Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer"

Transkript

1 Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov nr. 619 af 12. juni 2013, 1, 12, nr. 1, og 13, stk. 2 og 3, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, som ændret ved lov nr. 526 af 7. juni 2006, og 2, stk. 1 og 3, i lov nr. 963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen), som ændret ved lov nr. 264 af 20. april 2004, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til bekendtgørelse nr af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.: Anvendelsesområde 1. Skibe tilhørende fysiske juridiske er, og partrederier, som ikke opfylder betingelserne i sølovens 1, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse anmeldes til registrering i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister Fartøjsfortegnelsen. Stk. 2. Denne bekendtgørelses regler vedrørende fysiske er, juridiske er og partrederier, som er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, finder tilsvarende anvendelse for fysiske er, juridiske er og partrederier fra lande, som er omfattet af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen). Stk. 3. Med mindre andet fremgår, finder bestemmelser i anden lovgivning om anmeldelse og registrering af skibe i Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister Fartøjsfortegnelsen tilsvarende anvendelse for skibe omfattet af stk. 1. Etableringsbetingelsen 2. Ejere af skibe, som registreres efter 1, skal i henhold til de nærmere bestemmelser i denne bekendtgørelse have tilknytning til Danmark på en flere af følgende måder (etableringsbetingelsen): 1) For fysiske er: a) Primær etablering, hvorfra den pågældende udøver sin økonomiske aktivitet fra et fast forretningssted i Danmark et land, som er medlem af Den Europæiske Union. 2) For juridiske er: a) Primær etablering gennem placering hovedvirksomhed i Danmark. b) Sekundær etablering gennem enten oprettelse af en dattervirksomhed en filial i Danmark af et agentur her i landet, som er bemandet med ale med permanent bemyndigelse til at handle på ejerens vegne. c) Udpegning af en fysisk juridisk i Danmark, hvortil der kan rettes henvendelse i kontroløjemed og lignende, og som kan stævnes på ejerens på rederens vegne. 3) For partrederier: a) Udpegning/valg af en bestyrende reder, som enten har bopæl hjemsted i Danmark i et land, som er medlem af Den Europæiske Union. Aktivitetsbetingelsen 3. Skibe, som registreres i medfør af 1, og som anvendes til erhvervsmæssigt formål, skal effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark (aktivitetsbetingelsen).

2 4. Ejeren af skibe, som registreres i medfør af 1, skal over for Skibsregistrator redegøre for, at aktivitetsbetingelsen i henhold til de nærmere bestemmelser i denne bekendtgørelse opfyldes af: 1) skibets ejer, 2) en af ejeren udpeget fysisk juridisk i Danmark, 3) en dattervirksomhed, en filial et agentur Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte fysiske kan være den samme som den i 2, nr. 2, litra c, nævnte fysiske den i 2, nr. 3, litra a, nævnte bestyrende reder. Stk. 3. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte juridiske er kan være de samme som de i 2, nr. 2, litra b og c, nævnte juridiske er. Handelsskibe 5. Handelsskibe tilhørende fysiske er, som er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, kan registreres i medfør af 1, hvis etableringsbetingelsen i 2, nr. 1, litra a, er opfyldt. af en anden fysisk juridisk, jf. 4, stk. 1, nr Handelsskibe tilhørende fysiske er, som ikke er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, kan ikke registreres i medfør af Handelsskibe tilhørende juridiske er, som er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, kan registreres i medfør af 1, hvis en af etableringsbetingelserne i 2, nr. 2, er opfyldt. af en anden fysisk juridisk jf. 4, stk. 1, nr Handelsskibe tilhørende juridiske er, som ikke er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, kan registreres i medfør af 1, hvis en af etableringsbetingelserne i 2, nr. 2, litra a b, er opfyldt. af en af en anden fysisk juridiske, jf. 4, stk. 1, nr Handelsskibe tilhørende partrederier, som er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, kan registreres i medfør af 1, hvis etableringsbetingelsen i 2, nr. 3, litra a, er opfyldt. Tilsvarende gælder partrederier, som ikke er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser. af en anden fysisk juridisk, jf. 4, stk. 1, nr Fiskeskibe 10. For fiskeskibe tilhørende fysiske er, juridiske er og partrederier, som er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, finder de etablerings- og aktivitetsbetingelser, som fremgår af henholdsvis 5, 7 og 9, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, tilsvarende anvendelse. 11. Fiskeskibe tilhørende fysiske er, juridiske er og partrederier, som ikke er omfattet af Den Europæiske Unions regler om etableringsret og udveksling af tjenesteydelser, kan ikke registreres i medfør af 1.

3 Fritidsfartøjer 12. Fritidsfartøjer, der ikke anvendes til erhvervsmæssigt formål, kan registreres i medfør af 1, hvis ejeren er arbejdstager, som arbejder i har bopæl i Danmark, er etableret i Danmark, jf. artikel 45 henholdsvis artikel 49 i Traktaten om den Europæiske Union. Stk. 2. Ret til rgistrering efter stk. 1 omfatter endvidere en ejer, som tidligere har været arbejdstagere etableret i Danmark, og som har bopæl i Danmark. Stk. 2. Registrering af fritidsfartøjer efter stk. 1 og 2 kan alene ske i Skibsregistret. Administrative bestemmelser 13. Anmeldelse i medfør af 1 sker på særskilte blanketter, der kan fås ved henvendelse til Søfartsstyrelsen på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Anmeldelse skal indeholde oplysning om ejeren/ejerkredsen samt om den, som i medfør af 4, opfylder aktivitetsbetingelsen. Stk. 3. Anmeldes danske juridiske er, skal der ved anmeldelsen vedlægges udskrift af Erhvervsstyrelsens registre. Stk. 4. Anmeldes ikke-danske juridiske er, skal der ved anmeldelsen vedlægges dokumentation for opfyldelse af de krav, der stilles for oprettelse og registrering af selskaber mv. i det land, hvor den pågældende juridiske har sit vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor hovedvirksomhed. Stk. 5. Anmeldelse og registrering efter denne bekendtgørelses regler fritager ikke for anmeldelse, der måtte være påbudt efter anden lovgivning. 14. Ved registrering af skibe i medfør af 1 accepteres dokumenter og bevismidler udfærdiget på dansk, svensk, norsk og engelsk, jf. dog stk. 2. For dokumenter og bevismidler på andre sprog kræves sædvanligvis autoriseret og notariseret oversættelse til enten dansk engelsk. Stk. 2. Giver forståelsen af et svensk, norsk engelsksproget dokument andet bevismiddel anledning til tvivl, kan Skibsregistrator kræve en autoriseret oversættelse til dansk. 15. Ændringer i etableringsforhold og/ aktivitetsudøvelse i og fra Danmark skal af skibets ejer den, som i medfør af 3 opfylder aktivitetsbetingelsen, anmeldes til Skibsregistret, Dansk Internationalt Skibsregister Fartøjsfortegnelsen med henblik på vurdering af, om betingelserne for registrering fortsat er opfyldt efter gennemførelse af ændringerne. 16. Med bøde straffes den, som afgiver urigtige vildledende oplysninger til brug for Skibsregistrators vurdering af, om etableringsbetingelsen og/ aktivitetsbetingelsen er opfyldt, som forsætligt ved grov uagtsomhed undlader at give de i 15 nævnte oplysninger. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske er) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den [1. oktober] Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves samtidig: 1) bekendtgørelse nr af 6. december 1996 om registrering i Skibsregistret af skibe, hvis ejer ikke opfylder betingelserne i sølovens 1, og 2) bekendtgørelse nr af 6. december 1996 om registrering i Dansk Internationalt Skibsregister af skibe, hvis ejer ikke opfylder betingelserne i sølovens Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for skibe hjemmehørende i Grønland. Søfartsstyrelsen, den dd. mm. 2013

4 Bilag 1 Skematisk oversigt vedr. etableringsbetingelsen og aktivitetsbetingelsen Skibstype Ejertype Fysisk Handelsskib EU/EØS ejer Krav til etablering i Danmark Aktivitet fra Danmark skal udøves af: Primær etablering, hvorfra ejeren udøver sin økonomiske aktivitet fra et fast forretningssted, i - Danmark, - et land, som er medlem af Den Europæiske Union, - et land, som er omfattet af EØSaftalen (Island, Liechtenstein og Norge). i Danmark. Juridisk hovedvirksomhed i Danmark et agentur i Danmark, som er bemandet med ale med handle på ejerens vegne - udpegning af en fysisk juridisk i Danmark, hvortil der kan rettes henvendelse i kontroløjemed og lignede, og som kan stævnes på ejerens på rederens vegne. - skibets ejer, i Danmark, - en dattervirksomhed, en filial et agentur hovedvirksomhed i Danmark et agentur i Danmark, som er bemandet med ale med handle på ejerens vegne. - en dattervirksomhed, en filial et agentur Partrederi og nej Udpegning/valg af en bestyrende reder, som enten har bopæl hjemsted i Danmark i et land, som er medlem af Den Europæiske Union. i Danmark (som kan være den bestyrende reder). Fiskeskib Fysisk Primær etablering, hvorfra ejeren udøver sin økonomiske aktivitet fra et fast forretningssted, i - Danmark, - et land, som er medlem af Den Europæiske Union, - et land, som er omfattet af EØSaftalen (Island, Liechtenstein og Norge). i Danmark.

5 Juridisk hovedvirksomhed i Danmark et agentur i Danmark, som er bemandet med ale med handle på ejerens vegne. - en dattervirksomhed, en filial et agentur Partrederi Udpegning/valg af en bestyrende reder, som enten har bopæl hjemsted i Danmark i et land, som er medlem af Den Europæiske Union. i Danmark (som kan være den bestyrende reder). Fritidsfartøj Fysiske og juridiske er Ejeren er - arbejdstager, som arbejder i har bopæl i Danmark, jf. artikel 45 i Traktaten om den Europæiske Union, - etableret i Danmark, jf. artikel 49 i Traktaten om den Europæiske Union, - en, om tidligere har været arbejdstagere etableret i Danmark, og har bopæl i Danmark. Intet aktivitetskrav, idet sådanne skibe ikke anvendes til erhvervsmæssigt formål.

Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister

Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister Klar til kvalitetsskibsfart? Danmark er en moderne og innovativ søfartsnation med en lang og levende

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister [Høringsudkast af 16. december 2014] Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, 32, stk.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1)

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1) (Gældende) Udskriftsdato: 24. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0034700 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer 1)

Lov om elektroniske signaturer 1) BILAG 2-123 - Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere