Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)"

Transkript

1 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) Fulde navn Anna Sofie Jensen Fødested og Fødselsdato Født i Gjørslev d. 11. November 1874 Daabs- og Konfirmationssted Slagelse Døbt i Fødebyen og konfirmeret i Sct. Mikkels Kirke i Forældrenes Navn samt Datter af afdøde Smed Rasmus Jensen og dennes efterladte tidligere Liv og Levnet Hustru Johannes Marie, født Larsen, som nu boer i Korsør. Hun har været til huse hos Forældrene til Konfirmationen og efter denne har hun tjent i Slagelse 1½ Aar, i Lundforlund i 1½, i Skovsø i ½ Aar, efter den Tid har hun skiftevis opholdt sig hos sine Forældre og paa Ringsted Kloster indtil d. 1. Marts 1902 hvor hun kom i Tjeneste i Ringsted paa Hotel Postgaarden i ca. 3 Maaneder, indtil hun i Juni 1902 kom her til Byen, hvor hun siden har boet forskellige Steder og ernæret sig ved Fabriksarbejde, men i de sidste 4 Maaneder har hun været uden Beskæftigelse. Hun er straffet flere Gange, sidste Gang med Forbedringshusarbejde i 2 Aar for Falskneri. Nuværende Opholdssted Henligger i Logis i Frd. VII Gade 23, 3 hos Andersen og Erhverv De Omstændigheder der begrunde Mistanken og den paagjældendes Forklaring derom Da det var oplyst, at førnævnte Fruentimmer i længere Tid har henligget i Logis uden at bestille noget og formentlig ernærede sig ved Utugt, mødte hun Dags Eftermiddag Kl. 1½ efter Tilsigelse her i Afdelingen. Hun fremstod og forklarede at være forført 18 Aar gammel af Henrik Christensen, som hun den Gang var Kæreste med, foruden ham har hun haft Samleje flere Gange med Fyrbøder Thomas Nielsen og i de sidste 4 Maaneder har hun haft Samleje med mange forskellige hende ubekjendte Mandspersoner som hun har truffen ude omkring. For Samlejerne, der har fundet Sted i Gadedører, har hun modtaget en Betaling

2 2 Om hun samtykker i at underkaste sig Lægevisitation Politidirektørens eller Politiinspektørens Resolution Lægevisitationens varierende fra 1 til 2 Kroner. Advarsel og undersøges Sund Chr. Erichsen P.B. 552 Stephensen Udfald Senere Bemærkninger Kont. d. 12. Marts 1904 Da fornævnte Fruentimmer fremdeles bliver set omdrivende om Natten ifølge med forskjellige Mandspersoner saa det med Sikkerhed maatte antages at hun endnu søger Erhverv ved Utugt, blev hun afvigte Aften Kl. 11 fra Slotsgade indbragt her til Afdelingen af P.B.552 Eriksen og undertegnede. Hun fremstod og forklarede, at siden hun var tilstede her i Afdelingen har boet i Fred. 7des Gade 23, 3 hos Andersen og været uden lovligt Erhverv. Med Hensyn til Løsagtighed erkender hun at have søgt Erhverv ved Utugt siden hun blev givet Advarsel i Henhold til Straffelov 180 idet hun har haft Samleje med mange forskjellige hende ubekjendte Mandspersoner som hun har truffen paa Gaden og gaaet med ind i Gadedøre hvor Samlejerne har fundet Sted, hvorfor hun har modtaget Betaling varierende fra 1 til 2 Kroner. Da hun ved Lægeundersøgelsen fandtes lidende af venerisk Sygdom blev hun efter Ordre indlagt til Kur paa Vestre Hospital. (Sag til Retten) Hansen P.B. 57 Cont. d. 31 Marts 1904 Fornævnte Fruentimmer, som i Dag er udskrevet fra Vestre Hospital, og bragt tilstede heri Afdelingen, blev efter Ordre sat under Anholdelse, og afgivet til Bevogtning i Politiarresten med Sag til Retten, Kl. 12½ Eftermiddag [ulæselig underskrift] Cont. d. 12. April 1904 Fornævnte Fruentimmer der ved Kjøbenhavns Kriminal og Politirets 2. Afdelings Dom af 9. April 1904 er idømt Straf af Tvangsarbejde i 12 af Straffeloven 180 er i Dag fra Arresten og efter at være fremstillet i Byfogdens Kontor bragt tilstede her i Afdelingen, hvor hun

3 3 blev undersøgt af Lægen og befundet sund, og derefter afgivet til Tvangshuset af P.B. 75 Frandsen. C. Gadsted P.B. 538 Cont. d. 23. April 1904 Foranførte Fruentimmer der i dag har udstaaet fornævnte Straf og bragt tilstede paa Vestre Hospital, hvor hun ved underkastet Lægevisitation befunden venerisk, hvor efter hun blev indlagt der. J. Hansen P.B. 90 Cont. d. 25. April 1904 Ovenstaaende Fruentimmer er i Dag som helbredt udskreven af Hospitalet og bragt tilstede heri Afdelingen hvor hun er i Besiddelse af 1 Kr. 45 Øre og angiver at skal bo hos sin Søster gift med Pølsemager Andersen Vognmagergade 33, 4. Hun blev derefter fremstillet for Advarselsprotokollen hvor hun i Henhold til Straffelov 180 og lov 10/ blev givet Paalæg om at møde til Lægeundersøgelse heri Afdelingen hver Tirsdag imellem Kl. 12½ og Kl. 1 og personlig at anmelde enhver Bopælsforandring inden 24 Timer naar saadan finder Sted, derefter dimitteret. Frandsen P.B. 75 Cont d. 19. Maj 1904 Fornævnte Fruentimmer, der har overtraadt det hende d. 25. f. M. givne Tilhold i Henhold til Lov 10/4.74, blev afvigte Nat Kl. 2 ¾ antruffen i Elmegade, hvorfor hun blev indbragt her til Afdelingen af P.B. Hansen og undertegnede. Hun fremstod og forklarede, at hun, siden hun sidst var her i Afdelingen, har boet i Kompagnistræde no. 43, 1, men i de sidste 3 Dage har hun boet i Saxogade No. 91, 4 og har hele Tiden været uden lovligt Erhverv. Paa Forehold erkender hun at have overtraadt det hende givne Tilhold, idet hun siden d. 3 ds. har undladt at møde til Lægeundersøgelse og at melde Bopæl her i Afdelingen. Med Hensyn til Løsagtighed erkender hun at have søgt Erhverv ved Utugt, siden hun blev givet fornyet Advarsel, idet hun har haft Samleje med flere forskellige Mandspersoner, og for Samlejerne, der har fundet Sted i Porte- og Gadedøre, har hun modtaget en Betaling varierende fra 1 til 2 Kroner. Da hun ved Lægeundersøgelse fandtes lidende af venerisk Sygdom, blev hun indlagt til kur i Vestre Hospital.

4 4 Chr. Erichsen P.B. 552 Cont. d. 7. Juni 1904 Fornævnte Fruentimmer er i Dag som helbredt udskrevet af Vestre Hospital og bragt tilstede her i Afdelingen, hvorfra hun Dags Eftermiddag Kl. 2 blev afgivet til Politiarresten med Sag til Retten for Overtrædelse af Straffeloven 180 og Lov af 10/4.74. Chr. Erichsen P.B. 552 Kont. d. 15. Juni 1904 Fornævnte Fruentimmer der ved Københavns Kriminal og Politirets 1. afdelings Dom af 13 Ds. er idømt Tvangsarbejde i 18 af Straffeloven 180, er i Dag fra Arresten bragt tilstede her i Afdelingen hvorefter hun blev fremstillet i Byfogdens kontor og da hun ved Lægeundersøgelsen fandtes sund blev hun efter Ordre afgivet til Tvangsarbejdsanstalten for at afsone den hende idømte Straf. Hansen P.B. 57 Kont. d. 2den Juli 1904 Foranførte Fruentimmer der i dag har udstaaet fornævnte Straf og bragt tilstede heri Afdelingen da hun ved underkastet Lægevisitation ikke befandtes venerisk blev hun i Henhold til Lov af 10/ indført som offentligt Fruentimmer. J. Hansen P.B. 90

5 5 Kjøbenhavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling Indført som offentligt Fruentimmer d. 2. Juli 1904 (I Henhold til Lov 10/4.74 7) Protokol optagen i Anledning af at Anna Sofie Jensen i Henhold til Lov 10. April skal indskrives som offentligt Fruentimmer Aar 1904 d. 2de Juli fremstilledes for 3die Politiinspektør i hans Embedskontor paa Kjøbenhavn Politikammer den ovennævnte Anna Sofie Jensen Til Protokollen blev fremlagt 1. Udskrift af en i Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets Afdeling for offentlige Politisager den 13de Juni d.a. afsagt Dom, af hvilken det fremgaar, at den Fremstillede 2 Gange er anset med Straf for at have søgt Erhverv ved Utugt. 2. Fortegnelse over de Politiets foreliggende, den Fremstilledes Personalia vedkommende Aktstykker, der samtlige vedlægges nærværende Protokol. Efterat den Fremstillede paa given Anledning havde erkjendt, at den under No. 1 fremlagte Dom er hende vedkommende, blev hun gjort bekjendt med de hende vedkommende Bestemmelser i Regulativ af 9. Marts 1877 for Politiets Tilsyn med offentlige Fruentimmer, hvorhos det blev hende tilkjendegivet, at hun fra nu af er indskreven i Politiets Protokol over offentlige Fruentimmer, ligesom den ved Regulativets 7 foreskrevne Kontrolbog blev hende overleveret. Efterat Protokollen var hende forelæst og af hende vedtaget og underskrevet, blev hun dimitteret og Sagen sluttet. Kr. Stephensen Politiinspektør Anna Sofie Jensen Overværende Jacobsen P.B. 40

6 6 Kjøbenhavns Politi Hovedstationen 27/11.05 Kan tage Logis igjen Kr. Stephensen Rapport Tirsdagen den 7. November 1905 P.B. 552 Erichsens Rapport ang. Anna Sofie Jensen, der stilles til Udslettelse Det offentlige Fruentimmer Anna Sofie Jensen henvender sig i dag her i Afdelingen og anmoder om at blive stillet til Udslettelse. Hun fremlagde Bevis for, at hun skal bestyre Huset for Detailhandler Niels Madsen, Marstrandsvej No. 9 Stuen samt være ham behjælpelig med at passe forretningen. Hun skal have hele sit Underhold samme Sted, men ingen Løn. Chr. Erichsen. P.b. 552 Kan vente at blive udslettet naar hun 3 Maaneder viser en upaaklagelig Opførsel. I den Tid skal hun personlig anmelde Bopælsforandring inden 24 timer, møde til Lægeundersøgelse her i Afdelingen hver Mandag Kl. 1 Eftermiddag og i øvrigt være underkastet Regulativet for offentlige Fruentimmer. (Saalænge hun opholder sig som anført er hun fri for at møde til Lægeundersøgelse) D. 7/11.05 Kr. Stephensen Cont. d. 27. Nov Ovennævnte offentlige Fruentimmer indfinder sig Dags Eftermiddag i Afdelingen med Anmodning om atter at tage Logis, og møde 2 Gange om Ugen til Lægevisitation, paa Grund af at hun ikke længere kan ernære sig paa anden Maade. [ulæselig underskrift]

7 7 Kjøbenhavns Politi til Advarsels Protokol d. 23/3. 06 Kr. Stephensen Hovedstationens 3. Afdeling P. B. 369 Popmanns Rapport ang. offentlige Fruentimmer Ane Sofie Jensen, der udslettes paa Grund af indgaaet Ægteskab Rapport Torsdagen den 29. Marts 1906 Det offentlige Fruentimmer Ane Sofie Jensen indfandt sig i dag heri Afdelingen og anmoder om, at hun maa blive udslettet som offentligt Fruentimmer, da hun, hvad fremlagt Vielses attest udviser, den 11. ds. i Sct. Stefans Kirke heri Staden, er ægteviet til Arbejder Niels Peter Elias Henriksen Knop. Hun skal sammen med sin Mand bo Møllergade No Sal. Indstilles til Udslettelse. D. 29/3. 06 Kr. Stephensen Popmann P.B. 369 Udslettelse af protokollen over offentlige fruentimmer Københavns politi, 3. politiinspektorat. Landsarkivet for Sjælland mv. Se også Anne Sophies overtrædelser af politiregulativet.

8 Overtrædelser af politiregulativet Anna Sofie som eksempel Anna Sofie Jensen er født i 1874 ved Slagelse. Efter sin konfirmation arbejder hun som tjenestepige forskellige steder på sin hjemegn indtil hun i juni 1902 tager til København. Her flytter hun en del rundt, arbejder på fabrik eller er uden arbejde, bliver straffet flere gange bl.a. med tvangsarbejde i forbedringshuset for falskneri. I marts 1904 bliver Anna Sofie anholdt for løsgængeri og bliver indlagt på Vestre Hospital smittet med kønssygdom. Efter udskrivelsen bliver hun straffet med 12 dages tvangsarbejde for at have ernæret sig ved prostitution. I juni samme år bliver hun endnu engang anholdt for at have bedrevet prostitution og får 18 dages tvangsarbejde. Den 2. juli 1904 bliver hun indskrevet som offentligt Fruentimmer. I protokollen over offentlige fruentimmere perioden kan politiets registreringer af Anna Sofies liv og færden følges indtil hun bliver slettet som prostitueret i marts juli 2 Tvangshuset 1 4/7 Helsingørg. 11,2 26/7 Mulkt 2 10 Kr. for Overtrædelse af Regulativ 12.4 og Helsingørg. 11,2 Magstræde 20,2 30 Magstræde 20,2 Arresten 30/7 Vand og Brød 3 af Regulativ af 12.1 og Arresten Deserteret Sept 18 Anholdt (St. 6) Hospitalet 19/9 Tvangsarbejde 24 af Regulativ af 10, 43 og 12.1 og 12.3 Okt 12 Hospitalet 4 Tvangshuset Nov 5 Tvangshuset Deserteret 18/12 Tvangsarbejde18 af Regulativ af 10 og 43 1 Tvangshuset lå på Ladegården ved Åboulevarden. Ladegården sorterede under det gamle fattigvæsen, men overgik i 1857 til Magistratens 3. afdeling. Institutionen bestod af en afdeling for hjemløse og en tvangsarbejdsanstalt. 2 En bøde. 3 Politiregulativet fra Vestre Hospital, hvor kvinder med kønssygdomme blev indlagt.

9 Dec 8 Anholdt Tvangshuset 24 Tvangshuset Hospitalet Meldte hun ved Moderen Afrejse til Korsør, hvor forældrene bor 26 Hospitalet 31/12 Hospitalet 1905 Jan 2 Hospitalet 10/1 Borgergade 74,2 28/2. Arresteret for Overtrædelse af Regulativ af 10 og Borgergade 74,2 Hospitalet 27 Hospitalet Borgergade 74,2 Meldte hun ved Brev Afrejse til Korsør Febr 6 Borgergade 74,2 Korsør 28 Anholdt 3/3 Helsingørgade 9,2 28/3 Tvangsarb. 24 af Regulativ af 10, 14 og 43 Marts 4 Helsingørg. 9,2 Deserteret 13 Anholdt Korsør Fri til 1/5, bor i den Tid hos Moderen Mariendalsvej 145,4 28 Anholdt Tvangshuset April 19 Tvangshuset 22/4 Borgergade 37 st Meddeles det ved Skrivelse fra Hillerød at hun opholder sig detsteds 25 Borgergade 37 st Mariendalsvej Maj 1 Mariendalsvej Deserteret 145,4 8 Anholdt Hillerød 25/5 Tvangsarbejde 30 af Regulativ af 10, 14 og Anholdt Hospitalet Juni 10 Hospitalet Tvangshuset 18/8 Vand og Brød 8 af Regulativ af 10 og 43 Juli 10 Tvangshuset 13/7 Borgergade 74,1 13 Borgergade 74,1 Deserteret Advarsel for Overtrædelse af Regulativ 10 og 43 Aug 15 Anholdt Arresten 23 Arresten Deserteret Advarsel for Overtræ-

10 delse af Regulativ af 10 og Anholdt Deserteret Nov 6 Anholdt 7/11 Marstrandsvej 9 st Blev hun stillet til Udslettelse 5 i 3 Maaneder for at bestyre Huset og være behjælpelig i Forretningen for Detailhandler Niels Madsen, Marstrandsvej 9 st med derfor at erholde sit Underhold men ingen Løn med Betydning at melde Bopælsforandring inden 24 Timer og møde til Lægeundersøgelse her i Afdelingen hver Mandag samt i øvrigt at være undergivet Regulativet for offentlige Fruentimmere. Saalænge hun opholder sig som anført, er hun fri for at møde til Lægeundersøgelse. 27/11.05 Møder hun efter egen Begjæring til Visitation og tager Logis. 6 29/3.06 Udslettet paa Grund af indgaaet Ægteskab. Advarselsprotokollen Protokol over offentlige Fruentimmere Københavns Politi, 3. politiinspektorat. Landsarkivet for Sjælland mv. 5 Blev indstillet til at blive slettet af politiprotokollen. 6 Møder til lægeundersøgelse og ernærer sig igen som prostitueret.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter bliver født den 13. januar 1879 i Hesselager. Han bliver født som uægte søn af Konen Anne Cathrine Nielsen (38) af Hesselager og som barnefader udlagtes

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Forord. Greve Februar 2001. Ingrid Bonde Nielsen. Til Thomas

Forord. Greve Februar 2001. Ingrid Bonde Nielsen. Til Thomas 1 Forord Mine oplysninger, om min oldefar Christoffer Nielsen Kirkmans slægt, er fremkommet, som en følge af min nysgerrighed for at afklare, om de beretninger, jeg i min barndom fik fortalt om min slægt,

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE - 8. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Forsiden: Postbåden»Peter«for udgående fra Svaneke havn. Foto: Vita Lund. Med tak for økonomisk

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Horsens Statsfængsel

Horsens Statsfængsel Horsens Statsfængsel Protokol over fællesfanger (stambog) 1881-1885 (B205-184), pag. 1127 (opslag om Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg Her ses det originale arkivalie med angivelse af, hvor på siden de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. december 2014 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer eller på anden måde at offentliggøre deres identitet) HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Anders Pedersen (Karlby)

Anders Pedersen (Karlby) Anders Pedersen (Karlby) Anders Pedersen bliver født den 11. januar 1849 i Vor Frue Sogn, Aarhus, som søn af Ugift Fruentimmer Mette Rasmussen 1 fra Haar, tjenende for Kbmd Lottrup. Som barnefader blev

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr. 1877 Arrestantsag Paadømt d.

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Møder, arrangementer og ture Side 20 Efterlysning Side 20

Møder, arrangementer og ture Side 20 Efterlysning Side 20 Nr. 24 Efterår 2006 Fra lyspindenes og tællepraasenes tid II Side 4 Fortsættelse af Johannes Bech s erindringer Skøde og pantevæsen tinglysning/tinglæsning Side 9 Lidt hjælp til slægtsforskere Frost i

Læs mere

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Samlet af Kirsten Lütchen-Lehn I 1784 boede der to brødre i Vindebæk. Hans og Peder Mathiesen, som havde hver sin gård. De havde også bygget hver sin mølle,

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere