Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942."

Transkript

1 Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden den 31. december Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at godkender, at forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden den 31. december 2019 offentliggøres, og at byrådet såfremt der ikke kommer indsigelser godkender forslaget og samtidig beslutter, at Aalborg Kommune gennemfører ekspropriation til gennemførelse af spildevandsplanen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Sagsbeskrivelse Miljø- og Energiforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S om ændring af kommunens spildevandsplan. Ændringen vedrører separatkloakering af Midtbyejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden den 31. december Området, som ændringen vedrører, er de fælleskloakerede dele af K- områderne (del), , , , og samt enkelte ejendomme i K- områderne , og Ændringerne er beskrevet i det følgende samt på vedhæftede uddrag af spildevandsplanens bydelsplan G11 (bilag A) Overfladevandet renses til niveau C i overensstemmelse med det, på s møde den 26. juni 2014 (punkt 18), godkendte grundlag for håndteringen af udledninger af overfladevand i Aalborg Kommune, inden det udledes uforsinket til henholdsvis Limfjorden via udløb U0.1.16a og til Kanalen via U01.19a og planlagt nyt udløb (U0.1.23). Ved niveau C kræves der som udgangspunkt ikke yderligere rensning end den rensning, der finder sted opstrøms i vejbrønde, private sandfangsbrønde, etc. Årsag til ændringen Byrådet godkendte på sit møde den 19. maj 2008 (punkt 13) Spildevandsplan Et centralt element i Spildevandsplan er at fjerne så meget regnvand fra renseanlæggene som muligt ved gradvist at separatkloakere kloaksystemet, således at regnvandet udledes decentralt. Gevinsten ved denne fremgangsmåde er især, at de lokale, og ofte sårbare, recipienter, ikke længere belastes med opspædt spildevand, samt at regnvandsbelastningen på afskærende ledninger, pumpestationer og renseanlæg mindskes. Den gradvise separatkloakering af fælleskloakken understøtter

2 dermed også arbejdet med at opfylde EU s vandrammedirektiv. Separatkloakeringsstrategien er også fundamental i forhold til tilpasning af klimaforandringernes øgede nedbørsmængder, ligesom energiforbruget og CO 2 -udledningen fra pumpning og rensning af regnvand vil bortfalde. Dette vil samtidig reducere mængden af renset spildevand til Limfjorden. Senest har byrådet på sit møde den 18. august 2014 (punkt 7) godkendt Tillæg til Spildevandsplan Med tillægget præciseres, at alle fælleskloakerede områder i Aalborg Kommune planlægges separatkloakeret inden år Som led i separatkloakeringsstrategien ønsker Aalborg Forsyning, Kloak A/S derfor aktuelt at afslutte separatkloakering af et større fælleskloakeret delområde inden for grænsen af K-områderne , , , , , , , og i Aalborg Midtby. Kloakkerne i Midtby-området er generelt modne til sanering og er med mange stiktilslutninger, der ikke længere er i brug, hvilket giver rotterne bedre levevilkår. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har derfor allerede i forbindelse med koordinerede ledningsarbejder udskiftet mange fælleskloakerede ledningsstrækninger med nye separate ledningssystemer. Ligeledes har nogle grundejere i Midtbyområdet allerede separeret på egen grund i forbindelse med ombygninger, herunder også relativt store grundejere. Ved at gennemføre en fuld separatkloakering i det angivne område med angivelse af tidsfrist for grundejerne opnås den fulde miljømæssige og klimamæssige gevinst af disse investeringer. Med revisionen af spildevandsplanen angives de fælleskloakerede dele af K-områderne (del), , , , , og samt enkelte ejendomme i K-områderne , og som planlagt separatkloakerede med tidsfrist (31. december 2019). For området ved Ågade i K angives der ikke tidsfrist, idet den fremtidige afløbsretning planlægges ændret. Der angives ligeledes ikke tidsfrist for et delområde ved Nørregade, da der ikke foreligger endelige planer for denne del af gågaden. Tilsvarende angives ingen tidsfrist for området ved Østerbro 8-10, idet den fremtidige afløbsretning planlægges ændret. Ejendommene Kjellerupsgade (ulige nr.), der i dag er angivet som status spildevandskloakerede, berigtiges til status fælleskloakerede, og de angives dermed ligeledes som planlagt separatkloakerede med tidsfrist (31. december 2019). Det har hidtil været antaget, at ejendommenes overfladevand blev afledt direkte til Kanalen, men undersøgelser har påvist, at dele af ejendommenes overfladevand afledes til spildevandsselskabets fællesledning i Kjellerupsgade. Ejendommen Kanalstien 30/30A afleder, jf. de foreliggende oplysninger, kun spildevand til Kjellerupsgade, hvorfor den fortsat angives som status spildevandskloakeret. Overfladevandet fra ejendommen afledes direkte til Kanalen i lighed med dele af overfladevandet fra ejendommene Kjellerupsgade Med nærværende ændring af spildevandsplanen planlægges ejendommen Kanalstien 30/30A separatkloakeret med samme tidsfrist som de øvrige ejendomme i området.

3 Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø har tilkendegivet, at ejendommene Kanalstien 30/30A og Kjellerupsgade efter en konkret vurdering vil kunne opnå tilladelse til delvis afledning af overfladevand til Kanalen, men da ejendommene som udgangspunkt forudsættes separatkloakeret, kræver Miljø- og Energiforvaltningen, at grundejerne forudgående ansøger om dette. Under regn udledes der i dag opspædt spildevand fra området til Limfjorden ved Rendsburggade og til Kanalen ved Langesgade. De planlagte offentlige separate ledninger udføres således, at det separate regnvandssystem har direkte udledning til Limfjorden og Kanalen. Dette indebærer, at overfladevand fra ejendomme, der separeres, efterfølgende ledes direkte til henholdsvis Kanalen og Limfjorden. K-område , der omfatter byparken Karolinelund, udgøres i dag af én matrikel ejet af Aalborg Kommune. Fra matriklen afledes fællesvand til spildevandsselskabets fællesledning i Karolinelundsvej, men foreliggende oplysninger indikerer, at der tidligere blev, og muligvis fortsat bliver, afledt regn- og spildevand direkte til Østerå (Kanalen). Området foreslås derfor medtaget i det område for hvilket, der her angives tidsfrist for separatkloakering. Konsekvenser af ændringen Spildevandsplanen foreslås ændret, således at fælleskloakerede dele af K-områderne (del), , , , og samt enkelte ejendomme i K-områderne , og angives som planlagte separatkloakerede med tidsfrist den 31. december Den status spildevandskloakerede ejendom Kanalstien 30/30A i K-område planlægges ligeledes separatkloakeret med tidsfrist 31. december Udstrækningen og afgrænsningen af det berørte område er angivet på vedlagte bilag A med ændringsforslag til spildevandsplanens bydelsplan G11, Aalborg Midt- og Vestby. Ændringen indebærer, at ejendommene inden for det afgrænsede område skal etablere separatkloak på privat grund inden den 31. december Der gennemføres dermed en separatkloakering af ca. 250 ejendomme. Tidsfristen på lidt over 5 år vil give ejerne den fornødne tid til økonomisk og teknisk planlægning, idet kompleksiteten i oplandet kan give anledning til besværligheder i forbindelse med separering af de interne kloakker. Til hver matrikel vil der som udgangspunkt blive etableret ét sæt stik, bestående af et stik til overfladevand og et til spildevand. For de ejendomme, der i dag afleder til to sider, vil det betyde, at afløbsretningen internt på grunden skal ændres, således at der kun afledes til en side. Det vurderes, at bl.a. ejendommene Peder Barkes Gade 22 og 22A, der er beliggende i K-område , Peder Barkes Gade (lige numre) og 42A samt Danmarksgade 29A, der er beliggende i K-område , i dag afleder til to sider. Tilsvarende kan det betyde ændret afløbsretning for bl.a. ejendom-

4 mene Peder Barkes Gade og Thomas Boss Gade 21, der er beliggende inden for det afgrænsede område. Forholdene indebærer, at ejendommene sandsynligvis først kan separatkloakeres internt på grunden, når separeringen af den offentlige kloak er udført. Vejafvandingen inden for området skal for vejejerens regning tilsluttes overfladevandsledningen. Det planlagte separatsystem etableres som udgangspunkt i samme ledningstracé som det eksisterende fællessystem. I området forefindes flere fællesledninger, der i dag krydser private arealer. Det tilstræbes i videst muligt omfang at etablere det fremtidige nye ledningsanlæg i offentlige vejarealer. Ved at ændre spildevandsplanen, som anført, skabes det formelle juridiske grundlag for at: Påbyde ejendommene at skulle separatkloakere deres interne kloaksystem. Ændre udledningstilladelsen for de berørte regnbetingede udledninger. Gennemføre ekspropriation, hvis dette bliver nødvendigt for at gennemføre det planlagte anlægsarbejde. Aktuelt forventes det, at ejendommen Kjellerupsgade 29 (matr.nr. 909bl, Aalborg Bygrunde) vil blive direkte berørt af anlægsarbejdet ved etableringen af udløb (U0.1.23). Det bemærkes, at spildevandsplanen kun fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter. Alle ejendomme inden for de berørte K-områder kan derfor forvente at kunne blive berørt af anlæggene. Som præciseret i tillægget til Spildevandsplan , Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold vil Aalborg Kommune gennemføre ekspropriation til gennemførelse af spildevandsplanen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere. De eksisterende ledninger udskiftes med nye og tidssvarende ledninger, der dimensioneres efter tidssvarende kriterier, således at disse tilpasses de forventede klimaændringer. Ændringen medfører, at den fremtidige udledte mængde af renset spildvand fra Aalborg Renseanlæg Vest beregningsmæssigt reduceres med ca m 3 pr. år, samt at den samlede udledning af opspædt spildevand til Limfjorden beregningsmæssigt reduceres med ca m 3 pr. år. Udledningen af separat overfladevand til Limfjorden forøges i konsekvens heraf med ca m 3 årligt. Ændringsforslaget medfører, som illustreret på vedlagte bilag B, en ændret afledningsstruktur for overfladevandet fra det berørte område.

5 Overfladevand fra den overfladevandskloakerede del og den planlagt separatkloakerede del af K- område fra K-område samt fra en del af Kayerødsgade, Sankt Mortens Gade, Frederiksgade og Thomas Boss Gade i K-område planlægges afledt til et nyt udløb (U0.1.23) til Østerå (Kanalen) ved Thomas Boss Gade via en ny separat overfladevandsledning i Kjellerupsgade. Overfladevand fra den øvrige del af K-område , K-område (del) samt fra tagarealer på enkelte ejendomme i K-områderne , og planlægges afledt til Limfjorden ved det eksisterende udløb U0.1.16a. Overfladevand fra K-område planlægges afledt til Østerå (Kanalen) ved det eksisterende udløb U0.1.19a. Det fremtidige udledningspunkt for overfladevand fra K-område er ikke endeligt afklaret. Separat spildevand planlægges afledt til den afskærende ledning i Nyhavnsgade, hvorfra det ledes til Aalborg Renseanlæg Vest. Samtidig med ovennævnte ændringer gennemføres følgende berigtigelser: Et kommunalt ejet område syd for Toldstrupsgade angives som overfladevandskloakeret. Området er i dag angivet som fælleskloakeret, men der afledes ikke spildevand fra området. Den planlagte pumpestation på Frederiksgade ved Sauers Plads i K-område angives som status, da den er blevet etableret. Ejendommene Kjellerupsgade (ulige nr.), der i dag er angivet som status spildevandskloakerede, berigtiges til status fælleskloakerede, og de angives dermed ligeledes som planlagt separatkloakerede med tidsfrist (31. december 2019). Miljøvurdering I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013, skal der foretages en miljøvurdering af spildevandsplaner. Aalborg Kommunes separatkloakeringsstrategi er i 2014 blevet miljøvurderet forud for byrådets vedtagelse af tillægget til Spildevandsplan , Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold, og overordnet vurderes separatkloakeringsstrategien at have en positiv virkning på den biologiske mangfoldighed, fauna og flora. På den baggrund er der ikke behov for en yderligere miljøvurdering af det nærværende forslag om angivelse af tidsfrist (31. december 2019) for ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv.

6 Økonomi Aalborg Forsyning, Kloak A/S udgifter forbundet med den forestående, planlagte separatkloakering i området er i stort omfang allerede afholdt i forbindelse med de koordinerede anlægsarbejder i Midtbyen. De koordinerede anlægsarbejder i Kayerødsgade, Kjellerupsgade og Danmarksgade er igangsat og gennemføres frem til Herefter mangler der kun nogle få mindre kloakarbejder i området. Et meget stort antal måske halvdelen af de private ejendomme er blevet helt eller delvist separatkloakeret i takt med separatkloakeringen af hovedledningerne. Da der er tale om Midtby-ejendomme, og der tillige forefindes en række større ejendomme i området, herunder kommunale ejendomme, forventes prisen for at separere kloaksystemet internt på private grunde at ligge over den generelle gennemsnitlige pris på ca kr., ekskl. moms, pr. ejendom. Især ved de større ejendomme må udgiften forventes at være væsentligt over den generelle gennemsnitspris. Tidsplan Aalborg Forsyning, Kloak A/S resterende kloakanlægsarbejder forventes udført i Offentliggørelse mv. af ændringsforslaget Efter behandling i offentliggøres ændringsforslaget ved offentlig annoncering og fremlæggelse i 8 uger. Hvis der fremkommer indsigelser til forslaget, forelægges dette igen for og derefter byrådet. Hvis der ikke fremkommer indsigelser, sendes forslaget direkte til byrådsbehandling Følgende bilag er vedhæftet: Bilag A (uddrag af bydelsplan G11) - ændringsforslag, separatkloakering af Midtby-ejendomme inden Bilag B (planlagt udledning af overfladevand) - ændringsforslag, separatkloakering af Midtby-ejendomme inden Beslutning: 1. at blev godkendt. 2. at blev anbefalet. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune STADIG GÆLDENDE 2012/13 Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere