Investeringsforeningen Gudme Raaschou II, afdeling Selection

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Gudme Raaschou II, afdeling Selection"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsforeningen Gudme Raaschou II afdeling Selection Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med emission af andele i afdeling Selection etableret under Investeringsforeningen Gudme Raaschou II. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Bestyrelsen, København, den 27. november 2000 Ole Andersen (formand) Claus Bræstrup Arne Rasmussen I. Afdeling Selection Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktier og henvender sig både til institutionelle og private investorer, som ønsker et langsigtet merafkast på deres globale aktieinvesteringer. Etablering Afdeling Selection er etableret i forbindelse med stiftelsen af Investeringsforeningen Gudme Raaschou II den 1. november Type Afdeling Selection er en udloddende og bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i Aktieavancebeskatningslovens 2d, stk. 1, og Pensionsafkastbeskatningslovens 4 nævnte begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Målsætning Afdelingens målsætning er at give investeringsbevisindehaverne et langsigtet attraktivt afkast gennem udvalgte aktieinvesteringer i forskellige lande og brancher. Det er samtidig målsætningen at skabe et merafkast i forhold til den gennemsnitlige afkastudvikling på de globale aktiemarkeder. Afdelingens referenceindeks (benchmark) er Morgan Stanley Capital International World Index i DKK. Investeringspolitik Det er afdelingens investeringspolitik at sprede investeringerne på forskellige brancher og regioner for der igennem at reducere den samlede risiko på afdelingen. Det er samtidig hensigten at over- og undervægte brancher og regioner i forhold til afdelingens referenceindeks for at skabe et merafkast i forhold til afkastet på referenceindekset. Over- og undervægten af brancher og regioner foretages på baggrund af fundamentalanalyser af den makroøkonomiske udvikling i lande og regioner samt mikroanalyse af brancher og enkeltselskaber. Rådgiver Investeringsforeningen Gudme Raaschou II, afdeling Selection rådgives af Gudme Raaschou Asset Management. I forbindelse med investeringer i Europa modtager afdelingen primært rådgivning fra Gudme Raaschous internationale samarbejdspartner WestLB Panmure. I forbindelse med investeringer indenfor Health Care sektoren modtager afdelingen primært rådgivning fra SG Cowen, der har denne branche som sit vigtigste forretningsområde. I forbindelse med investeringer inden for informationsteknologi og telekommunikation modtager afdelingen primært rådgivning fra Robertson Stephens, der har denne branche som sit vigtigste forretningsområde. Investeringer i andre brancher og regioner bygger på samarbejdsrelationer med et mindre antal internationale investeringsbanker. Investeringsforeningen Gudme Raaschou II har bevidst valgt at indgå meget tætte samarbejdsrelationer med et mindre antal rådgivere for derved at opnå det størst mulige udbytte af det løbende analysearbejde. De tætte samarbejdsrelationer betyder samtidig, at Investeringsforeningen Gudme Raaschou II kan reagere hurtigt i forbindelse med nye analyser og anbefalinger. Forvaltningskoncept Afdelingens midler forvaltes aktivt med udgangspunkt i en spredning på lande, regioner og brancher. Investeringshorisonten for afdelingen er relativt langsigtet, hvilket indebærer, at de enkelte aktieinvesteringer udvælges i forventning til et langsigtet attraktivt afkast i forhold til afdelingens benchmark. Den aktive styring af afdelingens midler baserer sig på en taktisk over- og undervægtning af brancher, regioner og enkeltselskaber. Afdelingen vil dog primært forsøge at drage nytte af ændringer i de økonomiske forhold for forskellige brancher. Et forventet relativt gunstigt forløb for en branche vil således medføre en overvægtning af denne på bekostning af en anden branche med et svagere økonomisk forløb. Afdelingens midler vil primært blive investeret i markedsledere indenfor de enkelte brancher. Baggrunden herfor er, at markedsledere typisk har bevist deres kompetence og samtidig bestemmer de ofte markedsudviklingen indenfor branchen. Markedsledere anvender endelig langt flere ressourcer på forskning og udvikling end gennemsnittet af den branche, som de bevæger sig i. Dette sikrer som regel markedslederens langsigtede førerposition. Hovedparten af afdelingens midler vil blive placeret i brancher og selskaber karakteriseret ved relativ høj vækst i modsætning til brancher og selskaber, karakteriseret ved modenhed og dermed lavere vækstrater. Analytisk arbejdsgrundlag Fundamental analyse er det gennemgående beslutningsredskab ved udvælgelsen af investeringerne i afdeling Selection. Dette gør sig dels gældende i Investeringsforeningen Gudme Raaschou II dels ved de samarbejdspartnere, som er tilknyttet foreningen. Forvaltningens analytiske grundlag bygger på et strategisk analysearbejde, et taktisk analysearbejde og en operationel dag-til-dag styring af porteføljen. Resultatet af det strategiske analysearbejde er forventninger til den makroøkonomiske udvikling, herunder renteudviklingen, i forskellige lande, regioner og brancher. Resultatet af det taktiske analysearbejde er især forventninger til den økonomiske udvikling i de forskellige brancher. Dette skaber beslutningsgrundlaget for, hvorledes de enkelte brancher skal vægtes i forhold til hinanden i afdeling Selection. Den operationelle styring af porteføljen indeholder dels en konstant overvågning af de enkelte selskaber i porteføljen, dels løbende kontakt til de tilknyttede rådgivere med henblik på løbende at finde de bedste selskaber i de enkelte brancher. Investeringsrisici Aktieinvesteringer er en langsigtet investering. Historisk har aktieafkast udvist relativt store udsving. Over en længere periode udjævnes udsvingene. Historisk set har aktieinvesteringer med en lang tidshorisont givet et større afkast end obligationsinvesteringer. Investeringsforeningen Gudme Raaschou II fokuserer på at opnå det bedst mulige langsigtede afkast med en moderat risiko. Ved investering i afdeling Selection sikres en spredning, via lande, regioner, brancher og selskaber, primært markedsledere, og dermed bliver risikoen reduceret i forhold til at investere i enkeltlande eller enkeltbrancher. Midlernes anbringelse Afdeling Selection investerer i danske og udenlandske aktier, dog fortrinsvis i udenlandske aktier noteret på en fondsbørs, der er medlem af International Federation of Stock Exchanges. Endvidere kan afdelingens midler anbringes i bankindskud i accessorisk omfang. Midlernes anbringelse sker i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Afdelingen må ikke investere i udenlandske aktier, hvor virksomheden i selskabet m.v. i væsentlig grad er af finansiel karakter, jf. Selskabsskattelovens 32, stk. 2. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter vil udelukkende blive benyttet til at afdække kursrisikoen ved eksisterende værdipapirer i porteføljen på dækket basis. Instrumenter, der kan benyttes, er futures, optioner og warrants. Der kan endvidere indgås terminsforretninger. Udbytte Investeringsforeningen Gudme Raaschou II udlodder udbytte én gang årligt efter fradrag af administrationsomkostninger. Udlodning af udbytte sker i henhold til den enhver tid gældende lovgivning udlodningspligtige beløb, der opfylder de i Ligningslovens 16C anførte krav til minimumsudlodning. Udbyttet betales via medlemmets konto i det kontoførende pengeinstitut. I forbindelse med udlodning af udbytte er foreningen forpligtet til at tilbageholde en a conto udbytteskat på 25%. Beskatning Afdelingen beskattes som en udloddende investeringsforening. Udlodninger fra afdelingen og kursavancer på investeringsbeviserne beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. Efter de gældende skatteregler for investeringsforeninger og deres medlemmer indebærer dette blandt andet, at afkastet af en investering i afdelingen i vid udstrækning beskattes på samme måde, som hvis afkastet var opnået ved en direkte investering. Børsnotering og kursinformation Bestyrelsen har med henvisning til vedtægternes pkt. 6.2 under sit konstituerende møde den 1. november 2000 besluttet at ansøge Københavns Fondsbørs A/S om optagelse af andelene i afdeling Selection til notering. Notering forventes at ske den 15. december 2000 med forbehold for Københavns Fondsbørs godkendelse af spredningen. Indre værdi vil efter børsnoteringen dagligt fremgå af Fondsbørsens officielle kursliste. Emissions- og indløsningspriser kan fås ved henvendelse til Gudme Raaschou Bankaktieselskab. Adresse Afdeling Selection Investeringsforeningen Gudme Raaschou II Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V Telefon , telefax Fondskode, CVR-nr., SE-nr. og FT-nr. Fondskode:.DK CVR-nr.: SE-nr.: FT-nr.: afdelingsnummer 1 II. Tegningsbetingelser Emission Tegning af 10 mio. kr. ( stk.) andele i afdeling Selection er garanteret af Gudme Raaschou Bankaktieselskab. Der er ikke noget maksimum for emissionen. Andele i afdeling Selection udstedes via Værdipapircentralen i stykstørrelser af 100 kr. og multipla heraf. Såfremt der senest den 27. november 2000 indtræffer begivenheder, der efter foreningens eller Gudme Raaschou Bankaktieselskabs mening gør emissionen utilrådelig, forbeholder foreningen sig ret til at tilbagekalde emissionen. En tilbagekaldelse vil blive meddelt Finanstilsynet og Københavns Fondsbørs A/S og annonceret i Statstidende og et landsdækkende dagblad. Emissionspris Emissionsprisen pr. andel udgør 100 kr. med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger, herunder afgifter til Værdipapircentralen, markedsføringsudgifter, provision til formidlere samt omkostninger til indkøb af værdipapirer i alt 102,50 franko. Efter udløbet af tegningsperioden fastsættes emissionsprisen ved at dividere afdelingens formue med den nominelle værdi af tegnede andele. Hertil lægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen herunder til administration, trykning, annoncer, provision til formidlere og garanter af emissionen m.v.

2 Overslag over emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger skønnes at udgøre kr. 2,50 pr. andel med følgende opdeling. * Vederlag til finansielle formidlere 1,25 * Markedsføring herunder annoncering, brochure, prospekt og offentlige udgifter 0,875 * Omkostninger til indkøb af værdipapirer 0,375 * I alt 2,50 Tegningsperiode Tegningsperioden løber fra tirsdag, den 28. november 2000 til fredag, den 8. december 2000, begge dage inklusive. Efter udløbet af tegningsperioden forventes andelene udbudt i løbende emission uden fastsat højeste beløb. Prisen fastsættes på grundlag af afdelingens formue på emissionstidspunktet divideret med den nominelle værdi af tegnede andele tillagt et beløb til udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Tegningssted Tegning kan finde sted hos Gudme Raaschou Bankaktieselskab eller i eget kontoførende pengeinstitut. Danske Bank A/S er aktieudstedende institut. Registrering og betaling Udstedelse og registrering af andele foretages via Værdipapircentralen mod indbetaling af tegningsbeløbet. Betaling for tegningsordrer indgivet i tegningsperioden skal erlægges senest den 13. december Tegning i løbende emission afregnes 3 børsdage efter tegningsdagen. Som bekræftelse på tegningsordren modtager investor via sit eget kontoførende pengeinstitut en nota med specifikation af det tegnede antal andele samt tegningsbeløb og afregningsdagen. Indbetaling af tegningsbeløbet skal ske senest pr. afregningsdagen. Navnenotering Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for medlemmets eget kontoførende pengeinstitut noteres på navn i foreningens bøger, der føres af depotselskabet. Navnenotering sikrer, at al information fra foreningen sendes direkte til medlemmet. III. Andelenes rettigheder Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden udløbet af fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har rekvireret adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sit medlemskab. Stemmeret Hvert medlem har 1 stemme for hver andel på kr Stemmeret kan udøves for andele, der senest 4 uger før generalforsamlingen er noteret på medlemmets navn i foreningens bøger. Intet medlem kan direkte eller indirekte afgive stemmer for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele for den afdeling, afstemningen vedrører, eller for 1% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemninger vedrørende fælles anliggender. Indløsning På et medlems skriftlige forlangende skal foreningen indløse vedkommendes beviser i foreningen. Indløsningsprisen udregnes på tidspunktet for indløsningen på grundlag af nettoværdien af foreningens formue divideret med den nominelle værdi af tegnede beviser. Der fratrækkes udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt de med indløsningen forbundne omkostninger. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af værdier. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse. Omsættelighed Andelene er omsætningspapirer og frit omsættelige. IV. Investeringsforeningen Gudme Raaschou II Stiftelse Investeringsforeningen Gudme Raaschou II blev stiftet den 1. november 2000 på initiativ af Gudme Raaschou Bankaktieselskab og har i dag afdelingerne Selection og European Bonds. Foreningens formue udgør Kr. 20 mio. på baggrund af tegningsgarantier udstedt af Gudme Raaschou Bankaktieselskab i forbindelse med foreningens stiftelse. Navn, hjemsted og registreringsnumre Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou II. Foreningens adresse er Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Foreningen er godkendt af Finanstilsynet og er registreret under FT-nr , og foreningens CVR-nr. er Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i danske og udenlandske værdipapirer i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger, idet midlerne søges placeret således, at der opnås en passende risikospredning og et relativt stabilt afkast. Regnskab Foreningens regnskabsmæssige resultat opgøres efter de retningslinier, der er fastsat af Finanstilsynet. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode løber dog fra stiftelsen til 31. december For afdelingerne Selection og European Bonds løber første regnskabsperiode fra etableringen til 31. december For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og årsberetning. Seneste årsregnskab, halvårsopgørelse samt kvartalsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Gudme Raaschou Administration A/S. Bestyrelse Ole Andersen (formand for bestyrelsen) Administrerende direktør York Refrigeration ApS Chr. X s Vej 201, Postboks Højbjerg Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for Løgstor Rør A/S, Løgstør Rør Holding A/S og York Refrigeration selskaber i ind- og udland. Medlem af bestyrelsen for Atlas-Stord Denmark A/S. Claus Bræstrup Koncerndirektør H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby Tillidshverv: Formand for bestyrelsen for ProFound Pharmaceuticals A/S, Biotech Research & Innovation Centre og Lundbeck International Neuroscience Foundation. Medlem af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, eksekutivkomiteen for Pharmacology og Toxicology, Wissenschaflicher Beirat, Institut für molekulare Pharmakologie, Berlin, Tyskland. Arne Rasmussen Head of Client Management Gudme Raaschou Investment Bank Kalvebod Brygge 1560 København V Administrationsselskab Gudme Raaschou Administration A/S Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Telefon , telefax Administrationsselskabets direktion Adm. direktør Niels Antonsen Finansiel rådgiver Gudme Raaschou Asset Management Kalvebod Brygge København V. Gudme Raaschou Asset Management tilbyder investeringsrådgivning til institutionelle investorer og private investorer inden for danske og udenlandske værdipapirer. Revision Statsautoriseret revisor Michael Sørensen PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Statsautoriseret revisor, cand.jur Alex R. Ankjær-Jensen Ankjær-Jensen ApS Furesøpark Alle Birkerød Depotselskab og aktiebogførende institut Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Administrationsomkostninger og vederlag De samlede administrationsomkostninger herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må ikke overstige 2% p.a. beregnet på basis af gennemsnittet af foreningens samlede formue ultimo hver måned. Vederlag til bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen. Vederlag til depotselskab fastsættes efter aftale med depotselskabet. Vederlag til administrationsselskab fastsættes efter aftale med administrationsselskabet.

3 VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou II Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou II. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.1 Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i danske og udenlandske værdipapirer i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger, idet midlerne søges placeret således, at der opnås en passende risikospredning og et relativt stabilt højt afkast. Medlemmer 3.1 Foreningens medlemmer er enhver, der ejer en eller flere af foreningens andele, jf. herved pkt. 10. Hæftelse 4.1 Medlemmerne hæfter alene med det for deres andel indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. 4.2 Foreningens afdelinger hæfter kun for egne forpligtelser. Dog hæfter hver afdeling principalt pro rata, subsidiært solidarisk for fælles omkostninger. 4.3 Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og administrationsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5.1 Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. 5.2 Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 9 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger og skal stedse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 5.3 Foreningens aktiebaserede afdelinger må ikke investere i udenlandske aktier, hvor virksomheden overvejende har været af finansiel karakter, og hvor det samlede afkast i den pågældende virksomhed må antages at være beskattet væsentligt lavere end efter danske beskatningsregler. 5.4 Foreningen og dens afdelinger kan anvende finansielle instrumenter såsom futures, options, warrants og terminsforretninger, herunder foretage valuta- og kurssikring af investeringerne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. 5.5 Endvidere kan foreningen og dens afdelinger foretage indskud i pengeinstitutter i accessorisk omfang. 5.6 Foreningen og dens afdelinger må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger Afdelinger 6.1 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger Afdeling Selection investerer i danske og udenlandske aktier, dog fortrinsvis i udenlandske aktier, der er noteret på en fondsbørs, der er medlem af International Federation of Stock Exchanges. Afdelingen opfylder de i Pensionsafkastbeskatningslovens 4 anførte begrænsninger til aktivmassens sammensætning og reglerne i Aktieavancebeskatningslovens 2d Afdeling European Bonds investerer i europæiske børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i europæiske obligationer, der mindst har samme kreditværdighed som en dansk realkreditobligation svarende til en rating på mindst AA. 6.2 Bestyrelsen kan oprette afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne forbindelse er nødvendige eller måtte blive foreskrevet af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. Udlodning og henlæggelse 7.1 Foreningen er udloddende. Der udloddes, efter fradrag af administrationsomkostninger, de i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning udlodningspligtige beløb, der opfylder de i Ligningslovens 16c anførte krav til minimumsudlodning. 7.2 Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. 7.3 Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges derimod foreningens formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. 7.4 Udbytte af andele registreret i Værdipapircentralen betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. 7.5 Retten til udbytte forældes, når udbyttet ikke er hævet senest 5 år efter, at det er forfaldet til betaling. Udbyttet tilfalder herefter afdelingen. Låneoptagelse 8.1 Foreningen og dets afdelinger må ikke optage lån. 8.2 Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen og dets afdelinger dog: 1. optage kortfristede lån på 10% af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder; og 2. optage lån på højst 10% af formuen til erhvervelse af fast ejendom, der er nødvendig til udøvelse af dens virksomhed. 8.3 De samlede lån må højest udgøre 15% af foreningens eller respektive afdelings formue. Udlån, garantiforpligtelser m.v. 9.1 Foreningen må ikke yde lån eller stille garanti. Foreningen må dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt; sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af formuen i foreningen. 9.2 Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Andele 10.1 Foreningens andele udstedes gennem Værdipapircentralen Andelene udstedes i stykstørrelser på 100 kr. eller multipla heraf Foreningen afholder samtlige omkostninger i forbindelse med udstedelse af andelene. Omsættelighed og navnenotering m.v Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indehaverens andel af den nominelle værdi af de tegnede andele Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger Andelene er frit omsættelige og negotiable Ingen andele har særlige rettigheder Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. Værdiansættelse 12.1 Værdipapirer, der er genstand for offentlig kursnotering, skal opføres til den officielle kurs Fremmed valuta skal optages til de senest noterede kurser Andre aktiver, herunder værdipapirer, der ikke er omfattet af pkt. 12.1, skal opføres til skønnet markedsværdi. Emissionspris for andele i foreningen 13.1 Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens beslutning. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om emission af fondsandele Emissionsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet opgjort som nævnt i pkt. 12, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen herunder til administration, trykning, annoncer, provision til formidlere og garanter af emissionen m.v. Indløsning af andele 14.1 På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andel i foreningen. Indløsningsprisen udregnes på grundlag af en opgørelse, svarende til den i pkt. 13 nævnte, foretaget på indløsningstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver Om udsættelsen skal der inden 8 børsdage gives meddelelse til Finanstilsynet og til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union, hvor investeringsforeningen markedsfører sine andele Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis foreningens formue på grund af indløsning vil komme under 10 mio. kr. Generalforsamling 15.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår udløber Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 1/5 af det samlede pålydende af andele i foreningen eller i en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller een af foreningens revisorer har anmodet derom Generalforsamling indkaldes, og dagsorden bekendtgøres med mindst 14 dages og maksimalt 4 ugers varsel i Statstidende og i dagspressen efter bestyrelsens beslutning Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning skal senest 10 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor Forslag fra medlemmerne skal for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4 Dagsorden 16.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, jf. pkt Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. 7. Eventuelt. Stemmeret 17.1 Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele Stemmeret kan kun udøves for de andele, der senest 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger Hvert medlem har 1 stemme for hver andel på 100 kr De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsregnskab, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og afdelingens opløsning, fusion og spaltning Intet medlem kan - direkte eller indirekte - afgive stemmer for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele for den afdeling afstemningen vedrører eller for 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i alle afdelinger ved afstemninger vedrørende fælles anliggender Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i pkt. 18 nævnte tilfælde. Ændringer af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning 18.1 Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst 1/2 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 2 måneder og med mindst 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelse 19.1 Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem, der har fungeret længst regnet fra den pågældendes sidste valg. Mellem flere medlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer afgår på førstkommende generalforsamling efter, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsens opgaver 20.1 Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med loven og vedtægterne. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Retningslinierne skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om ændring heri Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som ændringer i lovgivningen måtte nødvendiggøre, eller som pålægges af Finanstilsynet Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om ansøgning til Københavns Fondsbørs om optagelse til notering af andele i en eller flere af foreningens afdelinger Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirer Foreningens administrationsselskab og depotselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykket skal gives for hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol Bestyrelsen skal for direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede udarbejde retningslinjer om indberetning af formuedispositioner omfattet af Finanstilsynets bekendtgørelse om spekulationsforretninger. Administration 21.1 Den daglige ledelse forestås af et af bestyrelsen valgt og et af Finanstilsynet godkendt administrationsselskab Administrationsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet og må ikke drive anden virksomhed end daglig ledelse af investeringsforeninger og specialforeninger Direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede, samt interne revisions- og vicerevisionschefer i administrationsselskabet må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Det samme gælder for andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fondseller valutafunktioner. Depotselskab 22.1 Foreningens værdipapirer og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab, der skal godkendes af Finanstilsynet. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af bestyrelsen. Tegningsregler 23.1 Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktionen i administrationsselskabet Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Administrationsomkostninger 24.1 Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger Fællesomkostninger ved foreningens virksomhed deles mellem afdelingerne og opgøres hvert kvartal under hensyntagen til både deres ressourcemæssige forbrug og aktivmassen. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger herunder blandt andet honorar til bestyrelse og administrationsselskab De samlede administrationsomkostninger herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2% af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen beregnet på basis af formuen ultimo hver måned. Regnskab og revision 25.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og årsberetning for hver afdeling Der udarbejdes hvert år pr. 30. juni en formueopgørelse for hver afdeling Der udarbejdes endvidere kvartårlige formueopgørelser, der udsendes til medlemmerne sammen med en gennemgang af kvartalets dispositioner Årsregnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret Det reviderede årsregnskab for det senest afsluttede regnskabsår udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor. Således endeligt vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 1. november I bestyrelsen: Ole Andersen Claus Bræstrup Arne Rasmussen For Gudme Raaschou Bankaktieselskab: Som stifter: Kåre B. Dullum Per Skovsted Som dirigent: Niels Antonsen

5 ORDREBLANKET Gudme Raaschou Selection Fondskode DK KØBSORDRE Jeg ønsker i henhold til foreningens prospekt at købe investeringsbeviser stk. á nominelt 100 kr. eller for kr. INVESTOR CPR/CVR-nummer Navn Stilling Adresse Telefon Mobil BELØBET ØNSKES TRUKKET FRA Pengeinstitut Reg. nr. Konto nr. ANDELENE BEDES LAGT I DEPOT VP-depot nr. NAVNENOTERING Ja, jeg ønsker, at investeringsbeviserne noteres på navn (sæt X) Ved at være navnenoteret får De automatisk tilsendt kvartalsorienteringer, årsregnskab, invitation til generalforsamling m.v. BLANKETTEN INDLEVERET GENNEM FLG. BANK Udfyldes kun såfremt blanketten ikke sendes direkte til Gudme Raaschou Dato Underskrift UDFYLDES AF BANKEN Kurs Valørdato Udfyld ordreblanketten og send / aflever den til egen bank - eller til Gudme Raaschou Administration A/S Kalvebod Brygge København K Telefon Fax

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care. - Prospekt - Vedtægter Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care - Prospekt - Vedtægter PROSPEKT Investeringsforeningen Gudme Raaschou, afdeling Health Care Dette prospekt er udarbejdet i forbindelse med emission

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts

TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts TEGNINGSPROSPEKT FOR marts INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelses påtegnelser Foreningen Foreningens navn adresse m m Formål Direktion Foreningens bestyrelse Revision Finanskalender Tilsynsmyndighed Fondskode

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere