VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt 131211-58 Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract"

Transkript

1 VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt KUAS j.nr.: Ingen - da der er tale om museets egenfinansierede forundersøgelse. 1 Rapport for prøvegravning af overpløjet gravhøj. Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d aug Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract... 1 Oversigtsplan... 2 Undersøgelsens forhistorie... 3 Faktuelle oplysninger... 4 Deltagere... 4 Topografi, terræn og undergrund... 5 Målesystem og nivellering... 6 Undersøgelsens forløb Undersøgelsens resultater... 7 Perspektiver for videre undersøgelser Indstilling Anlægsliste Fundliste (fra RGIN) Fotoliste med fotos Abstract På baggrund af forskningsprojekterne: Fårdalfundet og andre depotfunds relation til nærliggende samlingspladser, bopladser og grave i yngre bronzealder og Rituelle anlæg i tilknytning til grave og gravhøje i yngre bronzealder blev der i aug foretaget en prøvegravning af højresten sb. 58 i Viskum sogn, da der i denne høj skulle være fundet ca. 20 urnegrave. Det ønskedes på den baggrund afklaret, om der stadig var bevarede brandgrave, og om der ved højfoden var rituelle anlæg med tilknytning til brandgravene. Prøvegravningen viste, at der stadig er bevaret betydelige dele af højen med flere højfaser og mindst 2 randstenskæder. Hvad angår højfaserne kan den primære høj ud fra fundet af et fladehugget flintsegl i højfylden tidligst være fra (sen?) senneolitikum og er måske snarere fra æ. bronzealder. Højen er efterfølgende udbygget mindst én gang og formodentligt (mindst) 2 gange. Det antages, at dette er sket i æ. bronzealder periode II-III. ndvidere fandtes 8-9 mere eller mindre velbevarede brandgrave, heraf 3-4 uforstyrrede urnegrave. Da kun ca. 1/5 af højens overflade blev afdækket ved forundersøgelsen er det muligt, at der måske stadig er spor efter over 20 brandgrave tilbage. Tre bevarede urner fra højen (Lützau-Lunds privatsamling på VSM) og de få fund fra de i 2009 lokaliserede brandgrave, synes alle at kunne dateres til yngre bronzealder. Højen kan derfor meget vel have fungeret som højgravplads gennem hele yngre bronzealder. ndelig fandtes stensamlinger ved foden af gravhøjens sydlige og østlige del. Lerkarskår blandt stenene formodes at være fra y. bronzealder og der kan derfor meget vel være tale om spor efter rituelle anlæg med relation til brandgravene i højen. Prøvegravningen indfriede derfor til fulde (og lidt til) forhåbningerne om fund og anlæg, der kan være med til at sætte Fårdalfundet ind i det lokale kulturlandskab.

2 Oversigtsplan 2

3 3 Undersøgelsens forhistorie Gravhøjen blev registreret i 2004 i forbindelse med anlæggelsen af en naturgasledning tværs gennem Viskum sogn. Ved den arkivalske kontrol forud for dette projekt viste det sig, at der i amatørarkæologen Preben Lützau-Lunds samling (som Viborg Stiftsmuseum modtog i 2001) var tre gravurner fra yngre bronzealder, der skulle være fundet i en gravhøj placeret lidt nord for gården Nøragergård og dermed kun ca. 700m nord for Fårdalfundet. I PLL s protokol var det klart angivet, at ca. 20 urner! (uden gravgods?) var fundet i den midterste af tre overpløjede gravhøje. 1 På daværende tidspunkt var der kun registreret to gravhøje på DKC ( ), men ved en besigtigelse kunne det konstateres, at der ganske rigtigt var tre tydelige, overpløjede høje i området. Den midterste blev derfor registreret og anmeldt til DKC ( ). I forbindelse med anlæggelsen af naturgasledningen (som blev flyttet lidt for at undgå, at højen blev berørt ved anlægsarbejdet) blev der trukket et par søgegrøfter mellem den midterste og den østligste høj. Der blev ved denne prøvegravning fundet spor efter fortidsminder i form af hjulspor og nordøst for højen enkelte anlægsspor, der dog ikke vurderedes at være så væsentlige, at de kunne give anledning til yderligere undersøgelser. Væsentlige fortidsminder blev dog fundet flere steder både syd og nord for gravhøjen. Således blev der fundet bopladsspor fra bronzealder(?) på en lille højning lidt nord for gravhøjene ( ). Lige syd for gravhøjene fandtes spor efter et enkelt treskibet langhus ( ), der formodes at være fra bronzealderen, og længere mod syd blev fundet mere omfattende bopladsspor med flere langhuse fra yngre bronzealder og tidlig jernalder ( ). Dertil kom fund af bl.a. en del ild-/kogegruber på den formodede samlingsplads ved Fårdalfundet ( ) samt syd derfor flere bopladsspor ( ) fra yngre bronzealder og tidlig ældre jernalder. ndelig blev fundet omfattende bopladsspor med hustomter fra yngre bronzealder og tidlig jernalder ( ) på et højdedrag et stykke nord for gravhøjene. Disse ret tæt beliggende fund antydede, at der indenfor en afstand af indtil 1km fra Fårdalfundet er ret omfattende bopladsspor fra bl.a. yngre bronzealder. I forbindelse med naturgasprojektet forsøgte jeg derfor at samle oplysninger om alle fund fra yngre bronzealder fra Viskum sogn (og til dels fra nabosognene Ørum og Vejrum). Jeg ønskede at få alle dengang samlet alle, kendte brikker til belysning af yngre bronzealders kulturlandskab i lokalområdet omkring Fårdalfundet. Siden min undersøgelse af en lige syd for Fjelsø beliggende gravhøj (DKC ) med mange brandgrave i og ved højen, samt mange rituelle anlæg ved foden af gravhøjen, har jeg haft fokus på høje med mange brandgrave/rituelle anlæg fra yngre bronzealder. Blandt disse høje var det især højen nord for Fårdalfundet, der appellerede til fantasien, fordi det her var sandsynligt, at der var foretaget begravelser på samme tid som Fårdalfundet var nedlagt og fordi der her givetvis var foretaget begravelser over et længere tidsrum i yngre bronzealder og dermed i det tidsrum, hvor også samlingspladsen ved Fårdalfundet formodedes at have været i brug. Derfor stod denne høj øverst på listen over gravhøjene med mange urnefund, der ønskedes undersøgt. I begyndelsen af august 2009 kørte jeg forbi højen og kunne konstatere, at der stadig var korn på marken. Da jeg kort tid efter skulle foretage en prøvegravning på en nærliggende gård kontaktede jeg lodsejeren Leif Tolstrup, for at høre, om jeg kunne få lov til at foretage en prøvegravning af højen. LT oplyste i den forbindelse, at han hvert år pløjede mange sten op på højtomten og det kunne tyde på, at der stadig var rester af højen bevaret. Han var i øvrigt positiv over for en prøvegravning, der gerne skulle passes ind mellem høst og såning. 1 I 2009 oplyste naboen T. Jensen, at han i sin ungdom havde set urnerne stå på loftet på Nøragergård, men at de efterhånden var tørret ud og sunket sammen. Hans oplysninger bekræfter således Lützau-Lunds nedskrevne notater.

4 Den 17. august 2009 bød muligheden sig og prøvegravningen blev derfor gennemført. 4 Faktuelle oplysninger Sted: Mat. nr. Anledning: Dyrkning Lodsejer: Leif Tolstrup, Overlundvej 11, 8830 Tjele Tidspunkt: august 2008 Metode: Søgegrøft udlagt med rendegravemaskine med 2,0m bred rabatskovl. Maskine fra: Niels Martin Hansen, Viskum Maskinfører: Niels Martin Hansen, Viskum Deltagere Martin Mikkelsen Jakob Westerman Gorm J. J. Olesen Daglig leder og beretningsansvarlig. Assistent og ansvarlig for GPS-opmåling Arbejdsmand

5 Tidl. arkæologiske fund i og nær ved området Gravhøjen udgør én af tre, nær hinanden beliggende, overpløjede gravhøje ( , 10 og 58), hvoraf der kun er kendte gravfund i form af ca. 20 gravurner i højen sb. 58. Højgruppen benævnes nu Nøragergård Høje I-III. Der er lokaliseret enkelte bopladsspor lige nord og lige syd for højgruppen ( ) og mere omfattende bopladsspor lidt længere mod syd ( ). Bopladserne er fra bronzealder og tidlig ældre jernalder. ndvidere er registreret en fredet gravhøj ( , Tophøj) lidt længere mod nord og er par overpløjede gravhøje ( ) noget vest for højgruppen ved Nøragergård. Der kendes ikke fund fra disse gravhøje. ndelig skal det bemærkes, at det kendte Fårdal-depotfund fra y. bronzealder per. V er fundet ca. 900m syd for højgruppen. 5 Topografi, terræn og undergrund Højen er placeret på en naturlig højning på et svagt kuperet højdedrag. Undergrunden består af gruset sand.

6 6 Målesystem og nivellering Søgegrøfterne og anlægsspor blev indmålt og nivelleret med GPS Undersøgelsens forløb. Der blev med forsigtighed udlagt to søgegrøfter: S1: n omtrent N-S gående søgegrøft hen over den formodede højmidte. S2: n søgegrøft fra toppen af højen mod øst. Herefter finafrensedes anlæg og højfyld med forsigtighed med skovl og graveske. Anlæg blev systematisk beskrevet og fotograferet og felter samt anlæg blev opmålt med GPS. ndelig blev der med GPS foretaget en detaljeret koteopmåling af højen og dens nærmeste omgivelser. Før tildækning blev alle sikre og formodede brandgrave samt randsten mv. overdækket med sorte plastposer, således at man ved en fremtidig afdækning straks ved, at der er væsentlige anlæg på stedet. Den meget positive lodsejer tilkendegav ved prøvegravningens slutning, at han ville friholde højresten for pløjning/dyrkning den kommende sæson. Det vil give mulighed for at foretage en eventuel udgravning (når det måtte være belejligt) inden næste års tilsåning.

7 7 Undersøgelsens resultater. Prøvegravningen viste, at der stadig er bevaret betydelige dele af højen. Der er rimeligvis udskilt fire opbygningsfaser (A14, A10, A8 og A5), jf. plan på næste side. Jeg er tilbøjelig til at tro, at højfyld A14 er en indre kærne (med en diameter på ca. 6m) over primærgraven og at A10 med randsten ved ydersiden er et ydre lag højfyld til primærhøjen, der i så fald har haft en diameter på ca. 11m. Højfyld A8 angiver givetvis en yngre højfase, men om det er en separat udvidelse (uden randsten?) til en højfase med en diameter på ca. 16m eller en indre kærne med A5 som et ydre lag til en høj med en diameter på ca. 20m, kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag. Jeg er dog rimelig sikker på, at A5 er det yngste lag højfyld og at der er randsten knyttet til denne fase. Samlet er jeg sikker på, at der er mindst to højfaser (i så fald A14/A19 og A8/A5), men vil ikke udelukke, at der er tre højfaser (i så fald A14/A19, A8 og A5) og kan ikke helt udelukke, at der er fire højfaser ((i så fald A14, A19, A8 og A5). Jeg er endvidere sikker på, at primærgraven er uforstyrret, hvorimod det er usikkert om sekundærgraven og evt. andre grave til højfaserne er bevarede. n egentlig udgravning vil kunne afklare dette og formodentlig også hvor mange egentlig højfaser, der har været. Der er fundet spor efter 8-9 brandgrave, jf. plan på side 9. To af brandgravene (A7 og A18) er givetvis uforstyrrede urnegrave og det kan meget vel også være tilfældet med den formodede grav A12. Hvorvidt stensamlingen A19 også markerer en øvre stensætning til en urnegrav er lidt mere usikkert, bl.a. fordi den er fundet i den nordlige del af højtomten. Bemærk, at de tre rimeligt sikre urnegrave er placeret nedgravet i den ydre del af højen. De andre sikre brandgrave kan være rester af andre uforstyrrede grave. Men da de bemærkelsesværdigt er fundet i den indre del af højen, er jeg mere tilbøjelig til at betragte dem som rester efter nogle af de ca. 20 urnegrave, som ifølge oplysninger tidligere er optaget. Under alle omstændigheder er det er overraskende stort antal lokaliserede brandgrave, da der kun blev afdækket ca. 20% af højens overflade. De bevarede urner fra Lützau-Lunds samling og de få fund, der blev hjemtaget ved prøvegravningen i 2009 synes alle at kunne dateres til yngre bronzealder. Højen antages derfor at have fungeret som gravplads gennem hele yngre bronzealder. Udjævningen af højen har tilsyneladende betydet, at der omkring foden af gravhøjen ikke er blevet pløjet til undergrund endsige ned til det gamle muldlag. Stensamlingerne (A3) både syd og øst for højfoden tyder på relativt gode bevaringsforhold og dermed med gode muligheder for at afdække og undersøge spor efter rituelle anlæg ved foden af gravhøjen. Fund af lerkarskår og flintafslag ved højfoden antyder endvidere muligheder for at belyse omfanget og art af andre aktiviteter ved højfoden. Det er klart, at man skal mulighederne udnytte til det yderste for at koble specifikke brandgrave til specifikke rituelle anlæg ved foden af gravhøjen såfremt gravhøje skal undersøges.

8 Oversigtsplan højfaser (røde) og område ved foden forseglet af udjævnet højfyld (grøn) 8

9 Oversigtsplan brandgrave og fund i relation til højfaser 9

10 10 Perspektiver for videre undersøgelser Den noget overraskende gode bevaringstilstand af selve gravhøjen og dermed formodentlig af grave til 2-3 højfaser, de mange uforstyrrede og forstyrrede brandgrave samt stenlægninger og evt. andre (rituelle) anlæg ved foden af højen rummer meget fine perspektiver for videre undersøgelser, der kan bidrage til belysningen af de to projekter, der var anledning til prøvegravning. Når det gælder projektet Fårdalfundet i yngre bronzealders kulturlandskab skulle det være mærkeligt, hvis der ikke er per. V grave blandt de bevarede brandgrave. Udover brandgravenes indhold af gravgaver og dermed indikationer på de afdødes sociale status, vil analyser af de dødes køn/alder m.v. være væsentlige bidrag til projektet. Når det gælder projektet Rituelle anlæg i yngre bronzealders dødekult, der har specielt fokus på rituelle anlæg ved foden af gravhøje, må det ud fra prøvegravningens resultater også antages, at der er væsentlige perspektiver ved en egentlig udgravning af højen og dens nærmeste omgivelser. De lokaliserede stensamlinger kan være rituelle anlæg eller dele af anlæg i sig selv og de viser desuden, at fladen ved højfoden er forseglet og ikke bortpløjet. Dermed er der mulighed for, at der, som ved Torup Høje (Fjelsø sb. 60), kan være adskillige og forskelligartede anlæg bevaret ved foden af højen og med de bevarede brandgrave in mente er det måske også her muligt at relatere specifikke brandgrave til specifikke rituelle anlæg ved foden af gravhøjen. Derudover kan man bare håbe på, at den formodet bevarede primærgrav og eventuelle bevarede grave til den/de sekundære højfaser rummer væsentlige fund, i så fald forhåbentlig fra ældre bronzealder, da det kunne give indikationer på områdets betydning før eller da samlingspladsen ved Fårdal blev etableret. ndelig vil jeg ikke blive overrasket, hvis der under højen er bopladsspor, som det nu er konstateret er tilfældet under nabohøjen Nøragergård I mod øst, jf. beretning fra 23. sept Samlet overstiger resultaterne og dermed de mulige perspektiver ved videre undersøgelser de forhåbninger, jeg på forhånd havde til den overpløjede gravhøj. Indstilling Prøvegravningen har dokumenteret, at gravhøjen og stensamlingerne ved foden af højen er meget truet af pløjning. Der blev fundet mange sten i pløjelaget og endvidere oplyste lodsejeren, at han hvert år gennem mange år har pløjet nye sten op og løbende fjernet de største af dem. Nedpløjningen vil givetvis fortsætte, da højen er placeret på toppen af en lille, ret markant højning. Det er derfor museets indstilling, at højen og dens nærmeste omgivelser bør undersøges hurtigst muligt.

11 11 Anlægsliste A Art Beskrivelse Fund Foto Datering A1 Muldlag Varierende i tykkelse fra ca. 0,20m på toppen af højen tiltagende til ca. X4 - Lerkarskår Moderne 0,28m uden for højen A2 Gl. muldlag Iagttaget både ved sydside og østside af højen. AYS? Mørk gråbrun til dels spættet m. undergrundsmateriale i dyregang. Oprindelig tykkelse af laget vil givetvis kunne ses under højen. A3 Stensamling På overgang mellem det gamle muldlag A2 og den lag A4 fandtes i den X3 Lerkarskår BYX? sydlige søgegrøft i og lige under det moderne pløjelag en del mindre sten i en (eller flere?) uregelmæssige samling(er), der formodentlig følger højperiferien. Dele af stenene er givetvis oppløjet. I det begrænsede afdækkede område er tolkning usikker, men jeg tror ikke der er tale om randsten og hælder (ønsker?) mest til, at de udgør dele af en eller flere stensamlinger af rituel karakter ved foden af højen. Fylden mellem stenene var vanskelig at adskille fra især A2. A4 Fyldlag Ret homogen mørk gråbrun fyld med spredte flintafslag. X1 - Flintafslag 14 BYX-? Jeg hælder mest til, at det er udskredet højfyld ved foden af højen. Det kan derfor dække de dele af sten A3, der ligger nærmest ved højfoden. A5 Højfyld? Brun til gråbrun fyld i en ca. 1m bred bræmme i sydlige søgegrøft. nkelte BÆX Yderste lag? sten revet op, top af andre påtruffet. Spættet med gulligt under- grundsmateriale. I østgrøft synes det formodet tilsvarende lag helt fyldt med eller at overlejre mindre sten, og det er måske også tilfældet i sydgrøft, hvor bevaringstilstanden synes lidt bedre. Mest markant i nordgrøft, jf. 29, hvor flere sten er pløjet op, jf. stenspor 20 og hvor toppen af flere andre større sten ses. Nogle af disse sten kan være randsten (se 29), men andre er umiddelbart svære at tolke. Tolket som højfyld til yngste højfase, der kan have randsten ved foden A6 Stenspor. Fyldskifte med muld som i pløjelaget og derfor tolket som et stenspor X5 Lerkarskår Moderne X6 - Lerkarskår A7 Stensamling Lille stensamling af håndstore sten BYX? A8 Urnegrav? Højfyld. Næstyderste lag Kan meget vel være toppen af en urnegrav. Hom. mørkgrå/mørk gråbrun fyld, hvori enkelte sten. Diffus grænse mellem A8 og A10 i sydgrøft, men der ses top af større formodede randsten A9, der klart adskiller lagene i østgrøft. X2 - Flintafslag m.fl. BÆX A9 Randsten I sydgrøft sås toppen af 4 større sten, dog ikke helt på række. 16, BÆX

12 A Art Beskrivelse Fund Foto Datering I østgrøften en markant sammenhængende række af lidt mindre og noget mindre sten, jf , der her ser ud til at udgøre en stensat facade Uden tvivl dele af en randstenskæde/-facade langs foden af næstinderste lag højfyld A10. Kan være næsten helt dækket ved nordsiden, hvor der kun sås en enkelt større sten, jf. 27. A10 Højfyld. Ret homogen mørk gråbrun fyld. 16, AYSY-BÆX Næstinderste lag Givetvis højfyld, der kan være et ydre lag i den ældste højfase. A11 Brandgrav Brændte ben og lerkarskår i overfladen BYX? A12 Stensamling. Urnegrav? Brandgrav. Rund stensamling af hånd- til hovedstore sten. Lige bag de formodede randsten A9 i sydgrøft. Kan meget vel være toppen af en urnegrav. A13 Brandgrav Brændte ben og lerkarskår i overfladen. Brandgrav. A14 Højfyld Inderste lag Heterogent marmoreret gråbrun til mørk gråbrun fyld med tynde striber af mørkgrå fyld, formodet afbrændt? vækstlag i tørvestruktureret højfyld. Toppen af en enkelt større og et par mindre sten påtruffet. I yderkant mod øst enkelt møre, feldspatholdige sten, mod nord adskillige af samme slags sten. Tolket som primære højfyld, form. fyldt op omkring eller over grav. A15 Brandgrav Brændte ben og lerkarskår i overfladen i sydkant af søgegrøft. Brandgrav. A16 Brandgrav Brændte ben og lerkarskår i form af vandret liggende karside i overfladen i sydkant af søgegrøft. Brandgrav. A17 Brandgrav Brændte ben og et lerkarskår i overfladen i nordkant af søgegrøft. Brandgrav. A18 Brandgrav- Stensamling med 6 håndstore sten omkring større flad sten, der formodes urnegrav at være lågsten over en urne (med eller uden lerlåg). A19 Stensamling, evt. Stensamling med 5 sten. Brandgrav (urnegrav) 3 sten i SV-del er møre og evt. fra samme sten BYX? BYX? 12 X14 Flintsegl 25 AYSY-BÆX BYX? X8-9: Lerkarskår BYX 26 BYX? BYX? Kunne være sten over en stenomsat urnegrav. A20 Stenspor Fyldskifter med fyld som pløjelag. Derfor tolket som stenspor (i højfyld 28 Moderne A5) i nordlige søgegrøft.. A21 Fyldlag Let heterogen mørk gråbrun fyld. 29 CXX-? A22 Fyldlag Heterogen tørveagtig mørk grå/gråbrun med lysgrå sand (vandaflejret?). 29 CXX-? A23 Fyldlag/gl. muldlag Består af gl. muldlag A2 samt fyldlag, evt. nedre del af A22. AYS/? A24 Fyldskifte Heterogen med meget gult undergrundsmateriale. AYSY-? A25 Grøft Ret homogen mørk grå/gråbrun fyld. 6 Nyere tid 27 BYX?

13 Fundliste (fra RGIN) 13

14 14 Fotoliste med fotos Digital 1 Oversigtsbillede. Området med resterne af de tre gravhøje (Nøragergård Høje 1-2-3) i baggrunden midt i billedet. SSV MM 2 Oversigtsbillede. Området med resterne af gravhøjene Nøragergård Høje 3 lige th. for vejen og Nøragergård Høje 2, der anes som en svag højning i højre del af billedet. S MM

15 15 Digital 3 Oversigtsbillede. Resterne af Nøragergård Høje 2 ses som en højning midt i billedet. V MM 4 Arbejdsbillede. Besøg af familien mens søgegrøft mod øst lige er påbegyndt. VNV JW

16 16 Digital 5 Arbejdsbillede. Besøg af familien mens søgegrøft mod øst lige er påbegyndt. SV JW 6 Arbejdsbillede. Besøg af familien mens søgegrøft mod øst lige er påbegyndt. I forgrunden grøft A25 og i undergrunden foran denne anes rester af de dybest gående plovfurer, der viser, at der her er pløjet til undergrund. Selv om højen er anlagt på en svag naturlig højning fås her en fornemmelse af højrestens bevaringstilstand. VNV JW

17 17 Digital 7 Arbejdsbillede. Besøg af familien, der får forevist resterne af en brandgrav. V JW 8 Arbejdsbillede. Besøg af familien, der får forevist resterne af en brandgrav. V JW

18 18 Digital 9 Arbejdsbillede. Besøg af familien, mens søgegrøft mod øst er ved at blive udlagt. VNV JW 10 Arbejdsbillede. Besøg af familien, mens søgegrøft mod øst er ved at blive udlagt. SSV JW

19 Digital 11 og 11a Den afrømmede flade er ved at blive finafrenset af Jakob i S MM forgrunden og Gorm i baggrunden. Jakob er lige bag de formodede randsten A Den afrømmede flade er ved at blive finafrenset af Jakob tv. og Gorm th. Midt i billedet de mindre sten A3 ved foden af højtomten. I forgrunden det gamle muldlag A2. S MM

20 20 Digital 13 Midt i billedet de mindre sten A3 ved foden af højtomten Ø MM 14 I forgrunden sten A3 ved foden af højtomten og ved landmålerstokken formodet udjævnet højfyld (A4), der kan dække over (mange) sten ved fod af højen. Selve højfoden er ved fyldskiftet til mere heterogen gulbrun fyld (A5) lige foran stenen i baggrunden. S MM

21 21 Digital 15 I forgrunden formodet udjævnet højfyld (A4). Selve højfoden er ved fyldskiftet til mere heterogen gulbrun fyld (A5) lidt foran landmålerstokken. Bagerst ældre højfyld A8 og th. i denne sten i toppen af den formodede urnegrav A7. S MM 16 I forgrunden formodet udjævnet højfyld (A4). Selve højfoden er ved fyldskiftet til mere heterogen gulbrun fyld (A5) lidt foran landmålerstokken. I midten ældre højfyld A8 og th. i denne sten i toppen af den formodede urnegrav A7. Derefter randsten A9 ved foden af højfyld A10. S MM

22 22 Digital 17 Sten i toppen af den formodede urnegrav A7. Oven MM 18 Bag tommestokken rester af brandgrav A11 og foran denne toppen af randsten A9 ved foden af højfyld A10. S MM

23 23 Digital 19 Rester af brandgrav A11(ved hvid seddel) og desuden toppen af randsten A9 ved foden af højfyld A10. I baggrunden th. for randstenene ses sten i toppen af den formodet stenomsatte urnegrav A12. Tv. for randstenene ses dele af højfyld A8 Ø MM 20 Oversigtsbillede af den sydlige del af søgegrøft med Nøragergård i baggrunden. Fårdalfundet er gjort ved træerne yderst tv. i baggrunden. I forgrunden rester af brandgrav A11(ved hvid seddel) og desuden toppen af randsten A) ved foden af højfyld A10. Lige foran randstenene ses i højre side den formodede stenomsatte urnegrav A12. Bag randstenene ses højfyld A8 m.v. N MM

24 24 Digital 21 Oversigtsbillede østlige søgegrøft. I forgrunden den delvist forstyrrede stensamling(er) A3. Den ret markante randstensætning ( stenfacade ) mellem højfyld A8 og A10 ses midt i billedet. I forgrunden rester af stensamling, der muligvis knytter sig til urnegrav A18 placeret lige foran den indre randstenskæde midt i billedet. Ø MM 22 Udgår

25 25 Digital 23 Oversigtsbillede østlige søgegrøft. Den delvist forstyrrede stensamling(er) A3, der formodes bortpløjet i området, hvor landmålerstok er placeret. Ø MM 24 Den formodet stenomsatte urnegrav A18 med en flad sten (som låg?) i midten. Lige bag urnegraven ses randsten/stenfacade A9 ved foden af højfyld A10. Æ MM

26 26 Digital 25 Den formodet stenomsatte urnegrav A18 med en flad sten (som låg?) lige bag tommestokken. Lige bag urnegraven ses randsten/stenfacade A9 ved foden af højfyld A10. Bagerst den lidt mere spættede/brunlige inderste højfyld A14. Ø MM 26 Bag landmålerstokken ses brandgrav A17. I højfyld A10. S MM

27 27 Digital 27 Sten A19 til en mulig stenomsat urnegrav nedsat i højfyld A10. Stenen tv. kan være til randsten A9. V MM 28 I forgrunden den ret homogene højfyld A8 og bag denne den mere heterogene højfyld A5, hvori stenspor A20 tv. og større sten, hvoraf nogle kan være randsten ved foden af den yngste højfase. Bagerst er der gravet til undergrund ned gennem flere lag (A22/A23/A2). I baggrunden ses forrest den Ø-V orienterede højning, hvor sb. 9 er placeret på den vestligste del (uden for billedet). I baggrunden lige th. for træerne er fundet bopladsspor fra bl.a. y. bronzealder-tidlig førromersk jernalder. S MM

28 28 Digital 29 Arbejdsbillede. Jakob er ved at GPS opmåle søgegrøfter og anlægsspor. Lige th. for landmålerstok mulige (relativt store) randsten ved foden af yngste højfase med højfyld A5. Foran dem fyld A21-A22. N MM

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149 1 VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt 130901-129, -149 Rapport for prøvegravning forud for anlæggelse af stald Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum i 2002 Rapport skrevet

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

VSM Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt mange KUAS j.nr.:

VSM Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt mange KUAS j.nr.: VSM 09700 Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130801-mange KUAS j.nr.: 1 Sonderende prøvegravning forud for strukturplan syd for Viborg Søndersø Udført af Mag Art. Kamilla Fiedler

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved, Rands VKH 2799 Gårslev sogn, Holmans herred, Vejle Amt. Stednr.: 17.05.02 sb.nr 29 Resumé Sb. 29 ses som en forhøjning i forgrunden af

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder 1 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 2 Bygherre: Møldrup Kommune 2 Indledning.

Læs mere

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018

VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt KUAS j. nr.: /VSM-0018 VSM 09507, Liseborg Høje, Etape 2, Viborg Sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-384 KUAS j. nr.: 2008-7.24.02/VSM-0018 1 Beretning for udgravning forud for byggemodning Udført af Kamilla Fiedler Terkildsen

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Ridder Munks Vej En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder

Ridder Munks Vej En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder Ridder Munks Vej En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder Sanne Boddum Martin Mikkelsen Gravurne K200 i forgrunden og bag denne muldafrømning. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab

Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab Seminarrapport fra seminariet Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab afholdt i

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT. Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj. Anne-Louise Haack Olsen

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT. Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj. Anne-Louise Haack Olsen MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED BYGHERRERAPPORT Ginnerup, THY 5088 Grave fra yngre bronzealder i overpløjet gravhøj Anne-Louise Haack Olsen Baggrund for undersøgelsen I marts/april 2009 undersøgte Museet

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder

Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder 1 Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 5 Bygherrer: Lise-Lotte og John Nielsen 2 Indledning. I og lige omkring Aalestrup er registreret

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup.

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup. 899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup Beretning Udgravningen var foranlediget af at lodsejeren, Tage Knudsen,

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 Arkæologisk forundersøgelse af 30 hektar med spredte kogestensgruber, fund af flint og rester af moderne aktivitet Af Frauke Witte 2013 Museum

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42.

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. ØFM 435 K15 ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. KUAS nr. -7.24.02/KTM-0001 Beretning for boreprøver samt efterfølgende forundersøgelse

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

Beretning om udgravning af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturens undergravsfase ved Lodnehøje i Fårvang april 1999.

Beretning om udgravning af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturens undergravsfase ved Lodnehøje i Fårvang april 1999. Beretning om udgravning af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturens undergravsfase ved Lodnehøje i Fårvang april 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 402/1999 Sted: Lodnehøje, Fårvang Stednummer: 16.01.14-43

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape: Nyløkkevej SB Stednummer: 16.01.05-284 KUAS j.nr 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen Birkedal Beretning over arkæologisk forundersøgelse forud for anlæg af overløbsbassiner i Allerød vest. Gennemført fra d. 6. til d. 19. maj 2011. NFHA2993 Birkedal, matr. 25b, Lynge By Lynge, 010308-085.

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94.

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94. , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.1. Sb.nr. 94. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af areal udlagt til byggeri, udført af museumsinspektør d. 6. september 01 for Odense Bys Museer. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk KAM 2011-011 Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr. 03.01.10. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume s. 3 Undersøgelsens forhistorie s. 3 Topografi

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 7. etape Sted: Motorvejen Funder-Hårup Deletape: Sejling Hedevej SB Stednummer: 13.03.07-12

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

OBM7707 Lindevads Mølle, Vester Åby sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM7707 Lindevads Mølle, Vester Åby sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.7. Kampagne: KUAS nr. 003-1-06111 Beretning for udgravning af Lindevads Mølle fra perioden middelalder, renæssance og nyere tid, udført af Stud.mag.

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere