Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister"

Transkript

1 Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister

2 Klar til kvalitetsskibsfart? Danmark er en moderne og innovativ søfartsnation med en lang og levende søfartstradition bag sig. Vores målsætning er fortsat at udvikle os som en førende søfartsnation med internationalt udsyn og kvalitetsskibsfart. Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) tilbyder derfor internationalt konkurrencedygtige rammebetingelser, som bl.a. omfatter tonnageskat og særlige skatteordninger for ansættelse af søfarende. DIS er et register for rederier, der sejler internationalt og står for kvalitetsskibsfart. Vi har fokus på sikkerhed, sundhed og miljø det giver de bedst mulige rammer for skibsfarten. Vores mål er lige konkurrencevilkår globalt set. Danmark har et fleksibelt arbejdsmarked og højtkvalificerede kompetencer, der kan bruges både til søs og på land. Danmark er også et attraktivt land at drive skibsfart fra, fordi vi har et stærkt skibsfartsmiljø og en stærk maritim klynge, der har fokus på innovation og forretningsudvikling. I Søfartsstyrelsen lægger vi stor vægt på at tilbyde en moderne og effektiv service og står klar til at servicere rederier, der vælger at sejle under dansk flag eller drive virksomhed fra Danmark. Vi arbejder aktivt på at nedsætte de administrative byrder for skibsfartserhvervet. Vi arbejder også aktivt for globale regler i IMO og ILO, som sikrer en level playing field for kvalitetsrederier. Det er tillige en målsætning for os, at danske skibe og rederier har en åben og uindskrænket markedsadgang. What can we do for you? Som EU-/EØS-reder kan I også flage ind i DIS. I denne pjece kan I finde information om, hvilke betingelser der skal være opfyldt. Vi tilbyder også et uforpligtende og gratis informationsmøde, hvis I ønsker at høre mere om Dansk Internationalt Skibsregister, og hvordan man flager ind. Alt dette kan I læse om i denne pjece. Velkommen om bord! Andreas Nordseth Direktør

3 Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvilke skibe kan optages i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)? EU-/EØS-selskaber og -enkeltmandsrederiers mulighed for at få et skib optaget i DIS Generelt om betingelserne for at skibe ejet af EU-/EØS-selskaber kan optages i DIS Etableringsbetingelsen: krav til EU-/EØS-selskabers etablering i Danmark Primær etablering Sekundær etablering Aktivitetsbetingelsen: krav om at skibet effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark Aktivitetsbetingelsens baggrund Aktivitetsbetingelsens opfyldelse Etableringsbetingelsen: krav til EU-/EØS-enkeltmandsrederiers etablering i Danmark Bareboat ind i DIS Mere information om DIS Beskatning af søfolk på danske skibe - DIS nettoløn Omfattede personer og skatteprocent Definitionen af dansk skib efter lov om beskatning af søfolk Beskatning ved arbejde om bord på et dansk skib registreret i DIS Skattemæssig behandling af skibe - Tonnageskatteloven Indledning Skattemæssig virkning Betingelser Mere information BILAG 1: Tjekliste i forbindelse med optagelse af et skib i DIS BILAG 2: Bareboatregistrering ind i DIS

4 1. Indledning Formålet med denne information er at gennemgå betingelserne for, at et EU-/EØS-rederi kan få et skib optaget i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Informationen vedrører primært de krav, der efter dansk lovgivning stilles til etablering og aktivitet i Danmark. I den forbindelse gøres opmærksom på, at informationen ikke udtømmende beskriver alle krav, ligesom informationen ikke tager højde for alle spørgsmål af registreringsmæssig karakter, der kan opstå i forbindelse med EU- /EØS-rederiers indflagning til dansk flag. Pjecen kan også bruges som optakt til det orienteringsmøde, som Søfartsstyrelsen tilbyder alle rederier, som er interesserede i at flage ind. På mødet kan rederen mødes med repræsentanter fra den danske søfartsadministration og få nærmere oplysninger om registrerings, tekniske og bemandingsmæssige forhold. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med en indflagning, kan Skibsregistret kontaktes på eller telefon Hvilke skibe kan optages i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)? I DIS kan optages færdigbyggede skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover og som beskæftiges i international konkurrence. Pramme, lægtere, uddybningsmaskiner, flydekraner og lignende betragtes også som skibe og kan optages i DIS. I DIS kan derimod ikke optages krigsskibe, fiskeskibe, stenfiskerskibe og fritidsskibe, ligesom skibe, der transporterer passagerer i rutefart mellem danske havne, ikke optages i DIS. Fartbegrænsningen for passagerskibe gælder dog ikke for fart til og fra havanlæg. 3. EU-/EØS-selskaber og -enkeltmandsrederiers mulighed for at få et skib optaget i DIS EU-/EØS-selskaber kan blive registreret som ejere af skibe i DIS, hvis selskabet opfylder kravene om en varig økonomisk tilknytning til Danmark. Med EU-/EØS-selskaber sigtes til selskaber, der er oprettet efter selskabslovgivningen i en anden EU-/EØS-medlemsstat end Danmark, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende inden for EU/EØS. Selskaberne benævnes herefter for nemheds skyld EU-selskaber. Der er i afsnit 6 og 7 redegjort kort for de betingelser, der stilles til enkeltmandsrederier fra andre EU- og EØS-lande for at få optaget et skib i DIS. 2

5 4. Generelt om betingelserne for at skibe ejet af EU-/EØS-selskaber kan optages i DIS Betingelserne for registrering af et skib ejet af et EU-selskab, der ønsker at drive rederidrift i Danmark, er fastsat i bekendtgørelse nr af 6. december Efter bekendtgørelsen er der to betingelser, der skal være opfyldt: 1. Skibets ejer skal anmelde et agentur, en filial eller en dattervirksomhed i Danmark (etableringsbetingelsen) og 2. Skibet skal effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra det pågældende agentur, filial eller dattervirksomhed gennem enten en dansk statsborger, en statsborger fra et land, som er medlem af De Europæiske Fællesskaber, eller en person med dansk bopæl (aktivitetsbetingelsen). Det er derfor et centralt element i vurderingen af, hvorvidt et EU-selskab kan registreres i DIS som ejer af et dansk skib, at ejeren foretager en sekundær etablering gennem etablering af et datterselskab, en filial eller et agentur i Danmark med henblik på en varig, økonomisk aktivitetsudøvelse i Danmark. Alternativt kan selskabet vælge at foretage en primær etablering i Danmark. Der er i afsnit 5-7 redegjort for, hvad der nærmere er indeholdt i henholdsvis etableringsbetingelsen og aktivitetsbetingelsen. 5. Etableringsbetingelsen: krav til EU-/EØS-selskabers etablering i Danmark Som ovenfor nævnt er det en betingelse for, at et selskab fra et EU-land kan registreres som ejer af et dansk skib, at selskabet foretager enten primær eller sekundær etablering i Danmark. Et EUselskab, der ønsker at få optaget et skib i DIS, skal altså placere et permanent forretningssted i Danmark for at opfylde etableringsbetingelsen Primær etablering EU-retligt og helt overordnet indebærer begrebet primær etablering af et selskab i Danmark, at der placeres et permanent forretningssted i Danmark, der for det pågældende selskab udgør det erhvervsmæssige midtpunkt. 3 Mere konkret kan et EU-selskab etablere sig primært i Danmark ved at flytte sin bestående virksomhed sit erhvervsmæssige midtpunkt fra den EU-/EØS-medlemsstat, hvorfra selskabet hidtil har haft sin hovedvirksomhed, til et permanent forretningssted i Danmark, således at selskabet 1 Bekendtgørelse om registrering i Dansk Internationalt Skibsregister af skibe, hvis ejer ikke opfylder betingelserne i sølovens 1 (sølovens 1 omhandler nationalitetsbetingelser). 2 Begrebet etablering indebærer en aktuel udøvelse af en økonomisk aktivitet gennem et fast forretningssted for en tidsubegrænset periode, jf. EF-Domstolens dom i Factortame II, C-221/89. 3 Se fx EUIND12 Introduktion til EU s traktat bestemmelser om den frie etableringsret, den frie bevægelighed for tjenesteydelser, s.5, pkt. 2.3., hvor det oplyses, at primær etablering blandt andet kan ske ved oprettelse af ny virksomhed, overtagelse af bestående virksomhed eller flytning af bestående virksomhed. 3

6 fremover drives fra Danmark. Flytningen kan f.eks. ske ved, at EU-selskabet opløses i hjemlandet og nyoprettes som et dansk selskab efter dansk selskabslovgivning. EU-selskabet kan også vælge at overtage et bestående dansk selskab og flytte sin hovedvirksomhed til dette selskab i Danmark. Visse EU-/EØS-landes selskabslovgivning tillader endvidere, at selskabet forbliver oprettet som selskab i sit oprindelige EU-/EØS-land, men flytter sit hovedsæde til Danmark. Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) har mulighed for at flytte hjemsted, uden at skulle opløse selskabet i en medlemsstat og nyetablere selskabet i en anden medlemsstat, jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning om anmeldelse af europæiske selskaber (SE-selskaber). 4 Det vil normalt ikke give anledning til problemer, hvis et EU-selskab, der har sin primære etablering i Danmark, skal registreres som ejer af et skib i DIS. Det samme er tilfældet, hvis et EUselskabs danske datterselskab (se afsnit 5.2. om datterselskaber) skal registreres som ejer af et skib i DIS Sekundær etablering EU-selskabet kan vælge at foretage en sekundær etablering i Danmark. Sekundær etablering kan ske i form af et datterselskab, en filial eller et agentur. Ved en sekundær etablering i Danmark vil EU-selskabet bevare sin primære etablering i en anden EU-/EØS-medlemsstat end Danmark, men vil derudover have et forretningssted i Danmark, bemandet med egne ansatte eller med personer med permanent bemyndigelse til at handle på selskabets vegne. 5 Det at få registreret et skib i DIS udgør ikke i sig selv en etablering i Danmark. Der kræves et landbaseret forretningssted i Danmark. 6 Om de tre former for etablering datterselskab, filial og agentur - kan følgende bemærkes: Datterselskab: Et datterselskab er et selvstændigt selskab - en selvstændig juridisk person - med selvstændig selskabskapital. Etablering af et datterselskab skal opfylde betingelserne for oprettelse af et selskab i selskabsloven. Hvis der skal være tale om et datterselskab, så skal betingelserne beskrevet i selskabslovens 6 og 7 være opfyldt, hvilket betyder, at datterselskabet skal være underlagt bestemmende indflydelse af moderselskabet. Et EU-selskab kan etablere et datterselskab i Danmark på flere måder. Moderselskabet kan oprette et nyt datterselskab eller opkøbe en eksisterende dansk virksomhed og gøre denne til sin dattervirksomhed. Oprettelsen af et datterselskab til et udenlandsk selskab skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom en lang række ændringer i selskabet, herunder ændring af ledelsen og vedtægterne, skal anmeldes. Mere information kan findes på Anmeldelse til DIS erstatter ikke denne anmeldelse. 4 Vejledningen kan findes på 5 Se fx EUIND12 Introduktion til EU s traktat bestemmelser om den frie etableringsret, den frie bevægelighed for tjenesteydelser, s.5, pkt Jf. EF-Domstolens dom i Factortame II, C-221/89 4

7 Filial: En filial har modsat et datterselskab ingen selvstændig selskabskapital. En filial er en afdeling og en integreret del af det udenlandske selskab, der opretter filialen. EU-selskaber har en umiddelbar ret til at etablere filialer i Danmark. Reglerne for etablering af filialer findes i selskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning om filialer af udenlandske kapitalselskaber. Filialen skal have fast adresse og et fast kontor i Danmark. Kontoret skal ledes af en eller flere filialbestyrere, der har en permanent bemyndigelse til at tegne filialen og dermed forpligte modervirksomheden i forhold til aktiviteterne i Danmark. Filialbestyreren(e) skal være myndig(e), men der er ikke krav om dansk bopæl eller nationalitet. En filial skal også anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom en række ændringer i filialen, og i visse tilfælde også i det udenlandske hovedselskab, skal anmeldes til styrelsen. Mere information kan findes på Anmeldelse til DIS erstatter ikke denne anmeldelse. Agentur: Begrebet agentur findes ikke i den danske selskabslovgivning, og det kan være vanskeligt klart at adskille filial og agentur. 7 Ved begge former for virksomhed kræves en fast tilknytning til etableringslandet (her Danmark), dog har en filial typisk en tættere tilknytning til etableringslandet end et agentur. Et agentur skal dermed udgøre en form for fast forretningssted i Danmark, bemandet med egne ansatte eller med en eller flere personer, der er fast bemyndiget / har fuldmagt til at handle på forskellige områder på selskabets vegne. Filialer og agenturer er endvidere begge kendetegnet ved at være underkastet hovedvirksomhedens ledelse og kontrol, jf. EF-Domstolens dom i Bloos, C- 14/76. (En eneforhandler blev ikke anset som agentur eller lignende, fordi han ikke var undergivet kontrol eller anvisningsret fra hoved-selskabet). Der er ikke konkrete krav til antallet af personer i agenturet, som bemyndiges til at handle på EU-selskabets vegne, men opgavernes konkrete omfang og antallet af beskæftigede må afspejle hinanden. Det vil derefter ikke i sig selv kunne betragtes som sekundær etablering, at et EU-selskab indgår en bareboat-kontrakt med et dansk rederiselskab med hensyn til et skib, som EU-selskabet ejer. Ved en bareboat-aftale er der således ikke selskabsmæssig sammenhæng mellem bareboat-befragter og skibets ejer. En sekundær etablering, hvor et EU-selskab udnævner et dansk rederi som sit agentur, kan være tilstrækkelig, såfremt agenturaftalen klart beskriver den ledelsesmæssige delegering fra EU-selskabet til rederiet og gruppen af ansatte, der er omfattet af aftalen. Således skal det være klart, at skibet administreres, dirigeres og kontrolleres af EU-selskabet gennem det danske rederi. 6. Aktivitetsbetingelsen: krav om at skibet effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark 6.1. Aktivitetsbetingelsens baggrund Betingelsen om ejers økonomiske aktivitet i Danmark - sammen med etableringen i Danmark vurderes som nødvendig for at sikre tilstrækkelig forbindelse mellem skibet og Danmark (flaglandet). 7 Se fx EUIND12 Introduktion til EU s traktat bestemmelser om den frie etableringsret, den frie bevægelighed for tjenesteydelser, s.5, pkt. 2.3., 5

8 Aktivitetsbetingelsen defineres i overensstemmelse med EF-Domstolens dom i Factortame II, C- 221/89, om skibsregistrering. I dommen udtaler EF-Domstolen bl.a. i præmis 20 (: at ved etablering forstås en økonomisk aktivitetsudøvelse gennem en fast indretning i et ikke nærmere angivet tidsrum i den medlemsstat, hvor skibet skal registreres.) Etableringsfriheden kan ikke fortolkes således, at den er til hinder for et krav om at et fartøj skal bestyres, dets drift ledes og kontrolleres fra den medlemsstat, hvor registreringen skal finde sted Aktivitetsbetingelsens opfyldelse Der indgår flere kriterier i vurderingen af, om et skib effektivt administreres, dirigeres og kontrolleres fra Danmark. Skibsregistret anlægger en helhedsvurdering af de aktiviteter i forhold til skibet, der udøves fra Danmark, og heri indgår en vurdering af aktiviteterne under de 4 nedenfor beskrevne hovedområder, som typisk indgår i driften af et skib. Aktivitetsbetingelsen vil således være opfyldt, hvis aktiviteterne inden for alle de nedenfor beskrevne områder udføres fra Danmark. Det samme gør sig gældende, hvis skibets ejer fra SKAT har modtaget bindende forhåndsudtalelse om, at betingelserne for at være omfattet af tonnageskatteloven er opfyldt. Det følger af tonnageskattelovgivningen, se afsnit 11, at det er en betingelse for at opnå adgang til at anvende tonnageskat, at skibet strategisk og forretningsmæssigt ledes fra Danmark. Dog stilles der for registrering i DIS ikke krav om, at skibet kan sælges eller pantsættes gennem ejerens sekundære etablering i Danmark. Aktivitetsbetingelsen kan imidlertid også være opfyldt, såfremt det kun er nogle eller dele af aktiviteterne under de 4 hovedområder for skibsdrift, der udføres fra Danmark. Hvis det er tilfældet, vil Skibsregistret foretage en helhedsvurdering af de konkrete opgaver vedrørende skibet, der udføres fra Danmark. I vurderingen tages bl.a. hensyn til det generelle aktivitetsniveau for et skib af den pågældende type og størrelse med den pågældende anvendelse. En sådan vurdering vil være konkret begrundet, og der kan ikke opstilles et entydigt svar på, hvilke aktivitetsområder eller dele heraf, der skal udføres fra Danmark, for at aktivitetsbetingelsen ud fra en helhedsvurdering kan anses for opfyldt. Såfremt der er tvivl herom, kan Skibsregistret kontaktes for en nærmere drøftelse af spørgsmålet. Drift af et skib falder typisk i fire hovedområder, som vil indgå i vurderingen af, om aktivitetsbetingelsen er opfyldt: - Teknisk drift og vedligeholdelse, herunder implementering og vedligeholdelse af et sikkerhedsstyringssystem (International Safety Management System, ISM) i henhold til IMO s International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention. Det vil sige et struktureret og dokumenteret system, der gør det muligt for et rederis ansatte og besætninger effektivt at implementere den søsikkerheds- og miljøbeskyttelsespolitik, rederiet er pålagt at have efter IMO-reglerne. - Bemanding, f.eks. indgåelse af kontrakter, uddannelse, certificering, mv. 6

9 - Kommerciel drift o forretningsmæssig kommerciel drift, f.eks. kontraktforhandlinger, certepartiindgåelse, beslutninger om og indgåelse af strategiske alliancer, m.v. o operationel kommerciel drift, f.eks. tilrettelæggelse af skibenes sejlplaner, instrukser til skibets officerer, bunkersindkøb, proviantering til skibene, mv. - Finansiel drift, f.eks. køb og salg af skibet, forhandlinger med finansieringskilder, tegning af forsikringer for skibet, betaling af besætningsmedlemmernes løn, dækning og forhandling af erstatningskrav mod skibet (settlement of claims and disputes), økonomistyring, herunder budgetlægning og opfølgning, regnskabsaflæggelse (og forberedelse) samt bogholderi. Hvis den sekundære etablering i Danmark gives en bemyndigelse, der svarer til den en bestyrende reder for et partrederi har ifølge sølovens kapitel 5, dvs. kompetencen til at afslutte alle retshandler, som en rederivirksomhed normalt fører med sig, vurderes aktivitetsbetingelsen for opfyldt. Det kan dog også være tilstrækkeligt, at kun dele af nogle af de nævnte grupper af driftsaktiviteter er placeret i den sekundære etablering. Skibsregistret vil foretage en konkret vurdering af de dele af skibets drift, som ligger i eller tænkes lagt i Danmark. F.eks. vejer det med en vis tyngde, såfremt det overordnede ansvar for implementering og vedligeholdelse af et ISM-system for skibet er placeret i Danmark. Placering af ISM-ansvaret, kombineret med en vis handleevne vedrørende skibets kommercielle drift hos den sekundære etablering i Danmark, indebærer typisk, at aktivitetsbetingelsen anses for opfyldt. På samme måde vil placeringen af skibets overordnede kommercielle og finansielle ledelse eller større dele heraf hos selskabets etablering i Danmark indebære, at aktivitetsbetingelsen kan anses for opfyldt. Der kan således fortsat indgås normale rederitransaktioner i form af rejsecertepartier eller tidscertepartier med en befragter om skibet. Aktivitetsbetingelsen vil imidlertid ikke være opfyldt, hvis det alene er den bemandingsmæssige ledelse af skibet, der er placeret hos den sekundære etablering i Danmark. De ansatte / bemyndigede personer skal være enten danske statsborgere, statsborgere fra et land, som er medlem af EU/EØS, eller personer med dansk bopæl. Der stilles ikke krav om, at EU-selskabets ledelse har bopæl i Danmark, eller at beslutningerne træffes i Danmark, blot at de skal gennemføres fra selskabets etablering i Danmark. Det skal bemærkes, at påtænkte ændringer i etableringsforholdene og aktivitetsudøvelsen i og fra Danmark skal forelægges for Skibsregistret med henblik på vurdering af, om betingelserne for registrering fortsat vil være opfyldt efter en evt. gennemførelse af ændringerne. 7. Etableringsbetingelsen: krav til EU-/EØS-enkeltmandsrederiers etablering i Danmark Et skib ejet af en EU-/EØS-statsborger kan også optages i DIS, når følgende betingelser er opfyldt: 7

10 1) Skibets ejer skal være etableret primært i Danmark eller et andet EU/EØSmedlemsland (etableringsbetingelsen). 2) Skibet skal effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark (aktivitetsbetingelsen). Med EU-/EØS-statsborger menes en statsborger med andet EU-/EØS-statsborgerskab end dansk. Med primær etablering menes også her, at EU-/EØS-statsborgeren har placeret et fast forretningssted rent fysisk i Danmark eller et andet EU-/EØS-medlemsland, hvorfra han udøver økonomisk aktivitet. Hvis EU/EØS-statsborgeren ikke selv driver virksomheden den primære etablering fra Danmark, men fra et andet EU-/EØS-land, skal der anmeldes en fuldmægtig til Skibsregistret, dvs. en dansk statsborger, en EU/EØS-statsborger, en person med bopæl i Danmark eller et selskab/virksomhed, der opfylder betingelserne for at kunne registreres i DIS som ejer af et skib. Fuldmægtigen skal være tilstrækkelig bemyndiget til at handle på ejerens vegne, således at skibet effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark. Med hensyn til de nærmere krav til denne bemyndigelses indhold - se afsnit 6 om de elementer, der indgår i Skibsregistrets vurdering af, om aktivitetsbetingelsen er opfyldt. 8. Bareboat ind i DIS Det er muligt for et EU-selskab eller en EU-/EØS-statsborger, der i øvrigt opfylder etablerings- og aktivitetsbetingelsen som beskrevet i afsnit 4 7, at bareboat-registrere et bareboat-befragtet skib, under fremmed flag, ind i DIS. De nærmere betingelser for en sådan bareboat-registrering i DIS er beskrevet i bilag Mere information om DIS Hvis der er tvivl om betingelserne for at få et skib i DIS (eller om et bareboat-arrangement kan registreres), er det muligt at kontakte Skibsregistret med henblik på en drøftelse af, om betingelserne er opfyldt. Det er også muligt at få et møde med Skibsregistret med henblik på at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Forespørgsler kan rettes til Skibsregistret på telefon eller på Skibsregistrets Der kan i øvrigt henvises til følgende love og bekendtgørelser: Søloven, (Lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010). DIS-loven (Lovbekendtgørelse nr. 273 af 4. november 1997 med senere ændringer). DIS-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 416 af 7. december 1988 med senere ændringer). Bekendtgørelsen om registrering i DIS af skibe, hvis ejer ikke opfylder betingelserne i sølovens 1 (bekendtgørelse nr af 6. december 1996). 8

11 Bareboat-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 912 af 16. oktober 1996 om dansk bareboat registrering). 10. Beskatning af søfolk på danske skibe - DIS nettoløn Omfattede personer og skatteprocent Personer, der er bosat i Danmark, er fuldt skattepligtige. Personer bosat i udlandet, som arbejder på danske skibe, er normalt begrænset skattepligtige til Danmark af indkomst fra arbejde om bord. Skatteprocenten for begrænset skattepligtige søfolk er 30 pct Definitionen af dansk skib efter lov om beskatning af søfolk I lov om beskatning af søfolk er dansk skib defineret således: et skib, som er registreret med hjemsted i Danmark med en bruttotonnage på 20 eller derover, og som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af passagerer eller gods eller som bugser- og bjærgningsfartøj eller som kabellægningsfartøj. Et skib, som er registreret med hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet med en bruttotonnage på 20 eller derover, og som uden besætning overtages til befragtning af et dansk rederi, sidestilles med dansk skib. Et skib, som er registreret i Danmark, og som uden besætning overtages til befragtning af et færøsk, grønlandsk eller udenlandsk rederi, anses ikke for et dansk skib Beskatning ved arbejde om bord på et dansk skib registreret i DIS Har en person, der er fuldt skattepligtig, erhvervet lønindkomst ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i DIS, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne indkomst. Personer, som er begrænset skattepligtige, betaler ikke skat af lønindkomst erhvervet ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i DIS, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. Der er således flere krav, der skal være opfyldt, for at der kan udbetales DIS-hyre uden, at der skal indeholdes skat: - skibet skal være defineret som et dansk skib, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, - skibet skal være registreret i DIS, - skibet skal anvendes til formål, der kan omfattes af tonnageskatteloven. Da DIS-hyre er en nettohyre, er der ikke mulighed for sømanden for at få skattemæssige fradrag i indkomsten. 9

12 11. Skattemæssig behandling af skibe - Tonnageskatteloven Indledning I Danmark kan et rederi, som drives i selskabsform, vælge mellem to forskellige beskatningsformer: almindelig selskabsbeskatning eller tonnagebeskatning. For at kunne vælge tonnagebeskatning kræver det, at visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser fremgår nedenfor Skattemæssig virkning Når et rederi beskattes under tonnageskatteordningen, beregnes den skattepligtige indkomst på grundlag af den anvendte tonnage. Tonnageindkomst er en beregnet skattepligtig nettoindkomst fra rederidriften, der beskattes i stedet for den skattepligtige indkomst beregnet efter de almindelige regler (fragtindtægterne med fradrag af omkostningerne samt skattemæssige afskrivninger). Tonnageindkomsten kan aldrig blive negativ, således at tonnagebeskattede rederier ikke kan opnå fradrag for driftsunderskud Betingelser For at kunne komme under den danske tonnageskatteordning skal en række betingelser være opfyldt. De væsentligste betingelser er i forkortet form gengivet her: Der skal være tale om et rederi eller operatørselskab, der drives i selskabsform. Selskabet skal drive erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods med egne eller lejede skibe. Der er dog visse begrænsninger for lejede skibe. Udlejning af skibe på tidscertepartibasis kan som hovedregel omfattes. Udgående bareboatbefragtning kan derimod som hovedregel ikke omfattes af tonnagebeskatning. Skibene skal have en bruttotonnage på minimum 20. Skibene skal drives fra Danmark. Tonnagebeskatning skal vælges fra det første indkomstår, hvor selskabet opfylder betingelserne for tonnagebeskatning. Ordningen kan kun vælges og fravælges i perioder på 10 år. For operatørselskaber gælder yderligere den betingelse, at operatørselskabet fra ejeren af skibet skal have overtaget ansvar for skibets drift samt ansvar og forpligtelser ifølge ISMkoden. Koncernforbundne selskaber skal som hovedregel træffe samme valg omkring tonnageskatteordningen. Selskabet skal fastholde eller forøge sin procentandel af tonnage under EU- eller EØS-flag. 10

13 11.4. Mere information Er der tvivl om, hvorvidt et selskab kan omfattes af tonnageskatteordningen, er det muligt at få skattemyndighedernes tilkendegivelse heraf i form af et bindende svar. Anmodning herom indsendes til SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, Danmark. Det koster 300 kr. Enkle forespørgsler kan rettes til SKAT på telefon: eller på Der kan i øvrigt henvises til selve tonnageskatteloven (Lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005 med senere ændringer) samt til Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer , afsnit S.C.8. 11

14 BILAG 1: Tjekliste i forbindelse med optagelse af et skib i DIS Med henblik på registrering af skib i DIS kan der indledningsvist udstedes et midlertidigt nationalitetsbevis på baggrund af et indscannet adkomstdokument og en indscannet udslettelsesattest eller non-reg sendt direkte til Skibsregistret fra det register, skibet kommer fra. Den endelige registrering af et skib i DIS foregår derimod alene på baggrund af originale dokumenter, herunder Skibsregistrets blanketter behørigt udfyldt. Tidligst samtidig med skibets endelige registrering, kan der registreres pant. Skibsregistret accepterer umiddelbart dokumenter udfærdiget på dansk, svensk, norsk og engelsk. For dokumenter og bevismidler på andre sprog kræves sædvanligvis autoriseret og notariseret oversættelse til enten dansk eller engelsk. Skulle forståelsen af et svensk, norsk eller engelsksproget dokument give anledning til tvivl, vil Skibsregistret kræve en autoriseret oversættelse til dansk. Når et skib skal optages i DIS, skal følgende anmeldelser og dokumentation indsendes til Skibsregistret: 1. Anmeldelse af skibets data Skibets data anmeldes på blanket S 21. Blanketten skal indsendes i original og være notarbekræftet, både for så vidt angår underskrivers identitet, underskriftens ægthed, datering og underskrivers tegningsret. 2. Godkendelse/reservation af skibets navn i Skibsregistret Skibsnavne skal godkendes af Skibsregistret, inden skibet registreres. Navnet skal tydeligt adskille sig fra navne på allerede registrerede, registreringspligtige skibe. 3. Anmeldelse af skibets ejer og dokumentation for at etablerings- og aktivitetsbetingelsen er opfyldt Blanketter vedrørende skibets ejer skal indsendes i original og være notarbekræftede for så vidt angår underskrivers identitet, underskriftens ægthed, datering og underskrivers tegningsret. For danske underskrivere kan i stedet to vitterlighedsvidner eller en advokat vitterlighedspåtegne. Dansk selskab eller dansk datterselskab Danske selskaber med begrænset ansvar anmeldes som ejer på blanket R EU-/EØS-selskaber med begrænset ansvar som ejer af skibet Selskabet anmeldes som ejer på blanket R 13 i notariseret form. Der vedlægges en officiel registerudskrift fra erhvervs- og selskabsregistret i det EU-/EØSland, hvor selskabet er registreret. Denne skal også kunne bruges som dokumentation for, at partrederiet opfylder EU-/EØS-nationalitetskravene i 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 6. december Selskabets sekundære etablering i Danmark anmeldes evt. med en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister, såfremt der er tale om et 12

15 datterselskab eller en filial. For agenturer vedlægges kopi eller ekstrakt af agenturaftalen. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger/dokumentation. Skriftlig redegørelse for, hvordan det sikres, at skibet effektivt kontrolleres, dirigeres og administreres fra selskabets etablering i Danmark skal vedlægges. Notarisering er ikke nødvendig. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger/dokumentation EU/EØS-selskaber uden begrænset ansvar som ejer af skibet Selskabet anmeldes som ejer på blanket R 14 i notariseret form. Der vedlægges en officiel registerudskrift fra erhvervs- og selskabsregistret i det EU-/EØSland, hvor selskabet er registreret. Denne skal også kunne bruges som dokumentation for, at partrederiet opfylder EU-/EØS-nationalitetskravene i 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 6. december Selskabets sekundære etablering i Danmark anmeldes med et udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister, såfremt der er tale om et datterselskab eller en filial. For agenturer vedlægges kopi eller ekstrakt af agenturaftalen. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger/dokumentation Skriftlig redegørelse vedlægges for, hvordan det sikres, at skibet effektivt kontrolleres, dirigeres og administreres fra selskabets etablering i Danmark. Notarisering ikke nødvendig. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger / dokumentation EU-/EØS-partrederi som ejer af skibet Partrederiet anmeldes på blanket R 12 i notariseret form med informationer om bestyrende reder og fuldmægtig. Dokumentation vedlægges for, at partrederiet opfylder EU-/EØS-nationalitetskravene i 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 6. december 1996, (for eksempel i form af et officielt registerudskrift fra erhvervs- og selskabsregistret i det EU-/EØS-land, hvor partsrederiet er registreret, i apostilleret/legaliseret form). Kravet gælder også eventuelle partrederselskaber. Skriftlig redegørelse vedlægges for, hvordan det sikres, at skibet effektivt kontrolleres, dirigeres og administreres af partrederiets fuldmægtig i Danmark. Notarisering ikke nødvendig. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger / dokumentation EU-/EØS-enkeltmandsrederi som ejer af skibet Enkeltmandsrederiet anmeldes på blanket R 11 i notariseret form. Dokumentation vedlægges for ejers primære etablering i Danmark eller en anden EU-/EØSmedlemsstat. Der kan fx være tale om en officiel registerudskrift og udenlandske registerudskrifter. Skriftlig redegørelse for, hvordan det sikres, at skibet effektivt kontrolleres, dirigeres og administreres fra Danmark af EU-/EØS-statsborgeren selv eller dennes fuldmægtig. Notarisering ikke nødvendig. Skibsregistret kan kræve supplerende oplysninger / dokumentation. 4. Ejers adkomst til skibet 4.1. Skib købt som nyt skib 13

16 Originalt Builder s Certificate, notarbekræftet og apostilleret/legaliseret både med hensyn til sælgers underskrift, identitet og tegningsret (se blanket B1 (bilbrev) for hvilken information, der skal fremgå af Builder s Certificate) Skib købt som brugt skib i udlandet Bill of Sale, notarbekræftet og apostilleret/legaliseret med hensyn til sælgers underskrift, identitet og kapacitet til at underskrive på vegne af sælger (se blanket B2 (skibsskøde) for hvilken information, der skal fremgå af Bill of Sale) Skib købt som brugt skib i Danmark Bill of Sale, bekræftet af notar eller danske vitterlighedsvidner med hensyn til underskrivers underskrift, identitet og kapacitet til at underskrive på vegne af sælger (se blanket B2 (skibsskøde), for hvilken information, der skal fremgå af Bill of Sale). 5. Original udslettelsesattest Registrering af skibe i DIS kan ikke ske, før original udslettelsesattest er indleveret til Skibsregistret. 6. Dansk internationalt målebrev Målebrev udstedt af en skibsmåler, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen (http://www.soefartsstyrelsen.dk/skibe/registreringafskibe/skibsmålere/sider/default.aspx) indsendes til 7. Påmærkningsattest Påmærkning af de tildelte danske kendingsbogstaver anmeldes på blanket S 7 (Attest Påmærkning) 8. Pantebreve Pantebreve og lignende kan tidligst registreres samtidig med, at ejerens adkomst registreres, og skal afleveres i original form. Der kræves dokumentation for underskriveres identitet, tegningsret og underskriftdato enten ved danske vitterlighedsvidner eller notar. Registrering af pantebrev, samme dag som skibet registreres, er mulig. 9. Afgifterne på registrering - Tinglysningsafgift når adkomst til skibet registreres med bilbrev, Builder s Certificate: 0 kr. - Tinglysningsafgift når adkomst til skibet registreres med skibsskøde eller lignede: 0,1 % af købesummen (rundet op til nærmeste 100 kr.). - Tinglysningsafgift på pantebreve/ejerpantebreve/skadesløsbreve: 0,1 % (rundet op til nærmeste 100 kr.). - Bortset fra ovennævnte afgifter er registrering afgiftsfri. Der er ingen årlig registreringsafgift. 14

17 Adkomstdokumenter og pantebreve ført i udenlandsk valuta kan registreres i fremmed valuta, dog skal anmelder af dokumenter ført i fremmed valuta angive omregningskurs til danske kr., jf. Tinglysningsafgiftsloven 2, stk Åbningstider Dokumenter tages til dagbog mellem kl og Dokumenter taget til dagbog kan først registreres efter kl den dag, de blev taget til dagbog. 15

18 BILAG 2: Bareboatregistrering ind i DIS 1. Hvilke bareboatbefragtere kan bareboate ind i DIS Skibe, der efter sølovens 1 ikke anses for danske, kan bareboat-befragtes fra fremmed flag til DIS, hvis bareboat-befragter er: - En dansk statsborger eller et dansk selskab - En EU-/EØS-statsborger eller et EU-/EØS-selskab, der opfylder etablerings- og aktivitetsbetingelsen som beskrevet i afsnit Periode Skibet kan optages i DIS i den periode, bareboat-aftalen løber, dog maksimalt 5 år. Evt. optioner på forlængelse af en bareboat-kontrakt anses ikke af Skibsregistret som en del af aftalens løbetid, før optionen bekræftes udnyttet. Skibsregistrator kan efter skriftlig anmodning fra befragteren forlænge perioden med op til 1 år ad gangen. 3. Pant Der kan ikke registreres panterettigheder eller andre rettigheder i et skib, der er bareboat-registreret ind i DIS. 4. Dokumentationskrav Følgende dokumenter skal indsendes til Skibsregistret i forbindelse med at et skib bareboat registreres i dansk register: - Anmeldelsesblanket S 31 - Bareboat-aftalen, eller en ekstrakt af denne affattet på dansk eller engelsk og notarbekræftet med hensyn til underskrivernes identitet, underskriftens ægthed og datering samt underskrivernes tegningsret. - Attest (letter of consent) fra den udenlandske registreringsmyndighed om, at skibet har ret til at føre et andet nationalitetsflag i befragtningsperioden. Udskrift fra den udenlandske registreringsmyndighed som viser, hvem der er registreret ejer af skibet. Tegningsregler/notariseret udskrift af det selskabsregister befragter er registreret i med dokumentation for tegningsretten, såfremt notaren ikke bekræfter tegningsretten. - Ved forlængelse kræves den originale aftale om forlængelse af bareboat-certepartiet forevist, samt nyt letter of consent fra den udenlandske registreringsmyndighed, medmindre det oprindelige samtykke udtrykkeligt har gyldighed ud over den i Danmark første registrerede bareboat charterperiode. Skibsregistret kan endvidere anmode om dokumentation for, at skibets ejer ikke er dansk, samt at bareboat-befragter opfylder betingelserne for at kunne bareboat-registrere et skib ind i DIS. 5. Udsletning af DIS 16

19 Bareboat-registreringen udslettes af DIS igen, når: - befragtningsaftalen ophører, - betingelserne for registrering ikke længere er til stede, - befragteren skriftligt begærer det, - skibet ikke længere efter lovgivningen i skibets hjemland har ret til midlertidigt at føre et andet nationalitetsflag end hjemlandets, eller - skibet ophugges, forliser, forsvinder eller erklæres for uistandsætteligt af udmeldte synsog skønsmænd, af et anerkendt klassifikationsselskab eller ved anden fremgangsmåde, der kan sidestilles hermed. Befragteren har pligt til skriftligt at anmelde, når en af ovennævnte udslettelsesgrunde indtræder og senest 30 dage efter, at bareboat-befragter er blevet bekendt med udslettelsesgrunden. 17

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer BEK nr 1132 af 25/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013009851 Senere ændringer

Læs mere

Tonnageskattelovens krav om dansk drift

Tonnageskattelovens krav om dansk drift 33 Tonnageskattelovens krav om dansk drift 111 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Tonnageskatteloven stiller krav om strategisk og forretningsmæssig drift

Læs mere

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE 7. februar 2012 Fm. Jørgen Løje Skibsregistrering og Jura Søfartsstyrelsen Disposition MLC og dens forhistorie EU-reglerne Handlingsplanen og de danske lovændringer De

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade dit luftfartøj

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen 31. august 2012 Fm. Jørgen Løje Søfartspolitik og Jura Søfartsstyrelsen Danmark ratificerer MLC - 23. juni 2011 Disposition MLC, og dens forhistorie samt EU-reglerne De danske lovændringer og de administrative

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Bekendtgørelse om beskatning af søfolk

Bekendtgørelse om beskatning af søfolk BEK nr 361 af 07/05/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-349-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger Grænseoverskridende fusioner og spaltninger En mini-guide til medarbejderes medbestemmelse Udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold: 1. Indledning... 3 1.1. Guidens formål og opbygning....

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Erhvervelsesloven og tinglysning

Erhvervelsesloven og tinglysning Erhvervelsesloven og tinglysning Det er ikke alle, der har ret til at erhverve fast ejendom i Danmark, da adgangen hertil er begrænset ved lovbekendtgørelse 2014-03-21 nr. 265 om erhvervelse af fast ejendom

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere Maj 2016 Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere 1. INTRODUKTION... 2 2. SKIBE, FLY OG HELIKOPTERE I DANSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD SKAL INDBERETTES?... 2 2.3. HVORDAN

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Kendelse af 24. november 1995. 95-26.608.

Kendelse af 24. november 1995. 95-26.608. Kendelse af 24. november 1995. 95-26.608. Filial af engelsk skuffeselskab nægtet registreret på grund af manglende dokumentation for tegningsforholdene, manglende autoriserede oversættelser og manglende

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister Bekendtgørelse om Dansk Internationalt Skibsregister I medfør af 12 i lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, som ændret ved lov nr. 526 af 7. juni 2006,

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 9. november 2016 J.nr. 16-1566775 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 12. oktober 2016 (alm.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Dato: 18. november 2013 Kontor:

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tonnageskatteloven

Forslag. Lov om ændring af tonnageskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 127 Offentligt O:\Skatteministeriet\Lovforslag\557898\Dokumenter\557898.fm 03-04-07 08:20 k01 bj Skatteministeriet Udkast April 2007 Forslag til Lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

De danske exitbeskatningsregler i forhold til artikel 49 i TEUF

De danske exitbeskatningsregler i forhold til artikel 49 i TEUF De danske exitbeskatningsregler i forhold til artikel 49 i TEUF Kandidatafhandling, Cand. Mer. Aud Forfatter: Sidsel Sivebæk Jørgensen Vejleder: Aage Michelsen, Juridisk Institut Aarhus Handelshøjskolen,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere