikke tager skade. Udbedring af eventuelle skader på ejendommen forårsaget af montagen er ejerforeningen uvedkommende. 14 Støj Brug af boremaskine og andet støjende værktøj skal finde sted i tidsrummet kl I weekend og helligdage kl Afspilning af musik må ikke være til gene for medlemmerne. Festlige anledninger bør aftales med medlemmerne og skal annonceres i begge opgange. 15 Gør-det-selv-dag Én gang årligt afholder ejerforeningen en Gør-det-selv-dag, hvor medlemmerne udfører mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver på den fælles ejendom. Alle ejere er forpligtet til at deltage med mindst én person. Er et medlem forhindret i at deltage pålægges medlemmet et gebyr, jvf. Forretningsordenen.. Gør-det-selvdagen indkaldes med mindst to måneders varsel. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2014.

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere