Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister"

Transkript

1 Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister

2 Klar til kvalitetsskibsfart? Danmark er en moderne og innovativ søfartsnation med en lang og levende søfartstradition bag sig. Vores målsætning er fortsat at udvikle os som en førende søfartsnation med internationalt udsyn og kvalitetsskibsfart. Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) tilbyder derfor internationalt konkurrencedygtige rammebetingelser, som bl.a. omfatter tonnageskat og særlige skatteordninger for ansættelse af søfarende. DIS er et register for rederier, der sejler internationalt og står for kvalitetsskibsfart. Vi har fokus på sikkerhed, sundhed og miljø det giver de bedst mulige rammer for skibsfarten. Vores mål er lige konkurrencevilkår globalt set. Danmark har et fleksibelt arbejdsmarked og højtkvalificerede kompetencer, der kan bruges både til søs og på land. Danmark er også et attraktivt land at drive skibsfart fra, fordi vi har et stærkt skibsfartsmiljø og en stærk maritim klynge, der har fokus på innovation og forretningsudvikling. I Søfartsstyrelsen lægger vi stor vægt på at tilbyde en moderne og effektiv service og står klar til at servicere rederier, der vælger at sejle under dansk flag eller drive virksomhed fra Danmark. Vi arbejder aktivt på at nedsætte de administrative byrder for skibsfartserhvervet. Vi arbejder også aktivt for globale regler i IMO og ILO, som sikrer en level playing field for kvalitetsrederier. Det er tillige en målsætning for os, at danske skibe og rederier har en åben og uindskrænket markedsadgang. What can we do for you? Som EU-/EØS-reder kan I også flage ind i DIS. I denne pjece kan I finde information om, hvilke betingelser der skal være opfyldt. Vi tilbyder også et uforpligtende og gratis informationsmøde, hvis I ønsker at høre mere om Dansk Internationalt Skibsregister, og hvordan man flager ind. Alt dette kan I læse om i denne pjece. Velkommen om bord! Andreas Nordseth Direktør

3 Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvilke skibe kan optages i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)? EU-/EØS-selskaber og -enkeltmandsrederiers mulighed for at få et skib optaget i DIS Generelt om betingelserne for at skibe ejet af EU-/EØS-selskaber kan optages i DIS Etableringsbetingelsen: krav til EU-/EØS-selskabers etablering i Danmark Primær etablering Sekundær etablering Aktivitetsbetingelsen: krav om at skibet effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark Aktivitetsbetingelsens baggrund Aktivitetsbetingelsens opfyldelse Etableringsbetingelsen: krav til EU-/EØS-enkeltmandsrederiers etablering i Danmark Bareboat ind i DIS Mere information om DIS Beskatning af søfolk på danske skibe - DIS nettoløn Omfattede personer og skatteprocent Definitionen af dansk skib efter lov om beskatning af søfolk Beskatning ved arbejde om bord på et dansk skib registreret i DIS Skattemæssig behandling af skibe - Tonnageskatteloven Indledning Skattemæssig virkning Betingelser Mere information BILAG 1: Tjekliste i forbindelse med optagelse af et skib i DIS BILAG 2: Bareboatregistrering ind i DIS

4 1. Indledning Formålet med denne information er at gennemgå betingelserne for, at et EU-/EØS-rederi kan få et skib optaget i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Informationen vedrører primært de krav, der efter dansk lovgivning stilles til etablering og aktivitet i Danmark. I den forbindelse gøres opmærksom på, at informationen ikke udtømmende beskriver alle krav, ligesom informationen ikke tager højde for alle spørgsmål af registreringsmæssig karakter, der kan opstå i forbindelse med EU- /EØS-rederiers indflagning til dansk flag. Pjecen kan også bruges som optakt til det orienteringsmøde, som Søfartsstyrelsen tilbyder alle rederier, som er interesserede i at flage ind. På mødet kan rederen mødes med repræsentanter fra den danske søfartsadministration og få nærmere oplysninger om registrerings, tekniske og bemandingsmæssige forhold. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med en indflagning, kan Skibsregistret kontaktes på eller telefon Hvilke skibe kan optages i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)? I DIS kan optages færdigbyggede skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover og som beskæftiges i international konkurrence. Pramme, lægtere, uddybningsmaskiner, flydekraner og lignende betragtes også som skibe og kan optages i DIS. I DIS kan derimod ikke optages krigsskibe, fiskeskibe, stenfiskerskibe og fritidsskibe, ligesom skibe, der transporterer passagerer i rutefart mellem danske havne, ikke optages i DIS. Fartbegrænsningen for passagerskibe gælder dog ikke for fart til og fra havanlæg. 3. EU-/EØS-selskaber og -enkeltmandsrederiers mulighed for at få et skib optaget i DIS EU-/EØS-selskaber kan blive registreret som ejere af skibe i DIS, hvis selskabet opfylder kravene om en varig økonomisk tilknytning til Danmark. Med EU-/EØS-selskaber sigtes til selskaber, der er oprettet efter selskabslovgivningen i en anden EU-/EØS-medlemsstat end Danmark, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende inden for EU/EØS. Selskaberne benævnes herefter for nemheds skyld EU-selskaber. Der er i afsnit 6 og 7 redegjort kort for de betingelser, der stilles til enkeltmandsrederier fra andre EU- og EØS-lande for at få optaget et skib i DIS. 2

5 4. Generelt om betingelserne for at skibe ejet af EU-/EØS-selskaber kan optages i DIS Betingelserne for registrering af et skib ejet af et EU-selskab, der ønsker at drive rederidrift i Danmark, er fastsat i bekendtgørelse nr af 6. december Efter bekendtgørelsen er der to betingelser, der skal være opfyldt: 1. Skibets ejer skal anmelde et agentur, en filial eller en dattervirksomhed i Danmark (etableringsbetingelsen) og 2. Skibet skal effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra det pågældende agentur, filial eller dattervirksomhed gennem enten en dansk statsborger, en statsborger fra et land, som er medlem af De Europæiske Fællesskaber, eller en person med dansk bopæl (aktivitetsbetingelsen). Det er derfor et centralt element i vurderingen af, hvorvidt et EU-selskab kan registreres i DIS som ejer af et dansk skib, at ejeren foretager en sekundær etablering gennem etablering af et datterselskab, en filial eller et agentur i Danmark med henblik på en varig, økonomisk aktivitetsudøvelse i Danmark. Alternativt kan selskabet vælge at foretage en primær etablering i Danmark. Der er i afsnit 5-7 redegjort for, hvad der nærmere er indeholdt i henholdsvis etableringsbetingelsen og aktivitetsbetingelsen. 5. Etableringsbetingelsen: krav til EU-/EØS-selskabers etablering i Danmark Som ovenfor nævnt er det en betingelse for, at et selskab fra et EU-land kan registreres som ejer af et dansk skib, at selskabet foretager enten primær eller sekundær etablering i Danmark. Et EUselskab, der ønsker at få optaget et skib i DIS, skal altså placere et permanent forretningssted i Danmark for at opfylde etableringsbetingelsen Primær etablering EU-retligt og helt overordnet indebærer begrebet primær etablering af et selskab i Danmark, at der placeres et permanent forretningssted i Danmark, der for det pågældende selskab udgør det erhvervsmæssige midtpunkt. 3 Mere konkret kan et EU-selskab etablere sig primært i Danmark ved at flytte sin bestående virksomhed sit erhvervsmæssige midtpunkt fra den EU-/EØS-medlemsstat, hvorfra selskabet hidtil har haft sin hovedvirksomhed, til et permanent forretningssted i Danmark, således at selskabet 1 Bekendtgørelse om registrering i Dansk Internationalt Skibsregister af skibe, hvis ejer ikke opfylder betingelserne i sølovens 1 (sølovens 1 omhandler nationalitetsbetingelser). 2 Begrebet etablering indebærer en aktuel udøvelse af en økonomisk aktivitet gennem et fast forretningssted for en tidsubegrænset periode, jf. EF-Domstolens dom i Factortame II, C-221/89. 3 Se fx EUIND12 Introduktion til EU s traktat bestemmelser om den frie etableringsret, den frie bevægelighed for tjenesteydelser, s.5, pkt. 2.3., hvor det oplyses, at primær etablering blandt andet kan ske ved oprettelse af ny virksomhed, overtagelse af bestående virksomhed eller flytning af bestående virksomhed. 3

6 fremover drives fra Danmark. Flytningen kan f.eks. ske ved, at EU-selskabet opløses i hjemlandet og nyoprettes som et dansk selskab efter dansk selskabslovgivning. EU-selskabet kan også vælge at overtage et bestående dansk selskab og flytte sin hovedvirksomhed til dette selskab i Danmark. Visse EU-/EØS-landes selskabslovgivning tillader endvidere, at selskabet forbliver oprettet som selskab i sit oprindelige EU-/EØS-land, men flytter sit hovedsæde til Danmark. Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) har mulighed for at flytte hjemsted, uden at skulle opløse selskabet i en medlemsstat og nyetablere selskabet i en anden medlemsstat, jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning om anmeldelse af europæiske selskaber (SE-selskaber). 4 Det vil normalt ikke give anledning til problemer, hvis et EU-selskab, der har sin primære etablering i Danmark, skal registreres som ejer af et skib i DIS. Det samme er tilfældet, hvis et EUselskabs danske datterselskab (se afsnit 5.2. om datterselskaber) skal registreres som ejer af et skib i DIS Sekundær etablering EU-selskabet kan vælge at foretage en sekundær etablering i Danmark. Sekundær etablering kan ske i form af et datterselskab, en filial eller et agentur. Ved en sekundær etablering i Danmark vil EU-selskabet bevare sin primære etablering i en anden EU-/EØS-medlemsstat end Danmark, men vil derudover have et forretningssted i Danmark, bemandet med egne ansatte eller med personer med permanent bemyndigelse til at handle på selskabets vegne. 5 Det at få registreret et skib i DIS udgør ikke i sig selv en etablering i Danmark. Der kræves et landbaseret forretningssted i Danmark. 6 Om de tre former for etablering datterselskab, filial og agentur - kan følgende bemærkes: Datterselskab: Et datterselskab er et selvstændigt selskab - en selvstændig juridisk person - med selvstændig selskabskapital. Etablering af et datterselskab skal opfylde betingelserne for oprettelse af et selskab i selskabsloven. Hvis der skal være tale om et datterselskab, så skal betingelserne beskrevet i selskabslovens 6 og 7 være opfyldt, hvilket betyder, at datterselskabet skal være underlagt bestemmende indflydelse af moderselskabet. Et EU-selskab kan etablere et datterselskab i Danmark på flere måder. Moderselskabet kan oprette et nyt datterselskab eller opkøbe en eksisterende dansk virksomhed og gøre denne til sin dattervirksomhed. Oprettelsen af et datterselskab til et udenlandsk selskab skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom en lang række ændringer i selskabet, herunder ændring af ledelsen og vedtægterne, skal anmeldes. Mere information kan findes på Anmeldelse til DIS erstatter ikke denne anmeldelse. 4 Vejledningen kan findes på 5 Se fx EUIND12 Introduktion til EU s traktat bestemmelser om den frie etableringsret, den frie bevægelighed for tjenesteydelser, s.5, pkt Jf. EF-Domstolens dom i Factortame II, C-221/89 4

7 Filial: En filial har modsat et datterselskab ingen selvstændig selskabskapital. En filial er en afdeling og en integreret del af det udenlandske selskab, der opretter filialen. EU-selskaber har en umiddelbar ret til at etablere filialer i Danmark. Reglerne for etablering af filialer findes i selskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning om filialer af udenlandske kapitalselskaber. Filialen skal have fast adresse og et fast kontor i Danmark. Kontoret skal ledes af en eller flere filialbestyrere, der har en permanent bemyndigelse til at tegne filialen og dermed forpligte modervirksomheden i forhold til aktiviteterne i Danmark. Filialbestyreren(e) skal være myndig(e), men der er ikke krav om dansk bopæl eller nationalitet. En filial skal også anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom en række ændringer i filialen, og i visse tilfælde også i det udenlandske hovedselskab, skal anmeldes til styrelsen. Mere information kan findes på Anmeldelse til DIS erstatter ikke denne anmeldelse. Agentur: Begrebet agentur findes ikke i den danske selskabslovgivning, og det kan være vanskeligt klart at adskille filial og agentur. 7 Ved begge former for virksomhed kræves en fast tilknytning til etableringslandet (her Danmark), dog har en filial typisk en tættere tilknytning til etableringslandet end et agentur. Et agentur skal dermed udgøre en form for fast forretningssted i Danmark, bemandet med egne ansatte eller med en eller flere personer, der er fast bemyndiget / har fuldmagt til at handle på forskellige områder på selskabets vegne. Filialer og agenturer er endvidere begge kendetegnet ved at være underkastet hovedvirksomhedens ledelse og kontrol, jf. EF-Domstolens dom i Bloos, C- 14/76. (En eneforhandler blev ikke anset som agentur eller lignende, fordi han ikke var undergivet kontrol eller anvisningsret fra hoved-selskabet). Der er ikke konkrete krav til antallet af personer i agenturet, som bemyndiges til at handle på EU-selskabets vegne, men opgavernes konkrete omfang og antallet af beskæftigede må afspejle hinanden. Det vil derefter ikke i sig selv kunne betragtes som sekundær etablering, at et EU-selskab indgår en bareboat-kontrakt med et dansk rederiselskab med hensyn til et skib, som EU-selskabet ejer. Ved en bareboat-aftale er der således ikke selskabsmæssig sammenhæng mellem bareboat-befragter og skibets ejer. En sekundær etablering, hvor et EU-selskab udnævner et dansk rederi som sit agentur, kan være tilstrækkelig, såfremt agenturaftalen klart beskriver den ledelsesmæssige delegering fra EU-selskabet til rederiet og gruppen af ansatte, der er omfattet af aftalen. Således skal det være klart, at skibet administreres, dirigeres og kontrolleres af EU-selskabet gennem det danske rederi. 6. Aktivitetsbetingelsen: krav om at skibet effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark 6.1. Aktivitetsbetingelsens baggrund Betingelsen om ejers økonomiske aktivitet i Danmark - sammen med etableringen i Danmark vurderes som nødvendig for at sikre tilstrækkelig forbindelse mellem skibet og Danmark (flaglandet). 7 Se fx EUIND12 Introduktion til EU s traktat bestemmelser om den frie etableringsret, den frie bevægelighed for tjenesteydelser, s.5, pkt. 2.3., 5

8 Aktivitetsbetingelsen defineres i overensstemmelse med EF-Domstolens dom i Factortame II, C- 221/89, om skibsregistrering. I dommen udtaler EF-Domstolen bl.a. i præmis 20 (: at ved etablering forstås en økonomisk aktivitetsudøvelse gennem en fast indretning i et ikke nærmere angivet tidsrum i den medlemsstat, hvor skibet skal registreres.) Etableringsfriheden kan ikke fortolkes således, at den er til hinder for et krav om at et fartøj skal bestyres, dets drift ledes og kontrolleres fra den medlemsstat, hvor registreringen skal finde sted Aktivitetsbetingelsens opfyldelse Der indgår flere kriterier i vurderingen af, om et skib effektivt administreres, dirigeres og kontrolleres fra Danmark. Skibsregistret anlægger en helhedsvurdering af de aktiviteter i forhold til skibet, der udøves fra Danmark, og heri indgår en vurdering af aktiviteterne under de 4 nedenfor beskrevne hovedområder, som typisk indgår i driften af et skib. Aktivitetsbetingelsen vil således være opfyldt, hvis aktiviteterne inden for alle de nedenfor beskrevne områder udføres fra Danmark. Det samme gør sig gældende, hvis skibets ejer fra SKAT har modtaget bindende forhåndsudtalelse om, at betingelserne for at være omfattet af tonnageskatteloven er opfyldt. Det følger af tonnageskattelovgivningen, se afsnit 11, at det er en betingelse for at opnå adgang til at anvende tonnageskat, at skibet strategisk og forretningsmæssigt ledes fra Danmark. Dog stilles der for registrering i DIS ikke krav om, at skibet kan sælges eller pantsættes gennem ejerens sekundære etablering i Danmark. Aktivitetsbetingelsen kan imidlertid også være opfyldt, såfremt det kun er nogle eller dele af aktiviteterne under de 4 hovedområder for skibsdrift, der udføres fra Danmark. Hvis det er tilfældet, vil Skibsregistret foretage en helhedsvurdering af de konkrete opgaver vedrørende skibet, der udføres fra Danmark. I vurderingen tages bl.a. hensyn til det generelle aktivitetsniveau for et skib af den pågældende type og størrelse med den pågældende anvendelse. En sådan vurdering vil være konkret begrundet, og der kan ikke opstilles et entydigt svar på, hvilke aktivitetsområder eller dele heraf, der skal udføres fra Danmark, for at aktivitetsbetingelsen ud fra en helhedsvurdering kan anses for opfyldt. Såfremt der er tvivl herom, kan Skibsregistret kontaktes for en nærmere drøftelse af spørgsmålet. Drift af et skib falder typisk i fire hovedområder, som vil indgå i vurderingen af, om aktivitetsbetingelsen er opfyldt: - Teknisk drift og vedligeholdelse, herunder implementering og vedligeholdelse af et sikkerhedsstyringssystem (International Safety Management System, ISM) i henhold til IMO s International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention. Det vil sige et struktureret og dokumenteret system, der gør det muligt for et rederis ansatte og besætninger effektivt at implementere den søsikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik, rederiet er pålagt at have efter IMO-reglerne. - Bemanding, f.eks. indgåelse af kontrakter, uddannelse, certificering, mv. 6

9 - Kommerciel drift o forretningsmæssig kommerciel drift, f.eks. kontraktforhandlinger, certepartiindgåelse, beslutninger om og indgåelse af strategiske alliancer, m.v. o operationel kommerciel drift, f.eks. tilrettelæggelse af skibenes sejlplaner, instrukser til skibets officerer, bunkersindkøb, proviantering til skibene, mv. - Finansiel drift, f.eks. køb og salg af skibet, forhandlinger med finansieringskilder, tegning af forsikringer for skibet, betaling af besætningsmedlemmernes løn, dækning og forhandling af erstatningskrav mod skibet (settlement of claims and disputes), økonomistyring, herunder budgetlægning og opfølgning, regnskabsaflæggelse (og forberedelse) samt bogholderi. Hvis den sekundære etablering i Danmark gives en bemyndigelse, der svarer til den en bestyrende reder for et partrederi har ifølge sølovens kapitel 5, dvs. kompetencen til at afslutte alle retshandler, som en rederivirksomhed normalt fører med sig, vurderes aktivitetsbetingelsen for opfyldt. Det kan dog også være tilstrækkeligt, at kun dele af nogle af de nævnte grupper af driftsaktiviteter er placeret i den sekundære etablering. Skibsregistret vil foretage en konkret vurdering af de dele af skibets drift, som ligger i eller tænkes lagt i Danmark. F.eks. vejer det med en vis tyngde, såfremt det overordnede ansvar for implementering og vedligeholdelse af et ISM-system for skibet er placeret i Danmark. Placering af ISM-ansvaret, kombineret med en vis handleevne vedrørende skibets kommercielle drift hos den sekundære etablering i Danmark, indebærer typisk, at aktivitetsbetingelsen anses for opfyldt. På samme måde vil placeringen af skibets overordnede kommercielle og finansielle ledelse eller større dele heraf hos selskabets etablering i Danmark indebære, at aktivitetsbetingelsen kan anses for opfyldt. Der kan således fortsat indgås normale rederitransaktioner i form af rejsecertepartier eller tidscertepartier med en befragter om skibet. Aktivitetsbetingelsen vil imidlertid ikke være opfyldt, hvis det alene er den bemandingsmæssige ledelse af skibet, der er placeret hos den sekundære etablering i Danmark. De ansatte / bemyndigede personer skal være enten danske statsborgere, statsborgere fra et land, som er medlem af EU/EØS, eller personer med dansk bopæl. Der stilles ikke krav om, at EU-selskabets ledelse har bopæl i Danmark, eller at beslutningerne træffes i Danmark, blot at de skal gennemføres fra selskabets etablering i Danmark. Det skal bemærkes, at påtænkte ændringer i etableringsforholdene og aktivitetsudøvelsen i og fra Danmark skal forelægges for Skibsregistret med henblik på vurdering af, om betingelserne for registrering fortsat vil være opfyldt efter en evt. gennemførelse af ændringerne. 7. Etableringsbetingelsen: krav til EU-/EØS-enkeltmandsrederiers etablering i Danmark Et skib ejet af en EU-/EØS-statsborger kan også optages i DIS, når følgende betingelser er opfyldt: 7

10 1) Skibets ejer skal være etableret primært i Danmark eller et andet EU/EØSmedlemsland (etableringsbetingelsen). 2) Skibet skal effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark (aktivitetsbetingelsen). Med EU-/EØS-statsborger menes en statsborger med andet EU-/EØS-statsborgerskab end dansk. Med primær etablering menes også her, at EU-/EØS-statsborgeren har placeret et fast forretningssted rent fysisk i Danmark eller et andet EU-/EØS-medlemsland, hvorfra han udøver økonomisk aktivitet. Hvis EU/EØS-statsborgeren ikke selv driver virksomheden den primære etablering fra Danmark, men fra et andet EU-/EØS-land, skal der anmeldes en fuldmægtig til Skibsregistret, dvs. en dansk statsborger, en EU/EØS-statsborger, en person med bopæl i Danmark eller et selskab/virksomhed, der opfylder betingelserne for at kunne registreres i DIS som ejer af et skib. Fuldmægtigen skal være tilstrækkelig bemyndiget til at handle på ejerens vegne, således at skibet effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark. Med hensyn til de nærmere krav til denne bemyndigelses indhold - se afsnit 6 om de elementer, der indgår i Skibsregistrets vurdering af, om aktivitetsbetingelsen er opfyldt. 8. Bareboat ind i DIS Det er muligt for et EU-selskab eller en EU-/EØS-statsborger, der i øvrigt opfylder etablerings- og aktivitetsbetingelsen som beskrevet i afsnit 4 7, at bareboat-registrere et bareboat-befragtet skib, under fremmed flag, ind i DIS. De nærmere betingelser for en sådan bareboat-registrering i DIS er beskrevet i bilag Mere information om DIS Hvis der er tvivl om betingelserne for at få et skib i DIS (eller om et bareboat-arrangement kan registreres), er det muligt at kontakte Skibsregistret med henblik på en drøftelse af, om betingelserne er opfyldt. Det er også muligt at få et møde med Skibsregistret med henblik på at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Forespørgsler kan rettes til Skibsregistret på telefon eller på Skibsregistrets Der kan i øvrigt henvises til følgende love og bekendtgørelser: Søloven, (Lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010). DIS-loven (Lovbekendtgørelse nr. 273 af 4. november 1997 med senere ændringer). DIS-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 416 af 7. december 1988 med senere ændringer). Bekendtgørelsen om registrering i DIS af skibe, hvis ejer ikke opfylder betingelserne i sølovens 1 (bekendtgørelse nr af 6. december 1996). 8

11 Bareboat-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 912 af 16. oktober 1996 om dansk bareboat registrering). 10. Beskatning af søfolk på danske skibe - DIS nettoløn Omfattede personer og skatteprocent Personer, der er bosat i Danmark, er fuldt skattepligtige. Personer bosat i udlandet, som arbejder på danske skibe, er normalt begrænset skattepligtige til Danmark af indkomst fra arbejde om bord. Skatteprocenten for begrænset skattepligtige søfolk er 30 pct Definitionen af dansk skib efter lov om beskatning af søfolk I lov om beskatning af søfolk er dansk skib defineret således: et skib, som er registreret med hjemsted i Danmark med en bruttotonnage på 20 eller derover, og som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af passagerer eller gods eller som bugser- og bjærgningsfartøj eller som kabellægningsfartøj. Et skib, som er registreret med hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet med en bruttotonnage på 20 eller derover, og som uden besætning overtages til befragtning af et dansk rederi, sidestilles med dansk skib. Et skib, som er registreret i Danmark, og som uden besætning overtages til befragtning af et færøsk, grønlandsk eller udenlandsk rederi, anses ikke for et dansk skib Beskatning ved arbejde om bord på et dansk skib registreret i DIS Har en person, der er fuldt skattepligtig, erhvervet lønindkomst ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i DIS, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne indkomst. Personer, som er begrænset skattepligtige, betaler ikke skat af lønindkomst erhvervet ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i DIS, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. Der er således flere krav, der skal være opfyldt, for at der kan udbetales DIS-hyre uden, at der skal indeholdes skat: - skibet skal være defineret som et dansk skib, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, - skibet skal være registreret i DIS, - skibet skal anvendes til formål, der kan omfattes af tonnageskatteloven. Da DIS-hyre er en nettohyre, er der ikke mulighed for sømanden for at få skattemæssige fradrag i indkomsten. 9

12 11. Skattemæssig behandling af skibe - Tonnageskatteloven Indledning I Danmark kan et rederi, som drives i selskabsform, vælge mellem to forskellige beskatningsformer: almindelig selskabsbeskatning eller tonnagebeskatning. For at kunne vælge tonnagebeskatning kræver det, at visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser fremgår nedenfor Skattemæssig virkning Når et rederi beskattes under tonnageskatteordningen, beregnes den skattepligtige indkomst på grundlag af den anvendte tonnage. Tonnageindkomst er en beregnet skattepligtig nettoindkomst fra rederidriften, der beskattes i stedet for den skattepligtige indkomst beregnet efter de almindelige regler (fragtindtægterne med fradrag af omkostningerne samt skattemæssige afskrivninger). Tonnageindkomsten kan aldrig blive negativ, således at tonnagebeskattede rederier ikke kan opnå fradrag for driftsunderskud Betingelser For at kunne komme under den danske tonnageskatteordning skal en række betingelser være opfyldt. De væsentligste betingelser er i forkortet form gengivet her: Der skal være tale om et rederi eller operatørselskab, der drives i selskabsform. Selskabet skal drive erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods med egne eller lejede skibe. Der er dog visse begrænsninger for lejede skibe. Udlejning af skibe på tidscertepartibasis kan som hovedregel omfattes. Udgående bareboatbefragtning kan derimod som hovedregel ikke omfattes af tonnagebeskatning. Skibene skal have en bruttotonnage på minimum 20. Skibene skal drives fra Danmark. Tonnagebeskatning skal vælges fra det første indkomstår, hvor selskabet opfylder betingelserne for tonnagebeskatning. Ordningen kan kun vælges og fravælges i perioder på 10 år. For operatørselskaber gælder yderligere den betingelse, at operatørselskabet fra ejeren af skibet skal have overtaget ansvar for skibets drift samt ansvar og forpligtelser ifølge ISMkoden. Koncernforbundne selskaber skal som hovedregel træffe samme valg omkring tonnageskatteordningen. Selskabet skal fastholde eller forøge sin procentandel af tonnage under EU- eller EØS-flag. 10

13 11.4. Mere information Er der tvivl om, hvorvidt et selskab kan omfattes af tonnageskatteordningen, er det muligt at få skattemyndighedernes tilkendegivelse heraf i form af et bindende svar. Anmodning herom indsendes til SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, Danmark. Det koster 300 kr. Enkle forespørgsler kan rettes til SKAT på telefon: eller på Der kan i øvrigt henvises til selve tonnageskatteloven (Lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005 med senere ændringer) samt til Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer , afsnit S.C.8. 11

14 BILAG 1: Tjekliste i forbindelse med optagelse af et skib i DIS Med henblik på registrering af skib i DIS kan der indledningsvist udstedes et midlertidigt nationalitetsbevis på baggrund af et indscannet adkomstdokument og en indscannet udslettelsesattest eller non-reg sendt direkte til Skibsregistret fra det register, skibet kommer fra. Den endelige registrering af et skib i DIS foregår derimod alene på baggrund af originale dokumenter, herunder Skibsregistrets blanketter behørigt udfyldt. Tidligst samtidig med skibets endelige registrering, kan der registreres pant. Skibsregistret accepterer umiddelbart dokumenter udfærdiget på dansk, svensk, norsk og engelsk. For dokumenter og bevismidler på andre sprog kræves sædvanligvis autoriseret og notariseret oversættelse til enten dansk eller engelsk. Skulle forståelsen af et svensk, norsk eller engelsksproget dokument give anledning til tvivl, vil Skibsregistret kræve en autoriseret oversættelse til dansk. Når et skib skal optages i DIS, skal følgende anmeldelser og dokumentation indsendes til Skibsregistret: 1. Anmeldelse af skibets data Skibets data anmeldes på blanket S 21. Blanketten skal indsendes i original og være notarbekræftet, både for så vidt angår underskrivers identitet, underskriftens ægthed, datering og underskrivers tegningsret. 2. Godkendelse/reservation af skibets navn i Skibsregistret Skibsnavne skal godkendes af Skibsregistret, inden skibet registreres. Navnet skal tydeligt adskille sig fra navne på allerede registrerede, registreringspligtige skibe. 3. Anmeldelse af skibets ejer og dokumentation for at etablerings- og aktivitetsbetingelsen er opfyldt Blanketter vedrørende skibets ejer skal indsendes i original og være notarbekræftede for så vidt angår underskrivers identitet, underskriftens ægthed, datering og underskrivers tegningsret. For danske underskrivere kan i stedet to vitterlighedsvidner eller en advokat vitterlighedspåtegne. Dansk selskab eller dansk datterselskab Danske selskaber med begrænset ansvar anmeldes som ejer på blanket R EU-/EØS-selskaber med begrænset ansvar som ejer af skibet Selskabet anmeldes som ejer på blanket R 13 i notariseret form. Der vedlægges en officiel registerudskrift fra erhvervs- og selskabsregistret i det EU-/EØSland, hvor selskabet er registreret. Denne skal også kunne bruges som dokumentation for, at partrederiet opfylder EU-/EØS-nationalitetskravene i 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 6. december Selskabets sekundære etablering i Danmark anmeldes evt. med en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister, såfremt der er tale om et 12

15 datterselskab eller en filial. For agenturer vedlægges kopi eller ekstrakt af agenturaftalen. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger/dokumentation. Skriftlig redegørelse for, hvordan det sikres, at skibet effektivt kontrolleres, dirigeres og administreres fra selskabets etablering i Danmark skal vedlægges. Notarisering er ikke nødvendig. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger/dokumentation EU/EØS-selskaber uden begrænset ansvar som ejer af skibet Selskabet anmeldes som ejer på blanket R 14 i notariseret form. Der vedlægges en officiel registerudskrift fra erhvervs- og selskabsregistret i det EU-/EØSland, hvor selskabet er registreret. Denne skal også kunne bruges som dokumentation for, at partrederiet opfylder EU-/EØS-nationalitetskravene i 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 6. december Selskabets sekundære etablering i Danmark anmeldes med et udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister, såfremt der er tale om et datterselskab eller en filial. For agenturer vedlægges kopi eller ekstrakt af agenturaftalen. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger/dokumentation Skriftlig redegørelse vedlægges for, hvordan det sikres, at skibet effektivt kontrolleres, dirigeres og administreres fra selskabets etablering i Danmark. Notarisering ikke nødvendig. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger / dokumentation EU-/EØS-partrederi som ejer af skibet Partrederiet anmeldes på blanket R 12 i notariseret form med informationer om bestyrende reder og fuldmægtig. Dokumentation vedlægges for, at partrederiet opfylder EU-/EØS-nationalitetskravene i 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 6. december 1996, (for eksempel i form af et officielt registerudskrift fra erhvervs- og selskabsregistret i det EU-/EØS-land, hvor partsrederiet er registreret, i apostilleret/legaliseret form). Kravet gælder også eventuelle partrederselskaber. Skriftlig redegørelse vedlægges for, hvordan det sikres, at skibet effektivt kontrolleres, dirigeres og administreres af partrederiets fuldmægtig i Danmark. Notarisering ikke nødvendig. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger / dokumentation EU-/EØS-enkeltmandsrederi som ejer af skibet Enkeltmandsrederiet anmeldes på blanket R 11 i notariseret form. Dokumentation vedlægges for ejers primære etablering i Danmark eller en anden EU-/EØSmedlemsstat. Der kan fx være tale om en officiel registerudskrift og udenlandske registerudskrifter. Skriftlig redegørelse for, hvordan det sikres, at skibet effektivt kontrolleres, dirigeres og administreres fra Danmark af EU-/EØS-statsborgeren selv eller dennes fuldmægtig. Notarisering ikke nødvendig. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger / dokumentation. 4. Ejers adkomst til skibet 4.1. Skib købt som nyt skib 13

16 Originalt Builder s Certificate, notarbekræftet og apostilleret/legaliseret både med hensyn til sælgers underskrift, identitet og tegningsret (se blanket B1 (bilbrev) for hvilken information, der skal fremgå af Builder s Certificate) Skib købt som brugt skib i udlandet Bill of Sale, notarbekræftet og apostilleret/legaliseret med hensyn til sælgers underskrift, identitet og kapacitet til at underskrive på vegne af sælger (se blanket B2 (skibsskøde) for hvilken information, der skal fremgå af Bill of Sale) Skib købt som brugt skib i Danmark Bill of Sale, bekræftet af notar eller danske vitterlighedsvidner med hensyn til underskrivers underskrift, identitet og kapacitet til at underskrive på vegne af sælger (se blanket B2 (skibsskøde), for hvilken information, der skal fremgå af Bill of Sale). 5. Original udslettelsesattest Registrering af skibe i DIS kan ikke ske, før original udslettelsesattest er indleveret til Skibsregistret. 6. Dansk internationalt målebrev Målebrev udstedt af en skibsmåler, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen (http://www.soefartsstyrelsen.dk/skibe/registreringafskibe/skibsmålere/sider/default.aspx) indsendes til 7. Påmærkningsattest Påmærkning af de tildelte danske kendingsbogstaver anmeldes på blanket S 7 (Attest Påmærkning) 8. Pantebreve Pantebreve og lignende kan tidligst registreres samtidig med, at ejerens adkomst registreres, og skal afleveres i original form. Der kræves dokumentation for underskriveres identitet, tegningsret og underskriftdato enten ved danske vitterlighedsvidner eller notar. Registrering af pantebrev, samme dag som skibet registreres, er mulig. 9. Afgifterne på registrering - Tinglysningsafgift når adkomst til skibet registreres med bilbrev, Builder s Certificate: 0 kr. - Tinglysningsafgift når adkomst til skibet registreres med skibsskøde eller lignede: 0,1 % af købesummen (rundet op til nærmeste 100 kr.). - Tinglysningsafgift på pantebreve/ejerpantebreve/skadesløsbreve: 0,1 % (rundet op til nærmeste 100 kr.). - Bortset fra ovennævnte afgifter er registrering afgiftsfri. Der er ingen årlig registreringsafgift. 14

17 Adkomstdokumenter og pantebreve ført i udenlandsk valuta kan registreres i fremmed valuta, dog skal anmelder af dokumenter ført i fremmed valuta angive omregningskurs til danske kr., jf. Tinglysningsafgiftsloven 2, stk Åbningstider Dokumenter tages til dagbog mellem kl og Dokumenter taget til dagbog kan først registreres efter kl den dag, de blev taget til dagbog. 15

18 BILAG 2: Bareboatregistrering ind i DIS 1. Hvilke bareboatbefragtere kan bareboate ind i DIS Skibe, der efter sølovens 1 ikke anses for danske, kan bareboat-befragtes fra fremmed flag til DIS, hvis bareboat-befragter er: - En dansk statsborger eller et dansk selskab - En EU-/EØS-statsborger eller et EU-/EØS-selskab, der opfylder etablerings- og aktivitetsbetingelsen som beskrevet i afsnit Periode Skibet kan optages i DIS i den periode, bareboat-aftalen løber, dog maksimalt 5 år. Evt. optioner på forlængelse af en bareboat-kontrakt anses ikke af Skibsregistret som en del af aftalens løbetid, før optionen bekræftes udnyttet. Skibsregistrator kan efter skriftlig anmodning fra befragteren forlænge perioden med op til 1 år ad gangen. 3. Pant Der kan ikke registreres panterettigheder eller andre rettigheder i et skib, der er bareboat-registreret ind i DIS. 4. Dokumentationskrav Følgende dokumenter skal indsendes til Skibsregistret i forbindelse med at et skib bareboat registreres i dansk register: - Anmeldelsesblanket S 31 - Bareboat-aftalen, eller en ekstrakt af denne affattet på dansk eller engelsk og notarbekræftet med hensyn til underskrivernes identitet, underskriftens ægthed og datering samt underskrivernes tegningsret. - Attest (letter of consent) fra den udenlandske registreringsmyndighed om, at skibet har ret til at føre et andet nationalitetsflag i befragtningsperioden. Udskrift fra den udenlandske registreringsmyndighed som viser, hvem der er registreret ejer af skibet. Tegningsregler/notariseret udskrift af det selskabsregister befragter er registreret i med dokumentation for tegningsretten, såfremt notaren ikke bekræfter tegningsretten. - Ved forlængelse kræves den originale aftale om forlængelse af bareboat-certepartiet forevist, samt nyt letter of consent fra den udenlandske registreringsmyndighed, medmindre det oprindelige samtykke udtrykkeligt har gyldighed ud over den i Danmark første registrerede bareboat charterperiode. Skibsregistret kan endvidere anmode om dokumentation for, at skibets ejer ikke er dansk, samt at bareboat-befragter opfylder betingelserne for at kunne bareboat-registrere et skib ind i DIS. 5. Udsletning af DIS 16

19 Bareboat-registreringen udslettes af DIS igen, når: - befragtningsaftalen ophører, - betingelserne for registrering ikke længere er til stede, - befragteren skriftligt begærer det, - skibet ikke længere efter lovgivningen i skibets hjemland har ret til midlertidigt at føre et andet nationalitetsflag end hjemlandets, eller - skibet ophugges, forliser, forsvinder eller erklæres for uistandsætteligt af udmeldte synsog skønsmænd, af et anerkendt klassifikationsselskab eller ved anden fremgangsmåde, der kan sidestilles hermed. Befragteren har pligt til skriftligt at anmelde, når en af ovennævnte udslettelsesgrunde indtræder og senest 30 dage efter, at bareboat-befragter er blevet bekendt med udslettelsesgrunden. 17

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade dit luftfartøj

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har

I den af Erhvervsankenævnet fra Finanstilsynet indhentede redegørelse og indstilling af 29. januar 1998 har Kendelse af 31. august 1998. 97-220.383. Forsikringsselskab måtte ikke benytte ordet "banken" i sit navn. Bank- og sparekasselovens 2. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen, Christen Sørensen, Kjelde

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere