Investeringsforeningen Gudme Raaschou II, afdeling Selection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Gudme Raaschou II, afdeling Selection"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsforeningen Gudme Raaschou II afdeling Selection Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med emission af andele i afdeling Selection etableret under Investeringsforeningen Gudme Raaschou II. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Bestyrelsen, København, den 27. november 2000 Ole Andersen (formand) Claus Bræstrup Arne Rasmussen I. Afdeling Selection Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktier og henvender sig både til institutionelle og private investorer, som ønsker et langsigtet merafkast på deres globale aktieinvesteringer. Etablering Afdeling Selection er etableret i forbindelse med stiftelsen af Investeringsforeningen Gudme Raaschou II den 1. november Type Afdeling Selection er en udloddende og bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i Aktieavancebeskatningslovens 2d, stk. 1, og Pensionsafkastbeskatningslovens 4 nævnte begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Målsætning Afdelingens målsætning er at give investeringsbevisindehaverne et langsigtet attraktivt afkast gennem udvalgte aktieinvesteringer i forskellige lande og brancher. Det er samtidig målsætningen at skabe et merafkast i forhold til den gennemsnitlige afkastudvikling på de globale aktiemarkeder. Afdelingens referenceindeks (benchmark) er Morgan Stanley Capital International World Index i DKK. Investeringspolitik Det er afdelingens investeringspolitik at sprede investeringerne på forskellige brancher og regioner for der igennem at reducere den samlede risiko på afdelingen. Det er samtidig hensigten at over- og undervægte brancher og regioner i forhold til afdelingens referenceindeks for at skabe et merafkast i forhold til afkastet på referenceindekset. Over- og undervægten af brancher og regioner foretages på baggrund af fundamentalanalyser af den makroøkonomiske udvikling i lande og regioner samt mikroanalyse af brancher og enkeltselskaber. Rådgiver Investeringsforeningen Gudme Raaschou II, afdeling Selection rådgives af Gudme Raaschou Asset Management. I forbindelse med investeringer i Europa modtager afdelingen primært rådgivning fra Gudme Raaschous internationale samarbejdspartner WestLB Panmure. I forbindelse med investeringer indenfor Health Care sektoren modtager afdelingen primært rådgivning fra SG Cowen, der har denne branche som sit vigtigste forretningsområde. I forbindelse med investeringer inden for informationsteknologi og telekommunikation modtager afdelingen primært rådgivning fra Robertson Stephens, der har denne branche som sit vigtigste forretningsområde. Investeringer i andre brancher og regioner bygger på samarbejdsrelationer med et mindre antal internationale investeringsbanker. Investeringsforeningen Gudme Raaschou II har bevidst valgt at indgå meget tætte samarbejdsrelationer med et mindre antal rådgivere for derved at opnå det størst mulige udbytte af det løbende analysearbejde. De tætte samarbejdsrelationer betyder samtidig, at Investeringsforeningen Gudme Raaschou II kan reagere hurtigt i forbindelse med nye analyser og anbefalinger. Forvaltningskoncept Afdelingens midler forvaltes aktivt med udgangspunkt i en spredning på lande, regioner og brancher. Investeringshorisonten for afdelingen er relativt langsigtet, hvilket indebærer, at de enkelte aktieinvesteringer udvælges i forventning til et langsigtet attraktivt afkast i forhold til afdelingens benchmark. Den aktive styring af afdelingens midler baserer sig på en taktisk over- og undervægtning af brancher, regioner og enkeltselskaber. Afdelingen vil dog primært forsøge at drage nytte af ændringer i de økonomiske forhold for forskellige brancher. Et forventet relativt gunstigt forløb for en branche vil således medføre en overvægtning af denne på bekostning af en anden branche med et svagere økonomisk forløb. Afdelingens midler vil primært blive investeret i markedsledere indenfor de enkelte brancher. Baggrunden herfor er, at markedsledere typisk har bevist deres kompetence og samtidig bestemmer de ofte markedsudviklingen indenfor branchen. Markedsledere anvender endelig langt flere ressourcer på forskning og udvikling end gennemsnittet af den branche, som de bevæger sig i. Dette sikrer som regel markedslederens langsigtede førerposition. Hovedparten af afdelingens midler vil blive placeret i brancher og selskaber karakteriseret ved relativ høj vækst i modsætning til brancher og selskaber, karakteriseret ved modenhed og dermed lavere vækstrater. Analytisk arbejdsgrundlag Fundamental analyse er det gennemgående beslutningsredskab ved udvælgelsen af investeringerne i afdeling Selection. Dette gør sig dels gældende i Investeringsforeningen Gudme Raaschou II dels ved de samarbejdspartnere, som er tilknyttet foreningen. Forvaltningens analytiske grundlag bygger på et strategisk analysearbejde, et taktisk analysearbejde og en operationel dag-til-dag styring af porteføljen. Resultatet af det strategiske analysearbejde er forventninger til den makroøkonomiske udvikling, herunder renteudviklingen, i forskellige lande, regioner og brancher. Resultatet af det taktiske analysearbejde er især forventninger til den økonomiske udvikling i de forskellige brancher. Dette skaber beslutningsgrundlaget for, hvorledes de enkelte brancher skal vægtes i forhold til hinanden i afdeling Selection. Den operationelle styring af porteføljen indeholder dels en konstant overvågning af de enkelte selskaber i porteføljen, dels løbende kontakt til de tilknyttede rådgivere med henblik på løbende at finde de bedste selskaber i de enkelte brancher. Investeringsrisici Aktieinvesteringer er en langsigtet investering. Historisk har aktieafkast udvist relativt store udsving. Over en længere periode udjævnes udsvingene. Historisk set har aktieinvesteringer med en lang tidshorisont givet et større afkast end obligationsinvesteringer. Investeringsforeningen Gudme Raaschou II fokuserer på at opnå det bedst mulige langsigtede afkast med en moderat risiko. Ved investering i afdeling Selection sikres en spredning, via lande, regioner, brancher og selskaber, primært markedsledere, og dermed bliver risikoen reduceret i forhold til at investere i enkeltlande eller enkeltbrancher. Midlernes anbringelse Afdeling Selection investerer i danske og udenlandske aktier, dog fortrinsvis i udenlandske aktier noteret på en fondsbørs, der er medlem af International Federation of Stock Exchanges. Endvidere kan afdelingens midler anbringes i bankindskud i accessorisk omfang. Midlernes anbringelse sker i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Afdelingen må ikke investere i udenlandske aktier, hvor virksomheden i selskabet m.v. i væsentlig grad er af finansiel karakter, jf. Selskabsskattelovens 32, stk. 2. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter vil udelukkende blive benyttet til at afdække kursrisikoen ved eksisterende værdipapirer i porteføljen på dækket basis. Instrumenter, der kan benyttes, er futures, optioner og warrants. Der kan endvidere indgås terminsforretninger. Udbytte Investeringsforeningen Gudme Raaschou II udlodder udbytte én gang årligt efter fradrag af administrationsomkostninger. Udlodning af udbytte sker i henhold til den enhver tid gældende lovgivning udlodningspligtige beløb, der opfylder de i Ligningslovens 16C anførte krav til minimumsudlodning. Udbyttet betales via medlemmets konto i det kontoførende pengeinstitut. I forbindelse med udlodning af udbytte er foreningen forpligtet til at tilbageholde en a conto udbytteskat på 25%. Beskatning Afdelingen beskattes som en udloddende investeringsforening. Udlodninger fra afdelingen og kursavancer på investeringsbeviserne beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. Efter de gældende skatteregler for investeringsforeninger og deres medlemmer indebærer dette blandt andet, at afkastet af en investering i afdelingen i vid udstrækning beskattes på samme måde, som hvis afkastet var opnået ved en direkte investering. Børsnotering og kursinformation Bestyrelsen har med henvisning til vedtægternes pkt. 6.2 under sit konstituerende møde den 1. november 2000 besluttet at ansøge Københavns Fondsbørs A/S om optagelse af andelene i afdeling Selection til notering. Notering forventes at ske den 15. december 2000 med forbehold for Københavns Fondsbørs godkendelse af spredningen. Indre værdi vil efter børsnoteringen dagligt fremgå af Fondsbørsens officielle kursliste. Emissions- og indløsningspriser kan fås ved henvendelse til Gudme Raaschou Bankaktieselskab. Adresse Afdeling Selection Investeringsforeningen Gudme Raaschou II Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V Telefon , telefax Fondskode, CVR-nr., SE-nr. og FT-nr. Fondskode:.DK CVR-nr.: SE-nr.: FT-nr.: afdelingsnummer 1 II. Tegningsbetingelser Emission Tegning af 10 mio. kr. ( stk.) andele i afdeling Selection er garanteret af Gudme Raaschou Bankaktieselskab. Der er ikke noget maksimum for emissionen. Andele i afdeling Selection udstedes via Værdipapircentralen i stykstørrelser af 100 kr. og multipla heraf. Såfremt der senest den 27. november 2000 indtræffer begivenheder, der efter foreningens eller Gudme Raaschou Bankaktieselskabs mening gør emissionen utilrådelig, forbeholder foreningen sig ret til at tilbagekalde emissionen. En tilbagekaldelse vil blive meddelt Finanstilsynet og Københavns Fondsbørs A/S og annonceret i Statstidende og et landsdækkende dagblad. Emissionspris Emissionsprisen pr. andel udgør 100 kr. med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger, herunder afgifter til Værdipapircentralen, markedsføringsudgifter, provision til formidlere samt omkostninger til indkøb af værdipapirer i alt 102,50 franko. Efter udløbet af tegningsperioden fastsættes emissionsprisen ved at dividere afdelingens formue med den nominelle værdi af tegnede andele. Hertil lægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen herunder til administration, trykning, annoncer, provision til formidlere og garanter af emissionen m.v.

2 Overslag over emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger skønnes at udgøre kr. 2,50 pr. andel med følgende opdeling. * Vederlag til finansielle formidlere 1,25 * Markedsføring herunder annoncering, brochure, prospekt og offentlige udgifter 0,875 * Omkostninger til indkøb af værdipapirer 0,375 * I alt 2,50 Tegningsperiode Tegningsperioden løber fra tirsdag, den 28. november 2000 til fredag, den 8. december 2000, begge dage inklusive. Efter udløbet af tegningsperioden forventes andelene udbudt i løbende emission uden fastsat højeste beløb. Prisen fastsættes på grundlag af afdelingens formue på emissionstidspunktet divideret med den nominelle værdi af tegnede andele tillagt et beløb til udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Tegningssted Tegning kan finde sted hos Gudme Raaschou Bankaktieselskab eller i eget kontoførende pengeinstitut. Danske Bank A/S er aktieudstedende institut. Registrering og betaling Udstedelse og registrering af andele foretages via Værdipapircentralen mod indbetaling af tegningsbeløbet. Betaling for tegningsordrer indgivet i tegningsperioden skal erlægges senest den 13. december Tegning i løbende emission afregnes 3 børsdage efter tegningsdagen. Som bekræftelse på tegningsordren modtager investor via sit eget kontoførende pengeinstitut en nota med specifikation af det tegnede antal andele samt tegningsbeløb og afregningsdagen. Indbetaling af tegningsbeløbet skal ske senest pr. afregningsdagen. Navnenotering Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for medlemmets eget kontoførende pengeinstitut noteres på navn i foreningens bøger, der føres af depotselskabet. Navnenotering sikrer, at al information fra foreningen sendes direkte til medlemmet. III. Andelenes rettigheder Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden udløbet af fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har rekvireret adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sit medlemskab. Stemmeret Hvert medlem har 1 stemme for hver andel på kr Stemmeret kan udøves for andele, der senest 4 uger før generalforsamlingen er noteret på medlemmets navn i foreningens bøger. Intet medlem kan direkte eller indirekte afgive stemmer for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele for den afdeling, afstemningen vedrører, eller for 1% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemninger vedrørende fælles anliggender. Indløsning På et medlems skriftlige forlangende skal foreningen indløse vedkommendes beviser i foreningen. Indløsningsprisen udregnes på tidspunktet for indløsningen på grundlag af nettoværdien af foreningens formue divideret med den nominelle værdi af tegnede beviser. Der fratrækkes udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt de med indløsningen forbundne omkostninger. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af værdier. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse. Omsættelighed Andelene er omsætningspapirer og frit omsættelige. IV. Investeringsforeningen Gudme Raaschou II Stiftelse Investeringsforeningen Gudme Raaschou II blev stiftet den 1. november 2000 på initiativ af Gudme Raaschou Bankaktieselskab og har i dag afdelingerne Selection og European Bonds. Foreningens formue udgør Kr. 20 mio. på baggrund af tegningsgarantier udstedt af Gudme Raaschou Bankaktieselskab i forbindelse med foreningens stiftelse. Navn, hjemsted og registreringsnumre Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou II. Foreningens adresse er Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Foreningen er godkendt af Finanstilsynet og er registreret under FT-nr , og foreningens CVR-nr. er Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i danske og udenlandske værdipapirer i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger, idet midlerne søges placeret således, at der opnås en passende risikospredning og et relativt stabilt afkast. Regnskab Foreningens regnskabsmæssige resultat opgøres efter de retningslinier, der er fastsat af Finanstilsynet. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode løber dog fra stiftelsen til 31. december For afdelingerne Selection og European Bonds løber første regnskabsperiode fra etableringen til 31. december For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og årsberetning. Seneste årsregnskab, halvårsopgørelse samt kvartalsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Gudme Raaschou Administration A/S. Bestyrelse Ole Andersen (formand for bestyrelsen) Administrerende direktør York Refrigeration ApS Chr. X s Vej 201, Postboks Højbjerg Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for Løgstor Rør A/S, Løgstør Rør Holding A/S og York Refrigeration selskaber i ind- og udland. Medlem af bestyrelsen for Atlas-Stord Denmark A/S. Claus Bræstrup Koncerndirektør H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for ProFound Pharmaceuticals A/S, Biotech Research & Innovation Centre og Lundbeck International Neuroscience Foundation. Medlem af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, eksekutivkomiteen for Pharmacology og Toxicology, Wissenschaflicher Beirat, Institut für molekulare Pharmakologie, Berlin, Tyskland. Arne Rasmussen Head of Client Management Gudme Raaschou Investment Bank Kalvebod Brygge 1560 København V Administrationsselskab Gudme Raaschou Administration A/S Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Telefon , telefax Administrationsselskabets direktion Adm. direktør Niels Antonsen Finansiel rådgiver Gudme Raaschou Asset Management Kalvebod Brygge København V. Gudme Raaschou Asset Management tilbyder investeringsrådgivning til institutionelle investorer og private investorer inden for danske og udenlandske værdipapirer. Revision Statsautoriseret revisor Michael Sørensen PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Statsautoriseret revisor, cand.jur Alex R. Ankjær-Jensen Ankjær-Jensen ApS Furesøpark Alle Birkerød Depotselskab og aktiebogførende institut Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Administrationsomkostninger og vederlag De samlede administrationsomkostninger herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må ikke overstige 2% p.a. beregnet på basis af gennemsnittet af foreningens samlede formue ultimo hver måned. Vederlag til bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen. Vederlag til depotselskab fastsættes efter aftale med depotselskabet. Vederlag til administrationsselskab fastsættes efter aftale med administrationsselskabet.

3 VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou II Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou II. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.1 Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i danske og udenlandske værdipapirer i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger, idet midlerne søges placeret således, at der opnås en passende risikospredning og et relativt stabilt højt afkast. Medlemmer 3.1 Foreningens medlemmer er enhver, der ejer en eller flere af foreningens andele, jf. herved pkt. 10. Hæftelse 4.1 Medlemmerne hæfter alene med det for deres andel indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. 4.2 Foreningens afdelinger hæfter kun for egne forpligtelser. Dog hæfter hver afdeling principalt pro rata, subsidiært solidarisk for fælles omkostninger. 4.3 Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og administrationsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5.1 Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. 5.2 Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger og skal stedse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 5.3 Foreningens aktiebaserede afdelinger må ikke investere i udenlandske aktier, hvor virksomheden overvejende har været af finansiel karakter, og hvor det samlede afkast i den pågældende virksomhed må antages at være beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler. 5.4 Foreningen og dens afdelinger kan anvende finansielle instrumenter såsom futures, options, warrants og terminsforretninger, herunder foretage valuta- og kurssikring af investeringerne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. 5.5 Endvidere kan foreningen og dens afdelinger foretage indskud i pengeinstitutter i accessorisk omfang. 5.6 Foreningen og dens afdelinger må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger Afdelinger 6.1 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger Afdeling Selection investerer i danske og udenlandske aktier, dog fortrinsvis i udenlandske aktier, der er noteret på en fondsbørs, der er medlem af International Federation of Stock Exchanges. Afdelingen opfylder de i Pensionsafkastbeskatningslovens 4 anførte begrænsninger til aktivmassens sammensætning og reglerne i Aktieavancebeskatningslovens 2d Afdeling European Bonds investerer i europæiske børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i europæiske obligationer, der mindst har samme kreditværdighed som en dansk realkreditobligation svarende til en rating på mindst AA. 6.2 Bestyrelsen kan oprette afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne forbindelse er nødvendige eller måtte blive foreskrevet af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. Udlodning og henlæggelse 7.1 Foreningen er udloddende. Der udloddes, efter fradrag af administrationsomkostninger, de i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning udlodningspligtige beløb, der opfylder de i Ligningslovens 16c anførte krav til minimumsudlodning. 7.2 Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. 7.3 Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges derimod foreningens formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. 7.4 Udbytte af andele registreret i Værdipapircentralen betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. 7.5 Retten til udbytte forældes, når udbyttet ikke er hævet senest 5 år efter, at det er forfaldet til betaling. Udbyttet tilfalder herefter afdelingen. Låneoptagelse 8.1 Foreningen og dets afdelinger må ikke optage lån. 8.2 Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen og dets afdelinger dog: 1. optage kortfristede lån på 10% af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder; og 2. optage lån på højst 10% af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er nødvendig til udøvelse af dens virksomhed. 8.3 De samlede lån må højest udgøre 15% af foreningens eller respektive afdelings formue. Udlån, garantiforpligtelser m.v. 9.1 Foreningen må ikke yde lån eller stille garanti. Foreningen må dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt; sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af formuen i foreningen. 9.2 Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Andele 10.1 Foreningens andele udstedes gennem Værdipapircentralen Andelene udstedes i stykstørrelser på 100 kr. eller multipla heraf Foreningen afholder samtlige omkostninger i forbindelse med udstedelse af andelene. Omsættelighed og navnenotering m.v Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede andele Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger Andelene er frit omsættelige og negotiable Ingen andele har særlige rettigheder Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. Værdiansættelse 12.1 Værdipapirer, der er genstand for offentlig kursnotering, skal opføres til den officielle kurs Fremmed valuta skal optages til de senest noterede kurser Andre aktiver, herunder værdipapirer, der ikke er omfattet af pkt. 12.1, skal opføres til skønnet markedsværdi. Emissionspris for andele i foreningen 13.1 Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens beslutning. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om emission af fondsandele Emissionsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet opgjort som nævnt i pkt. 12, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen herunder til administration, trykning, annoncer, provision til formidlere og garanter af emissionen m.v. Indløsning af andele 14.1 På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andel i foreningen. Indløsningsprisen udregnes på grundlag af en opgørelse, svarende til den i pkt. 13 nævnte, foretaget på indløsningstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver Om udsættelsen skal der inden 8 børsdage gives meddelelse til Finanstilsynet og til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union, hvor investeringsforeningen markedsfører sine andele Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis foreningens formue på grund af indløsning vil komme under 10 mio. kr. Generalforsamling 15.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår udløber Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 1/5 af det samlede pålydende af andele i foreningen eller i en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller een af foreningens revisorer har anmodet derom Generalforsamling indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 14 dages og maksimalt 4 ugers varsel i Statstidende og i dagspressen efter bestyrelsens beslutning Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning skal senest 10 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor Forslag fra medlemmerne skal for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4 Dagsorden 16.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, jf. pkt Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. 7. Eventuelt. Stemmeret 17.1 Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele Stemmeret kan kun udøves for de andele, der senest 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger Hvert medlem har 1 stemme for hver andel på 100 kr De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsregnskab, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og afdelingens opløsning, fusion og spaltning Intet medlem kan - direkte eller indirekte - afgive stemmer for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele for den afdeling afstemningen vedrører eller for 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i alle afdelinger ved afstemninger vedrørende fælles anliggender Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i pkt. 18 nævnte tilfælde. Ændringer af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning 18.1 Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst 1/2 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 2 måneder og med mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelse 19.1 Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem, der har fungeret længst regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer afgår på førstkommende generalforsamling efter, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsens opgaver 20.1 Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med loven og vedtægterne. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Retningslinierne skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om ændring heri Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som ændringer i lovgivningen måtte nødvendiggøre, eller som pålægges af Finanstilsynet Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om ansøgning til Københavns Fondsbørs om optagelse til notering af andele i en eller flere af foreningens afdelinger Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirer Foreningens administrationsselskab og depotselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykket skal gives for hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af Finanstilsynets bekendtgørelse om spekulationsforretninger. Administration 21.1 Den daglige ledelse forestås af et af bestyrelsen valgt og et af Finanstilsynet godkendt administrationsselskab Administrationsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet og må ikke drive anden virksomhed end daglig ledelse af investeringsforeninger og specialforeninger Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede, samt interne revisions- og vicerevisionschefer i administrationsselskabet må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fondseller valutafunktioner. Depotselskab 22.1 Foreningens værdipapirer og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab, der skal godkendes af Finanstilsynet. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen. Tegningsregler 23.1 Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktionen i administrationsselskabet Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Administrationsomkostninger 24.1 Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger Fællesomkostninger ved foreningens virksomhed deles mellem afdelingerne og opgøres hvert kvartal under hensyntagen til både deres ressourcemæssige forbrug og aktivmassen. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger herunder blandt andet honorar til bestyrelse og administrationsselskab De samlede administrationsomkostninger herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen beregnet på basis af formuen ultimo hver måned. Regnskab og revision 25.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og årsberetning for hver afdeling Der udarbejdes hvert år pr. 30. juni en formueopgørelse for hver afdeling Der udarbejdes endvidere kvartårlige formueopgørelser, der udsendes til medlemmerne sammen med en gennemgang af kvartalets dispositioner Årsregnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret Det reviderede årsregnskab for det senest afsluttede regnskabsår udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor. Således endeligt vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 1. november I bestyrelsen: Ole Andersen Claus Bræstrup Arne Rasmussen For Gudme Raaschou Bankaktieselskab: Som stifter: Kåre B. Dullum Per Skovsted Som dirigent: Niels Antonsen

5 ORDREBLANKET Gudme Raaschou Selection Fondskode DK KØBSORDRE Jeg ønsker i henhold til foreningens prospekt at købe investeringsbeviser stk. á nominelt 100 kr. eller for kr. INVESTOR CPR/CVR-nummer Navn Stilling Adresse Telefon Mobil BELØBET ØNSKES TRUKKET FRA Pengeinstitut Reg. nr. Konto nr. ANDELENE BEDES LAGT I DEPOT VP-depot nr. NAVNENOTERING Ja, jeg ønsker, at investeringsbeviserne noteres på navn (sæt X) Ved at være navnenoteret får De automatisk tilsendt kvartalsorienteringer, årsregnskab, invitation til generalforsamling m.v. BLANKETTEN INDLEVERET GENNEM FLG. BANK Udfyldes kun såfremt blanketten ikke sendes direkte til Gudme Raaschou Dato Underskrift UDFYLDES AF BANKEN Kurs Valørdato Udfyld ordreblanketten og send / aflever den til egen bank - eller til Gudme Raaschou Administration A/S Kalvebod Brygge København K Telefon Fax

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care - Prospekt - Vedtægter PROSPEKT Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med emission

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens

Læs mere