Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-København: Traktorer SKOV- OG NATURSTYRELSEN Indkøb af udkørselsmaskine til Skov- og Naturstyrelsen, Driftsregion Syd. Indkøb af udkørselsmaskine. CPV: John Deere Forestry Box 502 SE Märsta SVERIGE

2 DK-København: Vagttjenester SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN Kontrakt om vagttjenester. Der skal udføres bl.a. fastvagt, sæsonbestemt fast-/patruljevagt, åbning af og tilsyn i en række slotshaver, en kirke og en kontorejendom samt tilkøbt vagt efter behov til arrangementer og særlige indsatser på de samme og andre lokaliteter i hovedstadsområdet og Nordsjælland. CPV: DVAS ApS Lindevej Esbjerg V

3 DK-København: Internettjenester KULTURARVSSTYRELSEN Hosting og drift af et antal fagsystemer og Kulturavsstyrelsens hjemmeside. Den udbudte opgave vedrører hosting og drift af et antal fagsystemer og Kulturarvsstyrelsens hjemmeside med dertil hørende services. Både fagsystemer og hjemmeside er open source baserede. Leverandøren skal varetage driften af Kulturarvsstyrelsens hjemmeside, nuværende og fremtidige fagsystemer, som anvendes af borgere, museer og kommuner. Hjemmesiden er implementeret i Typo3, mens fagsystemerne alle er enterprise level Java EE løsninger, der anvender JBoss eller Tomcat som applikationsservere. Fagsystemerne og hjemmesiden er i dag i drift på et antal Linux servere med tilhørende cron script og jobs. Efterspurgte services omfatter bl.a. implementering, installation, driftsafvikling, overvågning, løbende konfiguration, ændringshåndtering, sikkerheds- og kapacitetsstyring, logning og afrapportering, herunder webstatistik og driftsupport/helpdesk. Leverandøren skal leve op til kravene i DS484:2005. CPV: , , , UNI-C Vermundsgade København Ø

4 DK-Nakskov: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker LOLLAND VARME A/S Opførelse af bygningsanlæg for halmfyret varmeværk på Narvikvej i Nakskov. Opgaven udbydes i hovedentreprise. Byggeriet omfatter opførelse af halmlager, askelager, kedelhal og. Serviceafsnit for et nyt halmfyret varmeværk. CPV:

5 DK-Odense: Vejtransport TRAFIKSELSKABET FYNBUS Kontrakt om udførelse af buskørsel på Fyn og Langeland. Udførelse af buskørsel på Fyn og Langeland. CPV: Arriva Skandinavien A/S Skøjtevej Kastrup

6 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed. Nras A/S Ørestadsboulevard Copenhagen S Telefon Internet:

7 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION HOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Flowcytometer, FACS CANTO. Flowcytometer, FACS CANTO. CPV: Becton Dickinson Park alle Brøndby

8 DK-Hillerød: Diagnostisk udstyr REGION HOVEDSTADEN, KØK, INDKØB Sekvenator med Sangers princip. Sekvenator med Sangers princip. CPV: Applied Biosystem

9 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION HOVEDSTADEN, KØK, INDKØB TMA- Tissue micro array med stor kapacitet. TMA- Tissue micro array med stor kapacitet (minimum blokke). CPV: Mitogen Ltd. 45 Roundwood Lane, Harpenden, Herts, AL5 3BP DET FORENEDE KONGERIGE

10 DK-København: Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker KUNSTSTYRELSEN (PÅ VEGNE AF STATENS KUNSTRÅDS MUSIKUDVALG) Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Statens Kunstråds Musikudvalg ønsker at gennemføre en analyse af pengestrømme og ressourcer i musiklivet. I Danmark og dansk musik i udlandet. Formålet med analysen er at skabe et stærkere faktabaseret grundlag for den fremadrettede debat og for. Prioriteringen af de offentlige tilskud til musikområdet. Analysen skal levere et overordnet og sammenhængende billede af de økonomiske forhold i det danske musikliv, Og omfatte såvel de dele af musiklivet, der helt eller delvis finansieres via offentlige og private midler som den. Rent kommercielle musikbranche. Analysen skal belyse direkte og indirekte offentlig støtte fordelt på kommunale, Regionale og statslige midler samt fonde, sponsorater og egenfinansiering. De pengestrømme, der genereres af. Ophavsretten skal også inddrages i analysen. Analysen skal omfatte hele det danske musikliv herunder den enkelte musiker/komponist, Uddannelsesinstitutioner, spillesteder, koncertarrangører m.fl. Analysen forventes at indeholde:. En kortlægning af den økonomiske situation i dansk musikliv, 2. Kortlægning af støtten til dansk musikliv, 3. Udarbejdelse af profiler for aktører i dansk musikliv i form af casestudies, 4. Analyse af de samlede pengestrømme i dansk musikliv, 5. Analyse af musikstøttens effekter. Analysen skal baseres på validt datagrundlag. Det primære fokus skal være på de økonomiske pengestrømme, men herudover skal analysen belyse andre. Kvantitative forhold vedrørende aktiviteterne i dansk musikliv. CPV: Rambøll Nørregade 7A 65 København K Telefon

11 DK-Frederiksberg: Vejtransport FREDERIKSBERG KOMMUNE Transport af genbrugshjælpemidler. Kørsel af genbrugshjælpemidler fra hjælpemidel center til borgere og retur. CPV: Kurertransporten Apås Forhåbningsholms alle 940 Frederiksberg

12 DK-København: Udførelse af elektriske installationer STATENS SERUM INSTITUT El-Tele/Data, Forsyning og Installation. Udføresle af ydelser inden for El-Tele/Data, Forsyning og Installation. CPV: Høyrup & Clemmensen A/S Bådehavnsgade København SV YIT A/S Literbuen Skovlunde Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund

13 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR ANLÆG OG UDBUD PÅ VEGNE AF "PARTNERSKABET FOR MIMERSGADEKVARTERET" VED REALDANIA OG KØBENHAVNS KOMMUNE Udvikling af aktivitetspark på DSB-arealet, Ydre Nørrebro. Teknik- og Miljøforvaltningen vil med dette udbud indbyde 5 rådgivere til at give tilbud på totalrådgivning på udviklingen af en ny aktivitetspark på DSB-arealet på Ydre Nørrebro. Arealet ligger mellem s-togsbanen og Mjølnerparken fra Borgmestervangen til Tagensvej. Baggrund. Københavns Kommune og Realdania indgik i 2005 et partnerskab om at udvikle Mimersgadekvarteret på Nørrebro til gavn for beboere i kvarteret og resten af København. Ud over DSB-arealet finansieres 2 andre projekter af dette Partnerskab: Superkilen og en om- og tilbygning af Nørrebrohallen. På 2/3-dele af DSB-arealet er netop igangsat en miljøoprensning, der består af udlægning af en halv meter ren jord på eksisterende terræn og derpå rullegræs. På den sidste /3-del af arealet er der igangsat projektet Midlertidige Aktiviteter på DSB-arealet. Se evt. Fra september 2009 vil hele arealet kunne anvendes til leg, ophold og de midlertidige aktiviteter. Opgaven. På DSB-arealet skal der i løbet af de næste 2½ år udvikles og anlægges en ny aktivitetspark. Parken skal udvikles og anlægges i 2 etaper, således at der i efteråret 200 anlægges en "basispark" med f.eks. stisystemer, randbeplantning, belysning og bænke. I efteråret 20 anlægges så de egentlige aktiviteter i parken. En central del af udviklingen af parken er borgerdialog og -inddragelse i samarbejde med lokalområdets mange interessenter. Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret har tidligere gennemført en omfattende borgerdialog om brugen af DSB-arealet. Rådgiveren skal tage udgangspunkt i denne, samt i en indsamling af erfaringer fra de aktiviteter, der er igangsat via projektet Midlertidge Aktiviteter på DSB-arealet. Totalrådgiveren skal varetage projektledelse, udarbejdelse af idéoplæg og projektering af aktivitetsparken i begge etaper, samt foretage yderligere borgerinddragelse og indsamling af erfaringer fra de Midlertidge Aktiviteter på DSB-arealet. Idéoplæg og projektering skal udarbejdes på baggrund af en borgerproces med en bred inddragelse af interessenter i lokalområdet samt erfaringer fra de Midlertidige Aktiviteter. CPV: Peter Holst Landskab og Arkitektur Jorcks Passage, opgang A, 5. sal 62 København K

14 DK-Valby: Kontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke computere, printere og møbler KØBENHAVNS KOMMUNE - KONCERN SERVICE Udbud af kontorartikler til Københavns Kommune. I henhold til EU's udbudsdirektiv, er der pligt til at udbyde kontorartikler, når indkøbsvolumen pr. år overstiger den tilladte tærskelværdi for vareindkøb. Københavns kommune har valgt at gennemføre udbudet som et offentligt udbud efter reglerne i EU s udbudsdirektiv. Københavns kommune har besluttet at effektivisere kommunens indkøb af kontorartikler. Effektiviseringen medfører at indkøbet for kommunen standardiseres og koordineres. Københavns kommune skønnes uden forbindende at anvende ca DKK årligt på indkøb af kontorartikler. Københavns Kommune ønsker at indgå aftale med leverandører vedr. levering af kontorartikler. Udbuddet omfatter kontorartikler, som i nærværende udbud defineres som værende alene de varer der er oplistet under fanen "Produkter" i Mercell, hvor de udbudte varer nærmere beskrives. Det er alene disse varer, som omfattes af nærværende udbud af kontorartikler. Sortimentet er opdelt i følgende kategorier; Prisbevidst begrænset sortiment Øvrigt begrænset sortiment. Ad. Prisbevidst begrænset sortiment består alene af de produkter angivet under kategorien Prisbevidst begrænset sortiment under fanebladet "Produkter" i Mercell. Det er Københavns kommunes hensigt, at disse produkter skal tilbydes til optimale priser. Produkterne i denne kategori udgør hovedparten af de kontorartikler, der indkøbes i Københavns kommune. Ad 2. Øvrigt begrænset sortiment består alene af de produkter oplistet i kategorien Øvrigt begrænset sortiment under fanebladet Produkter i Mercell. Der ønskes en totalleverandøraftale mellem Københavns kommune og én leverandør, der kan levere samtlige ydelser i nærværende udbud. Der skal derfor bydes på samtlige varelinier under fanebladet Produkter i Mercell, for at tilbuddet anses som konditionsmæssigt. CPV: , , Staples Denmark ApS

15 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros U.30.a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: Schering-Plough A/S Lautrupbjerg Ballerup Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø

16 DK-Frederikshavn: Forsikringstjenester BOLIGFORENINGEN VESTERPORT Indgåelse af forsikringsaftaler for Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn, gældende for en periode på 3 år. Indgåelse af forsikringsaftaler for Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn, gælden for en periode på 3 år. CPV: Codan Forsikring A/S Vesterbro Aalborg Telefon

17 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKAT, HOVEDKONTORET Debitormotor. Debitormotoren (herefter benævnt løsningen) er en integreret del af SKAT s systemmodernisering som har til. Formål at effektivisere en række centrale arbejdsprocesser og give borgere og virksomheder en bedre digital service. SKAT ønsker en løsning til håndtering af det komplette økonomiske mellemværende med alle borgere og virksomheder. Løsningen skal bl.a. forestå: opkrævning af fordringer, ind- og udbetalinger herunder fordeling i henhold til reglerne for fordeling af indbetalinger, renteberegning, håndtering af betalingsaftaler, hæftelsesforhold, modregninger, bogføring (kredit- og debet), hertil kontooverblik, regnskab, kontobevægelser og brugeranvendelse af disse til eksempelvis betaling og for SKATs medarbejdere til kundevejledning/betjening. Løsning udgør en del af Én Skattekonto, som håndterer det komplette økonomiske mellemværende med hensyn til opkrævning og afregning. Til brug for Én skattekonto skal der leveres en række services til understøttelse af skærmbilleder (skærmbilleder indgår som en option). Løsningen skal understøtte SKAT s kommende inddrivelsesløsning (Et Fælles Inddrivelsessystem også kaldet EFI) og SKAT s kommende løsning til motorregistrering (Digitalt Motor Register også kaldet DMR). Løsningen skal integreres til relevante systemer i en serviceorienteret arkitektur via løst koblede services. Denne integration skal foregår via SKAT s Infrastruktur Platform. Leverandøren skal udføre den nødvendige. Udvikling og konfiguration knyttet til denne integration. SKAT s Infrastruktur Platform spænder over en række komponenter, herunder portal og enterprise service bus. Hertil kommer en række infrastrukturservices såsom CMS, logning, overvågning og sikkerhed. Infrastruktur platformen er baseret på en Oracle (tidligere BEA) platform. Drift og forvaltning af Infrastruktur Platformen varetages i øjeblikket af 3. part. Det forventes, at kravene til løsningen i stor udstrækning kan opfyldes af et standardsystem. Løsningen opdeles i delleverancer med selvstændige idriftsættelser. Til løsningen er tilknyttet en række supplerende ydelser, herunder dokumentation, uddannelse og konvertering. Kontrakten omfatter udvikling, vedligeholdelse og support i 2 år regnet fra overtagelsesdagen/idriftsættelse af sidste delleverance. Endvidere omfatter kontrakten også drift af løsningen indtil afslutningen af en overdragelsesperiode efter idriftsættelse af sidste delleverance. CPV: CSC Danmark A/S Retortvej Valby

18 2

19 DK-Søborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support GLADSAXE KOMMUNE Kontrakt om løn- og økonomisystem. Kontrakten omfatter anskaffelse af henholdsvis løn- og økonomisystemer som servicebureauløsninger. Lønsystemet: Omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning. Lønsystemet skal i sin helhed tilbydes som en servicebureauløsning. Lønsystemet skal være klar til drift i hele kommunen den På det tidspunkt skal lønsystemet kunne anvendes til de daglige løn- og personaleopgaver. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes: Lønadministration, Personaleadministration, Pensionsområdet, Økonomi og lønbudgettering, Lønsimulering, Vagtplanlægning. Systemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en række øvrige it-løsninger, som leverer data til brug for lønberegning mv. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse, Opsætning og konfigurering, Konvertering (option), Implementeringsbistand, Testplanlægning og afprøvning, Uddannelse (option). Der er desuden følgende optioner: Læseadgang til historiske data ( år), Uddannelse, Forslag til konvertering af data eller alternativt anden lagring af historiske data. Økonomisystemet. Omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard økonomisystem. Økonomisystemet skal tilbydes som en servicebureauløsning. Økonomisystemet skal være klar til drift i hele kommunen den På dette tidspunkt skal systemet være klar til indberetninger af budgetter. Den.2.20 skal økonomisystemet være klar til at varetage samtlige opgaver, således at den eksisterende løsning kan lukkes ned på samme dato. Omfatter desuden et system til håndtering af anlægsregisteret. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes: Kontoplan, Bank og kasse, Brugeradministration, Budget og budgetopfølgning, Årsregnskab m.v, Anlægsstyring og anlægsregnskaber, Debitorstyring, Ressourcestyring (option), Indkøb (option), Rapportering og analyser. Økonomisystemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en lang række øvrige it-løsninger, som leverer og trækker økonomidata. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse,

20 Opsætning og konfigurering, Konvertering (option), Implementeringsbistand, Testplanlægning og afprøvning, Uddannelse (option). Der er desuden følgende optioner: Læseadgang til historiske data ( år), Uddannelse, herunder et uddannelses- og testmiljø, Forslag til konvertering af data eller alternativt anden lagring af historiske data, Ressourcestyring, Indkøbsløsning. CPV: , , , , , , , EG A/S Lautrupvang Ballerup Telefon Internet: 2

21 DK-Viborg: Indsamling af affald REVAS Indsamling af papir, pap og batterier i Viborg Kommune. Opgaven omfatter indsamling af papir, pap og batterier fra område-/undergrundscontainere samt beholdere til papir, pap og batterier placeret ved boligblokke. CPV: , 90500, HCS Renovation Hvissingevej Glostrup Telefon Fax

22 DK-Viborg: Indsamling af affald REVAS Indsamling af glas, alu-dåser og pet-flasker. Opgaven omfatter indsamling af glas, alu-dåser og pet-flasker fra område-/undergrundscontainere samt beholdere til glas, alu-dåser og pet-flasker placeret ved boligblokke. Herudover skal der renholdes omkring opsamlingsstederne. Tømningen omfatter ca. 250 områdecontainere, ca. 200 beholdere og ca. 5 undergrundscontainere til glas m.v. CPV: , , Midtjysk Flaskecentral A/S Karupvej Karup Telefon Fax

23 DK-Århus: Vedligeholdelse af elevatorer AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale om udførelse af elevatoreftersyn m.v. på Aarhus Universitets institutioner i Danmark. Rammeaftale om udførelse af eftersyn, service, vedligeholdelse, reparation og foreståelse af kontrol, besigtigelse og afprøvning samt udførelse af vagtordning for Universitetets elevatorer. CPV: ThysssenKrupp Elevator A/S Satellitvej Horsens Schindler Elevatorer A/S Virkeholm 3 C 2730 Herlev KONE A/S Egsagervej Åbyhøj

24 DK-Århus: Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitet - rammeaftale om service, lovpligtige eftersyn m.v. af trykbærende anlæg på Universitetets institutioner i Danmark. Rammeaftale om udførelse af service, vedligeholdelse og reparation samt foreståelse af lovpligtig besigtigelse, eftersyn m.v. af Universitetets trykbærende anlæg. CPV: Ardua Trykluft ApS Arresøvej Risskov Granzow A/S Dalgårdsvej Brabrand WICOTEC A/S Jens Juuls Vej Viby J

25 DK-Herning: Uddannelsestilbud til personlig udvikling SKAT Den nye Leder - Uddannelsesforløb for nyudnævnte lederer ved SKAT. Annoncering af Bilag IIB ydelse: Kontrakt omkring et uddannelsesforløb for nyudnævnte lederer ved SKAT. CPV: Mannaz A/S Kogle Allé 2970 Hørsholm

26 DK-Herning: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder REGION MIDTJYLLAND, HOSPITALSENHEDEN VEST Vedligeholdelse af grønne områder samt snerydning. Vedligeholdelse af grønne områder og snerydning af regionshospitalerne i Hospitalsenheden Vest. CPV: , , Aulum have og anlæg v/gunnar Najbjerg samt anlægsgartner Kristian Kjærgaard Lundbyvej Aulum HedeDanmark a/s Kokholm Kolding Munck Forsyningsledninger A/S Falkevej Esbjerg Ø

27 DK-Ballerup: Kraner FORSVARETS MATERIELTJENESTE Rammekontrakt om levering af kranmateriel m.v. Løbende anskaffelse af stationært kranmateriel ved anvendelse af rammekontrakt(-er) med en eller flere leverandører. Omfang af ydelser i henhold til rammeaftale: Stationært kranmateriel omfatter kraner (bl.a. sving-, travers- og portalkraner) med en løftekapacitet fra 50 kg til 00 ton. Leverandøren skal have en serviceorganisation, som kan varetage montage, servicering og reparation af kranmateriellet. For alle rammekontraktleverancer gælder det, at leverandøren(-erne) skal overholde al relevant dansk lovgivning, herunder produkt-, arbejdssikkerheds- og arbejdsmiljømæssige bestemmelser. CPV: , , , , Danløft A/S Rugkobbel Aabenraa Carl Stahl Danrope A/S Vognmagervej Fredericia

28 DK-Vejen: Hestevogne eller håndtrukne vogne samt andre ikke mekanisk drevne køretøjer VEJEN KOMMUNE Tvillingebarnevogne til dagplejen. Indkøb af tvillingebarnevogne til dagplejen i Varde, Tønder og Vejen Kommuner. CPV: , El-let

29 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKATTEMINISTERIETS KONCERNCENTER Elektronsik lovsamling. Skatteministeriets koncern, dvs. Skatteministeriet og Landsskatteretten indkøber et elektronisk sy-stem til søgning i gældende og historisk lovgivning og praksis mv. primært indenfor Skatteministe-riets ressortområde. Systemet skal understøtte varetagelse af en række forskellige arbejdsopgaver, der varetages af medarbejdere i Skatteministeriets koncern og skal således løbende holdes ajour og skal indeholde en række funktioner, herunder søgefunktioner mv., som nærmere beskrevet i ud-budsmaterialet. Systemet skal kunne administreres. Efter de retningslinjer, der er gældende for Skat-teministeriets brug af IT-systemet, jf. nærmere beskrivelse i udbudsmaterialet. Som en option skal Tilbudsgiveren levere undervisning i anvendelsen af systemet. CPV: , Magnus Informatik Palægade 4 26 København Telefon

30 DK-Søborg: Vask og rensning GLADSAXE KOMMUNE Vask og leje af uniformer til hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune. Vask og leje af uniformer til hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune. CPV: , Berendsen Textil Service A/S Tobaksvejen Søborg

31 DK-København: Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel SKAT Udvikling af It systemet: Dansk Motor registering (DMR). CPV: , , , , , , NetCompany Grønningen København Ø

32 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support SKAT A&D Aftaler & Distribution er et system, der kan distribuere meddelelser til Kundens kunder af en forudbestemt kanal (brev, , SMS mv.), som Kunden måtte ønske for de enkelte meddelelsestyper. A&D består af tre hoveddele, en aftaledel, en distributionsdel og en kommunikationsmap-pe. I aftaledelen sikres det at kunden kan modtage meddelelsen af den valgte kanal. I distributionsdelen transformeres og formateres meddelelsen til den valgte kanal og med-delelsen sendes til kunden (meddelelsen sendes til kunderne via Kundens nuværende leverandører af løsninger for print, , SMS, mv.). I kommunikationsmappen kan Kundens medarbejdere se de sendte meddelelser og skærmdialog til rådighed for bl.a. administration, søgning og visning af lagrede dokumenter skal derfor stilles til rådighed. Kunden har gennemført et udbud herom, offentliggjort ved udbudsbekendtgørelsen 2009/S På baggrund af det gennemførte udbud, er der indgået nærværende Kontrakt med Leverandøren. CPV: Logica FINLAND

33 DK-Vordingborg: Ingeniørvirksomhed VORDINGBORG SPILDEVAND A/S Rådgivning til kloakprojekter i området Damsholte og Ny Æblenæs. Totalrådgivning i forbindelse med kloakprojekter. CPV: , , , Grontjmi Carl Bro A/S Granskoven Glostrup

34 DK-Vejen: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder VEJEN KOMMUNE Indendørs planteservice. Udførelse af indendørs planteservice. CPV: , Jydsk Planteserivce Kolding

35 DK-Vordingborg: Ingeniørvirksomhed VORDINGBORG SPILDEVAND A/S Rådgivning til kloakprojekter i området Allerslev og Mern mod Ørslev. Totalrådgivning i forbindelse med kloakprojekter. CPV: , , , Grontjmi Carl Bro A/S Granskoven Glostrup

36 DK-Horsens: Snerydning HORSENS KOMMUNE Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor på cykelsti. Glatførebekæmpelse og snerydning med traktor på ca. 00 km cykelsti, fordelt på tre ruter. CPV: Midtjysk Grader Service Fuglerisvej Brædstrup JK Transport A/S Islandsvej Horsens Gedved Entreprenørforretning Holtvadvej Gedved

37 DK-Horsens: Snerydning HORSENS KOMMUNE Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil. Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil på ca. 360 km fordelt på ruter i Horsens Kommune. CPV: JK Transport Islandsvej Horsens Brædstrup Vognmandsforretning a/s Vestervangen Brædstrup Hans Ikær Industrivænget Hornsyld Brædstrup Vognmandsforretning A/S Vestervangen Brædstrup Brædstrup Vognmandsforretning a/s Vestervangen Brædstrup Åstruplund Entreprenørforretning ApS Åvej Brædstrup Brædstrup Vognmandsforretning a/s Vestervangen Brædstrup

38 DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Almindelig rutekørsel med bus i Herning Kommune. Buskørsel for Midttrafik i Herning Kommune. Udbuddet omfatter årligt ca køreplantimer og 3 kontraktbusser. CPV: Arriva Skandinavien A/S Skøjtevej Kastrup

39 DK-København: Gasturbiner DONG ENERGY POWER A/S CPV: , , 53300, , , , Gasturbiner. Gasturbiner. Installation af gasturbiner. Turbinearbejder. Gasgeneratorer. Reparation og vedligeholdelse af generatorer. Installation af generatorer.

40 DK-København: Byggearbejde KAB Byggesag /0052, Enggården, opførelse af plejeboliger,. etape. Nyopførelse - i totalentreprise - af 36 almene plejeboliger, etape vedr Plejecenter Enggården, 279 Dragør med tilhørende fællesbolig-, serviceog driftsareal samt adgangs- og udearealer. CPV: Carlo Lorentzen Gruppen A/S Frejasvej 23B 3400 Hillerød Telefon

41 DK-Vejle: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter REGION SYD Fødevarer til sygehusene i Region Syddanmark. Fødevarer til brug i sygehuskøkkenerne og enkelte sygehuskantiner og psykiatricentre undtaget kød og kødpålæg, bagerbrød/bageriprodukter, kaffeprodukter til kaffe-automater samt frisk frugt og grønt. CPV: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup Telefon Catering Engros Nørremarken Skovlund Telefon BKI Foods A/S Axel Kiersvej Højbjerg Telefon

42 DK-Viborg: Udstyr til spildevandsanlæg VIBORG SPILDEVAND A/S Filteranlæg - Viborg Centralrenseanlæg. Projektering, levering, montering og idriftssættelse af skivefiltre til efterpolering på spildevandsanlæg. Den maksimale tilledning til filtreringsenheden er m3/h på min. 2 filtre. CPV: , , Nordic Water Products AB Sisjö Kullegata 6 SE Västra Frolunda SVERIGE

43 DK-Ryslinge: Rengørings-, pudse- og poleringsmidler FÆLLESINDKØB FYN Indkøb af rengøringsmidler, rekvisitter og vogne, aftørringspapir samt engangsartikler. Indkøb af rengøringsmidler, rekvisitter og vogne, aftørringspapir samt engangsartikler til Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner. CPV: , , , , , , , , , Multiline A/S Alsvej Randers NV

44 DK-Valby: Rengøringsmidler KØBENHAVNS KOMMUNE - KONCERNSERVICE Udbud på levering af forbrugsartikler. Nærværende udbud omfatter levering af forbrugsartikler. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler: Delaftale A: Engangsartikler. Delaftale B: Aftørringspapir og Affaldsposer samt Delaftale C: Rengøringsmidler, -artikler og vogne. Nærmere beskrivelse og krav til produkterne fremgår af Kravspecifikationerne, jf. Appendiks, Bilag A (Engangsartikler), Bilag B (Aftørringspapir og Affaldsposer) og Bilag C (Rengøringsmidler, -artikler og -vogne.) samt dette materiales afsnit om delaftaler. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammeaftale med Københavns Kommune og 3 Leverandører per delaftale. Hver Tilbudsgiver kan byde på en eller flere delaftaler. Københavns Kommune skønner uden forbindende at anvende ca ,00 DKK årligt på indkøb af forbrugsartikler. Indkøbet forventes at fordele sig med ca ,00 DKK på Engangsartikler, ca ,00 DKK på Aftørringspapir og Affaldsposer og ca ,00 DKK på Rengøringsmidler, -artikler og -vogne. Kommunens forvaltninger, institutioner mv. er forpligtet til at anvende de indgåede aftaler. Den enkelte aftale om levering af forbrugsartikler indgås mellem Leverandøren og den kommunale enhed, der foretager bestillingen, men er underlagt de betingelser og priser, som fremgår af udbudsmaterialet samt udkast til Kontrakt inkl. bilag. Københavns Kommune er ikke forpligtet til at aftale en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. Det samlede udbudsmateriale kan downloades på CPV: , , Abena A/S Egelund Aabenraa Telefon Internet: Stadsing A/S Østre Fælledvej Nørresundby Telefon Internet: RV Unique ApS Kometvej Rødekro

45 Telefon Internet: 2

46 DK-Odense: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN BYPLAN Odense Kommune - Projektkonkurrence Byens Ø. Odense Kommune ønsker med denne åbne idekonkurrence at få belyst de mest kvalificerede muligheder for at udvikle et tidligere havneareal midt i byen. Visionen er, at Byens Ø skal være hele byens "kultur- og oplevelsesø" og et sted, der er værd at besøge. CPV:

47 DK-Løgumkloster: Vejbelysning TØNDER KOMMUNE Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysning i Tønder Kommune. Aftalen omfatter drift og vedligeholdelse af gadebelysningen i Tønder Kommune. CPV: Brand El-service Lobækvej 9B 6240 Løgumkloster Telefon

48 DK-Hillerød: Lufttransport REGION HOVEDSTADEN, INDKØB Kontrakt om helikopterberedskab. Der er indgået kontrakt om levering af et helikopterberedskab, som en del af et halvandet årigt forsøgsprojekt med et akutlægehelikopterberedskab til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Leverandøren stiller et helikopterberedskab (HB) inkl. bemanding (akutlægen i HB stilles dog af ordregiver), HEMS-base og udstyr til rådighed. HB er bemandet med en pilot samt et HEMS besætningsmedlem, Som har en sundhedsfaglig uddannelse på et niveau, der svarer til den danske paramedicineruddannelse, og har erfaring i at assistere læger som HEMS-besætningsmedlem eller som assistent i en akutlægebil. HB er fuldt udstyret med alt nødvendigt behandlings-, monitorerings- og kommunikationsudstyr. Leverandøren leverer endvidere som en del af sine ydelser den nødvendige service og vedligeholdelse af HB, inkl. udstyr og HEMS-base. Driftsstart er fastsat til CPV: Falck DRF Luftambulance A/S Polititorvet 780 København Telefon Internet: danskluftambulance.dk Fax

49 DK-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed TRAFIKSTYRELSEN Design af kontroltællesystem. Trafikstyrelsen på vegne af parterne i Hovedstadssamarbejdet (herefter benævnt ordregiver) varetager. Trafikplanlægning samt drift af busser, S-tog, Regional og Fjerntog samt Metro i Hovedstadsområdet som led i Rammeaftale for takstsamarbejdet i Hovedstadsområdet af har parterne i Hovedstadens. Indtægtsfællesskab aftalt, at der skal foretages uvildige kontroltællinger af parternes egne passagertællinger. Parterne i Hovedstadens indtægtsfællesskab - Metroselskabet I/S, DSB, DSB S-tog, Trafikstyrelsen, Trafikselskabet Movia - foretager løbende tællinger af passagerne i eget transportsystem. Fra år 200 skal disse passagertællinger kontrolleres af en for parterne uvildig kontrolinstans. Den uvildige kontrolinstans skal tilse kvaliteten i parternes løbende passagertællinger under hensyntagen til repræsentativitet i stikprøven, statistisk sikkerhed for resultaterne og pris for udførslen af kontrolopgaven. Projektet frem mod idriftsættelse af de uvildige kontroltællinger af passager-tællingerne i Hovedstadsområdet er opdelt i to faser: Fase : Formulering af operationelle krav til de uvildige kontroltællinger samt produktion af udbudsmateriale i forbindelse udbud af aktiviteterne i projektets fase 2. Fase 2: Drift af uvildige kontroltællinger. Nærværende udbud omfatter alene opgaverne i fase. CPV: , , Wilke Overgaden Neden Vandet 9C 44 København K

50 DK-København: Fjernelse af slam DSB Slamsugning og beslægtede ydelser. Slamsugning og tilknyttede ydelser. CPV: , ,

51 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed DSB Bygherre- og byggeteknisk rådgivning. Bygherrerådgivning - programfasen. Byggeteknisk rådgivning fordelt på 3 regioner. CPV: Skude & Jacobsen Næstvedvej 4760 Vordingborg Telefon Fax Internet:

52 DK-København: Tjenesteydelser i forbindelse med affald DSB EU udbud af affaldshåndtering for DSB. Affaldshåndtering for DSB koncernen. CPV: , , ,

53 DK-Vejen: Ombygning af Brørup Sygehus til Sundhedscenter Brørup (Vejen Kommune) & Lokalpsykiatrisk center (Region Syddanmark) Vejen Kommune, Rådhuspassagen 4, 6600 Vejen, & Region Syddanmark, Damhaven 2, 700 Vejle

54 DK-Holbæk: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

55 DK-Skanderborg: Arbejder i forbindelse med anlæg af motorvej Vejdirektoratet

56 DK-Kolding: Krydsombygning i Vamdrup Vejdirektoratet

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet - Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart Middelfart Kommune - Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder ÆLDRECENTER LERGÅRDEN V/KOLSTRUPBOLIGFORENING AFD. 29 Ældrecenter Lergården

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø Kommuner. Hjælpemidler, senge/læsebord til Aalborg,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Fredericia: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer ENERGINET.DK Pre-qualification for refurbishment of the control-, excitation-, gas supervision-, and static start / stop systems for a

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner AABENRAA KOMMUNE Datatilbehør og forbrugsartikler. Indkøb af toner og blækpatroner, samt datatilbehør, til brug for Sydjysk Udbudssamarbejde bestående

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere