1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 10 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 11 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 10 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 11 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6"

Transkript

1 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici

2 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 10 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 11 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6 Kapitalbuffere 14 7 Indikatorer for systemisk betydning 14 8 Kreditrisikojusteringer 14 9 Ubehæftede aktiver Anvendelse af ECAI-rating Markedsrisiko Operationel risiko Eksponeringer mod aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponeringer mod renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Eksponering mod securitiseringspositioner Aflønningspolitik Gearing Anvendelse af IRB-metoden i forbindelse med kreditrisiko Kreditreduktionsteknikker Anvendelse af den avancerede målemetode i forbindelse med operationel risiko Anvendelse af interne modeller for markedsrisiko 19 2

3 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici (opdateret ) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte risikokategorier, herunder de risici, som er omhandlet i det følgende. Såvel årsrapport som denne rapport offentliggøres på hjemmesiden Rapporten er bygget op, så den følger kronologien i Capital Requirements Regulation (CRR)- forordningen. Hvor intet andet fremgår, er alle oplysninger i denne rapport pr. 31. december Oplysningerne er ikke revideret. 1. Risikostyringsmålsætninger og politikker Bestyrelsen har fastsat risikoprofil, politikker og retningslinjer for forskellige typer af risici, som koncernen kan blive eksponeret over for. Politikkerne indeholder identifikation, styring, kontrol og rapportering af risici inden for blandt andet markedsrisici, likviditet, kredit samt operationelle risici. Risikoprofilen og de fastsatte politikker er understøttet af en række retningslinjer og procedurer og i datterselskaberne Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Maj Invest Equity A/S og Maj bank A/S tillige af en række forretningsgange. Samlet udgør disse koncernens risikopolitik. Risikopolitikken indeholder en decentral identifikation af risici på forskellige niveauer i koncernen, således at der løbende kan foretages en vurdering af mulige konsekvenser samt sikres, at kapital- og solvensforhold til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningens krav og de identificerede risici. For at sikre en effektiv styring af risikopolitikken er der etableret en funktionsadskillelse mellem de afdelinger, som indgår forretninger, og de afdelinger, som styrer og overvåger de forskellige typer af risici. Styringen og overvågningen af risici er forankret i direktionen samt afdelingerne Jura & Compliance, It, Middle Office samt Regnskab & Risikostyring. Disse afdelinger refererer direkte til et direktionsmedlem. De væsentligste typer af risici, som koncernen kan blive eksponeret over for, kan grupperes således: Markeds- og likviditetsrisici Kreditrisici Operationelle risici Omdømmerisici Øvrige risici 3

4 Markeds- og likviditetsrisici Markedsrisici er risiko for tab som følge af ændringer i markedsrenter, aktie- og valutakurser. Koncernens markedsrisici er relateret til aktiviteterne inden for Marketsområdet (børsområdet) i datterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S samt til placering af koncernens overskudslikviditet og i mindre grad til honorarer, der ikke er i DKK. Bestyrelsen har fastsat overordnede rammer vedrørende markedsrisiko for de områder, der må ageres inden for. Rammerne for placering af likviditet er fastsat således, at der er størst rammer, hvor risikoen anses for at være mindst, og mindre rammer for mindre likvide placeringer og/eller placeringer med større kreditrisiko. Dette er yderligere kombineret med de af bestyrelsen fastsatte positivlister for godkendte finansielle institutioner og landelister. Eksponeringer uden for disse positivlister har en højere risikovægt samt en lavere investeringsramme end eksponeringer inden for positivlisterne. Dette er med til at reducere markedsrisiciene samt sikre et likviditetsberedskab i form af en større andel af værdipapirer, der er let realiserbare. Renterisici er afledt af placeringer af koncernens overskudslikviditet i form af indeståender i Danmarks Nationalbank, pengeinstitutter og obligationsmarkederne. Bestyrelsen har fastsat en maksimal ramme for renterisiko på obligationsbeholdningen samt en samlet risiko for koncernen i alt. En meget høj andel af koncernens placeringer er korte placeringer. Renterisiciene befinder sig på et beskedent niveau i forhold til såvel koncernens egenkapital som kapitalgrundlaget. Valutarisici relaterer sig delvist til koncernens likviditetsplaceringer i værdipapirer og i stigende omfang til honorarer, der ikke er i DKK, samt til koncernens udenlandske enheder. Der anvendes valutaterminsforretninger til afdækning af visse valutapositioner. Der er beskedne rammer for uafdækkede valutapositioner. Herudover er der fastsat en ramme for positioner i valuta kombineret med valutaafdækning. Hermed sikres en øvre grænse for, hvor meget positioner i valuta kan udgøre, selvom valutarisiciene afdækkes. Som følge af den af Danmark førte fastkurspolitik over for euro er der ikke fastsat valutarammer for euro. Rammerne for aktierisici er begrænset af positioner i enkeltaktier, typer af aktier, herunder investeringsforeningsbeviser, samt en samlet grænse for aktieeksponeringer. Der er højere rammer inden for børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. Dette er af hensyn til aktiviteterne inden for Marketsområdet i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. 4

5 Der er herudover mulighed for via separate investeringsrammer at investere i produkter inden for private equity, som koncernen er investeringsrådgiver for. Hermed sikres investorerne en høj grad af commitment fra koncernen over for de produkter, der udbydes. Modpartsrisici Marketsområdet i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S handler dagligt på vegne af kunder og til egenbeholdningen. Modparten i disse handler er derfor andre børsmodparter/markedsdeltagere og/eller kunder. Indgåelse af handler i Markets er begrænset til udelukkende at være spothandler. Handel med børsnoterede afledte finansielle instrumenter foretages i begrænset omfang og udelukkende til egenbeholdningen. Likviditetsrisici Likviditetsrisici er risiko for tab, som følge af at koncernen ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser ved hjælp af de almindelige likviditetsreserver. Koncernens likviditet skal til enhver tid være forsvarlig. Der er fastsat rammer for, hvor stor en del af likviditeten der må placeres på aftaleindlån, samt fastsat en maksimal ramme for bindingsperioden. Selvom likviditetsrisici anses for at være ubetydelige grundet den generelt meget store overskudslikviditet, så har bestyrelsen i datterselskabet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Bank A/S fastsat en likviditetsplan (beredskabsplan og nødplan) i forbindelse med eventuelle likviditetskriser. Disse likviditetsplaner kan ligeledes bruges på koncernniveau. Kreditrisici Kreditrisici er risiko for tab som følge af debitors manglende evne eller vilje til at overholde sine forpligtelser over for koncernen. Koncernens kreditrisici relaterer sig til tilgodehavender hos kunder samt til markeds- og likviditetsmæssige dispositioner. Kreditrisici er underlagt nogle af bestyrelsen fastsatte rammer. Størrelsen af disse rammer er under de i lovgivningen maksimalt tilladte rammer, både hvad angår enkeltengagementer, men også i forhold til koncernens samlede krediteksponering. Koncernens kunder består af institutionelle investorer samt økonomisk solide kunder. En stor del af kunderne betaler forud, og de kunder, som ikke betaler forud, er reguleret af faste og korte betalingsperioder. Kreditrisiko i form af tilgodehavende kurtager på aktiehandler anses for beskeden, da levering af værdipapirer først finder sted, når betalingen forfalder. Tilgodehavende kurtager udgør en beskeden del af den samlede kursværdi på en børshandel. Rammerne for koncernens markeds- og likviditetsmæssige dispositioner er fastsat således, at der er størst rammer, hvor risikoen anses at være mindst, og mindre rammer for mindre likvide placeringer og/eller placeringer med større kreditrisiko. Bestyrelsen har fastsat posi- 5

6 tivlister for godkendte finansielle institutioner og landelister for placering i penge- og obligationsmarkederne. Rammerne er begrænsede for eksponeringer med finansielle modparter, der ikke fremgår af positivlisterne. Regnskab & Risikostyring har det overordnede ansvar for kontrol af efterlevelse af procedurer for minimering af kreditrisici. Samtlige store eksponeringer, der udgør mindst 10 pct. før fradrag i kapitalgrundlaget, rapporteres hver måned til direktionen. Rapportering og overvågning af risici Koncernens finansielle positioner registreres i et børshandelssystem for de aktiviteter, der foregår i Marketsregi i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, samt i et standard porteføljesystem for de egenpositioner, der ikke er relateret til Markets handelsaktiviteter. Der er investeret betydelige ressourcer i it-systemerne til styring og identifikation af risici, således at der løbende kan ske en overvågning og kontrol af risici. Regnskab & Risikostyring samt Middle Office har adgang til handelssystemet og kan se samtlige transaktioner og positioner i systemet. Handelssystemet er integreret med økonomisystemet, som forestår bogføringen af handler. Middle Office administrerer et porteføljestyringssystem, der indeholder handler og positioner for de øvrige egenbeholdningsaktiviteter, der ikke er relateret til børsområdet. Kontrol, afstemning og bogføring foretages på daglig basis i begge it-systemer og mod koncernens økonomisystem. Afstemningerne omfatter registrering af handlerne mod de forretninger, som afvikles, og mod depoter i eksterne banker samt bankkonti. Herudover foretages periodisk kontrol af priserne på de positioner, som koncernen har med eksterne parter i form af depotbank, børser eller lignende. Baseret på handelssystemets risikostyringsmodul og konto- og depotudtræk udarbejdes en daglig rapportering omhandlende indtjening, positioner, risici og udnyttelser af lines for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Marketsaktiviteter. Denne rapportering tilgår Marketsområdet og direktionen i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Middle Office leverer løbende afstemte data fra porteføljestyringssystemet til Regnskab & Risikostyring, der overvåger koncernens investeringsrammer. Baseret på oplysninger fra handelssystemet, porteføljestyringssystemet samt egne udtræk fra økonomisystemet rapporterer Regnskab & Risikostyring løbende til koncernens direktion om de samlede markeds- og kreditrisici samt om likviditet. Der rapporteres kvartalsvist til bestyrelsen. 6

7 Operationelle risici Operationelle risici er risiko for tab afledt af interne og eksterne forhold som følge af utilstrækkelige eller fejlbehæftede procedurer og forretningsgange, menneskelige eller systemmæssige fejl. Bestyrelserne i datterselskaberne Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Bank A/S har fastsat politikker for håndtering af operationelle risici, og der er udarbejdet skriftlige forretningsgange og kontroller på alle væsentlige områder for at reducere risikoen for fejl og for at minimere personafhængigheden. Selvom der ikke er fastsat tilsvarende politikker i den øvrige koncern, så administreres der efter disse for de øvrige danske koncernselskaber, da en høj andel af medarbejderne er splitansat i flere selskaber i koncernen. De procedurer, der er nævnt i hovedtræk i det følgende, vedrører Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og til dels Maj Bank A/S, men efterleves ligeledes i andre danske koncernselskaber Kontrolaktiviteterne vurderes løbende og udbygges, i det omfang det vurderes at være nødvendigt. Chefen for juridisk afdeling er tillige complianceansvarlig og rapporterer såvel til direktion som bestyrelse om de kontroller, der er foretaget i årets løb, og om complianceforhold i øvrigt. Koncernen søger løbende gennem uddannelse og videndeling at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og forudsætninger for at kunne løse opgaverne. Der er herudover tegnet en ansvarsforsikring, der dækker tab som følge af fejl i forbindelse med rådgivningen, og en kriminalitetsforsikring, der dækker strafbare handlinger. Risikopolitikken understøttes af en sikkerhedspolitik i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Bank A/S med retningslinjer for adgangssikring af koncernen, dens it-systemer og data. Én gang årligt orienteres bestyrelsen om den udarbejdede it-sikkerhedspolitik. Underliggende forretningsgange og politikker revideres løbende, godkendes af direktionen og er tilgængelige for samtlige medarbejdere på koncernens intranet. Der er herudover udarbejdet nødplaner, således at data kan retableres, og drift af vigtige itsystemer kan fortsætte i tilfælde af uforudsete hændelser. De operationelle risici vurderes løbende, og risikoreducerende tiltag foretages under hensyntagen til risikoen og de omkostninger, som er forbundet med reduktionen heraf. Omdømmerisici Omdømmerisici er risiko for tab af kunder som følge af negativt omdømme af koncernen i f.eks. medierne. Selvom omdømmerisici vurderes at være stigende bl.a. i forbindelse med lancering af nye produkter og fundraising i forbindelse med nye private equity-fonde, vurderes de at være moderate, da størstedelen af kunderne er danske professionelle kunder, og der løbende er en tæt kontakt med kunderne. Øvrige risici Øvrige risici er af f.eks. mere strategisk karakter i forbindelse med eksisterende og potentielle kunders allokeringstrends i Danmark. Dette kan f.eks. være inden for private equity- 7

8 området. Selskabets produktudbud og antallet af forretningsområder bevirker, at disse risici anses for at være lave. Ledelseserklæringer Det er bestyrelsens vurdering, at koncernens risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver sikkerhed for, at de indførte risikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til koncernens profil og strategi. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at koncernens overordnede risikoprofil i tilknytning til koncernens forretningsstrategi, forretningsmodel samt nøgletal giver et relevant og dækkende billede af koncernens risikoforvaltning, herunder af hvordan koncernens risikoprofil og den risikotolerance, som bestyrelsen har fastsat, påvirker hinanden. Bestyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af forretningsmodellen/strategien, materiale og rapporteringer forelagt for bestyrelsen af koncernens direktioner samt på grundlag af evt. af bestyrelsen indhentede supplerende oplysninger eller redegørelser. De reelle risici ligger således inden for grænserne fastsat i de enkelte politikker og i videregivne beføjelser, og på den baggrund sikres det, at der er overensstemmelse mellem forretningsmodel, politikker, retningslinjer og de reelle risici inden for de enkelte områder. Koncernens forretningsmodel/strategi Den overordnede forretningsidé for koncernen er inden for selskabernes tilladelse og lovgivningen at levere kapitalforvaltningsprodukter og relaterede ydelser til professionelle investorer såvel i Danmark som i udlandet. Koncernen skal tillige kunne håndtere detailkunder, der ønsker at investere i Investeringsforeningen Maj Invest og andre produkter udviklet af Maj Invest. De udbudte produkter og ydelser tager udgangspunkt i veldokumenterede kompetencer og investeringsprocesser, som er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og en værdibaseret investeringstilgang med langsigtede investeringer. Det er målet at have en passende robust kapitalbase, der understøtter forretningsidéen. Nøgletal/risikoprofil Den af bestyrelsen besluttede maksimale risikotolerance styres via de fastsatte grænser i de enkelte politikker. Det er endvidere målsætningen, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte solvensbehov skal udgøre mindst 10 %-point. Kapitalprocenten udgør 36,1 % ultimo 2015, og solvensbehovet er opgjort til 12,0 %. Der er således en væsentlig overdækning på 24,1 %-point. 8

9 Solvensbehovet for 2016 er pr. marts 2016 opgjort til 21,3 % med baggrund i den aktuelle samlede risikoeksponering, og der er således en væsentlig overdækning på 14,8 %-point, svarende til 142,4 mio. kr. Nøgletal m.v. Egenkapitalforrentning før skat 24,8% 27,9% 52,2% 35,8% 17,4% Egenkapitalforrentning efter skat 18,9% 21,0% 39,3% 26,9% 12,9% Indtjening pr. omkostningskrone 1,49 1,75 2,15 1,47 1,17 Omkostningsprocent 67,0% 57,2% 46,5% 67,9% 85,4% Kernekapitalprocent 36,1% 43,8% 48,7% 37,3% 36,2% Kapitalprocent 36,1% 43,8% 48,7% 48,5% 49,8% Kapitalgrundlag i forhold til minimumskapitalkrav 4,5 5,5 6,1 6,1 6,2 Offentliggørelse vedrørende ledelsessystemer m.v. Koncernens bestyrelsesmedlemmer besidder ud over ledelsesposten i koncernen et antal øvrige bestyrelsesposter, som fremgår af nedenstående tabel. Bestyrelsesformand Tommy Pedersen 18 øvrige bestyrelsesposter Bestyrelsesmedlem Hans Jensen 1 øvrig bestyrelsespost Bestyrelsesmedlem Morten Lund Madsen 1 øvrig bestyrelsespost Bestyrelsesmedlem Ruth Schade 11 øvrige bestyrelsesposter Bestyrelsesmedlem Klaus Bentin - Bestyrelsesmedlem Ken Bamberg Ernstsen - Bestyrelsesmedlem Tomas Munksgard Hoff - Ansættelsespolitik m.v. for ledelsesorganet Bestyrelsen har iht. den finansielle lovgivning de fornødne kompetencer. I overensstemmelse hermed vurderer bestyrelsen løbende, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om koncernens risici til at sikre en forsvarlig drift. Politik for mangfoldighed m.v. Koncernens bestyrelse har vedtaget en politik for mangfoldighed. Det fremgår af denne, at koncernen ønsker en sammensætning i bestyrelsen ud fra forskellighed i kompetencer og baggrunde, særligt højt vægtes behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. forskelle i faglighed, erhvervserfaring, køn og alder. Bestyrelsen fastsatte i august 2015 et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 40 pct. Målsætningen er fastsat med en tidshorisont på tre år. Ultimo 2015 var andelen af det underrepræsenterede køn 25 pct. Risikoudvalg Koncernen har ikke nedsat et risikoudvalg. Koncernen er undtaget, idet koncernen har mindre end ansatte. 9

10 2. Anvendelsesområde Risikorapporten er gældende for: Maj Invest Holding A/S Gammeltorv København K CVR-nr Koncernen består af modervirksomheden Maj Invest Holding A/S otte datterselskaber, som alle er 100 pct. ejet. Flere af datterselskaberne har ligeledes datterselskaber. Disse er 100 pct. ejet. Samtlige datterselskaber konsolideres fuldt ud i koncernregnskabet. Der indgår ikke kapitalandele i datterselskaber, der er fratrukket kapitalgrundlaget, eller kapitalandele i datterselskaber, der ikke er konsolideret. 3. Kapitalgrundlag Koncernens kapitalgrundlag udgjorde 346,4 mio. kr. ultimo Kapitalgrundlaget sammensætter sig af en række delposter og fradrag, som kan opstilles således: Kapitalgrundlag (1.000 kr.) 2015 Aktiekapital Overført resultat Resultat Tilbagekøbsforpligtelse egne aktier (15.000) Beholdning af egne aktier ( ) Valutaomregningsreserve (anden totalindkomst) 26 Egentlige kernekapitalposter (før fradrag) Primære fradrag Immaterielle aktiver (11.733) Forsigtighedsbaseret værdiansættelse (300) I alt egentlige kernekapitalposter efter primære fradrag I alt justeret kapitalgrundlag Koncernens og moderselskabets eneste kapitalinstrumenter er aktiekapital. Koncernens aktiekapital består af stk. aktier à kr. 1, i alt nominelt kr Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Koncernen har stk. udestående warrants ultimo 2015 (ultimo 2014: stk.), der giver mulighed for at erhverve en aktie, enten ved afregning med aktier fra selskabets beholdning af egne aktier eller ved udstedelse af nye aktier. De udstedte warrants kan udnyttes i to årlige perioder, første gang i september 2013 og sidste gang i september

11 Koncernen besluttede i april 2015 at udstede stk. optioner, der giver mulighed for at erhverve en aktie. De udstedte optioner kan udnyttes i to årlige perioder, første gang i september 2017 og sidste gang i september Aftalekursen for de udstedte warrants og optioner er dagsværdien af de underliggende aktier på udstedelsestidspunktet tillagt en forrentning på diskontoen, opgjort på månedsbasis 4. Kapitalkrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag Bestyrelsen og direktionen skal mindst én gang årligt, eller når der f.eks. sker ændringer i strategi eller samfundsmæssige forhold, som kan påvirke forudsætninger eller metoder, der hidtil har været anvendt, fastsætte koncernens individuelle solvensbehov. Ved fastsættelsen af det individuelle solvensbehov skal det sikres, at koncernen har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering samt opretholdelse af et kapitalgrundlag af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække koncernens risici. Den model, som det nuværende individuelle solvensbehov blev fastsat ud fra, tager udgangspunkt i metoden 8+. I metoden 8+ tages der udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af risikoeksponeringerne. De normale risici antages at være dækket af kravet om 8 pct. Der tages herudover stilling til, hvorvidt koncernen har risici derudover, som nødvendiggør et tillæg til solvensbehovet, således at der kommer et tillæg til minimumskravet på 8 pct. I opgørelsen af risikoeksponeringerne medtages de forventede maksimale poster under hensyntagen til koncernens strategi og forventede udvikling, herunder de af bestyrelsen vedtagne rammer for kreditrisiko og markedsrisiko m.m. De maksimale risikoeksponeringer for kreditrisiko og markedsrisiko m.m. beregnes som 8 pct. af de forventede maksimale poster samt et eventuelt tillæg, i det omfang det vurderes, at risiciene ikke er dækket af kravet om 8 pct. Herudover tages der højde for andre risici, herunder operationel risiko, ligesom koncernens risikokoncentration vurderes. I modellen for fastsættelse af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag indgår ligeledes muligheden for, at der kan være større finansielle positioner, som kan medføre fradrag i kapitalgrundlaget. Indtægterne stresstestes for at vurdere, hvorledes usandsynlige, men ikke helt utænkelige forhold påvirker resultatet, og dermed hvorvidt koncernen har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. I fastsættelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag indgår tillige en vurdering af store eksponeringer, således at det ikke kun er solvensmæssige forhold, men også engagementsmæssige betragtninger, der indgår i vurderingen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag. 11

12 Det beregnede minimumskapitalgrundlag og solvenskravet sammenholdes med lovgivningens minimumskrav, således at det er den største værdi af lovens minimumskrav og den af modellen beregnede værdi, som anvendes. Solvensbehovet er opgjort til 204 mio. kr. svarende til 37,0 % af de samlede risikoeksponeringer 31. december Risikoeksponering pr. eksponeringsklasse, kapitalkrav til kreditrisiko Ultimo Kapitalkrav kr. eksponering (8 %) Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Dækkede obligationer Eksponeringer mod CIU'er (kollektive inv.ordn.) Eksponeringer med aktieeksponeringer Eksponeringer med særlig høj risiko Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt risikoeksponeringer med kreditrisiko Risikoeksponering pr. eksponeringsklasse, kapitalkrav til markedsrisiko Ultimo Kapitalkrav kr. eksponering (8 %) Gældsinstrumenter (inkl. CIU'er) Aktier (inkl. CIU'er) Valutakursrisiko I alt risikoeksponeringer med markedsrisiko Risikoeksponering pr. eksponeringsklasse, kapitalkrav til operationel risiko Ultimo Kapitalkrav kr. eksponering (8 %) Operationel risiko Kapitalkravet til de samlede risikoeksponeringer kan således opgøres til: Ultimo Kapitalkrav kr. eksponering (8 %) Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko I alt Eksponeringer med modpartsrisiko Modpartsrisiko er risikoen for tab, som følge af at en modpart misligholder sine forpligtelser i henhold til en indgået finansiel kontrakt, inden transaktionens pengestrømme er endeligt afviklet. 12

13 Solvensmæssigt anvender koncernen markedsværdimetoden, hvor kontrakterne opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontraktens fiktive værdi eller underliggende værdier med procentsatser, der er fastsat i CRR. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I koncernens disponeringsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. I forbindelse med koncernens fastsættelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov er der ikke afsat ekstra kapital til dækning af modpartsrisikoen, ud over hvad der er indeholdt i kapitalgrundlagskravet på 8 %, der er minimumskapitalgrundlag i henhold til den 8+ metode, som anvendes til at opgøre det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov. Politikker for sikkerhed og kreditreserver Koncernen har ikke politikker for sikkerhedsstillelse for modpartrisiko, da det ikke er relevant. Politikker vedr. wrong way og ratingafhængig sikkerhedsstillelse Koncernen har ikke politikker herfor, da koncernen ikke anvender sådanne sikkerhedsstillelser. Modpartsrisiko efter markedsværdimetoden i handelsbeholdningen Marketsområdet i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S handler dagligt på vegne af kunder og til egenbeholdningen. Modparten i disse handler er derfor andre børsmodparter/markedsdeltagere og/eller kunder. Indgåelse af handler i Markets er begrænset til udelukkende at være spothandler. Handel med børsnoterede afledte finansielle instrumenter foretages i begrænset omfang og udelukkende til afdækning af egenbeholdningen. Koncernen har herudover en beskeden modpartsrisiko på valutaterminsforretninger, der er anvendt til valutaafdækning af visse fordringer i valuta. Ud over den kapital til modpartsrisiko, der kræves af positionerne i de afledte finansielle instrumenter, har koncernen ikke forretninger, som kræver kapital til modpartsrisiko for uafviklede handler. Der er ingen positiv bruttodagsværdi af finansielle kontrakter ultimo

14 Fiktiv værdi af risikoafdækning Koncernen anvender ikke kreditderivater til at afdække den del af kreditrisikoen, der vedrører modparten. 6. Kapitalbuffere Den gældende danske kontracykliske buffersats, som fastsættes af Finanstilsynet, andrager 0 %, hvorfor der ikke er afsat kapital til den kontracykliske buffer. Den kontracykliske buffer sættes alene i kraft i perioder med en overnormal udlånsvækst, og kravet til bufferens størrelse afhænger af, hvor i konjunkturcyklen økonomien aktuelt befinder sig. Formålet med den kontracykliske buffersats er at sikre, at den finansielle sektor som helhed uanset konjunkturer vil have tilstrækkelig kapital til at opretholde kreditgivningen til virksomheder og private, uden at solvensen kommer under pres. 7. Indikatorer for systemisk betydning Koncernen er ikke et systemisk vigtigt institut. 8. Kreditjusteringer Til opgørelse af kreditrisiko anvendes Finanstilsynets standardmetode. Datterselskaberne Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S samt Maj Bank A/S må ikke yde udlån. Koncernen har ultimo året haft misligholdte fordringer på 1,0 mio. kr vedrørende lån givet i forbindelse med en investering samt værdiforringede fordringer på 2,8 mio. kr. på nogle unoterede aktier. Såvel de misligholdte fordringer som de værdiforringede fordringer er fuldt ud nedskrevet. Koncernens tilgodehavender består primært af tilgodehavende rådgivningshonorarer samt tilgodehavende kurtager på uafviklede børshandler i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Koncernens kreditrisici relaterer sig herudover til markeds- og likviditetsmæssige dispositioner. Samlede risikoeksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til kreditrisikoreduktioner Ultimo Gennemsnit kr. eksponering eksponering Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Dækkede obligationer Eksponeringer mod CIU'er (kollektive inv.ordn.) Eksponeringer med aktieeksponeringer Eksponeringer med særlig høj risiko Eksponeringer i andre poster I alt

15 Geografisk fordeling af eksponeringer Hovedparten af koncernens eksponering relaterer sig til Danmark. Eksponeringerne mod Asien og Sydamerika vedrører koncernens aktiviteter i Vietnam, Singapore og Peru, hvor tre koncernselskaber er hjemmehørende, samt beholdning af værdipapirer. Øvrige udenlandske eksponeringer vedrører i overvejende grad koncernens beholdning af værdipapirer. Geografisk fordeler eksponeringskategorierne sig, som det fremgår af tabellen nedenfor: kr. Danmark Luxembourg Nordamerika Sydamerika Asien I alt Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Eksponeringer med særlig høj risiko Dækkede obligationer Eksponeringer mod CIU'er (kollektive inv.ordn.) Aktieeksponeringer Andre poster I alt Branchefordeling pr. eksponeringsklasse (risikovægtede eksponeringer) kr. Offentlige Finansiering myndigheder og forsikring Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Dækkede obligationer Aktieeksponeringer Eksponeringer mod CIU'er (kollektive inv.ordn.) Eksponeringer med særlig høj risiko Andre poster I alt Fordeling af eksponeringer i henhold til restløbetid (risikovægtede eksponeringer) 3 mdr kr. Anfordring 0-3 mdr. - 1 år 1-5 år Over 5 år I alt Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Dækkede obligationer Aktieeksponeringer Eksponeringer mod CIU'er (kollektive inv.ordn.) Eksponeringer med særlig høj risiko Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt

16 9. Ubehæftede aktiver kr. Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi I alt Behæftede Behæftede Ubehæftede Ubehæftede Tilgodehavender på anfordring Aktieinstrumenter Gældsinstrumenter Andre aktiver I alt Anvendelse af ECAI-rating (External Credit Assessment Institutions) Koncernen anvender ikke ECAI-rating. 11. Markedsrisiko Koncernens markedsrisiko er relateret til aktiviteterne inden for Marketsområdet i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S samt til placering af overskudslikviditet i form af indeståender i pengeinstitutter og værdipapirer. Koncernen har herudover risiko på de honorarer, der ikke er i DKK. Eksponeringer mod og solvenskravene til markedsrisiko sammensætter sig således pr. ultimo 2015: Ultimo Kapitalkrav kr. eksponering (8 %) Gældsinstrumenter (inkl. CIU'er) Aktier (inkl. CIU'er) Valutakursrisiko I alt risikoeksponeringer med markedsrisiko Eksponering mod poster med valutakursrisiko er sammensat af direkte eksponeringer mod positioner i valuta samt indirekte eksponeringer som følge af positioner i investeringsforeningsbeviser. 12. Operationel risiko Der foretages en løbende vurdering af koncernens operationelle risici ud fra de enkelte områder og funktioner. På baggrund af de vurderinger og tiltag, som foretages for at minimere de operationelle risici, er det vurderingen, at operationelle risici anses for at ligge under det generelle tillæg, som er foretaget til de vægtede poster ved at anvende basisindikatormetoden. I forbindelse med fastsættelsen af solvensbehovet indregnes af forsigtighedsmæssige årsager operationel risiko efter basisindikatormetoden. 16

17 Ultimo 2015 udgør de operationelle risici efter basisindikatormetoden 615,2 mio. kr. svarende til 64,1 % af de samlede risikoeksponeringer. Dette giver et kapitalgrundlagskrav på 49,2 mio. kr. 13. Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Koncernen har som led i aktiviteterne inden for Maj Invest Equity og Maj Invest Equity International givet tilsagn som specialkommanditist for fem private equity-fonde. Specialkommanditistdelen tilbydes medarbejdere inden for de to forretningsområder, således at disse kan indgå som specialkommanditister sammen med eksisterende medarbejdere. Restforpligtelserne for investeringstilsagnene udgør 63,4 mio. kr. ultimo Koncernen har som led i sine likviditetsdisponeringer af længerevarende karakter eksponeringer i børsnoterede aktier uden for handelsbeholdningen. Koncernen har herudover nogle strategiske investeringer i unoterede aktier. Ultimo 2015 udgjorde værdien af samt gevinst/tab på aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen, således: Aktier m.v. uden for handelsbeholdningen (1.000 kr.) Kursværdi Realiseret gevinst/tab Urealiseret gevinst/tab Gevinst/tab i alt Børsnoterede aktier Unoterede aktier m.v (2.814) 5 (2.809) Andele i private equity-fonde Aktier m.v. uden for handelsbeholdningen i alt Afregningsdatoen anvendes som indregningsdato, og aktierne m.v. indregnes til dagsværdi på balancedagen. 14. Eksponeringer mod renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Koncernens eksponeringer mod renterisiko uden for handelsbeholdningen består af likviditetsplaceringer i obligationer samt i beskedent omfang et udlån, der er ydet. Renterisikoen opgøres i henhold til Finanstilsynets standardregler ud fra positionernes markedsværdi og modificerede varighed. Renterisikoen uden for handelsbeholdningen sammensætter sig af følgende elementer: Renterisici (modværdi i DKK) Ultimo 2015 Renterisici I pct. af ult kr. egenkapital I pct. af ult. kapitalgrundlag Realkreditobligationer ,4% 0,5% Kreditobligationer 246 0,1% 0,1% Øvrige poster 0 0,0% 0,0% Renterisici i alt ,5% 0,5% Koncernens renterisiko rapporteres månedligt til direktionen og kvartalsvist til bestyrelsen. 17

18 15. Eksponeringer mod securitiseringspositioner Koncernen anvender ikke securitiseringer. 16. Aflønningspolitik Koncernens bestyrelse har vedtaget en aflønningspolitik, som er godkendt af generalforsamlingen. Koncernen udbetaler ikke variable løndele til bestyrelse, direktion eller væsentlige risikotagere, som overstiger den af lovgivningen fastsatte bagatelgrænse på 100 tkr. Koncernen har ved udformningen af lønpolitikken haft det mål at bidrage til at sikre konkurrencedygtig aflønning, fremme forretningsmæssig udvikling og sikre en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken er også udarbejdet, så den sikrer de overordnede hensyn i bekendtgørelse om lønpolitik, herunder at lønpolitikken harmonerer med principperne om beskyttelse af kunder og investorer, samt at den samlede variable løn ikke udhuler koncernens mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag. Koncernen har som følge af virksomhedens størrelse valgt ikke at nedsætte et aflønningsudvalg. Ingen personer i koncernen havde en løn på over 1 mio. euro i regnskabsåret. Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter ledelsen og de medarbejdere, der er udpeget som væsentlige risikotagere, findes i årsrapporten 2015 i note Gearing Koncernen beregner gearingsgraden som kernekapital sat i forhold til de samlede eksponeringer, og gearingsgraden udtrykkes i procent. Alle eksponeringer, herunder ikkebalanceførte poster, skal som udgangspunkt indgå fuldt ud ved beregningen. På nuværende tidspunkt er der ikke fastsat myndighedskrav om maksimal gearingsgrad, men der er udmeldt en indikativ gearingsgrad på mindst 3 %. Koncernens gearingsgrad er pr. 31. december 2015 opgjort til 56,3 %. Overvågningen af gearingsgraden forestås af koncernens Regnskab & Risikostyring og rapporteres månedligt til direktionen og kvartalsvist til bestyrelsen. Såfremt gearingsgraden kommer under en af bestyrelsen fastsat grænse på 5 %, skal direktionen straks orientere bestyrelsen. 18

19 18. Anvendelse af IRB-metoden i forbindelse med kreditrisiko Koncernen anvender ikke den interne rating-baserede metode (IRB-metode) til opgørelse af kreditrisiko. 19. Kreditrisikoreduktionsteknikker Koncernen anvender ikke kreditreduktionsteknikker. 20. Anvendelse af den avancerede målemetode i forbindelse med operationel risiko Koncernen anvender ikke den avancerede målemetode til opgørelse af operationel risiko. 21. Interne modeller til opgørelse af risiko på positioner i handelsbeholdningen Koncernen anvender ikke interne modeller (VaR-modeller) til at opgøre risiko på positioner i handelsbeholdningen. 19

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25.02.2015) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6

1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici 2016 1 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko

Læs mere

1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6

1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici 2015 1 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6

1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici 2016 1 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko

Læs mere

1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 11 6

1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 11 6 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici 2015 1 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

RISIKORAPPORT 2015 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. CVR nr.: Årsrapport 2013

RISIKORAPPORT 2015 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. CVR nr.: Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 RISIKORAPPORT 2015 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR nr.: 78 42 05 10 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Risikostyringsmålsætninger

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455.

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. marts 2015) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Klim Sparekasse Risikorapport 2014

Klim Sparekasse Risikorapport 2014 Klim Sparekasse Risikorapport 214 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse

Søby-Skader-Halling Sparekasse Søby-Skader-Halling Sparekasse Risikorapport 215 CRR forordningens søjle III rapportering 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Leasing Fyn Bank A/S

Leasing Fyn Bank A/S Leasing Fyn Bank A/S CVR-nr. 21627747 Søjle III (virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af CRD IV-reglerne om krav til pengeinstittuternes

Læs mere

Risikorapport 2015 RISIKORAPPORT 2015 NORÐOYA SPARIKASSI 1

Risikorapport 2015 RISIKORAPPORT 2015 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Risikorapport 2015 RISIKORAPPORT 2015 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Fuglafjørður afdeling: Í Støð 7 FO-530 Fuglafjørður

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere