VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt 131211-58 Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract"

Transkript

1 VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt KUAS j.nr.: Ingen - da der er tale om museets egenfinansierede forundersøgelse. 1 Rapport for prøvegravning af overpløjet gravhøj. Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d aug Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract... 1 Oversigtsplan... 2 Undersøgelsens forhistorie... 3 Faktuelle oplysninger... 4 Deltagere... 4 Topografi, terræn og undergrund... 5 Målesystem og nivellering... 6 Undersøgelsens forløb Undersøgelsens resultater... 7 Perspektiver for videre undersøgelser Indstilling Anlægsliste Fundliste (fra RGIN) Fotoliste med fotos Abstract På baggrund af forskningsprojekterne: Fårdalfundet og andre depotfunds relation til nærliggende samlingspladser, bopladser og grave i yngre bronzealder og Rituelle anlæg i tilknytning til grave og gravhøje i yngre bronzealder blev der i aug foretaget en prøvegravning af højresten sb. 58 i Viskum sogn, da der i denne høj skulle være fundet ca. 20 urnegrave. Det ønskedes på den baggrund afklaret, om der stadig var bevarede brandgrave, og om der ved højfoden var rituelle anlæg med tilknytning til brandgravene. Prøvegravningen viste, at der stadig er bevaret betydelige dele af højen med flere højfaser og mindst 2 randstenskæder. Hvad angår højfaserne kan den primære høj ud fra fundet af et fladehugget flintsegl i højfylden tidligst være fra (sen?) senneolitikum og er måske snarere fra æ. bronzealder. Højen er efterfølgende udbygget mindst én gang og formodentligt (mindst) 2 gange. Det antages, at dette er sket i æ. bronzealder periode II-III. ndvidere fandtes 8-9 mere eller mindre velbevarede brandgrave, heraf 3-4 uforstyrrede urnegrave. Da kun ca. 1/5 af højens overflade blev afdækket ved forundersøgelsen er det muligt, at der måske stadig er spor efter over 20 brandgrave tilbage. Tre bevarede urner fra højen (Lützau-Lunds privatsamling på VSM) og de få fund fra de i 2009 lokaliserede brandgrave, synes alle at kunne dateres til yngre bronzealder. Højen kan derfor meget vel have fungeret som højgravplads gennem hele yngre bronzealder. ndelig fandtes stensamlinger ved foden af gravhøjens sydlige og østlige del. Lerkarskår blandt stenene formodes at være fra y. bronzealder og der kan derfor meget vel være tale om spor efter rituelle anlæg med relation til brandgravene i højen. Prøvegravningen indfriede derfor til fulde (og lidt til) forhåbningerne om fund og anlæg, der kan være med til at sætte Fårdalfundet ind i det lokale kulturlandskab.

2 Oversigtsplan 2

3 3 Undersøgelsens forhistorie Gravhøjen blev registreret i 2004 i forbindelse med anlæggelsen af en naturgasledning tværs gennem Viskum sogn. Ved den arkivalske kontrol forud for dette projekt viste det sig, at der i amatørarkæologen Preben Lützau-Lunds samling (som Viborg Stiftsmuseum modtog i 2001) var tre gravurner fra yngre bronzealder, der skulle være fundet i en gravhøj placeret lidt nord for gården Nøragergård og dermed kun ca. 700m nord for Fårdalfundet. I PLL s protokol var det klart angivet, at ca. 20 urner! (uden gravgods?) var fundet i den midterste af tre overpløjede gravhøje. 1 På daværende tidspunkt var der kun registreret to gravhøje på DKC ( ), men ved en besigtigelse kunne det konstateres, at der ganske rigtigt var tre tydelige, overpløjede høje i området. Den midterste blev derfor registreret og anmeldt til DKC ( ). I forbindelse med anlæggelsen af naturgasledningen (som blev flyttet lidt for at undgå, at højen blev berørt ved anlægsarbejdet) blev der trukket et par søgegrøfter mellem den midterste og den østligste høj. Der blev ved denne prøvegravning fundet spor efter fortidsminder i form af hjulspor og nordøst for højen enkelte anlægsspor, der dog ikke vurderedes at være så væsentlige, at de kunne give anledning til yderligere undersøgelser. Væsentlige fortidsminder blev dog fundet flere steder både syd og nord for gravhøjen. Således blev der fundet bopladsspor fra bronzealder(?) på en lille højning lidt nord for gravhøjene ( ). Lige syd for gravhøjene fandtes spor efter et enkelt treskibet langhus ( ), der formodes at være fra bronzealderen, og længere mod syd blev fundet mere omfattende bopladsspor med flere langhuse fra yngre bronzealder og tidlig jernalder ( ). Dertil kom fund af bl.a. en del ild-/kogegruber på den formodede samlingsplads ved Fårdalfundet ( ) samt syd derfor flere bopladsspor ( ) fra yngre bronzealder og tidlig ældre jernalder. ndelig blev fundet omfattende bopladsspor med hustomter fra yngre bronzealder og tidlig jernalder ( ) på et højdedrag et stykke nord for gravhøjene. Disse ret tæt beliggende fund antydede, at der indenfor en afstand af indtil 1km fra Fårdalfundet er ret omfattende bopladsspor fra bl.a. yngre bronzealder. I forbindelse med naturgasprojektet forsøgte jeg derfor at samle oplysninger om alle fund fra yngre bronzealder fra Viskum sogn (og til dels fra nabosognene Ørum og Vejrum). Jeg ønskede at få alle dengang samlet alle, kendte brikker til belysning af yngre bronzealders kulturlandskab i lokalområdet omkring Fårdalfundet. Siden min undersøgelse af en lige syd for Fjelsø beliggende gravhøj (DKC ) med mange brandgrave i og ved højen, samt mange rituelle anlæg ved foden af gravhøjen, har jeg haft fokus på høje med mange brandgrave/rituelle anlæg fra yngre bronzealder. Blandt disse høje var det især højen nord for Fårdalfundet, der appellerede til fantasien, fordi det her var sandsynligt, at der var foretaget begravelser på samme tid som Fårdalfundet var nedlagt og fordi der her givetvis var foretaget begravelser over et længere tidsrum i yngre bronzealder og dermed i det tidsrum, hvor også samlingspladsen ved Fårdalfundet formodedes at have været i brug. Derfor stod denne høj øverst på listen over gravhøjene med mange urnefund, der ønskedes undersøgt. I begyndelsen af august 2009 kørte jeg forbi højen og kunne konstatere, at der stadig var korn på marken. Da jeg kort tid efter skulle foretage en prøvegravning på en nærliggende gård kontaktede jeg lodsejeren Leif Tolstrup, for at høre, om jeg kunne få lov til at foretage en prøvegravning af højen. LT oplyste i den forbindelse, at han hvert år pløjede mange sten op på højtomten og det kunne tyde på, at der stadig var rester af højen bevaret. Han var i øvrigt positiv over for en prøvegravning, der gerne skulle passes ind mellem høst og såning. 1 I 2009 oplyste naboen T. Jensen, at han i sin ungdom havde set urnerne stå på loftet på Nøragergård, men at de efterhånden var tørret ud og sunket sammen. Hans oplysninger bekræfter således Lützau-Lunds nedskrevne notater.

4 Den 17. august 2009 bød muligheden sig og prøvegravningen blev derfor gennemført. 4 Faktuelle oplysninger Sted: Mat. nr. Anledning: Dyrkning Lodsejer: Leif Tolstrup, Overlundvej 11, 8830 Tjele Tidspunkt: august 2008 Metode: Søgegrøft udlagt med rendegravemaskine med 2,0m bred rabatskovl. Maskine fra: Niels Martin Hansen, Viskum Maskinfører: Niels Martin Hansen, Viskum Deltagere Martin Mikkelsen Jakob Westerman Gorm J. J. Olesen Daglig leder og beretningsansvarlig. Assistent og ansvarlig for GPS-opmåling Arbejdsmand

5 Tidl. arkæologiske fund i og nær ved området Gravhøjen udgør én af tre, nær hinanden beliggende, overpløjede gravhøje ( , 10 og 58), hvoraf der kun er kendte gravfund i form af ca. 20 gravurner i højen sb. 58. Højgruppen benævnes nu Nøragergård Høje I-III. Der er lokaliseret enkelte bopladsspor lige nord og lige syd for højgruppen ( ) og mere omfattende bopladsspor lidt længere mod syd ( ). Bopladserne er fra bronzealder og tidlig ældre jernalder. ndvidere er registreret en fredet gravhøj ( , Tophøj) lidt længere mod nord og er par overpløjede gravhøje ( ) noget vest for højgruppen ved Nøragergård. Der kendes ikke fund fra disse gravhøje. ndelig skal det bemærkes, at det kendte Fårdal-depotfund fra y. bronzealder per. V er fundet ca. 900m syd for højgruppen. 5 Topografi, terræn og undergrund Højen er placeret på en naturlig højning på et svagt kuperet højdedrag. Undergrunden består af gruset sand.

6 6 Målesystem og nivellering Søgegrøfterne og anlægsspor blev indmålt og nivelleret med GPS Undersøgelsens forløb. Der blev med forsigtighed udlagt to søgegrøfter: S1: n omtrent N-S gående søgegrøft hen over den formodede højmidte. S2: n søgegrøft fra toppen af højen mod øst. Herefter finafrensedes anlæg og højfyld med forsigtighed med skovl og graveske. Anlæg blev systematisk beskrevet og fotograferet og felter samt anlæg blev opmålt med GPS. ndelig blev der med GPS foretaget en detaljeret koteopmåling af højen og dens nærmeste omgivelser. Før tildækning blev alle sikre og formodede brandgrave samt randsten mv. overdækket med sorte plastposer, således at man ved en fremtidig afdækning straks ved, at der er væsentlige anlæg på stedet. Den meget positive lodsejer tilkendegav ved prøvegravningens slutning, at han ville friholde højresten for pløjning/dyrkning den kommende sæson. Det vil give mulighed for at foretage en eventuel udgravning (når det måtte være belejligt) inden næste års tilsåning.

7 7 Undersøgelsens resultater. Prøvegravningen viste, at der stadig er bevaret betydelige dele af højen. Der er rimeligvis udskilt fire opbygningsfaser (A14, A10, A8 og A5), jf. plan på næste side. Jeg er tilbøjelig til at tro, at højfyld A14 er en indre kærne (med en diameter på ca. 6m) over primærgraven og at A10 med randsten ved ydersiden er et ydre lag højfyld til primærhøjen, der i så fald har haft en diameter på ca. 11m. Højfyld A8 angiver givetvis en yngre højfase, men om det er en separat udvidelse (uden randsten?) til en højfase med en diameter på ca. 16m eller en indre kærne med A5 som et ydre lag til en høj med en diameter på ca. 20m, kan ikke afgøres på det foreliggende grundlag. Jeg er dog rimelig sikker på, at A5 er det yngste lag højfyld og at der er randsten knyttet til denne fase. Samlet er jeg sikker på, at der er mindst to højfaser (i så fald A14/A19 og A8/A5), men vil ikke udelukke, at der er tre højfaser (i så fald A14/A19, A8 og A5) og kan ikke helt udelukke, at der er fire højfaser ((i så fald A14, A19, A8 og A5). Jeg er endvidere sikker på, at primærgraven er uforstyrret, hvorimod det er usikkert om sekundærgraven og evt. andre grave til højfaserne er bevarede. n egentlig udgravning vil kunne afklare dette og formodentlig også hvor mange egentlig højfaser, der har været. Der er fundet spor efter 8-9 brandgrave, jf. plan på side 9. To af brandgravene (A7 og A18) er givetvis uforstyrrede urnegrave og det kan meget vel også være tilfældet med den formodede grav A12. Hvorvidt stensamlingen A19 også markerer en øvre stensætning til en urnegrav er lidt mere usikkert, bl.a. fordi den er fundet i den nordlige del af højtomten. Bemærk, at de tre rimeligt sikre urnegrave er placeret nedgravet i den ydre del af højen. De andre sikre brandgrave kan være rester af andre uforstyrrede grave. Men da de bemærkelsesværdigt er fundet i den indre del af højen, er jeg mere tilbøjelig til at betragte dem som rester efter nogle af de ca. 20 urnegrave, som ifølge oplysninger tidligere er optaget. Under alle omstændigheder er det er overraskende stort antal lokaliserede brandgrave, da der kun blev afdækket ca. 20% af højens overflade. De bevarede urner fra Lützau-Lunds samling og de få fund, der blev hjemtaget ved prøvegravningen i 2009 synes alle at kunne dateres til yngre bronzealder. Højen antages derfor at have fungeret som gravplads gennem hele yngre bronzealder. Udjævningen af højen har tilsyneladende betydet, at der omkring foden af gravhøjen ikke er blevet pløjet til undergrund endsige ned til det gamle muldlag. Stensamlingerne (A3) både syd og øst for højfoden tyder på relativt gode bevaringsforhold og dermed med gode muligheder for at afdække og undersøge spor efter rituelle anlæg ved foden af gravhøjen. Fund af lerkarskår og flintafslag ved højfoden antyder endvidere muligheder for at belyse omfanget og art af andre aktiviteter ved højfoden. Det er klart, at man skal mulighederne udnytte til det yderste for at koble specifikke brandgrave til specifikke rituelle anlæg ved foden af gravhøjen såfremt gravhøje skal undersøges.

8 Oversigtsplan højfaser (røde) og område ved foden forseglet af udjævnet højfyld (grøn) 8

9 Oversigtsplan brandgrave og fund i relation til højfaser 9

10 10 Perspektiver for videre undersøgelser Den noget overraskende gode bevaringstilstand af selve gravhøjen og dermed formodentlig af grave til 2-3 højfaser, de mange uforstyrrede og forstyrrede brandgrave samt stenlægninger og evt. andre (rituelle) anlæg ved foden af højen rummer meget fine perspektiver for videre undersøgelser, der kan bidrage til belysningen af de to projekter, der var anledning til prøvegravning. Når det gælder projektet Fårdalfundet i yngre bronzealders kulturlandskab skulle det være mærkeligt, hvis der ikke er per. V grave blandt de bevarede brandgrave. Udover brandgravenes indhold af gravgaver og dermed indikationer på de afdødes sociale status, vil analyser af de dødes køn/alder m.v. være væsentlige bidrag til projektet. Når det gælder projektet Rituelle anlæg i yngre bronzealders dødekult, der har specielt fokus på rituelle anlæg ved foden af gravhøje, må det ud fra prøvegravningens resultater også antages, at der er væsentlige perspektiver ved en egentlig udgravning af højen og dens nærmeste omgivelser. De lokaliserede stensamlinger kan være rituelle anlæg eller dele af anlæg i sig selv og de viser desuden, at fladen ved højfoden er forseglet og ikke bortpløjet. Dermed er der mulighed for, at der, som ved Torup Høje (Fjelsø sb. 60), kan være adskillige og forskelligartede anlæg bevaret ved foden af højen og med de bevarede brandgrave in mente er det måske også her muligt at relatere specifikke brandgrave til specifikke rituelle anlæg ved foden af gravhøjen. Derudover kan man bare håbe på, at den formodet bevarede primærgrav og eventuelle bevarede grave til den/de sekundære højfaser rummer væsentlige fund, i så fald forhåbentlig fra ældre bronzealder, da det kunne give indikationer på områdets betydning før eller da samlingspladsen ved Fårdal blev etableret. ndelig vil jeg ikke blive overrasket, hvis der under højen er bopladsspor, som det nu er konstateret er tilfældet under nabohøjen Nøragergård I mod øst, jf. beretning fra 23. sept Samlet overstiger resultaterne og dermed de mulige perspektiver ved videre undersøgelser de forhåbninger, jeg på forhånd havde til den overpløjede gravhøj. Indstilling Prøvegravningen har dokumenteret, at gravhøjen og stensamlingerne ved foden af højen er meget truet af pløjning. Der blev fundet mange sten i pløjelaget og endvidere oplyste lodsejeren, at han hvert år gennem mange år har pløjet nye sten op og løbende fjernet de største af dem. Nedpløjningen vil givetvis fortsætte, da højen er placeret på toppen af en lille, ret markant højning. Det er derfor museets indstilling, at højen og dens nærmeste omgivelser bør undersøges hurtigst muligt.

11 11 Anlægsliste A Art Beskrivelse Fund Foto Datering A1 Muldlag Varierende i tykkelse fra ca. 0,20m på toppen af højen tiltagende til ca. X4 - Lerkarskår Moderne 0,28m uden for højen A2 Gl. muldlag Iagttaget både ved sydside og østside af højen. AYS? Mørk gråbrun til dels spættet m. undergrundsmateriale i dyregang. Oprindelig tykkelse af laget vil givetvis kunne ses under højen. A3 Stensamling På overgang mellem det gamle muldlag A2 og den lag A4 fandtes i den X3 Lerkarskår BYX? sydlige søgegrøft i og lige under det moderne pløjelag en del mindre sten i en (eller flere?) uregelmæssige samling(er), der formodentlig følger højperiferien. Dele af stenene er givetvis oppløjet. I det begrænsede afdækkede område er tolkning usikker, men jeg tror ikke der er tale om randsten og hælder (ønsker?) mest til, at de udgør dele af en eller flere stensamlinger af rituel karakter ved foden af højen. Fylden mellem stenene var vanskelig at adskille fra især A2. A4 Fyldlag Ret homogen mørk gråbrun fyld med spredte flintafslag. X1 - Flintafslag 14 BYX-? Jeg hælder mest til, at det er udskredet højfyld ved foden af højen. Det kan derfor dække de dele af sten A3, der ligger nærmest ved højfoden. A5 Højfyld? Brun til gråbrun fyld i en ca. 1m bred bræmme i sydlige søgegrøft. nkelte BÆX Yderste lag? sten revet op, top af andre påtruffet. Spættet med gulligt under- grundsmateriale. I østgrøft synes det formodet tilsvarende lag helt fyldt med eller at overlejre mindre sten, og det er måske også tilfældet i sydgrøft, hvor bevaringstilstanden synes lidt bedre. Mest markant i nordgrøft, jf. 29, hvor flere sten er pløjet op, jf. stenspor 20 og hvor toppen af flere andre større sten ses. Nogle af disse sten kan være randsten (se 29), men andre er umiddelbart svære at tolke. Tolket som højfyld til yngste højfase, der kan have randsten ved foden A6 Stenspor. Fyldskifte med muld som i pløjelaget og derfor tolket som et stenspor X5 Lerkarskår Moderne X6 - Lerkarskår A7 Stensamling Lille stensamling af håndstore sten BYX? A8 Urnegrav? Højfyld. Næstyderste lag Kan meget vel være toppen af en urnegrav. Hom. mørkgrå/mørk gråbrun fyld, hvori enkelte sten. Diffus grænse mellem A8 og A10 i sydgrøft, men der ses top af større formodede randsten A9, der klart adskiller lagene i østgrøft. X2 - Flintafslag m.fl. BÆX A9 Randsten I sydgrøft sås toppen af 4 større sten, dog ikke helt på række. 16, BÆX

12 A Art Beskrivelse Fund Foto Datering I østgrøften en markant sammenhængende række af lidt mindre og noget mindre sten, jf , der her ser ud til at udgøre en stensat facade Uden tvivl dele af en randstenskæde/-facade langs foden af næstinderste lag højfyld A10. Kan være næsten helt dækket ved nordsiden, hvor der kun sås en enkelt større sten, jf. 27. A10 Højfyld. Ret homogen mørk gråbrun fyld. 16, AYSY-BÆX Næstinderste lag Givetvis højfyld, der kan være et ydre lag i den ældste højfase. A11 Brandgrav Brændte ben og lerkarskår i overfladen BYX? A12 Stensamling. Urnegrav? Brandgrav. Rund stensamling af hånd- til hovedstore sten. Lige bag de formodede randsten A9 i sydgrøft. Kan meget vel være toppen af en urnegrav. A13 Brandgrav Brændte ben og lerkarskår i overfladen. Brandgrav. A14 Højfyld Inderste lag Heterogent marmoreret gråbrun til mørk gråbrun fyld med tynde striber af mørkgrå fyld, formodet afbrændt? vækstlag i tørvestruktureret højfyld. Toppen af en enkelt større og et par mindre sten påtruffet. I yderkant mod øst enkelt møre, feldspatholdige sten, mod nord adskillige af samme slags sten. Tolket som primære højfyld, form. fyldt op omkring eller over grav. A15 Brandgrav Brændte ben og lerkarskår i overfladen i sydkant af søgegrøft. Brandgrav. A16 Brandgrav Brændte ben og lerkarskår i form af vandret liggende karside i overfladen i sydkant af søgegrøft. Brandgrav. A17 Brandgrav Brændte ben og et lerkarskår i overfladen i nordkant af søgegrøft. Brandgrav. A18 Brandgrav- Stensamling med 6 håndstore sten omkring større flad sten, der formodes urnegrav at være lågsten over en urne (med eller uden lerlåg). A19 Stensamling, evt. Stensamling med 5 sten. Brandgrav (urnegrav) 3 sten i SV-del er møre og evt. fra samme sten BYX? BYX? 12 X14 Flintsegl 25 AYSY-BÆX BYX? X8-9: Lerkarskår BYX 26 BYX? BYX? Kunne være sten over en stenomsat urnegrav. A20 Stenspor Fyldskifter med fyld som pløjelag. Derfor tolket som stenspor (i højfyld 28 Moderne A5) i nordlige søgegrøft.. A21 Fyldlag Let heterogen mørk gråbrun fyld. 29 CXX-? A22 Fyldlag Heterogen tørveagtig mørk grå/gråbrun med lysgrå sand (vandaflejret?). 29 CXX-? A23 Fyldlag/gl. muldlag Består af gl. muldlag A2 samt fyldlag, evt. nedre del af A22. AYS/? A24 Fyldskifte Heterogen med meget gult undergrundsmateriale. AYSY-? A25 Grøft Ret homogen mørk grå/gråbrun fyld. 6 Nyere tid 27 BYX?

13 Fundliste (fra RGIN) 13

14 14 Fotoliste med fotos Digital 1 Oversigtsbillede. Området med resterne af de tre gravhøje (Nøragergård Høje 1-2-3) i baggrunden midt i billedet. SSV MM 2 Oversigtsbillede. Området med resterne af gravhøjene Nøragergård Høje 3 lige th. for vejen og Nøragergård Høje 2, der anes som en svag højning i højre del af billedet. S MM

15 15 Digital 3 Oversigtsbillede. Resterne af Nøragergård Høje 2 ses som en højning midt i billedet. V MM 4 Arbejdsbillede. Besøg af familien mens søgegrøft mod øst lige er påbegyndt. VNV JW

16 16 Digital 5 Arbejdsbillede. Besøg af familien mens søgegrøft mod øst lige er påbegyndt. SV JW 6 Arbejdsbillede. Besøg af familien mens søgegrøft mod øst lige er påbegyndt. I forgrunden grøft A25 og i undergrunden foran denne anes rester af de dybest gående plovfurer, der viser, at der her er pløjet til undergrund. Selv om højen er anlagt på en svag naturlig højning fås her en fornemmelse af højrestens bevaringstilstand. VNV JW

17 17 Digital 7 Arbejdsbillede. Besøg af familien, der får forevist resterne af en brandgrav. V JW 8 Arbejdsbillede. Besøg af familien, der får forevist resterne af en brandgrav. V JW

18 18 Digital 9 Arbejdsbillede. Besøg af familien, mens søgegrøft mod øst er ved at blive udlagt. VNV JW 10 Arbejdsbillede. Besøg af familien, mens søgegrøft mod øst er ved at blive udlagt. SSV JW

19 Digital 11 og 11a Den afrømmede flade er ved at blive finafrenset af Jakob i S MM forgrunden og Gorm i baggrunden. Jakob er lige bag de formodede randsten A Den afrømmede flade er ved at blive finafrenset af Jakob tv. og Gorm th. Midt i billedet de mindre sten A3 ved foden af højtomten. I forgrunden det gamle muldlag A2. S MM

20 20 Digital 13 Midt i billedet de mindre sten A3 ved foden af højtomten Ø MM 14 I forgrunden sten A3 ved foden af højtomten og ved landmålerstokken formodet udjævnet højfyld (A4), der kan dække over (mange) sten ved fod af højen. Selve højfoden er ved fyldskiftet til mere heterogen gulbrun fyld (A5) lige foran stenen i baggrunden. S MM

21 21 Digital 15 I forgrunden formodet udjævnet højfyld (A4). Selve højfoden er ved fyldskiftet til mere heterogen gulbrun fyld (A5) lidt foran landmålerstokken. Bagerst ældre højfyld A8 og th. i denne sten i toppen af den formodede urnegrav A7. S MM 16 I forgrunden formodet udjævnet højfyld (A4). Selve højfoden er ved fyldskiftet til mere heterogen gulbrun fyld (A5) lidt foran landmålerstokken. I midten ældre højfyld A8 og th. i denne sten i toppen af den formodede urnegrav A7. Derefter randsten A9 ved foden af højfyld A10. S MM

22 22 Digital 17 Sten i toppen af den formodede urnegrav A7. Oven MM 18 Bag tommestokken rester af brandgrav A11 og foran denne toppen af randsten A9 ved foden af højfyld A10. S MM

23 23 Digital 19 Rester af brandgrav A11(ved hvid seddel) og desuden toppen af randsten A9 ved foden af højfyld A10. I baggrunden th. for randstenene ses sten i toppen af den formodet stenomsatte urnegrav A12. Tv. for randstenene ses dele af højfyld A8 Ø MM 20 Oversigtsbillede af den sydlige del af søgegrøft med Nøragergård i baggrunden. Fårdalfundet er gjort ved træerne yderst tv. i baggrunden. I forgrunden rester af brandgrav A11(ved hvid seddel) og desuden toppen af randsten A) ved foden af højfyld A10. Lige foran randstenene ses i højre side den formodede stenomsatte urnegrav A12. Bag randstenene ses højfyld A8 m.v. N MM

24 24 Digital 21 Oversigtsbillede østlige søgegrøft. I forgrunden den delvist forstyrrede stensamling(er) A3. Den ret markante randstensætning ( stenfacade ) mellem højfyld A8 og A10 ses midt i billedet. I forgrunden rester af stensamling, der muligvis knytter sig til urnegrav A18 placeret lige foran den indre randstenskæde midt i billedet. Ø MM 22 Udgår

25 25 Digital 23 Oversigtsbillede østlige søgegrøft. Den delvist forstyrrede stensamling(er) A3, der formodes bortpløjet i området, hvor landmålerstok er placeret. Ø MM 24 Den formodet stenomsatte urnegrav A18 med en flad sten (som låg?) i midten. Lige bag urnegraven ses randsten/stenfacade A9 ved foden af højfyld A10. Æ MM

26 26 Digital 25 Den formodet stenomsatte urnegrav A18 med en flad sten (som låg?) lige bag tommestokken. Lige bag urnegraven ses randsten/stenfacade A9 ved foden af højfyld A10. Bagerst den lidt mere spættede/brunlige inderste højfyld A14. Ø MM 26 Bag landmålerstokken ses brandgrav A17. I højfyld A10. S MM

27 27 Digital 27 Sten A19 til en mulig stenomsat urnegrav nedsat i højfyld A10. Stenen tv. kan være til randsten A9. V MM 28 I forgrunden den ret homogene højfyld A8 og bag denne den mere heterogene højfyld A5, hvori stenspor A20 tv. og større sten, hvoraf nogle kan være randsten ved foden af den yngste højfase. Bagerst er der gravet til undergrund ned gennem flere lag (A22/A23/A2). I baggrunden ses forrest den Ø-V orienterede højning, hvor sb. 9 er placeret på den vestligste del (uden for billedet). I baggrunden lige th. for træerne er fundet bopladsspor fra bl.a. y. bronzealder-tidlig førromersk jernalder. S MM

28 28 Digital 29 Arbejdsbillede. Jakob er ved at GPS opmåle søgegrøfter og anlægsspor. Lige th. for landmålerstok mulige (relativt store) randsten ved foden af yngste højfase med højfyld A5. Foran dem fyld A21-A22. N MM

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Ridder Munks Vej En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder

Ridder Munks Vej En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder Ridder Munks Vej En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder Sanne Boddum Martin Mikkelsen Gravurne K200 i forgrunden og bag denne muldafrømning. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab

Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab Seminarrapport fra seminariet Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab afholdt i

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder

Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder 1 Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 5 Bygherrer: Lise-Lotte og John Nielsen 2 Indledning. I og lige omkring Aalestrup er registreret

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42.

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. ØFM 435 K15 ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. KUAS nr. -7.24.02/KTM-0001 Beretning for boreprøver samt efterfølgende forundersøgelse

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder

Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder Claus Frederik Sørensen og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 29 Bygherre: Viborg

Læs mere

Fårdalfundet i yngre bronzealders kulturlandskab

Fårdalfundet i yngre bronzealders kulturlandskab Fårdalfundet i yngre bronzealders kulturlandskab fra periferi til centrum? Af Martin Mikkelsen Fårdalfundet (FF 131211-43) er et depotfund fra yngre bronzealder periode V, der ud over de velkendte figurer

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06.

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. Kampagne: 28-06-2011 KUAS nr.2010-7.24.04/msj-0001 Beretning vedr. forundersøgelse af skovrejsningsområde

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

Lynderup SV - et aktivitetsområde fra sen yngre stenalder og bronzealder

Lynderup SV - et aktivitetsområde fra sen yngre stenalder og bronzealder 1 Lynderup SV - et aktivitetsområde fra sen yngre stenalder og bronzealder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 4 Bygherre: Møldrup Kommune ISBN 978-87-87272-82-7

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

KTM200 Mariesminde Pendlerplads, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 76.

KTM200 Mariesminde Pendlerplads, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 76. KTM200 Mariesinde Pendlerplads, Rønninge sogn, Åsu herred, tidl. Odense at. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 76. Kapagne: 07-04- KUAS nr. FOR 2002-2122-0067 KTM 200 Mariesinde. Forundersøgelse af oråde ed bronzedepot

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00260 Karlslunde kirkegård KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0035 Matrikelnummer 16n Karlslunde by, Karlslunde Karlslunde Sogn, Tune Herred, Københavns Amt. Stednummer 020504-58

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6 Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM3031 Aalevej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10fx Sted-SBnr.: 160607-107 KUAS: -7.24.02/HOM-0007 Forud

Læs mere

Beretning om udgravningen af en overpløjet gravhøj fra ældre bronzealder ved Voel Vestergård september/oktober 2000.

Beretning om udgravningen af en overpløjet gravhøj fra ældre bronzealder ved Voel Vestergård september/oktober 2000. Beretning om udgravningen af en overpløjet gravhøj fra ældre bronzealder ved Voel Vestergård september/oktober 2000. Journalnummer: SIM j. nr. 12/2000 Sted: Voel Vestergård Stednummer: 16.01.15-164 Matr.

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Neder Hallum Bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid

Neder Hallum Bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid 1 Neder Hallum Bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid Mette Klingenberg og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 45 Bygherre: Lars Rosgaard ISBN 978-87-87272-92-6

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder

Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder 1 Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder Bente Grundvad, Sidsel Wåhlin, Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 57 Bygherre:

Læs mere

SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1353 Vedbysønder, Ottestrup sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.11. KUAS nr. Besigtigelsesnotat for sten i kanten af lille vandløb, mulig rest af spang eller skelsten, skelsten samt

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder

Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder 1 Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Kulturhistorisk rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 58 Bygherre: Christian Nors ISBN 978-87-92778-09-3 2 Indledning Vælger vi i

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder 1 Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 43 Bygherre: Pipers Teglværker A/S, Hammershøj

Læs mere

Duehøj Syd - boplads og begravelser fra bronzealderen

Duehøj Syd - boplads og begravelser fra bronzealderen 1 Duehøj Syd - boplads og begravelser fra bronzealderen Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2011 Kulturhistorisk rapport nr. 54 Bygherre: Gert Vester, Batum ISBN 978-87-92778-02-4 2 Indledning. Gert Vester

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Tinggård 1 og 2 Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Benita Clemmensen og Niels Terkildsen Vesthimmerlands Museum

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport Stilling Sogn, Hjelmslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Sted. Nr.16.02.09. Sb.nr. 24 I forbindelse med Skanderborg Kommunes udstykning af et erhvervsområde

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Linjearkæologi på et naturgasprojekt

Linjearkæologi på et naturgasprojekt Linjearkæologi på et naturgasprojekt Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2014 Bygherrerapport nr. 76 Bygherre: Naturgas Midt-Nord I/S ISBN 978-87-92778-33-8 2 Indledning I 1980-1900

Læs mere

SBM 949 Godthåb etape V Beretning

SBM 949 Godthåb etape V Beretning SBM 949 Godthåb etape V Beretning Skanderup sogn, Skanderborg Jorder, Skanderborg amt. Stednr.16.02.08 Samlet afrapportering for arkæologiske undersøgelser på SBM 949, Godthåb etape V med følgende underlokaliteter:

Læs mere

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106.

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. KTM5 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. Kampagne: 03-06-004 KUAS nr. FOR-003.1-0356 Undersøgelse af profiler og flade i forbindelse med parcelhusbyggeri

Læs mere

Rødding SV - bebyggelse fra bronzealder og ældre førromersk jernalder

Rødding SV - bebyggelse fra bronzealder og ældre førromersk jernalder 1 Rødding SV - bebyggelse fra bronzealder og ældre førromersk jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 24 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-87272-74-2 2 Indledning. I forbindelse

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Arbejdsfoto, tracéforløb vest for Nørre Nebel Tarm landevej. Foto: Poul K. Jørgensen. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg, Arkæologi Vestjylland 2014

Læs mere

Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen

Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen Mikkel Kieldsen & Sidsel Wåhlin Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 62 Bygherre: Bjarne Nielsen ISBN

Læs mere

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune J.nr. HØM 295 KUAS j.nr. FOR 2003-2123-0105 Sb.nr. 010411-83 Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune Den arkæologiske udgravning 2006 Ole Lass Jensen Hørsholm Egns Museum Maj 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

VSM 09048, Vester Bjerregrav sogn, Rinds herred, Viborg amt 130914-59,60, 90, 91 KUAS j.nr.: 2003-2122-1158/ 2008-7.24.02/VSM-0041

VSM 09048, Vester Bjerregrav sogn, Rinds herred, Viborg amt 130914-59,60, 90, 91 KUAS j.nr.: 2003-2122-1158/ 2008-7.24.02/VSM-0041 VSM 09048, Vester Bjerregrav sogn, Rinds herred, Viborg amt 130914-59,60, 90, 91 KUAS j.nr.: 2003-2122-1158/ 2008-7.24.02/VSM-0041 1 Beretning for udgravning af bebyggelse fra yngre stenalder, yngre bronzealder/ældre

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Bygherrerapport SMS 1921A. Udgravning af gårdsanlæg fra germansk jernalder og enkelte huse fra formodet ældre middelalder.

Bygherrerapport SMS 1921A. Udgravning af gårdsanlæg fra germansk jernalder og enkelte huse fra formodet ældre middelalder. Bygherrerapport Udgravning af gårdsanlæg fra germansk jernalder og enkelte huse fra formodet ældre middelalder. Sagsinfo SMS 1021A Brovej II Stednr. 13.02.05-68 Hjerk sogn Harre herred Viborg amt Udgravningsleder

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86.

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86. OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 86. KUAS nr. 2015-7.24.02/OBM-0004 Beretning for forundersøgelse forud for byggemodning af et 7 ha stort areal

Læs mere